Условия за Създатели на абонаменти

goglobalwithtwitterbanner

В сила от: 23 август 2023 г.

 

Условия за Създатели на абонаменти

Настоящите Условия за Създатели на абонаменти („Условия“) са между вас и X Corp., от нейно име и от името на нейните Афилиейт партньори (наричани заедно „X“ или „ние“) и уреждат вашето участие в програмата за Създатели на абонаменти на X („Програмата“). В настоящите Условия „Афилиейт партньор“ означава всяко юридическо лице, което пряко или непряко контролира, се контролира от или е под общ контрол с X, а „вие“, „ваш“ или „Създател“ означава вас, физическо лице, дружество или всеки друг субект с профил в X, който участва в Програмата. Ако сключвате настоящите Условия от името на юридическо лице, вие декларирате и гарантирате, че сте упълномощени от името на това лице.

За да участвате в Програмата, трябва да сте навършили 18 години, да пребивавате законно в САЩ и да отговаряте на останалите изисквания за допустимост, посочени в Раздел 2.

В допълнение към настоящите Условия използването на Абонаменти (определени по-долу) от ваша страна е предмет на нашите Условията за ползване, Политика за поверителност, Правила и политики (включително новата Политика за абонаменти) и всички политики, включени в тях (заедно „Споразумение с потребителя на X“).

Прочетете внимателно настоящите Условия за Създатели на абонаменти, за да сте сигурни, че разбирате приложимите правила, условия и изключения. АКО ЖИВЕЕТЕ В САЩ, В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СЕ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС, ОТНОСНО РАЗРЕШАВАНЕТО НА СПОРОВЕ ЧРЕЗ ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ, ВМЕСТО В СЪДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТКАЗ ОТ ПРАВОТО ДА ЗАВЕЖДАТЕ ИСКОВЕ КАТО ГРУПОВИ ИСКОВЕ И ПРАВОТО НА ОТКАЗ, КАКТО И ОГРАНИЧЕНИЕТО НА ВАШЕТО ПРАВО ДА ПРЕДЯВЯВАТЕ ИСКОВЕ СРЕЩУ X ПОВЕЧЕ ОТ 1 ГОДИНА СЛЕД НАСТЪПВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ СЪБИТИЯ, КОЕТО ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА СПОР С X. ВИЖТЕ РАЗДЕЛ 13 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ.

Приемане. Участвайки в Програмата (ако сте одобрени от X) или потвърждавайки приемането си (например, като се съгласявате с настоящите Условия, когато кандидатствате за Програмата, щраквайки върху „Приемам“ и т.н.), вие декларирате и гарантирате, че сте прочели, разбрали и приемате да бъдете обвързани с настоящите Условия. Ако не приемате, не участвайте в Програмата и не създавайте Абонаментен профил.

 

1. Програма за Създатели на абонаменти.

Програмата предоставя на вашите фенове възможността да ви подкрепят, като платят абонамент, предлаган от X, за достъп до вашия профил за Абонаменти (определени по-долу) в платформата X, което включва, но не само, услугата, намираща се в момента на www.x.com и всеки неин сайт приемник, както и всички приложения и API, притежавани, управлявани и/или контролирани от X (заедно „Услуга на X“). Профилът в X, с който решите да участвате в тази Програма (включително всички функции и предимства, като например съдържание, общност, достъп, признание и сделки и отстъпки, които предоставяте на абонатите във връзка с този профил), се нарича вашият профил за „Абонаменти“. Хората, използващи Услугата на X, могат да правят месечни плащания за абонамент към X („Абонамент“), за да получат достъп до вашия Абонаментен профил.

Когато настроите своя Абонаментен профил, вие ще определите конкретните цени на Абонаментите (въз основа на опциите за цени на Абонаменти от X, които са вградени във функцията), при условие че X си запазва правото по своя преценка да поставя ограничения върху Абонаментите, които предлага за достъп до вашия профил, включително, но не само, сумата, която може да бъде таксувана за конкретен Абонамент, кой може да закупи Абонамент (например изискване за минимална възраст за закупуване на Абонамент) и брой Абонаменти, които могат да бъдат закупени в конкретен Абонаментен профил. Освен това X може от време на време по своя преценка да променя (напр. да добавя или премахва) типове или стойности цени на Абонамент, начини на плащане, достъпни за лица, закупуващи Абонаменти, или всякакви други функции, свързани с Програмата.

Вие потвърждавате, че X може да показва публично и да свързва информация за вашия Абонаментен профил, включително броя на абонатите и самоличността на купувачите на Абонаменти, стига това да е достъпно в Услугата на X.

Освен това потвърждавате, че X си запазва правото да обработва и анализира съдържание от вашия Абонаментен профил по същия начин, както съдържанието, което публично публикувате извън вашия Абонаментен профил в Услугите на X.

С настоящото вие упълномощавате X да използва еднократно и повторно и да предоставя на други лица, действащи от името на X, правото да използват еднократно и повторно вашето име, снимка, подобие (включително карикатура), глас и биографична информация, както и всяко тяхно възпроизвеждане или симулация, чрез всякакво средство или технология, позната сега или разработена в бъдеще (включително, но не само, филми, видеоклип и цифрови или други електронни медии) във връзка с промоционалните и маркетингови дейности на X. 

 

2. Допустимост за програмата и други изисквания.

