Teenuse Subscriptions Creator tingimused

goglobalwithtwitterbanner

Kehtib alates 23. august 2023

 

Teenuse Subscriptions Creator tingimused

Need teenuse Subscriptions Creator tingimused (edaspidi „Tingimused”) kehtivad teie ja ettevõtte X Corp. vahel tema enda ja selle sidusettevõtete nimel (ühiselt „X” või „meie”) ning reguleerivad teie osalemist X-i programmis Subscriptions Creator (edaspidi „Programm”). Nendes tingimustes tähendab „sidusettevõte” mis tahes üksust, mis otseselt või kaudselt kontrollib X-i, mida kontrollib X või mis on X ühise kontrolli all, ja „teie” või „sisulooja” tähistab teid, üksikisikut, ettevõtet või mis tahes muud programmis osalevat isikut, kellel on X-i konto. Kui nõustute käesolevate tingimustega juriidilise isiku nimel, kinnitate ja garanteerite, et olete volitatud tegutsema selle isiku nimel.

Programmis osalemiseks peate olema vähemalt 18-aastane, Ameerika Ühendriikide seaduslik elanik ja vastama teistele lõigus 2 sätestatud nõuetele.

Lisaks nendele tingimustele kehtivad teie teenuse Subscriptions (määratletud allpool) kasutamisele meie teenusetingimused, meie privaatsuspoliitika, meie reeglid ja eeskirjad (kaasa arvatud uus teenuse Subscriptions eeskiri) ja kõik sellesse kaasatud eeskirjad (ühiselt „X-i kasutajaleping”).

Lugege need teenuse Subscriptions Creator teenusetingimused hoolikalt läbi veendumaks, et mõistate kohaldatavaid nõudeid, tingimusi ja erandeid. KUI TE ELATE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, SISALDAVAD NEED TINGIMUSED OLULIST TEAVET, MIS KEHTIVAD TEILE VAIDLUSTE LAHENDAMISE KOHTA VAHEKOHTU, MITTE KOHTU KAUDU, SEALHULGAS LOOBUMINE ÕIGUSEST ÜHISHAGI ESITAMISEKS JA ÕIGUSEST NÕUSOLEK TAGASI VÕTTA NING PIIRANG TEIE ÕIGUSELE ESITADA HAGI X-I VASTU ENAM KUI ÜKS AASTA PÄRAST ASJAKOHASTE SÜNDMUSTE TOIMUMIST, MIS MÕJUTAVAD TEIE ÕIGUSI JA KOHUTUSI, KUI TEKIVAD ERIMEELSUSED X-IGA. NENDE SÄTETE ÜKSIKASJAD LEIATE JAOTISEST 13.

Nõusolek. Nõusolek. Programmis osaledes (kui teid on heaks kiitnud X) või muul viisil nõustudes (näiteks nõustudes programmiga liitumisel nende tingimustega, klõpsates nuppu „Nõustun” jne) kinnitate ja garanteerite, et olete need tingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nõustute neid järgima. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ärge osalege programmis ega looge teenuse Subscriptions kontot.

 

1. Programm Subscriptions Creator.

Programm annab teie fännidele võimaluse teile toetust avaldada, tasudes X- pakutava tellimuse eest, et pääseda ligi teie teenuse Subscriptions (määratletud allpool) kontole X- platvormil, mis hõlmab ilma piiranguteta teenust, mis praegu asub aadressil www.x.com ja mis tahes sellele järgneval saidil, ning kõiki X- omanduses olevaid, hallatavaid ja/või kontrollitavaid rakendusi ning rakendusliideseid (ühiselt „X-I teenus”). X-i kontot, mille valite selles programmis osalemiseks (sealhulgas kõik funktsioonid ja hüved, nagu sisu, kogukond, juurdepääs, tuvastamine ning pakkumised ja allahindlused, mille teete selle kontoga seoses tellijatele kättesaadavaks), nimetatakse teenuse „Subscriptions“ kontoks. Inimesed, kes kasutavad X-i teenust, võivad tasuda igakuiselt tellimuse eest X-ile („Tellimus”), et pääseda ligi teie teenuse Subscriptions kontole.

Teenuse Subscriptions konto loomisel määrate tellimuste konkreetsed hinnad (vastavalt X-i tellimuse hinnavalikutele, mis on kaasatud funktsiooni), eeldusel, et X jätab endale õiguse enda äranägemisel kehtestada kitsendusi või piiranguid meie pakutavatele tellimustele, millega pääseda ligi teie kontole, sealhulgas (piiranguteta) summa, mida võidakse nõuda konkreetse tellimuse eest, kes võivad tellimuse osta (näiteks tellimuse ostmiseks seatud vanuse alampiir) ja tellimuste arv, mida saab osta konkreetsele teenuse Subscriptions kontole. Lisaks võib X aeg-ajalt oma äranägemisel muuta (nt lisada või eemaldada) tellimuse hinnakirja tüüpe või väärtusi, tellimusi ostvatele isikutele kättesaadavaks tehtud makseviise või muid programmiga seotud funktsioone.

Te kiidate heaks, et X võib avalikult kuvada või seostada teie teenuse Subscriptions konto teavet, sealhulgas tellijate arvu ja tellimuste ostjate identiteeti, kui see on X-i teenuses saadaval.

Lisaks kiidate heaks, et X jätab endale õiguse käsitleda ja analüüsida teie teenuse Subscriptions konto sisu samal viisil kui sisu, mida postitate avalikult väljaspool oma teenuse Subscriptions kontot X-i teenustes.

Käesolevaga lubate X-il kasutada ja taaskasutada ning anda teistele, kes tegutsevad X-i nimel, õiguse kasutada ja taaskasutada teie nime, fotot, sarnasusi (sh karikatuure), häält ja biograafilist teavet ning neid taaskasutada või matkida mis tahes meediakujul või tehnoloogiavormis, mida praegu tuntakse või edasi arendatakse (sealhulgas, kuid mitte ainult, filmid, videod ja digitaalne või muu elektrooniline meedia) seoses X-i reklaami- ja turundustegevusega. 

