Program tvorcu predplatného

goglobalwithtwitterbanner

Platné od: 23. augusta 2023

 

Program tvorcu predplatného

Tieto Podmienky predplatného tvorcu („Podmienky“) sú medzi vami a spoločnosťou X Corp. v jej mene a v mene jej spoločností (súhrnne, „X“ alebo „my“) a riadia vašu účasť na programe tvorcu predplatného v službe X („Program“). V týchto Podmienkach „pridružený účet“ znamená akýkoľvek subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo ovláda, je ovládaný alebo je pod spoločnou kontrolou so spoločnosťou X, a „vy“, „váš“ alebo „tvorca“ predstavuje vás, jednotlivca, spoločnosť alebo akýkoľvek iný subjekt s účtom v službe X, ktorý je súčasťou programu. Ak uzatvárate tieto podmienky v mene subjektu, zastupujete a zaručujete, že máte povolenie v mene tohto subjektu.

Ak sa chcete zúčastniť na programe, musíte mať najmenej 18 rokov, mať legálny pobyt v Spojených štátoch a spĺňať ostatné požiadavky oprávnenosti uvedené v oddiele 2.

Okrem týchto Podmienok sa na používanie predplatného (definovaného nižšie) vzťahujú naše Podmienky používania, Zásady ochrany súkromia, Pravidlá a zásady (vrátane nových Zásad predplatného) a všetky zásady, ktoré sú v nich zahrnuté (spolu „Zmluva s používateľom služby X“).

Pozorne si prečítajte tieto Podmienky tvorcu predplatného, aby ste sa uistili, že rozumiete platným zmluvným podmienkam, podmienkam a výnimkám. AK ŽIJETE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH, TIETO PODMIENKY OBSAHUJÚ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, KTORÉ SA NA VÁS VZŤAHUJÚ O RIEŠENÍ SPOROV PROSTREDNÍCTVOM ZÁVÄZNÉHO ROZHODCOVSKÉHO KONANIA A NIE NA SÚDE, VRÁTANE VZDANIA SA VÁŠHO PRÁVA NA UPLATNENIE NÁROKOV AKO SKUPINOVÝCH ŽALÔB A PRÁVA NA ODSTÚPENIE A OBMEDZENIA VÁŠHO PRÁVA NA UPLATNENIE NÁROKOV VOČI SLUŽBE X VIAC AKO 1 ROK PO VÝSKYTE PRÍSLUŠNÝCH UDALOSTÍ, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI, AK VZNIKNE AKÝKOĽVEK SPOR SO SPOLOČNOSŤOU X. PODROBNOSTI O TÝCHTO USTANOVENIACH NÁJDETE V ČASTI 13.

Prijatie. Účasťou v programe (ak ste schválení službou X) alebo iným vyjadrením vášho súhlasu (napríklad súhlasom s týmito Podmienkami pri uchádzaní sa o účasť v programe, kliknutím na „Súhlasím“ atď.) vyjadrujete a zaručujete, že ste si prečítali, porozumeli týmto Podmienkam a súhlasíte s nimi. Ak nesúhlasíte, nezúčastňujte sa programu ani si nezakladajte účet pre predplatné.

 

1. Program tvorcu predplatného.

Program poskytuje vašim fanúšikom možnosť zobraziť vašu podporu platbou za predplatné, ktoré ponúka spoločnosť X za prístup k vášmu účtu na predplatné (definované nižšie) na platforme X, ktoré zahŕňa, bez obmedzenia, službu aktuálne umiestnenú na www.x.com a ľubovoľnú nadväzujúcu lokalitu k nej a všetky aplikácie a rozhrania API vo vlastníctve, prevádzke a/alebo pod kontrolou spoločnosti X (súhrnne „Služba X“). Účet X, ktorý sa rozhodnete prihlásiť do tohto programu (vrátane všetkých funkcií a výhod, ako je obsah, komunita, prístup, uznanie a obchody a zľavy, ktoré sprístupníte predplatiteľom v súvislosti s týmto účtom), sa označuje ako váš účet „Predplatného“. Ľudia používajúci službu X môžu platiť mesačné predplatné v službe X („Predplatné“) aby ste získali prístup k svojmu účtu predplatného.

Pri nastavení účtu predplatného určíte konkrétnu cenu (ceny) predplatného (na základe cenových možností predplatného zo služby X, ktoré sú súčasťou funkcie) za predpokladu, že spoločnosť X si vyhradzuje právo podľa nášho uváženia obmedziť alebo obmedziť predplatné, ktoré ponúkame, na prístup k vášmu účtu, vrátane, bez obmedzenia, sumy, ktorá môže byť účtovaná za konkrétne predplatné, ktoré si môže kúpiť predplatné (napríklad požiadavka na minimálny vek na zakúpenie predplatného), a počtu predplatných, ktoré možno zakúpiť na konkrétnom účte predplatného. Okrem toho môže spoločnosť X z času na čas podľa vlastného uváženia meniť (napr. pridávať alebo odstraňovať) typy alebo hodnoty cien predplatného, platobné metódy sprístupnené osobám kupujúcim predplatné alebo akékoľvek iné funkcie súvisiace s programom.

Beriete na vedomie, že spoločnosť X môže verejne zobrazovať alebo spájať informácie o vašom účte predplatného vrátane počtu predplatiteľov a totožnosti kupujúcich predplatného, pokiaľ sú k dispozícii v službe X.

Ďalej beriete na vedomie, že spoločnosť X si vyhradzuje právo spravovať a analyzovať obsah z vášho účtu predplatného rovnakým spôsobom ako obsah, ktorý verejne zverejníte mimo svojho účtu predplatného v službách X.

Týmto oprávňujete spoločnosť X na používanie a opakované použitie a udeľujete ostatným konajúcim v mene spoločnosti X právo používať a opakovane používať vaše meno, fotografiu, podobnosť (vrátane karikatúry), hlas a biografické informácie a akúkoľvek ich reprodukciu alebo simuláciu v akejkoľvek forme médií alebo technológií, ktoré sú v súčasnosti známe alebo sa vyvíjajú (vrátane, bez obmedzenia, filmu, videa a digitálnych alebo iných elektronických médií) v súvislosti s propagačnými a marketingovými aktivitami spoločnosti X. 