За да може X да направи достъпен вашия профил за предоставяне на Абонаменти и за да имате право да получите дял от приходите, спечелени от X за продажбата на Абонаментите, трябва да бъдете одобрени от X за участие в Програмата. Изискванията за допустимост за Програмата могат да бъдат намерени тук. Приемайки настоящите Условия, вие се съгласявате с това X да използва данните, които предоставяте във формуляра за кандидатстване, който изпращате, за разглеждане на приемането ви в Програмата. Участието в Програмата подлежи на предварително одобрение от X.

Имайте предвид, че служителите на X, нашите Услуги и Корпоративни афилиейт партньори не отговарят на условията за участие в Програмата, освен ако не е предварително одобрено друго от упълномощен персонал на X.

X използва система за плащания трета страна („Система за плащания“), за да извършва плащания на вашия дял от приходите, които се основават отчасти на Абонаментите, продадени за достъп до вашия профил. За да станете част от Програмата, първо ще трябва да създадете профил в Системата за плащания, за която ще е необходимо да отговорите на определени изисквания за потвърждаване на самоличността, като например предоставяне на доказателство за самоличност и/или пребиваване. Ако предоставите на Системата за плащания адрес извън щата Калифорния, вие потвърждавате, че извършвате услугите съгласно настоящите Условия извън щата Калифорния. От вас също ще се изисква да подадете информация за плащане и данъци към Системата за плащания. Ако X или Системата за плащания определи, като част от процеса на кандидатстване или плащане или по-късно, че плащанията не могат да бъдат извършени към вас поради някаква причина, вие не можете да участвате в Програмата. Приемайки настоящите Условия, вие изрично упълномощавате X да осъществява достъп до данни за дейността и трансакциите във вашия профил, отнасящи се до Системата за плащания, както и да извършва други дейности във връзка с обработката и наблюдението на плащанията на част от приходите съгласно настоящите Условия.

 

3. Правила и ограничения.

Съгласно настоящите Условия вие приемате, че X има правото да предлага, показва и предоставя достъп до вашия Абонаментен профил чрез Услугата на X и да продава Абонаменти, за да могат хората да имат достъп до вашия профил, и в замяна на тези права и предоставянето на предимствата и функциите на вашия Абонаментен профил вие можете да получите дял от приходите, които X печели от Абонаментите, закупени от X, както е описано по-долу в Раздел 4.

Вие приемате, че следните правила и ограничения се прилагат за участие в Програмата и че по отношение на вашето право да получите дял от приходите, които X печели от продажбата на Абонаменти:

  1. Вие носите отговорност за вашия Абонаментен профил, което включва, но не само, това да гарантирате, че предоставяте предимствата и функциите на вашия Абонаментен профил така, както се представлява от вас, че описвате точно предимствата и функциите на вашия Абонаментен профил и че цената на Абонаментите, избрана от вас, когато настройвате своя профил, е съизмерима със стойността на предимствата и функциите на вашия Абонаментен профил.
  2. Вие приемате, че: (a) нищо във вашия Абонаментен профил не е подвеждащо или измамно; (b) устните и визуалните изявления, направени от вас, са верни и обосновани; (c) всички мнения, констатации или опит, които споделяте във вашия Абонаментен профил, са честни и точни; и (d) ако е приложимо, вие ще включите всички разкрития, необходими за посочване на вашето участие в платено партньорство (напр. платено позициониране на продукти, одобрения или реклами), включващо вашия Абонаментен профил.
  3. Ако не предоставите функции или предимства на Абонаментите след настройката на вашия Абонаментен профил, е възможно да нямате право да получите какъвто и да е дял от приходите, спечелени от X от всеки и всички Абонаменти, които са продадени за достъп до вашия профил. Ако вашият Абонаментен профил често е неактивен, може да бъдете премахнат от Програмата.
  4. Можете да блокирате достъпа до вашия профил за хора, които са закупили Абонаменти, по каквато и да е причина, при условие че нямате право да получавате дял от приходите, спечелени от X за всеки и всички Абонаменти, продадени на хора, които сте блокирали.
  5. Само вие можете да получите дял от приходите, спечелени от X от продажбата на Абонаменти за достъп до вашия профил.
  6. Абонаментите и делът от приходите, спечелени от X от продажбата на Абонаментите, не могат да се прехвърлят между профили в X.
  7. Освен ако не е изрично разрешено като част от Програмата и/или съгласно Политиката за Абонаменти, не може да предоставяте на никого нищо с парична стойност в замяна на покупката на Абонаменти за достъп до вашия профил. 
  8. Вашето участие в Програмата (включително, но не само, предлагането на функции и предимства на абонати чрез вашия профил на Абонаменти) и плащането на X на дял от приходите, които печели от Абонаменти, продадени от X, не трябва да нарушава никакви приложими закони, правила или наредби. Вие носите цялата отговорност за всяко нарушение от ваша страна или във вашия Абонаментен профил по отношение на всички приложими закони, правила или разпоредби.
  9. Можем да наложим допълнителни ограничения въз основа на закони или политики срещу изпирането на пари, санкции или срещу измами, включително, но не само, X може да блокира всяка трансакция, която определи като, но не само, измамна или незаконна дейност или потенциално измамна или незаконна дейност. Можем да удържим от нашето изчисление за дял от приходите всички Абонаменти, които смятаме, че са закупени в нарушение на Споразумението с потребителя на X или които смятаме, че могат да включват нарушение на който и да е закон, и/или всякакви приходи, генерирани от Абонаменти от блокирани трансакции.
  10. Вие не можете да участвате в Програмата, ако сте лице, с което лица от САЩ нямат право да имат отношения съгласно икономически санкции, включително, но не само, санкции, администрирани от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ или който и да е друг приложим санкциониращ орган („Забранено лице“). Това включва, но не само, лица, които се намират или са граждани на или обичайно пребиваващи в следните държави и региони: Куба, Иран, Кримски регион на Украйна, Северна Корея и Сирия. Вие декларирате и гарантирате, че не сте Забранено лице.

