Podmienky používania služby X pre kupujúcich

goglobalwithtwitterbanner

 

Podmienky používania služby X pre kupujúcich

Platné od: 13. mája 2024

Služba X vám umožňuje prístup k určitým funkciám výmenou za platbu jednorazového alebo opakovaného poplatku podľa príslušných funkcií (každá „Platená služba“ a spoločne "Platené služby"). Napríklad, služba X Premium (ako je definované nižšie) a predplatné by sa obe považovali za „Platenú službu“. 

V rozsahu, v akom sa zaregistrujete a/alebo používate platenú službu, vaše používanie platených služieb a všetkých príslušných transakcií podlieha: (i) podmienkam používania stanoveným v tomto dokumente vrátane platných podmienok pre každú platenú službu, ktorú si zakúpite, pričom všetky podmienky sú uvedené nižšie (súhrnne „Podmienky používania služby X pre kupujúcich“) a (ii) platným podmienkam Podmienky používania služby X, Zásady ochrany súkromia služby X, Pravidlá a zásady služby X a všetky zásady v ňom zahrnuté (súhrnne „Zmluva s používateľom služby X“). Na tieto Podmienky používania služby X pre kupujúcich a na uvedenú zmluvu s používateľom služby X sa v tomto dokumente spoločne odkazuje ako na „Podmienky“. „X“ označuje subjekt v službe X, ktorý vám poskytuje platené služby.

Pozorne si prečítajte tieto Podmienky používania služby X pre kupujúcich, aby ste sa uistili, že rozumiete platným zmluvným podmienkam, podmienkam a výnimkám. AK ŽIJETE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH, TIETO PODMIENKY OBSAHUJÚ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, KTORÉ SA NA VÁS VZŤAHUJÚ O RIEŠENÍ SPOROV PROSTREDNÍCTVOM ZÁVÄZNÉHO ROZHODCOVSKÉHO KONANIA A NIE NA SÚDE, VRÁTANE VZDANIA SA VÁŠHO PRÁVA NA UPLATNENIE NÁROKOV AKO SKUPINOVÝCH ŽALÔB A PRÁVA NA ODSTÚPENIE A OBMEDZENIA VÁŠHO PRÁVA NA UPLATNENIE NÁROKOV VOČI SLUŽBE X VIAC AKO 1 ROK PO VÝSKYTE PRÍSLUŠNÝCH UDALOSTÍ, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI, AK VZNIKNE AKÝKOĽVEK SPOR SO SPOLOČNOSŤOU X. POZRI ODDIEL 6 PODROBNOSTI O TÝCHTO USTANOVENIACH PODĽA VŠEOBECNÝCH PODMIENOK.

Prijatie. Používaním platenej služby alebo prístupom k platenej službe (plateným službám) od spoločnosti X, zadaním platby podľa tejto služby a/alebo kliknutím na tlačidlo na jednorazový nákup alebo opakované predplatné za platenú službu poskytovanú spoločnosťou X súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami. Ak týmto Podmienkam nerozumiete alebo neakceptujete žiadnu ich časť, potom nesmiete používať žiadne platené služby ani k nim mať prístup. Ak si chcete zakúpiť a používať platenú službu, musíte: (i) mať aspoň 18 rokov alebo mať vek plnoletosti podľa právnych predpisov jurisdikcie, v ktorej žijete, alebo (ii) mať výslovný súhlas rodiča alebo opatrovníka s kúpou a používaním tejto platenej služby. Ak ste rodič alebo zákonný opatrovník a umožníte svojmu dieťaťu (alebo dieťaťu, ktorého ste zástupcom) kúpiť alebo používať platenú službu, súhlasíte s tým, že sa na vás vzťahujú podmienky, že budete dodržiavať podmienky a že ste zodpovední za aktivity dieťaťa v platených službách a za zabezpečenie toho, aby dieťa tiež dodržiavalo podmienky. V každom prípade, ako je uvedené v časti Who May Use the Services (Kto môže používať služby) v Podmienkach používania služby X, ak chcete používať službu X, musíte mať aspoň 13 rokov. Ak prijímate tieto Podmienky používania služby X pre kupujúcich a používate platené služby v mene spoločnosti, organizácie, vlády alebo inej právnickej osoby, vyhlasujete a zaručujete, že ste na to oprávnení a máte právomoc zaviazať takúto osobu týmito Podmienkami služby X pre kupujúcich, pričom v takom prípade sa slová „vy“ a „váš“ použité v týchto Podmienkach používania služby X pre kupujúcich vzťahujú na takúto osobu.