 

2. Oprávnenosť na program a iné požiadavky.

Aby spoločnosť X sprístupnila a poskytla predplatné na prístup k vášmu účtu a aby ste boli oprávnení na zaplatenie časti príjmov, ktoré spoločnosť X získala za predaj predplatného, musíte byť schválený spoločnosťou X, aby ste sa stali súčasťou programu. Požiadavky na oprávnenosť programu možno nájsť na tu. Akceptovaním týchto Podmienok súhlasíte s tým, aby spoločnosť X používala údaje, ktoré ste uviedli vo formulári žiadosti, aby zvážila vaše prijatie programu. Účasť na programe podlieha predchádzajúcemu schváleniu spoločnosťou X.

Upozorňujeme, že zamestnanci spoločnosti X, Naše služby a firemne pridružené spoločnosti nie sú oprávnení na účasť v programe, pokiaľ to vopred neschvália oprávnení pracovníci spoločnosti X.

Spoločnosť X používa na úhrady podielu na príjmoch procesor platby tretej strany („Spracovateľ platby“), ktorý je čiastočne založený na predplatnom predanom na prístup k vášmu účtu. Ak chcete byť súčasťou programu, najprv musíte vytvoriť účet u spracovateľa platby, ktorý bude od vás vyžadovať splnenie určitých požiadaviek na overenie totožnosti, ako je napríklad poskytnutie dôkazu totožnosti a/alebo bydliska. Ak spracovateľovi platby poskytnete adresu mimo štátu Kalifornia, overíte tým, že služby podľa týchto Podmienok poskytujete mimo štátu Kalifornia. Budete musieť odoslať aj platobné a daňové informácie spracovateľovi platby. Ak služba X alebo spracovateľ platby určí ako súčasť žiadosti alebo platobného procesu, alebo neskôr, že platby vám nemôžu byť vykonané z akéhokoľvek dôvodu, nemôžete byť súčasťou programu. Akceptovaním týchto Podmienok výslovne oprávňujete spoločnosť X na prístup k údajom o aktivitách a transakciách súvisiacich s účtom a transakciách spracovateľa platby a na vykonávanie ďalších činností v súvislosti so spracovaním a monitorovaním platieb podielov na príjmoch podľa týchto Podmienok.

 

3. Pravidlá a obmedzenia.

V súlade s týmito Podmienkami súhlasíte s tým, že spoločnosť X má právo ponúkať, zobrazovať a sprístupňovať prístup k vášmu účtu predplatného prostredníctvom služby X a predávať predplatné, aby ľudia mali prístup k vášmu účtu, a výmenou za tieto licencované práva a za poskytovanie výhod a funkcií vášho účtu predplatného, môžete získať zaplatenú časť príjmov, ktoré spoločnosť X získava z predplatného zakúpeného od spoločnosti X, ako je ďalej opísané v oddiele 4.

Súhlasíte s tým, že nasledujúce pravidlá a obmedzenia sa vzťahujú na účasť v programe a vaše oprávnenie získať zaplatený podiel na výnosoch služby X z predaja predplatného:

  1. Zodpovedáte za svoj Predplatný účet, ktorý zahŕňa, bez obmedzenia, zabezpečenie toho, že poskytnete výhody a funkcie vášho predplatného účtu tak, ako ich zastupujete, že presne popisujete výhody a funkcie vášho predplatného účtu a že cena predplatného, ktoré ste vybrali pri nastavení svojho účtu, je úmerná hodnote výhod a funkcií vášho Predplatného účtu.
  2. Súhlasíte s tým, že: (a) žiadne z vašich predplatných nie je zavádzajúce alebo klamlivé; (b) slovné a vizuálne vyhlásenia, ktoré ste urobili, sú pravdivé a podložené; (c) akékoľvek názory, zistenia alebo skúsenosti, ktoré zdieľate na vašom Predplatnou účte, nie sú pravdivé a presné; a (d) v prípade potreby zahrniete akékoľvek zverejnenia potrebné na uvedenie vašej účasti na platenom partnerstve (napr. platené umiestnenia produktov, doložky alebo reklamy) týkajúce sa vášho Predplatného účtu.
  3. Ak po nastavení účtu predplatného neposkytnete žiadne funkcie alebo výhody predplatného, nebudete mať nárok na vyplatenie žiadnej časti príjmov, ktoré spoločnosť X získala z akéhokoľvek predplatného a zo všetkých predplatných, ktoré predala na prístup k vášmu účtu. Ak sa váš predplatný účet často zobrazuje ako neaktívny, môžete byť z programu odstránení.
  4. Osobám, ktoré si zakúpili predplatné, môžete z akéhokoľvek dôvodu zablokovať prístup k vášmu účtu za predpokladu, že nemáte nárok na zaplatenie žiadneho podielu z príjmov získaných spoločnosťou X za akékoľvek predplatné a všetky predplatné, ktoré predala ľuďom, ktorých ste zablokovali.
  5. Iba vám môže byť vyplatený podiel z príjmov, ktoré spoločnosť X získala z predaja predplatného na prístup k vášmu účtu.
  6. Predplatné a podiel na výnosoch spoločnosti X z predaja predplatného nie sú medzi účtami spoločnosti X prevoditeľné.
  7. S výnimkou prípadov, keď je to výslovne povolené v rámci programu a/alebo v rámci zásad predplatného, nesmiete nikomu poskytnúť nič s peňažnou hodnotou výmenou za nákup predplatného na prístup k vášmu účtu.
  8. Vaša účasť v programe (okrem iného vrátane ponúkania funkcií a výhod pre predplatiteľov prostredníctvom vášho účtu predplatného) a výplata podielu príjmov spoločnosti X z predplatného predaného spoločnosťou X nesmie byť v rozpore so žiadnymi platnými zákonmi, pravidlami alebo predpismi. Zodpovedáte výlučne za akékoľvek porušenie platných zákonov, pravidiel alebo predpisov zo strany vás alebo vášho predplatného účtu.
  9. Na základe zákonov alebo zásad v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, sankciám alebo podvodom môžeme uložiť ďalšie obmedzenia vrátane, bez obmedzenia, služba X môže zablokovať akúkoľvek transakciu, o ktorej rozhodne, že je podvodnou alebo nezákonnou činnosťou alebo potenciálne podvodnou či nezákonnou činnosťou, ale nie je na ňu obmedzená. Z výpočtu zdieľania príjmov môžeme odmietnuť všetky predplatné, o ktorých sa domnievame, že boli zakúpené z dôvodu akéhokoľvek porušenia zmluvy s používateľom služby X, alebo o ktorých sa domnievame, že môžu predstavovať porušenie akéhokoľvek zákona a/alebo akýchkoľvek príjmov vytvorených z predplatného z akýchkoľvek zablokovaných transakcií.
  10. Nemôžete sa zúčastniť programu, ak ste osobou, s ktorou nemajú americké osoby povolené obchodovať na základe ekonomických sankcií, vrátane, bez obmedzenia, sankcií spravovaných Ministerstvom zahraničných vecí Ministerstva financií Spojených štátov alebo iným príslušným orgánom pre sankcie (“Zakázaná osoba"). To zahŕňa, a to bez obmedzenia, osoby, ktoré sa nachádzajú v týchto krajinách a regiónoch, sú občanmi týchto krajín a regiónov alebo majú v týchto krajinách a regiónoch obvyklý pobyt: Kuba, Irán, Krymský región Ukrajiny, Severná Kórea a Sýria. Vyhlasujete a zaručujete, že nie ste zakázaná osoba.

Porušenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených pravidiel a obmedzení môže viesť k ukončeniu vašej účasti v programe a/alebo k tomu, že máte nárok na vyplatenie akéhokoľvek podielu z príjmov, ktoré možno pripísať predaju predplatného spoločnosti X na prístup k vášmu účtu.

 

4. Podielové platby a poplatky.

Môžeme vám zaplatiť podiel z príjmov, ktoré sme získali z predaja predplatného na prístup k vášmu účtu, za sadzbu, ktorá bude závisieť podľa vlastného uváženia spoločnosti X od niekoľkých faktorov vrátane celkového počtu a ceny predplatného zakúpeného na prístup k vášmu účtu a poplatkov a daní (vrátane, bez obmedzenia, predaja, použitia, pridanej hodnoty, tovaru a služieb, zrážkovej dane alebo dane z transakcií alebo iných poplatkov), ktoré môže spoločnosť Apple, Google, spracovateľ platby, banky a/alebo spoločnosti vydávajúce kreditné karty posúdiť pri nákupe predplatného a pri spracovaní našich platieb. Rozumiete tomu a nemali by ste očakávať, že sa bude uplatňovať alebo v budúcnosti bude uplatňovať určité percento alebo suma výnosov.

Ste zodpovední za rýchle odpovede na akékoľvek otázky a žiadosti, ktoré vám boli zaslané v súvislosti s predplatným, ktoré sme predali, na prístup k vášmu účtu. Ďalej beriete na vedomie, že ste zodpovední za spory týkajúce sa predplatného, ktoré sme predali na prístup k vášmu účtu. Bez ohľadu na uvedené súhlasíte s tým, že príslušný tím podpory zákazníkov spoločnosti Apple, spoločnosti Google alebo spoločnosti X môže rozhodnúť (podľa vlastného uváženia) o žiadostiach o vrátenie finančných prostriedkov a/alebo spätné odplaty, ktoré sú adresované spoločnostiam Apple, Google alebo X v reakcii na sťažnosti zákazníkov a na dodržiavanie platných právnych predpisov. Ak je nákup predplatného predmetom akéhokoľvek spätného odkúpenia a/alebo ak sa na platby podielu na príjmoch, ktoré ste prijali od spoločnosti X na nákup predplatného, vzťahuje proces vrátenia/pripísania finančných prostriedkov, my alebo spracovateľ platby môžeme pozastaviť, započítať (voči akýmkoľvek budúcim platbám podielu na príjmoch, ktoré sa vám rozhodneme uhradiť), vystaviť faktúru alebo inak získať späť sumu tých platieb, ktoré ste predtým uhradili alebo na ktoré ste boli pripísaní (plus akékoľvek súvisiace poplatky), a odstrániť takéto platby z histórie prijímania.

Všetky platby podielu na príjmoch, ktoré sa vám vyplatia, bude spracovávať spracovateľ platby. Spracovanie platieb podielu príjmov bude podliehať a súhlasíte s dodržiavaním užívateľských zmlúv, podmienok používania a zásad ochrany súkromia poskytovateľa platobných služieb a vašej banky. Služba X nebude zodpovedná za žiadne chyby, ktorých sa dopustil spracovateľ platby alebo vaša banka. Služba X bude vykonávať všetky platby podielu na príjmoch v amerických dolároch. Ak chcete dostávať výplaty z podielu na výnosoch vo vašej miestnej mene, spracovateľ platby spracuje prevod za predpokladu, že budete zodpovední za akékoľvek konverzné alebo transferové poplatky. Okrem toho, výber foriem platby môže mať ďalšie poplatky za spracovanie, ktoré ste zodpovední zaplatiť. Ak vám zaplatíme podiel na výnosoch, vykonáme vám takúto platbu prostredníctvom Spracovateľa platieb približne 60 dní po skončení mesiaca, v ktorom sme dostali výnos z predaných predplatných, ktoré možno priradiť k takejto platbe,pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak.

Bez ohľadu na to vám nebudeme dlžní žiadnu výplatu podielu na príjmoch, ak najprv nezaznamenáme a nepriradíme na váš účet na predplatné sumu, ktorá spĺňa minimálnu hranicu platby päťdesiat amerických dolárov (50,00 USD) (“Minimálna hranica platby"). Všetky nezaplatené sumy, ktoré sú nižšie ako minimálny prah platieb, sa prenesú do nasledujúceho obdobia výplaty, až kým sa nedosiahne alebo neprekročí minimálny prah výplaty. Nebudeme platiť a nebudete mať nárok na žiadne úroky z omeškaných platieb podielu na príjmoch.

S cieľom získať výplaty podielu na výnosoch, ste zodpovední za zabezpečenie, aby vaše daňové, bankové a/alebo iné platobné informácie poskytnuté spracovateľovi platby sú aktuálne, úplné a presné. Ak vám Spracovateľ platby z akéhokoľvek dôvodu nemôže uskutočniť platbu, môžeme ukončiť alebo pozastaviť vaše oprávnenie prijímať platby podielu príjmov podľa týchto podmienok a/alebo sa zúčastniť na programe. Akákoľvek platba vám je vždy podmienená akýmkoľvek podvodom a inými právnymi kontrolami, ktoré my alebo spracovateľ platby (podľa nášho uváženia) zavedieme a vykonáme. Pokiaľ nie je vopred písomne schválené oprávneným zástupcom spoločnosti X, nesmiete tretej strane povoliť, aby vo vašom mene prijímala platby podľa týchto Podmienok.

Ak máte v úmysle spochybniť sumu akejkoľvek platby podielu na príjme, ktorú ste dostali, musíte to písomne oznámiť spoločnosti X do 30 dní od prijatia takejto platby. Ak to neurobíte, vzdáte sa akejkoľvek pohľadávky súvisiacej s platbou. Ak chcete odoslať túto notifikáciu, môžete sa obrátiť na tím podpory tak, že prejdete na položku Získať podporu z časti Nastavenia a ochrana osobných údajov > Speňažovanie > Získať podporu v navigačnej ponuke svojho účtu v službe X. Všetky platby určené vám sú založené na sumách podielu na výnosoch stanovených spoločnosťou X a sú konečné a záväzné.