Нарушаването на което и да е от горните правила и ограничения може да доведе до прекратяване на участието ви в Програмата и/или до правото ви да получавате изплащане на всякакъв дял от приходите, дължащи се на продажбата от страна на X на Абонаменти за достъп до вашия профил.

 

4. Плащания и такси за дял от приходите.

Може да ви платим дял от приходите, които сме спечелили от продажбата на Абонаменти за достъп до профила ви, на цена, която ще зависи, по преценка на X, от няколко фактора, включително общия брой и цената на Абонаментите, закупени за достъп до вашия профил, както и таксите и данъците (включително, но не само, продажби, употреба, добавена стойност, стоки и услуги, данъци при източника или трансакции или други такси), които Apple, Google, Системата за плащания, банки и/или дружества за кредитни карти могат да изчислят при покупката на Абонаменти и при обработката на плащанията към вас. Вие го разбирате и не трябва да очаквате, че определен процент или сума от приходите се прилага или ще продължи да се прилага във времето.

Вие носите отговорност за своевременното отговаряне на всички запитвания и заявки, които са изпратени до вас, свързани с Абонаменти, който сме продали за достъп до вашия профил. Освен това потвърждавате, че носите отговорност за спорове, свързани с Абонаменти, който сме продали за достъп до вашия профил. Независимо от гореизложеното вие приемате, че съответният екип за поддръжка на клиенти на Apple, Google или X може да вземе решение (по своя преценка) относно искания за възстановяване и/или връщане на плащане, които са насочени към Apple, Google или X в отговор на оплаквания на клиенти и за съответствие с приложимото законодателство. Когато дадена покупка на Абонамент подлежи на връщане на плащане и/или когато плащанията на дял от приходите, които сте получили от X за покупката на Абонаменти, подлежат на процес на възстановяване/кредитиране, ние или Системата за плащания може да спрем, прихванем (от всички бъдещи плащания на дял от приходите, които решим да направим към вас), фактурираме или по друг начин възстановим сумата за тези плащания, направени преди това или кредитирани към вас (плюс всички свързани такси), както и да премахнете такива плащания от вашата хронология на постъпленията.

Всички плащания на дял от приходите, направени към вас, ще бъдат обработени от Системата за плащания. Обработката на плащанията на дял от приходите ще бъде предмет на споразуменията с потребителите, условията за ползване и политиките за поверителност на Системата за плащания, като вашата банка и вие се съгласявате да ги спазвате. X няма да носи отговорност за каквито и да било грешки, направени от Системата за плащания или вашата банка. X ще извършва всички плащания на дял от приходите в щатски долари. Ако желаете да получавате плащания на дял от приходите във вашата местна валута, Системата за плащания ще се справи с превалутирането, при условие че вие ще носите отговорност за всички такси за превалутиране или прехвърляне. Освен това избрани форми на плащане може да включват допълнителни такси за обработка, които вие сте длъжни да заплатите. Когато извършваме плащане на дял от приходите към вас, ние ще го направим чрез Системата за плащания приблизително 60 дни след края на месеца, в който сме получили приходите за продадените от нас Абонаменти, които се дължат на такова плащане, освен ако в настоящия документ не е посочено друго.

Независимо от това няма да ви се дължи плащане на дял от приходите, освен ако първо не сме записали и приписали на вашия Абонаментен профил сума, която да отговаря на минималния праг за плащане от петдесет щатски долара (50,00 $) („Минимален праг за плащане“). Всички неплатени суми под Минималния праг за плащане ще бъдат прехвърлени към следващия период на плащане, докато Минималният праг за плащане не бъде достигнат или надвишен. Ние няма да плащаме и вие няма да имате право на каквато и да е лихва върху забавени суми за плащане на дял от приходите.

За да получавате плащания на дял от приходите, вие носите отговорност да се уверите, че вашата данъчна, банкова и/или друга информация за плащане, предоставена на Системата за плащания, е актуална, пълна и точна. Ако Системата за плащания не може да извърши плащане към вас по някаква причина, ние можем да прекратим или да спрем допустимостта ви да получавате плащания на дял от приходите съгласно настоящите Условия и/или да участвате в Програмата. Всяко плащане към вас е винаги условно по отношение на всякакви измами и други правни проверки, които ние или Системата за плащания можем (по наша и нейна преценка) да въведем и проведем. Освен ако не е одобрено друго предварително в писмена форма от упълномощен представител на X, вие не може да разрешите на трета страна да получи плащане от ваше име съгласно настоящите Условия.

