Podmínky pro tvůrce předplatných

goglobalwithtwitterbanner

Datum účinnosti: 24. května 2024

 

Podmínky pro tvůrce předplatných

Tyto podmínky pro tvůrce předplatných (dále jen „podmínky“) jsou uzavřeny mezi vámi a společností X Corp., jejím jménem a jménem jejích přidružených subjektů (dále jen „X“ nebo „my“) a upravují vaši účast v programu pro tvůrce předplatných na platformě X (dále jen „program“). V těchto podmínkách se „přidruženým subjektem“ rozumí jakýkoli subjekt, který přímo nebo nepřímo ovládá společnost X, je jí ovládán nebo je pod společnou kontrolou se společností X, a „vy“, „váš“ nebo „tvůrce“ znamená vás, fyzickou osobu, společnost nebo jakýkoli jiný subjekt s účtem na platformě X, který se tohoto programu účastní. Pokud přijímáte tyto podmínky jménem entity, prohlašujete a zaručujete, že jste k tomu oprávněni.

Abyste se mohli programu zúčastnit, musíte být starší 18 let, legálně bydlet ve Spojených státech a splňovat další požadavky na způsobilost uvedené v článku 2.

Kromě těchto podmínek se na vaše používání předplatných (definovaných níže) vztahují naše Smluvní podmínky, naše Zásady ochrany osobních údajů, naše Pravidla a zásady (včetně nových Zásad pro předplatná) a všechny zásady v nich obsažené (souhrnně „Smlouva o užívání X“).

Pečlivě si přečtěte tyto Podmínky pro tvůrce předplatných a ujistěte se, že rozumíte příslušným ustanovením, podmínkám a výjimkám. POKUD ŽIJETE VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, OBSAHUJÍ TYTO PODMÍNKY DŮLEŽITÉ INFORMACE, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, OHLEDNĚ ŘEŠENÍ SPORŮ PROSTŘEDNICTVÍM ZÁVAZNÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ NAMÍSTO SOUDU, VČETNĚ ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA PODÁVAT HROMADNÉ ŽALOBY A PRÁVA NA ODSTOUPENÍ A OMEZENÍ VAŠEHO PRÁVA PODÁVAT ŽALOBY PROTI X PO UPLYNUTÍ VÍCE NEŽ 1 ROKU OD VZNIKU PŘÍSLUŠNÝCH UDÁLOSTÍ, COŽ MÁ DOPAD NA VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K JAKÉMUKOLI SPORU S X. PODROBNOSTI O TĚCHTO USTANOVENÍCH NALEZNETE V ČÁSTI 13.

Přijetí podmínek. Účastí v tomto programu (pokud vás společnost X schválí) nebo jiným vyjádřením souhlasu (například souhlasem s těmito podmínkami při podání žádosti o účast v programu, kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ atd.) prohlašujete a zaručujete, že jste si tyto podmínky přečetli, rozumíte jim a souhlasíte s nimi. Pokud s nimi nesouhlasíte, neúčastněte se tohoto programu ani si nezřizujte účet služby Předplatná.

 

1. Program pro tvůrce předplatných

Tento program umožňuje vašim fanouškům vyjádřit vám podporu tím, že zaplatí za předplatné nabízené společností X za přístup k vašemu účtu služby Předplatná (definováno níže) na platformě X, která zahrnuje mimo jiné službu, která se v současné době nachází na adrese www.x.com, a všechny její nástupnické stránky a všechny aplikace a rozhraní API vlastněné, provozované nebo ovládané společností X (souhrnně „služba X“). Účet X, který si zvolíte pro účast v tomto programu (včetně všech funkcí a výhod, jako je obsah, komunita, přístup, ocenění a nabídky a slevy, které v souvislosti s tímto účtem zpřístupníte předplatitelům), se označuje jako účet služby „Předplatná“. Lidé používající službu X mohou společnosti X platit měsíční předplatné (dále jen Předplatná), aby získali přístup k vašemu účtu ve službě Předplatná.

Při nastavení účtu služby Předplatná si určíte konkrétní cenu (ceny) předplatného (předplatných) (na základě cenových možností platformy X zabudovaných do této funkce) s tím, že X si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení stanovit omezení nebo limity pro předplatné, které nabízíme pro přístup k vašemu účtu, mimo jiné včetně částky, která může být účtována za konkrétní předplatné, kdo si může předplatné zakoupit (například požadavek na minimální věk pro zakoupení předplatného), a počtu předplatných, které lze zakoupit ke konkrétnímu účtu předplatného. Kromě toho může společnost X příležitostně podle vlastního uvážení měnit (např. přidávat nebo odebírat) typy nebo hodnoty cen předplatného, způsoby platby, které jsou k dispozici osobám kupujícím předplatné, nebo jakékoli jiné funkce související s tímto programem.

Berete na vědomí, že společnost X může veřejně prezentovat nebo sdružovat informace o vašem účtu ve službě Předplatná, včetně počtu předplatitelů a totožnosti kupujících předplatných, dokud jsou k dispozici ve službě X.

Dále berete na vědomí, že společnost X si vyhrazuje právo zpracovávat a analyzovat obsah z vašeho účtu ve službě Předplatná stejným způsobem jako obsah, který veřejně zveřejníte mimo svůj účet ve službě Předplatná.

Společnost X tímto opravňujete k použití a opětovnému používání vašeho jména, fotografie, podobizny (včetně karikatury), hlasu a životopisných údajů a jejich reprodukce nebo simulace v jakékoli formě médií nebo technologie, která je nyní známá nebo bude vyvinuta v budoucnu (mimo jiné včetně filmu, videa a digitálních nebo jiných elektronických médií) v souvislosti s propagačními a marketingovými aktivitami společnosti X. 

 

2. Způsobilost k programu a další požadavky

Aby společnost X mohla zpřístupnit a poskytnout předplatná za účelem přístupu k vašemu účtu a abyste měli nárok na výplatu podílu z příjmů získaných společností X za prodej předplatných, musíte být schváleni společností X jako součást programu. Požadavky na způsobilost pro tento program naleznete zde. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím, že společnost X může použít údaje, které jste uvedli v přihlášce, kterou jste odeslali za účelem posouzení vašeho přijetí do programu. Účast v tomto programu podléhá předchozímu schválení společností X.

