Användarvillkor för X-köpare

goglobalwithtwitterbanner

 

Användarvillkor för X-köpare

Ikraftträdandedatum: 13 maj 2024

X ger dig tillgång till vissa funktioner i utbyte mot att du betalar en engångsavgift eller återkommande avgift, beroende på vad som är tillämpligt för de aktuella funktionerna (var och en ”betaltjänst” och sammantaget ”betaltjänster”). Exempelvis betraktas både X Premium (enligt definitionen nedan) och Prenumerationer var och en som en ”Betaltjänst”. 

Om du registrerar dig för och/eller använder en betaltjänst, är ditt bruk av betaltjänsterna och eventuella motsvarande transaktioner föremål för (i) de villkor som anges häri, däribland de tillämpliga villkoren för varje betaltjänst du köper enligt listan nedan (”Användarvillkor för X-köpare” med ett gemensamt namn) och (ii) X:s tillämpliga användarvillkor, X:s integritetspolicy, X:s regler och policyer, samt alla policyer som införlivas i dem (”X:s användaravtal” med ett gemensamt namn). Dessa Användarvillkor för X-köpare och det tidigare nämnda X:s användaravtal benämns i detta dokument gemensamt ”villkoren”. ”X” syftar på det X-bolag som förser dig med betaltjänsterna.

Läs dessa Användarvillkor för X-köpare noga för att se till att du förstår de aktuella villkoren och undantagen. OM DU BOR I USA INNEHÅLLER DESSA VILLKOR VIKTIG INFORMATION SOM GÄLLER DIG OM HUR TVISTER LÖSES GENOM BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE I STÄLLET FÖR I DOMSTOL, INKLUSIVE ATT DU AVSÄGER DIG RÄTTEN ATT LÄMNA IN ETT YRKANDE SOM EN GRUPPTALAN OCH RÄTTEN ATT BEFRIAS FRÅN FÖRPLIKTELSER, SAMT EN BEGRÄNSNING AV DIN RÄTT ATT STÄLLA KRAV PÅ X MER ÄN ETT ÅR EFTER ATT DE RELEVANTA HÄNDELSERNA INTRÄFFADE, VILKET PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER OM NÅGON TVIST MED X UPPSTÅR. SE AVSNITT 6 I DE ALLMÄNNA VILLKOREN FÖR MER INFORMATION OM DESSA BESTÄMMELSER.

Godkännande. Genom att använda eller ansluta till en betaltjänst från X, betala en faktura enligt villkoren och/eller klicka på en knapp för att göra ett engångsköp eller betala för en återkommande prenumeration på betaltjänsten som X tillhandahåller, samtycker du till att vara bunden av villkoren. Om du inte förstår villkoren eller inte accepterar delar av dem, får du inte använda eller ansluta till någon betaltjänst. Om du vill köpa och använda en betaltjänst måste du (i) vara minst 18 år eller myndig enligt lagarna i den jurisdiktion där du bor eller (ii) ha uttryckligt tillstånd från din förälder eller målsman om att köpa och använda betaltjänsten. Om du är förälder eller målsman och tillåter ditt barn (eller ett barn som du är målsman för) att köpa eller använda en betaltjänst, accepterar du att villkoren gäller dig, att du ska följa villkoren och att du ansvarar för barnets aktivitet på betaltjänsterna och garanterar att barnet också följer villkoren. Enligt avsnittet Vilka får använda tjänsterna i X:s användarvillkor, måste du i samtliga fall vara minst 13 år gammal för att få använda X-tjänsten. Om du accepterar dessa Användarvillkor för X-köpare och nyttjar betaltjänsterna på uppdrag av ett företag, en organisation, en myndighet eller en annan juridisk person, garanterar du att du är behörig att göra det och har befogenhet att binda en sådan juridisk person till dessa Användarvillkor för X-köpare, och i så fall refererar orden ”du/dig” och ”din/ditt/dina” i dessa Användarvillkor för X-köpare till denna juridiska person.

Avtalsingående juridisk X-person. Du ingår dessa Användarvillkor för X-köpare med den juridiska person som finns på den plats där du bor, enligt listan nedan. Denna juridiska person kommer att förse dig med betaltjänsterna.

Din plats

Nordamerika (inklusive Hawaii) eller Sydamerika

Avtalsingående juridisk person

X Corp. med kontor på adressen 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA

Din plats

Europeiska unionen, EFTA-länderna eller Förenade kungariket

Avtalsingående juridisk person

Twitter International Unlimited Company med säte på adressen One Cumberland Place Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland

Din plats

Länder som inte finns på ovanstående två platser, däribland i Asien och Stillahavsområdet, Mellanöstern, Afrika eller Europa (exklusive EU-länder, EFTA-länder och Förenade kungariket)

Avtalsingående juridisk person

Twitter Global LLC med säte på adressen 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, USA

 

Ändringar av villkoren, betaltjänster och priser

1. Villkorsändringar. X kan komma att ändra dessa Användarvillkor för X-köpare från tid till annan. Ändringarna kommer inte att vara retroaktiva, och den senaste versionen av Användarvillkor för X-köpare, som finns på adressen legal.x.com/purchaser-terms, styr din användning av betaltjänster och eventuella motsvarande transaktioner. Om vi ändrar eller reviderar dessa villkor efter att du har godkänt dem (om villkoren t.ex. ändras efter att du har köpt en prenumeration), meddelar vi dig på förhand om väsentliga ändringar av dessa villkor. Aviseringen kan ske elektroniskt, däribland (och utan begränsning) via en avisering i tjänsten eller ett e-postmeddelande till den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Genom att fortsätta ansluta till eller använda betaltjänsterna efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade användarvillkoren för X-köpare. Om du inte samtycker till att följa dessa eller framtida användarvillkor för X-köpare ska du inte använda eller ansluta till (eller fortsätta att använda eller ansluta till) betaltjänsterna.

Användarvillkoren för X-köpare är skrivna på engelska men görs tillgängliga på flera språk genom översättning. X försöker se till att översättningarna är så identiska som möjligt med den engelska originalversionen. Men vid eventuella avvikelser eller bristande överensstämmelse ska den engelska versionen av användarvillkoren för X-köpare ha företräde. Du accepterar att engelska är referensspråket för tolkningen och konstruktionen av villkoren i användarvillkoren för X-köpare.

2. Ändringar av betaltjänster. Våra betaltjänster utvecklas ständigt. Därför kan betaltjänsterna ändras från tid till annan, efter vårt gottfinnande. Vi kan (permanent eller tillfälligt) sluta tillhandahålla betaltjänsterna och alla funktioner i betaltjänsterna till dig eller till användare i allmänhet med eller utan förvarning. X är inte ansvarigt gentemot dig eller någon extern part för någon ändring, avstängning eller något avbrott av betaltjänsterna. De specifika villkoren (som anges nedan) för den specifika betaltjänsten visar hur du kan säga upp en prenumeration eller, i aktuella fall, begära pengar tillbaka. 

3. Prisändringar. Priset för betaltjänster, däribland återkommande prenumerationsavgifter, kan ändras från tid till annan. X meddelar dig i rimlig tid om alla väsentliga ändringar av priset på betaltjänster. För prenumerationstjänster träder prisändringar i kraft i början av nästa prenumerationsperiod efter datumet för prisändringen. Om du inte går med på en prisändring har du rätt att avvisa ändringen genom att säga upp din prenumeration på den aktuella betaltjänsten innan prisändringen träder i kraft.