Ако възнамерявате да оспорите сумата на извършено към вас плащане на дял от приходите, трябва да уведомите X в писмена форма в рамките на 30 дни от получаването на това плащане. Ако не го направите, това ще представлява отказ от всякакви претенции, свързани с плащането. Може да се свържете с екипа за поддръжка, за да изпратите това известие, като отидете до „Получаване на поддръжка“ от „Настройки и поверителност“ > „Монетизация“ > „Получаване на поддръжка“ в менюто за навигация на вашия профил в X. Всички плащания към вас са въз основа на суми от дял от приходите, определени от X, и са окончателни и обвързващи.

 

5. Без гаранция за приходи от абонамент.

Абонаментите не са законно платежно средство, валута, валутни еквиваленти, електронни пари или какъвто и да е вид инструмент за финансови плащания (или свързани с някое от тези неща), като Абонаментите нямат парична стойност и не представляват собственост. Ние не обещаваме, че покупката на Абонаменти може да се използва за осребряване на гарантирана сума пари или изобщо на каквито и да е пари. Вие приемате, че ние имаме единственото право да управляваме, регулираме, контролираме, прекратяваме и/или променяме лицензионните права, намиращи се в основата на Абонаментите, както сметнем за добре, без да носим отговорност спрямо вас. Вие приемате, че ние няма да носим отговорност спрямо вас и няма да декларирате, че носим отговорност спрямо вас въз основа на продажбата на Абонаменти за достъп до вашия профил, включително за всеки дял от приходите, които печелим от продажбата на Абонаменти.

Ние също така имаме правото да спрем изцяло продажбата на Абонаменти и обратното изкупуване на Абонаменти по наша преценка, без никаква отговорност спрямо вас.

Също така не гарантираме, че всеки с достъп до вашия профил ще е закупил Абонамент.

 

6. Вие носите отговорност за плащането на вашите данъци.

Вие носите отговорност пред данъчните власти за плащането на приложимите Данъци (според определението по-долу), ако има такива, произтичащи от или във връзка с получаването на плащане на дял от приходите, спечелени от X от продажби на Абонаменти. X може да приспадне или удържи всички данъци, които може да бъде законово задължен да приспадне или удържи от всякакви дължими към вас суми, като плащането към вас, намалено с такива приспадания или удържания, ще представлява пълното плащане и уреждане на дължимите суми съгласно настоящите Условия. Всяка страна ще предостави на другата всякаква данъчна документация, разумно необходима за извършване или получаване на плащания по настоящия документ. Както е използвано по-горе, „Данъци“ означава всеки доход, такса, продажба, употреба, добавена стойност или други данъци, мита, налози, такси, удръжки или удържания.

 

7. Прекратяване на тези условия и други действия, които може да предприемем.

Настоящите Условия ще започнат на датата, на която щракнете, за да ги приемете (независимо дали сте приети в Програмата, или не) и ще продължат да са валидни, докато не бъдат прекратени от която и да е от страните, както е предвидено в настоящото Споразумение. Можете да се откажете от участие в Програмата по всяко време, като изпратите писмено известие на X, като отидете на „Получаване на поддръжка“ от „Настройки и поверителност“ > „Монетизация“ > „Получаване на поддръжка“ в менюто за навигация на вашия профил в X. X може да прекрати настоящите Условия по всяко време, със или без причина, по преценка на X, включително, но не само, ако представите невярно себе си или своя Абонаментен профил, нарушите настоящите Условия, Споразумението с потребители на X или приложими закони или вече не отговаряте на изискванията за допустимост за участие в Програмата.

Освен това си запазваме правото по своя преценка да не предоставяме Абонаменти на разположение на профил на Създател, да ограничим броя Абонаменти, които можем да продадем за достъп до профил или да ограничим дела от приходите от Абонаменти, който може да бъде платен на Създател, включително въз основа на обем или времева рамка, да спрем, премахнем или дезактивираме достъпа до Абонаментен профил на Създател или да спрем предоставянето на Създател на цялата или част от Програмата, да отстраним Създател от Програмата и/или да задържим, спрем, възстановим или прихванем плащания на дял от приходите (включително всяка сума, която може да се дължи на или е от минали или бъдещи продажби на Абонамент за достъп до профил на Създател), ако вярваме, че Създател или Абонаментен профил на Създателя е в нарушение на настоящите Условия, Споразумението с потребители на X или приложимото законодателство. Ние няма да носим отговорност за предприемането на някое от горепосочените действия.

При прекратяване на настоящите Условия и/или вашето участие в Програмата: (a) правата и задълженията по Условията се прекратяват незабавно, (b) всички задължения, натрупани преди датата на влизане в сила на прекратяването, остават в сила при спазване на следното: (i) ако сте достигнали Минималния праг за плащане към момента на прекратяване на Условията, Системата за плащания ще се опита да ви изплати неплатените суми. Ако обаче Системата за плащания не може да ви преведе плащане поради обстоятелства извън нейния контрол, вие автоматично ще загубите всички суми и X няма да ви ги дължи; или (ii) ако все още не сте достигнали Минималния праг за плащане, няма да ви бъдат изплатени или дължими никакви суми.

 

8. Поверителност.

По време на и след участието си в Програмата вие нямате право да разкривате каквато и да е лична и/или непублична информация за X, предоставена ви или до която имате достъп във връзка с Програмата („Поверителна информация“), освен ако това не е упълномощено писмено от X или не е според изискванията на закон или съдебно разпореждане, при условие че: (a) ще уведомите X незабавно в писмена форма за изискването за разкриване и (b) разкривате само тази част от Поверителната информация, която се изисква по закон. Трябва незабавно да уведомите X за всяка действителна или подозирана злоупотреба или неразрешено разкриване на Поверителна информация. При прекратяване на настоящите Условия и/или вашето участие в Програмата вие незабавно ще унищожите или изтриете всяка Поверителна информация, която притежавате или контролирате.

