Termini għall-Creators bl-Abbonamenti

goglobalwithtwitterbanner

Effettivi minn: 24 ta’ Mejju 2024

 

Termini għall-Creators bl-Abbonamenti

Dawn it-Termini għall-Creators bl-Abbonamenti ("Termini") qed isiru bejnek u X Corp., f'isimha nnifisha u l-Affiljati tagħha (kollettivament, "X" jew "aħna") u jirregolaw il-parteċipazzjoni tiegħek fil-Programm tal-Creators bl-Abbonamenti ta' X (il-"Programm"). F'dawn it-Termini, "Affiljat" tfisser kwalunkwe entità li tikkontrolla direttament jew indirettament, hija kkontrollata minn, jew hija f'kontroll komuni ma' X, u "int," "tiegħek," jew "Creator" tfisser int, individwu, kumpanija jew kwalunkwe entità oħra b'kont ta' X li jipparteċipa/tipparteċipa fil-Programm. Jekk se tiffirma dawn it-Termini f'isem entità, inti tiddikjara u tiggarantixxi li inti awtorizzat li tagħmel dan f'isem tali entità.

Biex tipparteċipa fil-Programm, irid ikollok mill-inqas 18-il sena, inti residenti legali tal-Istati Uniti, u tissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tal-eliġibbiltà stabbiliti fit-Taqsima 2.

Minbarra dawn it-Termini, l-użu tiegħek ta' Abbonamenti (definiti hawn taħt) huwa suġġett għat-Termini tas-Servizz tagħna, il-Politika tal-Privatezza tagħna, ir-Regoli u l-Politiki tagħna (inkluża l-Politika dwar l-Politika dwar l-Abbonamenti ġdida) u l-politiki kollha inkorporati fiha (kollettivament, il-“Ftehim tal-Utent ta' X”).

Jekk jogħġbok aqra dawn it-Termini għall-Creators bl-Abbonamenti bir-reqqa biex tiżgura li tifhem it-termini, il-kundizzjonijiet u l-eċċezzjonijiet applikabbli. JEKK TGĦIX FL-ISTATI UNITI, DAWN IT-TERMINI FIHOM INFORMAZZJONI IMPORTANTI LI TAPPLIKA GĦALIK DWAR IR-RIŻOLUZZJONI TA' TILWIM PERMEZZ TA' ARBITRAĠĠ VINKOLANTI AKTAR MILLI FIL-QORTI, INKLUŻA R-RINUNZJA TAD-DRITT TIEGĦEK LI TRESSAQ TALBIET BĦALA AZZJONIJIET KOLLETTIVI U D-DRITT LI TIRRINUNZJA, U LIMITAZZJONI FUQ ID-DRITT TIEGĦEK LI TRESSAQ TALBIET KONTRA X AKTAR MINN SENA WARA LI SEĦĦEW L-AVVENIMENTI RILEVANTI, LI GĦANDHOM IMPATT FUQ ID-DRITTIJIET U L-OBBLIGI TIEGĦEK JEKK TINQALA' XI TILWIMA MA' X. ARA T-TAQSIMA 13 GĦAD-DETTALJI DWAR DAWN ID-DISPOŻIZZJONIJIET.

Aċċettazzjoni. Meta tipparteċipa fil-Programm (jekk inti approvat minn X) jew inkella tindika l-aċċettazzjoni tiegħek (pereżempju, billi taqbel ma' dawn it-Termini meta tapplika għall-Programm, u tikklikkja "Naqbel," eċċ.), inti tiddikjara u tiggarantixxi li qrajt, tifhem, u taqbel li tkun marbut b'dawn it-Termini. Jekk ma taqbilx, tipparteċipax fil-Programm u tikkonfigurax kont bl-Abbonamenti.

 

1. Programm tal-Creators bl-Abbonamenti

Il-Programm jipprovdi lill-fans tiegħek il-kapaċità li juru l-appoġġ tagħhom għalik billi jħallsu għall-abbonament offrut minn X għall-aċċess għall-kont bl-Abbonamenti (definiti hawn taħt) tiegħek fil-pjattaforma ta' X, li tinkludi, mingħajr limitazzjoni, is-servizz li bħalissa jinsab f' www.x.com u kwalunkwe sit suċċessur tiegħu, u l-applikazzjonijiet u l-APIs kollha fis-sjieda ta', imħaddma u/jew ikkontrollati minn X (kollettivament, is-"Servizz ta' X"). Il-kont X li tagħżel li tipparteċipa f'dan il-Programm (inklużi kwalunkwe karatteristika u benefiċċji kollha bħall-kontenut, il-komunità, l-aċċess, ir-rikonoxximent, u l-offerti u l-iskontijiet li tagħmel disponibbli għall-abbonati b'rabta ma' dak il-kont) jissejjaħ il-kont "Abbonamenti" tiegħek. Nies li jużaw is-Servizz ta' X jistgħu jagħmlu pagamenti ta' abbonament ta' kull xahar lil X ("Abbonament") biex jiksbu aċċess għall-kont tal-Abbonamenti tiegħek.

Meta tikkonfigura l-kont tal-Abbonamenti tiegħek, inti tiddetermina l-prezzijiet speċifiċi tal-Abbonamenti (ibbażati fuq l-għażliet tal-ipprezzar tal-Abbonamenti minn X li huma integrati fil-karatteristika), filwaqt li X tirriżerva d-dritt, fid-diskrezzjoni tagħna, li timponi restrizzjonijiet jew limitazzjonijiet fuq l-Abbonamenti li noffru biex inti taċċessa l-kont tiegħek, inklużi, mingħajr limitazzjoni, l-ammont li jista' jintalab bħala ħlas għal Abbonament partikulari, min jista' jixtri Abbonament (pereżempju, ir-rekwiżit ta' età minima biex jinxtara Abbonament), u n-numru ta' Abbonamenti li jistgħu jinxtraw f'kont speċifiku tal-Abbonamenti. Barra minn hekk, X tista' minn żmien għal żmien, fid-diskrezzjoni unika tagħha, tibdel (eż., iżżid jew tneħħi) it-tipi jew il-valuri tal-ipprezzar tal-Abbonamenti, il-metodi tal-pagament disponibbli għal min jixtri l-Abbonamenti jew kwalunkwe karatteristika oħra rrelatata mal-Programm.

Inti tirrikonoxxi li X tista' turi pubblikament, jew tassoċja, l-informazzjoni dwar il-kont tal-Abbonamenti tiegħek, inklużi n-numru tal-abbonati u l-identità tax-xerrejja tal-Abbonamenti, sakemm ikun disponibbli fis-Servizz ta' X.

Int tirrikonoxxi wkoll li X tirriżerva d-dritt li tieħu ħsieb u tanalizza l-kontenut mill-kont tal-Abbonamenti tiegħek bl-istess mod bħall-kontenut li inti tippostja pubblikament barra mill-kont tal-Abbonamenti tiegħek fis-Servizzi ta' X.

B'dan inti tawtorizza lill-X li tuża u terġa' tuża, u li tagħti d-dritt lil terzi li jaġixxu f'isem X li jużaw u jerġgħu jużaw, ismek, ir-ritratt tiegħek, ix-xebh (inkluża l-karikatura) tiegħek, il-vuċi tiegħek, u l-informazzjoni bijografika tiegħek, u kwalunkwe riproduzzjoni jew simulazzjoni tagħhom, fi kwalunkwe forma ta' midja jew teknoloġija issa magħrufa jew żviluppati fil-futur (inklużi, mingħajr limitazzjoni, films, vidjows u midja diġitali jew elettronika oħra) b'rabta mal-attivitajiet promozzjonali u ta' kummerċjalizzazzjoni ta' X. 

 

2. Eliġibbiltà għall-programm u rekwiżiti oħra

Sabiex X tagħmel l-Abbonamenti disponibbli u tipprovdihom għall-aċċess tal-kont tiegħek u biex inti tkun eliġibbli biex titħallas sehem mid-dħul li ddaħħal X mill-bejgħ tagħha tal-Abbonamenti, inti trid tiġi approvat minn X biex tkun parti mill-Programm. Ir-rekwiżiti tal-eliġibbiltà għall-Programm jinstabu hawnhekk. Meta taċċetta dawn it-Termini, inti tagħti l-kunsens tiegħek għall-użu minn X tad-data li inti tipprovdi fil-formola tal-applikazzjoni li inti tibgħat biex X tikkunsidra l-aċċettazzjoni tiegħek għall-parteċipazzjoni fil-Programm. Il-parteċipazzjoni fil-Programm hija suġġetta għal approvazzjoni minn qabel minn X.