Betalningsvillkor. X erbjuder olika betalningsalternativ som kan variera beroende på betaltjänst, din enhet och/eller ditt operativsystem, din geografiska plats eller andra faktorer. I mån av tillgång (eftersom X kan göra olika köpmetoder tillgängliga från tid till annan) kan dessa betalningsalternativ inkludera möjligheten att använda funktionen ”Betala i appen” som erbjuds av Google eller Apple, eller att göra en webbetalning med X:s externa betalningsbehandlare Stripe (www.stripe.com, hädanefter ”Stripe”). När du betalar samtycker du uttryckligen till att (i) betala priset som anges för betaltjänsten och eventuella ytterligare belopp som rör aktuella skatter, kreditkortsavgifter, bankavgifter, avgifter för transaktioner med utlandet, valutaväxlingsavgifter och valutafluktuationer; och att (ii) följa alla relevanta användarvillkor, integritetspolicyer eller andra juridiska avtal eller begränsningar (däribland ytterligare åldersbegränsningar) som ålagts av Google, Apple eller Stripe (som X:s externa betalningsbehandlare) i samband med att du använder en given betalningsmetod (om du exempelvis väljer att betala via Apples funktion för köp i appar samtycker du till att följa alla relevanta villkor, krav och/eller begränsningar som Apple ställer upp). Alla privata personuppgifter som du tillhandahåller i samband med att du använder betaltjänsterna, däribland men utan begränsning alla uppgifter som tillhandahålls i samband med betalningen, kommer att behandlas enligt X:s integritetspolicy. X kan komma att dela dina betalningsuppgifter med betaltjänstleverantörer för att behandla betalningar; förhindra, upptäcka och undersöka bedrägerier eller andra förbjudna aktiviteter; underlätta lösningen av tvister såsom återkrav eller återbetalningar; och för andra ändamål i samband med godkännandet av kreditkort, betalkort eller ACH. Du ansvarar för att se till att dina bank-, kredit-, betalkortsuppgifter eller andra betalningsuppgifter alltid är aktuella, fullständiga och korrekta. Om du betalar för en betaltjänst kan vi få information om transaktionen, t.ex. när den gjordes, när en prenumeration är inställd på att löpa ut eller förlängas automatiskt, på vilken plattform du handlade och annan information. X kommer inte att vara ansvarigt för eventuella fel som görs eller förseningar som åsamkas av en betalningsbehandlare, Apples App Store eller Google Play Butik, din bank, ditt kreditkortsföretag och/eller något betalningsnätverk. Se villkoren för alla specifika betaltjänster nedan om du vill veta betalningsvillkoren som gäller för den specifika betaltjänsten, däribland hur prenumerationsförlängningar hanteras och andra viktiga villkor.

Tillämpning av X:s användaravtal, Uppsägning, Inga återbetalningar, Flera X-konton och Begränsningar

1. X:s användaravtal gäller dig. DU MÅSTE ALLTID FÖLJA OCH ÅTLYDA X:S ANVÄNDARAVTAL. X:s användaravtal gäller alltid ditt bruk av X-tjänsten, inklusive betaltjänsterna och funktionerna. Om du inte följer och åtlyder X:s användaravtal, eller om X tror att du har underlåtit att följa och åtlyda X:s användaravtal, kan det leda till att dina betaltjänster sägs upp. En sådan uppsägning gäller utöver och utan begränsning till eventuella verkställande tvångsåtgärder som X kan vidta mot dig enligt X:s användaravtal. I sådana fall kan du förlora fördelarna med dina betaltjänster, och du kommer inte att vara berättigad till några pengar tillbaka för något du har betalat (eller förbetalat) för betaltjänster.

2. Varför X kan avsluta din tillgång till betaltjänster. X kan avbryta eller avsluta din tillgång till betaltjänster eller sluta att erbjuda dig hela eller delar av betaltjänsterna (utan något ansvar) när som helst av godtyckliga anledningar, inklusive men inte begränsat till något av följande skäl:

a. X menar, efter eget gottfinnande, att du har brutit mot villkoren eller att din användning av betaltjänsterna skulle bryta mot tillämpliga lagar

b. X uppmanas eller instrueras att göra det av någon behörig domstol, tillsynsmyndighet eller brottsbekämpande myndighet

c. X har oväntade tekniska problem eller säkerhetsproblem

d. X menar att du har brutit mot X:s användaravtal

e. Du ger upphov till risk eller möjlig juridisk exponering för X

f. Ditt konto bör tas bort på grund av olagligt beteende

g. Ditt konto bör tas bort på grund av långvarig inaktivitet

h. Tillhandahållandet av Betaltjänsterna (helt eller delvis) till dig är inte längre kommersiellt gångbart (efter X:s eget gottfinnande).

3. Alla transaktioner är slutgiltiga. Alla betalningar för betaltjänster är slutgiltiga och återbetalas eller byts inte ut, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag. Vi lämnar inga garantier om arten, kvaliteten eller värdet av en betaltjänst eller tillgängligheten eller leveransen av den. Återbetalningar eller krediter ges inte för någon oanvänd eller delvis använd betaltjänst (till exempel en delvis använd prenumerationsperiod). 

4. Betaltjänster kan inte överlåtas mellan X-konton. Varje köp av en betaltjänst gäller ett enda X-konto, vilket innebär att köpet endast gäller det konto du använde när du köpte betaltjänsten och inte gäller andra konton som du kan ha tillgång till eller kontroll över. Om du har eller rår över flera konton och vill ha tillgång till betaltjänster på varje konto, måste du köpa betaltjänsten med varje konto.

5. Begränsningar och skyldigheter

a. Du får endast köpa och använda en betaltjänst om du lagligen har rätt att använda betaltjänsten i ditt land och bor i ett land som stöds av X för den tillämpliga betaltjänsten. X kan, efter eget gottfinnande, begränsa möjligheten att komma åt eller köpa en betaltjänst i vissa länder. X förbehåller sig rätten att ändra listan över länder som stöds från tid till annan.

b. Vi förbehåller oss rätten att vägra transaktioner för betaltjänster eller att annullera eller avbryta försäljningen eller användningen av en betaltjänst efter eget gottfinnande. 

c. Du får inte tillåta andra att använda ditt X-konto för att komma åt någon betaltjänst som en sådan person inte har beställt.

d. Du får inte köpa eller använda en betaltjänst om du är en person med vilken amerikanska personer inte tillåts ha affärer på grund av ekonomiska sanktioner, inklusive, utan begränsning, sanktioner som administreras av USA:s finansdepartements Office of Foreign Assets Control eller någon annan tillämplig sanktionsmyndighet (”förbjuden person”). Detta omfattar, utan begränsning, personer som är belägna eller medborgare eller normalt bosatta i följande länder och regioner: Kuba, Iran, Krimregionen i Ukraina, Nordkorea och Syrien. Du garanterar att du inte är en förbjuden person.

e. DU GARANTERAR ATT DU KOMMER ATT ANVÄNDA BETALTJÄNSTERNA ENDAST FÖR LAGLIGA ÄNDAMÅL OCH ENDAST ENLIGT VILLKOREN.

Skatter och avgifter. Du ansvarar för och samtycker till att betala alla tillämpliga skatter, tullar, tariffer och avgifter som rör köpet av betaltjänster, inklusive sådana som måste betalas till antingen X eller en extern betalningsbehandlare. Dessa skatter kan omfatta men är inte begränsade till moms, GST; säljskatter, källskatter och andra tillämpliga skatter. Beroende på var du befinner dig kan X vara ansvarigt för att samla in och rapportera information som rör transaktionsskatter som härrör från ditt köp av betaltjänster. Du ger X tillstånd att tillhandahålla dina konto- och personuppgifter till den relevanta skattemyndigheten för att uppfylla våra skatteuppbörds- och rapporteringsskyldigheter.

 

Allmänna villkor

1. Kontaktuppgifter. Om du har några frågor om betaltjänsterna eller dessa villkor kan du se X:s hjälpcenter för betaltjänster om du vill veta mer. Om du redan har köpt en betaltjänst kan du även kontakta oss via supportlänken som finns i navigeringsmenyn på ditt X-konto under betal- eller prenumerationsinställningarna. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss här genom att använda formuläret Hjälp med betalfunktioner.

2. FRISKRIVNINGAR. I DEN MÅN TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER DET SKER DIN TILLGÅNG TILL OCH DITT BRUK AV BETALTJÄNSTERNA PÅ EGEN RISK. DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT BETALTJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÅNG”. X FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, BÅDA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. X GER INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR (I) BETALTJÄNSTERNAS FULLSTÄNDIGHET, NOGGRANNHET, TILLGÄNGLIGHET, AKTUALITET, SÄKERHET ELLER TILLFÖRLITLIGHET; OCH (II) ATT BETALTJÄNSTERNA UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA OAVBRUTET, SÄKERT ELLER FELFRITT. DU ANSVARAR FÖR DITT BRUK AV X-TJÄNSTEN, INKLUSIVE BETALTJÄNSTER, OCH ALLT INNEHÅLL DU LÄMNAR UT.