 

9. Отказ от отговорност.

ВИЕ ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРОГРАМАТА И АБОНАМЕНТИТЕ (ИЛИ ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ) МОЖЕ ДА СА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПО ХАРАКТЕР И/ИЛИ В БЕТА ФАЗА И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА И АБОНАМЕНТИТЕ Е НА ВАШ РИСК. ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРОГРАМАТА И АБОНАМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“ И „КАКТО СА НАЛИЧНИ“, С ВСИЧКИ ДЕФЕКТИ И БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ. X ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШЕНИЕ ИЛИ ТАКИВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТЪРГОВИЯ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ. X НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ И ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА: (I) ПЪЛНОТА, ТОЧНОСТТА, НАЛИЧНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, СИГУРНОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА ПРОГРАМАТА И АБОНАМЕНТИТЕ И (II) ДАЛИ ПРОГРАМАТА ИЛИ АБОНАМЕНТИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ НА НЕПРЕКЪСВАЕМА, СИГУРНА ОСНОВА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. X НЕ КОНТРОЛИРА, НЕ ОДОБРЯВА И НЕ ПРИЕМА ВАШИЯ ПРОФИЛ ЗА АБОНАМЕНТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛИ ПРЕДИМСТВА В НЕГО).

 

10. Ограничаване на отговорността.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДРУЖЕСТВАТА НА X НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ ПРИХОДИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ВЪЗНИКНАЛИ ПРЯКО, ИЛИ НЕПРЯКО, ИЛИ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕПУТАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ, В РЕЗУЛТАТ ОТ (i) ВАШИЯ ДОСТЪП, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЛИ УЧАСТИЕ В (ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДОСТЪП, ИЗПОЛЗВАНЕ НА И УЧАСТИЕ В) АБОНАМЕНТИТЕ И ПРОГРАМАТА; (ii) ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА В УСЛУГИТЕ НА X, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КЛЕВЕТА, ОБИДНО ИЛИ НЕЗАКОННО ПОВЕДЕНИЕ НА ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ; (iii) СЪДЪРЖАНИЕ, ПОЛУЧЕНО ОТ УСЛУГИТЕ НА X; ИЛИ (iv) НЕУПЪЛНОМОЩЕН ДОСТЪП, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА НА X НЯМА ДА НАДХВЪРЛЯ СТО ЩАТСКИ ДОЛАРА (100,00 $) ИЛИ СУМАТА, КОЯТО ВИ Е ПЛАТЕНА ОТ X, АКО ИМА ТАКАВА, ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА СЪГЛАСНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ СЪБИТИЕТО, ПОРАЖДАЩО ИСКА. ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ТОЗИ ПОДРАЗДЕЛ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ВСЯКА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, СТАТУТ, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ИЛИ ДРУГО И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ДРУЖЕСТВАТА НА X СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ИЛИ НЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ, И ДОРИ АКО ДАДЕНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, ПОСОЧЕНО ТУК, СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ НЕ Е ИЗПЪЛНИЛО ГЛАВНАТА СИ ЦЕЛ. „ДРУЖЕСТВА НА X“ СЕ ОТНАСЯ ДО X, НЕГОВИТЕ ДРУЖЕСТВА МАЙКИ, АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРИ, СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ, АГЕНТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ.

ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ МОЖЕ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА ОПРЕДЕЛЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА. ДО СТЕПЕНТА, ИЗИСКВАНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ, ГОРЕСПОМЕНАТОТО НЕ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА НА X ПРИ ИЗМАМА, ИЗМАМНО ПРЕДСТАВЯНЕ, СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ПРИЧИНЕНИ ОТ НАША НЕБРЕЖНОСТ, ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ И/ИЛИ УМИШЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, МАКСИМАЛНАТА ОБЩА ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА НА X ЗА ВСЯКАКВИ НЕИЗКЛЮЧВАЩИ ГАРАНЦИИ Е ОГРАНИЧЕНА ДО СТО ЩАТСКИ ДОЛАРА (100,00 $).

 

11. Декларации и гаранции.

Вие декларирате и гарантирате, че: (a) притежавате или сте получили и ще поддържате всички права, разрешения и лицензи, които са необходими за изпълнение на задълженията ви съгласно настоящите Условия и за предлагане, хостване и монетизиране на вашия Абонаментен профил във връзка с Програмата без допълнителни плащания от X към която и да е трета страна, (b) цялата информация, предоставена от вас на X и/или Системата за плащания за записване и участие в Програмата, е правилна, точна, пълна и актуална по всяко време, (c) навършили сте поне 18 (осемнадесет) години, (d) притежавате всички необходими права, власт и пълномощия да сключите настоящите Условия, (e) спазвате и ще продължите да спазвате всички приложими закони, правила, статути, наредби, разпоредби и етични задължения при извършването на действията по-долу (включително, но не само, всякакви съответни закони за защита на данните и поверителността; закони, приложими за състезания, промоции или подаръци; закони за рекламата и правила и разпоредби на Федералната търговска комисия (FTC), като Ръководствата на Федералната търговска комисия относно използването на одобрения и препоръки в рекламата), като вие няма да искате от X и/или от Системата за плащания да нарушават което и да е от горепосочените, (е) вие по всяко време ще се придържате към Споразумението с потребители на X и (g) вашият Абонаментен профил няма да престъпва или нарушава правата на трета страна (включително авторско право, търговска марка, марка на услуга, търговска тайна, договор, поверителност или права на публичност) или съдържа всеки материал, който, ако се разчита на него, може да причини вреда или нараняване на което и да е лице или собственост.

