Zasady programu Twórcy treści w subskrypcjach

goglobalwithtwitterbanner

Data wejścia w życie: 23 sierpnia 2023 r.

 

Zasady programu Twórcy treści w subskrypcjach

Niniejsze Zasady programu Twórcy treści w subskrypcjach („Zasady Programu SC”) wiążą Użytkownika i spółkę X Corp. występującą w imieniu własnym i swoich jednostek zależnych (łącznie „X” lub „my”) i reguluje uczestnictwo Użytkownika w prowadzonym przez X programie Twórcy treści w subskrypcjach („Program SC”). W Zasady Programu SC termin „Jednostka Stowarzyszona” oznacza każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, pozostaje pod wspólną kontrolą lub jest kontrolowany przez X, a terminy „Użytkownik” lub „Twórca” oznaczają Użytkownika, czyli osobę fizyczną, spółkę lub dowolny inny podmiot mający konto na X, który uczestniczy w Programie. Jeśli Użytkownik wiąże się Zasadami Programu SC w imieniu podmiotu, wówczas oświadcza i gwarantuje, że jest do tego upoważniony w imieniu takiego podmiotu.

Aby uczestniczyć w Programie, trzeba mieć ukończone 18 lat, legalnie mieszkać w Stanach Zjednoczonych oraz spełniać inne wymagania kwalifikacyjne określone w punkcie 2.

Użytkowanie przez Użytkownika Subskrypcji (zdefiniowanych poniżej) podlega nie tylko niniejszym Zasadom Programu SC, ale również naszym Zasadom użytkowania, naszej Polityce prywatności, naszym regulaminom i zasadom dotyczącym poszczególnych tematów (w tym nowej Polityce subskrypcji) oraz wszelkim zasadom stanowiącym integralną część tych dokumentów (łącznie „Umowa z Użytkownikiem X”).

Należy uważnie przeczytać Zasady Programu SC, aby dokładnie zrozumieć zawarte w nich postanowienia i wyjątki. JEŚLI UŻYTKOWNIK MIESZKA W STANACH ZJEDNOCZONYCH, NINIEJSZE ZASADY PROGRAMU SC ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW W DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU ZAMIAST NA DRODZE SĄDOWEJ, W TYM DOBROWOLNEGO ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO WNOSZENIA ROSZCZEŃ W RAMACH POWÓDZTW ZBIOROWYCH, PRAWA DO REZYGNACJI Z WNOSZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OGRANICZENIA PRAWA DO WNOSZENIA ROSZCZEŃ PRZECIWKO X DO 1 ROKU OD ZAISTNIENIA STOSOWNYCH ZDARZEŃ. POSTANOWIENIA TE WPŁYWAJĄ NA PRAWA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA W RAZIE JAKIEGOKOLWIEK SPORU Z X. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TYCH POSTANOWIEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ W PUNKCIE 13.

Akceptacja. Uczestnicząc w Programie (jeśli Użytkownik został ZATWIERDZONY przez X) lub w inny sposób wyrażając swoją akceptację (na przykład przez zgodę na Zasady Programu SC podczas wnioskowania o przystąpienie do Programu, kliknięcie przycisku „Zgadzam się” itp.), Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przeczytał i zrozumiał Zasady Programu SC oraz zgadza związać tymi zasadami. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje Zasad Programu SC, nie może uczestniczyć w Programie ani założyć konta Subskrypcji.

 

1. Program Twórcy treści w subskrypcjach.

Program umożliwia sympatykom Użytkownika okazanie mu swojego wsparcia poprzez płacenie za subskrypcję oferowaną przez X na dostęp do konta Subskrypcje (zgodnie z definicją poniżej) posiadanego przez Użytkownika na X, co obejmuje między innymi usługę zlokalizowaną obecnie pod adresem www.x.com oraz adresach, które mogą ten adres zastąpić, a także wszelkie aplikacje i interfejsy API, których X jest właścicielem, operatorem lub podmiotem kontrolującym (łącznie „Usługa X”). Konto na X, którym Użytkownik chce się posługiwać w Programie (w tym wszelkie ustawione na nim funkcje i korzyści, takie jak treści, przynależność do społeczności, dostęp, uznanie osiągnięć oraz oferty specjalne i rabaty przyznane subskrybentom w związku z tym kontem), jest określane terminem „Subskrypcje”. Osoby korzystające z Usługi X mogą dokonywać miesięcznych opłat abonamentowych na rzecz X („Subskrypcja”) w celu uzyskania dostępu do konta Subskrypcje.

Zakładając konto Subskrypcje, Użytkownik określi konkretne ceny Subskrypcji (na podstawie opcji cenowych Subskrypcji udostępnionych przez X, które są wbudowane w tej funkcji). X może jednak nałożyć, według własnego uznania, ograniczenia na oferowane przez siebie Subskrypcje pozwalające na dostęp do konta Użytkownika, w tym w szczególności na kwotę pobieraną za konkretną Subskrypcję, kryteria dotyczące nabywców uprawnionych do zakupu Subskrypcji (na przykład kryterium minimalnego wieku) oraz liczbę Subskrypcji, jaką można zakupić na konkretnym koncie Subskrypcje. Ponadto X może według własnego uznania zmieniać (np. dodawać lub usuwać) rodzaje lub ceny Subskrypcji, formy płatności dostępne dla osób kupujących Subskrypcje oraz wszelkie inne funkcje związane z Programem.

Użytkownik zgadza się, że X może publicznie pokazywać oraz łączyć informacje o koncie Subskrypcje Użytkownika, w tym informacje dotyczące liczby subskrybentów i tożsamości nabywców Subskrypcji, dopóki te informacje są dostępne w Usłudze X.

Ponadto Użytkownik zgadza się, że X może przetwarzać i analizować treści z konta Subskrypcje Użytkownika w taki sam sposób, jak treści zamieszczane przez Użytkownika publicznie poza jego kontem Subskrypcje w innych miejscach Usług X.

Użytkownik upoważnia X oraz pozwala X przyznawać analogiczne prawa innym podmiotom działającym w imieniu X do wielokrotnego użytkowania imienia i nazwiska, zdjęcia, podobizny (z wyłączeniem karykatur), głosu i informacji biologicznych Użytkownika, a także kopii i symulacji tych materiałów, na dowolnych nośnikach i za pomocą dowolnych technologii znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości (w tym na kliszach, taśmie filmowej, nośnikach cyfrowych i innych nośnikach elektronicznych) w związku z prowadzonymi przez X działaniami promocyjnymi i marketingowymi. 

