Pogoji za ustvarjalce naročnin

goglobalwithtwitterbanner

Začetek veljavnosti: 24. maj 2024

 

Pogoji za ustvarjalce naročnin

Ti pogoji za ustvarjalce naročnin (»pogoji«) so sklenjeni med vami in družbo X Corp. v njenem imenu in v imenu njenih podružnic (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovani »X« ali »mi«) in urejajo vaše sodelovanje v programu za ustvarjalce naročnin v storitvi X (»program«). V teh pogojih »podružnica« pomeni vsak subjekt, ki neposredno ali posredno nadzoruje storitev X oziroma je pod njenim nadzorom ali pod skupnim nadzorom z njo, »vi«, »vaš« ali »ustvarjalec« pa pomeni vas, posameznika, podjetje ali kateri koli drug subjekt z računom X, ki sodeluje v programu. Če te pogoje sklepate v imenu subjekta, izjavljate in jamčite, da ste pooblaščeni v imenu tega subjekta.

Če želite sodelovati v programu, morate biti stari vsaj 18 let, morate zakonito prebivati v Združenih državah Amerike in izpolnjevati druge zahteve glede upravičenosti, določene v razdelku 2.

Poleg teh pogojev je vaša uporaba naročnin (opredeljenih spodaj) predmet naših pogojev storitve, pravilnika o zasebnosti, pravil in pravilnikov (vključno z novim pravilnikom o naročninah) in vseh pravilnikov, ki so vključeni vanje (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovano »uporabniška pogodba za X««).

Pozorno preberite te pogoje storitve za ustvarjalce naročnin, da se prepričate, ali razumete veljavne pogoje, določila in izjeme. ČE ŽIVITE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH DRŽAVE AMERIKE: TI POGOJI VSEBUJEJO POMEMBNE INFORMACIJE, KI VELJAJO ZA VAS, O REŠEVANJU SPOROV Z ZAVEZUJOČO ARBITRAŽO IN NE NA SODIŠČU, VKLJUČNO Z ODPOVEDJO VAŠE PRAVICE DO VLOŽITVE ZAHTEVKOV KOT SKUPINSKIH TOŽB IN PRAVICE DO ODSTOPANJA OD TEGA TER OMEJITVIJO PRAVICE DO VLOŽITVE ZAHTEVKOV PROTI DRUŽBI X VEČ KOT 1 LETO PO ZADEVNIH DOGODKIH, KI VPLIVAJO NA VAŠE PRAVICE IN OBVEZNOSTI, ČE PRIDE DO KAKRŠNEGA KOLI SPORA Z DRUŽBO X. ZA PODROBNOSTI O TEH DOLOČBAH GLEJTE RAZDELEK 13.

Soglasje. S sodelovanjem v programu (če družba X to odobri) ali izražanjem soglasja na drug način (na primer s strinjanjem s temi pogoji ob prijavi v program, klikom možnosti »Strinjam se« itd.), izjavljate in jamčite, da ste prebrali te pogoje, jih razumete in se strinjate, da vas zavezujejo. Če se ne strinjate, ne sodelujte v programu oziroma ne ustvarite računa za naročnine.

 

1. Program za ustvarjalce naročnin

Program vašim oboževalcem omogoča, da vam izkažejo podporo s plačilom naročnine, ki jo družba X ponuja za dostop do vašega računa za naročnine (opredeljeno spodaj) na platformi X, ki med drugim vključuje storitev, ki je trenutno na voljo na spletnem mestu www.x.com in vseh spletnih mestih, ki ga bodo zamenjala, ter vse aplikacije in API-je, ki jih ima v lasti, jih upravlja in/ali nadzoruje družba X (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovano »storitev X«). Račun X, ki ga izberete za sodelovanje v tem programu (vključno z vsemi funkcijami in ugodnostmi, kot so vsebina, skupnost, dostop, priznanje ter ponudbe in popusti, ki jih daste na voljo naročnikom v povezavi s tem računom), je vaš račun »Naročnine«. Ljudje, ki uporabljajo storitev X, lahko plačujejo mesečno naročnino družbi X (»naročnina«), da pridobijo dostop do vašega računa za naročnine.

Ko nastavite svoj račun za naročnine, določite posebne cene naročnin (na podlagi možnosti oblikovanja cen naročnin družbe X, ki so vgrajene v funkcijo), pri čemer si družba X pridržuje pravico, da po lastni presoji postavi omejitve naročnin, ki jih ponujamo za dostop do vašega računa, kar med drugim vključuje znesek, ki se lahko zaračuna za določeno naročnino, kdo lahko kupi naročnino (na primer najmanjša zahtevana starost za nakup naročnine) in število naročnin, ki jih je mogoče kupiti z določenim računom za naročnine. Poleg tega lahko družba X občasno po lastni presoji spremeni (npr. doda ali odstrani) vrste ali vrednosti cen naročnin, načine plačila, ki so na voljo osebam, ki kupujejo naročnine, ali katere koli druge funkcije, povezane s programom.

Potrjujete, da lahko družba X javno prikaže ali poveže podatke o vašem računu za naročnine, vključno s številom naročnikov in identiteto kupcev naročnin, dokler so na voljo v storitvi X.

Nadalje potrjujete, da si družba X pridržuje pravico do obravnavanja in analiziranja vsebine iz vašega računa za naročnine na enak način kot vsebine, ki jo javno objavite zunaj svojega računa za naročnine v storitvah X.

S tem družbi X ter drugim, ki delujejo v imenu družbe X, podeljujete pravico do uporabe in ponovne uporabe vašega imena, fotografije, podobe (vključno s karikaturo), glasu in biografskih podatkov ter kakršne koli njihove reprodukcije ali simulacije v kakršni koli obliki zdaj znanih ali v prihodnje razvitih medijev ali tehnologije (kar med drugim vključuje film, videoposnetke in digitalne ali druge elektronske medije) v povezavi s promocijskimi in tržnimi dejavnostmi družbe X. 

 

2. Upravičenost do programa in druge zahteve

Da bi družba X dala na voljo in zagotovila naročnine za dostop do vašega računa in da bi bili upravičeni do plačila deleža prihodkov, ki jih družba X zasluži s prodajo naročnin, mora X odobriti vaše sodelovanje v programu. Zahteve za upravičenost do programa so na voljo tukaj. S sprejetjem teh pogojev soglašate, da družba X uporabi podatke, ki jih navedete v oddanem prijavnem obrazcu, da bi preučili vaš sprejem v program. Sodelovanje v programu mora predhodno odobriti družba X.