Jekk jogħġbok innota li l-impjegati ta' X, tas-Servizzi u l-Affiljati Korporattivi Tagħna mhumiex eliġibbli biex jipparteċipaw fil-Programm, sakemm ma jkunux ġew approvati minn qabel mod ieħor minn persunal awtorizzat ta' X.

X tuża proċessur tal-pagamenti ta' parti terza ("Proċessur tal-Pagamenti") biex tgħaddilek il-pagamenti ta' sehem mid-dħul tagħha, liema pagamenti huma bbażati parzjalment fuq l-Abbonamenti mibjugħa għall-aċċess għall-kont tiegħek. Biex tkun parti mill-Programm, l-ewwel jeħtieġ li toħloq kont mal-Proċessur tal-Pagamenti li jirrikjedik tissodisfa ċerti rekwiżiti ta' verifika tal-identità, bħall-għoti ta' prova tal-identità u/jew tar-residenza. Jekk tipprovdi lill-Proċessur tal-Pagamenti indirizz barra mill-Istat ta' Kalifornja, inti tivverifika li twettaq is-servizzi skont dawn it-Termini barra mill-Istat ta' Kalifornja. Tkun meħtieġ ukoll li tibgħat informazzjoni dwar il-pagament u t-taxxa lill-Proċessur tal-Pagamenti. Jekk X jew il-Proċessur tal-Pagamenti tiddetermina bħala parti mill-proċess tal-applikazzjoni jew tal-approvazzjoni tal-pagamenti, jew aktar tard, li l-pagamenti ma jistgħux jingħatawlek għal kwalunkwe raġuni, ma tkunx tista' tipparteċipa fil-Programm. Meta taċċetta dawn it-Termini, inti tawtorizza espressament lill-X biex taċċessa d-data dwar l-attività u t-tranżazzjonijiet tal-kont tiegħek konness mal-Proċessur tal-Pagamenti u biex twettaq attivitajiet oħra b'rabta mal-ipproċessar u l-monitoraġġ tal-pagamenti tas-sehem mid-dħul skont dawn it-Termini.

 

3. Regoli u restrizzjonijiet

Suġġett għal dawn it-Termini, inti taqbel li X għandha d-dritt li toffri, turi, u tagħmel disponibbli l-aċċess għall-kont tal-Abbonamenti tiegħek permezz tas-Servizz ta' X u tbigħ l-Abbonamenti sabiex in-nies jaċċessaw il-kont tiegħek, u bi skambju għal dawk id-drittijiet liċenzjati u l-għoti tal-benefiċċji u l-karatteristiċi tal-kont tal-Abbonamenti tiegħek, inti tista' titħallas sehem mid-dħul li X taqla' mill-Abbonamenti mixtrija mingħand X, kif deskritt hawn taħt fit-Taqsima 4.

Inti taqbel li r-regoli u r-restrizzjonijiet li ġejjin japplikaw għall-parteċipazzjoni tiegħek fil-Programm u għall-eliġibbiltà tiegħek biex titħallas sehem mid-dħul li X taqla' mill-bejgħ tal-Abbonamenti:

 1. Inti responsabbli għall-kont tal-Abbonamenti tiegħek, li tinkludi, mingħajr limitazzjoni, li tiżgura li tipprovdi l-benefiċċji u l-karatteristiċi tal-kont tal-Abbonamenti tiegħek kif iddikjarat minnek, li tiddeskrivi b'mod preċiż il-benefiċċji u l-karatteristiċi tal-kont tal-Abbonamenti tiegħek, u li l-ipprezzar tal-Abbonamenti magħżula minnek meta tistabbilixxi l-kont tiegħek huwa proporzjonat mal-valur tal-benefiċċji u l-karatteristiċi tal-kont tal-Abbonamenti tiegħek.
 2. Inti taqbel li: (a) xejn fil-kont tal-Abbonamenti tiegħek m'hu qarrieqi; (b) id-dikjarazzjonijiet verbali u viżwali magħmula minnek huma veritieri u ssostanzjati; (c) kull opinjoni, sejba jew esperjenza li taqsam fil-kont tal-Abbonamenti tiegħek huma onesti u preċiżi; u (d) jekk applikabbli, inti se tinkludi kwalunkwe żvelar meħtieġ biex tindika l-parteċipazzjoni tiegħek fi sħubija bil-ħlas (eż., kollokamenti ta' prodotti, approvazzjonijiet, jew reklami bil-ħlas) fir-rigward tal-kont tal-Abbonamenti tiegħek.
 3. Jekk ma tipprovdi l-ebda karatteristika jew benefiċċju tal-Abbonamenti wara li tistabbilixxi l-kontijiet tal-Abbonamenti tiegħek, tista' ma tkunx intitolat li titħallas xi sehem mid-dħul li X taqla' minn kwalunkwe Abbonament u mill-Abbonamenti kollha li tkun biegħet għall-aċċess għall-kont tiegħek. Jekk il-kont tal-Abbonamenti tiegħek jinstab li ta' spiss mhux qed ikun attiv, allura tista' tiġi mneħħi mill-Programm.
 4. Tista' timblokka nies li xtraw l-Abbonamenti milli jaċċessaw il-kont tiegħek għal kwalunkwe raġuni, sakemm ma tkunx intitolat li titħallas sehem mid-dħul li X taqla' għal kwalunkwe Abbonament u l-Abbonamenti kollha li biegħet lin-nies li mblukkajt.
 5. Inti biss tista' titħallas sehem mid-dħul li X taqla' mill-bejgħ tagħha tal-Abbonamenti biex jiġi aċċessat il-kont tiegħek.
 6. L-Abbonamenti u s-sehem mid-dħul li X taqla' mill-bejgħ tagħha tal-Abbonamenti mhumiex trasferibbli bejn il-kontijiet ta' X.
 7. Ħlief jekk ikun permess espressament bħala parti mill-Programm u/jew skont il-Politika dwar l-Abbonamenti, inti ma tistax tipprovdi lil xi ħadd xi ħaġa li għandha valur monetarju bi skambju għax-xiri tiegħu tal-Abbonamenti biex jiġi aċċessat il-kont tiegħek.
 8. Il-parteċipazzjoni tiegħek fil-Programm (inkluż, mingħajr limitazzjoni, li toffri karatteristiċi u benefiċċji lill-abbonati permezz tal-kont tal-Abbonamenti tiegħek) u l-pagament minn X ta’ sehem mid-dħul li hija taqla’ mill-Abbonamenti mibjugħa minn X m’għandhomx jiksru l-liġijiet, regoli u regolamenti applikabbli. Int biss responsabbli għal kwalunkwe ksur minnek jew mill-kont tal-Abbonamenti tiegħek ta' kwalunkwe liġi, regola jew regolament applikabbli.
 9. Nistgħu nimponu limiti addizzjonali bbażati fuq il-liġijiet jew l-politiki kontra l-ħasil tal-flus, tas-sanzjonijiet jew kontra l-frodi, inkluż, mingħajr limitazzjoni, li X tista' timblokka kwalunkwe tranżazzjoni li tqis li hija, iżda mhux limitata għal, attività frodulenti jew illegali jew potenzjalment frodulenti jew illegali. Aħna nistgħu nżommu mill-kalkolu tal-qsim tad-dħul tagħna kwalunkwe Abbonament li nemmnu li nxtara minħabba xi ksur tal-Ftehim tal-Utent ta' X jew li nemmnu li jista' jinvolvi l-ksur ta' xi liġi u/jew kwalunkwe dħul iġġenerat minn Abbonamenti minn kwalunkwe tranżazzjoni mblukkata.
 10. Inti tista' ma tipparteċipax fil-Programm jekk inti persuna li magħha persuni Amerikani mhumiex awtorizzati li jittrattaw magħha skont sanzjonijiet ekonomiċi, inklużi mingħajr limitazzjoni, sanzjonijiet amministrati mill-Uffiċċju għall-Kontroll tal-Assi Barranin tad-Dipartiment tal-Teżor tal-Istati Uniti jew kwalunkwe awtorità tas-sanzjonijiet applikabbli oħra ("Persuna Pprojbita"). Dan jinkludi, mingħajr limitazzjoni, persuni li jinsabu f'Kuba, l-Iran, ir-Reġjun tal-Krimea tal-Ukrajna, il-Korea ta’ Fuq u s-Sirja, flimkien maċ-ċittadin tagħhom u dawk normalment residenti fihom. Inti tiddikjara u tiggarantixxi li m'intix Persuna Projbita.