Mějte na paměti, že zaměstnanci společnosti X, poskytovatelé našich služeb a přidružené firemní subjekty nejsou způsobilí k účasti v tomto programu bez předchozího schválení oprávněnými pracovníky společnosti X.

Společnost X používá zpracovatele plateb třetí strany (dále jen „zpracovatel plateb“) k vyplácení podílů z příjmů, které jsou částečně založeny na prodaných předplatných umožňujících přístup k vašemu účtu. Abyste se mohli zapojit do programu, musíte si nejprve vytvořit účet u zpracovatele plateb, který po vás bude požadovat splnění určitých požadavků na ověření totožnosti, například předložení dokladu totožnosti nebo bydliště. Pokud zpracovateli plateb poskytnete adresu mimo stát Kalifornie, potvrzujete tím, že služby podle těchto podmínek poskytujete mimo stát Kalifornie. Rovněž budete povinni předkládat zpracovateli plateb informace o platbách a daních. Pokud společnost X nebo zpracovatel plateb v rámci procesu podávání žádosti nebo přijímání plateb nebo později zjistí, že vám z jakéhokoli důvodu nelze vyplatit platby, nebudete moci být součástí programu. Přijetím těchto podmínek výslovně opravňujete společnost X k přístupu k údajům o aktivitách a transakcích na vašem účtu souvisejícím se zpracovatelem plateb a k dalším činnostem souvisejícím se zpracováním a sledováním plateb podílu z příjmů podle těchto podmínek.

 

3. Pravidla a omezení

V souladu s těmito podmínkami souhlasíte s tím, že X má právo nabízet, zobrazovat a zpřístupňovat přístup k vašemu účtu služby Předplatná pomocí služby X a prodávat předplatná umožňující lidem přistupovat k vašemu účtu, přičemž výměnou za tato licencovaná práva a za to, že poskytujete výhody a funkce svého účtu služby Předplatná, můžete získat podíl z příjmů, které společnost X získá z předplatných zakoupených od společnosti X, jak je dále popsáno ve článku 4.

Souhlasíte s tím, že se na vaši účast v programu a na váš nárok na výplatu podílu z příjmů společnosti X z prodeje předplatných vztahují následující pravidla a omezení:

 1. Jste zodpovědní za svůj účet služby Předplatná, což zahrnuje mimo jiné zajištění toho, že budete poskytovat výhody a funkce účtu služby Předplatná tak, jak je znázorňujete, abyste přesně popsali výhody a funkce svého účtu služby Předplatná a aby ceny předplatného (předplatných), které jste zvolili při nastavení účtu, odpovídaly hodnotě výhod a funkcí vašeho účtu služby Předplatná.
 2. Souhlasíte s tím, že: (a) nic ve vašem účtu služby Předplatná není zavádějící nebo klamavé; (b) vaše slovní a vizuální prohlášení jsou pravdivá a podložená; (c) veškeré názory, poznatky nebo zkušenosti, které sdílíte ve svém účtu služby Předplatná, jsou upřímné a přesné; a (d) v případě potřeby uvedete veškerá prohlášení, která jsou nutná k doložení vaší účasti na placeném partnerství (např. placené umístění produktu, podpora nebo reklama) zahrnujícím váš účet služby Předplatná.
 3. Pokud po zřízení účtů služby Předplatná neposkytnete žádné funkce nebo výhody, nemusíte mít nárok na vyplacení podílu na příjmech, které společnost X získala z veškerých prodaných předplatných umožňujících přístup k vašemu účtu. Pokud se zjistí, že váš účet služby Předplatná je často neaktivní, můžete být z programu vyřazeni.
 4. Lidem, kteří si zakoupili předplatné, můžete z jakéhokoli důvodu zablokovat přístup k vašemu účtu za předpokladu, že nemáte nárok na výplatu jakéhokoli podílu na příjmech získaných společností X za všechna předplatná, která prodala lidem, jimž jste zablokovali přístup.
 5. Pouze vám může být vyplacen podíl na příjmech společnosti X z prodeje předplatných umožňujících přístup k vašemu účtu.
 6. Předplatná a podíl na příjmech společnosti X z prodeje předplatných jsou nepřenosné mezi účty X.
 7. S výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno v rámci tohoto programu nebo Zásad pro službu Předplatná, nesmíte nikomu poskytnout žádnou peněžní hodnotu výměnou za zakoupení předplatného umožňujícího přístup k vašemu účtu. 
 8. Vaše účast v tomto programu (mimo jiné včetně nabízení funkcí a výhod předplatitelům prostřednictvím vašeho účtu služby Předplatná) a vyplácení podílu společnosti X na příjmech z předplatných prodaných společností X nesmí být v rozporu s platnými zákony, pravidly nebo předpisy. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli porušení platných zákonů, pravidel nebo předpisů z vaší strany nebo ze strany vašeho účtu služby Předplatná.
 9. Můžeme uplatnit další omezení na základě zákonů nebo zásad proti praní špinavých peněz, sankcím nebo podvodům, včetně např. toho, že společnost X může zablokovat jakoukoli transakci, o které zjistí, že představuje podvodnou nebo nezákonnou činnost nebo potenciálně podvodnou nebo nezákonnou činnost, ale neomezuje se pouze na ni. Z výpočtu podílů na příjmech můžeme vyloučit jakékoli předplatné, o němž se domníváme, že bylo zakoupeno v důsledku porušení Smlouvy o užívání X nebo o němž se domníváme, že by mohlo zahrnovat porušení jakéhokoli zákona, nebo podezření, že příjmy z předplatného pocházejí z jakýchkoli zablokovaných transakcí.
 10. Tohoto programu se nesmíte účastnit, pokud jste osobou, se kterou osoby z USA nesmějí jednat z důvodu ekonomických sankcí, mimo jiné včetně sankcí spravovaných Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí Spojených států amerických nebo jakýmkoli jiným příslušným sankčním orgánem („zakázaná osoba“). To zahrnuje mimo jiné osoby, které se nacházejí v následujících zemích a regionech, jsou jejich občany nebo v nich mají obvyklé bydliště: Kuba, Írán, ukrajinský Krym, Severní Korea a Sýrie. Prohlašujete a zaručujete, že nejste zakázanou osobou.