 

2. Kryteria uczestnictwa w programie i inne wymagania.

Aby X udostępniał i świadczył usługę Subskrypcje umożliwiającą dostęp do konta Użytkownika, a Użytkownik mógł otrzymywać płatności z tytułu udziału w przychodach uzyskiwanych przez X ze sprzedaży Subskrypcji, Użytkownik musi zostać zatwierdzony przez X do udziału w Programie. Kryteria uczestnictwa w Programie można znaleźć tutaj. Akceptując Zasady Programu SC, Użytkownik zezwala X na użytkowanie danych przesłanych przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby rozpatrzenia wniosku o uczestnictwo w Programie. Uczestnictwo w Programie wymaga uprzedniej zgody X.

Pracownicy X, zespołów X zajmujących się usługami oraz jednostek zależnych nie mogą uczestniczyć w Programie, chyba że otrzymają na to wcześniejszą zgodę od uprawnionego personelu X.

X korzysta z usług zewnętrznego operatora płatności („Operator Płatności”), aby wypłacać Użytkownikowi kwoty wynikające z jego udziału w przychodach, które po części bazują na liczbie sprzedanych Subskrypcji na dostęp do konta Użytkownika. Aby uczestniczyć w Programie, Użytkownik musi najpierw założyć konto u Operatora Płatności. Operator będzie wymagać od Użytkownika potwierdzenia jego tożsamości, na przykład przez przesłanie kopii dokumentu tożsamości lub zaświadczenia o zamieszkiwaniu pod określonym adresem. Jeśli Użytkownik poda Operatorowi Płatności adres spoza stanu Kalifornia, Użytkownik sprawdzi, czy użytkuje te usługi na mocy Zasad Programu SC poza stanem Kalifornia. Użytkownik musi również przesłać Operatorowi Płatności informacje dotyczące płatności i podatków. Jeśli w trakcie rozpatrywania wniosku o uczestnictwo lub konfigurowania systemu płatności X lub Operator Płatności stwierdzą niemożność przelewu środków, Użytkownik nie może uczestniczyć w Programie. Akceptując te Zasady Programu SC, Użytkownik wyraźnie zezwala X na dostęp do danych o aktywności i transakcjach na koncie Użytkownika połączonym z systemem Operatora Płatności oraz na wykonywanie innych czynności w związku z przetwarzaniem i monitorowaniem wypłat z tytułu udziału w przychodach na mocy Zasad Programu SC.

 

3. Regulaminy i ograniczenia.

Z zastrzeżeniem Zasad Programu SC Użytkownik zgadza się, że X może oferować, pokazywać i udostępniać konto Użytkownika w programie Subskrypcje za pośrednictwem Usługi X oraz sprzedawać Subskrypcje umożliwiające zainteresowanym osobom dostęp do konta Użytkownika. W zamian za te udzielone prawa licencyjne oraz za udostępnienie korzyści i funkcji na koncie Subskrypcje Użytkownik może otrzymywać część przychodów uzyskiwanych przez X z tytułu sprzedaży przez X Subskrypcji, zgodnie z opisem w punkcie 4 poniżej.

Użytkownik zgadza się, że regulaminy i ograniczenia wymienione poniżej mają zastosowanie do uczestnictwa w Programie oraz do prawa otrzymania części przychodów uzyskanych przez X ze sprzedaży Subskrypcji:

  1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje konto Subskrypcje, w tym w szczególności za dbanie o dostępność deklarowanych funkcji i korzyści z konta Subskrypcje, rzetelne opisywanie funkcji i korzyści z konta Subskrypcje oraz za rozsądne dopasowanie cen Subskrypcji ustawianych podczas konfigurowania konta do wartości udostępnianych funkcji i korzyści z konta Subskrypcje.
  2. Użytkownik zgadza się, że (a) żadne treści na jego koncie Subskrypcje nie wprowadzają w błąd ani nie są kłamliwe; (b) składane oświadczenia ustne i pisemne są zgodne z prawdą i poparte dowodami; (c) wszelkie opinie, ustalenia i doświadczenia opisywane na koncie Subskrypcje są uczciwe i rzetelne oraz (d) w razie potrzeby dołączy wszelkie dokumenty potwierdzające udział w płatnej współpracy (np. płatnych promocjach produktów, programach sponsorskich lub reklamach) za pośrednictwem jego konta Subskrypcje.
  3. Jeśli po założeniu konta Subskrypcje Użytkownik nie udostępni żadnych funkcji ani korzyści z Subskrypcji, może wówczas nie mieć prawa do udziału w przychodach uzyskiwanych przez X ze sprzedaży jakichkolwiek Subskrypcji Użytkownika pozwalających na dostęp do konta Użytkownika. Jeśli okaże się, że konto Subskrypcje Użytkownika jest często nieaktywne, może zostać usunięte z Programu.
  4. Jeśli Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek udziału w przychodach uzyskanych przez X z tytułu wszystkich subskrypcji sprzedanych osobom zablokowanym przez Użytkownika, wówczas Użytkownik może zablokować osobom, które zakupiły subskrypcje, dostęp do jego konta z dowolnego powodu.
  5. Tylko Użytkownik może otrzymywać część przychodów uzyskiwanych przez X ze sprzedaży Subskrypcji na dostęp do konta Użytkownika.
  6. Ani Subskrypcje, ani udział w przychodach uzyskiwanych przez X ze sprzedaży Subskrypcji nie mogą być przenoszone między kontami na X.
  7. O ile nie zezwala na to wyraźnie Program lub Zasady użytkowania Subskrypcji, Użytkownik nie może przekazywać nikomu żadnych korzyści pieniężnych w zamian za zakup Subskrypcji umożliwiających dostęp do konta Użytkownika. 
  8. Uczestnictwo Użytkownika w Programie (w tym oferowanie funkcji i korzyści subskrybentom za pośrednictwem konta Subskrypcje) oraz wypłacanie przez X udziału w przychodach ze sprzedaży Subskrypcji nie może naruszać żadnych przepisów prawa ani regulaminów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia przepisów prawa i regulaminów, jakich dopuści się sam lub jakie zostaną popełnione przy użyciu jego konta Subskrypcje.
  9. Możemy nałożyć dodatkowe ograniczenia na mocy przepisów prawa lub zasad dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, nakładania sankcji lub przeciwdziałania oszustwom. Między innymi X może zablokować każdą transakcję, którą uzna m.in. za faktycznie lub potencjalnie oszukańczą lub sprzeczną z prawem. Z kalkulacji udziału w przychodach możemy wyłączyć wszelkie Subskrypcje, które naszym zdaniem zostały zakupione wskutek jakiegokolwiek naruszenia Umowy z Użytkownikiem X albo są sprzeczne z prawem, lub wszelkie przychody uzyskane z Subskrypcji, których transakcje zostały zablokowane.
  10. Użytkownik nie może uczestniczyć w Programie, jeśli jest osobą, z którą osoby ze Stanów Zjednoczonych nie mogą zawierać transakcji handlowych wskutek sankcji gospodarczych, w tym sankcji nałożonych przez amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu lub inne uprawnione do tego organy (Osoba Objęta Zakazem). Dotyczy to m.in. osób będących stałymi lub zwyczajowymi mieszkańcami lub obywatelami następujących krajów i regionów: Kuba, Iran, Krym, Korea Północna i Syria. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie jest Osobą Objętą Zakazem.