Il-ksur ta' kwalunkwe regola u restrizzjoni li jinstabu hawn fuq jista' jwassal għat-terminazzjoni tal-parteċipazzjoni tiegħek fil-Programm u/jew l-eliġibbiltà tiegħek biex titħallas kwalunkwe sehem mid-dħul attribwibbli għall-bejgħ minn X tal-Abbonamenti biex jiġi aċċessat il-kont tiegħek.

 

4. Pagamenti u Tariffi tas-Sehem mid-Dħul

Nistgħu nħallsuk sehem mid-dħul li qlajna mill-bejgħ tal-Abbonamenti biex jiġi aċċessat il-kont tiegħek b'rata li tiddependi, fid-diskrezzjoni ta' X, fuq diversi fatturi, inkluż in-numru totali u l-prezz tal-Abbonamenti mixtrija għall-aċċess għall-kont tiegħek u t-tariffi u t-taxxi (inklużi, mingħajr limitazzjoni, it-taxxi tal-bejgħ, tal-użu, tal-valur miżjud, tal-oġġetti u s-servizzi, it-taxxi f’ras il-għajn jew it-taxxi fuq it-tranżazzjonijiet jew ħlasijiet oħra) li Apple, Google, il-Proċessur tal-Pagamenti, il-banek u/jew il-kumpaniji tal-karti ta’ kreditu jistgħu jivvalutaw fix-xiri tal-Abbonamenti u fl-ipproċessar tal-pagamenti tagħna lilek. Inti tikkonferma li tifhem dan u m'għandu jkollok l-ebda aspettattiva li xi perċentwal jew ammont partikulari ta' dħul se jingħata issa, jew ikompli jingħata, fil-futur.

Int responsabbli biex twieġeb fil-pront għal kwalunkwe mistoqsija u talba li tintbagħatlek fir-rigward tal-Abbonamenti li bigħejna biex taċċessa l-kont tiegħek. Inti tirrikonoxxi wkoll li inti responsabbli għal tilwim relatat ma' Abbonamenti li bigħejna biex jiġi aċċessat il-kont tiegħek. Minkejja dak li ntqal hawn fuq, inti taqbel li t-tim rispettiv ta' għajnuna għall-klijenti ta' Apple, Google jew X tista' tieħu deċiżjoni (fid-diskrezzjoni tagħha) dwar talbiet għal ħlas lura u/jew treġġija lura ta' pagament li jsiru lil Apple, Google jew X bi tweġiba għall-ilmenti tal-klijenti u biex ikunu konformi mal-liġijiet applikabbli. Fejn ix-xiri ta' Abbonament huwa suġġett għal xi treġġija lura ta' pagament u/jew fejn il-pagamenti ta' sehem mid-dħul li tkun irċevejt mingħand X għax-xiri tal-Abbonamenti huma suġġetti għal proċess ta' ħlas lura/kreditu, aħna jew il-Proċessur tal-Pagamenti nistgħu nissospendu, nagħmlu tpaċija (fir-rigward ta' kwalunkwe pagamenti futuri ta’ sehem mid-dħul li aħna niddeċiedu li nagħmlulek), niffatturawk jew inkella nirkupraw l-ammont ta’ dawk il-pagamenti li jkunu saru jew ġew ikkreditati lilek qabel (flimkien ma’ kwalunkwe tariffa assoċjata) u nneħħu tali pagamenti mill-kronoloġija tal-irċevuti tiegħek.

Kwalunkwe pagament ta' sehem mid-dħul li jsir lilek se jieħu ħsiebu l-Proċessur tal-Pagamenti. L-ipproċessar tal-pagamenti tas-sehem mid-dħul se jkun suġġett għal, u inti taqbel li tkun konformi ma', il-ftehimiet tal-utenti, it-termini tas-servizz u l-politiki tal-privatezza tal-Proċessur tal-Pagamenti u l-bank tiegħek. X mhux se tkun responsabbli għal xi żbalji magħmula mill-Proċessur tal-Pagamenti jew mill-bank tiegħek. X se tagħmel il-pagamenti kollha tas-sehem mid-dħul f'Dollari Amerikani. Jekk tixtieq tirċievi pagamenti tas-sehem mid-dħul fil-munita lokali tiegħek, il-Proċessur tal-Pagamenti se jieħu ħsieb il-konverżjoni, sakemm inti tkun responsabbli għal kwalunkwe tariffa tal-konverżjoni jew trasferiment. Barra minn hekk, forom ta' pagamenti partikulari jistgħu jġorru tariffi addizzjonali għall-ipproċessar u inti tkun responsabbli għall-ħlas tagħhom. Meta nagħmlulek pagament ta' sehem mid-dħul, aħna nagħmlulek tali pagament permezz tal-Proċessur tal-Pagamenti madwar 60 jum wara t-tmiem tax-xahar li fih inkunu rċevejna d-dħul għall-Abbonamenti li bigħejna li huma attribwibbli għat-tali pagament, ħlief kif stipulat mod ieħor hawnhekk.

Minkejja dan, l-ebda pagament ta’ sehem mid-dħul mhu se jkun dovut lilek sakemm l-ewwel ma nkunux irreġistrajna u attribwejna lill-kont tal-Abbonamenti tiegħek ammont li jissodisfa l-limitu minimu tal-pagamenti ta’ ħamsin Dollaru Amerikan (US$50.00) ("Limitu Minimu tal-Pagamenti"). L-ammonti kollha mhux imħallsa taħt il-Livell Minimu tal-Pagamenti se jgħaddu għall-perjodu tal-pagament li jmiss sakemm jintlaħaq jew jinqabeż il-Livell Minimu tal-Pagamenti. Aħna mhux se nħallsu, u int mhux se tkun intitolat għal, kwalunkwe imgħax fuq l-ammonti tal-pagamenti ta' sehem mid-dħul li jittardjaw.

Sabiex tirċievi l-pagamenti ta' sehem mid-dħul, inti responsabbli biex tiżgura li l-informazzjoni tiegħek dwar it-taxxa, il-banek u/jew informazzjoni oħra rigward il-pagamenti pprovduta lill-Proċessur tal-Pagamenti tkun aġġornata, kompluta u preċiża. Jekk il-Proċessur tal-Pagamenti ma jkunx jista' jagħmillek il-pagament għal kwakunkwe raġuni, aħna nistgħu ntemmu jew nissospendu l-eliġibbiltà tiegħek biex tirċievi l-pagamenti ta' sehem mid-dħul skont dawn it-Termini u/jew li tipparteċipa fil-Programm. Kwalunkwe pagament lilek huwa dejjem ikkundizzjonat għal kwalunkwe kontroll kontra l-frodi u kontrolli legali oħra li aħna jew il-Proċessur tal-Pagamenti nistgħu (fid-diskrezzjoni tagħna u tiegħu) nistabbilixxu u nwettqu. Sakemm ma jkunx approvat minn qabel bil-miktub minn rappreżentant awtorizzat ta' X, inti ma tistax tippermetti lil parti terza li tirċievi pagamenti f'ismek skont dawn it-Termini.

Jekk għandek il-ħsieb li tikkontesta s-somma ta' kwalunkwe pagament ta' sehem mid-dħul li jkun sar lilek, trid tinnotifika lil X bil-miktub fi żmien 30 jum minn meta tirċievi tali pagament. In-nuqqas tiegħek li tagħmel dan jikkostitwixxi rinunzja għal kwalunkwe talba rrelatata mal-pagament. Inti tista' tikkuntattja lit-tim tal-għajnuna għall-klijenti biex tibgħat din in-notifika billi tmur għal Ikseb għajnuna minn Settings u privatezza > Monetizzazzjoni > Ikseb għajnuna fil-menu tan-navigazzjoni tal-kont ta' X tiegħek. Il-pagamenti kollha lilek huma bbażati fuq l-ammonti tas-sehem mid-dħul kif deċiżi minn X u jkunu finali u vinkolanti.