Zmluvný subjekt služby X. Tieto Podmienky používania služby X pre kupujúcich uzatvárate so subjektom, ktorý zodpovedá miestu vášho bydliska, ako je uvedené nižšie. Táto entita vám poskytne platené služby.

Vaša lokalita

Kontinenty Severná Amerika (vrátane Havaja) alebo Južná Amerika

Zmluvný subjekt

X Corp., s kanceláriou umiestnenou na adrese 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA

Vaša lokalita

Európska únia, štáty EZVO alebo Spojené kráľovstvo

Zmluvný subjekt

Twitter International Unlimited Company, so sídlom na One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Írsko

Vaša lokalita

Každá krajina, na ktorú sa nevzťahujú uvedené dve miesta, vrátane ázijsko-tichomorského regiónu, Blízkeho východu, Afriky alebo Európy (okrem krajín EÚ, štátov EZVO a Spojeného kráľovstva)

Zmluvný subjekt

Twitter Global LLC, so sídlom na 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, USA

 

Zmeny podmienok, platených služieb a cien

1. Zmeny podmienok. Spoločnosť X môže tieto Podmienky používania služby X pre kupujúcich priebežne revidovať. Zmeny nebudú retroaktívne a vaše používanie platených služieb a všetkých príslušných transakcií sa bude riadiť najaktuálnejšou verziou Podmienok používania služby X pre kupujúcich, ktorá je k dispozícii na adrese legal.x.com/purchaser-terms. Ak upravíme alebo revidujeme tieto podmienky po tom, ako s nimi budete súhlasiť (napríklad, ak sa tieto podmienky upravia po zakúpení predplatného), vopred vás upozorníme na podstatné revízie týchto podmienok. Takáto notifikácia sa môže poskytnúť elektronicky, a to aj (a bez obmedzenia) prostredníctvom notifikácií o službe alebo e-mailu na e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom. Pokračovaním v prístupe k plateným službám alebo ich používaní po nadobudnutí účinnosti týchto revízií súhlasíte s tým, že budete viazaní revidovanými Podmienkami používania služby X pre kupujúcich. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním týchto alebo akýchkoľvek budúcich Podmienok používania služby X pre kupujúcich, nepoužívajte platené služby ani k nim nepristupujte (ani k nim nepokračujte).

Podmienky používania služby X pre kupujúcich sú napísané v angličtine, ale sú k dispozícii vo viacerých jazykoch prostredníctvom prekladov. X sa snaží preložiť obsah čo najpresnejšie podľa pôvodnej anglickej verzie. V prípade akýchkoľvek rozporov alebo nezrovnalostí má však prednosť anglická verzia Podmienok používania služby X pre kupujúcich. Beriete na vedomie, že angličtina je referenčným jazykom pre interpretáciu a vytváranie Podmienok používania služby X pre kupujúcich.

2. Zmeny v platených službách. Naše platené služby sa neustále vyvíjajú. Platené služby sa ako také môžu z času na čas meniť podľa nášho uváženia. Môžeme zastaviť (trvale alebo dočasne) poskytovanie platených služieb alebo akýchkoľvek funkcií v rámci platených služieb pre vás alebo používateľov všeobecne s upozornením alebo bez upozornenia. Spoločnosť X nenesie voči vám ani voči žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek zmenu, pozastavenie alebo ukončenie platených služieb. Špecifické podmienky (zahrnuté nižšie) pre konkrétnu platenú službu špecifikujú, ako môžete zrušiť predplatné alebo prípadne požiadať o vrátenie peňazí. 

3. Zmeny v cenách. Ceny za platené služby vrátane opakujúcich sa poplatkov za predplatné sa môžu z času na čas meniť. Spoločnosť X bude vopred primerane informovať o každej podstatnej zmene ceny platených služieb. V prípade predplatných služieb sa zmeny cien prejavia na začiatku nasledujúceho obdobia predplatného po dátume zmeny ceny. Ak nesúhlasíte so zmenou ceny, máte právo odmietnuť zmenu zrušením predplatného na platenú službu pred nadobudnutím účinnosti zmeny ceny.