 

5. Žiadna garancia príjmov z predplatného.

Predplatné nie je zákonným platidlom, menou, menovými ekvivalentmi, elektronickými peniazmi ani žiadnym typom finančného platobného nástroja (alebo spojeným s niektorou z týchto vecí) a predplatné nemá peňažnú hodnotu a nepredstavuje majetok. Nesľubujeme, že kúpa predplatného môže byť použitá na splatenie akejkoľvek garantovanej sumy peňazí alebo akýchkoľvek peňazí vôbec. Súhlasíte s tým, že máme výhradné právo spravovať, regulovať, kontrolovať, ukončiť a/alebo upravovať licenčné práva, na ktorých sú založené Predplatné, ako to považujeme za vhodné, bez zodpovednosti voči vám. Súhlasíte s tým, že voči vám nebudeme niesť zodpovednosť a vy nebudete tvrdiť, že sme voči vám zodpovední na základe predaja Predplatného na prístup k vášmu účtu, vrátane akejkoľvek časti príjmov, ktoré získame z predaja predplatného.

Máme tiež právo zastaviť predaj predplatného a splatenie predplatného úplne, podľa nášho vlastného uváženia, bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám.

Nezaručujeme ani to, že si každý, kto má prístup k vášmu účtu, zakúpi predplatné.

 

6. Ste zodpovední za platenie daní.

Ste zodpovední za zaplatenie príslušných daní (ako sú definované nižšie), ak existujú, ktoré sú splatné daňovým orgánom, vyplývajúce z vašej platby časti príjmov získaných spoločnosťou X z predaja predplatného alebo v súvislosti s ňou. Služba X môže odpočítať alebo zraziť akékoľvek dane, ktoré môže byť zo zákona povinné odpočítať alebo zraziť z akýchkoľvek súm, ktoré sa vám majú vyplatiť, a platba vám, ako je znížená o takéto zrážky alebo zrážky, bude predstavovať plnú platbu a vyrovnanie súm splatných podľa týchto Podmienok. Každá strana poskytne druhej strane akúkoľvek daňovú dokumentáciu primerane potrebnú na vykonanie alebo prijatie platieb podľa týchto Podmienok. Ako sa uvádza vyššie, "dane“ sú všetky príjmy, kolky, predaje, použitie, dane z pridanej hodnoty alebo iné dane, clá, poplatky, zrážky alebo zrážky.

 

7. Ukončenie týchto podmienok a ďalších krokov, ktoré môžeme podniknúť.

Tieto podmienky sa začnú dňom, keď kliknete na súhlas s týmito podmienkami (bez ohľadu na to, či ste do programu prijatí), a budú pokračovať až do ukončenia ktoroukoľvek stranou, ako sa stanovuje v tejto zmluve. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť z účasti v programe poskytnutím písomného upozornenia službe X tak, že prejdete na Získanie podpory z časti Nastavenia a ochrana osobných údajov > Speňažovanie > Získajte podporu v navigačnej ponuke svojho účtu v službe X. Spoločnosť X môže tieto Podmienky ukončiť kedykoľvek, na základe nejakej príčiny alebo bez nej, podľa vlastného uváženia spoločnosti X, a to aj bez obmedzenia, ak skreslíte seba alebo svoj účet predplatného; porušujete tieto Podmienky, používateľskú zmluvu v službe X alebo akékoľvek platné právne predpisy; alebo už nespĺňate požiadavky oprávnenosti na účasť v programe.

Okrem toho si vyhradzujeme práva, podľa nášho vlastného uváženia, neposkytovať predplatné na účet tvorcu; obmedziť počet predplatných, ktoré môžeme predať na prístup k účtu, alebo obmedziť podiel príjmov z predplatného, ktoré možno vyplatiť tvorcovi, vrátane na základe objemu alebo časového rámca; pozastaviť, odstrániť alebo zakázať prístup k účtu predplatného tvorcu alebo prestať poskytovať tvorcovi celý program alebo jeho časť; odstrániť tvorcu z programu; a/alebo zadržať, pozastaviť, vrátiť alebo započítať platby podielu na výnosoch (vrátane akejkoľvek sumy, ktorá mohla byť pripísateľná alebo pochádzať z minulého alebo budúceho predaja predplatného prístup k účtu tvorcu), ak sa domnievame, že tvorca alebo účet predplatného tvorcu nedodržiava alebo porušuje tieto Podmienky, zmluvu s používateľom služby X alebo akékoľvek platné právne predpisy. Nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť za žiadne z vyššie uvedených krokov.

Po ukončení týchto Podmienok a/alebo vašej účasti na programe: a) práva a povinnosti podľa týchto Podmienok okamžite zaniknú, b) všetky záväzky, ktoré vznikli pred dátumom účinnosti ukončenia, prežijú za predpokladu, že: (i) ak ste v čase ukončenia týchto Podmienok splnili minimálnu prahovú hodnotu platieb, Spracovateľ platieb sa pokúsi zaplatiť vám za sumy a nezaplatené. Ak vám však spracovateľ platby nemôže vrátiť platbu z dôvodu okolností, ktoré sú mimo jeho kontroly, automaticky prepadnete všetky takéto sumy a spoločnosť X nebude dlžiť žiadne a všetky takéto sumy; alebo (ii) ak ste ešte nesplnili minimálnu platobnú prahovú hodnotu, nebudú vám vyplatené ani splatné žiadne sumy.

 

8. Dôvernosť informácií.

Počas vašej účasti na programe a po jej uplynutí nezverejníte žiadne proprietárne a/alebo neverejné informácie spoločnosti X, ktoré ste dostali alebo ku ktorým máte prístup v súvislosti s programom („Dôverné informácie“), s výnimkou prípadov, keď vám to písomne povolí spoločnosť X alebo keď to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, za predpokladu, že: a) bezodkladne písomne upovedomíte spoločnosť X o požiadavke na zverejnenie a b) zverejníte iba tú časť dôverných informácií, ktorá sa právne vyžaduje. Spoločnosť X bezodkladne upovedomíte o akomkoľvek skutočnom alebo údajnom zneužití alebo neoprávnenom zverejnení dôverných informácií. Po ukončení týchto Podmienok a/alebo vašej účasti v programe, budete okamžite zničiť alebo vymazať všetky dôverné informácie, ktoré máte vo vlastníctve alebo pod kontrolou.