Porušení kteréhokoli z výše uvedených pravidel a omezení může vést k ukončení vaší účasti v programu nebo k ukončení vašeho nároku na výplatu jakéhokoli podílu z příjmů plynoucích z prodeje předplatných na X umožňujících přístup k vašemu účtu.

 

4. Platby podílu z příjmů a poplatky

Můžeme vám vyplácet podíl z příjmů, které jsme získali z prodeje předplatných umožňujících přístup k vašemu účtu, a to ve výši, která bude podle uvážení společnosti X záviset na několika faktorech, včetně celkového počtu a ceny předplatných zakoupených za účelem přístupu k vašemu účtu a poplatků a daní (mimo jiné včetně daní z prodeje, použití, přidané hodnoty, zboží a služeb, srážkových daní nebo daní z transakcí či jiných poplatků), které mohou společnosti Apple, Google, zpracovatel plateb, banky nebo společnosti vydávající kreditní karty vyměřit při nákupu předplatných a při zpracování našich plateb ve váš prospěch. Chápete to a neočekáváte, že v průběhu času bude platit nějaké pevné procento nebo částka příjmů.

Jste zodpovědní za to, že budete neprodleně reagovat na všechny dotazy a žádosti, které vám budou zaslány v souvislosti s prodanými předplatnými umožňujícími přístup k vašemu účtu. Dále berete na vědomí, že jste zodpovědní za spory týkající se předplatných umožňujících přístup k vašemu účtu, které jsme prodali. Bez ohledu na výše uvedené souhlasíte s tím, že příslušný tým zákaznické podpory společnosti Apple, Google nebo X může rozhodnout (podle svého uvážení) o žádostech o vrácení peněz nebo zpětného zúčtování, které jsou adresovány společnosti Apple, Google nebo X v reakci na stížnosti zákazníků a v souladu s platnými zákony. V případech, kdy je nákup předplatného předmětem zpětného zúčtování nebo kdy platby podílu z příjmů, které jste obdrželi od společnosti X za nákup předplatných, podléhají procesu vrácení peněz/dobropisování, můžeme my nebo zpracovatel plateb pozastavit, započíst (proti jakýmkoli budoucím platbám podílu z příjmů, které se vám rozhodneme vyplatit), vystavit vám fakturu nebo jinak získat zpět částku těchto plateb, které vám byly dříve vyplaceny nebo připsány (plus veškeré související poplatky), a odstranit tyto platby z historie vašich dokladů.

Veškeré platby podílu z příjmů, které vám budou vyplaceny, bude zpracovávat zpracovatel plateb. Zpracování plateb podílu z příjmů se řídí uživatelskými smlouvami, podmínkami služby a zásadami ochrany osobních údajů zpracovatele plateb a vaší banky a vy souhlasíte s jejich dodržováním. Společnost X nenese odpovědnost za chyby ze strany zpracovatele plateb nebo vaší banky. Společnost X bude všechny platby podílu z příjmů provádět v amerických dolarech. Pokud si přejete dostávat platby podílu z příjmů v místní měně, zpracovatel plateb se postará o konverzi s tím, že veškeré poplatky za konverzi nebo převod uhradíte vy. Kromě toho mohou být u vybraných forem plateb účtovány další poplatky za zpracování, které jste povinni uhradit. Pokud vám vyplatíme podíl z příjmů, uskutečníme tuto platbu prostřednictvím zpracovatele plateb přibližně 60 dní po skončení měsíce, ve kterém jsme obdrželi příjmy za prodaná předplatná, které lze přiřadit k této platbě, pokud není v tomto dokumentu stanoveno jinak.

Nezávisle na tom vám nebude náležet žádná platba podílu z příjmů, pokud nejprve nezaznamenáme a nepřipíšeme na váš účet služby Předplatná částku, která splňuje minimální prahovou hodnotu platby ve výši padesáti amerických dolarů (50,00 USD) („minimální prahová hodnota platby“). Všechny nevyplacené částky pod minimální prahovou hodnotou platby se převádějí do dalšího výplatního období, dokud nebude dosažena nebo překročena minimální prahová hodnota platby. Z opožděných částek výplaty podílu z příjmů nebudeme platit žádné úroky a vy na ně nebudete mít nárok.

Abyste mohli obdržet platby podílu z příjmů, jste zodpovědní za to, že vaše daňové, bankovní nebo jiné platební údaje poskytnuté zpracovateli plateb jsou aktuální, úplné a přesné. Pokud vám zpracovatel plateb nebude schopen z jakéhokoli důvodu provést platbu, můžeme ukončit nebo pozastavit vaši způsobilost dostávat platby podílu z příjmů podle těchto podmínek nebo účast v programu. Jakákoli platba ve váš prospěch je vždy podmíněna případnými kontrolami proti podvodům a jinými zákonnými kontrolami, které můžeme my nebo zpracovatel plateb (podle našeho a jejich uvážení) zavádět a realizovat. Pokud to není předem písemně schváleno oprávněným zástupcem společnosti X, nesmíte povolit třetí straně, aby vaším jménem přijímala platby podle těchto podmínek.

Pokud máte v úmyslu zpochybnit částku jakékoli platby podílu z příjmů, která vám byla vyplacena, musíte to společnosti X písemně oznámit do 30 dnů od obdržení takové platby. Pokud tak neučiníte, znamená to, že se vzdáváte jakýchkoli nároků týkajících se této platby. Pro zaslání tohoto oznámení můžete kontaktovat tým podpory tak, že v navigační nabídce svého účtu X přejdete na položku Získat podporu z nabídky Nastavení a ochrana osobních údajů > Monetizace > Získat podporu. Všechny platby ve váš prospěch jsou založeny na částkách podílu z příjmů stanovených společností X a jsou konečné a závazné.