3. ANSVARSBEGRÄNSNING. I DEN MÅN TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET SKA X-BOLAGEN INTE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND, ELLER NÅGON FÖRLUST AV VINSTER ELLER INTÄKTER, VARE SIG DEN SKER DIREKT ELLER INDIREKT, ELLER FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER, GOODWILL ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER SOM UPPKOMMER GENOM (i) DITT BRUK ELLER ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT BRUKA ELLER ANVÄNDA BETALTJÄNSTERNA; (ii) EVENTUELLT BETEENDE ELLER INNEHÅLL FRÅN NÅGON TREDJE MAN SOM LÄGGS UPP VIA BETALTJÄNSTERNA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLT ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT UPPFÖRANDE AV ANDRA ANVÄNDARE ELLER TREDJE MAN; (iii) INNEHÅLL SOM ERHÅLLS FRÅN BETALTJÄNSTERNA; SAMT (iv) OBEHÖRIG ÅTKOMST, ANVÄNDNING ELLER ÄNDRING AV DET DU ÖVERFÖR ELLER DITT INNEHÅLL. FÖR ATT UNDANRÖJA TVIVELSMÅL ÄR DEFINITIONEN AV BETALTJÄNSTER BEGRÄNSAD TILL DE FUNKTIONER SOM ERBJUDS AV X OCH OMFATTAR INTE NÅGOT INNEHÅLL DU KOMMER ÅT OCH/ELLER INTERAGERAR MED GENOM ATT ANVÄNDA DESSA FUNKTIONER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DET SAMLADE ANSVARET FÖR X-BOLAGEN ÖVERSTIGA DET STÖRRE VÄRDET AV ETTHUNDRA US-DOLLAR (100,00 USD) ELLER DET BELOPP DU BETALADE OSS, OM NÅGOT, UNDER DE SENASTE SEX MÅNADERNA FÖR BETALTJÄNSTERNA SOM GER UPPHOV TILL YRKANDET. BEGRÄNSNINGARNA I DETTA UNDERAVSNITT GÄLLER OAVSETT TEORI OM ANSVAR, VARE SIG DET GRUNDAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, LAGAR, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖR FÖRSUMLIGHET) ELLER ANNAT, OCH OAVSETT OM X HAR INFORMERAS OM MÖJLIGHETEN AV EN SÅDAN SKADA ELLER INTE, OCH ÄVEN OM EN ÅTGÄRD SOM BESKRIVS HÄR BEFINNS INTE HA UPPNÅTT SITT VÄSENTLIGA SYFTE. "X-BOLAG" SYFTAR PÅ X, DESS MODERBOLAG, ANKNUTNA ORGANISATIONER, RELATERADE FÖRETAG, TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER, REPRESENTANTER, PARTNER OCH LICENSGIVARE.

LAGEN I DIN JURISDIKTION TILLÅTER KANSKE INTE VISSA BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR. I DEN MÅN SOM KRÄVS ENLIGT LAGEN I DIN JURISDIKTION BEGRÄNSAR DET OVANSTÅENDE INTE X-BOLAGENS ANSVAR FÖR BEDRÄGERIER, BEDRÄGLIG FELAKTIG FRAMSTÄLLNING, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKAS AV VÅR VÅRDSLÖSHET, OAKTSAMHET, ELLER AVSIKTLIGA BETEENDE. I DEN MÅN LAGEN MEDGER DET SKA X-BOLAGENS MAXIMALA TOTALA ANSVAR FÖR EVENTUELLA ICKE EXKLUDERBARA GARANTIER VARA BEGRÄNSAT TILL ETTHUNDRA US-DOLLAR (100,00 USD).

4. Meddelande som rör Apple. Om du har köpt betaltjänsterna eller använder eller ansluter till betaltjänsterna på en iOS-enhet, bekräftar och samtycker du vidare till villkoren i detta avsnitt. Du bekräftar att villkoren endast gäller mellan dig och oss, inte med Apple, och att Apple inte är ansvarigt för betaltjänsterna och innehållet i dessa. Apple har ingen som helst skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster som rör betaltjänsterna. Om betaltjänsterna inte uppfyller någon tillämplig garanti, kan du meddela Apple, så kommer Apple att återbetala ett eventuellt tillämpligt inköpspris för betaltjänsterna till dig; och i den mån lagen medger det har Apple ingen som helst annan garantiförpliktelse med avseende på betaltjänsterna. Apple ansvarar inte för att komma till rätta med några yrkanden från dig eller någon tredje man som rör betaltjänsterna eller ditt innehav och/eller bruk av betaltjänsterna, däribland (i) produktansvarsyrkanden, (ii) påståenden om att betaltjänsterna inte överensstämmer med tillämpliga rättsliga krav, samt (iii) yrkanden som uppkommer genom konsumentlagstiftning eller liknande lagstiftning. Apple ansvarar inte för utredning, försvar, förlikning och betalning av tredje mans yrkanden om att betaltjänsterna och/eller ditt innehav och bruk av mobilappen gör intrång i den externa partens immateriella rättigheter. Du samtycker till att följa alla tillämpliga tredje mäns villkor när du använder betaltjänsterna. Apple och Apples dotterbolag är externa förmånstagare av villkoren, och när du godkänner villkoren kommer Apple att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att genomdriva villkoren gentemot dig som extern förmånstagare av villkoren. Du intygar och garanterar härmed att (i) du inte befinner dig i ett land som är föremål för embargo från de amerikanska myndigheterna eller som av de amerikanska myndigheterna har betecknats som ett ”terroriststödjande” land; och att (ii) du inte finns med på någon av de amerikanska myndigheternas listor över förbjudna eller begränsade parter.

5. Konflikt. I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i dessa användarvillkor för X-köpare och villkoren i X:s användaravtal, har bestämmelserna i dessa användarvillkor för X-köpare företräde med avseende enbart på ditt bruk av en betaltjänst.

 

6. AVTAL OM TVISTLÖSNING – BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH FRÅNSÄGANDE AV GRUPPTALAN

DETTA AVSNITT GÄLLER ENDAST DIG SOM BOR I USA. LÄS DETTA AVSNITT NOGA – DET KAN PÅVERKA DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER MARKANT, SÄRSKILT DIN RÄTT ATT LÄMNA IN EN STÄMNING I EN DOMSTOL.

a. Allmänt. Följande bestämmelser är viktiga med avseende på avtalet mellan dig och X angående X:s funktioner eller produkter som dessa villkor gäller. Enligt bestämmelserna nedan, inklusive undantagen som anges i detta avsnitt 6, samtycker du och X till att alla tvister, yrkanden eller kontroverser som uppstår på grund av eller som är relaterade till dessa villkor, marknadsföringen av betaltjänster och/eller ditt deltagande i betaltjänster skall medlas (”tvist” eller ”tvister”). 

b. Initial tvistlösning. De flesta tvister mellan dig och oss kan lösas informellt. Om du redan har köpt en betaltjänst är vårt supportteam tillgängligt via supportlänken, som du hittar på navigeringsmenyn i ditt X-konto under betalnings- eller prenumerationsinställningarna för att räta ut eventuella frågetecken som rör betaltjänsterna. När du kontaktar oss ska du kort beskriva arten av och anledningen till dina bekymmer, dina kontaktuppgifter och den specifika lösning du är ute efter. Parterna ska under denna supportprocess göra sitt bästa för att lösa en eventuell tvist. Du och vi är överens om att deltagande i god tro i denna informella process är nödvändigt och måste slutföras som ovan innan någon av parterna får inleda ett skiljedomsförfarande angående någon tvist.

c. BINDANDE SKILJEDOM. Om vi inte kan komma överens med dig om en tvist inom trettio (30) dagar från den tidpunkt då den informella tvistlösningen inleddes enligt bestämmelsen om initial tvistlösning ovan, kan antingen du eller vi inleda ett bindande skiljedomsförfarande, vilket är det enda sättet att lösa en tvist, med förbehåll för de villkor som anges nedan och med undantag för yrkanden som väcks i domstol för småmål eller om du inte väljer bort detta. Specifikt ska alla tvister lösas enbart genom bindande skiljedomsförfarande som hanteras av American Arbitration Association (”AAA”) i San Francisco i Kalifornien och genom en enda ömsesidigt överenskommen skiljedomare enligt bestämmelserna i AAA:s regler för konsumentskiljedomsförfaranden, som finns på www.adr.org eller per telefon från AAA på numret 1 800 778 78 79. DU OCH X AVSÄGER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN RÄTTEN TILL EN RÄTTEGÅNG MED EN JURY ELLER DOMARE.