 

2. Sobivus programmiga ja muud nõuded.

Selleks, et X saaks teha kättesaadavaks tellimused ja pakkuda tellimusi kontole ligipääsu tagamiseks ning teil oleks võimalik saada osa tulust, mida X on teeninud tellimuste müügi eest, peab X kinnitama teie osaluse programmis. Programmi sobivusnõuded leiate siit. Nende tingimustega nõustudes annate nõusoleku X-ile kasutada neid andmeid taotlusvormis, mille alusel kaalutakse teie vastuvõttu programmi. Programmis osalemiseks on vajalik X-i eelnev nõusolek.

Pange tähele, et X-i, meie teenuste ja ettevõtte sidusettevõtete töötajad ei vasta programmis osalemise nõuetele, välja arvatud juhul, kui X-i volitatud töötajad on selle eelnevalt heaks kiitnud.

X kasutab kolmanda osapoole maksete töötlejat („Maksete töötleja”), et teha teile oma tuluosa makseid, mis põhinevad osaliselt teie kontole juurdepääsu saamiseks müüdud tellimustel. Programmis osalemiseks peate esmalt looma konto maksete töötleja juures, kes nõuab teilt teatud identiteediandmete tõestamise nõuete täitmist, näiteks isiku- ja/või elukohatõendi esitamist. Kui annate maksete töötlejale aadressi väljaspool California osariiki, kinnitate, et osutate nende tingimuste alusel teenuseid väljaspool California osariiki. Samuti peate maksete töötlejale esitama makse ja maksuteabe. Kui X või maksete töötleja otsustab taotlemise või maksete registreerimisprotsessi käigus või hiljem, et teile ei saa mingil põhjusel makseid teha, ei saa te programmis osaleda. Nende tingimustega nõustudes annate selgesõnaliselt X-ile loa pääseda ligi teie maksete töötlejaga seotud kontotegevuse ja tehingute andmetele ning teha muid toiminguid, mis on seotud nende tingimuste kohaste tuluosamaksete töötlemise ja jälgimisega.

 

3. Reeglid ja piirangud.

Nende tingimuste kohaselt nõustute, et X-il on õigus pakkuda ja kuvada juurdepääsu ning teha ligipääs kättesaadavaks teie teenuse Subscriptions kontole X-i teenuse kaudu ja müüa tellimusi, et inimesed saaksid juurdepääsu teie kontole, ning vastutasuks nende litsentsitud õiguste ja teie pakutavate teenuse Subscriptions konto hüvede ning funktsioonide eest võite saada osa tulust, mille X teenib X-ilt ostetud tellimustelt, nagu on kirjeldatud allpool lõigus 4.

Nõustute, et järgmised reeglid ja piirangud kehtivad programmis osalemisele ja teie õigusele saada osa tulust, mille X teenib tellimuste müügi eest.

  1. Teie olete vastutav oma teenuse Subscriptions konto eest, mis ilma piiranguteta hõlmab selle tagamist, et pakute oma teenuse Subscriptions konto (mida esindate teie) hüvesid ja funktsioone, kirjeldate täpselt oma tellimuste konto hüvesid ja funktsioone ning et teie tellimuste hinnakiri, mille valite konto seadistamisel, oleks võrdeline teie teenuse Subscriptions konto hüvede ja funktsioonide väärtusega.
  2. Nõustute sellega, et: a) miski teie teenuse Subscriptions kontol ei ole eksitav ega petlik; b) teie suulised ja visuaalsed avaldused on tõesed ning põhjendatud; c) kõik arvamused, leiud või kogemused, mida oma teenuse Subscriptions kontol jagate, on ausad ja täpsed; ning d) lisate kõik avalikustamised, mis on vajalikud teie osalemise näitamiseks tasulises partnerluses (nt tasulised tootepaigutused, soovitused või reklaamid), mis on seotud teie teenuse Subscriptions kontoga, kui see on asjakohane.
  3. Kui te ei paku pärast teenuse Subscriptions kontode seadistamist ühtegi tellimuste funktsiooni ega hüve, ei pruugi teil olla õigust saada osa tulust, mille X teenib mis tahes või kõigilt tellimustelt, mis on müüdud ligipääsu tagamiseks teie kontole. Kui teie teenuse Subscriptions konto on sageli passiivne, võidakse teid programmist eemaldada.
  4. Te võite blokeerida tellimusi ostnud inimestel juurdepääsu oma kontole mis tahes põhjusel, tingimusel et teil ei ole õigust saada mingit osa X-i teenitud tulust mis tahes ja kõigi tellimuste eest, mida on müüdud inimestele, kelle te blokeerisite.
  5. Ainult teile võidakse maksta osa tulust, mille X teenib nende tellimuste müügist, mis tagavad juurdepääsu teie kontole.
  6. Tellimused ja osa X-i tellimuste müügist teenitud tulust ei ole X-i kontode vahel ülekantavad.
  7. Välja arvatud juhul, kui see on programmi osana ja/või teenuse Subscriptions eeskirja alusel sõnaselgelt lubatud, ei tohi te kellelegi pakkuda midagi, millel on rahaline väärtus, vastutasuks teie kontole juurdepääsu saamiseks vajalike tellimuste ostmise eest.  
  8. Teie osalemine programmis (sealhulgas piiranguteta funktsioonide ja hüvede pakkumine tellijatele teie teenuse Subscriptions konto kaudu) ja X-i tasutud osa tulust, mida ta teenib X-i müüdud tellimuste pealt, ei tohi rikkuda ühtegi kohaldatavat seadust, reegleid ega määrusi. Vastutate ainuisikuliselt igasuguse teiepoolse või teie teenuse Subscriptions konto mis tahes kohaldatavate seaduste, reeglite või määruste rikkumise eest.
  9. Me võime kehtestada täiendavaid piiranguid rahapesuvastase võitluse, sanktsioonide või pettusevastaste seaduste või poliitikate alusel, sealhulgas võib X piiranguteta blokeerida mis tahes tehingu, mida ta peab muu hulgas pettuseks või ebaseaduslikuks tegevuseks või võimalikuks pettuseks või ebaseaduslikuks tegevuseks. Me võime oma tulu jagamise arvutustes jätta esitamata kõik tellimused, mis meie arvates osteti X-i kasutajalepingu rikkumise tõttu või mis meie arvates võivad hõlmata mis tahes seaduste rikkumist ja/või mis tahes tulu tellimuste pealt, mis on saadud blokeeritud tehingutest.
  10. Te ei tohi programmis osaleda, kui olete isik, kellega USA kodanikel ei ole lubatud tehinguid pidada majanduslike sanktsioonide alusel, sealhulgas (kuid mitte ainult) sanktsioonid, mida haldab Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välismaiste varade kontrolli amet või mis tahes muu kohaldatavate sanktsioonide amet („Keelatud isik”). See hõlmab ilma piiranguteta isikuid, kes asuvad järgmistes riikides ja piirkondades või on nende kodanikud või alalised elanikud: Kuuba, Iraan, Ukraina Krimmi piirkond, Põhja-Korea ja Süüria. Te avaldate ja kinnitate, et te ei ole keelatud isik.