Upoštevajte, da zaposleni v družbi X, pri ponudnikih naših storitev in v podružnicah podjetja niso upravičeni do sodelovanja v programu, razen če to predhodno odobri pooblaščeno osebje družbe X.

Družba X uporablja neodvisnega ponudnika obdelave plačil (»ponudnik obdelave plačil«), da vam izplača deleže prihodkov, ki delno temeljijo na prodanih naročninah za dostop do vašega računa. Če želite biti del programa, morate najprej ustvariti račun pri ponudniku obdelave plačil, ki od vas zahteva, da izpolnite določene zahteve za preverjanje identitete, na primer posredujete dokazilo o identiteti in/ali prebivališču. Če ponudniku obdelave plačil navedete naslov zunaj zvezne države Kalifornija, potrjujete, da storitve v skladu s temi pogoji izvajate zunaj zvezne države Kalifornija. Ponudniku obdelave plačil boste morali predložiti tudi podatki o plačilih in davčne informacije. Če družba X ali ponudnik obdelave plačil v postopku prijave ali priprave plačila oziroma pozneje ugotovi, da vam plačila iz kakršnega koli razloga ni mogoče izvesti, ne morete sodelovati v programu. S sprejetjem teh pogojev izrecno pooblaščate družbo X za dostop do podatkov o dejavnosti in transakcijah na vašem računu, povezanim s ponudnikom za obdelavo plačil, ter za izvajanje drugih dejavnosti v zvezi z obdelavo in spremljanjem plačil od deleža prihodkov v skladu s temi pogoji.

 

3. Pravila in omejitve

V skladu s temi pogoji se strinjate, da ima družba X pravico ponuditi, prikazati in omogočiti dostop do vašega računa za naročnine prek storitve X ter prodajati naročnine, da lahko ljudje dostopajo do vašega računa, v zameno za te licenčne pravice in zagotavljanje ugodnosti in funkcij vašega računa za naročnine pa lahko prejmete delež prihodkov, ki jih X zasluži z naročninami, kupljenimi pri družbi X, kot je podrobneje opisano spodaj v razdelku 4.

Strinjate se, da naslednja pravila in omejitve veljajo za sodelovanje v programu in vašo upravičenost do plačila deleža prihodkov, ki jih družba X zasluži s prodajo naročnin:

 1. Odgovorni ste za svoj račun za naročnine, kar med drugim vključuje zagotavljanje ugodnosti in funkcij vašega računa za naročnine, kot jih predstavljate, natančen opis prednosti in funkcij vašega računa za naročnine in sorazmernost cen za naročnine, ki ste jih izbrali pri nastavitvi računa, z vrednostjo ugodnosti in funkcij vašega računa za naročnine.
 2. Strinjate se, da: (a) nič v vašem računu za naročnine ni zavajajoče ali goljufivo; (b) so vaše ustne in vizualne izjave resnične in utemeljene; (c) so vsa mnenja, ugotovitve ali izkušnje, ki jih delite v svojem računu za naročnine, iskrena in točna; in (d) boste po potrebi vključili vsa razkritja, potrebna za navedbo vašega sodelovanja v plačanem partnerstvu (npr. promocijsko prikazovanje izdelkov, priporočila ali oglasi), ki vključujejo vaš račun za naročnine.
 3. Če po nastavitvi svojih računov za naročnine ne zagotovite funkcij ali ugodnosti naročnin, morda ne boste upravičeni do deleža prihodkov, ki jih družba X zasluži z vsemi naročninami, ki jih je prodala za dostop do vašega računa. Če je vaš račun za naročnine pogosto nedejaven, vas lahko odstranimo iz programa.
 4. Ljudem, ki so kupili naročnine, lahko iz katerega koli razloga onemogočite dostop do svojega računa, vendar pri tem niste upravičeni do plačila deleža prihodkov, ki jih družba X zasluži z vsemi naročninami, ki jih je prodala ljudem, ki ste jih blokirali.
 5. Samo vi lahko prejmete delež prihodkov, ki jih družba X ustvari s prodajo naročnin za dostop do vašega računa.
 6. Naročnine in delež prihodkov, ki jih družba X zasluži s prodajo naročnin, niso prenosljivi med računi X.
 7. Razen če je to izrecno dovoljeno v okviru programa in/ali pravilnika o naročninah, v zameno za nakup naročnin za dostop do vašega računa ne smete nikomur zagotoviti kar koli v denarni vrednosti. 
 8. Vaše sodelovanje v programu (kar med drugim vključuje ponujanje funkcij in ugodnosti naročnikom prek vašega računa za naročnine) in plačilo deleža prihodkov od naročnin, ki jih družba X ustvari z njihovo prodajo, ne smeta kršiti veljavnih zakonov, pravil ali predpisov. Sami ste odgovorni za vse kršitve veljavnih zakonov, pravil ali predpisov, ki jih storite vi ali vaš račun za naročnine.
 9. Na podlagi zakonov ali politik za preprečevanje pranja denarja, sankcije ali boj proti goljufij lahko uvedemo dodatne omejitve, med drugim lahko X blokira vsako transakcijo, za katero med drugim ugotovi, da gre za goljufivo ali nezakonito dejavnost ali morebitno goljufivo ali nezakonito dejavnost. Iz našega izračuna delitve prihodkov lahko izključimo vse naročnine, za katere menimo, da so bile kupljene zaradi kakršne koli kršitve uporabniške pogodbe za X ali za katere menimo, da bi lahko vključevale kršitev katerega koli zakona in/ali vseh prihodkov, ustvarjenih z naročninami iz kakršnih koli blokiranih transakcij.
 10. V programu ne smete sodelovati, če ste oseba, s katero osebe iz ZDA ne smejo poslovati na podlagi gospodarskih sankcija, kar vključuje sankcije, ki jih izvaja Urad za nadzor tujega premoženja (ang. Office of Foreign Assets Control) pri Ministrstvu za finance ZDA ali kateri koli drug pristojni organ za sankcije (»prepovedana oseba«), vendar ni omejeno nanje. To med drugim vključuje osebe, ki imajo prebivališče v naslednjih državah in regijah, so njihovi državljani ali običajno prebivajo v njih: Kuba, Iran, regija Krim v Ukrajini, Severna Koreja in Sirija. Izjavljate in jamčite, da niste prepovedana oseba.