Skiljedomaren och inte någon federal, statlig eller lokal domstol eller myndighet ska ha exklusiv behörighet att slita eventuella tvister, däribland alla yrkanden om att hela eller delar av dessa användarvillkor för X-köpare är ogiltiga eller möjliga att ogiltigförklara, eller om en tvist är föremål för skiljedom. Skiljedomaren har befogenhet att bevilja vilka medel som helst som är tillgängliga i en domstol enligt lagen eller enligt vad som är rätt och billigt, förutsatt att dessa medel (inklusive förelägganden) är begränsade till dina individuella omständigheter. Oaktat kraven i denna skiljedomsbestämmelse kan du, om tvisten omfattar ett krav på offentligt föreläggande, välja att avskilja det yrkandet från skiljeförfarandet och väcka det i en valfri behörig domstol. Skiljedomarens utlåtande ska vara skriftligt och bindande för parterna och kan anslås som en dom i en valfri behörig domstol.

DU HAR ETT ÅR PÅ DIG ATT LÄMNA IN ETT YRKANDE MOT X, OM DU INTE VÄLJER BORT DETTA. Du måste väcka anspråk mot X inom ett (1) år efter det datum då yrkandet uppstod, såvida inte lagen föreskriver att den normala preskriptionstiden för yrkandet inte får förkortas genom avtal. Om du inte inleder ett yrkande inom denna period avsäger du dig, i den utsträckning som lagen tillåter det, alla rättigheter du har till ett sådant yrkande, och X ska inte ha något ansvar med avseende på sådana yrkanden.

d. Registreringsprocess och kostnader. Det finns anvisningar om hur du inleder ett skiljedomsförfarande på adressen https://adr.org/Support. X betalar din initiala registreringsavgift på 200 USD och kostnaderna för skiljedomsförfarandet upp till den omfattning som krävs och enligt definitionen i AAA Consumer Arbitration Rules, men inte ett högre belopp än det som anges i denna bestämmelse. Men om skiljedomaren fastställer att anspråket har lämnats in i syfte att trakassera eller var uppenbart oseriöst, kan skiljedomaren omfördela skiljedomarens ersättning och administrativa avgifter, inklusive registrerings- och förhandlingsavgifterna, enligt AAA Consumer Arbitration Rules. Skiljedomsreglerna innebär även att du kan få advokatarvoden betalda i vissa fall. Parterna förstår att de utan denna obligatoriska klausul skulle ha rätt att väcka talan i domstol och ha en juryrättegång. De förstår vidare att kostnaderna för skiljedomsförfarandet i vissa fall kan överstiga kostnaderna för rättstvister och att rätten till framläggande av dokument kan vara mer begränsad i skiljedomsförfaranden än i domstol.

e. Plats. Skiljedomsförfarandet kommer att äga rum enbart på dokumentbasis, eller så kan du välja att genomföra förfarandet via telefon, video eller personligen. För personliga skiljedomar kommer förfarandet att ske i den stad eller det county där du bor eller, om du inte är bosatt i USA, i delstaten Kalifornien, San Franciscos county. 

f. Avstående från grupptalan. DU OCH VI ACCEPTERAR VIDARE ATT EVENTUELLA ANSPRÅK ENDAST FÅR VÄCKAS ENSKILT OCH INTE Å VÄGNARNA FÖR ELLER SOM ETT LED I EN GRUPPTALAN. PARTERNA AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT DELTA I EN GRUPPTALAN ELLER ATT SÖKA FÖRELÄGGANDEN SOM GRUPP. Såvida inte du och vi kommer överens skriftligen får skiljedomaren inte konsolidera förfaranden eller mer än en persons anspråk och får inte på annat sätt presidera över någon form av grupptalan.

g. Avskiljbarhet. Om det fastställs att någon del av detta tvistlösningsavtal inte är verkställbar med avseende på ett visst anspråk eller rättsmedel (t.ex. ett föreläggande), ska detta anspråk eller rättsmedel (och endast det anspråket eller rättsmedlet) avskiljas och väckas vid en behörig domstol, och alla andra anspråk måste hanteras i skiljedomstol.

h. Undantag - Rättstvister om yrkanden som rör småmål. Oaktat parternas beslut att lösa alla tvister genom skiljedomsförfarande, kan endera parten ansöka om rättsmedel i en småmålsdomstol för tvister eller anspråk inom ramen för den domstolens behörighet.

i. 30 dagars rätt att välja bort. Om du vill välja bort och inte vara bunden av dessa skiljedomsbestämmelser som anges ovan, kan du skicka ett skriftligt meddelande om ditt beslut att välja bort dem till följande adress:

X Corp.
Attn: Legal Department – Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
USA

Om du redan har köpt en betaltjänst kan du också skicka in ett meddelande om att du väljer bort bestämmelsen via supportlänken på navigeringsmenyn i ditt X-konto under betalnings- eller prenumerationsinställningarna. 

Ditt skriftliga meddelande måste innehålla ditt namn, ditt X-kontonamn, e-postadressen eller telefonnumret som är kopplat till ditt kontonamn, samt ett tydligt uttalande om att du inte vill lösa tvister med X.

Meddelandet måste skickas inom 30 dagar efter att du första gången betalade för en betaltjänst. Annars är du skyldig att slita tvister enligt villkoren i dessa bestämmelser. Ditt beslut att välja bort denna skiljedomsbestämmelse kommer inte att påverka din relation med X eller leveransen av funktioner eller tjänster till dig av X negativt. Om du väljer bort dessa bestämmelser kommer X inte heller att vara bundet av dem.

j. Ändringar i detta avsnitt. Vi kommer att varsla 60 dagar i förväg om alla väsentliga ändringar av detta tvistlösningsavtal. Ändringarna kommer att träda i kraft den 60:e dagen och kommer endast att gälla framtida anspråk som uppstår efter den 60:e dagen.

k. Lagval. DESSA VILLKOR GÄLLER EN MELLANSTATLIG HANDELSTRANSAKTION. DEN FEDERALA SKILJEDOMSLAGEN OCH RÄTTSPRAXISEN STYR TOLKNINGEN OCH VERKSTÄLLIGHETEN AV DESSA SKILJEDOMSBESTÄMMELSER, UTAN AVSEENDE PÅ DELSTATLIG LAGSTIFTNING. I den mån statlig materiell rätt tillämpas på en tvist, ska lagen i delstaten Kalifornien tillämpas, utan hänsyn till lagkonflikter.

l. Fortsatt giltighet. Detta tvistlösningsavtal fortsätter att gälla när relationen mellan dig och X upphör, inklusive uppsägning eller avregistrering av alla tjänster eller meddelanden som tillhandahålls av X.

7. Gällande lag.

a. Om du bor i USA kommer dessa villkor att styras av lagarna i delstaten Kalifornien, och alla tvister som uppstår mellan dig och X kommer att omfattas av avsnitt 6 ovan (Avtal om tvistlösning – bindande skiljedomsförfarande och frånsägande av grupptalan).

b. Om du bor i en EU-medlemsstat, ett EFTA-land eller Förenade kungariket kommer de tvingande lagarna i ditt bosättningsland att gälla och rättsliga förfaranden kan väckas vid relevanta domstolar enligt lagarna i ditt bosättningsland. 

c. Om du bor utanför USA, en EU-medlemsstat, ett EFTA-land eller Förenade kungariket kommer dessa villkor att styras av lagarna i delstaten Kalifornien.

 

Villkor för X Premium

Genom att ha den återkommande prenumerationstjänsten från X (”X Premium”) samtycker du till att du är underställd och omfattas av Villkoren, inklusive följande Villkor för X Premium:

1. Beskrivning av X Premium. X Premium är en tjänst med en löpande prenumeration från X som ger tillgång till vissa funktioner, förmåner och/eller tjänster, enligt beskrivningen här. Din prenumeration på X Premium förlängs automatiskt tills den avslutas enligt villkoren, inklusive dessa Villkor för X Premium.    

a. Nivåer av X Premium. X Premium-prenumeranter kan välja mellan flera nivåer. Varje nivå ger tillgång till olika funktioner och kostar olika. Både års- och månadspriser är tillgängliga på alla nivåer. Vissa funktioner kan kräva att kontot verifieras och att en bock visas offentligt på kontots profil. Specifik information om nivåerna finns i vårt hjälpcenter.    