Mis tahes ülaltoodud reeglite ja piirangute rikkumine võib kaasa tuua teie osaluse lõppemise programmis ja/või tühistada teie õiguse saada tasu tulu mis tahes osast, mis on omistatav X-i müügitulule, mis on saadud tellimuste müügist teie kontole juurdepääsu saamiseks.

 

4. Tuluosa maksed ja tasud.

Me võime maksta teile tuluosa müügitulust, mis on saadud nende tellimuste müügist, mis tagavad juurdepääsu teie kontole, määraga, mis sõltub X-i äranägemisel mitmest tegurist, sealhulgas teie kontole juurdepääsuks ostetud tellimuste koguarvust ja hinnast ning tasudest ja maksudest (sealhulgas, kuid mitte ainult, müük, kasutamine, lisandväärtus, kaubad ja teenused, kinnipeetavad või tehingumaksud või muud tasud), mida Apple, Google, maksete töötleja, pangad ja/või krediitkaardiettevõtted võivad hinnata tellimuste ostmisel ja meie maksete töötlemisel teile. Mõistate seda ja te ei tohiks eeldada, et mingi konkreetne tuluprotsent või summa rakendub või jääb kehtima aja jooksul.

Vastutate selle eest, et reageerite viivitamatult kõigile päringutele ja taotlustele, mis on teile saadetud seoses teie kontole juurdepääsu saamiseks müüdud tellimustega. Lisaks tunnistate, et vastutate vaidluste eest, mis on seotud teie kontole juurdepääsu saamiseks müüdud tellimustega. Vaatamata eeltoodule nõustute, et Apple’i, Google’i või X-i vastav klienditoe meeskond võib vastuseks klientide kaebustele ja kehtivate seaduste järgimiseks teha otsuse (oma äranägemisel) tagastus- ja/või tagasimaksetaotluste kohta, mis on suunatud Apple’ile, Google’ile või X-ile. Kui tellimuse ostmise suhtes kohaldatakse tagasimakset ja/või tellimuste ostmise eest X-ilt saadud tuluosa maksete suhtes kohaldatakse tagastus-/krediidiprotsessi, võime meie või maksete töötleja peatada, tasaarvestada (mis tahes tulevaste tuluosa maksete vastu, mille me otsustame teile teha), esitada teile arve või hüvitada muul viisil nende varem tehtud või teile krediteeritud maksete summa (pluss kõik sellega seotud tasud) ja eemaldada sellised maksed teie laekumiste ajaloost.

Kõiki teile tehtud tuluosa makseid käsitleb maksete töötleja. Tuluosa maksete töötlemisel kehtivad maksete töötleja ja teie panga kasutajalepingud, teenusetingimused ja privaatsuspoliitika, mida te nõustute järgima. X ei vastuta maksete töötleja või teie panga tehtud vigade eest. X teeb kõik tuluosa maksed USA dollarites. Kui soovite saada tuluosa makseid oma kohalikus valuutas, tegeleb konverteerimisega maksete töötleja, tingimusel, et vastutate kõigi konverteerimis- või ülekandetasude eest. Lisaks võivad teatud makseviisid sisaldada täiendavaid töötlemistasusid, mille tasumise eest vastutate teie. Tuluosa makseid teeme teile maksete töötleja kaudu ligikaudu 60 päeva pärast selle kuu lõppu, mil saime tulu nende müüdud tellimuste eest, mis on seotud sellise maksega, välja arvatud juhul, kui siin on sätestatud teisiti.

Sellest hoolimata ei võlgneta teile tuluosa makset, välja arvatud juhul, kui oleme teie tellimuste kontole eelnevalt salvestanud ja omistanud summa, mis vastab viiekümne USA dollari (50,00 USA dollari) suurusele minimaalsele makselävendile („Minimaalne makselävend”). Kõik tasumata summad, mis jäävad alla minimaalse makselävendi, kantakse üle järgmisse makseperioodi, kuni minimaalne makselävend on täidetud või ületatud. Me ei maksa ja teil ei ole õigust saada intressi hilinenud tuluosa maksetelt.

Tuluosa maksete saamiseks vastutate selle eest, et teie makse-, pangandus- ja/või muu maksete teave, mis maksete töötlejale edastatakse, oleks ajakohane, täielik ning täpne. Kui maksete töötleja ei saa teile mingil põhjusel makset teha, võime lõpetada või peatada teie õiguse saada nende tingimuste alusel tuluosa makseid ja/või osaleda programmis. Kõik teile tehtavad maksed sõltuvad alati pettusevastastest ja muudest juriidilistest kontrollidest, mida võime meie või võib maksete töötleja (meie ja nende äranägemise järgi) kehtestada ja teostada. Kui ettevõtte X volitatud esindaja pole eelnevalt teisiti kirjalikult kinnitanud, ei tohi te lubada kolmandal osapoolel nende tingimuste alusel teie nimel makseid vastu võtta.

Kui te kavatsete vaidlustada mis tahes teile tehtud tuluosa makse summa, peate teavitama X-i sellest kirjalikult 30 päeva jooksul pärast sellise makse saamist. Kui te seda ei tee, loobute kõigist maksega seotud nõuetest. Selle teate saatmiseks võite võtta ühendust klienditoega, avades oma X-i konto navigeerimismenüüst Abi saamine jaotisest Seaded ja privaatsus >Rahastamine > Abi saamine. Kõik teile tehtavad maksed põhinevad X-i määratud tuluosa summadel ning on lõplikud ja siduvad.