Kršitev katerega koli od zgornjih pravil in omejitev je lahko razlog za odpoved vašega sodelovanja v programu in/ali vaše upravičenosti do plačila deleža prihodkov, ki jih je mogoče pripisati prodaji naročnin za dostop do vašega računa družbe.

 

4. Plačila in provizije za delež prihodkov

Delež prihodkov od prodaje naročnin za dostop do vašega računa vam lahko izplačamo po stopnji, ki je po presoji družbe X odvisna od več dejavnikov, vključno s skupnim številom in ceno naročnin, kupljenih za dostop do vašega računa, ter provizijami in davki (vključno s prodajo, uporabo, dodano vrednostjo, blagom in storitvami, odbitnim davkom ali davkom na transakcije ali drugimi dajatvami, vendar ne omejeno nanje), ki jih Apple, Google, ponudnik obdelave plačil, banke in/ali podjetja, ki izdajajo kreditne kartice, določijo pri nakupu naročnin in pri obdelavi naših plačil, izvedenih vam. To razumete in ne smete pričakovati, da bo določen odstotek ali znesek prihodkov veljal ali še naprej veljal v določenem časovnem obdobju.

Odgovorni ste za takojšnje odzivanje na vse poizvedbe in zahteve, ki so vam poslane v zvezi z naročninami, ki smo jih prodali za dostop do vašega računa. Nadalje potrjujete, da ste odgovorni za spore v zvezi z naročninami, ki smo jih prodali za dostop do vašega računa. Ne glede na navedeno se strinjate, da lahko ekipa za podporo strankam družbe Apple, Google ali X (po lastni presoji) odloči o zahtevkih za vračilo in/ali obratno bremenitev, ki so naslovljeni na družbo Apple, Google ali X, kot odgovor na pritožbe strank in zaradi skladnosti z veljavnimi zakoni. Če je nakup naročnine predmet obratne bremenitve in/ali če so plačila deleža prihodkov, ki ste jih prejeli od družbe X za nakup naročnin, predmet postopka vračila/dobropisa, lahko mi ali ponudnik obdelave plačil začasno ustavimo, pobotamo (za vsa prihodnja plačila deleža prihodkov, ki vam jih bomo izplačali), izdamo račun ali drugače povrnemo znesek teh plačil, ki so vam bila predhodno izplačana ali nakazana (in vse povezane provizije), ter takšna plačila odstranimo iz vaše zgodovine prejemkov.

Vsa plačila deleža prihodkov, ki jih prejmete, obravnava ponudnik obdelave plačil. Obdelava plačil deleža prihodkov bo predmet uporabniških pogodb, pogojev storitve in pravilnikov o zasebnosti ponudnika obdelave plačil in vaše banke, vi pa se strinjate, da jih boste upoštevali. Družba X ni pristojna in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki jih povzroči ponudnik obdelave plačil ali vaša banka. Vsa plačila deležev prihodkov družbe X bodo izvedena v ameriških dolarjih. Če želite prejemati plačila deleža prihodkov v svoji lokalni valuti, bo ponudnik obdelave plačil poskrbel za pretvorbo, vendar boste morali plačati provizijo za konverzijo ali prenos. Poleg tega lahko izbrani načini plačila vključujejo dodatne stroške obdelave, ki jih morate plačati sami. Ko vam izplačamo delež prihodkov, se tako plačilo izvede prek ponudnika obdelave plačil približno 60 dni po koncu meseca, v katerem smo prejeli prihodke za prodane naročnine, ki jih je mogoče pripisati takemu plačilu, razen če je v tem dokumentu navedeno drugače.

Ne glede na to vam ne bomo dolgovali nobenega plačila deleža prihodkov, razen če prej zabeležimo in pripišemo vašemu računu za naročnine znesek, ki ustreza najnižjemu pragu plačila petdeset ameriških dolarjev (50,00 USD) (»najnižji prag plačila«). Vsi neplačani zneski pod najnižjim pragom plačila se prenesejo v naslednje plačilno obdobje, dokler ni dosežen ali presežen najnižji prag plačila. Za zneske plačila deleža prihodkov, ki so v zamudi, ne bomo plačali obresti in do njih ne boste upravičeni.

Če želite prejemati plačila deleža prihodkov, ste odgovorni za to, da so vaši davčni, bančni in/ali drugi podatki o plačilu, posredovani ponudniku obdelave plačil, posodobljeni, popolni in točni. Če vam ponudnik obdelave plačil iz kakršnega koli razloga ne more izplačati plačila, lahko prekličemo ali začasno prekinemo vašo upravičenost do prejemanja plačil deleža prihodkov v skladu s temi pogoji in/ali sodelovanja v programu. Vsako plačilo, ki ga prejmete, je vedno pogojeno s preverjanji goljufij in drugimi pravnimi preverjanji, ki jih lahko mi ali ponudnik obdelave plačil (po naši in njihovi presoji) uvedemo in izvedemo. Če pooblaščeni predstavnik družbe X predhodno pisno ne odobri drugače, tretji osebi ne smete dovoliti prejemanja plačila v vašem imenu v skladu s temi pogoji.

Če nameravate izpodbijati znesek katerega koli plačila deleža prihodkov, ki ste ga prejeli, morate o tem pisno obvestiti družbo X v 30 dneh po prejemu takega plačila. Če tega ne storite, se odpovedujete vsem zahtevkom v zvezi s plačilom. Če želite poslati to obvestilo, se lahko obrnete na ekipo za podporo tako, da se v meniju za krmarjenje v svojem računu X pomaknete do možnosti za podporo v razdelku »Settings and privacy« (Nastavitve in zasebnost) > »Monetization« (Monetizacija) > »Get support« (Podpora). Vsa plačila, ki jih prejmete, temeljijo na zneskih deleža prihodkov, kot jih določa družba X, in so dokončna in zavezujoča.