2. Bli medlem och hantera ditt konto, betalningsprocess och priser, samt automatisk förlängning.

a. Registrering. Du måste vara inloggad på ditt X-konto för att kunna registrera dig för X Premium. När du registrerar dig för X Premium kan du registrera dig och betala via (i) Apple-köp i appen (om du registrerar dig med en iOS-baserad enhet), (ii) Google-köp i appen (om du registrerar dig med en Android-baserad enhet), eller (iii) med Stripe, X:s externa betalningspartner (om du registrerar dig med en webbläsare på www.x.com). 

b. Hantera ditt konto. Metoden du använder för att registrera dig och betala för din prenumeration på X Premium avgör hur du måste hantera ditt konto. Om du registrerade dig och betalade för X Premium med Apples köp i appar, kan du hantera din prenumeration med Apples App Store. Om du registrerade dig och betalade för X Premium med Googles köp i appar kan du hantera din prenumeration via Google Play Butik. Om du registrerade dig och betalade för X Premium med Stripe, X:s betalningsbehandlare, kan du hantera ditt abonnemang på Stripe, som kan nås via X:s webbplats i dina X Premium-inställningar när du väl har loggat in på www.x.com. Mer information om hur du hanterar ditt X Premium-konto och din prenumeration på X Premium finns på sidan Om X Premium och Hjälp om X Premium och i vårt hjälpcenter angående stöd för betaltjänster.

c. Betalningsprocess och priser. X bestämmer vad en prenumeration på X Premium kostar. Köper du en X Premium-prenumeration gör du det genom att löpande betala en prenumerationsavgift i förskott. När du prenumererar på X Premium går du uttryckligen med på återkommande debiteringar och att betalningarna görs med den betalningsmetod du har valt tills den aktuella X Premium-prenumerationen sägs upp av dig eller av X. Dina betalningsuppgifter behandlas automatiskt i början av varje prenumerationsperiod. Bearbetningsdatumet för mobilförlängningar kan variera med upp till tre dagar. Om dina betalningsuppgifter avvisas måste du ange nya betalningsuppgifter för X Premium-prenumeration. Annars kommer prenumerationen att avslutas. Om du anger nya betalningsuppgifter och ditt betalkonto debiteras, kommer din nya X Premium-prenumerationsperiod att inledas på det ursprungliga förlängningsdatumet och inte det datum då debiteringen lyckades. Du får inga pengar eller kredit för outnyttjade delar av prenumerationsperioden, inte ens då vissa funktioner, förmåner och/eller tjänster ändras eller upphör. PRENUMERATIONSPLANER BETALAS I FÖRSKOTT OCH ÅTERBETALAS INTE (OM LAGEN INTE KRÄVER DET) OCH FÖRLÄNGS AUTOMATISKT I SLUTET AV VARJE PRENUMERATIONSPERIOD OM INTE PRENUMERATIONEN AVBRYTS ENLIGT UPPSÄGNINGSPROCEDUREN NEDAN.

d. Upp- eller nedgradering. Upp- och nedgradering stöds för närvarande endast på iOS, Android och webben.

Om du på iOS uppgraderar till en högre prisnivå får du pengar tillbaka proportionellt för återstoden av din tidigare prenumeration om du byter nivå från plattformen där du tidigare prenumererade, dvs. iOS. Om du nedgraderar till en annan nivå kommer prenumerationen och motsvarande funktioner att bli kvar till slutet av den aktuella faktureringsperioden och sedan ändras till den nya prenumerationsnivån. När du nedgraderar får du inga pengar tillbaka för någon del av din tidigare prenumeration, såvida inte lagen kräver det. När du nedgraderar debiteras du för den nya nivån från och med slutet av din nuvarande faktureringsperiod.

Om du uppgraderar till en högre prisnivå på webben går krediten för återstoden av din tidigare prenumeration in på ditt konto och används automatiskt på framtida betalningar om du byter nivå från plattformen där du prenumererade tidigare, dvs. webben. Den nya prenumerationen inleds direkt. Om du nedgraderar till en annan nivå byts din nuvarande prenumeration och motsvarande funktioner till den nya prenumerationsnivån direkt. Du får inga pengar tillbaka för någon del av din tidigare prenumeration, såvida inte lagen kräver det. Du debiteras dessutom priset för den nya nivån omedelbart.

Om du uppgraderar till en högre prisnivå från plattformen där du tidigare prenumererade på Android i Google Play Butik, (Android var alltså den tidigare plattformen) inleds prenumerationen på den nya produkten direkt när du betalar det nya priset. Den återstående tiden räknas av proportionellt och krediteras dig. Om du nedgraderar till en annan nivå inleds prenumerationen på den nya produkten direkt. Nästa faktureringsdatum senareläggs beroende på värdet som återstår på den föregående nivån. Detta ger dig en kredit för det värde du skulle ha åtnjutit med den dyrare planen.

 

3. Säga upp din prenumeration. Du kan säga upp din X Premium-prenumeration när som helst. Om du köpte din X Premium-prenumeration med Apples köp i appar, kan du bara avbryta prenumerationen via Apples App Store, som du kan nå i dina X Premium-inställningar när du har loggat in på X:s iOS-app. Om du köpte din X Premium-prenumeration med Googles köp i appar kan du bara avbryta din prenumeration via Google Play Butik, som du kan nå i dina X Premium-inställningar när du har loggat in på X:s Android-app. Om du köpte prenumerationen på X Premium med Stripe, X:s betalningsbehandlare, kan du bara säga upp den via Stripe, som du når via X:s webbplats i inställningarna för X Premium när du har loggat in på www.x.com. Oavsett hur du köpte prenumerationen, förlängs den automatiskt om du inte säger upp den minst 24 timmar innan prenumerationsperioden slutar. Om du säger upp prenumerationen förblir den aktiv från det att du säger upp den till slutet av din nuvarande prenumerationsperiod. Du får inte pengarna tillbaka eller någon kredit för återstående dagar under din nuvarande prenumerationsperiod, såvida det inte krävs enligt lag. Dessutom gäller avsnitt 4 nedan användare som bor i en EU-medlemsstat eller Förenade kungariket. Mer information om hur du säger upp ditt X Premium-konto och din prenumeration på X Premium finns på sidan Om X Premium och Hjälp om X Premium och i vårt hjälpcenter angående stöd för betaltjänster.

4. Ångerrätt och återbetalning för användare som bor i EU eller Förenade kungariket. När du köper en X Premium-prenumeration samtycker du uttryckligen till att prenumerationen kommer att inledas omedelbart på köpdagen. Om du är konsument i en EU-medlemsstat eller Förenade kungariket samtycker du till att du har fjorton (14) dagar efter köpet på dig att ångra köpavtalet av någon anledning. Om du köpte din X Premium-prenumeration med Apple eller Googles köp i appar måste du meddela Apple eller Google direkt, beroende på vad som är aktuellt i ditt fall, om du vill utöva din ångerrätt enligt Apples eller Googles återbetalningspolicyer. Sådana återbetalningar hanteras av Apple respektive Google, inte av X, och är föremål för Apples eller Googles återbetalningspolicyer. Du kan kolla instruktionerna för att säga upp ditt avtal och begära återbetalning direkt från Apple respektive Google på X Premiums hjälpsida. Om du köpte X Premium-prenumerationen med Stripe, X:s betalningsbehandlare, kan du utöva din ångerrätt genom att följa anvisningarna för att säga upp ditt avtal och begära återbetalning enligt beskrivningen på X Premiums hjälpsida.

5. Ingen ångerrätt för användare i Taiwan. När du köper en X Premium-prenumeration samtycker du uttryckligen till att X Premium-prenumerationen inleds omedelbart på inköpsdagen och att onlinetjänsterna har levererats helt när prenumerationen har inletts. Om du är konsument i Taiwan samtycker du till att du kan säga upp din X Premium-prenumeration enligt avsnitt 3 ovan, men att det i övrigt inte finns någon rätt att säga upp din X Premium-prenumeration och att ingen återbetalning kommer att utfärdas.

6. Konsumentklagomål för användare som bor i Indonesien. Klagomål kan lämnas in av konsumenter i Indonesien till handelsministeriet på adressen https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Generaldirektoratet för konsumentskydd och handelsefterlevnad (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Republiken Indonesiens handelsministerium (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Främsta artiklarna

a. Främsta artiklarna. X Premium kan omfatta funktionen Främsta artiklarna, som består av en artikellista och webbadresser (med tillhörande inlägg) till artiklar som nyligen har delats flest gånger av personer du följer på X, eller de artiklar som nyligen har delats flest gånger av personer du följer och personer de följer. Artiklarna väljs utifrån de X-konton som du har valt att följa och/eller de konton de följer. Listan Främsta artiklarna kanske inte innehåller artiklar från alla utgivare. Mer information om den här funktionen, hur konton och artiklar väljs ut till listan Främsta artiklarna samt hur artiklar och inlägg ordnas finns på hjälpsidan om Främsta artiklarna

b. FRISKRIVNING. Du förstår att X inte ställer sig bakom, stöder eller garanterar fullständigheten, sanningshalten i, exaktheten eller tillförlitligheten hos något innehåll eller meddelande som publiceras i funktionen Främsta artiklarna eller ställer sig bakom några åsikter som uttrycks där. X ansvarar inte för något innehåll som finns i eller nås via en artikel. Detta innehåll är det bara utgivaren som ansvarar för. Vi övervakar eller kontrollerar inte innehållet som publiceras på externa platser, och vi kan inte ta ansvar för sådant innehåll som visas för dig via funktionen Främsta artiklarna.