 

9. Odmietnutie zodpovednosti.

VÝSLOVNE UZNÁVATE, ŽE PROGRAM A PREDPLATNÉ (ALEBO ICH FUNKCIE) MÔŽU MAŤ EXPERIMENTÁLNU POVAHU A/ALEBO BETA FÁZU A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE PRÍSTUP K PROGRAMU A PREDPLATNÉMU A/ALEBO ICH POUŽÍVANIE JE NA VAŠOM VÝHRADNOM RIZIKU. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SA PROGRAM A PREDPLATNÉ POSKYTUJÚ "TAK, AKO JE" A "TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII" SO VŠETKÝMI CHYBAMI A BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SPOLOČNOSŤ X SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NEPORUŠENIA ALEBO VYPLÝVAJÚCICH Z OBCHODOVANIA ALEBO PLNENIA. SPOLOČNOSŤ X NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIA A VZDÁVA SA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI A ZODPOVEDNOSTI ZA: I) ÚPLNOSŤ, PRESNOSŤ, DOSTUPNOSŤ, AKTUÁLNOSŤ, BEZPEČNOSŤ ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ PROGRAMU A PREDPLATNÉHO A II) ČI PROGRAM ALEBO PREDPLATNÉ BUDE SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY ALEBO BUDE K DISPOZÍCII NEPRERUŠENE, BEZPEČNE ALEBO BEZCHYBNE. SPOLOČNOSŤ X NEKONTROLUJE, NESCHVAĽUJE ANI NEPRIJÍMA VÁŠ ÚČET PREDPLATNÉHO (VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK OBSAHU, FUNKCIÍ ALEBO VÝHOD V ŇOM).

 

10. Obmedzenie zodpovednosti.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM UPLATNITEĽNÝM PRÁVOM NESÚ SUBJEKTY X ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO REPRESÍVNE ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK STRATY ZISKOV ALEBO PRÍJMOV, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ALEBO ZA AKÉKOĽVEK STRATY ÚDAJOV, POUŽITIA, DOBREJ VÔLE ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z (i) VÁŠHO PRÍSTUPU K PREDPLATNÝM A PROGRAMU, ICH POUŽÍVANIA ALEBO ÚČASTI V NICH (NESCHOPNOSTI PRÍSTUPU K NIM, ICH POUŽÍVANIA ALEBO ÚČASTI V NICH); (ii) AKÉHOKOĽVEK KONANIA ALEBO OBSAHU AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY V RÁMCI SLUŽIEB SPOLOČNOSTI X, VRÁTANE BEZ OBMEDZENIA AKÉHOKOĽVEK HANLIVÉHO, URÁŽLIVÉHO ALEBO NEZÁKONNÉHO KONANIA INÝCH POUŽÍVATEĽOV ALEBO TRETÍCH STRÁN; (iii) AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZÍSKANÉHO ZO SLUŽIEB SPOLOČNOSTI X; ALEBO (iv) NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP, POUŽÍVANIE ALEBO ZMENA VÁŠHO PRENOSU ALEBO OBSAHU. SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SUBJEKTOV SPOLOČNOSTI X NESMIE V ŽIADNOM PRÍPADE PRESIAHNUŤ VYŠŠIU HODNOTU ZO STOVIEK AMERICKÝCH DOLÁROV (100,00 USD) ALEBO SUMA, KTORÚ VÁM ZA POSLEDNÝCH ŠESŤ MESIACOV ZAPLATILA SPOLOČNOSŤ X (AK ZAPLATILA) PODĽA TÝCHTO PODMIENOK PRED UDALOSŤOU, NA ZÁKLADE KTOREJ VZNIKLA POHĽADÁVKA. OBMEDZENIA UVEDENÉ V TOMTO PODODDIELE SA VZŤAHUJÚ NA AKÚKOĽVEK TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ ZALOŽENÚ NA ZÁRUKE, ZMLUVE, ZÁKONE, DELIKTE (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO INAK, A BEZ OHĽADU NA TO, ČI SUBJEKTY X BOLI ALEBO NEBOLI INFORMOVANÉ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKEJTO ŠKODY, A TO AJ V PRÍPADE, AK SA ZISTÍ, ŽE OPRAVNÝ PROSTRIEDOK UVEDENÝ V TOMTO DOKUMENTE NESPLNIL SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL. „SUBJEKTY SPOLOČNOSTI X“ SA VZŤAHUJÚ NA SPOLOČNOSŤ X, JEJ RODIČOV, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, PREPOJENÉ SPOLOČNOSTI, ÚRADNÍKOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV, AGENTOV, ZÁSTUPCOV, PARTNEROV A POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ.

ROZHODNÉ PRÁVO VO VAŠEJ JURISDIKCII NEMUSÍ UMOŽŇOVAŤ URČITÉ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI. V ROZSAHU POŽADOVANOM ROZHODNÝM PRÁVOM VO VAŠEJ JURISDIKCII VYŠŠIE UVEDENÉ NEOBMEDZUJE ZODPOVEDNOSŤ SUBJEKTOV SPOLOČNOSTI X ZA PODVOD, PODVODNÉ SKRESĽOVANIE INFORMÁCIÍ, SMRŤ ALEBO UJMU NA ZDRAVÍ SPÔSOBENÚ NAŠOU NEDBANLIVOSŤOU, HRUBOU NEDBANLIVOSŤOU A/ALEBO ÚMYSELNÝM SPRÁVANÍM. V CELKOVOM ROZSAHU POVOLENOM PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV JE MAXIMÁLNA CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SUBJEKTOV SPOLOČNOSTI X ZA AKÉKOĽVEK NEVYLUČITEĽNÉ ZÁRUKY OBMEDZENÁ NA STO AMERICKÝCH DOLÁROV (100,00 USD).