 

5. Brez jamstva za prihodke od naročnin

Naročnine niso zakonito plačilno sredstvo, valuta, protivrednosti valute, elektronski denar ali katera koli vrsta finančnega plačilnega instrumenta (ali povezane s čimer koli od tega) in nimajo denarne vrednosti in ne predstavljajo lastnine. Ne obljubljamo, da je z nakupom naročnin mogoče unovčiti kakršen koli zajamčen denarni znesek oziroma kakršen koli denar. Strinjate se, da imamo izključno pravico do upravljanja, urejanja, nadzora, ukinitve in/ali spreminjanja licenčnih pravic, ki so podlaga za naročnine, kot se nam zdi primerno, brez odgovornosti do vas. Strinjate se, da nismo odgovorni do vas, in ne boste trdili, da smo odgovorni do vas na podlagi prodaje naročnin za dostop do vašega računa, vključno s kakršnim koli deležem prihodkov, ki jih zaslužimo s prodajo naročnin.

Prav tako imamo pravico, da po lastni presoji povsem ustavimo prodajo in unovčenje naročnin brez kakršne koli odgovornosti do vas.

Prav tako ne jamčimo, da bodo vsi, ki imajo dostop do vašega računa, kupili naročnino.

 

6. Vi ste odgovorni za plačilo svojih davkov

Odgovorni ste za plačilo morebitnih veljavnih davkov (kot so opredeljeni spodaj), ki jih je treba plačati davčnim organom in ki izhajajo iz vašega prejemka kakršnega koli plačila deleža prihodkov, ki jih je družba X zaslužila s prodajo naročnine, ali so povezani z njimi. Družba X lahko odbije ali zadrži vse davke, ki jih je po zakonu dolžna odtegniti ali zadržati od vseh zneskov, ki vam jih je treba plačati, in plačilo, ki ga prejmete, zmanjšano za take odtegljaje ali zadržke, pomeni celotno plačilo in poravnavo obveznosti, ki jih je treba plačati v skladu s temi pogoji. Vsaka pogodbenica bo drugi pogodbenici posredovala vso davčno dokumentacijo, ki je razumno potrebna za izvajanje ali prejemanje plačil v zvezi s tem. Kot je uporabljeno zgoraj, »davki« pomenijo vse davke na dohodek, kolkovine, davke na prodajo, trošarine, davke na dodano vrednost ali druge davke, dajatve, bremenitve, pristojbine, odtegljaje ali zadržana plačila.

 

7. Prenehanje veljavnosti teh pogojev in drugi ukrepi, ki jih lahko izvedemo

Ti pogoji začnejo veljati na dan, ko jih s klikom sprejmete (ne glede na to, ali ste sprejeti v program ali ne) in veljajo, dokler jih ena od pogodbenic ne prekine, kot je določeno v tej pogodbi. Sodelovanje v programu lahko kadar koli zavrnete tako, da pošljete pisno obvestilo družbi X, in sicer tako, da se v meniju za krmarjenje v svojem računu X pomaknete do možnosti za podporo v razdelku »Settings and privacy« (Nastavitve in zasebnost) > »Monetization« (Monetizacija) > »Get support« (Podpora). Družba X lahko po lastni presoji kadar koli prekine te pogoje z razlogom ali brez njega, med drugim, če lažno predstavljate sebe ali svoj račun za naročnine, kršite te pogoje, uporabniško pogodbo za X ali katero koli veljavno zakonodajo ali ne izpolnjujete več pogojev za sodelovanje v programu.

Poleg tega si pridržujemo pravico, da po lastni presoji ne damo na voljo naročnin v računu ustvarjalca, omejimo število naročnin, ki jih lahko prodamo za dostop do računa, ali omejimo delež prihodkov od naročnin, ki se lahko izplača ustvarjalcu, tudi glede na količino ali časovni okvir, začasno ukinemo, odstranimo ali onemogočimo dostop do računa za naročnine ustvarjalca ali ustvarjalcu v celoti ali delno prenehamo zagotavljati program, odstranimo ustvarjalca iz programa in/ali zadržimo, začasno ustavimo, povrnemo ali pobotamo plačila deleža prihodkov (vključno z vsemi zneski, ki jih je mogoče pripisati preteklim ali prihodnjim prodajam naročnine za dostop do računa ustvarjalca), če menimo, da ustvarjalec ali račun za naročnine ustvarjalca krši te pogoje, uporabniško pogodbo za X ali katero koli veljavno zakonodajo. Za zgoraj navedena dejanja ne prevzemamo odgovornosti.

Ob prenehanju veljavnosti teh pogojev in/ali vašega sodelovanja v programu: (a) pravice in obveznosti iz teh pogojev takoj prenehajo, (b) vse obveznosti, nastale pred datumom začetka veljavnosti prenehanja, ostanejo v veljavi, ob upoštevanju naslednjega: (i) če ste v času prenehanja veljavnosti teh pogojev dosegli najnižji prag plačila, vam bo ponudnik obdelave plačil poskušal plačati neplačane zneske. Če vam ponudnik obdelave plačil ne more nakazati plačila zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati, boste samodejno izgubili vse take zneske in družba X ne bo dolgovala vseh teh zneskov; ali (ii) če še niste dosegli najnižjega praga plačila, vam ne bo izplačan ali dolgovan noben znesek.

 

8. Zaupnost

Med sodelovanjem v programu in po njem ne smete razkriti nobenih lastniških in/ali nejavnih informacij družbe X, ki so vam bile posredovane ali do katerih imate dostop v povezavi s programom (»zaupne informacije«), razen če to pisno pooblasti družba X ali če to zahteva zakon ali sodni nalog, pod pogojem, da boste: (a) družbo X nemudoma pisno obvestili o zahtevi po razkritju in (b) razkrili samo tisti del zaupnih informacij, ki ga zahteva zakon. Družbo X morate nemudoma obvestiti o vsaki dejanski ali domnevni zlorabi ali nepooblaščenem razkritju zaupnih informacij. Po prenehanju veljavnosti teh pogojev in/ali vašega sodelovanja v programu boste nemudoma uničili ali izbrisali vse zaupne informacije, ki so v vaši lasti ali pod vašim nadzorom.