 

5. Žádná záruka výnosů z předplatného

Předplatná nejsou zákonným platidlem, měnou, ekvivalentem měny, elektronickými penězi ani žádným typem finančního platebního prostředku (ani nejsou s ničím z toho spojena) a předplatná nemají žádnou peněžní hodnotu a nepředstavují majetek. Nezaručujeme, že nákupem předplatných bude možné získat jakoukoli zaručenou peněžní částku nebo vůbec nějaké peníze. Souhlasíte s tím, že máme výhradní právo spravovat, regulovat, kontrolovat, ukončovat nebo upravovat licenční práva související s předplatným, jak uznáme za vhodné, aniž bychom za to vůči vám nesli odpovědnost. Souhlasíte s tím, že vůči vám neponeseme žádnou odpovědnost a vy nebudete tvrdit, že jsme vůči vám odpovědní na základě prodeje předplatných umožňujících přístup k vašemu účtu, včetně jakéhokoli podílu z příjmů, které získáme z prodeje předplatných.

Máme také právo zcela zastavit prodej předplatných a vykupování předplatných, a to podle vlastního uvážení, aniž bychom vůči vám nesli jakoukoli odpovědnost.

Rovněž nezaručujeme, že každý, kdo má přístup k vašemu účtu, si zakoupil předplatné.

 

6. Jste zodpovědní za placení daní

Jste zodpovědní za úhradu případných daní (jak je definováno níže), které jsou splatné daňovým úřadům a které vyplývají z vašeho přijetí jakékoli platby podílu z příjmů společnosti X z prodeje předplatných nebo v souvislosti s ním. Společnost X může odečíst nebo srazit jakékoli daně, které je ze zákona povinna odečíst nebo srazit, z částek, které vám mají být vyplaceny, a platba vám snížená o tyto odpočty nebo srážky bude představovat úplnou platbu a vyrovnání částek splatných podle těchto podmínek. Každá strana poskytne druhé straně veškeré daňové doklady, které jsou přiměřeně nutné k provedení nebo přijetí plateb podle těchto podmínek. Jak je použito výše, „daněmi“ se rozumí veškeré daně z příjmu, kolky, prodeje, užívání, přidané hodnoty nebo jiné daně, cla, poplatky, srážky nebo odpočty.

 

7. Ukončení těchto podmínek a další akce, které můžeme podniknout

Tyto podmínky začínají platit dnem, kdy kliknete na tlačítko pro přijetí těchto podmínek (bez ohledu na to, zda jste přijati do programu), a budou platit, dokud je některá ze stran neukončí, jak je uvedeno v této smlouvě. Z účasti v tomto programu se můžete kdykoli odhlásit písemným vyrozuměním společnosti X, a to tak, že v navigační nabídce svého účtu X přejdete na položku Získat podporu z nabídky Nastavení a soukromí > Monetizace > Získat podporu. Společnost X může kdykoli ukončit platnost těchto podmínek, a to z důvodu nebo bez důvodu, podle vlastního uvážení, mimo jiné v případě, že uvedete nepravdivé údaje o sobě nebo o svém účtu služby Předplatná; porušíte tyto podmínky, Smlouvu o užívání X nebo jakékoli platné zákony; nebo přestanete splňovat požadavky na způsobilost k účasti v programu.

Kromě toho si vyhrazujeme právo podle vlastního uvážení nezpřístupnit službu Předplatná účtu tvůrce; omezit počet předplatných umožňujících přístup k účtu, která můžeme prodat, nebo omezit podíl z příjmů plynoucích z předplatných, které mohou být tvůrci vyplaceny, a to i na základě objemu nebo časového rámce; pozastavit, odstranit nebo znemožnit tvůrci přístup k účtu služby Předplatná nebo přestat tvůrci poskytovat celý program nebo jeho část; odstranit tvůrce z programu; nebo zadržet, pozastavit, vymáhat nebo započítat platby podílu na příjmech (včetně jakékoli částky, která mohla být připsána minulým nebo budoucím prodejům předplatného pro přístup k účtu tvůrce), pokud se domníváme, že tvůrce nebo účet předplatného tvůrce porušuje tyto podmínky, Smlouvu o užívání X nebo jakékoli platné zákony. Neneseme žádnou odpovědnost za přijetí jakéhokoli z výše uvedených opatření.

Po ukončení platnosti těchto podmínek nebo vaší účasti v tomto programu: (a) práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek okamžitě zanikají, (b) veškeré závazky vzniklé před datem účinnosti ukončení zůstávají v platnosti, s výhradou následujících ustanovení: (i) pokud jste v době ukončení těchto podmínek splnili minimální prahovou hodnotu, pokusí se vám zpracovatel plateb vyplatit nevyplacené částky. Pokud vám však zpracovatel plateb nebude schopen platbu převést z důvodu okolností, které nemůže ovlivnit, automaticky vám všechny tyto částky propadnou a společnost X vám nebude dlužit žádné takové částky; nebo (ii) pokud jste dosud nesplnili minimální prahovou hodnotu pro platby, nebudou vám vyplaceny ani dluženy žádné částky.

 

8. Důvěrnost

Po dobu účasti v tomto programu a po jejím skončení nesmíte zveřejnit žádné privátní nebo neveřejné informace společnosti X, které vám byly poskytnuty nebo ke kterým máte přístup v souvislosti s programem (dále jen „důvěrné informace“), s výjimkou případů, kdy k tomu společnost X písemně zmocní nebo kdy to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, za předpokladu, že: (a) společnost X neprodleně písemně upozorníte na požadavek na zveřejnění a (b) zveřejníte pouze tu část důvěrných informací, která je vyžadována ze zákona. Společnost X neprodleně informujete o jakémkoli skutečném nebo domnělém zneužití nebo neoprávněném vyzrazení důvěrných informací. Po ukončení platnosti těchto podmínek nebo vaší účasti v tomto programu neprodleně zničíte nebo vymažete veškeré důvěrné informace, které máte v držení nebo pod kontrolou.