 

11. Prehlásenia a záruky.

Vyhlasujete a zaručujete, že: (a) máte alebo ste získali a zachováte všetky práva, oprávnenia a licencie, ktoré sú potrebné na plnenie vašich povinností podľa týchto Podmienok a na ponúkanie, hosťovanie a speňažovanie vášho účtu predplatného v súvislosti s programom bez ďalších platieb zo strany spoločnosti X akejkoľvek tretej strane; (b) všetky informácie, ktoré ste poskytli spoločnosti X a/alebo spracovateľovi platby na prihlásenie a účasť na programe, sú vždy správne, presné, úplné a aktuálne; (c) máte aspoň osemnásť (18) rokov; (d) máte všetky potrebné práva, právomoci a oprávnenie na uzatvorenie týchto Podmienok; (e) dodržiavate a budete naďalej dodržiavať všetky platné zákony, pravidlá, stanovy, predpisy, nariadenia a etické povinnosti pri vykonávaní akýchkoľvek aktov podľa tohto nariadenia (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek relevantných zákonov na ochranu údajov a súkromia; zákonov uplatniteľných na súťaže, propagácie alebo darčeky; zákonov o reklame a pravidiel a nariadení Federálnej obchodnej komisie (FTC), ako sú Príručky FTC týkajúce sa používania potvrdení a svedectiev v reklame) a nespôsobíte, že spoločnosť X a/alebo spracovateľ platby porušujú niektoré z uvedených ustanovení; (f) budete vždy dodržiavať Zmluvu s používateľom spoločnosti X a (g) váš účet predplatného neporušuje ani neprekračuje práva žiadnej tretej strany (vrátane autorského práva, ochrannej známky, servisnej známky, obchodného tajomstva, zmluvy, práva na súkromie alebo práva na publicitu), ani neobsahuje žiadny materiál, ktorý by v prípade, že sa naň spolieha, mohol spôsobiť škodu alebo ujmu akejkoľvek osobe alebo majetku.

 

12. Odškodnenie.

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete obhajovať a považujete subjekty spoločnosti X (kolektívne „Odškodnené osoby“) za neškodné voči akýmkoľvek nárokom, zodpovednosti, stratám a nákladom tretej strany (vrátane odmien za škodu, súm vyrovnania a primeraných právnych poplatkov) a budete proti nim vznesení voči každej odškodnenej osobe (osobám), ktoré vznikli z účasti na programe alebo súvisia s ňou, b) porušením vašich vyhlásení, záruk a povinností, ako sa stanovuje v týchto Podmienkach, alebo c) vašou nedbanlivosťou alebo pochybením. Vaše povinnosti odškodnenia budú podliehať: i) odškodneným osobám, ktoré vám poskytnú okamžité písomné notifikácie o nároku, za predpokladu, že akékoľvek omeškanie v oznámení vás nezbaví vašich povinností odškodnenia okrem a výlučne v rozsahu, v akom takéto omeškanie významne poškodí vašu schopnosť obhajovať takýto nárok; ii) odškodneným osobám primerane spolupracujúcim s vami v súvislosti s obhajobou a urovnaním takéhoto nároku a iii) povolíte spoločnosti X, aby sa podľa svojho uváženia zúčastnila a kontrolovala obhajobu a urovnanie takéhoto nároku. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu odškodnených osôb nevyrovnáte žiadny takýto nárok, ktorý by mohol ohroziť akýkoľvek záujem odškodnených osôb, za predpokladu, že odškodnené osoby budú na vašu žiadosť a náklady primerane spolupracovať s takouto obhajobou alebo urovnaním.

 

13. Dohoda o riešení sporov – záväzná arbitráž a výnimka v prípade hromadnej žaloby.

TÁTO ČASŤ SA VZŤAHUJE NA VÁS IBA V PRÍPADE, ŽE ŽIJETE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH. POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO ČASŤ - MÔŽE TO VÝZNAMNE OVPLYVNIŤ VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA VRÁTANE VÁŠHO PRÁVA PODAŤ ŽALOBU NA SÚDE.

Všeobecné. Nasledujúce ustanovenia sú dôležité vzhľadom na dohodu medzi vami a spoločnosťou X týkajúcu sa funkcií a služieb spoločnosti X uvedených v týchto Podmienkach. S výhradou nižšie uvedených ustanovení vrátane výnimiek uvedených v tomto oddiele 13 súhlasíte vy a spoločnosť X s rozhodovaním o akýchkoľvek sporoch, nárokoch alebo diskusiách vyplývajúcich z týchto Podmienok, predaja predplatného a/alebo vašej účasti v programe alebo súvisiacich s nimi (jednotlivo „spor“ alebo viac ako jeden „spory“).

Počiatočné riešenie sporov. Väčšina sporov medzi vami a spoločnosťou X môže byť vyriešená neformálne. Môžete kontaktovať tím podpory tak, že prejdete na stránku Získanie podpory z časti Nastavenia a ochrana osobných údajov > Speňažovanie > Získajte podporu v navigačnej ponuke svojho účtu v službe X. Keď nás kontaktujete, uveďte stručný opis povahy a základov vašich obáv, vaše kontaktné informácie a konkrétnu pomoc, ktorú hľadáte. Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie prostredníctvom tohto podporného procesu na urovnanie akéhokoľvek sporu. Vy a my súhlasíme, že účasť v dobrej viere v tomto neformálnom procese je potrebná a musí byť ukončená, ako je uvedené vyššie, predtým, ako ktorákoľvek strana môže iniciovať arbitráž v súvislosti s akýmkoľvek sporom.

ZÁVÄZNÉ ARBITRÁŽNE ROZHODNUTIE. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť s vami dohodnuté riešenie sporu v lehote tridsiatich (30) dní od začiatku neformálneho riešenia sporov podľa ustanovenia o pôvodnom riešení sporov, potom buď vy, alebo my môžeme iniciovať záväzné arbitrážne konanie, ktoré bude jediným prostriedkom na vyriešenie akéhokoľvek sporu, s výhradou podmienok uvedených nižšie a s výnimkou nárokov vznesených na súde pre drobné žaloby alebo pokiaľ sa nerozhodnete pre neúčasť. Konkrétne sa všetky spory s konečnou platnosťou riešia výlučne prostredníctvom záväzného rozhodcovského konania, ktoré vedie Americká rozhodcovská asociácia (ďalej len "AAA") v San Franciscu, CA, a prostredníctvom jediného rozhodcu, na ktorom sa vzájomne dohodnú, v súlade s ustanoveniami pravidiel AAA pre spotrebiteľské rozhodcovské konanie, ktoré sú k dispozícii na adrese www.adr.org alebo zavolaním AAA na číslo 1.800.778.7879. VY A SPOLOČNOSŤ X SA TÝMTO VÝSLOVNE VZDÁVATE PRÁVA NA SÚDNE KONANIE PRED POROTOU ALEBO SUDCOM.