 

9. Zavrnitev odgovornosti

IZRECNO POTRJUJETE, DA SO PROGRAM IN NAROČNINE (ALI NJIHOVE FUNKCIJE) LAHKO EKSPERIMENTALNE NARAVE IN/ALI V BETA FAZI, IN SE STRINJATE, DA DO PROGRAMA IN NAROČNIN DOSTOPATE IN/ALI JIH UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SO PROGRAM IN NAROČNINE ZAGOTOVLJENI »TAKI, KOT SO« IN »KOT SO NA VOLJO«, Z VSEMI NAPAKAMI IN BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA. DRUŽBA X ZAVRAČA VSA JAMSTVA IN POGOJE, IZRECNE ALI POSREDNE, GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NEKRŠITVE ALI TAKE, KI IZHAJAJO IZ UPORABE ALI IZPOLNJEVANJA POGODBE. DRUŽBA X NE DAJE NOBENIH JAMSTEV ALI ZAGOTOVIL TER NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA: (I) POPOLNOST, TOČNOST, RAZPOLOŽLJIVOST, PRAVOČASNOST, VARNOST ALI ZANESLJIVOST PROGRAMA IN NAROČNIN IN ZA TO, (II) DA BODO PROGRAM IN NAROČNINE IZPOLNILI VAŠE ZAHTEVE ALI BODO NA VOLJO NEPREKINJENO, VARNO ALI BREZ NAPAK. DRUŽBA X NE NADZORUJE, POTRJUJE ALI SPREJEMA VAŠEGA NAROČNIŠKEGA RAČUNA (VKLJUČNO S KAKRŠNO KOLI VSEBINO, FUNKCIJAMI ALI UGODNOSTMI V NJEM).

 

10. Omejitev odgovornosti

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SUBJEKTI DRUŽBE X NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI KAZENSKO ŠKODO ALI KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA ALI PRIHODKOV, NASTALO BODISI NEPOSREDNO BODISI POSREDNO, ALI KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV, UPORABE, DOBREGA IMENA ALI DRUGE NEPREMOŽENJSKE ŠKODE, KI SO POSLEDICA (i) VAŠEGA DOSTOPA, UPORABE ALI SODELOVANJA V NAROČNINAH IN PROGRAMU ALI NJIHOVE UPORABE (ALI NEZMOŽNOSTI DOSTOPA ALI SODELOVANJA PRI NAROČNINAH IN PROGRAMU ALI NJIHOVE UPORABE); (ii) KAKRŠNEGA KOLI RAVNANJA KATERE KOLI TRETJE OSEBE ALI NJENE VSEBINE, OBJAVLJENE PREK STORITEV X, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE VSAKRŠNO OBREKLJIVO, ŽALJIVO ALI NEZAKONITO RAVNANJE DRUGIH UPORABNIKOV ALI TRETJIH OSEB; (iii) KAKRŠNE KOLI VSEBINE, PRIDOBLJENE IZ STORITEV X; ALI (iv) NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA, UPORABE ALI SPREMEMBE VAŠIH PRENOSOV ALI VSEBINE. V NOBENEM PRIMERU SKUPNA ODGOVORNOST SUBJEKTOV DRUŽBE X NE PRESEGA STO AMERIŠKIH DOLARJEV (100,00 USD) ALI MOREBITNEGA ZNESKA, KI VAM GA JE DRUŽBA X PLAČALA V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH V SKLADU S TEMI POGOJI PRED DOGODKOM, KI JE PODLAGA ZA ZAHTEVEK. OMEJITVE IZ TEGA PODRAZDELKA VELJAJO ZA VSE TEORIJE ODGOVORNOSTI, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJIJO NA GARANCIJI, POGODBI, STATUTU, ŠKODNEM DEJANJU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI DRUGEM IN NE GLEDE NA TO, ALI SO BILI SUBJEKTI DRUŽBE X OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE IN TUDI ČE SE UGOTOVI, DA TUKAJ NAVEDENO PRAVNO SREDSTVO NI IZPOLNILO SVOJEGA OSNOVNEGA NAMENA. »SUBJEKTI DRUŽBE X« SE NANAŠAJO NA DRUŽBO X, NJENO MATIČNO DRUŽBO, PODRUŽNICE, POVEZANA PODJETJA, URADNIKE, DIREKTORJE, ZAPOSLENE, ZASTOPNIKE, PREDSTAVNIKE, PARTNERJE IN DAJALCE LICENC.

VELJAVNA ZAKONODAJA NA OBMOČJU VAŠE SODNE PRISTOJNOSTI MORDA NE DOPUŠČA DOLOČENIH OMEJITEV ODGOVORNOSTI. V OBSEGU, KI GA ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA NA OBMOČJU VAŠE SODNE PRISTOJNOSTI, ZGORAJ NAVEDENO NE OMEJUJE ODGOVORNOSTI SUBJEKTOV DRUŽBE X ZA GOLJUFIJO, GOLJUFIVO ZAVAJANJE, SMRT ALI TELESNO POŠKODBO ZARADI NAŠE MALOMARNOSTI, HUDE MALOMARNOSTI IN/ALI NAMERNEGA RAVNANJA. V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, JE NAJVEČJA SKUPNA ODGOVORNOST SUBJEKTOV DRUŽBE X ZA VSA JAMSTVA, KI JIH NI MOGOČE IZKLJUČITI, OMEJENA NA STO AMERIŠKIH DOLARJEV (100,00 USD).

 

11. Zastopanja in garancije

Izjavljate in jamčite, da: (a) imate ali ste pridobili in boste ohranili vse pravice, pooblastila in licence, ki so potrebne za izpolnjevanje vaših obveznosti v skladu s temi pogoji ter za ponujanje, gostovanje in monetizacijo vašega računa za naročnine v povezavi s programom brez nadaljnjih plačil s strani družbe X kateri koli tretji osebi, (b) so vse informacije, ki ste jih posredovali družbi X in/ali ponudniku obdelave plačil za prijavo in sodelovanje v programu, pravilne, točne, popolne in vedno aktualne, (c) ste stari vsaj osemnajst (18) let, (d) imate vse potrebne pravice, pooblastila in pristojnost za sklenitev teh pogojev, (e) pri izvajanju vseh navedenih dejanj upoštevate in boste še naprej upoštevali vse veljavne zakone, pravila, statute, odloke, predpise in etične obveznosti (kar med drugim vključuje vse ustrezne zakone o varstvu podatkov in zasebnosti; zakone, ki veljajo za natečaje, promocije ali nagradne igre; zakone o oglaševanju ter pravila in predpise Zvezne komisije za trgovino (ang. Federal Trade Commission, FTC), kot so vodniki komisije FTC glede uporabe zaznamkov in pričevanj v oglaševanju), in ne boste povzročili, da družba X in/ali ponudnik obdelave plačil kršita kar koli od zgoraj navedenega, (f) boste vedno upoštevali uporabniško pogodbo za X in (g) vaš račun za naročnine ne bo kršil pravic katere koli tretje osebe (vključno z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, storitveno znamko, poslovno skrivnostjo, pogodbo, zasebnostjo ali pravicami do objave) ali vseboval kakršnega koli gradiva, ki bi lahko, če bi se sklicevali nanj, povzročilo škodo ali poškodbe katere koli osebe ali premoženja.