 

5. L-ebda garanzija ta' dħul mis-sottoskrizzjoni

L-Abbonamenti mhumiex valuta legali, munita, ekwivalenti ta' munita, flus elettroniċi jew kwalunkwe tip ieħor ta' strument ta' pagament finanzjarju (jew marbuta ma' xi waħda minn dawn l-affarijiet), u l-Abbonamenti m'għandhomx valur monetarju u ma jikkostitwixxux proprjetà. Aħna ma nwegħdux li x-xiri tal-Abbonamenti jista' jintuża biex jifdi kwalunkwe somma ta' flus ggarantita jew mhux iggarantita. Inti taqbel li għandna d-dritt uniku li namministraw, nirregolaw, nikkontrollaw, intemmu, u/jew nimmodifikaw kif naraw xieraq id-drittijiet tal-liċenzja sottostanti tal-Abbonamenti, mingħajr ebda responsabbiltà lejk. Inti taqbel li aħna mhux se nkunu responsabbli lejk, u inti m'intix se tiddikjara li aħna responsabbli lejk, fuq il-bażi tal-bejgħ tal-Abbonamenti biex jiġi aċċessat il-kont tiegħek, inkluż għal kwalunkwe sehem mid-dħul li naqilgħu mill-bejgħ tal-Abbonamenti.

Għandna wkoll id-dritt li nwaqqfu għal kollox il-bejgħ tal-Abbonamenti u l-fidwa tal-Abbonamenti, fid-diskrezzjoni unika tagħna, mingħajr ebda responsabbiltà lejk.

Aħna wkoll ma niggarantixxux li kull min ikollu aċċess għall-kont tiegħek se jkun xtara Abbonament.

 

6. Inti responsabbli għall-ħlas tat-taxxi tiegħek

Inti responsabbli għall-ħlas tat-Taxxi applikabbli (kif definit hawn taħt), jekk ikun hemm, dovuti lill-awtoritajiet tat-tassazzjoni li jirriżultaw minn, jew b'konnessjoni ma', kwalunkwe pagament li tirċievi tas-sehem mid-dħul li X taqla' mill-bejgħ tal-Abbonamenti. X tsta’ tnaqqas jew iżżomm kwalunkwe Taxxa li tista’ tkun legalment obbligata li tnaqqas jew iżżomm f’ras il-għajn minn kwalunkwe ammont pagabbli lilek, u l-pagament lilek kif imnaqqas minn tali tnaqqis jew żamma f’ras il-għajn se jikkostitwixxi l-pagament sħiħ u s-saldu tal-ammonti pagabbli skont dawn it-Termini. Kull parti se tipprovdi lill-parti l-oħra kwalunkwe dokumentazzjoni tat-taxxa raġonevolment meħtieġa biex tagħmel jew tirċievi l-pagamenti t'hawn taħt. Kif użata hawn fuq, "Taxxi" tfisser it-taxxa fuq id-dħul, il-bolla, it-taxxi tal-bejgħ, tal-użu, tal-valur miżjud jew kull taxxa oħra, id-dazji, il-ħlasijiet, it-tariffi, it-tnaqqis jew żamma f’ras il-għajn.

 

7. Kif Intemmu Dawn it-Termini u Azzjonijiet Oħra li Nistgħu Nwettqu

Dawn it-Termini jibdew fid-data li tikklikkja biex taċċetta dawn it-Termini (irrispettivament minn jekk tiġix aċċettat jew le fil-Programm) u se jkomplu sakemm jiġu tterminati minn kwalunkwe parti kif previżt f'dan il-Ftehim. Tista' tagħżel li tirrinunzja l-parteċipazzjoni tiegħek fil-Programm fi kwalunkwe ħin billi tipprovdi avviż bil-miktub lil X billi tmur għal Ikseb għajnuna minn Settings u privatezza > Monetizzazzjoni > Ikseb għajnuna fil-menu tan-navigazzjoni tal-kont ta' X tiegħek. X tista’ ttemm dawn it-Termini, fi kwalunkwe ħin, għal xi raġuni jew mingħajrha, fid-diskrezzjoni unika ta’ X, inkluż, mingħajr limitazzjoni, jekk inti tirrappreżenta ħażin lilek innifsek jew lill-kont tal-Abbonamenti tiegħek; tikser dawn it-Termini, il-Ftehim tal-Utent ta' X, jew kwalunkwe liġi applikabbli; jew ma tibqax tissodisfa r-rekwiżiti tal-eliġibbiltà biex tipparteċipa fil-Programm.

Barra minn hekk, aħna nirriżervaw id-drittijiet, fid-diskrezzjoni unika tagħna, li ma nagħmlux Abbonamenti disponibbli għal kont ta' Creator; li nillimitaw in-numru tal-Abbonamenti li nistgħu nbiegħu biex jiġi aċċessat kont, jew nillimitaw is-sehem mid-dħul mill-Abbonamenti li jistgħu jitħallsu lil, Creator, inkluż fuq il-bażi tal-volum jew ta' perjodu ta' żmien; li nissospendu, inneħħu jew niddiżattivaw l-aċċess għall-kont bl-Abbonamenti ta' Creator jew li ma nibqgħux nipprovdu lil Creator bil-Programm kollu jew parti minnu; li nneħħu Creator mill-Programm; u/jew li nżommu, nissospendu, nirkupraw jew nagħmlu tpaċija fir-rigward tal-pagamenti ta' sehem mid-dħul (inkluż kwalunkwe ammont li seta' kien attribwibbli lil jew minn bejgħ fil-passat jew fil-futur ta' Abbonament biex jiġi aċċessat kont ta' Creator) jekk nemmnu li l-Creator jew il-kont tal-Abbonamenti tal-Creator ikun qed jikser dawn it-Termini, il-Ftehim tal-Utent ta' X jew kwalunkwe liġi applikabbli. Aħna ma jkollna l-ebda responsabbiltà li nwettqu xi waħda mill-azzjonijiet t'hawn fuq.

Mat-terminazzjoni ta' dawn it-Termini u/jew il-parteċipazzjoni tiegħek fil-Programm: (a) id-drittijiet u l-obbligi skont dawn it-Termini jieqfu minnufih, (b) kwalunkwe obbligazzjoni u l-obbligazzjonijiet kollha akkumulati qabel id-data effettiva tat-terminazzjoni jibqgħu japplikaw, suġġetti għal dan li ġej: (i) jekk tkun ilħaqt il-Livell Minimu tal-Pagamenti fil-ħin tat-terminazzjoni ta' dawn it-Termini, il-Proċessur tal-Pagamenti jipprova jħallsek l-ammonti mhux imħallsa. Jekk, madankollu, il-Proċessur tal-Pagamenti ma jkunx jista' jibgħatlek il-pagament minħabba ċirkostanzi li ma jkollux kontroll fuqhom, awtomatikament titlef tali ammonti kollha u X ma jkollha tagħti l-ebda ammont u lanqas dawn l-ammonti kollha; jew (ii) jekk għadek ma lħaqtx il-Livell Minimu tal-Pagamenti, l-ebda ammont ma jitħallas jew ikun dovut lilek.

 

8. Kunfidenzjalità

Matul u wara l-parteċipazzjoni tiegħek fil-Programm, m'għandekx tiżvela xi informazzjoni proprjetarja u/jew mhux pubblika ta' X pprovduta lilek jew li għaliha għandek aċċess b'konnessjoni mal-Programm (“Informazzjoni Kunfidenzjali”), ħlief kif awtorizzat bil-miktub minn X jew kif irrekwiżit mil-liġi jew ordni tal-qorti, bil-kundizzjoni li: (a) inti tinnotifika minnufih lill X bil-miktub dwar ir-rekwiżit għall-iżvelar, u (b) tiżvela biss dak il-parti tal-Informazzjoni Kunfidenzjali legalment rekwiżita. Inti għandek tinnotifika minnufih lil X dwar kwalunkwe użu ħażin attwali jew issuspettat jew żvelar mhux awtorizzat ta' Informazzjoni Kunfidenzjali. Mat-terminazzjoni ta' dawn it-Termini u/jew il-parteċipazzjoni tiegħek fil-Programm, inti se teqred jew tħassar minnufih kwalunkwe Informazzjoni Kunfidenzjali fil-pussess jew fil-kontroll tiegħek.