8. X Premium-labbar. X Premium kan inkludera funktionen X Premium-labbar. X Premium-labbar ger X Premium-prenumeranter tidig tillgång till funktioner (”X Premium-labbfunktioner”) som X fortfarande håller på att utveckla och testa för att eventuellt lägga till i X-tjänsterna eller en av betaltjänsterna. X ger inga utfästelser eller garanterar att X Premium-labbfunktionerna kommer att fungera som avsett eller enligt beskrivning, och X ansvarar inte för någon skada som uppstår på grund av eller i samband med en X Premium-labbfunktion. X gör inga utfästelser om antalet eller typen av X Premium-labbfunktioner som kommer att vara tillgängliga för X Premium-prenumeranter vid något tillfälle och förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande lägga till eller ta bort X Premium-labbfunktioner när som helst. X förbehåller sig rätten att återkalla eller på annat sätt begränsa din tillgång till en X Premium-labbfunktion (utan något ansvar) när som helst då X efter eget gottfinnande anser att du har missbrukat funktionen eller på annat sätt använt funktionen på ett oacceptabelt eller icke avsett vis. I samband med programmet X Premium-labbar kan du ge X återkoppling om din utvärdering och användning av en X Premium-labbfunktion (”Återkoppling”). Du samtycker till att X och företagets utsedda personer har rätt att kopiera, modifiera, skapa härledda verk av, offentligt visa, avslöja, distribuera, licensiera och underlicensiera, införliva och på annat sätt använda återkopplingen, däribland härledda verk från denna, för alla kommersiella och icke-kommersiella ändamål utan förväntningar på betalning, eller tack, av något slag av eller till dig. 

9. Kampanjer. Ibland kan X erbjuda specialkampanjer eller kostnadsfria provperioder (en ”kampanj”) för X Premium. Om inget särskilt anges kommer dessa villkor att gälla för sådana kampanjer. Eventuella ytterligare villkor utöver dessa villkor meddelas vid registreringen eller i andra meddelanden som görs tillgängliga för dig innan du registrerar dig. Begränsningar kan gälla tillgängligheten av kampanjer. Vissa funktioner och fördelar med den kompletta X Premium-prenumerationen kanske inte är tillgängliga eller kan vara begränsade under kampanjperioden. Du är ensam ansvarig för att granska eventuella ytterligare villkor som styr din användning av en kampanj. I slutet av kampanjperioden kommer din X Premium-prenumeration att förlängas automatiskt, och du kommer att debiteras prenumerationsavgiften (som anges vid registreringen) återkommande. FÖR ATT UNDVIKA AVGIFTER EFTER EN KAMPANJ MÅSTE DU SÄGA UPP PRENUMERATIONEN INNAN KAMPANJPERIODEN UPPHÖR GENOM ATT FÖLJA UPPSÄGNINGSFÖRFARANDENA I STYCKE 3 OVAN (”SÄGA UPP DIN PRENUMERATION”).

10. Operativsystem och geografiska begränsningar. X Premium och motsvarande funktioner och fördelar kanske endast stöds i vissa operativsystem och på vissa geografiska platser (som X meddelar från tid till annan), vilket innebär att du om du prenumererar på X Premium kanske inte har tillgång till funktionerna eller fördelarna med X Premium när du ansluter till ditt X-konto via ett system som för närvarande inte stöds av X eller på en geografisk plats där X Premium inte erbjuds. Dessutom kan funktionerna och fördelarna med X Premium variera beroende på operativsystemet och/eller landet. 

11. FRISKRIVNING. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT X PREMIUM-TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÅNG”. SOM EXEMPEL GARANTERAR VI INTE ATT FUNKTIONEN FÖR ATT ÅNGRA ETT INLÄGG FUNGERAR SOM AVSETT OCH ATT DU INTE BÖR LITA PÅ DEN SOM ETT SÄTT ATT FÖRHINDRA ATT DU SKICKAR ETT INLÄGG.

 

Villkor för Kreatörsprenumerationer

Du samtycker till att ditt köp av en Kreatörsprenumeration kommer att styras av och omfattas av villkoren, däribland följande villkor för Kreatörsprenumerationer:

1. Beskrivning av Kreatörsprenumerationer. Kreatörsprenumerationer är en månadsprenumeration från X som ger dig tillgång till funktioner och förmåner (som innehåll, grupper, åtkomst och igenkänning) som görs tillgängliga av en kreatör (”kreatör”) genom kreatörens X-konto, som beskrivs närmare på sidan Om Kreatörsprenumerationer. Prenumerationen med X för att få tillgång till ett Kreatörsprenumerationskonto förlängs automatiskt varje månad tills den avslutas i enlighet med villkoren, inklusive dessa villkor för Kreatörsprenumerationer. 

2. Bli medlem och hantera ditt konto, betalningsprocess och priser, automatisk förlängning

a. Registrering. Du måste vara inloggad på ditt X-konto för att kunna registrera dig och betala för ett Kreatörsprenumerationskonto. I mån av tillgång (eftersom X kan släppa olika köpmetoder från tid till annan) kan du välja att registrera dig och köpa en Kreatörsprenumeration via Apples köp i appen (om du registrerar dig med en iOS-baserad enhet) eller Googles köp i appen (om du registrerar dig med en Android-baserad enhet) eller använda Stripe, X:s externa betalningspartner (om du registrerar dig med en webbläsare på www.x.com).

b. Hantera ditt konto. Metoden du använder för att registrera dig och köpa en Kreatörsprenumeration avgör hur du måste hantera Kreatörsprenumerationen. Om du köpte Kreatörsprenumerationen med Apples köp i appar kan du hantera prenumerationen med Apples App Store. Om du köpte prenumeration med Googles köp i appar kan du hantera Kreatörsprenumerationen med Google Play Butik. Om du köpte Kreatörsprenumeration med Stripe, X:s betalningsbehandlare, kan du hantera prenumerationen på Stripe, som du når via X:s webbplats i inställningarna för Kreatörsprenumerationer när du har loggat in på www.x.com. Mer information om hur du hanterar Kreatörsprenumerationen finns på sidan Hjälp om Kreatörsprenumerationer eller i vårt hjälpcenter angående stöd för betaltjänster.

c. Betalningsprocess och priser. Priset för en Kreatörsprenumeration bestäms av kreatören (utifrån prissättningsalternativen som X har byggt in i funktionen, som innebär att kreatören kan välja det pris till vilket X kommer att sälja en månatlig Kreatörsprenumeration till Kreatörsprenumerationskontot). Oaktat det föregående kan X, efter eget gottfinnande, införa begränsningar för vilka som får köpa en Kreatörsprenumeration (till exempel ett ålderskrav för att få köpa en Kreatörsprenumeration) och antalet Kreatörsprenumerationer som du får köpa för att komma åt ett visst Kreatörsprenumerationskonto. Om du köper en Kreatörsprenumeration gör du det genom att betala en Kreatörsprenumerationsavgift i förskott på månadsbasis. När du prenumererar för att komma åt ett Prenumerationskonto går du uttryckligen med på återkommande debiteringar och att betalningarna görs med den betalningsmetod du har valt tills den aktuella Kreatörsprenumerationen sägs upp av dig eller av X. Dina betalningsuppgifter behandlas automatiskt i början av varje Kreatörsprenumerationsperiod. Bearbetningsdatumet för mobilförlängningar kan variera med upp till tre dagar. Om dina betalningsuppgifter avvisas måste du ange nya betalningsuppgifter för din Kreatörsprenumeration. Annars kommer Kreatörsprenumerationen att avslutas. Om du anger nya betalningsuppgifter och ditt betalkonto debiteras, kommer din nya prenumerationsperiod att inledas på det ursprungliga förlängningsdatumet och inte det datum då debiteringen lyckades. Du får inga pengar eller kredit för outnyttjade delar av Kreatörsprenumerationsperioder, inte ens då vissa funktioner, förmåner och/eller tjänster ändras eller upphör. KREATÖRSPRENUMERATIONSPLANER BETALAS I FÖRSKOTT OCH ÅTERBETALAS INTE (OM LAGEN INTE KRÄVER DET) OCH FÖRLÄNGS AUTOMATISKT I SLUTET AV VARJE PRENUMERATIONSPERIOD OM INTE PRENUMERATIONEN AVBRYTS ENLIGT UPPSÄGNINGSPROCEDUREN NEDAN.