Naruszenie którejkolwiek z powyższych zasad lub ograniczeń może skutkować usunięciem Użytkownika z Programu lub utratą prawa do udziału Użytkownika w przychodach uzyskanych przez X ze sprzedaży Subskrypcji umożliwiających dostęp do konta Użytkownika.

 

4. Wypłaty i opłaty z tytułu udziału w przychodach.

Możemy przekazywać Użytkownikowi część przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży Subskrypcji umożliwiających dostęp do konta Użytkownika. Wielkość tego udziału będzie ustalana przez X na podstawie kilku czynników, takich jak łączna liczba i wartość sprzedanych Subskrypcji oraz opłaty i podatki, w tym od podatki od sprzedaży, użytkowania, wartości dodanej i transakcji, zaliczki na podatki itp., jakie Apple, Google, Operator Płatności, banki lub operatorzy kart kredytowych pobierają w związku ze sprzedażą Subskrypcji i przetwarzaniem wypłat dla Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że określona wartość procentowa lub kwotowa udziału ma charakter stały.

Użytkownik musi bezzwłocznie odpowiadać na wszelkie zapytania i wnioski otrzymywane w związku ze sprzedanymi przez nas Subskrypcjami umożliwiającymi dostęp do konta Użytkownika. Ponadto Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za spory wynikające ze sprzedanych przez nas Subskrypcji umożliwiających dostęp do konta Użytkownika. Bez względu na powyższe postanowienia Użytkownik zgadza się, że działy obsługi klienta Apple, Google i X mogą według własnego uznania podejmować decyzje w sprawie wniosków o zwrot pieniędzy lub obciążeń zwrotnych kierowanych do Apple, Google i X, związanych ze składanymi przez klientów reklamacjami, w tym w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa właściwego. Jeśli zakup Subskrypcji stanie się przedmiotem obciążenia zwrotnego lub wypłaty udziału w przychodach otrzymane od X z tytułu sprzedaży Subskrypcji zostaną objęte procesem zwrotu pieniędzy lub innej formy rekompensaty, X albo Operator Płatności może zawiesić, skompensować (z wszelkich przyszłych wypłat z tytułu udziału w przychodach, jakie postanowimy przekazać Użytkownikowi), wystawić fakturę lub w inny sposób odzyskać płatności przekazane Użytkownikowi lub zrekompensowane mu w inny sposób (oraz wszelkie towarzyszące opłaty), po czym usunąć takie płatności z historii wpływów na koncie Użytkownika.

Wszelkie wypłaty dla Użytkownika z tytułu udziału w przychodach będą realizowane przez Operatora Płatności. Przetwarzanie wypłat z tytułu udziału w przychodach będzie podlegać umowom z Użytkownikiem, zasadom użytkowania i politykom prywatności przyjętym przez Operatora Płatności i bank Użytkownika, a Użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień wszystkich tych dokumentów. X nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy popełnione przez Operatora Płatności lub bank Użytkownika. X będzie wypłacać wszystkie kwoty z tytułu udziału w przychodach w dolarach amerykańskich. Jeśli Użytkownik chce otrzymywać wypłaty w swojej walucie krajowej, Operator Płatności dokona wymiany walut, o ile Użytkownik uiści wszelkie prowizje za wymianę walut i przelewy. Ponadto w przypadku niektórych form płatności mogą występować dodatkowe opłaty manipulacyjne, które Użytkownik ma obowiązek pokryć. Gdy wypłacamy Użytkownikowi jego udział w przychodach, Operator Płatności realizuje przelew ok. 60 dni po zakończeniu miesiąca, w którym otrzymaliśmy wpływy ze sprzedaży Subskrypcji będących podstawą takiej wypłaty, chyba że w tym dokumencie określono inaczej.

Bez względu na powyższe postanowienia Użytkownik otrzyma przelew dopiero wtedy, gdy na jego koncie w programie Subskrypcje zarejestrujemy wpływy z tytułu sprzedaży Subskrypcji na łączną kwotę co najmniej pięćdziesiąt dolarów amerykańskich (50,00 USD) („Minimalny Próg Wypłaty”). Wszelkie niewypłacone kwoty, które nie osiągnęły Minimalnego Progu Wypłaty, będą przenoszone na kolejny okres, aż do osiągnięcia progu. Użytkownikowi nie należą się żadne odsetki od kwot, których wypłata się opóźnia z powodu nieosiągnięcia progu.

Aby otrzymywać wypłaty z tytułu udziału w przychodach, Użytkownik musi dopilnować, że informacje podatkowe, bankowe lub inne informacje płatnicze przekazane Operatorowi Płatności są aktualne, kompletne i rzetelne. Jeśli Operator Płatności z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie przelać środków Użytkownikowi, możemy cofnąć lub zawiesić prawo Użytkownika do otrzymywania wypłat z tytułu udziału w przychodach na mocy Zasad Programu SC lub do uczestnictwa w Programie. Przelew do Użytkownika jakiejkolwiek kwoty zależy od pomyślnych wyników kontroli zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu oszustwom i innymi przepisami prawa, które X lub Operator Płatności mogą według własnego uznania wdrożyć i stosować. Użytkownik nie może zezwalać osobom trzecim na odbieranie wypłat wynikających z Zasad Programu SC, chyba że uprawniony przedstawiciel X wyraził na to wcześniej pisemną zgodę.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z kwotą otrzymaną z tytułu udziału w przychodach, musi o tym fakcie powiadomić pisemnie X w ciągu 30 od otrzymania takiej wypłaty. Niedotrzymanie tego terminu będzie oznaczać zrzeczenie się wszelkich roszczeń związanych z taką wypłatą. W celu wysłania tego powiadomienia Użytkownik może się skontaktować z działem pomocy technicznej. W tym celu w oknie konta na X w menu nawigacyjnym musi wybrać kolejno opcje Settings and privacy (Ustawienia i prywatności) > Monetization (Monetyzacja) > Get support (Uzyskaj pomoc). Wszystkie kwoty przelewane Użytkownikowi odpowiadają kwotom z tytułu udziału w przychodach w wysokości ustalonej przez X oraz są ostateczne oraz wiążące.