 

12. Обезщетение.

Вие приемате да обезщетите, защитите и да освободите Дружествата на X (заедно „Обезщетени лица“) от отговорност по отношение на всякакви искове, отговорности, загуби и разноски на трети страни (включително обезщетения за вреди, суми за уреждане и разумни правни такси), предявени срещу Обезщетени лица, произтичащи от или свързани с/ъс: (a) вашето участие в Програмата, (b) нарушаване на вашите декларации, гаранции и задължения, както е посочено в настоящите Условия, или (c) небрежност или неправомерно поведение от ваша страна. Вашите задължения за обезщетение по настоящия документ ще подлежат на: (i) предоставяне от страна на Обезщетените лица на своевременно писмено известие за иска спрямо вас, при условие че всяко забавяне на уведомлението няма да ви освободи от задълженията за обезщетение, освен и единствено до степента, в която това забавяне съществено уврежда вашата способност да защитите такъв иск, (ii) разумното сътрудничество на Обезщетените лица с вас по отношение на защитата и уреждането на такъв иск и (iii) разрешението от ваша страна на X, по свой избор, да участва и контролира защитата и уреждането на такъв иск. Вие няма да уреждате подобен иск, който може да компрометира който и да е интерес на Обезщетените лица, без тяхното предварително писмено съгласие, при условие че Обезщетените лица ще съдействат разумно за такава защита или споразумение, по ваше искане и за ваша сметка.

 

13. Споразумение за разрешаване на спорове – обвързващ арбитраж и отказ от групов иск.

ТОЗИ РАЗДЕЛ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС САМО АКО ЖИВЕЕТЕ В САЩ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ РАЗДЕЛ – ТОЙ МОЖЕ ДА ЗАСЕГНЕ ЗНАЧИТЕЛНО ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВАШЕТО ПРАВО ДА ЗАВЕДЕТЕ СЪДЕБЕН ИСК В СЪДА.

Общи положения. Следните разпоредби са важни по отношение на споразумението между вас и X във връзка с функциите и услугите на X, отбелязани в настоящите Условия. При спазване на разпоредбите по-долу, включително изключенията, изложени в настоящия Раздел 13, вие и X приемате да арбитрирате всякакви спорове, искове или противоречия, произтичащи от или свързани с настоящите Условия, продажбата на Абонаментите и/или вашето участие в Платените услуги (поотделно „Спор“ или при повече от един „Спорове“).

Първоначално разрешаване на спорове. Повечето спорове между вас и X могат да бъдат разрешени неофициално. Можете да се свържете с екипа за поддръжка, като отидете до „Получаване на поддръжка“ от „Настройки и поверителност“ > „Монетизация“ > „Получаване на поддръжка“ в менюто за навигация на вашия профил в X. Когато се свържете с нас, предоставете кратко описание на естеството и основанията за вашите опасения, вашата информация за контакт и конкретното обезщетение, което желаете. Страните следва да полагат максимални усилия чрез този процес на поддръжка, за да разрешат всеки спор. Вие и ние приемаме, че добросъвестното участие в този неформален процес е необходимо и трябва да бъде завършено, както е посочено по-горе, преди която и да е от страните да може да инициира арбитраж по отношение на даден Спор.

ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ. Ако не можем да постигнем съгласувано решение с вас по отношение на Спор в рамките на срок от 30 (тридесет) дни от момента, в който започне неофициалното разрешаване на спора съгласно разпоредбата за Първоначално разрешаване на спорове по-горе, тогава вие или ние можем да инициираме обвързващ арбитраж, който ще бъде единственото средство за разрешаване на Спор, при спазване на условията, изложени по-долу и с изключение на искове, заведени в съд за искове с малък материален интерес или освен ако не се откажете. По-конкретно, всички Спорове ще бъдат окончателно разрешени изключително чрез обвързващ арбитраж, администриран от Американската арбитражна асоциация („AAA“) в Сан Франциско, Калифорния, и чрез един-единствен взаимно договорен арбитър в съответствие с разпоредбите на Правилата за арбитраж на потребители на AAA, на разположение на www.adr.org или като се обадите на AAA на 1.800.778.7879. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ И X ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО НА СЪДЕБНО ДЕЛО СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ИЛИ СЪДИЯ.

Арбитърът, а не федерален, щатски или местен съд или агенция, има изключителни правомощия за разрешаване на всеки Спор, включително, но не само, всяко твърдение, че всички или част от настоящите Условия са невалидни или нищожни, или дали Спорът подлежи на арбитраж. Арбитърът е упълномощен да предостави обезщетение, което би било възможно за съда съгласно законодателството или по справедливост, при условие че такова обезщетение (включително съдебна забрана) е ограничено до вашите индивидуални обстоятелства. Независимо от изискванията на тази арбитражна разпоредба, ако Спорът включва иск за публична съдебна забрана, можете да решите да отделите този иск от арбитражното производство и да го заведете пред съд с подходяща юрисдикция. Решението на арбитъра трябва да бъде писмено и задължително за страните, като може да бъде вписано като решение във всеки съд с компетентна юрисдикция.