Arbitráž, a nie žiadny federálny, štátny alebo miestny súd alebo agentúra, má výhradnú právomoc riešiť akýkoľvek spor, vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek nároku, že všetky alebo časť týchto Podmienok sú neplatné alebo napadnuteľné, alebo či spor je predmetom arbitráže. Arbiter je oprávnený poskytnúť akúkoľvek pomoc, ktorá by bola k dispozícii súdu podľa zákona alebo na základe spravodlivosti, za predpokladu, že takáto pomoc (vrátane súdneho príkazu) je obmedzená na vaše individuálne okolnosti. Bez ohľadu na požiadavky tohto ustanovenia o arbitrážnom konaní, ak spor zahŕňa nárok na verejnú súdnu ochranu pred súdnym príkazom, môžete sa rozhodnúť oddeliť tento nárok od rozhodcovského konania a predložiť ho na ktoromkoľvek súde s príslušnou právomocou. Rozhodcovský rozsudok je pre strany písomný a záväzný a môže sa vydať ako rozsudok na ktoromkoľvek súde s príslušnou právomocou.

MÁTE JEDEN ROK NA UPLATNENIE NÁROKU VOČI SPOLOČNOSTI X, AK NESÚHLASÍTE S ODHLÁSENÍM. Musíte uplatniť akýkoľvek nárok voči spoločnosti X do jedného (1) roka odo dňa vzniku nároku alebo, ak príslušné právne predpisy nestanovujú, že bežný premlčací poriadok pre tento nárok nemožno skrátiť dohodou. Ak nepodáte pohľadávku v tejto lehote, vzdávate sa v plnom rozsahu povolenom zákonom všetkých práv, ktoré máte k takejto pohľadávke, a spoločnosť X nebude mať žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k takejto pohľadávke.

Proces podávania a náklady. Pre začatie arbitrážneho konania môžete získať pokyny na odoslanie na adrese: https://adr.org/Support. Spoločnosť X uhradí spotrebiteľovi počiatočný poplatok za podanie vo výške 200 USD a náklady na arbitrážne konanie v požadovanom rozsahu a v súlade s vymedzením v pravidlách spotrebiteľského arbitrážneho konania AAA, ale nie vo vyšších sumách, než je uvedené v tomto ustanovení. Ak však rozhodca rozhodne, že nároky boli podané na účely obťažovania alebo boli zjavne neopodstatnené, môže prerozdeliť náhradu škody a administratívne poplatky rozhodcu vrátane poplatkov za podanie a vypočutie, ako sa stanovuje v pravidlách spotrebiteľského rozhodcovského konania AAA. Pravidlá rozhodcovského konania vám tiež umožňujú v určitých prípadoch vymáhať poplatky advokátov. Strany chápu, že ak by toto povinné ustanovenie neexistovalo, mali by právo podať žalobu na súde a mať súdny proces v porote. Ďalej chápu, že v niektorých prípadoch by mohli náklady na rozhodcovské konanie prekročiť náklady na súdne spory a právo na odhalenie môže byť v rozhodcovskom konaní obmedzenejšie ako v súdnom konaní.

Lokalita. Arbitráž sa uskutoční len na základe dokumentov alebo sa môžete rozhodnúť viesť konanie telefonicky, videom alebo osobne. V prípade internej arbitráže bude konanie prebiehať v meste alebo okrese, v ktorom máte bydlisko, alebo ak nemáte bydlisko v Spojených štátoch, v štáte Kalifornia, v okrese San Francisco.

Odstúpenie od hromadnej žaloby. VY A MY ĎALEJ SÚHLASÍME S TÝM, ŽE AKÉKOĽVEK NÁROKY MOŽNO UPLATNIŤ LEN V RÁMCI NAŠEJ INDIVIDUÁLNEJ SPÔSOBILOSTI A NIE V MENE ALEBO AKO SÚČASŤ HROMADNEJ ŽALOBY ALEBO INEJ ŽALOBY V ZASTÚPENÍ. ÚČASTNÍCI KONANIA SA VÝSLOVNE VZDÁVAJÚ SVOJHO PRÁVA PODAŤ HROMADNÚ ŽALOBU ALEBO DOMÁHAŤ SA NÁHRADY ŠKODY V RÁMCI SKUPINY. Ak sa vy a my obaja nedohodnete písomne, rozhodca nesmie zlúčiť konania alebo nároky viacerých osôb a nesmie inak predsedať žiadnej forme zastupiteľského alebo triedneho konania.

Odlučiteľnosť. Ak sa zistí, že niektorá časť tejto dohody o riešení sporov nemôže byť vykonaná, pokiaľ ide o konkrétny nárok na odpustenie alebo nápravu (ako napríklad súdny príkaz), potom tento nárok alebo opravný prostriedok (a len tento nárok alebo opravný prostriedok) sa oddelí a musí byť predložený súdu s príslušnou jurisdikciou a všetky ostatné nároky musia byť rozhodnuté.

Výnimka – Súdne spory vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Bez ohľadu na rozhodnutie strán riešiť všetky spory arbitrážnym konaním, každá strana môže požiadať o nápravu na súde pre drobné spory v prípade sporov alebo nárokov v rozsahu pôsobnosti právomoci tohto súdu.

30-dňové právo na odstúpenie. Ak si želáte odstúpiť od týchto arbitrážnych ustanovení a nebyť nimi viazaní, môžete poslať písomné oznámenie o svojom rozhodnutí odstúpiť od týchto arbitrážnych ustanovení na túto adresu:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Ak ste už boli prijatí do programu, môžete odoslať oznámenie o odstúpení od zmluvy tak, že prejdete na stránku Získanie podpory z časti Nastavenia a ochrana osobných údajov > Speňažovanie > Získajte podporu v navigačnej ponuke svojho účtu v službe X.

Vaše písomné oznámenie musí obsahovať vaše meno, popisovač účtu X, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo priradené k popisovaču účtu a jasné vyhlásenie, že nechcete riešiť spory so spoločnosťou X.

Oznámenie musí byť zaslané do 30 dní od prijatia týchto Podmienok, inak budete povinní rozhodovať spory v súlade s podmienkami týchto ustanovení. Vaše rozhodnutie odstúpiť od tohto arbitrážneho ustanovenia nebude mať žiadny nepriaznivý vplyv na váš vzťah so spoločnosťou X alebo na doručenie funkcií alebo služieb spoločnosti X. Ak odstúpite od týchto ustanovení, ani spoločnosť X nebude nimi viazaná.

Zmeny v tejto sekcii. Každú podstatnú zmenu tejto dohody o riešení sporov oznámime 60 dní vopred. Zmeny nadobudnú účinnosť 60. deň a budú sa vzťahovať iba na všetky nároky vzniknuté po 60. dni.