 

5. Brak gwarancji przychodów ze sprzedaży subskrypcji.

Subskrypcje nie są powiązane ani nie mają powiązania z jakimkolwiek prawnym środkiem płatniczym, rodzajem waluty, odpowiednikiem waluty, pieniądzem elektronicznym ani innym finansowym instrumentem płatniczym, nie mają wartości pieniężnej ani nie są przedmiotem własności. Nie obiecujemy, że zakupioną Subskrypcję będzie można wymienić na jakąkolwiek gwarantowaną sumę pieniędzy lub w ogóle na jakiekolwiek pieniądze. Użytkownik zgadza się, że mamy wyłączne prawo do zarządzania, regulowania, kontrolowania, wypowiadania lub modyfikowania wszelkich praw licencyjnych leżących u podstaw Subskrypcji według naszego własnego uznania i bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy wobec Użytkownika odpowiedzialności, oraz że Użytkownik nie będzie twierdzić, że ponosimy taką odpowiedzialność w związku ze sprzedażą Subskrypcji umożliwiających dostęp do konta Użytkownika, w tym z częścią przychodów pobieraną przez nas ze sprzedaży Subskrypcji.

Ponadto według naszego własnego uznania i bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika możemy zatrzymać sprzedaż Subskrypcji i pobieranie za nie opłat.

Nie gwarantujemy również, że każda osoba mająca dostęp do konta Użytkownika kupi Subskrypcję.

 

6. Obowiązek zapłaty podatków przez Użytkownika.

Użytkownik ma obowiązek płacić wszelkie stosowne Podatki (zdefiniowane poniżej) ewentualnie należne organom skarbowym bezpośrednio lub pośrednio w związku z otrzymaniem wypłaty z tytułu udziału w przychodach ze sprzedaży Subskrypcji przez X. X może potrącić lub pobrać zaliczki na wszelkie Podatki od kwot należnych Użytkownikowi, jeśli tak stanowią przepisy prawa, a wypłata dla Użytkownika pomniejszona o takie potrącenia i zaliczki będzie uznawana za zapłatę całej należnej kwoty i ostateczne rozliczenie należności na mocy Zasad Programu SC. Strony przekażą sobie nawzajem wszelką dokumentację podatkową niezbędną do realizowania wypłat i wpłat na mocy tego dokumentu. W kontekście używanym powyżej termin „Podatki” oznacza wszelkie podatki od dochodu, sprzedaży, użytkowania i wartości dodanej, opłaty skarbowe oraz wszelkie inne podatki, daniny, obciążenia, opłaty, potrącenia lub pobrane zaliczki.

 

7. Wypowiedzenie Zasad Programu SC oraz inne przysługujące nam działania.

Zasady Programu SC wchodzą w życie w dniu, w którym Użytkownik kliknął przycisk akceptacji tych zasad (bez względu na to, czy został uczestnikiem Programu), i pozostają w mocy do dnia, w którym jedna ze stron je wypowie na zasadach określonych w tej Umowie. Użytkownik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie, wysyłając w tej sprawie do X pisemne powiadomienie. W tym celu w oknie konta na X w menu nawigacyjnym należy wybrać kolejno opcje Settings and privacy (Ustawienia i prywatności) > Monetization (Monetyzacja) > Get support (Uzyskaj pomoc). X może wypowiedzieć Zasady Programu SC w dowolnym momencie, z podaniem albo bez podania przyczyny oraz według własnego uznania, w tym w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik przedstawi nieprawdziwe informacje o sobie lub swoim koncie Subskrypcje, naruszy Zasady Programu SC lub Umowę z Użytkownikiem X albo przepisy prawa właściwego lub gdy przestanie spełniać kryteria uczestnictwa w Programie.

Ponadto możemy według własnego uznania nie udostępniać Subskrypcji na koncie Twórcy; ograniczyć liczbę Subskrypcji sprzedawanych w celu uzyskania dostępu do konta albo ograniczyć część przychodów z Subskrypcji, jaka zostanie wypłacona Twórcy, w tym w zależności od liczby sprzedanych Subskrypcji lub przedziału czasu; zawiesić, usunąć lub wyłączyć dostęp do konta Subskrypcje Twórcy albo cofnąć Twórcy możliwość użytkowania całości lub części Programu; usunąć Twórcę z Programu lub wstrzymać, zawiesić, odzyskać lub skompensować wypłaty z tytułu udziału w przychodach (w tym wszelkie kwoty związane z przeszłymi lub przyszłymi transakcjami sprzedaży Subskrypcji umożliwiających dostęp do konta Twórcy), jeśli uznamy, że Twórca lub jego konto Subskrypcje narusza Zasady Programu SC, Umowę z Użytkownikiem X lub dowolny przepis prawa właściwego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu podjęcia któregokolwiek z wymienionych powyżej działań.

Z chwilą wypowiedzenia Zasad Programu SC lub ustania uczestnictwa Użytkownika w Programie (a) prawa i zobowiązania wynikające z Zasad Programu SC natychmiast ustają, (b) wszelkie zobowiązania skumulowane przed wejściem wypowiedzenia w życie pozostają w mocy, z tym, że (i) jeśli w momencie wypowiadania Zasad Programu SC Użytkownik miał spełnione kryterium Minimalnego Progu Wypłaty, Operator Płatności spróbuje przelać Użytkownikowi niewypłaconą kwotę, a jeśli nie będzie w stanie tego zrobić z powodu okoliczności będących poza jego kontrolą, kwoty automatycznie przepadają, a X nie musi ich wypłacić Użytkownikowi; lub (ii) jeśli Użytkownik nie osiągnął Minimalnego Progu Wypłaty, nie zostaną mu wypłacone i nie będą mu się należeć żadne kwoty.