Platobné podmienky . Služba X ponúka rôzne možnosti platby, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od platenej služby, vášho zariadenia a/alebo operačného systému, vašej geografickej polohy alebo iných faktorov. V dostupnom rozsahu (keďže spoločnosť X môže z času na čas sprístupniť rôzne spôsoby nákupu) môžu tieto možnosti platby zahŕňať možnosť používať funkciu „Platba v aplikácii“, ktorú ponúka spoločnosť Google alebo Apple, alebo uskutočniť webovú platbu pomocou externého spracovateľa platby spoločnosti X, Stripe (www.stripe.com – ďalej len „Stripe“). Pri platbe výslovne súhlasíte s tým, že: (i) zaplatíte cenu uvedenú za platenú službu spolu so všetkými ďalšími sumami týkajúcimi sa príslušných daní, poplatkov za kreditnú kartu, bankových poplatkov, poplatkov za zahraničnú transakciu, devízových poplatkov a kolísania meny a (ii) budete dodržiavať všetky príslušné podmienky používania služby, zásady ochrany súkromia alebo iné právne dohody alebo obmedzenia (vrátane dodatočných vekových obmedzení) uložené spoločnosťou Google, Apple alebo Stripe (ako externý spracovateľ platby spoločnosti X) v súvislosti s použitím danej platobnej metódy (napríklad len ak sa rozhodnete uskutočniť platbu prostredníctvom nákupnej funkcie v aplikácii spoločnosti Apple, súhlasíte s tým, že budete dodržiavať akékoľvek relevantné podmienky, požiadavky a/alebo obmedzenia uložené spoločnosťou Apple). Všetky súkromné osobné údaje, ktoré poskytnete v súvislosti s vaším používaním platených služieb, vrátane bez obmedzenia, akýchkoľvek údajov poskytnutých v súvislosti s platbou, budú spracované v súlade so zásadami ochrany súkromia v službe X. Služba X môže zdieľať vaše platobné údaje s poskytovateľmi platobných služieb na spracovanie platieb; predchádzanie podvodom alebo iným zakázaným činnostiam, ich odhaľovanie a vyšetrovanie; na riešenie sporov, ako sú vrátenia platieb alebo refundácie, a na iné účely súvisiace s prijímaním kreditných kariet, debetných kariet alebo platieb ACH. Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby vaše bankové údaje, kreditné karty, debetné karty a/alebo iné platobné informácie boli vždy aktuálne, úplné a presné. Ak uskutočníte platbu za platenú službu, môžeme získať informácie o vašej transakcii, napríklad kedy bola uskutočnená, kedy je nastavená platnosť predplatného alebo automatické obnovenie, na akej platforme ste uskutočnili nákup, a ďalšie informácie. Spoločnosť X nebude zodpovedná za žiadne chyby alebo omeškania spôsobené spracovateľom platby, obchodom Apple App Store alebo obchodom Google Play, vašou bankou, spoločnosťou vydávajúcou kreditné karty a/alebo akoukoľvek platobnou sieťou. Informácie o platobných podmienkach uplatniteľných na konkrétnu platenú službu vrátane spôsobu spracovania obnovení predplatného a ďalších dôležitých podmienok nájdete nižšie v podrobnostiach o platených službách.

Uplatňovanie zmluvy s používateľom služby X, ukončenie, žiadne náhrady, viaceré účty v službe X a obmedzenia

1. Platí pre vás zmluva s používateľom služby X. MUSÍTE VŽDY SLEDOVAŤ A DODRŽIAVAŤ ZMLUVU S POUŽÍVATEĽOM SLUŽBY X. Na používanie služby X vrátane platených služieb a funkcií sa vždy vzťahuje zmluva s používateľom služby X. Ak nebudete sledovať a nebudete dodržiavať zmluvu s používateľom služby X alebo ak sa spoločnosť X domnieva, že ste nesledovali a nedodržiavali zmluvu s používateľom služby X, môže to viesť k zrušeniu služieb, ktoré vám boli zaplatené. Každé takéto zrušenie bude nad rámec a bez obmedzenia akéhokoľvek donucovacieho opatrenia, ktoré môže proti vám spoločnosť X prijať na základe zmluvy s používateľom služby X. V takýchto prípadoch môžete stratiť výhody svojich platených služieb a nebudete mať nárok na refundáciu žiadnej sumy, ktorú ste zaplatili (alebo predplatili) za platené služby.

2. Prečo by služba X mohla ukončiť váš prístup k plateným službám. Služba X môže pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k plateným službám alebo ukončiť poskytovanie všetkých alebo časti platených služieb (bez akejkoľvek zodpovednosti) kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu alebo bez akéhokoľvek dôvodu vrátane, nie však výlučne, ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:

a. Spoločnosť X je presvedčená, že podľa vlastného uváženia ste porušili podmienky alebo vaše používanie platenej služby (služieb) by porušovalo akékoľvek platné zákony;

b. Službu X žiada alebo jej to nariaďuje akýkoľvek príslušný súd, regulačný orgán alebo orgán presadzovania práva;

c. Služba X má neočakávané technické alebo bezpečnostné problémy;

d. Spoločnosť X je presvedčená, že ste porušili zmluvu s používateľom služby X.

e. Vytvárate riziko alebo možné právne riziko pre službu X;

f. Váš účet by mal byť odstránený z dôvodu dlhodobej nečinnosti alebo

g. Váš účet by mal byť odstránený z dôvodu dlhodobej nečinnosti alebo

h. Naše poskytovanie platených služieb (úplne alebo čiastočne) vám už nie je komerčne životaschopné (podľa vlastného uváženia spoločnosti X).