Voľba práva. TIETO POJMY VYJADRUJÚ TRANSAKCIU V RÁMCI MEDZIŠTÁTNEHO OBCHODU. FEDERÁLNY ZÁKON O ROZHODCOVSKOM KONANÍ A VÝKLADOVÁ JUDIKATÚRA UPRAVUJÚ VÝKLAD A PRESADZOVANIE TÝCHTO ARBITRÁŽNYCH USTANOVENÍ BEZ OHĽADU NA ŠTÁTNE PRÁVO. V rozsahu, v akom sa na akýkoľvek spor vzťahuje štátne hmotné právo, sa uplatňuje právo štátu Kalifornia bez ohľadu na kolízne ustanovenia.

Zotrvanie. Táto dohoda o riešení sporov prežije koniec vzťahu medzi vami a spoločnosťou X vrátane zrušenia alebo odhlásenia sa od akýchkoľvek služieb alebo komunikácií poskytovaných spoločnosťou X.

 

14. Úprava podmienok.

Vyhradzujeme si právo na občasnú úpravu týchto podmienok. Budeme vás informovať o materiálnych revíziách, napríklad prostredníctvom servisného oznámenia alebo e-mailu na e-mail priradený k vášmu účtu. Vaša pokračujúca účasť na programe po nadobudnutí účinnosti zmien a doplnení sa bude považovať za prijatie takýchto zmien a doplnení. Ak sú pre vás akékoľvek zmeny neprijateľné, môžete ukončiť svoju účasť v programe poskytnutím písomného oznámenia spoločnosti X a zastavením používania funkcií predplatného.

Podmienky tvorcu predplatného sú napísané v angličtine, ale sú k dispozícii vo viacerých jazykoch prostredníctvom prekladov. X sa snaží preložiť obsah čo najpresnejšie podľa pôvodnej anglickej verzie. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo rozporu má však prednosť anglická jazyková verzia podmienok tvorcu predplatného. Beriete na vedomie, že angličtina bude referenčným jazykom pre interpretáciu a vytváranie podmienok tvorcu predplatného.

 

15. Nie ste náším zamestnancom.

Chápete, že váš vzťah s nami je výhradne vzťahom používateľa našich služieb, ako nezávislého subjektu. Nie ste náším zamestnancom. Žiadne agentúry, partnerstvá alebo spoločné podniky nie sú určené alebo vytvorené týmito Podmienkami alebo vašou účasťou na programe. Vy si ponechávate všetky práva a zodpovednosť za povahu a zákonnosť svojho obsahu, spôsob jeho tvorby a ponuky, ako aj za to či sa ho vôbec rozhodnete ponúkať.

 

16. Rôzne.

a. Spätná väzba. Tvorca môže poskytnúť spoločnosti X komentáre týkajúce sa programu a/alebo hodnotenia tvorcu a používania funkcií a služieb poskytovaných spoločnosťou X („Spätná väzba“). Tvorca súhlasí, že spoločnosť X a jej pôvodcovia budú môcť slobodne kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, verejne zobrazovať, zverejňovať, distribuovať, licencovať a sublicencovať, začleňovať a inak používať spätnú väzbu vrátane jej odvodených diel na akékoľvek a všetky komerčné a nekomerčné účely bez očakávania platby alebo prisúdenia akéhokoľvek druhu zo strany tvorcu. Nič v tejto zmluve nebráni spoločnosti X v tom, aby vyvíjala funkcie, produkty alebo služby, ktoré môžu byť konkurenčné pre klientov tvorcu alebo iných klientov tvorcu alebo pre funkcie, produkty alebo služby koncových používateľov.

b. Vládny zákon. Tieto podmienky sa budú riadiť právnymi predpismi štátu Kalifornia a akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi vami a spoločnosťou X, bude predmetom oddielu 13 (Dohoda o riešení sporov – záväzné rozhodcovské konanie a odstúpenie od hromadnej žaloby).

c. Oznámenia. Všetky oznámenia pre spoločnosť X musia byť zaslané na: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, prvou triedou alebo leteckou poštou alebo nočným kuriérom, a kópiou e-mailom na adresu legalnotices@x.com a po prijatí sa považujú za doručené. Oznámenie vám môže byť poskytnuté zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom v službe X alebo uverejnením správy na vašom účte X alebo v službe X a po odoslaní sa považuje za prijaté (v prípade e-mailu) alebo uverejnené.

d. Zrieknutie sa práv. Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok spoločnosťou X sa nebude považovať za vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Vzdanie sa akéhokoľvek zpráva spoločnosťou X nie je vzdaním sa akéhokoľvek následného práva.

e. Prežitie; Odlučiteľnosť. Všetky záväzky, ktoré výslovne alebo svojou povahou pretrvávajú aj po ukončení platnosti týchto Podmienok, zostávajú v platnosti aj po ukončení platnosti týchto Podmienok. Nevykonateľné ustanovenia budú upravené tak, aby odrážali zámery strán, a ostatné ustanovenia týchto podmienok zostanú v plnej platnosti.

f. Priradenie. Nesmiete postúpiť alebo previesť tieto Podmienky alebo akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok a akýkoľvek takýto pokus bude neplatný.

g. Vyššia udalosť. Žiadna zo strán nebude zodpovedná za akékoľvek omeškanie alebo nesplnenie alebo nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok z dôvodov, ktoré sú mimo jej rozumnej kontroly, vrátane, okrem iného, činov Boha, činov verejného nepriateľa, vládnych činov, požiaru, povodní, epidémií (vrátane COVID-19), karanténnych obmedzení, štrajkov, civilných spojov, činov alebo hrozieb terorizmu, zlyhania alebo meškania telekomunikačného alebo technického vybavenia alebo infraštruktúry alebo nákladných embárg (“Udalosť vyššej moci“)a každá strana bude zbavená svojich povinností počas trvania takejto udalosti vyššej moci. Ak vám udalosť vyššej moci zabraňuje v poskytovaní konta predplatného, ktoré zastupujete, nebudete mať nárok na príjem za žiadne predplatné na vašom konte predplatného, ktoré sa zrušilo alebo sa inak neuskutočnilo tak, ako ste ho reprezentovali.

h. Celá dohoda. Tieto Podmienky (vrátane zmluvy s používateľom služby X, na ktorú sa odkazuje v tomto dokumente) predstavujú celú dohodu medzi spoločnosťou X a vami, pokiaľ ide o predmet týchto Podmienok, a zlučujú a nahrádzajú všetku predchádzajúcu komunikáciu, porozumenie a dohody medzi stranami týkajúce sa predmetu, či už písomné alebo ústne.