 

9. Ċaħda ta' responsabilità

INTI TIRRIKONOXXI ESPRESSAMENT LI L-PROGRAMM U L-ABBONAMENTI (JEW IL-KARATTERISTIĊI TAGĦHOM) JISTGĦU JKUNU SPERIMENTALI FIN-NATURA U/JEW F'FAŻI BETA U TAQBEL LI L-AĊĊESS GĦAL U/JEW L-UŻU TAL-PROGRAMM U L-ABBONAMENTI HUWA FIR-RISKJU UNIKU TIEGĦEK. SAL-LIMITU MASSIMU PERMESS MIL-LIĠI APPLIKABBLI, IL-PROGRAMM U L-ABBONAMENTI HUMA PPROVDUTI "KIF INHUMA" U "KIF DISPONIBBLI," BID-DIFETTI KOLLHA U MINGĦAJR EBDA TIP TA' GARANZIJA. X TIĊĦAD IL-GARANZIJI U L-KUNDIZZJONIJIET KOLLHA, KEMM JEKK ESPRESSI JEW IMPLIĊITI, TA' KUMMERĊJABBILTÀ, IDONEITÀ GĦAL SKOP PARTIKULARI, NUQQAS TA' KSUR, JEW LI JIRRIŻULTAW MIN-NEGOZJU JEW MILL-PRESTAZZJONI. X MA TAGĦMEL L-EBDA GARANZIJA JEW DIKJARAZZJONI U TIĊĦAD KULL RESPONSABBILTÀ GĦAL: (I) KOMPLETEZZA, EŻATTEZZA, DISPONIBBILTÀ, PUNTWALITÀ, SIGURTÀ JEW AFFIDABBILTÀ TAL-PROGRAMM U L-ABBONAMENTI, U (II) JEKK IL-PROGRAMM JEW L-ABBONAMENTI JISSODISFAWX IR-REKWIŻITI TIEGĦEK JEW IKUNUX DISPONIBBLI FUQ BAŻI MINGĦAJR INTERRUZZJONI, SIGURA, JEW MINGĦAJR ŻBALJI. X MA TIKKONTROLLAX, TAPPROVAX U MA TADOTTAX IL-KONT BL-ABBONAMENTI TIEGĦEK (INKLUŻ KWALUNKWE KONTENUT, KARATTERISTIĊI JEW BENEFIĊĊJI LI JKUN FIH).

 

10. Limitazzjoni tar-Responsabbiltà

SAL-LIMITU MASSIMU PERMESS MIL-LIĠI APPLIKABBLI, L-ENTITAJIET TA' X M'GĦANDHOMX IKUNU RESPONSABBLI GĦAL KWALUNKWE DANNU INDIRETT, INĊIDENTALI, SPEĊJALI, KONSEGWENZJALI JEW PUNITTIV, JEW KWALUNKWE TELF TA' PROFITTI JEW DĦUL, KEMM JEKK IMĠARRBA DIRETTAMENT JEW INDIRETTAMENT, JEW KWALUNKWE TELF TA' DATA, UŻU, AVVJAMENT, JEW TELF INTANĠIBBLI IEĦOR, LI JIRRIŻULTA MINN (i) L-AĊĊESS TIEGĦEK GĦAL, L-UŻU JEW IL-PARTEĊIPAZZJONI TIEGĦEK (JEW MIN-NUQQAS TA' ABBILTÀ LI TAĊĊESSA, TUŻA JEW TIPPARTEĊIPA) FL-ABBONAMENTI U FIL-PROGRAMM; (ii) KWALUNKWE IMĠIBA JEW KONTENUT TA' KWALUNKWE PARTI TERZA FUQ IS-SERVIZZI TA' X, INKLUŻ MINGĦAJR LIMITAZZJONI, KWALUNKWE MĠIBA MALAFAMANTI, OFFENSIVA JEW ILLEGALI TA' UTENTI OĦRA JEW PARTIJIET TERZI; (iii) KWALUNKWE KONTENUT MIKSUB MIS-SERVIZZI TA' X; JEW (iv) AĊĊESS, UŻU JEW TIBDIL MHUX AWTORIZZATI TAT-TRASMISSJONIJIET JEW TAL-KONTENUT TIEGĦEK. FL-EBDA KAŻ M'GĦANDHA R-RESPONSABBILTÀ AGGREGATA TAL-ENTITAJIET TA' X TAQBEŻ L-AKBAR MINN MITT DOLLARU AMERIKAN (US$100.00) JEW L-AMMONT IMĦALLAS LILEK MINN X, JEKK KIEN HEMM, FL-AĦĦAR SITT XHUR SKONT DAWN IT-TERMINI QABEL L-AVVENIMENT LI JAGĦTI LOK GĦAT-TALBA. IL-LIMITAZZJONIJIET TA' DIN IS-SUBTAQSIMA GĦANDHOM JAPPLIKAW GĦAL KWALUNKWE TEORIJA DWAR IR-RESPONSABBILTÀ, KEMM JEKK IBBAŻATA FUQ GARANZIJA, KUNTRATT, STATUT, TORT (INKLUŻA N-NEGLIĠENZA) JEW MOD IEĦOR, U KEMM JEKK L-ENTITAJIET TA' X ĠEWX INFURMATI JEW LE BIL-POSSIBBILTÀ TA' KWALUNKWE TALI DANNU, U KEMM JEKK RIMEDJU STABBILIT HAWNHEKK JIRRIŻULTA LI MA RNEXXIEX FL-ISKOP ESSENZJALI TIEGĦU. L- "ENTITAJIET TA' X" TIRREFERI GĦAL X, IL-KUMPANIJI ĠENITURI TAGĦHA, L-AFFILJATI, IL-KUMPANIJI RRELATATI, L-UFFIĊJALI, ID-DIRETTURI, L-IMPJEGATI, L-AĠENTI, IR-RAPPREŻENTANTI, L-IMSIEĦBA, U L-LIĊENZJATURI.

IL-LIĠI APPLIKABBLI FIL-ĠURISDIZZJONI TIEGĦEK JISTA' JKUN LI MA TIPPERMETTI ĊERTI LIMITAZZJONIJIET TAR-RESPONSABBILTÀ. SAL-PUNT REKWIŻIT MIL-LIĠI APPLIKABBLI FIL-ĠURISDIZZJONI TIEGĦEK, DAN T'HAWN FUQ MA JILLIMITAX IR-RESPONSABBILTÀ TAL-ENTITAJIET TA' X RIGWARD FRODI, DIKJARAZZJONI ĦAŻINA FRODULENTI, MEWT JEW KORRIMENT PERSONALI KKAWŻATI MIN-NEGLIĠENZA, NEGLIĠENZA SERJA, U/JEW IMĠIBA INTENZJONATA MIN-NAĦA TAGĦNA. SAL-LIMITU MASSIMU PERMESS SKONT IL-LIĠI APPLIKABBLI, IR-RESPONSABBILTÀ AGGREGATA MASSIMA TAL-ENTITAJIET TA' X GĦAL KWALUNKWE GARANZIJA LI MA TISTAX TIĠI ESKLUŻA HIJA LIMITATA GĦAL MITT DOLLARU AMERIKAN (US$100.00).

 

11. Rappreżentazzjonijiet u Garanziji

Inti tiddikjara u tiggarantixxi li: (a) għandek, jew ksibt, u se żżomm id-drittijiet, l-awtorizzazzjonijiet u l-liċenzji kollha li huma meħtieġa biex twettaq l-obbligi tiegħek skont dawn it-Termini u li toffri, tospita u timmonetizza l-kont bl-Abbonamenti tiegħek b'rabta mal-Programm mingħajr aktar pagamenti minn X lil xi parti terza, (b) l-informazzjoni kollha pprovduta minnek lill X u/jew il-Proċessur tal-Pagamenti biex tirreġistra u tipparteċipa fil-Programm hija korretta, preċiża, kompluta u attwali dejjem, (c) għandek mill-inqas tmintax-il (18-il) sena, (d) għandek id-drittijiet, is-setgħa u l-awtorità kollha meħtieġa biex tintrabat b'dawn it-Termini, (e) tirrispetta, u se tkompli tirrispetta, il-liġijiet, regoli, statuti, ordinanzi, regolamenti u obbligi etiċi applikabbli kollha fit-twettiq tiegħek ta' kwalunkwe att t'hawn taħt (inklużi, mingħajr limitazzjoni, kwalunkwe liġi rilevanti dwar il-protezzjoni tad-data u tal-privatezza; il-liġijiet applikabbli għall-kompetizzjonijiet, promozzjonijiet jew rigali; il-liġijiet dwar ir-reklamar u r-regoli u r-regolamenti tal-Kummissjoni Federali tal-Kummerċ (FTC) bħall-Gwidi tal-FTC dwar l-Użu tal-Approvazzjonijiet u t-Testimonjanzi fir-Reklamar), u ma tikkawżax li X u/jew il-Proċessur tal-Pagamenti jkunu qed jiksru xi waħda minn dawn t'hawn fuq, (f) int taderixxi dejjem mal-Ftehim tal-Utent ta' X, u (g) il-kont bl-Abbonamenti tiegħek ma jiksirx id-drittijiet ta' kwalunkwe parti terza (inklużi d-drittijiet tal-awtur, it-trademarks, il-marki tas-servizz, is-sigrieti kummerċjali, il-kuntratti, il-privatezza jew id-drittijiet tal-pubbliċità) jew ikun fih kwalunkwe materjal li, jekk wieħed joqgħod fuqu, jista' jikkawża ħsara jew danni lil xi persuna jew proprjetà.