 

12. Odškodnina

Strinjate se, da boste subjekte družbe X (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovano »odškodovane osebe«) odvezali odgovornosti za vse zahtevke, odgovornosti, izgubo in stroške tretjih oseb (vključno z odškodninami, zneski poravnave in razumnimi pravnimi stroški), vloženimi proti kateri koli odškodovani osebi, ki izhajajo iz ali so povezani z: (a) vašim sodelovanjem v programu, (b) kršitvijo vaših zagotovil, jamstev in obveznosti, kot je določeno v teh pogojih, ali (c) vašo malomarnostjo ali napačnim ravnanjem. Za vaše odškodninske obveznosti v skladu s temi pogoji velja naslednje: (i) odškodovane osebe vas takoj pisno obvestijo o zahtevku, pri čemer vas morebitna zamuda pri obveščanju ne odvezuje vaših odškodninskih obveznosti, pod pogojem, da taka zamuda bistveno ne vpliva na vašo zmožnost obrambe v takem zahtevku, (ii) odškodovane osebe razumno sodelujejo z vami pri obrambi in poravnavi takega zahtevka in (iii) družbi X dovolite, da po svoji izbiri sodeluje pri obrambi in poravnavi takega zahtevka ter ju nadzoruje. Brez predhodnega pisnega soglasja odškodovanih oseb ne boste poravnali nobenega takega zahtevka, ki bi lahko ogrozil interese odškodovanih oseb; pod pogojem, da odškodovane osebe na vašo zahtevo in stroške razumno sodelujejo pri taki obrambi ali poravnavi.

 

13. Sporazum o reševanju sporov – zavezujoča arbitraža in opustitev skupinske tožbe

TA RAZDELEK VELJA ZA VAS SAMO, ČE ŽIVITE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE. POZORNO PREBERITE TA RAZDELEK – LAHKO POMEMBNO VPLIVA NA VAŠE ZAKONSKE PRAVICE, VKLJUČNO S PRAVICO DO VLOŽITVE TOŽBE NA SODIŠČU.

Splošno. Naslednje določbe so pomembne v zvezi s sporazumom med vami in družbo X glede funkcij in storitev X, ki so navedene v teh pogojih. V skladu s spodnjimi določbami, vključno z izjemami, določenimi v tem razdelku, se vi in ​​X strinjata, da bosta razpravljala o vseh sporih, zahtevkih ali polemikah, ki izhajajo iz ali so povezani s temi pogoji in/ali vašim sodelovanjem v programu (posamezno "spor" ali več kot enega, "Spori").

Začetno reševanje sporov. Večino sporov med vami in družbo X je mogoče rešiti na neformalen način. Tukaj se lahko obrnete na plačljivo podporo. Ko se obrnete na nas, na kratko opišite naravo in razloge za svoje pomisleke, navedite svoje podatke za stik in želeno pomoč. Stranki si bosta s tem postopkom podpore po najboljših močeh prizadevali za rešitev katerega koli spora, razen izvzetega spora. Vi in mi se strinjamo, da je v tem neformalnem postopku potrebno sodelovanje v dobri veri in da mora biti zaključen, kot je navedeno zgoraj, preden lahko katera koli pogodbenica sproži arbitražo v zvezi s katerim koli sporom.

ZAVEZUJOČA ARBITRAŽA. Če v tridesetih (30) dneh od začetka neformalnega reševanja spora skladno z zgoraj navedeno določbo o začetnem reševanju sporov z vami ne moremo doseči dogovorjene rešitve v zvezi s sporom, lahko vi ali mi sprožimo zavezujočo arbitražo, ki bo edini način reševanja sporov v skladu s spodaj navedenimi pogoji in razen za zahtevke, vložene na sodišču za spore majhne vrednosti ali izvzete spore, razen če odstopite od tega. Natančneje, vsi spori bodo dokončno rešeni izključno z zavezujočo arbitražo, ki jo upravlja Ameriško arbitražno združenje ("AAA") v New Yorku, NY, in prek enega samega medsebojno dogovorjenega arbitra, v skladu z določbami Pravil potrošniške arbitraže AAA, na voljo na www.adr.org ali pokličite AAA na 1.800.778.7879, razen kot je navedeno spodaj. VI IN X SE IZRECNO ODPOVEDUJETA PRAVICI DO SOJENJA PRED POROTO ALI SODNIKOM, RAZEN GLEDE IZVZETIH SPOROV.

Razen v zvezi z izvzetimi spori je za reševanje vseh sporov, kar med drugim vključuje trditve, da so vsi ti pogoji ali kateri koli njihov del nični ali izpodbojni ali da je spor predmet arbitraže, je izključno pristojen arbiter in ne nobeno zvezno, državno ali lokalno sodišče ali agencija. Arbiter je pooblaščen, da odobri kakršno koli pravno pomoč, ki bi bila na voljo na sodišču v skladu z zakonom ali pravičnostjo, pod pogojem, da je taka pravna pomoč (vključno s sodno prepovedjo) omejena na vaše individualne okoliščine. Ne glede na zahteve te določbe o arbitraži lahko v primeru, da spor vključuje zahtevek za javno sodno prepoved, ta zahtevek izločite iz arbitražnega postopka in ga vložite pri katerem koli sodišču z ustrezno pristojnostjo. Arbitražna razsodba je pisna in zavezujoča za stranke ter se lahko vnese kot sodba na katerem koli pristojnem sodišču.

ZAHTEVEK ZOPER DRUŽBO X MORATE VLOŽITI V ROKU ENEGA LETA, RAZEN ČE ODSTOPITE OD TEGA.  Vsak zahtevek zoper družbo X morate vložiti v enem (1) letu po datumu nastanka zahtevka, razen če veljavna zakonodaja določa, da običajnega zastaralnega roka za zahtevek ni mogoče sporazumno skrajšati. Če zahtevka ne vložite v tem roku, se v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, odpovedujete vsem pravicam, ki jih imate v zvezi s takim zahtevkom, in družba X ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s takim zahtevkom.