ИМАТЕ ЕДНА ГОДИНА ДА ПРЕДЯВИТЕ ИСК СРЕЩУ X, ОСВЕН АКО НЕ СЕ ОТКАЖЕТЕ. Трябва да предявите иск срещу X в рамките на 1 (една) година от датата, на която е възникнал искът или, освен ако приложимото законодателство не предвижда, че обичайният давностен срок за този иск не може да бъде съкратен при взаимно съгласие. Ако не предявите иск в рамките на този срок, вие се отказвате, до максималната степен, разрешена от закона, от всички права, които имате за съответния иск, като X няма да носи отговорност по отношение на иска.

Процес на подаване и разходи. За да започнете арбитраж, е възможно да получите инструкции за подаване на адрес: https://adr.org/Support. X ще плати първоначална такса на потребителя за подаване от 200 $ и разходите за арбитража до необходимата степен и както е определено в Правилата за арбитраж на потребители на AAA, но не по-високи от посочените в настоящата разпоредба. Ако въпреки това арбитърът определи, че искове са били подадени с цел тормоз или са очевидно неоснователни, арбитърът може да преразпредели компенсацията си и административните такси, включително таксите за подаване и изслушване, както е посочено в Правилата за арбитраж на потребители на AAA. Арбитражните правила също ви позволяват да възстановите адвокатските хонорари в конкретни случаи. Страните разбират, че при липса на тази задължителна разпоредба имат право да заведат дело и на съдебен процес със съдебни заседатели. Освен това разбират, че в някои случаи разходите за арбитраж могат да надвишат разходите за съдебно производство и правото на разкриване може да бъде по-ограничено в арбитража, отколкото в съда.

Местоположение. Арбитражът ще се проведе само на основата на документи или можете да решите да проведете производството по телефона, видео или лично. За личен арбитраж производството ще бъде в града или окръга ви на пребиваване или, ако не пребивавате в САЩ, в щата Калифорния, окръг Сан Франциско.

Отказ от групов иск. ВИЕ И НИЕ ОСВЕН ТОВА ПРИЕМАМЕ, ЧЕ ИСКОВЕТЕ МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДЯВЕНИ САМО СПОРЕД ЛИЧНИТЕ НИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ, А НЕ ОТ ИМЕТО ИЛИ КАТО ЧАСТ ОТ ГРУПОВ ИСК ИЛИ ДРУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ИСК. СТРАНИТЕ ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ПРАВОТО СИ ДА ЗАВЕДАТ ГРУПОВ ИСК ИЛИ ДА ТЪРСЯТ ЗАЩИТА НА ОСНОВАТА НА ГРУПА. Ако вие и ние не постигнем съгласие в писмена форма, арбитърът не може да консолидира производства или искове на повече от едно лице и не може да председателства никаква форма на представително или групово производство.

Разделимост. Ако се установи, че която и да е част от настоящото Споразумение за разрешаване на спорове не може да бъде изпълнена по отношение на конкретен иск за обезщетение или компенсация (като съдебна забрана), този иск или обезщетение (и само този иск или обезщетение) се отделя и трябва да бъде предявен в съд с подходяща юрисдикция, като всички останали искове трябва да бъдат арбитрирани.

Изключение – Съдебни спорове за съдебни искове с малък материален интерес. Независимо от решението на страните да разрешат всички спорове чрез арбитраж, всяка от страните може да потърси защита в съд за искове с малък материален интерес за спорове или искове в обхвата на юрисдикцията на този съд.

30-дневно право на отказ. Ако желаете да се откажете и да не бъдете обвързани от арбитражните разпоредби, изложени по-горе, можете да изпратите писмено известие за вашето решение да се откажете на следния адрес:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Ако вече сте приети в Програмата, можете да изпратите известието си за отказ, като отидете до „Получаване на поддръжка“ от „Настройки и поверителност“ > „Монетизация“ > „Получаване на поддръжка“ в менюто за навигация на вашия профил в X.

Вашето писмено известие трябва да включва вашето име, потребителско име на профила в X, имейл адреса или телефонния номер, свързан с вашия профил, както и ясно изявление, че не желаете да разрешавате спорове с X.

Известието трябва да бъде изпратено в рамките на 30 дни от приемането на настоящите Условия, в противен случай ще бъдете задължени да решавате спорове в съответствие с условията на настоящите разпоредби. Вашето решение да се откажете от разпоредбата за арбитраж няма да има неблагоприятно въздействие върху отношенията ви с X или предоставянето на функции или услуги от X. Ако се откажете от тези разпоредби, X също няма да бъде обвързан от тях.

Промени в настоящия Раздел. Ние ще предоставим 60-дневно известие за всяка съществена промяна в настоящото Споразумение за разрешаване на спорове. Промените ще влязат в сила на 60-ия ден и евентуално ще се прилагат единствено за искове, предявени след 60-ия ден.

Избор на законодателство. НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ КАСАЯТ ТРАНСАКЦИИ В МЕЖДУДЪРЖАВНАТА ТЪРГОВИЯ. ФЕДЕРАЛНИЯТ ЗАКОН ЗА АРБИТРАЖ И ТЪЛКУВАЩАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА УРЕЖДАТ ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ АРБИТРАЖНИ РАЗПОРЕДБИ, БЕЗ ДА СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД ЩАТСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. До степента, до която щатското материално право се прилага за даден спор, се прилага законодателството на щата Калифорния, без да се вземат предвид разпоредбите за противоречие на закони.