 

5. Tellimustulu garantii puudub.

Tellimused ei ole seaduslikud maksevahendid, valuuta, valuuta ekvivalendid, elektrooniline raha või mis tahes tüüpi finantsmaksevahend (või nende asjadega seotud) ning tellimustel ei ole rahalist väärtust ja need ei kujuta endast vara. Me ei luba, et tellimuste ostmist saab kasutada garanteeritud rahasumma või üldse raha lunastamiseks. Nõustute, et meil on ainuõigus hallata, reguleerida, kontrollida, lõpetada ja/või muuta tellimuste aluseks olevaid litsentsiõigusi oma äranägemise järgi teie ees vastutamata. Nõustute sellega, et me ei vastuta teie ees, ja te ei väida, et oleme teie ees vastutavad teie kontole juurdepääsu saamiseks tehtud tellimuste müügi alusel, sealhulgas mis tahes tuluosa eest, mis on teenitud tellimuste müügiga.

Samuti on meil õigus oma äranägemisel täielikult peatada tellimuste müük ja tellimuste lunastamine teie ees vastutamata.

Samuti ei garanteeri me, et kõik, kellel on juurdepääs teie kontole, on tellimuse ostnud.

 

6. Teie vastutate oma maksude tasumise eest.

Olete vastutav kohaldatavate maksude (nagu on määratletud allpool) tasumise eest nende olemasolu korral maksuhaldurite tõttu, mis tulenevad mis tahes X-i teenitud tuluosa maksete saamisest tellimuste müügi käigus või on nendega seotud. X võib maha arvata või kinni pidada mis tahes maksud, mille puhul tal võib olla seaduslik kohustus need mis tahes teile makstavatest summadest maha arvata või kinni pidada, ning teile tehtud makse, mida vähendatakse selliste mahaarvamiste või kinnipidamistega, kujutab endast nende tingimuste alusel tasumisele kuuluvate summade täielikku tasumist ja arveldamist. Kumbki pool esitab teisele poolele kõik maksudokumendid, mis on mõistlikult vajalikud käesolevate maksete tegemiseks või vastuvõtmiseks. Nagu eespool kasutatud, sõna „maksud” tähendab mis tahes tulu, marki, müügi-, kasutus-, lisandväärtus- või muid makse, tollimakse, tasusid, lõivusid, mahaarvamisi või kinnipidamisi.

 

7. Nende tingimuste lõpetamine ja muud toimingud, mida võime teha.

Need tingimused hakkavad kehtima kuupäeval, mil klõpsate nende tingimustega nõustumiseks (olenemata sellest, kas teid võetakse programmi vastu või mitte), ja need kehtivad seni, kuni kumbki pool need selle lepingu kohaselt lõpetab. Saate programmis osalemisest igal ajal loobuda, esitades kirjaliku teate X-ile, avades X-i konto navigeerimismenüüst valik Abi saamine jaotisest Seaded ja privaatsus > Rahastamine > Abi saamine. X võib need tingimused igal ajal, põhjusega või ilma selleta, lõpetada X-i omal äranägemisel, sealhulgas, kuid mitte ainult siis, kui esitate enda või oma teenuse Subscriptions konto kohta valeandmeid, rikute neid tingimusi, X-i kasutajalepingut või mis tahes kohaldatavaid seadusi või ei vasta enam programmis osalemise nõuetele.

Lisaks jätame endale õiguse oma äranägemisel mitte teha teenust Subscriptions sisulooja kontole kättesaadavaks; piirata nende tellimuste arvu, mida võime müüa kontole juurdepääsu tagamiseks; või piirata tellimustest saadavat tuluosa, mida võidakse sisuloojale maksta, sealhulgas mahu või ajaraamistiku alusel; peatada, eemaldada või keelata juurdepääs sisulooja teenuse Subscriptions kontole või lõpetada kogu programmi või selle osa pakkumine sisuloojale; eemaldada sisulooja programmist; ja/või pidada kinni, peatada, hüvitada või tasaarvestada tuluosa makseid (sealhulgas mis tahes summat, mis võis olla seotud varasema või tulevase tellimuse müügiga juurdepääsu tagamiseks sisulooja kontole), kui me usume, et sisulooja või sisulooja teenuse Subscriptions konto on vastuolus nende tingimuste, X-i kasutajalepingu või mis tahes kohaldatavate seadustega või rikub neid. Me ei vastuta ühegi eespool nimetatud meetme võtmise eest.

Nende tingimuste ja/või teie programmis osalemise lõpetamisel: a) kaovad nendest tingimustest tulenevad õigused ja kohustused viivitamatult; b) jäävad kõik enne lõpetamise jõustumiskuupäeva kogunenud kohustused kehtima järgmisel tingimusel: i) kui te olete nende tingimuste lõpetamise ajal täitnud minimaalse makselävendi, püüab maksete töötleja teile maksta tasustamata summade eest. Kui aga maksete töötleja ei saa temast mitteolenevatel asjaoludel makset teile üle kanda, jääte automaatselt ilma kõigist sellistest summadest ja X ei võlgne ühtegi sellist ega kõiki selliseid summasid; või ii) kui te ei ole veel täitnud minimaalset makselävendit, siis teile ei maksta ega võlgneta mingeid summasid.

 

8. Konfidentsiaalsus.

Programmis osalemise ajal ja pärast seda ei tohi te avaldada X-i omandilist ja/või mitteavalikku teavet, mida teile edastatakse või millele teil on programmiga seoses juurdepääs („Konfidentsiaalne teave”), välja arvatud juhul, kui X on andnud selleks kirjaliku volituse või kui seda nõuab seadus või kohtumäärus, tingimusel et: a) teavitate viivitamatult X-i kirjalikult avalikustamise nõudest; ja b) avaldate ainult selle osa konfidentsiaalsest teabest, mis on seaduslikult nõutav. Teavitate viivitamatult X-i konfidentsiaalse teabe tegelikust või kahtlustatavast väärkasutusest või volitamata avaldamisest. Nende tingimuste ja/või programmis osalemise lõpetamisel hävitate või kustutate viivitamatult teie valduses või kontrolli all oleva konfidentsiaalse teabe.