3. Säga upp en Kreatörsprenumeration. Du kan säga upp din Kreatörsprenumeration när som helst. Om du köpte Kreatörsprenumerationen med Apples köp i appar, kan du endast avbryta den via Apples App Store. Om du köpte Kreatörsprenumerationen med Googles köp i appar kan du bara avbryta den via Google Play Butik. Om du köpte Kreatörsprenumerationen med Stripe, X:s betalningsbehandlare, kan du bara säga upp den via Stripe, som du når via X:s webbplats i inställningarna för Kreatörsprenumerationer när du har loggat in på www.x.com. Oavsett hur du köpte Kreatörsprenumerationen, förlängs den automatiskt om du inte säger upp den minst 24 timmar innan Kreatörsprenumerationsperioden slutar. Om du säger upp Kreatörsprenumerationen förblir den aktiv från det att du säger upp den till slutet av din nuvarande Kreatörsprenumerationsperiod. Du får inte pengarna tillbaka eller någon kredit för återstående dagar under din nuvarande Kreatörsprenumerationsperiod, såvida det inte krävs enligt lag. Dessutom gäller avsnitt 5 nedan användare som bor i en EU-medlemsstat eller Förenade kungariket. Mer information om hur du säger upp Kreatörsprenumerationen finns på hjälpsidan om Kreatörsprenumerationer eller i vårt hjälpcenter angående stöd för betaltjänster.

4. Begränsningar för köp och användning av Kreatörsprenumerationer.

a. En kreatör kan efter eget gottfinnande blockera personer som har köpt Kreatörsprenumerationer från att komma åt Kreatörens prenumerationskonto av godtycklig anledning. Om du blockeras kommer du inte att få tillgång till några funktioner eller förmåner i kreatörens prenumerationskonto. I detta fall måste du säga upp Kreatörsprenumerationen enligt dessa villkor, för annars förlängs Kreatörsprenumerationen automatiskt varje månad tills den sägs upp, även om du inte har tillgång till några funktioner eller förmåner som en kreatörs prenumerationskonto ger.

b. En kreatör kan välja att erbjuda incitament till folk att prenumerera för att få tillgång till kreatörens prenumerationskonto och/eller belöningar till prenumeranter på kreatörens prenumerationskonto. Sådana incitament eller belöningar erbjuds enbart av Kreatören, inte av X. X rår inte över huruvida Kreatören faktiskt levererar incitamentet eller belöningen, och X ansvarar inte för eventuella incitament eller belöningar som Kreatören kan komma att erbjuda.

5. Ångerrätt & Återbetalning för användare som bor i EU eller Förenade kungariket. När du köper en Kreatörsprenumeration samtycker du uttryckligen till att Kreatörsprenumerationen kommer att inledas omedelbart på köpdagen. Om du är konsument i en EU-medlemsstat eller Storbritannien samtycker du till att du har fjorton (14) dagar efter ditt köp på dig att ångra ditt köpavtal av någon anledning. Om du köpte en prenumeration med Apple eller Googles köp i appar måste du meddela Apple eller Google direkt, beroende på vad som är aktuellt i ditt fall, om du vill utöva din ångerrätt enligt Apples eller Googles återbetalningspolicyer. Sådana återbetalningar hanteras av Apple respektive Google, inte av X, och är föremål för Apples eller Googles återbetalningspolicyer. Du kan kolla instruktionerna för att säga upp ditt avtal och begära återbetalning direkt från Apple respektive Google på hjälpsidan om Kreatörsprenumerationer. Om du köpte en Kreatörsprenumeration med Stripe, X:s betalningsbehandlare, kan du utöva din ångerrätt genom att följa anvisningarna för att säga upp ditt avtal och begära återbetalning enligt beskrivningen på hjälpsidan om Kreatörsprenumerationer. När du köper digitalt innehåll godkänner du att innehållet kommer att bli tillgängligt för dig omedelbart, och du bekräftar att du därför avsäger dig din automatiska lagstadgade ångerrätt.

6. Ingen ångerrätt för användare i Taiwan. När du köper en Kreatörsprenumeration samtycker du uttryckligen till att Kreatörsprenumerationen inleds omedelbart på inköpsdagen och att onlinetjänsterna har levererats helt när prenumerationen har inletts. Om du är konsument i Taiwan samtycker du till att du kan säga upp din Kreatörsprenumeration enligt avsnitt 3 ovan, men att det i övrigt inte finns någon rätt att säga upp din prenumeration och att ingen återbetalning kommer att utfärdas.

7. Konsumentklagomål för användare som bor i Indonesien. Klagomål kan lämnas in av konsumenter i Indonesien till handelsministeriet på adressen. 

Generaldirektoratet för konsumentskydd och handelsefterlevnad (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Republiken Indonesiens handelsministerium (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Operativsystem och geografiska begränsningar. Prenumerationskonton och tillhörande funktioner och förmåner stöds kanske endast på vissa operativsystem och vissa geografiska platser (som X meddelar från tid till annan), vilket innebär att du om du prenumererar för att få tillgång till ett Prenumerationskonto kanske inte har tillgång till funktionerna eller fördelarna med det Kreatörsprenumerationskontot när du är inne på ditt X-konto via ett system som för närvarande inte stöds av X eller befinner sig på en geografisk plats där Kreatörsprenumerationer inte erbjuds. Dessutom kan funktionerna och fördelarna med Kreatörsprenumerationskonton variera från land till land. 

9. Inget stöd för innehåll

a. Du samtycker till att varje kreatör är ansvarig själv för innehållet som delas av kreatören via X-tjänsterna, även genom ett Kreatörsprenumerationskonto. Det är kreatören och inte X som är ansvarig för att producera och tillhandahålla innehållet. Dessutom är det kreatören och inte X som är ansvarig för hur ofta och hur mycket innehåll som publiceras.

b. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag tar du frivilligt på dig alla risker som är förknippade med att köpa en prenumeration. Enligt avsnittet Innehåll i tjänsterna i X:s användarvillkor ställer sig X inte bakom, stöder eller garanterar fullständigheten, sanningshalten i, noggrannheten eller tillförlitligheten hos något innehåll eller meddelande som publiceras via X-tjänsterna. Det gäller även innehållet i, funktionerna hos eller fördelarna med ett Kreatörsprenumerationskonto. Inte heller ställer sig X bakom åsikter som uttrycks via ett prenumerationskonto.

 

Villkor för Verifierade organisationer

Genom att delta i tjänsten Verifierade organisationer samtycker du till att ditt deltagande styrs och omfattas av villkoren, däribland följande Villkor för Verifierade organisationer, som kan komma att revideras från tid till annan:

1. Beskrivning av Verifierade organisationer. Verifierade organisationer är en tjänst med återkommande prenumeration från X som ger tillgång till vissa funktioner, förmåner och/eller tjänster, enligt beskrivningen här. Verifierade organisationer består av två nivåer, Fullständig och Grundläggande åtkomst. Din prenumeration på Verifierade organisationer kommer att förlängas automatiskt tills den sägs upp enligt villkoren, inklusive dessa villkor för Verifierade organisationer. Funktioner, förmåner och/eller tjänster kommer att bestämmas av X efter eget gottfinnande, och X kan ändra, pausa eller dra in dem när som helst.