 

8. Poufność.

W trakcie i po zakończeniu uczestnictwa w Programie Użytkownik nie może ujawniać żadnych zastrzeżonych ani niepublicznych informacji X, które otrzymał lub do których uzyskał dostęp w związku z Programem („Informacje Poufne”), chyba że otrzymał na to pisemną zgodę od X albo wymagają tego przepisy prawa lub nakaz sądowy, o ile jednak (a) Użytkownik bezzwłocznie powiadomi X pisemnie o konieczności takiego ujawnienia oraz (b) zostanie ujawniona wyłącznie ta część Informacji Poufnych, której ujawnienia wymagają przepisy prawa. Użytkownik musi bezzwłocznie powiadomić X o każdym faktycznym lub domniemanym niewłaściwym użyciu lub nieuprawnionym ujawnieniu Informacji Poufnych. Z chwilą wypowiedzenia Zasad Programu SC lub ustania uczestnictwa Użytkownika w Programie Użytkownik bezzwłocznie zniszczy lub usunie wszelkie Informacje Poufne będące w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą.

 

9. Odrzucenie odpowiedzialności.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE PROGRAM I SUBSKRYPCJE (ORAZ ICH FUNKCJE) MOGĄ MIEĆ CHARAKTER EKSPERYMENTALNY LUB BYĆ W FAZIE TESTÓW BETA, W ZWIĄZKU Z CZYM UŻYTKOWANIE ORAZ DOSTĘP DO PROGRAMU I SUBSKRYPCJI ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO PROGRAM I SUBSKRYPCJE SĄ OFEROWANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZELKIMI WADAMI I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. X NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI ZAPEWNIEŃ GWARANCYJNYCH CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH LUB MOGĄCYCH WYNIKAĆ Z ZAWARCIA TRANSAKCJI LUB PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKOWANIA. X NIE GWARANTUJE I NIE SKŁADA ŻADNYCH DEKLARACJI, A TAKŻE ODRZUCA WSZELKĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CO DO (I) KOMPLETNOŚCI, RZETELNOŚCI, TERMINOWOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA LUB NIEZAWODNOŚCI PROGRAMU I SUBSKRYPCJI ORAZ (II) TEGO, CZY PROGRAM LUB SUBSKRYPCJE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ORAZ CZY BĘDĄ DOSTĘPNE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA I WAD. X NIE KONTROLUJE, NIE PROMUJE ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE DOSTOSOWUJE KONTA SUBSKRYPCJE UŻYTKOWNIKA (DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKICH TREŚCI, FUNKCJI I KORZYŚCI NA KONCIE).

 

10. Ograniczenie odpowiedzialności.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO PODMIOTY X NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH ORAZ ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH LUB KARNYCH; ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ UTRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRATY DANYCH, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, WARTOŚCI FIRMY LUB INNYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z (i) UŻYTKOWANIA LUB DOSTĘPU DO SUBSKRYPCJI LUB PROGRAMU LUB UCZESTNICTWA W NICH LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA LUB DOSTĘPU DO SUBSKRYPCJI LUB PROGRAMU LUB UCZESTNICTWA W NICH; (ii) POSTĘPOWANIA OSÓB TRZECICH LUB TREŚCI ZAMIESZCZANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE W USŁUGACH X, W TYM SZKALUJĄCEGO, OBRAŹLIWEGO LUB NIELEGALNEGO POSTĘPOWANIA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB OSÓB TRZECICH; (iii) JAKICHKOLWIEK TREŚCI POBRANYCH Z USŁUG X LUB (iv) NIEAUTORYZOWANEGO UŻYTKOWANIA, MODYFIKOWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO INFORMACJI LUB TREŚCI PRZESYŁANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA PODMIOTÓW X NIE PRZEKROCZY WIĘKSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: STO DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100,00 USD) LUB KWOTY EWENTUALNIE ZAPŁACONEJ UŻYTKOWNIKOWI PRZEZ X W CIĄGU OSTATNICH SZEŚCIU MIESIĘCY NA MOCY ZASAD PROGRAMU SC PRZED WYSTĄPIENIEM ZDARZENIA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ ROSZCZENIA. OGRANICZENIA W TYM PODPUNKCIE OBOWIĄZUJĄ BEZ WZGLĘDU NA PRZYJĘTĄ PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM Z TYTUŁU GWARANCJI, UMOWY, USTAWY, DELIKTU (ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM) LUB INNEJ PODSTAWY, ORAZ BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY PODMIOTY X ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, TAKŻE W PRZYPADKU, GDY OKREŚLONE W NINIEJSZYCH ZASADACH UŻYTKOWANIA UPRAWNIENIE NIE SPEŁNIŁO SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU. TERMIN „PODMIOTY X” OZNACZA X CORP. ORAZ JEDNOSTKI MACIERZYSTE, JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, SPÓŁKI POWIĄZANE, CZŁONKÓW ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PEŁNOMOCNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, PARTNERÓW I LICENCJODAWCÓW X CORP.

PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ZAKRESIE WYMAGANYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA POWYŻSZE POSTANOWIENIA NIE OGRANICZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW X ZA OSZUSTWO, ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD, ŚMIERĆ LUB SZKODY NA OSOBIE SPOWODOWANE NASZYM ZANIEDBANIEM, RAŻĄCYM ZANIEDBANIEM LUB DZIAŁANIAMI UMYŚLNYMI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW X Z TYTUŁU WSZELKICH NIEMOŻLIWYCH DO WYŁĄCZENIA GWARANCJI LUB RĘKOJMI JEST OGRANICZONA DO KWOTY STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100,00 USD).

 

11. Oświadczenia i gwarancje.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (a) posiada lub uzyskał oraz utrzyma w posiadaniu wszelkie prawa, upoważnienia i licencje niezbędne do wypełnienia zobowiązań Użytkownik wynikających z Zasad Programu SC oraz do oferowania i hostowania konta Subskrypcje i zarabiania na nim pieniędzy (monetyzacja) w związku z Programem bez konieczności dokonywania jakichkolwiek płatności przez X na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, (b) wszystkie informacje przekazane przez Użytkownika X lub Operatorowi Płatności na potrzeby rejestracji i uczestnictwa w Programie są poprawne, rzetelne, kompletne i zawsze aktualne, (c) ukończył osiemnaście (18) lat, (d) posiada wszelkie niezbędne prawa, pełnomocnictwa i uprawnienia niezbędne do zaakceptowania Zasad Programu SC, (e) przestrzega i będzie przestrzegać wszelkich przepisów prawa właściwego, regulaminów i standardów etycznych we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach (w tym przepisów prawa ochrony danych i prywatności; przepisów dotyczących udziału w konkursach, promocji i upominków; przepisów dotyczących reklamy oraz przepisów amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC), w tym wytycznych dotyczących wykorzystywania osobistych rekomendacji w reklamach), oraz nie spowoduje tego, aby wspomniane powyżej przepisy zostały naruszone przez X lub Operatora Płatności, (f) zawsze będzie przestrzegać Umowy z Użytkownikiem X, oraz (g) jego konto Subskrypcje nie będzie naruszać praw żadnych osób trzecich (w tym prawa autorskiego, praw ze znaków towarowych i usługowych, tajemnic handlowych, praw z umów, praw ochrony prywatności oraz prawa do komercyjnego wizerunku) oraz nie będzie zawierać żadnych materiałów, których praktyczne wykorzystanie mogłoby spowodować szkody na jakiejkolwiek osobie lub szkody na jakimkolwiek mieniu.