 

9. Odmítnutí odpovědnosti

VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAM A PŘEDPLATNÁ (NEBO JEJICH FUNKCE) MOHOU MÍT EXPERIMENTÁLNÍ CHARAKTER NEBO SE MOHOU NACHÁZET VE FÁZI VERZE BETA, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘÍSTUP K PROGRAMU A PŘEDPLATNÝM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ PROBÍHÁ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JSOU PROGRAM A PŘEDPLATNÁ POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI", SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. SPOLEČNOST X SE ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z BĚŽNÉHO ZACHÁZENÍ NEBO PLNĚNÍ FUNKCÍ. SPOLEČNOST X NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI UJIŠTĚNÍ A ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA: (I) ÚPLNOST, PŘESNOST, DOSTUPNOST, VČASNOST, BEZPEČNOST NEBO SPOLEHLIVOST PROGRAMU A PŘEDPLATNÝCH A (II) TO, ZDA PROGRAM NEBO PŘEDPLATNÁ BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ZDA BUDOU K DISPOZICI NEPŘETRŽITĚ, BEZPEČNĚ A BEZ CHYB. SPOLEČNOST X NEKONTROLUJE, NESCHVALUJE ANI NEPŘEJÍMÁ VÁŠ ÚČET SLUŽBY PŘEDPLATNÁ (VČETNĚ JAKÉHOKOLI OBSAHU, FUNKCÍ NEBO VÝHOD V NĚM OBSAŽENÝCH).

 

10. Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NENESOU SUBJEKTY SPOLEČNOSTI X ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY ANI ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO PŘÍJMŮ, AŤ UŽ VZNIKLÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, UŽITKU, DOBRÉ VŮLE NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU (i) VAŠEHO PŘÍSTUPU K PŘEDPLATNÝM A PROGRAMU, JEJICH POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČASTI NA NICH (NEBO NEMOŽNOSTI K NIM PŘISTUPOVAT POUŽÍVAT JE NEBO SE JICH ÚČASTNIT); (ii) JAKÉHOKOLIV CHOVÁNÍ NEBO OBSAHU JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY VYTVOŘENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM PLACENÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI X, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, JAKÉHOKOLIV ŠKODLIVÉHO, URÁŽLIVÉHO NEBO NEZÁKONNÉHO CHOVÁNÍ JINÝCH UŽIVATELŮ NEBO TŘETÍCH STRAN; (iii) JAKÉHOKOLIV OBSAHU ZÍSKANÉHO Z PLACENÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI X; NEBO (iv) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU, POUŽITÍ NEBO ZMĚNY VAŠICH PŘENOSŮ NEBO OBSAHU. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SUBJEKTŮ X V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ VYŠŠÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTEK, A TO BUĎ STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,00 USD), NEBO ČÁSTKU, KTEROU VÁM ZA TĚCHTO PODMÍNEK ZAPLATILA SPOLEČNOST X ZA POSLEDNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ZA SLUŽBY, PŘED UDÁLOSTÍ, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ NÁROK VZNIKL. OMEZENÍ UVEDENÁ V TOMTO PODODDÍLE SE VZTAHUJÍ NA JAKOUKOLI PRÁVNÍ FORMU ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ JE ZALOŽENA NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, ZÁKONĚ, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLY SUBJEKTY X INFORMOVÁNY O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZJISTÍ, ŽE NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU NESPLNILO SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. POJEM „SUBJEKTY X" OZNAČUJE SPOLEČNOST X, JEJÍ MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ŘEDITELE, ZAMĚSTNANCE, ZÁSTUPCE, ZÁSTUPCE, PARTNERY A POSKYTOVATELE LICENCÍ.

PLATNÉ ZÁKONY VE VAŠÍ JURISDIKCI NEMUSÍ UMOŽŇOVAT URČITÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V ROZSAHU VYŽADOVANÉM PLATNÝMI ZÁKONY VE VAŠÍ JURISDIKCI VÝŠE UVEDENÉ NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTÍ X ZA PODVOD, PODVODNÉ ZKRESLENÍ, SMRT NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NAŠÍ NEDBALOSTÍ, HRUBOU NEDBALOSTÍ NEBO ÚMYSLNÝM JEDNÁNÍM. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY JE MAXIMÁLNÍ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SUBJEKTŮ X ZA JAKÉKOLI NEVYLOUČITELNÉ ZÁRUKY OMEZENA NA STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,00 USD).

 

11. Prohlášení a záruky

Prohlašujete a zaručujete, že: (a) máte nebo jste získali a zachováte si veškerá práva, oprávnění a licence, které jsou nezbytné k plnění vašich povinností podle těchto podmínek a k nabízení, hostování a zpeněžování vašeho účtu služby Předplatná v souvislosti s programem bez dalších plateb společnosti X jakékoli třetí straně, (b) všechny informace, které jste poskytli společnosti X nebo zpracovateli plateb za účelem registrace a účasti v programu, jsou vždy správné, přesné, úplné a aktuální, (c) jste starší 18 let, (d) máte veškerá potřebná práva, pravomoci a zmocnění k uzavření těchto podmínek, (e) při provádění jakýchkoli úkonů podle těchto podmínek dodržujete a budete dodržovat všechny platné zákony, pravidla, zákony, vyhlášky, nařízení a etické povinnosti (mimo jiné včetně příslušných zákonů o ochraně údajů a soukromí; zákony vztahující se na soutěže, propagační akce nebo dary; zákony o reklamě a pravidla a předpisy Federální obchodní komise (FTC), jako jsou Příručky FTC týkající se používání potvrzení a referencí v reklamě), a nezpůsobíte, aby společnost X nebo zpracovatel plateb porušili některý z výše uvedených předpisů, (f) budete za všech okolností dodržovat Smlouvu o užívání X a (g) váš účet služby Předplatná nebude porušovat ani znevažovat práva žádné třetí strany (včetně autorských práv, ochranných známek, známek služeb, obchodního tajemství, smluvních práv, práv na soukromí nebo práv na publicitu) ani nebude obsahovat žádný materiál, který by v případě, že by se na něj spoléhalo, mohl způsobit škodu nebo újmu jakékoli osobě nebo majetku.