 

12. Indennizz

Inti taqbel li tindennizza, tiddefendi u żżomm l-Entitajiet ta' X (kollettivament, "Persuni Indennizzati") bla ħsara minn u kontra kwalunkwe pretensjoni, responsabbiltà, telf, u spiża ta' parti terza (inklużi kumpens għad-danni, ammonti ta' saldu, u tariffi legali raġonevoli), miġjuba kontra kwalunkwe Persuna Indennizzata, li jirriżultaw minn jew rrelatati ma': (a) il-parteċipazzjoni tiegħek fil-Programm, (b) ksur tad-dikjarazzjonijiet, garanziji u obbligi tiegħek kif stabbiliti f'dawn it-Termini, jew (c) negliġenza jew imġiba ħażina tiegħek. L-obbligi ta' indennizz tiegħek t'hawn taħt se jkunu suġġetti għal: (i) il-Persuni Indennizzati li jipprovdu avviż bil-miktub fil-pront tat-talba lilek, sakemm kwalunkwe dewmien fin-notifika ma jeħilsikx mill-obbligi ta' indennizz tiegħek ħlief u unikament sal-punt li tali dewmien ifixkel materjalment il-kapaċità tiegħek li tiddefendi tali pretensjoni, (ii) il-Persuni Indennizzati li jikkooperaw b'mod raġonevoli miegħek fir-rigward tad-difiża u s-saldu ta' tali pretensjoni, u (iii) tippermetti lil X, skont l-għażla tagħha, li tipparteċipa u tikkontrolla d-difiża u s-saldu ta' tali pretensjoni. Ma ssolvi l-ebda pretensjoni bħal din li tista' tikkomprometti kwalunkwe interess tal-Persuni Indennizzati mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel tal-Persuni Indennizzati; sakemm il-Persuni Indennizzati jikkooperaw b'mod raġonevoli ma' tali difiża jew soluzzjoni, fuq talba u bi spejjeż tiegħek.

 

13. Ftehim dwar ir-Riżoluzzjoni tat-Tilwim--Arbitraġġ Vinkolanti u Rinunzja ta' Azzjoni Kollettiva

DIN IT-TAQSIMA TAPPLIKA GĦALIK BISS JEKK TGĦIX FL-ISTATI UNITI.  JEKK JOGĦĠBOK AQRA DIN IT-TAQSIMA BIR-REQQA – TISTA' TAFFETTWA B'MOD SINIFIKANTI D-DRITTIJIET LEGALI TIEGĦEK, INKLUŻ ID-DRITT LI TIFTAĦ KAWŻA FIL-QORTI.

Ġenerali. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin huma importanti fir-rigward tal-ftehim bejnek u X rigward il-karatteristiċi u s-servizzi ta' X imfakkra b'dawn it-Termini. Suġġett għad-dispożizzjonijiet t'hawn taħt, inklużi l-eċċezzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima, int u X taqblu li tarbitraw kwalunkwe tilwima, pretensjoni, jew kontroversja li tirriżulta minn jew irrelatata ma' dawn it-Termini, u/jew il-parteċipazzjoni tiegħek fil-Programm (jekk waħda "Tilwima," u jekk aktar minn waħda, "Tilwim").

Riżoluzzjoni Inizjali tat-Tilwim. Il-biċċa l-kbira tat-tilwim bejnek u X jistgħu jiġu riżolti b'mod informali. Tista' tikkuntattjana billi tikteb lil Appoġġ Imħallas hawn. Meta tikkuntattjana, jekk jogħġbok ipprovdi deskrizzjoni qasira tan-natura tat-tħassib tiegħek u r-raġuni għal dan it-tħassib tiegħek, l-informazzjoni ta' kuntatt tiegħek, u l-azzjoni riżoluttiva speċifika li tixtieq li sseħħ. Il-partijiet għandhom jużaw l-aħjar sforzi tagħhom permezz ta' dan il-proċess ta' appoġġ biex isolvu kwalunkwe Tilwima għajr Tilwima Eżentata. Inti u aħna naqblu li l-parteċipazzjoni bona fide f'dan il-proċess informali hija meħtieġa u trid titlesta kif stabbilit hawn fuq qabel ma kwalunkwe parti tkun tista' tibda arbitraġġ rigward kwalunkwe Tilwima.

ARBITRAĠĠ VINKOLANTI. Jekk ma nistgħux naslu għal riżoluzzjoni miftiehma miegħek dwar it-Tilwima f'perjodu ta' tletin (30) jum minn meta tibda r-riżoluzzjoni informali tat-tilwima skont id-dispożizzjoni tar-Riżoluzzjoni Inizjali tat-Tilwim t'hawn fuq, allura jew int jew aħna nistgħu nagħtu bidu għal arbitraġġ vinkolanti, li jkun l-uniku mezz biex nirriżolvu kwalunkwe Tilwima, suġġett għat-termini stabbiliti hawn taħt u għajr għal pretensjonijiet imressqa f'qorti għal talbiet żgħar jew sakemm ma tagħżilx li tirrinunzja. B'mod speċifiku, it-Tilwim kollu għandu finalment jiġi riżolt esklussivament permezz ta' arbitraġġ vinkolanti amministrat mill-American Arbitration Association ("AAA") fi New York, NY, u permezz ta' arbitru wieħed miftiehem b'mod reċiproku, f'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regoli tal-Arbitraġġ tal-Konsumatur tal-AAA, disponibbli f'www.adr.org jew billi ċċempel lill-AAA bin-numru 1.800.778.7879, għajr kif previst hawn taħt. INT U X B'DAN TIRRINUNZJAW ESPRESSAMENT GĦAD-DRITT GĦAL PROĊESS MINN ĠURIJA JEW IMĦALLEF, ĦLIEF FIR-RIGWARD TA' TILWIM EŻENTAT.

Ħlief fir-rigward ta' Tilwim Eżentat, l-arbitru, u mhux kwalunkwe qorti jew aġenzija federali, statali jew lokali, għandu jkollu awtorità esklussiva biex jirriżolvi kwalunkwe Tilwima, inkluża, iżda mhux limitat għal, kwalunkwe pretensjoni li dawn it-Termini kollha jew parti minnhom huma nulli jew annullabbli, jew jekk Tilwima hijiex suġġetta għal arbitraġġ. L-arbitru għandu jkollu s-setgħa li jagħti kwalunkwe eżenzjoni li tkun disponibbli f'qorti skont il-liġi jew f'ekwità, sakemm tali eżenzjoni (inkluża eżenzjoni ta' inġunzjoni) tkun limitata għaċ-ċirkostanzi individwali tiegħek. Minkejja r-rekwiżiti ta' din id-dispożizzjoni ta' arbitraġġ, jekk it-Tilwima tinvolvi talba għal eżenzjoni ta' inġunzjoni pubblika, inti tista' tagħżel li taqta' dik it-talba mill-proċediment ta' arbitraġġ u ġġibha fi kwalunkwe qorti ta' ġurisdizzjoni xierqa. Id-deċiżjoni tal-arbitru għandha tkun miktuba u vinkolanti fuq il-partijiet u tista' tiddaħħal bħala sentenza fi kwalunkwe qorti ta' ġurisdizzjoni kompetenti.

GĦANDEK SENA BIEX TRESSAQ TALBA KONTRA X, SAKEMM MA TIDDEĊIDIX LI TIRRINUNZJA.  Int trid tressaq kwalunkwe talba kontra X fi żmien sena (1) wara d-data li fiha tkun inqalgħet it-talba, sakemm il-liġi applikabbli ma tipprevedix li l-istatut normali tal-limitazzjonijiet għal dik it-talba ma jistax jitqassar bi ftehim. Jekk ma ġġibx talba f'dan il-perjodu, tirrinunzja, sal-punt massimu permess mil-liġi, id-drittijiet kollha li għandek għal tali pretensjoni u X ma jkollha l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta' tali pretensjoni.