 

12. Przejęcie odpowiedzialności cywilnej.

Użytkownik przejmuje odpowiedzialność cywilną od Podmiotów X (ogółem „Osoby Zabezpieczone”) i dokona na rzecz Podmiotów X rekompensaty z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich, zobowiązań finansowych, strat i kosztów (w tym przyznanych odszkodowań, kwot ugód i uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) zgłoszonych przeciwko Osobom Zabezpieczonym bezpośrednio lub pośrednio w związku z (a) uczestnictwem Użytkownika w Programie, (b) niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem oświadczeń, zapewnień gwarancyjnych i zobowiązań określonych w Zasadach Programu SC, lub (c) zaniedbaniem albo niewłaściwym postępowaniem Użytkownika. Zobowiązania Użytkownika z tej klauzuli podlegają następującym warunkom: (i) Osoba Zabezpieczona musi bezzwłocznie pisemnie powiadomić Użytkownika o otrzymanym roszczeniu, przy czym ewentualne opóźnienie w takim powiadomieniu nie zwalnia Użytkownika ze zobowiązań z tej klauzuli, chyba że i w zakresie, w jakim opóźnienie to istotnie ogranicza zdolność Użytkownika do obrony przed takim roszczeniem; (ii) Osoba Zabezpieczona w niezbędnym zakresie współpracuje z Użytkownikiem nad obroną przeciw takim roszczeniem i zawarciem ewentualnej ugody, oraz (iii) Użytkownik pozwoli, aby X według swojego uznania mógł uczestniczyć w obronie przed roszczeniem i zawarciem ewentualnej ugody oraz sprawować kontrolę nad tymi działaniami. Aby zawrzeć ugodę, która mogłaby naruszyć jakiekolwiek interesy Osoby Zabezpieczonej, Użytkownik musi uzyskać na to pisemną zgodę Osoby Zabezpieczonej, o ile Osoba Zabezpieczona będzie na wniosek i koszt Użytkownika w niezbędnym zakresie współpracować z Użytkownikiem nad obroną przed zgłoszonym roszczeniem i zawarciem ewentualnej ugody.

 

13. Umowa w sprawie rozstrzygania sporów — wiążący arbitraż i zrzeczenie się prawa do udziału w powództwach zbiorowych.

TEN PUNKT MA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH. NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TREŚĆ TEGO PUNKTU, PONIEWAŻ MOŻE ISTOTNIE WPŁYWAĆ NA PRAWA UŻYTKOWNIKA, W TYM PRAWO DO WNOSZENIA POWÓDZTW SĄDOWYCH.

Postanowienia ogólne. Poniższe postanowienia są istotne w kontekście porozumienia zawartego między Użytkownikiem a X w zakresie funkcji i usług X, o których mowa w Zasadach Programu SC. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej, w tym wyjątków wymienionych w punkcie 13, Użytkownik i X zgadzają się kierować do arbitrażu wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje bezpośrednio lub pośrednio powstałe w związku z Zasadami Programu SC, sprzedażą Subskrypcji lub uczestnictwem Użytkownika w Programie (jednostkowo „Spór”, łącznie „Spory”).

Początkowe rozstrzyganie sporów. Większość sporów między Użytkownikiem a X można rozwiązać nieformalnie. W tym celu Użytkownik może się kontaktować z działem pomocy, w oknie konta na X w menu nawigacyjnym wybierając kolejno opcje Settings and privacy (Ustawienia i prywatności) > Monetization (Monetyzacja) > Get support (Uzyskaj pomoc). Kontaktując się z nami, Użytkownik powinien pokrótce opisać charakter i podstawę skargi, a także podać swoje informacje kontaktowe oraz wnioskowaną formę oczekiwanego świadczenia. W ramach tej procedury strony dokładają wszelkich starań, aby rozwiązać Spór. Użytkownik i X zgadzają się, że wdrożenie tej nieformalnej procedury wymaga dobrej woli obu stron, a jej zastosowanie jest niezbędne, zanim którakolwiek ze stron zainicjuje postępowanie arbitrażowe w kwestii jakiegokolwiek Sporu.

WIĄŻĄCY ARBITRAŻ. Jeśli nie uda nam się rozwiązać Sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty rozpoczęcia procedury nieformalnego rozstrzygania Sporu na mocy powyższych postanowień, wówczas Użytkownik lub X może zainicjować wiążące postępowanie arbitrażowe. Będzie do jedyny mechanizm formalnego rozpatrzenia wszelkich Sporów, realizowany w sposób opisany poniżej, z wyjątkiem spraw kierowanych do sądów ds. drobnych roszczeń cywilnych, chyba że Użytkownik zrezygnuje z takiej opcji. W szczególności wszelkie Spory będą prawomocnie rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) z siedzibą w San Francisco w stanie Kalifornia, przez jednego wspólnie uzgodnionego arbitra, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Arbitrażu Konsumenckiego przyjętego przez AAA, z którego treścią można się zapoznać na stronie www.adr.org lub telefonicznie pod numerem 1-800-778-7879. UŻYTKOWNIK I X NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB SĘDZIĄ.

To właśnie arbiter, a nie żaden federalny, stanowy lub lokalny sąd lub organ, ma wyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich Sporów, w tym sporów co do tego, czy którakolwiek część Zasad Programu SC jest nieważna lub może zostać uznana za nieważną oraz czy Spór można w ogóle kierować do arbitrażu. Arbiter może przyznać wszelkie świadczenia, które byłyby dostępne w sądzie na mocy przepisów prawa właściwego, o ile takie świadczenie (w tym w formie zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego) jest ograniczone do indywidualnych okoliczności. Bez względu na wymogi określone w tych postanowieniach dotyczących arbitrażu, jeśli Spór zawiera wniosek o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego o charakterze publicznym, Użytkownik może wyłączyć to roszczenie z postępowania arbitrażowego i skierować je do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Wyrok arbitra będzie sporządzony na piśmie i wiążący dla stron oraz może zostać zarejestrowany jako wyrok w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

UŻYTKOWNIK MA JEDEN ROK NA ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA PRZECIWKO X, CHYBA ŻE ZREZYGNUJE Z TEGO PRAWA. Wszelkie roszczenia przeciwko X Użytkownik musi wnieść w ciągu jednego (1) roku od daty powstania roszczenia, chyba że przepisy prawa właściwego stanowią, że zwykły okres przedawnienia takiego roszczenia nie może zostać skrócony w drodze umowy. Jeśli Użytkownik nie zgłosi roszczenia w tym okresie, wówczas w najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa zrzeka się wszelkich praw do zgłaszania takiego roszczenia, a X nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu tego roszczenia.