 

9. Loobumisklausel.

TUNNISTATE SÕNASELGELT, ET PROGRAMM JA TELLIMUSED (VÕI NENDE FUNKTSIOONID) VÕIVAD OLLA KATSELISED JA/VÕI BEETA-FAASIS, NING NÕUSTUTE SELLEGA, ET JUURDEPÄÄS PROGRAMMILE JA TELLIMUSTELE JA/VÕI NENDE KASUTAMINE TOIMUB TEIE AINUISIKULISEL VASTUTUSEL. KOHALDATAVATE SEADUSTEGA LUBATUD MAKSIMAALSEL MÄÄRAL PAKUTAKSE PROGRAMMI JA TELLIMUSI SELLISEL KUJUL, NAGU NAD ON, JA SIIS, KUI NAD ON SAADAVAL, ILMA VIGADE NING MIS TAHES GARANTIITA. X ÜTLEB LAHTI KÕIKVÕIMALIKEST OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, SH KAUBASTATAVUS, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUS, ÕIGUSTE MITTERIKKUMINE VÕI TULENEVALT SEOTUD TEHINGUTEST VÕI NENDE TÄITMISEST. X EI ANNA MINGIT GARANTIID EGA LUBADUST JA LOOBUB IGASUGUSEST VASTUTUSEST: I) PROGRAMMI JA TELLIMUSTE TÄIELIKKUSE, TÄPSUSE, KÄTTESAADAVUSE, AJAKOHASUSE, TURVALISUSE VÕI USALDUSVÄÄRSUSE; JA II) SELLE OSAS, KAS PROGRAMM VÕI TELLIMUSED VASTAVAD TEIE NÕUETELE VÕI ON SAADAVAL KATKEMATULT, TURVALISELT VÕI VIGADETA. X EI KONTROLLI, KINNITA EGA VÕTA OMAKS TEIE TEENUSE SUBSCRIPTIONS KONTOT (SH SELLES SISALDUVAT SISU, SEALSEID FUNKTSIOONE VÕI HÜVESID).

 

10. Vastutuse piiramine.

KOHALDATAVATE SEADUSTEGA LUBATUD MAKSIMAALSEL MÄÄRAL EI VASTUTA X-I ISIKUD MIS TAHES KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERAKORDSETE, TULENEVATE VÕI KARISTUSLIKE KAHJUDE EGA KASUMI VÕI TULU OTSESE VÕI KAUDSE VÄHENEMISE EGA MIS TAHES ANDMETE KADUMISE, KASUTUSE, FIRMAVÄÄRTUSE VÕI MUUDE IMMATERIAALSETE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD i) TEIE JUURDEPÄÄSUST TELLIMUSELE JA PROGRAMMILE, NENDE KASUTAMISEST VÕI NEIS OSALEMISEST (VÕI NEILE JUURDEPÄÄSU PUUDUMISEST VÕI NENDE KASUTUS- JA OSALUSVÕIMALUSE PUUDUMISEST; ii) MIS TAHES KOLMANDATE OSAPOOLTE TEGEVUSEST VÕI SISUST X-I TEENUSTE KAUDU, SEALHULGAS, KUID MITTE ÜKSNES, MIS TAHES LAIMAV, SOLVAV VÕI ILLEGAALNE TEGEVUS TEISTE KASUTAJATE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE SUHTES; iii) MIS TAHES X-I TEENUSTE KAUDU SAADUD SISUST; VÕI iv) VOLITAMATA JUURDEPÄÄSUST TEIE EDASTUSTELE VÕI SISULE VÕI NENDE VOLITAMATA KASUTAMISEST VÕI MUUTMISEST. X-I ISIKUTE KOGUVASTUTUS EI ÜLETA MINGIL JUHUL SADAT USA DOLLARIT (100,00 USA DOLLARIT) EGA SUMMAT, MILLE OLETE X-ILE NENDE TINGIMUSTE ALUSEL JA NÕUDE ALUSEKS OLEVA SÜNDMUSE EEST MAKSNUD VIIMASE KUUE KUU JOOKSUL. SELLE LÕIGU PIIRANGUD KOHALDUVAD IGAT LIIKI VASTUTUSELE – GARANTIIVASTUTUSELE, LEPINGULISELE VASTUTUSELE, KOHUSTUSLIKULE VASTUTUSELE, LEPINGUVÄLISELE (SH HOOLETUSEST TULENEVALE) VASTUTUSELE JA MUULE VASTUTUSELE – VAATAMATA SELLELE, KAS X-I ISIKUID ON ASJAOMASE KAHJU VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD NING ISEGI JUHUL, KUI KÄESOLEVAS ETTENÄHTUD HEASTAMISVIIS LEITAKSE OLEVAT SISULISELT EBAPIISAV. „X-I ISIKUD” VIITAVAD X-ILE, SELLE EMAETTEVÕTETELE, SIDUSETTEVÕTETELE, SEOTUD ETTEVÕTETELE, AMETNIKELE, DIREKTORITELE, TÖÖTAJATELE, AGENTIDELE, ESINDAJATELE, PARTNERITELE JA LITSENTSIANDJATELE.

TEIE JURISDIKTSIOONIS KEHTIVATE SEADUSTE KOHASELT EI PRUUGI TEATUD VASTUTUSE PIIRMÄÄRAD OLLA LUBATUD. TEIE JURISDIKTSIOONIS KEHTIVATE SEADUSTEGA NÕUTAVAS ULATUSES EI PIIRA ÜLALTOODU X-I ISIKUTE VASTUTUST PETTUSTE, KURITAHTLIKE VÄÄRESITUSTE, SURMA VÕI ISIKUKAHJU KORRAL, MIDA ON PÕHJUSTANUD MEIE HOOLETUS, RASKE ETTEVAATAMATUS JA/VÕI TAHTLIK TEGUVIIS. X-I ISIKUTE MAKSIMAALNE KOGUVASTUTUS KÕIGI VÄLISTAMATUTE GARANTIIDE KORRAL ON SUURIMAL VÕIMALIKUL MÄÄRAL, MIDA VÕIMALDAVAD KEHTIVAD SEADUSED, PIIRATUD SAJA USA DOLLARIGA (100,00 USA DOLLARIT).