 

12. Odškodňování

Souhlasíte s tím, že budete odškodňovat, bránit a chránit subjekty X (dále jen „odškodněné osoby“) před jakýmikoliv nároky třetích stran, odpovědností, ztrátami a výdaji (včetně náhrady škody, částek za vypořádání a přiměřených právních poplatků), které budou vzneseny proti kterékoliv odškodněné osobě (osobám) a které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s: (a) vaší účastí v programu, (b) porušením vašich prohlášení, záruk a povinností uvedených v těchto podmínkách nebo (c) vaší nedbalostí nebo nesprávným jednáním. Vaše povinnosti ohledně odškodňování podle této dohody podléhají následujícím podmínkám: (i) Odškodňované osoby vám neprodleně písemně oznámí nárok, přičemž jakékoli zpoždění v oznámení vás nezbaví vašich povinností k odškodnění, s výjimkou případů, kdy takové zpoždění podstatně zhorší vaši schopnost bránit se takovému nároku, (ii) Odškodňované osoby s vámi budou přiměřeně spolupracovat při obhajobě a vypořádání takového nároku a (iii) umožníte společnosti X, aby se podle svého uvážení účastnila obhajoby a vypořádání takového nároku a řídila je. Bez předchozího písemného souhlasu odškodňovaných osob neurovnáte žádný takový nárok, který by mohl ohrozit jakýkoli zájem odškodňovaných osob; za předpokladu, že odškodňované osoby budou na vaši žádost a náklady přiměřeně spolupracovat při takové obhajobě nebo urovnání.

 

13. Dohoda o řešení sporů – závazná arbitráž a vzdání se hromadné žaloby

TENTO ČLÁNEK SE NA VÁS VZTAHUJE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE ŽIJETE VE SPOJENÝCH STÁTECH.  PŘEČTĚTE SI PROSÍM TENTO ČLÁNEK POZORNĚ – MŮŽE VÝZNAMNĚ OVLIVNIT VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, VČETNĚ PRÁVA PODAT ŽALOBU K SOUDU.

Všeobecná ustanovení. Následující ustanovení jsou důležitá s ohledem na dohodu mezi vámi a X týkající se funkcí a služeb X, na které se vztahují tyto podmínky. S výhradou níže uvedených ustanovení, včetně výjimek uvedených v tomto článku, se vy a společnost X dohodnete na rozhodčím řízení veškerých sporů, nároků nebo rozporů vyplývajících z těchto podmínek nebo vaší účasti na placených službách (dále jen „spor“ nebo „spory“).

Počáteční řešení sporů. Většinu sporů mezi vámi a společností X lze vyřešit neformálně. Můžete písemně kontaktovat naši placenou podporu zde. Až nás budete kontaktovat, uveďte stručný popis povahy a důvodů svých dotazů, své kontaktní údaje a konkrétní pomoc, o kterou žádáte. Strany vynaloží veškeré úsilí, aby prostřednictvím tohoto podpůrného procesu urovnaly jakýkoli spor, který není vylučovacím sporem. Vy i my souhlasíme s tím, že účast v tomto neformálním procesu je vyžadována v dobré víře a musí být dokončena, jak je uvedeno výše, dříve než může kterákoli ze stran zahájit rozhodčí řízení týkající se jakéhokoli sporu.

ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ. Pokud s vámi nemůžeme dosáhnout dohodnutého řešení ohledně sporu do třiceti (30) dnů od zahájení neformálního řešení sporu podle výše uvedeného ustanovení o počátečním řešení sporu, pak buď vy, nebo my můžeme zahájit závaznou arbitráž, která bude jediným prostředkem k vyřešení jakéhokoli sporu, s výhradou podmínek uvedených níže a s výjimkou nároků vznesených u soudu pro drobné nároky nebo sporů s výjimkami, pokud se neodhlásíte. Konkrétně všechny spory budou s konečnou platností řešeny výhradně prostřednictvím závazného rozhodčího řízení spravovaného Americkou arbitrážní asociací ("AAA") v New Yorku, NY, a prostřednictvím jediného vzájemně dohodnutého rozhodce v souladu s ustanoveními pravidel spotřebitelské arbitráže AAA, k dispozici na www.adr.org nebo zavoláním AAA na číslo 1.800.778.7879, s výjimkou níže uvedených případů. VY A SPOLEČNOST X SE TÍMTO VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁTE PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU NEBO SOUDCEM, S VÝJIMKOU VYLUČOVACÍCH SPORŮ.

Až na vylučovací spory má rozhodce, a nikoliv federální, státní nebo místní soud či úřad, výlučnou pravomoc rozhodovat jakékoli spory, mimo jiné včetně nároků na neplatnost nebo neúčinnost všech částí těchto podmínek nebo některé z nich nebo na to, zda spor podléhá rozhodčímu řízení. Rozhodce je oprávněn poskytnout jakoukoli nápravu, která by byla k dispozici u soudu podle zákona nebo v rámci spravedlnosti, za předpokladu, že taková náprava (včetně soudního příkazu) je omezena na vaše individuální okolnosti. Bez ohledu na požadavky tohoto ustanovení o rozhodčím řízení, pokud spor zahrnuje nárok na veřejný soudní příkaz, můžete se rozhodnout oddělit tento nárok od rozhodčího řízení a podat jej u jakéhokoli příslušného soudu. Rozhodnutí rozhodce musí být písemné a závazné pro obě strany a může být zapsáno jako rozsudek u jakéhokoli příslušného soudu.

NA PODÁNÍ ŽALOBY PROTI SPOLEČNOSTI X MÁTE JEDEN ROK, POKUD SE TOHOTO PRÁVA NEVZDÁTE.  Jakýkoli nárok vůči společnosti X musíte uplatnit do jednoho (1) roku od data, kdy nárok vznikl, pokud platné právní předpisy nestanoví, že běžnou promlčecí lhůtu pro tento nárok nelze dohodou zkrátit. Pokud v této lhůtě nárok neuplatníte, vzdáváte se v plném rozsahu povoleném zákonem všech práv, která na takový nárok máte, a společnost X nebude mít v souvislosti s takovým nárokem žádnou odpovědnost.