Il-Proċess tal-Preżentazzjoni u l-Ispejjeż. Biex tibda arbitraġġ, tista' tikseb l-istruzzjonijiet tas-sottomissjoni f': https://adr.org/Support. X se tħallas it-tariffa inizjali tal-applikazzjoni tal-konsumatur ta' $200, madankollu minkejja kwalunkwe regola tal-AAA għall-kuntrarju, il-partijiet jaqblu li jaqsmu ugwalment l-ispejjeż l-oħra kollha tal-arbitraġġ, inklużi t-tariffi u l-ispejjeż tal-arbitru, ħlief sal-limitu meħtieġ skont il-liġi. L-arbitru (u mhux l-AAA) għandu jkollu l-awtorità unika li jiddetermina kwalunkwe tilwima li tinqala' dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż, inklużi t-tariffi u l-ispejjeż tal-arbitru. Jekk l-arbitru jiddetermina li t-talbiet ġew ippreżentati għall-finijiet ta' fastidju jew kienu frivoli bi privattiva, l-arbitru jista' jirrialloka l-kumpens u l-miżati amministrattivi tal-arbitru, inklużi l-miżati tal-preżentazzjoni u tas-smigħ, kif stabbilit fir-Regoli tal-Arbitraġġ tal-Konsumatur tal-AAA.  Il-partijiet jifhmu li, fin-nuqqas ta' din id-dispożizzjoni obbligatorja, huma jkollhom id-dritt li jfittxu fil-qorti u jkollhom proċess tal-ġurija. Huma jifhmu wkoll li, f'ċerti każijiet, l-ispejjeż tal-arbitraġġ jistgħu jaqbżu l-ispejjeż tal-litigazzjoni u d-dritt għall-iskoperta jista' jkun aktar limitat fl-arbitraġġ milli fil-qorti.

Lokazzjoni. L-arbitraġġ se jsir fuq bażi ta' dokumenti biss jew tista' tagħżel li tmexxi l-proċedimenti bit-telefon, bil-vidjo, jew personalment.  Għal arbitraġġ personalment, il-proċedimenti se jkunu fil-belt jew fil-kontea fejn tirrisjedi jew, jekk ma tirrisjedix fl-Istati Uniti, fl-Istat ta 'New York, il-Kontea ta' New York.

Rinunzja għall-Azzjoni Kollettiva. INT U AĦNA NAQBLU WKOLL LI KWALUNKWE PRETENSJONI TISTA' TITRESSAQ BISS FIL-KAPAĊITAJIET INDIVIDWALI TAGĦNA U MHUX F'ISEM, JEW BĦALA PARTI MINN, AZZJONI KOLLETTIVA JEW AZZJONI RAPPREŻENTATTIVA OĦRA. IL-PARTIJIET ESPRESSAMENT JIRRINUNZJAW GĦAD-DRITT TAGĦHOM LI JIPPREŻENTAW AZZJONI KOLLETTIVA JEW IFITTXU EŻENZJONI FUQ BAŻI KOLLETTIVA. Sakemm int u aħna ma naqblux bil-miktub, l-arbitru ma jistax jikkonsolida l-proċedimenti jew il-pretensjonijiet ta' aktar minn persuna waħda, u ma jistax b'xi mod ieħor jippresiedi xi forma oħra ta' proċediment rappreżentattiv jew kollettiv.

Separabbiltà. Jekk jiġi stabbilit li xi parti minn dan il-Ftehim dwar Ir-Riżoluzzjoni tat-Tilwim ma tistax tiġi infurzata fir-rigward ta' talba partikulari għal eżenzjoni jew rimedju (bħal eżenzjoni ta' inġunzjoni), allura dik it-talba jew rimedju (u dik it-talba jew rimedju biss) għandha tinqata' u trid titressaq quddiem qorti ta' ġurisdizzjoni xierqa waqt li kwalunkwe pretensjoni oħra trid tiġi arbitrata.

Eċċezzjoni - Tilwim Eżentat u Talbiet tal-Qorti għal Talbiet Żgħar - Għażla tal-Forum. Minkejja d-deċiżjoni tal-partijiet li jsolvu t-Tilwim l-ieħor kollu permezz ta' arbitraġġ, kwalunkwe tilwima, pretensjoni, jew kontroversja li tirriżulta minn frodi ("Tilwim Eżentat") għandha tiġi sottomessa lill-ġurisdizzjoni esklużiva tal-qrati federali jew statali li jinsabu fil-Kontea ta' New York, New York, l-Istati Uniti, u inti tagħti l-kunsens tiegħek għal ġurisdizzjoni personali f'dawk il-qrati u tirrinunzja għal kwalunkwe oġġezzjoni dwar forum inkonvenjenti.  Mingħajr preġudizzju għal dak li ntqal hawn fuq, int taqbel li, fid-diskrezzjoni unika tagħha, X tista' ġġib kwalunkwe Tilwima Eżentata li għandna kontrik fi kwalunkwe qorti kompetenti fl-Istati Uniti.  Kwalunkwe parti tista' wkoll titlob eżenzjoni f'qorti għal talbiet żgħar għal tilwim jew talbiet fil-kamp tal-applikazzjoni tal-ġurisdizzjoni ta' dik il-qorti.  

Dritt ta' 30 jum biex Tirrinunzja. Jekk tixtieq tagħżel li tirrinunzja u ma tkunx marbut b'dawn id-dispożizzjonijiet ta' arbitraġġ stabbiliti hawn fuq, inti tista' tibgħat avviż bil-miktub dwar id-deċiżjoni tiegħek li tirrinunzja fl-indirizz li ġej:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Jekk diġà ġejt aċċettat fil-Programm, tista' tibgħat l-avviż tar-rinunzja tiegħek billi tmur billi tikteb lil Appoġġ Imħallas hawn.

In-notifika bil-miktub tiegħek trid tinkludi ismek, il-username tal-kont ta' X tiegħek, l-indirizz elettroniku jew in-numru tat-telefown assoċjat mal-username tal-kont tiegħek, u dikjarazzjoni ċara li ma tixtieqx tirriżolvi t-Tilwim ma' X.

L-avviż irid jintbagħat fi żmien 30 jum mill-aċċettazzjoni tiegħek ta' dawn it-Termini, inkella tkun marbut li tarbitra t-tilwim skont it-termini ta' dawk id-dispożizzjonijiet.  Tista' wkoll tibgħat l-avviż qabel ma taċċetta dawn it-Termini, u f'dan il-każ inqisuk li rrinunzjajt l-arbitraġġ.  Id-deċiżjoni tiegħek li tirrinunzja din id-dispożizzjoni ta' arbitraġġ ma jkollha l-ebda effett negattiv fuq ir-relazzjoni tiegħek ma' X jew il-konsenja tal-karatteristiċi jew is-servizzi lilek minn X.  Jekk tagħżel li tirrinunzja dawk id-dispożizzjonijiet, X ukoll ma tkunx marbuta bihom.

Bidliet f'din it-Taqsima. Se nipprovdu avviż ta' 60 jum dwar kwalunkwe bidla materjali f'dan il-Ftehim dwar ir-Riżoluzzjoni tat-Tilwim. Il-bidliet isiru effettivi fis-60 jum, u japplikaw prospettivament biss għal kwalunkwe pretensjoni li tirriżulta wara s-60 jum.

Għażla tal-Liġi. DAWN IT-TERMINI JFAKKRU TRANŻAZZJONI FIL-KUMMERĊ BEJN L-ISTATI. L-ATT FEDERALI DWAR L-ARBITRAĠĠ U L-INTERPRETAZZJONI TAL-ĠURISPRUDENZA JIRREGOLAW L-INTERPRETAZZJONI U L-INFURZAR TA' DAWN ID-DISPOŻIZZJONIJIET TA' ARBITRAĠĠ, MINGĦAJR MA TITQIES IL-LIĠI TAL-ISTAT. Sal-limitu li l-liġi sostantiva tal-istat tapplika għal kwalunkwe Tilwima, għandha tapplika l-liġi tal-Istat ta' Texas, mingħajr ma jitqiesu d-dispożizzjonijiet dwar il-kunflitt tal-liġijiet.