 

11. Kinnitused ja tagatised.

Kinnitate ja tagate, et: a) teil on või olete omandanud ja säilitate kõik õigused, volitused ja litsentsid, mis on vajalikud nendest tingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks ning oma teenuse Subscriptions konto pakkumiseks, hostimiseks ja rahastamiseks seoses programmiga ilma täiendavate makseteta X-ilt mis tahes kolmandale osapoolele; b) kogu teave, mille olete X-ile ja/või maksete töötlejale programmis registreerumiseks ja selles osalemiseks edastanud, on alati õige, täpne, täielik ning ajakohane; c) olete vähemalt kaheksateist (18) aastat vana; d) teil on kõik vajalikud õigused, volitused ja load nende tingimuste kokkuleppe sõlmimiseks; e) järgite praegu ja ka edaspidi kõiki kohaldatavaid seadusi, reegleid, põhikirjasid, korraldusi, määruseid ja eetilisi kohustusi mis tahes siinkohal sätestatud toimingute tegemisel (sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik asjakohased andmekaitse- ja privaatsusseadused; võistluste, sooduspakkumiste või kingituste suhtes kohaldatavad seadused; reklaamiseadused ning föderaalse kaubanduskomisjoni (FTC) reeglid ja määrused, nagu FTC juhised, mis käsitlevad kinnituste ja iseloomustuste kasutamist reklaamides) ning ei tekita olukorda, kus X ja/või maksete töötleja oleks vastuolus eelnimetatuga; f) järgite alati X-i kasutajalepingut; ja g) teie teenuse Subscriptions konto ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi (sh autoriõigus, kaubamärk, teenusemärk, ärisaladus, leping, privaatsus või avalikustamisõigus) ega sisalda materjali, mis võib põhjustada kahju või vigastusi mis tahes inimesele või varale, kui sellele tuginetakse.

 

12. Kahjutasu.

Nõustute vabastama, kaitsma ja hoidma X-i isikuid (ühiselt „Hüvitatud isikud”) vastutusest mis tahes ja kõigi kolmanda osapoole nõuete, kohustuste, kahjude ja kulude (sh kahjuhüvitised, arveldussummad ja mõistlikud kohtukulud) eest, mis on hüvitatud isiku(te) vastu esitatud ning mis tulenevad a) teie osalemisest programmis, b) teie kinnituste, tagatiste ja kohustuste rikkumisest, nagu on sätestatud nendes tingimustes, või c) teie hooletusest või üleastumisest või on nendega seotud. Teie kahjutasu maksmise kohustustele kehtivad järgmised sätted: i) hüvitatud isikud peavad teid viivitamatult teavitama kirjalikul kujul sellisest nõudest, tingimusel et viivitus teatamises ei vabasta teid teie kahjutasu maksmise kohustusest, välja arvatud siis ja ainult sel määral, kui selline viivitus kahjustab oluliselt teie suutlikkust sellist nõuet kaitsta; ii) hüvitatud isikud peavad tegema teiega mõistlikku koostööd sellise nõude kaitsmisel ja lahendamisel; iii) te võimaldate X-il omal valikul osaleda sellise nõude kaitsmises ja lahendamises ning selle ohjamises. Te ei käsitle ühtegi sellist nõuet, mis võib kahjustada hüvitatud isikute huve, ilma hüvitatud isikute eelneva kirjaliku nõusolekuta, tingimusel et hüvitatud isikud teevad teie nõudmisel ja kulul sellise kaitse või kokkuleppega mõistlikult koostööd.

 

13. Vaidluste lahendamise kokkulepe – siduv vahekohus ja ühishagist loobumine.

SEE LÕIK KEHTIB TEIE KOHTA AINULT SIIS, KUI ELATE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES. LUGEGE SEDA LÕIKU HOOLIKALT – SEE VÕIB OLULISELT MÕJUTADA TEIE JURIIDILISI ÕIGUSI, SEALHULGAS TEIE ÕIGUST KOHTUSSE HAGI ESITADA.

Üldteave. Järgmised sätted on olulised seoses teie ja X-i vahelise lepinguga, mis käsitleb X-i funktsioone ja teenuseid, mis on nende tingimustega jäädvustatud. Vastavalt alltoodud sätetele, sealhulgas käesolevas lõigus 13 sätestatud eranditele, nõustute koos X-iga lahendama kõik vaidlused, nõuded või vastuolud, mis tulenevad nendest tingimustest, tellimuste müügist ja/või teie osalemisest programmis või on nendega seotud (eraldi „Vaidlus” või enama kui ühe korral „Vaidlused”).

Vaidluste esialgne lahendamine. Enamik vaidlusi, mis teie ja X-i vahel tekivad, saab lahendada mitteametlikul teel. Teil on võimalik võtta ühendust klienditoe meeskonnaga, avades oma X-i konto navigeerimismenüüst valik Abi saamine jaotisest Seaded ja privaatsus > Rahastamine > Abi saamine. Kui võtate meiega ühendust, kirjeldage lühidalt oma mure olemust ja põhjuseid, kontaktandmeid ja konkreetset abi, mida soovite. Osapooled annavad selle toetava protsessi käigus kõik endast oleneva vaidluse lahendamiseks. Lepime teiega kokku, et selles mitteametlikus protsessis on nõutav heauskne osalemine ja see tuleb ülaltoodud viisil lõpule viia, enne kui kummalgi poolel on võimalik algatada vahekohtumenetlus mis tahes vaidluse osas.

SIDUV VAHEKOHUS. Kui me ei jõua teiega vaidluses kokkulepitud lahendusele kolmekümne (30) päeva jooksul alates ajast, mil alustati vaidluse mitteametlikku lahendamist ülaltoodud vaidluste esialgse lahendamise sätte alusel, võivad mõlemad osapooled algatada siduva vahekohtu menetluse, mis saab olema ainsaks vahendiks kõigi vaidluste lahendamisel, järgides alltoodud tingimusi, välja arvatud väiksemate nõuete kohtusse esitatud nõuete puhul või kui te sellest loobute. Nimelt lahendatakse kõik vaidlused lõplikult eranditult siduva vahekohtu kaudu, mida haldab Ameerika Arbitraaži Assotsiatsioon („AAA”) San Franciscos, California osariigis, ja ühe vastastikku kokkulepitud vahekohtuniku kaudu vastavalt AAA tarbijakaitse vahekohtu reeglitele, mis on saadaval aadressil www.adr.org või helistades AAA-le numbril 1 800 778 7879. KOOS X-IGA LOOBUTE KÄESOLEVAGA SELGESÕNALISELT ÕIGUSEST KASUTADA VANDEKOHUST VÕI KOHTUNIKKU.