Proces podání a náklady. Pokyny k zahájení rozhodčího řízení naleznete na adrese: https://adr.org/Support. Společnost X zaplatí spotřebiteli počáteční poplatek za podání žaloby ve výši 200 USD, avšak bez ohledu na jakákoli opačná pravidla AAA se strany dohodly, že s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, se rovným dílem podělí o všechny ostatní náklady rozhodčího řízení, včetně poplatků a výdajů za rozhodce. Rozhodce (nikoli AAA) má výlučnou pravomoc rozhodovat o veškerých sporech, které vzniknou v souvislosti s rozdělením nákladů a výdajů, včetně poplatků a výdajů za rozhodce. Pokud rozhodce usoudí, že žaloby byly podány za účelem obtěžování nebo byly zjevně neopodstatněné, může přerozdělit odměnu pro rozhodce a správní poplatky, včetně poplatků za podání žaloby a slyšení, jak je stanoveno v Pravidlech spotřebitelského rozhodčího řízení AAA.  Strany jsou srozuměny s tím, že bez tohoto povinného ustanovení by měly právo žalovat u soudu a mít soudní řízení před porotou. Dále jsou srozuměni s tím, že v některých případech mohou náklady rozhodčího řízení přesáhnout náklady soudního řízení a že práva na zpřístupnění důkazních prostředků mohou být v rozhodčím řízení omezena více než u soudu.

Umístění. Rozhodčí řízení bude probíhat pouze na základě dokumentů nebo se můžete rozhodnout pro telefonické, videokonferenční nebo osobní řízení.  V případě osobního rozhodčího řízení bude řízení probíhat ve městě nebo okrese, kde máte bydliště, nebo pokud nemáte bydliště ve Spojených státech, ve státě New York, okres New York.

Zřeknutí se možnosti podat hromadnou žalobu. VY A MY DÁLE JSME SE DOHODLI, ŽE JAKÉKOLI NÁROKY MOHOU BÝT VZNESENY POUZE INDIVIDUÁLNĚ, NIKOLI JMÉNEM NEBO JAKO SOUČÁST HROMADNÉ ŽALOBY NEBO JINÉ REPREZENTATIVNÍ ŽALOBY. STRANY SE VÝSLOVNĚ VZDÁVAJÍ SVÉHO PRÁVA PODAT HROMADNOU ŽALOBU NEBO POŽADOVAT ODŠKODNĚNÍ NA SKUPINOVÉM ZÁKLADĚ. Pokud se na tom vy i my písemně nedohodneme, nesmí rozhodce slučovat řízení nebo nároky více osob a nesmí ani jinak předsedat žádné formě reprezentativního nebo skupinového řízení.

Oddělitelnost. Pokud se zjistí, že některou část této dohody o řešení sporů nelze uplatnit z hlediska určitého nároku na úlevu nebo nápravné opatření (např. soudní příkaz), pak se tento nárok nebo nápravné opatření (a pouze tento nárok nebo nápravné opatření) oddělí a musí se uplatnit u příslušného soudu a všechny ostatní nároky musí být řešeny v rozhodčím řízení.

Výjimka: Vylučovací spory a žaloby u soudu pro drobné žaloby – výběr fóra. Bez ohledu na rozhodnutí stran řešit všechny ostatní spory prostřednictvím rozhodčího řízení budou jakékoli spory, nároky nebo rozpory vyplývající z podvodu („vylučovací spory“) předloženy výlučné jurisdikci federálních nebo státních soudů se sídlem ve Spojených státech v okrese New York, ve státě New York, a vy souhlasíte s osobní soudní příslušností u těchto soudů a vzdáváte se jakékoli námitky týkající se nevhodného fóra.  Bez ohledu na výše uvedené souhlasíte s tím, že dle vlastního uvážení může společnost X vznést jakýkoli vylučovací spor s výjimkou, který proti vám vedeme u kteréhokoli příslušného soudu ve Spojených státech.  Každá ze stran může rovněž v rámci jurisdikce tohoto soudu u případě sporů nebo nároků žádat nápravu u soudu pro drobné žaloby.  

30denní právo na odstoupení. Pokud chcete odstoupit od výše uvedených rozhodčích ustanovení a nebýt jimi vázáni, můžete zaslat písemné oznámení o svém rozhodnutí odstoupit na následující adresu:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Pokud jste již byli do programu přijati, můžete zde zaslat své oznámení o odhlášení naší placené podpoře.

Vaše písemné oznámení musí obsahovat vaše jméno, uživatelské jméno účtu X, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo spojené s uživatelským jménem účtu a jasné prohlášení, že si nepřejete řešit spory se společností X.

Oznámení musí být odesláno do 30 dnů od přijetí těchto podmínek, jinak jste povinni rozhodovat spory v souladu s podmínkami těchto ustanovení.  Oznámení můžete zaslat i před přijetím těchto podmínek, v takovém případě budeme mít za to, že jste se rozhodčího řízení vzdali.  Vaše rozhodnutí odmítnout toto ustanovení o rozhodčím řízení nebude mít žádný nepříznivý vliv na váš vztah se společností X ani na poskytování funkcí nebo služeb společností X.  Pokud tato ustanovení odmítnete, společnost X jimi rovněž nebude vázána.

Změny tohoto článku. Jakoukoli podstatnou změnu této dohody o řešení sporů oznámíme s předstihem 60 dnů. Změny vstoupí v platnost 60. den a budou se vztahovat pouze na nároky vzniklé po 60. dni.

Volba právního řádu. TYTO PODMÍNKY PŘEDSTAVUJÍ TRANSAKCI V MEZISTÁTNÍM OBCHODĚ. FEDERÁLNÍ ZÁKON O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VÝKLADOVÁ JUDIKATURA UPRAVUJÍ VÝKLAD A VYMÁHÁNÍ TĚCHTO ROZHODČÍCH USTANOVENÍ BEZ OHLEDU NA STÁTNÍ PRÁVO. V rozsahu, v jakém se na jakýkoli spor vztahuje státní hmotné právo, se použije právní řád státu Texas bez ohledu na kolizní ustanovení.