Sopravivenza. Dan il-Ftehim dwar ir-Riżoluzzjoni tat-Tilwim jibqa' effettiv fi tmiem ir-relazzjoni bejnek u bejn X, inkluża it-tħassir u t-twaqqif li tirċievi kwalunkwe servizz jew komunikazzjoni pprovduta minn X.

 

 

14. Modifika tat-Termini

Aħna nirriżervaw id-dritt li nimmodifikaw dawn it-Termini, minn żmien għal żmien. Aħna ninnotifikawk dwar ir-reviżjonijiet materjali, pereżempju permezz ta' notifika tas-servizz jew email lill-indirizz elettroniku assoċjat mal-kont tiegħek. Il-parteċipazzjoni kontinwa tiegħek fil-Programm wara li l-bidliet ikunu saru effettivi titqies bħala l-aċċettazzjoni tiegħek ta' dawn il-bidliet. Jekk xi bidliet mhumiex aċċettabbli għalik, tista' ttemm il-parteċipazzjoni tiegħek fil-Programm billi tipprovdi avviż bil-miktub lill-X u twaqqaf l-użu tal-karatteristiċi tal-Abbonamenti.

It-Termini għall-Creators bl-Abbonamenti huma miktuba bl-Ingliż iżda huma disponibbli f'ħafna lingwi permezz ta' traduzzjonijiet. X tistinka biex it-traduzzjonijiet ikunu kemm jista' jkun preċiżi fir-rigward tal-verżjoni oriġinali bl-Ingliż. Madankollu, f'każ ta' xi diskrepanzi jew inkonsistenzi, il-verżjoni bil-lingwa Ingliża tat-Termini għall-Creators bl-Abbonamenti għandha tieħu preċedenza. Int tirrikonoxxi li l-Ingliż għandu jkun il-lingwa ta' referenza għall-interpretazzjoni u l-kostruzzjoni tat-termini tat-Termini għall-Creators bl-Abbonamenti.

 

15. M'intix Impjegat Tagħna

Tifhem li r-relazzjoni tiegħek magħna hija biss dik ta' utent tas-servizzi tagħna, bħala entità indipendenti. M'intix impjegat tagħna. L-ebda aġenzija, sħubija jew impriża konġunta mhi maħsuba jew maħluqa b'dawn it-Termini jew bil-parteċipazzjoni tiegħek fil-Programm. Inti żżomm id-drittijiet u r-responsabbiltajiet kollha għan-natura u l-legalità tal-kontenut tiegħek, il-mod li bih jinħoloq u jiġi offrut, u d-deċiżjoni tiegħek jekk toffrihx jew le.

 

16. Mixxellanji

a. Feedback. Il-Creator jista' jipprovdi lil X b'kummenti rigward il-Programm u/jew l-evalwazzjoni u l-użu mill-Creator tal-karatteristiċi u s-servizzi pprovduti minn X ("Feedback"). Il-Creator jaqbel li X u r-rappreżentanti tagħha se jkunu liberi li jikkupjaw, jimmodifikaw, joħolqu xogħlijiet derivattivi, juru pubblikament, jiżvelaw, iqassmu, jilliċenzjaw u jissottoliċenzjaw, jinkorporaw, u b'xi mod ieħor jużaw il-Feedback, inklużi x-xogħlijiet derivattivi tiegħu, għal kwalunkwe skop kummerċjali u mhux kummerċjali mingħajr aspettattiva ta' pagament, jew attribuzzjoni, ta' kwalunkwe tip mill-Creator. L-ebda dispożizzjoni f'dan il-Ftehim mhi se tipprevjeni lill-X milli tiżviluppa karatteristiċi, prodotti jew servizzi li jistgħu jkunu kompetittivi mal-karatteristiċi, il-prodotti jew is-servizzi tal-Creator, tal-klijenti tal-Creator jew tal-utenti finali.

b. Il-Liġi Applikabbli. 

 • Dawn it-Termini se jkunu rregolati mil-liġijiet tal-Istat ta' Texas u kwalunkwe Tilwima li tinqala' bejnek u X se tkun soġġetta għat-Taqsima 13 t'hawn fuq (Ftehim dwar ir-Riżoluzzjoni tat-Tilwim)

 • Jekk tgħix fi Stat Membru tal-UE, fi Stat tal-EFTA, jew fir-Renju Unit, japplikaw il-liġijiet obbligatorji tal-pajjiż tar-residenza tiegħek u jistgħu jinbdew proċedimenti legali fil-qrati rilevanti skont il-liġijiet tal-pajjiż tar-residenza tiegħek. 

 • Jekk tgħix barra mill-Istati Uniti, Stat Membru tal-UE, Stat tal-EFTA, jew ir-Renju Unit, dawn it-Termini se jkunu rregolati mil-liġijiet tal-Istat ta' Texas.

c. Avviżi. Kull avviż lil X għandu jintbagħat lil: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, permezz tal-posta tal-ewwel klassi jew bl-ajru inkella kurrier espress, b'kopja permezz ta' email lil legalnotices@x.com u dawn jitqiesu li ġew ikkonsenjati meta jiġu riċevuti. Avviż lilek jista' jiġi pprovdut billi tibgħat email fl-indirizz elettroniku assoċjat mal-kont ta' X tiegħek, jew billi jiġi ppostjat messaġġ fil-kont ta' X tiegħek jew lis-Servizz ta' X, u jitqies li ġie riċevut meta jintbagħat (fil-każ ta' email) jew jiġi ppostjat.

d. Rinunzja. In-nuqqas ta' X li tinforza xi dritt jew disposizzjoni ta' dawn it-Termini ma jitqiesx bħala rinunzja ta' dak id-dritt jew disposizzjoni. Rinunzja minn X ta' kwalunkwe inadempjenza mhijiex rinunzja ta' kwalunkwe inadempjenza sussegwenti.

e. Sopravivenza; Separabbiltà. Kull obbligu, li espressament jew min-natura tiegħu jkompli wara t-terminazzjoni ta' dawn it-Termini, għandu jibqa' effettiv wara t-terminazzjoni. Id-dispożizzjonijiet mhux infurzabbli se jiġu mmodifikati biex jirriflettu l-intenzjoni tal-partijiet, u d-dispożizzjonijiet li jifdal ta' dawn it-Termini jibqgħu kompletament effettivi.

f. Assenjament. Ma tistax tassenja jew tittrasferixxi dawn it-Termini, jew xi drittijiet jew obbligi tiegħek t'hawn taħt, u kwalunkwe tentattiv bħal dan ikun null u bla effett.

g. Forza Maġġuri. L-ebda parti mhi se tkun responsabbli għal kwalunkwe dewmien jew nuqqas ta' jew fit-twettiq tal-obbligi tagħha skont dawn it-Termini minħabba kawżi lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħha, inklużi, imma mhux limitati għal, atti ta' Alla, atti ta' għadu pubbliku, atti tal-gvern, nar, għargħar, epidemiji (inkluż COVID-19), restrizzjonijiet ta' kwarantina, strajks, diżordni ċivili, atti terroristiċi jew theddid terroristiku, ħsara jew dewmien fit-telekomunikazzjoni jew fit-tagħmir jew l-infrastruttura teknika, jew embargos tal-merkanzija ("Avveniment ta' Forza Maġġuri"), u kull parti għandha tkun skużata mit-twettiq tal-obbligi tagħha t'hawn taħt għall-perjodu ta' tali Avveniment ta' Forza Maġġuri. Jekk l-Avveniment ta' Forza Maġġuri jipprekludik milli toffri l-kont bl-Abbonamenti tiegħek kif iddikjarat minnek, inti ma tkunx eliġibbli li tirċievi dħul għal kwalunkwe Abbonament fil-kont bl-Abbonamenti tiegħek li huma kkanċellati jew li b'xi mod ieħor ma jitwettqux kif iddikjarat minnek.

h. Ftehim Sħiħ. Dawn it-Termini (inkluż il-Ftehim tal-Utent ta' X imsemmi hawnhekk) jikkostitwixxu l-fehim kollu bejn X u int fir-rigward tas-suġġett ta' dawn it-Termini u jgħaqqad u jieħu post il-komunikazzjonijiet, il-fehim u l-ftehimiet kollha li kien hemm qabel bejn il-partijiet rigward is-suġġett, kemm jekk bil-miktub kif ukoll bil-fomm.