Procedura arbitrażowa i koszty. Aby zainicjować arbitraż, można skorzystać z instrukcji zamieszczonych pod adresem https://adr.org/Support. X uiści wstępną opłatę w wysokości 200 USD za zgłoszenie konsumenta oraz pokryje pozostałe koszty postępowania arbitrażowego w zakresie określonym w Regulaminie Arbitrażu Konsumenckiego AAA, jednak maksymalnie do kwot określonych w tym postanowieniu. Jeśli jednak arbiter stwierdzi, że roszczenia zostały wniesione w celu nękania lub były ewidentnie błahe, może przenieść na drugą stronę obowiązek zapłaty swojego wynagrodzenia i kosztów administracyjnych, w tym za złożenie wniosku i prowadzenie rozpraw, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Arbitrażu Konsumenckiego AAA. Regulamin arbitrażu przewiduje również zwrot kosztów zastępstwa procesowego w określonych sytuacjach. Strony mają świadomość, że w przypadku braku tego obowiązkowego postanowienia miałyby prawo wnosić pozwy do sądu i ubiegać się o postępowanie z udziałem ławy przysięgłych. Strony mają także świadomość, że w określonych sytuacjach koszty arbitrażu mogą przekroczyć koszty postępowania sądowego, a postępowanie dowodowe w arbitrażu ma mniejszy zakres niż w sądzie.

Miejsce. Postępowanie arbitrażowe odbywa się wyłącznie na podstawie dokumentów. Użytkownik może też wybrać formułę prowadzenia postępowania przez telefon, za pomocą wideokonferencji albo osobiście. W postępowaniach arbitrażowych z udziałem osobistym rozprawy będą się odbywać w miejscu zamieszkania Użytkownika, a jeśli Użytkownik nie mieszka w Stanach Zjednoczonych, to w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Francisco.

Zrzeczenie się prawa do udziału w powództwach zbiorowych. UŻYTKOWNIK I X DODATKOWO ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE TYLKO W ICH WŁASNYM IMIENIU, A NIE W RAMACH POWÓDZTW ZBIOROWYCH LUB INNYCH POWÓDZTW PRZEDSTAWICIELSKICH. STRONY WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO WNOSZENIA POWÓDZTW ZBIOROWYCH ORAZ DOCHODZENIA ŚWIADCZEŃ NA DRODZE POWÓDZTW ZBIOROWYCH. Arbiter nie może łączyć postępowań ani roszczeń więcej niż jednej osoby oraz nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania przedstawicielskiego lub zbiorowego, chyba że obie strony uzgodnią pisemnie inaczej.

Rozdzielność postanowień. W przypadku stwierdzenia, że którakolwiek część tej Umowy w sprawie rozstrzygania sporów nie może zostać wyegzekwowana w odniesieniu do konkretnego roszczenia o świadczenie lub uprawnienia (w tym o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego), wówczas takie roszczenie lub uprawnienie (i tylko ono) zostanie oddzielone i musi zostać wniesione do sądu właściwej jurysdykcji, a wszelkie pozostałe roszczenia będą rozstrzygane w drodze arbitrażu.

Wyjątek — spory sądowe dotyczące drobnych roszczeń cywilnych. Bez względu na decyzję stron o rozstrzyganiu wszelkich sporów w drodze arbitrażu każda ze stron może dochodzić świadczenia w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych w przypadku sporów lub roszczeń mieszczących w zakresie właściwości rzeczowej takiego sądu.

30-dniowe prawo do rezygnacji. Jeśli Użytkownik nie chce być związany powyższymi postanowieniami dotyczącymi arbitrażu, może przesłać pisemne powiadomienie o swojej rezygnacji na poniższy adres:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Jeśli Użytkownik jest już uczestnikiem Programu, może przesłać taką rezygnację, w oknie konta na X w menu nawigacyjnym wybierając kolejno opcje Settings and privacy (Ustawienia i prywatności) > Monetization (Monetyzacja) > Get support (Uzyskaj pomoc).

Takie pisemne powiadomienie musi zawierać imię i nazwisko Użytkownika, nazwę konta na X, adres e-mail lub numer telefonu powiązane z nazwą konta oraz jednoznaczne oświadczenie, że Użytkownik nie chce rozstrzygać sporów z X na drodze arbitrażu.

Powiadomienie takie należy wysłać w ciągu 30 dni od daty zaakceptowania tych Zasad Programu SC. W przeciwnym razie Użytkownik będzie związany wymogiem rozstrzygania sporów na drodze arbitrażu zgodnie z tymi postanowieniami. Decyzja Użytkownika o rezygnacji ze stosowania klauzuli arbitrażowej nie będzie mieć negatywnego wpływu na stosunki Użytkownika z X ani na oferowanie Użytkownikowi funkcji lub usług przez X. Jeśli Użytkownik zrezygnuje ze stosowania tych postanowień, przestaną one obowiązywać również X.

Zmiany tego punktu. O wszelkich istotnych zmianach w Umowie w sprawie rozstrzygania sporów będziemy informować z 60-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wejdą w życie 60. dniu i będą stosowane wyłącznie do roszczeń powstałych po 60. dniu.

Prawo właściwe. NINIEJSZE ZASADY PROGRAMU SC DOTYCZĄ TRANSAKCJI W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM. PRZEPISAMI PRAWA WŁAŚCIWYMI DO WYKŁADNI I EGZEKWOWANIA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH ARBITRAŻU SĄ PRZEPISY AMERYKAŃSKIEJ FEDERALNEJ USTAWY O ARBITRAŻU (FEDERAL ARBITRATION ACT) UZUPEŁNIONE O WYKŁADNIĘ PRAWA SĄDOWEGO, BEZ WZGLĘDU NA PRZEPISY AMERYKAŃSKIEGO PRAWA STANOWEGO. W zakresie, w jakim do któregokolwiek Sporu ma zastosowanie stanowe prawo materialne, zastosowanie mają przepisy prawa stanu Kalifornia, bez względu na zawarte w nim normy prawa kolizyjnego.