Vahekohtunikul, mitte ühelgi föderaal-, osariikide või kohalikul kohtul või asutusel, on ainuõigus lahendada kõiki vaidlusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes nõuet selle kohta, et kõik need tingimused või osa neist on tühised või tühistatavad või seda, kas vaidlust tuleb lahendada vahekohtus. Vahekohtunikul on õigus määrata mis tahes kergendavaid meetmeid, mis oleks kohtus seaduse või võrdõiguslikkuse alusel kättesaadavad, eeldusel, et sellised meetmed (sealhulgas esialgne õiguskaitse) on piiratud teie konkreetsete asjaoludega. Olenemata selle vahekohtumenetluse sätte nõuetest, võite selle nõude vahekohtumenetlusest eraldada ja esitada mis tahes asjakohase jurisdiktsiooniga kohtusse, kui vaidlus hõlmab esialgse riikliku õiguskaitse nõuet. Vahekohtuniku otsus on kirjalik ja pooltele siduv ning selle võib kohtuotsusena kanda sisse igas pädeva jurisdiktsiooni kohtus.

TEIL ON X-I VASTU NÕUDE ESITAMISEKS AEGA ÜKS AASTA, KUI TE SELLEST EI LOOBU. Te peate esitama nõude X-i vastu ühe (1) aasta jooksul nõude tekkimise kuupäevast või välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus sätestab, et selle nõude tavalist aegumistähtaega ei tohi kokkuleppel lühendada. Kui te selle aja jooksul nõuet ei esita, loobute seadusega lubatud ulatuses kõigist õigustest, mis teil on sellise nõude suhtes, ja X-ile ei kaasne ühtegi kohustust selle nõude suhtes.

Esitamismenetlus ja kulud. Vahekohtumenetluse alustamiseks leiate nõude esitamise juhised aadressilt: https://adr.org/Support. X tasub tarbija esialgse esitamistasu 200 dollarit ja vahekohtumenetluse kulud AAA tarbijakaitse vahekohtu reeglites nõutud ja määratletud ulatuses, kuid mitte rohkem, kui selles sättes määratud summad. Kui aga vahekohtunik teeb kindlaks, et nõuded esitati ahistamise eesmärgil või olid ilmselgelt kergemeelsed, võib vahekohtunik vahekohtuniku hüvitise ja haldustasud, sealhulgas esitamis- ja ärakuulamistasud, ümber jaotada, nagu on sätestatud AAA tarbijavahekohtu reeglites. Vahekohtu reeglid võimaldavad teil teatud juhtudel ka advokaaditasusid sisse nõuda. Pooled mõistavad, et selle kohustusliku sätte puudumisel on neil õigus esitada vaidlused kohtusse ja saada vandekohtu istung. Lisaks mõistavad nad, et mõnel juhul võivad vahekohtu kulud ületada kohtuvaidluse kulusid ja õigus ülekuulamistulemustele võib olla vahekohtus piiratum kui kohtus.

Asukoht. Vahekohus toimub ainult dokumentide alusel, võimalik on valida ka menetluse läbiviimist telefoni või video teel või isiklikult. Isikliku vahekohtumenetluse puhul toimub menetlus teie elukohajärgses linnas või maakonnas või California osariigis San Francisco maakonnas, kui te ei ela Ameerika Ühendriikides.

Ühishagist loobumine. MÕLEMAD OSAPOOLED NÕUSTUVAD LISAKS, ET NÕUDEID VÕIB ESITADA AINULT ISEENDA NIMEL, MITTE ÜHISHAGI VÕI MUU ESINDUSMEETME NIMEL VÕI SELLE OSANA. POOLED LOOBUVAD SÕNASELGELT OMA ÕIGUSEST ESITADA ÜHISHAGI VÕI TAOTLEDA KAITSET KLASSI ALUSEL. Kui mõlemad pooled selles kirjalikult kokku ei lepi, ei pruugi vahekohtunik menetlusi või rohkem kui ühe isiku nõudeid koondada ega muul viisil juhtida mis tahes esindus- või kollektiivmenetlust.

Eraldatavus. Kui tehakse kindlaks, et mõnda käesoleva vaidluste lahendamise kokkuleppe osa ei saa jõustada konkreetse hagi- või õiguskaitsenõude (näiteks esialgse õiguskaitse) suhtes, siis see nõue või õiguskaitsevahend (ja ainult see nõue või õiguskaitsevahend) eraldatakse ja tuleb esitada pädeva kohtu alluvusse ning kõik muud nõuded tuleb lahendada vahekohtus.

Erand – väiksemate nõuete kohtuvaidlused. Olenemata poolte otsusest lahendada kõik vaidlused vahekohtu kaudu, võib kumbki pool taotleda õiguskaitset väiksemate nõuete kohtus vaidluste või nõuete puhul, mis kuuluvad selle kohtu jurisdiktsiooni alla.

30-päevane loobumisõigus. Kui soovite kasutada loobumisõigust ega olla seotud ülaltoodud vahekohtu sätetega, võite saata kirjaliku teate oma loobumisotsusest järgmisele aadressile:

X Corp.
Attn: Legal Department – Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Kui teie liitumine programmiga on juba heaks kiidetud, võite esitada loobumisteate, avades oma X-i konto navigeerimismenüüst valik Abi saamine jaotisest Seaded ja privaatsus > Rahastamine > Abi saamine.

Teie kirjalik teade peab sisaldama teie nime, X-i konto kasutajatunnust, teie konto kasutajatunnusega seotud e-posti aadressi või telefoninumbrit ja selget avaldust, et te ei soovi lahendada vaidlusi X-iga.

Teade tuleb saata 30 päeva jooksul pärast tingimustega nõustumist, vastasel juhul olete kohustatud lahendama vaidlusi nende sätete tingimuste kohaselt. Teie otsus sellest vahekohtu sättest loobuda ei avalda negatiivset mõju teie suhtele X-iga ega X-i poolt teile funktsioonide või teenuste pakkumisele. Kui loobute nendest sätetest, ei ole need X-ile siduvad.

Selle lõigu muudatused. Teavitame 60 päeva ette kõigist käesoleva vaidluste lahendamise kokkuleppe olulistest muudatustest. Muudatused jõustuvad 60. päeval ja rakenduvad edasiulatuvalt ainult nende nõuete suhtes, mis tekivad pärast 60. päeva.

Kohaldatav õigus. NEED TINGIMUSED JÄÄDVUSTAVAD TEHINGU RIIKIDEVAHELISES KAUBANDUSES. FÖDERAALSE VAHEKOHTU SEADUS JA TÕLGENDAV KOHTUPRAKTIKA REGULEERIVAD NENDE VAHEKOHTU SÄTETE TÕLGENDAMIST NING RAKENDAMIST, ARVESTAMATA OSARIIGI SEADUST. Kui vaidluste suhtes kohaldatakse osariigi materiaalõigust, kohaldatakse California osariigi seadust, arvestamata kollisiooninormide sätteid.