Postopek in stroški vložitve. Če želite začeti arbitražo, lahko dobite navodila za predložitev na spletnem mestu https://adr.org/Support. Družba X bo plačala potrošnikovo začetno pristojbino za vložitev tožbe v višini 200 USD, vendar se stranki ne glede na pravila AAA o nasprotnem strinjata, da si enakovredno razdelita vse druge stroške arbitraže, vključno s honorarji in stroški arbitra, razen v obsegu, ki ga zahteva zakon. Za odločanje o vseh sporih, ki nastanejo v zvezi z razdelitvijo stroškov in izdatkov, vključno s honorarji in stroški arbitra, je izključno pristojen arbiter (in ne Ameriško arbitražno združenje - AAA). Če arbiter ugotovi, da so bili zahtevki vloženi za namene nadlegovanja ali so bili očitno neresni, lahko arbiter prerazporedi svoje nadomestilo in upravne stroške, vključno s stroški vložitve in zaslišanja, kot je določeno v Pravilih potrošniške arbitraže AAA.  Stranki razumeta, da bi imeli brez te obvezne določbe pravico do tožbe na sodišču in do sojenja s poroto. Razumeta tudi, da lahko v nekaterih primerih stroški arbitraže presežejo stroške sodnega postopka in da je pravica do razkritja morda bolj omejena pri arbitraži kot na sodišču.

Lokacija. Arbitraža poteka samo na podlagi dokumentov, lahko pa se odločite za vodenje postopka po telefonu, prek videoklica ali z osebno udeležbo.  Pri arbitraži z osebno udeležbo postopek poteka v mestu ali okrožju, kjer prebivate, ali, če ne prebivate v Združenih državah Amerike, v okrožju New York v zvezni državi New York.

Odpoved skupinski tožbi. VI IN MI SE NADALJE STRINJAMO, DA SE LAHKO KAKRŠNI KOLI ZAHTEVKI VLOŽIJO SAMO INDIVIDUALNO IN NE V IMENU ALI KOT DEL SKUPINSKE TOŽBE ALI DRUGE ZASTOPNIŠKE TOŽBE. POGODBENICI SE IZRECNO ODPOVEDUJETA SVOJI PRAVICI DO VLOŽITVE SKUPINSKE TOŽBE ALI ISKANJA PRAVNE ZAŠČITE NA SKUPINSKI OSNOVI. Razen če se vi in mi s tem pisno strinjamo, arbiter ne sme združiti postopkov ali zahtevkov več kot ene osebe in ne sme drugače voditi nobene oblike zastopniškega ali skupinskega postopka.

Ločljivost. Če se ugotovi, da katerega koli dela tega sporazuma o reševanju sporov ni mogoče uveljaviti v zvezi z določenim zahtevkom za pravno zaščito ali pravnim sredstvom (kot je sodna prepoved), se ta zahtevek ali pravno sredstvo (in samo ta zahtevek ali pravno sredstvo) loči in ga je treba vložiti pri sodišču z ustrezno pristojnostjo, vse druge zahtevke pa je treba obravnavati v arbitraži.

Izjema – izvzeti spori in zahtevki na sodišču za spore majhne vrednosti - izbira pristojnega mesta. Ne glede na odločitev strank, da vse druge spore rešita z arbitražo, so vsi spori, zahtevki ali nesoglasja, ki izhajajo iz goljufije (»izvzeti spori«), v izključni pristojnosti zveznih ali državnih sodišč v okrožju New York, New York, Združene države Amerike, pri čemer se strinjate z osebno pristojnostjo teh sodišč in se odpovedujete ugovoru zaradi neprimernega sodišča.  Brez poseganja v zgoraj navedeno se strinjate, da lahko družba X po lastni presoji sproži kateri koli izvzet spor, ki ga imamo proti vam, na katerem koli pristojnem sodišču v Združenih državah Amerike.  Vsaka stranka lahko zahteva tudi pomoč na sodišču za spore majhne vrednosti za spore ali zahtevke v okviru pristojnosti tega sodišča.  

30-dnevna pravica do zavrnitve. Če ne želite, da so zgoraj navedene določbe o arbitraži za vas zavezujoče, lahko pisno obvestilo o svoji odločitvi za zavrnitev pošljete na naslednji naslov:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Če ste že bili sprejeti v program, lahko obvestilo o zavrnitvi pošljete tako, da se v svojem računu X pomaknete do možnosti za plačljivo podporo tukaj in jim pošljete sporočilo.

Vaše pisno obvestilo mora vključevati vaše ime, uporabniško ime za račun X, e-poštni naslov ali telefonsko številko, povezano z uporabniškim imenom za vaš račun, in jasno izjavo, da ne želite reševati sporov z družbo X.

Obvestilo morate poslati v 30 dneh od dne, ko sprejmete te pogoje, sicer ste zavezani k arbitraži sporov v skladu s pogoji teh določb. Obvestilo lahko pošljete tudi pred sprejetjem teh pogojev; v tem primeru bomo šteli, da ste se odpovedali arbitraži.  Vaša odločitev, da zavrnete to arbitražno določbo, ne bo negativno vplivala na vaše razmerje z družbo X ali na zagotavljanje funkcij ali storitev družbe X.  Če zavrnete te določbe, niso zavezujoče niti za družbo X.

Spremembe tega razdelka. O vseh pomembnih spremembah tega sporazuma o reševanju sporov vas bomo obvestili 60 dni vnaprej. Spremembe začnejo veljati 60. dan in se uporabljajo za naprej samo za zahtevke, ki nastanejo po 60. dnevu.

Izbira prava. TI POGOJI DOLOČAJO TRANSAKCIJO V MEDDRŽAVNEM TRGOVANJU. ZVEZNI ZAKON O ARBITRAŽI IN SODNA PRAKSA UREJATA RAZLAGO IN UVELJAVLJANJE TEH ARBITRAŽNIH DOLOČB BREZ UPOŠTEVANJA DRŽAVNE ZAKONODAJE. Če se za kateri koli spor uporablja materialno pravo zvezne države, se uporablja pravo zvezne države Texas, ne glede na kolizijske določbe.