Zachowanie mocy prawnej. Niniejsza Umowa w sprawie rozstrzygania sporów pozostaje w mocy po ustaniu stosunków między Użytkownikiem a X, w tym po zakończeniu oferowania lub anulowaniu subskrypcji dowolnych usług lub materiałów X.

 

14. Zmiany postanowień.

Zasady Programu SC możemy modyfikować. O wszelkich istotnych zmianach powiadomimy Użytkownika, na przykład za pomocą powiadomień wyświetlanych w usługach albo wiadomości e-mail wysyłanych na adres powiązany z kontem Użytkownika. Użytkowanie Programu po wejściu zmian w życie oznacza, że Użytkownik zaakceptował te zmiany. Jeśli Użytkownik nie akceptuje którychkolwiek zmian, może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie. W tym celu musi wysłać pisemne powiadomienie do X oraz zaprzestać użytkowania funkcji Subskrypcje.

Zasady Programu SC zostały sporządzone w języku angielskim oraz po przetłumaczeniu udostępnione w wielu innych językach. X dokłada wszelkich starań, aby tłumaczenia były w jak największym stopniu zgodne z oryginalną wersją angielską. W razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności wersja angielska Zasad Programu SC ma jednak znaczenie rozstrzygające. Użytkownik zgadza się, że językiem odniesienia dla wykładni postanowień Zasad Programu SC jest język angielski.

 

15. Użytkownik nie jest naszym pracownikiem.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że współpracuje z nami wyłącznie jako Użytkownik naszych usług i działa jako niezależny podmiot. Użytkownik nie jest naszym pracownikiem. Na mocy Zasad Programu SC lub uczestnictwa w Programie nie powstaje żaden stosunek agencji, partnerstwa lub wspólnego przedsięwzięcia. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa i obowiązki w odniesieniu do charakteru i legalności swoich treści, sposobu ich tworzenia i oferowania oraz decyzji o ich udostępnieniu. 

 

16. Postanowienia różne.

a. Informacje zwrotne. Twórca treści może przekazywać X komentarze o Programie lub swoją ocenę użyteczności lub sposobu użytkowania funkcji i usług X („Opinie”). Twórca zgadza się, że X i osoby wyznaczone przez X będą mogły swobodnie kopiować, modyfikować, opracowywać, publicznie wyświetlać, ujawniać, rozpowszechniać, włączać do innych elementów i w inny sposób użytkować oraz udzielać licencji i sublicencji na Opinie, w tym ich opracowania, do wszelkich celów komercyjnych i niekomercyjnych, bez jakiejkolwiek zapłaty lub przypisania autorstwa na rzecz Twórcy. Żadne postanowienie tej Umowy nie zabrania X opracowywania funkcji, produktów i usług, które mogą stanowić konkurencję dla funkcji, produktów i usług Twórcy lub klientów lub Użytkowników końcowych Twórcy.

b. Prawo właściwe. Prawem właściwym dla wykładni Zasad Programu SC jest prawo stanu Kalifornia, a wszelkie spory powstałe między Użytkownikiem a X będą podlegać postanowieniom punktu 13 powyżej (Umowa w sprawie rozstrzygania sporów — wiążący arbitraż i zrzeczenie się prawa do udziału w powództwach zbiorowych).

c. Powiadomienia. Wszelkie powiadomienia wysyłane do X muszą być kierowane na adres X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, i wysyłane przesyłką zwykłą lub lotniczą albo kurierem z dostawą w następnym dniu, z kopią wysłaną równocześnie pocztą elektroniczną na adres legalnotices@x.com. Przesyłki są uważane za doręczone z chwilą odebrania przez adresata. Powiadomienia do Użytkownika mogą być przekazywane w formie wiadomości e-mail wysłanych na adres e-mail Użytkownika ustawiony na koncie na X albo poprzez opublikowanie wiadomości na koncie na X Użytkownika lub w Usłudze X, i są uważane za doręczone z chwilą wysłania (w przypadku poczty elektronicznej) lub opublikowania.

d. Zrzeczenie się praw. Niewykonanie przez X któregokolwiek prawa lub postanowienia określonego w Zasadach Programu SC nie może być uważane za zrzeczenie się wykonania takiego prawa lub postanowienia. Zrzeczenie się przez X prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania któregokolwiek z postanowień nie oznacza zrzeczenia się prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu przyszłych takich naruszeń.

e. Zachowanie mocy prawnej; rozdzielność postanowień. Wszelkie zobowiązania, które wyraźnie lub ze względu na swój charakter pozostają w mocy po wypowiedzeniu Zasad Programu SC, pozostają w mocy po takim wypowiedzeniu. Niewykonalne postanowienia zostaną zmodyfikowane w celu odzwierciedlenia intencji stron, a pozostałe postanowienia Zasad Programu SC pozostają w mocy.

f. Przelew praw. Użytkownik nie może przelewać na osoby trzecie praw z tych Zasad Programu SC ani innych swoich praw lub zobowiązań wynikających z Zasad Programu SC, a każda taka próba będzie nieważna i nieskuteczna.

g. Siła wyższa. Żadna strona nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienia ani niewywiązanie się lub niewłaściwe wywiązywanie się ze swoich zobowiązań na mocy Zasad Programu SC, jeśli było to spowodowane przyczynami od niej niezależnymi, w tym m.in. siłą wyższą, działaniami wroga publicznego, decyzjami administracji, pożarem, powodzią, epidemią (w tym COVID-19), ograniczeniami wynikającymi z kwarantanny, strajkiem, zamieszkami, atakiem lub zagrożeniem terrorystycznym, awarią lub opóźnionym działaniem urządzeń lub infrastruktury telekomunikacyjnej lub technicznej lub embargiem na dostawę towarów („Zdarzenie Siły Wyższej”), a obie strony są zwolnione z wykonywania swoich zobowiązań na mocy Zasad Programu SC przez cały czas trwania takiego Zdarzenia Siły Wyższej. Jeśli Zdarzenie Siły Wyższej uniemożliwi Użytkownikowi udostępnianie konta Subskrypcje w deklarowany przez niego sposób, Użytkownik nie otrzyma żadnych kwot z tytułu Subskrypcji jego konta, które zostaną anulowane lub w inny sposób niezrealizowane.

h. Całość porozumienia. Zasady Programu SC (w tym wspomniana w nich Umowa z Użytkownikiem X) stanowią całość porozumienia między X a Użytkownikiem w przedmiocie Zasad Programu SC oraz integrują i zastępują wszelkie poprzednie pisemne lub ustne ustalenia i uzgodnienia zawarte między stronami w przedmiocie Zasad Programu SC.