Оставане в сила. Настоящото Споразумение за разрешаване на спорове остава в сила след края на отношенията между вас и X, включително по отношение на отмяна или отписване от всякакви услуги или съобщения, предоставяни от X.

 

14. Промяна на условията.

Ние си запазваме правото регулярно да променяме настоящите Условия. Ще ви уведомяваме за съществени ревизии, например чрез известие за услуга или имейл до адреса, свързан с вашия профил. Ако продължите участието си в Програмата, след като промените влязат в сила, това ще се счита за приемане на промените от ваша страна. Ако някои от промени не са приемливи за вас, можете да прекратите участието си в Програмата, като изпратите писмено известие до X и спрете използването на функциите за Абонаменти.

Условията за Създатели на абонаменти са изготвени на английски език, но са достъпни на множество езици чрез преводи. X се стреми да направи преводите възможно най-точни спрямо оригиналната английска версия. Въпреки това, в случай на грешки или несъответствия, версията на английски език на Условията за Създатели на абонаменти ще има предимство. Вие потвърждавате, че английският език ще бъде референтният език за тълкуване и разбиране на условията за Условията за Създатели на абонаменти.

 

15. Вие не сте наш служител.

Вие разбирате, че отношението ви с нас е единствено на Потребител на нашите услуги, като независим субект. Вие не сте наш служител. Никаква агенция, партньорство или съвместно предприятие не е предназначено или създадено от настоящите Условия или вашето участие в Програмата. Вие запазвате всички права и отговорности по отношение на естеството и законността на вашето съдържание, начина, по който е създадено и предлагано, и дали изобщо сте решили да го предложите. 

 

16. Разни.

a. Обратна връзка. Създателят може да предостави на X коментари относно Програмата и/или оценката и използването от страна на Създателя на функциите и услугите, предоставяни от X („Обратна връзка“). Създателят приема, че X и упълномощените от него лица ще бъдат свободни да копират, модифицират, създават производни творби, показват публично, разкриват, разпространяват, лицензират и подлицензират, включват и по друг начин използват Обратната връзка, включително производни творби към нея, за всякакви търговски и нетърговски цели, без да очаква плащане или приписване на заслуги от какъвто и да е вид на Създателя. Нищо в това Споразумение няма да попречи на X да разработва функции, продукти или услуги, които могат да бъдат конкурентни на функциите, продуктите или услугите на Създателя или клиентите на Създателя или крайните потребители.

b. Приложимо право. Настоящите Условия ще се уреждат от законите на щата Калифорния и всеки Спор, възникнал между вас и X, ще бъде предмет на Раздел 13 по-горе (Споразумение за разрешаване на спорове – обвързващ арбитраж и отказ от групов иск).

c. Забележки. Всички известия до X трябва да се изпращат на адрес: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, чрез препоръчана или въздушна поща или куриер на следващия ден, с копие по имейл до legalnotices@x.com, като се считат за предадени при получаване. Известието до вас може да бъде предоставено чрез изпращане на имейл до адреса, свързан с вашия профил в X, или чрез публикуване на съобщение до вашия профил в X или Услугата на X, като се счита за получено, когато бъде изпратено (за имейл) или публикувано.

d. Отказ от право. Неуспехът на X да наложи което и да е право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от такова право или разпоредба. Отказът на X от което и да е неизпълнение не е отказ от всяко последващо неизпълнение.

e. Оставане в сила. Разделимост. Всички задължения, които изрично или по своето естество продължават след прекратяване на настоящите Условия, остават в сила. Неприложимите разпоредби ще бъдат променени, за да отразят намеренията на страните, а останалите разпоредби на настоящите Условия ще останат в пълна сила.

f. Възлагане. Нямате право да възлагате или прехвърляте настоящите Условия или някое от вашите права или задължения по тях, като всеки подобен опит ще бъде невалиден.

g. Форсмажорни обстоятелства. Нито една от страните няма да носи отговорност за каквото и да е забавяне или неуспех на или при изпълнението на задълженията си съгласно настоящите Условия поради причини извън нейния разумен контрол, включително, но не само, природни бедствия, действия на обществен враг, правителствени действия, пожар, наводнение, епидемии (включително COVID-19), карантинни ограничения, стачки, граждански безредици, терористични актове или заплахи за такива, грешка или забавяне в комуникации, техническо оборудване или инфраструктура, или ембарго върху превоза на товари („Форсмажорно обстоятелство“), като всяка страна се освобождава от изпълнение на задълженията си по настоящия документ по време на такова Форсмажорно обстоятелство. Ако Форсмажорното обстоятелство ви попречи да предоставите своя Абонаментен профил, както е представен от вас, вие няма да имате право да получавате приходи за Абонаменти към вашия Абонаментен профил, които са отменени или по друг начин не са изпълнени, както е представено от вас.

h. Цялостно споразумение. “Настоящите Условия (включително Споразумението с потребители на X, посочено тук) представляват пълното разбирателство между X и вас по отношение на предмета на настоящите Условия, като обединяват и заменят всички предишни съобщения, разбирателства и споразумения между страните относно предмета, независимо дали писмено или устно.