Nadaljevanje veljavnosti. Ta sporazum o reševanju sporov velja tudi po koncu razmerja med vami in družbo X, vključno z odpovedjo ali odjavo od vseh storitev ali sporočil, ki jih zagotavlja družba X.

 

 

14. Sprememba pogojev

Pridržujemo si pravico, da občasno spremenimo te pogoje. O pomembnih spremembah vas bomo obvestili na primer prek obvestila v storitvi ali e-poštnega sporočila, poslanega na e-poštni naslov, ki je povezan z vašim računom. Vaše nadaljnje sodelovanje v programu po uveljavitvi sprememb pomeni, da se strinjate s temi spremembami. Če spremembe za vas niso sprejemljive, lahko prekinete sodelovanje v programu tako, da pošljete pisno obvestilo družbi X in prenehate uporabljati funkcije naročnin.

Pogoji za ustvarjalce naročnin so napisani v angleščini, vendar so s prevodi na voljo v več jezikih. Družba X si prizadeva, da bi prevodi čim bolj točno odražali izvirno angleško različico. Vendar pa ima v primeru kakršnih koli neskladij ali nedoslednosti prednost angleška različica pogojev za ustvarjalce naročnin. Potrjujete, da je angleščina referenčni jezik za razlaganje in sestavljanje pogojev v pogojih za ustvarjalce naročnin.

 

15. Niste naš zaposleni

Razumete, da je vaše razmerje z nami izključno razmerje uporabnika naših storitev kot neodvisnega subjekta. Niste naš zaposleni. S temi pogoji ali z vašim sodelovanjem v programu ni predvideno ali ustvarjeno nobeno zastopstvo, partnerstvo ali skupno podjetje. Ohranite vse pravice in odgovornosti glede narave in zakonitosti svoje vsebine, načina, na katerega je ustvarjena in ponujena, ter glede odločitve, ali jo boste sploh ponudili. 

 

16. Razno

a. Povratne informacije. Ustvarjalec lahko družbi X posreduje komentarje v zvezi s programom in/ali ustvarjalčevo oceno in uporabo funkcij in storitev, ki jih zagotavlja družba X (»povratne informacije«). Ustvarjalec se strinja, da lahko družba X in njeni pooblaščenci prosto kopirajo, spreminjajo, ustvarjajo izpeljana dela, javno prikazujejo, razkrivajo, distribuirajo, licencirajo in podlicencirajo, vključujejo in drugače uporabljajo povratne informacije, vključno z njihovimi izpeljanimi deli, za vse komercialne in nekomercialne namene, ne da bi pričakovali kakršno koli plačilo ali dodeljevanje od ustvarjalca. Nič v tem sporazumu ne preprečuje družbi X razvijanja funkcij, izdelkov ali storitev, ki so lahko konkurenčne funkcijam, izdelkom ali storitvam ustvarjalca, strank ustvarjalca ali končnih uporabnikov.

b. Veljavno pravo. 

 • Te pogoje urejajo zakoni zvezne države Teksas, za vse spore, ki nastanejo med vami in družbo X, pa velja oddelek 13 zgoraj (Sporazum o reševanju sporov).

 • Če živite v državi članici EU, državi Efte ali Združenem kraljestvu, se uporablja veljavna zakonodaja v državi vašega stalnega prebivališča in lahko se sprožijo sodni postopki na ustreznih sodiščih v skladu z zakonodajo v državi vašega stalnega prebivališča. 

 • Če živite zunaj Združenih držav, države članice EU, države EFTE ali Združenega kraljestva, te pogoje urejajo zakoni zvezne države Teksas.

c. Obvestila. Vsa obvestila za družbo X morate poslati na naslov X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department po navadni ali letalski pošti ali z nočno pošto s kopijo po e-pošti na naslov legalnotices@x.com in se štejejo za izročena ob prejemu. Obvestilo vam lahko pošljemo po e-pošti na e-poštni naslov, povezan z vašim računom X, ali z objavo sporočila v vašem računu X ali v storitvi X in se šteje za prejeto, ko je poslano (za e-pošto) ali objavljeno.

d. Odpoved. Nezmožnost družbe X do uveljavljanja katere koli pravice ali določbe iz teh pogojev se ne bo štela kot odpoved taki pravici ali določbi. Odpoved družbe X zahtevkom zaradi neizpolnjevanja obveznosti ne pomeni odpovedi v primeru nadaljnjega neizpolnjevanja obveznosti.

e. Nadaljevanje veljavnosti; ločljivost. Vse obveznosti, ki se izrecno ali po svoji naravi nadaljujejo po prenehanju veljavnosti teh pogojev, ostanejo v veljavi tudi po tem. Neizvršljive določbe bodo spremenjene tako, da odražajo namere pogodbenic, preostale določbe teh pogojev pa ostanejo v celoti veljavne.

f. Dodelitev. Teh pogojev ali katere koli vaše pravice ali obveznosti v skladu s temi pogoji ne smete dodeliti ali prenesti in vsak tak poskus bo ničen in neveljaven.

g. Višja sila. Nobena od pogodbenic ni odgovorna za nobeno zamudo ali neizpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s temi pogoji zaradi vzrokov, ki jih razumno ne more nadzorovati, kar med drugim vključuje naravne katastrofe, dejanja javnega sovražnika, vladne ukrepe, požar, poplave, epidemije (vključno s COVID-19), karantenske omejitve, stavke, civilne nemire, teroristična dejanja ali grožnje terorističnih dejanj, okvare ali zamude pri telekomunikacijski ali tehnični opremi ali infrastrukturi ali embargo na tovorni promet (»primer višje sile«) in vsaka pogodbenica je oproščena izpolnjevanja svojih obveznosti v skladu s temi pogoji za čas trajanja takega primera višje sile. Če vam primer višje sile onemogoča zagotavljanje vašega računa za naročnine, kot ga predstavljate, niste upravičeni do prejema prihodkov za nobeno naročnino na vaš račun za naročnine, ki je odpovedana ali kako drugače ni izvedena, kot jo predstavljate.

h. Celotna pogodba. Ti pogoji (vključno z uporabniško pogodbo za X, na katero se sklicujemo v tem dokumentu) predstavljajo celoten dogovor med družbo X in vami v zvezi z vsebino teh pogojev ter združujejo in nadomeščajo vsa predhodna pisna ali ustna sporočila, dogovore in sporazume med pogodbenicami v zvezi z vsebino.