Přetrvání platnosti. Tato dohoda o řešení sporů zůstává v platnosti i po ukončení vztahu mezi vámi a společností X, včetně zrušení nebo odhlášení jakéhokoli předplatného nebo komunikace poskytované společností X.

 

 

14. Úprava podmínek

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky průběžně měnit. O podstatných změnách vás budeme informovat, například prostřednictvím oznámení služby nebo zasláním e-mailu na adresu přidruženou k vašemu účtu. Vaše pokračující účast v tomto programu poté, co změny vstoupí v platnost, bude považována za váš souhlas s těmito změnami. Pokud jsou pro vás jakékoli změny nepřijatelné, můžete svou účast v programu ukončit písemným vyrozuměním společnosti X a ukončením používání funkcí služby Předplatná.

Podmínky pro tvůrce předplatných jsou napsány v angličtině, ale jsou k dispozici překlady do řady jazyků. X usiluje o to, aby překlady co nejvíce odpovídaly původní anglické verzi. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo rozporů má však přednost anglická verze Podmínek pro tvůrce předplatných. Potvrzujete, že angličtina je referenčním jazykem pro výklad a konstrukci Podmínek pro tvůrce předplatných.

 

15. Nejste naším zaměstnancem

Berete na vědomí, že váš vztah s námi je výhradně vztahem uživatele našich služeb jakožto nezávislého subjektu. Nejste náš zaměstnanec. Těmito podmínkami ani vaší účastí v tomto programu není zamýšleno ani vytvářeno žádné zastoupení, partnerství nebo společný podnik. Vy si ponecháváte veškerá práva a odpovědnost za povahu a legálnost vašeho obsahu, způsob jeho vytváření a nabízení a za to, zda se jej vůbec rozhodnete nabízet. 

 

16. Ostatní

a) Zpětná vazba Tvůrce může společnosti X poskytovat připomínky týkající se tohoto programu nebo hodnocení a používání funkcí a služeb poskytovaných společností X ze strany tvůrce (dále jen „zpětná vazba“). Tvůrce souhlasí s tím, že společnost X a jí pověřené osoby jsou oprávněny vytvářet rozmnoženiny zpětné vazby, upravovat ji, vytvářet od ní odvozená díla, veřejně ji zobrazovat, zveřejňovat, distribuovat, licencovat a poskytovat k ní podlicence, začleňovat ji a jinak používat, včetně z ní odvozených děl, pro jakékoli komerční i nekomerční účely bez nároku na jakoukoli úplatu nebo přiznání autorství z jeho strany nebo v jeho prospěch. Žádné ustanovení této smlouvy nebrání společnosti X ve vývoji funkcí, produktů nebo služeb, které mohou mít konkurenční charakter vůči funkcím, produktům nebo službám tvůrce nebo jakéhokoli klienta tvůrce nebo koncového uživatele.

b. Rozhodné právo. 

 • Tyto podmínky se budou řídit zákony státu Texas a na jakýkoli spor, který vznikne mezi vámi a společností X, se budou vztahovat podmínky článku 13 výše (Dohoda o řešení sporů).

 • Pokud žijete v členském státě EU, státě ESVO nebo ve Spojeném království, platí závazné zákony země vašeho bydliště a soudní řízení může být zahájeno u příslušných soudů podle zákonů země vašeho bydliště. 

 • Pokud žijete mimo Spojené státy americké, členský stát EU, stát ESVO nebo Spojené království, budou se tyto podmínky řídit zákony státu Texas.

c) Oznámení. Veškerá oznámení společnosti X je třeba zasílat na adresu: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, první třídou, leteckou poštou nebo nočním kurýrem a kopii e-mailem na adresu legalnotices@x.com a považují se za doručená okamžikem přijetí. Oznámení adresováno vám může být zasláno e-mailem na e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem X nebo zveřejněním zprávy na vašem účtu X nebo ve službě X a považuje se za doručené v okamžiku odeslání (v případě e-mailu) nebo zveřejnění.

d) Zřeknutí se práva. Pokud společnost X neuplatní jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek, nebude to považováno za zřeknutí se takového práva nebo ustanovení. Zřeknutí se jakéhokoli neplnění ze strany společnosti X neznamená zřeknutí se jakéhokoli následného neplnění.

e) Přetrvání platnosti; Oddělitelnost. Veškeré závazky, které výslovně nebo svou povahou trvají i po ukončení platnosti těchto podmínek, přetrvávají v platnosti i po tomto ukončení. Nevymahatelná ustanovení budou upravena tak, aby odrážela záměr stran, a zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v plné účinnosti.

f) Postoupení. Tyto podmínky ani žádná svá práva či povinnosti vyplývající z těchto podmínek nesmíte postoupit ani převést a jakýkoli takový pokus bude považován za neplatný.

g) Zásah vyšší moci. Žádná ze stran nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo neplnění povinností vyplývajících z těchto podmínek z důvodů, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně zásahů vyšší moci, zásahů veřejného nepřítele, vládních opatření, požárů, povodní, epidemií (včetně COVID-19), karanténních omezení, stávek, občanských nepokojů, teroristických činů nebo hrozby teroristických činů, selhání nebo zpoždění telekomunikačního nebo technického zařízení či infrastruktury nebo embarga na přepravu zboží („zásah vyšší moci“) a každá strana je po dobu trvání takové události vyšší moci zproštěna plnění svých povinností podle této smlouvy. Pokud událost vyšší moci brání tomu, abyste poskytovali svůj účet služby Předplatná způsobem, který jste prezentovali, nebudete mít nárok na příjem za žádná předplatná, která budou zrušena nebo která nebudou realizována způsobem, který jste prezentovali.

h) Úplná dohoda. Tyto podmínky (včetně Smlouvy o užívání X, na kterou se zde odkazuje) představují úplné ujednání mezi společností X a vámi ohledně předmětu těchto podmínek a slučují a nahrazují veškerou předchozí komunikaci, ujednání a dohody mezi stranami týkající se předmětu těchto podmínek, ať už písemné nebo ústní.