2. Registrera dig och hantera ditt konto, betalningsprocessen och priser, automatisk förlängning och anknytning av konton.

a. Begränsningar för att använda Verifierade organisationer. Huvudorganisationskontot för Verifierade organisationer är endast avsett för organisationer och inte individer. X förbehåller sig rätten att omedelbart säga upp en prenumeration på Verifierade organisationer om en individs konto är huvudkontot. Du får inte pengarna tillbaka eller någon kredit för återstående dagar under din nuvarande prenumerationsperiod, såvida det inte krävs enligt lag. Dessutom gäller avsnitt 4 nedan användare som bor i en EU-medlemsstat eller Förenade kungariket.

b. Registrering. Du får en länk för att komma åt webbappen för Verifierade organisationer via www.x.com. Du måste vara inloggad på ditt X-konto för att registrera dig för Verifierade organisationer. När du registrerar dig för Verifierade organisationer kan du registrera dig och betala med Stripe, X:s externa betalningspartner. Se våra fullständiga villkor för köpare för hur vi kan komma att använda all information du tillhandahåller.

c. Anslutna konton. När du prenumererar på Fullständig åtkomst till Verifierade organisationer kan du ange konton i din organisation som anknutna till ditt organisationskonto. Observera att Anknutna konton inte är en funktion på den Grundläggande nivån. Ett anknutet konto erhåller en bock och ett anknytningsmärke som härleds från profilbilden för ditt organisationskonto. Du samtycker till att ett anknutet konto är relaterat till din organisation, och du är ansvarig för all kontoanknytning och koppling, och X har inget ansvar exempelvis i samband med felaktiga anknytningar eller för någon åtgärd eller något beteende hos anknutna konton. För att undvika tvivel förstår och samtycker du till att du inte kommer att sälja, byta, dela eller på annat sätt överföra ett anknutet konto. Du måste märka ett anknutet konto korrekt som en organisation eller en individ. Om en anknytning märks felaktigt som en organisation eller en individ, kan X omedelbart ta bort anknytningen även om du fortfarande kommer att debiteras fram till slutet av faktureringsperioden. Se våra hjälpsidor om du vill veta mer.

d. Anknutna konton. Som ett anknutet konto samtycker du till att vara anknuten till den organisation som har bjudit in dig. Du kan tacka nej till en organisations anknytningsinbjudan. Genom att acceptera en anknytningsinbjudan godkänner du att vara bunden av alla skyldigheter som tillkommer din organisation, till exempel att dess namn och marknadsföringsmaterial kopplar ihop era konton. Om du vill ta bort en anknytning på egen hand måste du kontakta ditt organisationskonto. Anknytningar kan tas bort när som helst från ditt organisationskonto. X tar inget ansvar exempelvis för felaktiga eller inkorrekta anknytningar eller för någon åtgärd eller något beteende hos några anknutna konton. Se våra hjälpsidor om du vill veta mer.

När en kontoanknytning tas bort kommer vi omedelbart att ta bort bocken och anknytningsmärket för det kontot, även om du fortfarande kommer att debiteras fram till slutet av faktureringsperioden. Se våra hjälpsidor om du vill veta mer.

Observera att Anknutna konton inte är en funktion på Grundläggande nivå.

e. Hantera ditt konto. Genom att registrera dig och betala för Verifierade organisationer med Fullständig eller Grundläggande åtkomst med Stripe, X:s betalningsbehandlare, kan du hantera din prenumeration på Verifierade organisationer på Stripe, som du når via webbplatsen för Verifierade organisationer med en webbläsare när du har loggat in på www.x.com. Mer information om hur du hanterar ditt konto för Verifierade organisationer och din prenumeration på Verifierade organisationer finns i de fullständiga villkoren för köpare, Om Verifierade organisationer och hjälpsidorna om Verifierade organisationer samt vårt hjälpcenter angående stöd för betaltjänster.

f. Betalningsprocessen och priser. Priset för en prenumeration på Verifierade organisationer, med Fullständig eller Grundläggande åtkomst, bestäms av X. Om du köper en sådan prenumeration gör du det genom att betala en löpande prenumerationsavgift i förskott. När du prenumererar på Verifierade organisationer går du uttryckligen med på återkommande debiteringar och att betalningarna görs med den betalningsmetod du har valt tills den aktuella prenumerationen på Verifierade organisationer sägs upp av dig eller av X. Dina betalningsuppgifter behandlas automatiskt i början av varje prenumerationsperiod. Priset kan ändras från tid till annan. Du får inga pengar eller kredit för outnyttjade delar av prenumerationsperioden, inte ens då vissa funktioner, förmåner och/eller tjänster ändras eller upphör. PRENUMERATIONSPLANER FÖR VERIFIERADE ORGANISATIONER BETALAS I FÖRSKOTT OCH ÅTERBETALAS INTE (OM LAGEN INTE KRÄVER DET) OCH FÖRLÄNGS AUTOMATISKT I SLUTET AV VARJE PRENUMERATIONSPERIOD OM INTE PRENUMERATIONEN AVBRYTS ENLIGT UPPSÄGNINGSPROCEDUREN NEDAN. X KAN OMEDELBART STÄNGA AV ALLA KONTON ELLER ANKNUTNA KONTON SOM ANSES BRYTA MOT X:S VILLKOR OCH POLICYER UTAN ÅTERBETALNING, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG.

3. Säga upp din prenumeration. Du kan säga upp din prenumeration på Verifierade organisationer när du vill. Det gäller både Fullständig och Grundläggande åtkoms. Du kan bara säga upp din prenumeration på Verifierade organisationer via Stripe, som du når via webbplatsen för Verifierade organisationer med hjälp av en webbläsare på www.x.com. Prenumerationen förlängs automatiskt om du inte säger upp den minst 24 timmar innan prenumerationsperioden slutar. Om du säger upp prenumerationen förblir den aktiv från det att du säger upp den till slutet av din nuvarande prenumerationsperiod. Du får inte pengarna tillbaka eller någon kredit för återstående dagar under din nuvarande prenumerationsperiod, såvida det inte krävs enligt lag. Dessutom gäller avsnitt 4 nedan användare som bor i en EU-medlemsstat eller Förenade kungariket. Mer information om hur du säger upp ditt konto för Verifierade organisationer och din prenumeration på Verifierade organisationer finns på sidan Om Verifierade organisationer och hjälpsidorna om Verifierade organisationer samt vårt hjälpcenter angående stöd för betaltjänster.

3.a Byta nivå. Vi stöder inte byte av prenumeration mellan Fullständig och Grundläggande åtkomst. Om du vill byta mellan en nivå och en annan måste du säga upp din befintliga prenumeration på nuvarande nivå och prenumerera på nytt på den nivå du vill ha i stället. 

4. Ångerrätt och återbetalningar till användare som bor i EU eller Förenade kungariket. När du köper en prenumeration på Verifierade organisationer – med Fullständig eller Grundläggande åtkomst – samtycker du uttryckligen till att prenumerationen kommer att inledas omedelbart på köpdagen. Om du är konsument i en EU-medlemsstat eller Förenade kungariket samtycker du till att du har fjorton (14) dagar efter köpet på dig att ångra köpavtalet av någon anledning. Om du köpte din prenumeration på Verifierade organisationer med Stripe, X:s betalningsbehandlare, kan du utöva din ångerrätt genom att följa instruktionerna för att säga upp ditt kontrakt och begära en återbetalning enligt beskrivningen på hjälpsidan för Verifierade organisationer.

5. Ingen ångerrätt för användare som bor i Taiwan. När du köper en prenumeration på Verifierade organisationer – Fullständig eller Grundläggande åtkomst – samtycker du uttryckligen till att prenumerationen på Verifierade organisationer börjar omedelbart på ditt inköpsdatum och att onlinetjänsterna utförs fullt ut när de har börjat. Om du är konsument i Taiwan samtycker du till att du kan säga upp din prenumeration på Verifierade organisationer enligt avsnitt 3 ovan, men att det annars inte finns någon rätt att säga upp din prenumeration på Verifierade organisationer och att ingen återbetalning kommer att utfärdas.

6. Konsumentklagomål för användare som bor i Indonesien. Klagomål kan lämnas in av konsumenter i Indonesien till handelsministeriet på adressen https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Generaldirektoratet för konsumentskydd och handelsefterlevnad (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Republiken Indonesiens handelsministerium (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Operativsystem och geografiska begränsningar. Verifierade organisationer och motsvarande funktioner och fördelar kanske bara stöds i vissa operativsystem och på vissa geografiska platser (som X meddelar från tid till annan), vilket innebär att du om du prenumererar på Verifierade organisationer kanske inte har tillgång till funktionerna eller fördelarna med Verifierade organisationer när du går in på ditt X-konto via ett system som för närvarande inte stöds av X eller på en geografisk plats där Verifierade organisationer inte erbjuds. Dessutom kan funktionerna och fördelarna med Verifierade organisationer variera beroende på operativsystem och/eller land.

8. FRISKRIVNING. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT TJÄNSTEN VERIFIERADE ORGANISATIONER TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÅNG”. SOM EXEMPEL GARANTERAR VI INTE ATT FUNKTIONEN FÖR ATT ÅNGRA ETT INLÄGG FUNGERAR SOM AVSETT OCH ATT DU INTE BÖR LITA PÅ DEN SOM ETT SÄTT ATT FÖRHINDRA ATT DU SKICKAR ETT INLÄGG.

Arkiv för tidigare villkor.