Püsimajäämine. See vaidluste lahendamise kokkulepe jääb püsima pärast teie ja X-i vahelise suhte lõppemist, sealhulgas X-i pakutavate teenuste või suhtluse tühistamist või tellimusest loobumist.

 

14. Tingimuste muutmine.

Jätame endale õiguse neid tingimusi aeg-ajalt muuta. Teavitame teid olulistest muudatustest, näiteks teenuseteatise või meili teel teie kontoga seotud e-posti aadressile. Teie jätkuvat osalemist programmis pärast muudatuste jõustumist loetakse selliste muudatustega nõustumiseks. Kui muudatused ei ole teile vastuvõetavad, võite programmis osalemise lõpetada, saates kirjaliku teate X-ile ja lõpetades tellimuste funktsioonide kasutamise.

Teenuse Subscriptions Creator tingimused on kirjutatud inglise keeles, kuid tõlgete kaudu on need saadaval mitmes keeles. X püüab teha tõlked võimalikult täpselt vastavaks ingliskeelsele originaalversioonile. Mis tahes lahknevuste või ebakõlade korral on siiski ülimuslik teenuse Subscriptions Creator tingimuste ingliskeelne versioon. Nõustute, et teenuse Subscriptions Creator tingimuste tõlgendamisel ja koostamisel lähtutakse ingliskeelsest versioonist.

 

15. Te ei ole meie töötaja.

Te mõistate, et teie suhe meiega on ainult see, et olete sõltumatu isikuna meie teenuste kasutaja. Te ei ole meie töötaja. Nende tingimuste või teie programmis osalemisega ei ole ette nähtud ega loodud ühtegi agentuuri, partnerlust ega ühisettevõtet. Te säilitate kõik õigused ja kohustused oma sisu olemuse ja seaduslikkuse, selle loomise ja pakkumise viisi ning selle eest, kas otsustate seda üldse pakkuda.

 

16. Muud sätted.

a. Tagasiside. Sisulooja võib esitada X-ile kommentaare programmi ja/või selle kohta, kuidas sisulooja hindab ja kasutab X-i pakutavaid funktsioone ja teenuseid („Tagasiside”). Sisulooja nõustub sellega, et X ja selle volitatud isikud võivad tagasisidet, sealhulgas selle tuletatud teoseid, kopeerida, muuta, luua tuletatud teoseid, avalikult kuvada, avaldada, levitada, litsentsida ja edasi litsentsida, lisada ja muul viisil kasutada mis tahes ja kõigil ärilistel ning mitteärilistel eesmärkidel, ilma et sisulooja maksaks mingit tasu või temalt eeldataks mis tahes omistamist. Miski selles lepingus ei takista X-i arendamast funktsioone, tooteid või teenuseid, mis võivad olla konkurentsivõimelised sisulooja või sisulooja mis tahes klientide või lõppkasutajate funktsioonide, toodete või teenustega.

b. Kohaldatav õigus. Neid tingimusi reguleerivad California osariigi seadused ning teie ja X-i vahel tekkivate vaidluste suhtes kohaldatakse ülaltoodud lõiku 13 (Vaidluste lahendamise kokkulepe – siduv vahekohus ja ühishagist loobumine).

c. Teated. Kõik teated tuleb X-ile saata aadressile X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department esimese klassi kirjatariifi või lennuposti või kullerteenuse kaudu ja selle koopia meili teel e-posti aadressile legalnotices@x.com ning need loetakse kättesaamisel kättesaaduks. Teile võidakse saata teade meili teel X-i kontoga seotud e-posti aadressile või sõnumiga, mis postitatakse teie X-i kontole või teenusesse, ja see loetakse kättesaaduks, kui teade on saadetud (e-postiga) või postitatud.

d. Õigustest loobumine. X-i suutmatust rakendada mis tahes õigusi või käesolevate tingimuste sätteid ei loeta nendest õigustest või sätetest loobumiseks. X-i õigustest loobumine mis tahes täitmatajätmise korral ei ole õigustest loobumine ühegi järgneva täitmatajätmise korral.

e. Püsimajäämine; Eraldatavus. Kõik kohustused, mis sõnaselgelt või oma olemuselt jätkuvad pärast käesolevate tingimuste lõppemist, jäävad püsima ja kehtima ka pärast tingimuste lõppemist. Kohaldamatuid sätteid muudetakse, et kajastada poolte kavatsust, ja nende tingimuste ülejäänud sätted jäävad täies mahus kehtima.

f. Loovutamine. Te ei tohi neid tingimusi ega oma alltoodud õigusi ja kohustusi loovutada ega üle kanda ning kõik sellised katsed on tühised.

g. Vääramatu jõud. Kumbki osapool ei vastuta viivituste ega rikkumiste eest seoses nendest tingimustest tulenevate kohustustega ja nende täitmisega, mis on tingitud temast sõltumatutest põhjustest, sealhulgas, kuid mitte ainult, vääramatu jõud, rahvavaenlase teod, valitsuse teod, tulekahju, üleujutused, epideemiad (sealhulgas COVID-19), karantiinipiirangud, streigid, rahutused, terroriaktid või terroriaktide ähvardused, telekommunikatsiooni- või tehniliste seadmete või taristu rike või viivitus või kaubaembargod („Vääramatu jõu olukord”), ning kumbki pool vabastatakse alltoodud kohustuste täitmisest sellise vääramatu jõu olukorra ajaks. Kui vääramatu jõu olukord takistab teil esitada oma teenuse Subscriptions kontot sellisel kujul, nagu esindate teie, ei ole teil õigust saada tulu teie teenuse Subscriptions konto tellimuste eest, mis on tühistatud või muul viisil teostamata, nagu esindate teie.

h. Kogu leping. Need tingimused (sealhulgas siin viidatud X-i kasutajaleping) moodustavad X-i ja teie vahelise täieliku arusaama nende tingimuste sisu osas ning ühendavad ja asendavad kõik osapooltevahelised eelnevad suhtlused, arusaamad ja kokkulepped, mis puudutavad seda teemat kas kirjalikult või suuliselt.