3. Všetky transakcie sú definitívne. Všetky platby za platené služby sú konečné a nie sú refundovateľné ani vymeniteľné, okrem prípadov, keď to vyžaduje uplatniteľné právo. Neposkytujeme žiadnu záruku, pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo hodnotu platenej služby alebo jej dostupnosť či dodávku. Náhrady alebo úvery sa neposkytujú za žiadnu nevyužitú alebo čiastočne využitú platenú službu (napríklad za čiastočne využité obdobie predplatného). 

4. Platené služby sú neprenosné medzi účtami v službe X. Každý nákup platenej služby sa vzťahuje na jeden účet v službe X, čo znamená, že váš nákup sa bude vzťahovať výlučne na účet, ktorý ste používali pri zakúpení platenej služby a nebude sa vzťahovať na iné účty, ku ktorým môžete mať prístup alebo kontrolu nad nimi. Ak máte alebo kontrolujete viac účtov a chcete prístup k plateným službám na každom účte, musíte si zakúpiť platenú službu na každom účte jednotlivo.

5. Obmedzenia a povinnosti

a. Platenú službu si môžete zakúpiť a používať len vtedy, ak máte zo zákona povolené používať platenú službu vo vašej krajine a žijete v krajine podporovanej spoločnosťou X pre platenú službu. Spoločnosť X môže podľa vlastného uváženia v určitých krajinách obmedziť možnosť prístupu k platenej službe alebo jej nákupu. Služba X si vyhradzuje právo priebežne upravovať zoznam podporovaných krajín.

b. Vyhradzujeme si právo odmietnuť transakcie s platenými službami alebo zrušiť alebo prerušiť predaj alebo používanie platenej služby podľa nášho vlastného uváženia. 

c. Nesmiete povoliť iným používať váš účet v službe X na prístup k akejkoľvek platenej službe, ktorú si takáto osoba neobjednala.

d. Platenú službu si nemôžete zakúpiť ani používať, ak ste osobou, s ktorou osoby v USA nemajú povolenie obchodovať na základe hospodárskych sankcií, vrátane, bez obmedzenia, sankcií, ktoré spravuje Ministerstvo zahraničných vecí Ministerstva financií Spojených štátov alebo akýkoľvek iný príslušný sankčný orgán ("Zakázaná osoba"). To okrem iného zahŕňa osoby, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcich krajinách a regiónoch alebo v nich majú obvyklý pobyt: Kuba, Irán, ukrajinské regióny Krymu, Severná Kórea a Sýria. Vyhlasujete a zaručujete, že nie ste zakázaná osoba.

e. UVÁDZATE, ŽE PLATENÉ SLUŽBY BUDETE POUŽÍVAŤ LEN NA ZÁKONNÉ ÚČELY A LEN V SÚLADE S PODMIENKAMI.

Dane a poplatky. Ste zodpovední a súhlasíte s platením všetkých príslušných daní, ciel, taríf a poplatkov súvisiacich s nákupom platených služieb vrátane tých, ktoré sa musia platiť buď spoločnosti X alebo spracovateľovi platby tretej strany. Tieto dane môžu okrem iného zahŕňať DPH, DPH, DPH, daň z predaja, zrážkovú daň a všetky ostatné príslušné dane. V závislosti od vašej lokality môže byť spoločnosť X zodpovedná za zhromažďovanie a vykazovanie informácií týkajúcich sa daní z transakcií vyplývajúcich z vášho nákupu platených služieb. Udeľujete spoločnosti X povolenie na poskytovanie vášho účtu a osobných informácií príslušným daňovým orgánom na plnenie našich povinností v oblasti zbierky daní a podávania správ.

 

Všeobecné podmienky

1. Kontaktné informácie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa platených služieb alebo týchto podmienok, viac informácií môžete nájsť v Centre pomoci pre platené služby spoločnosti X. Ak ste si už zakúpili platenú službu, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom odkazu na podporu, ktorý je k dispozícii v navigačnej ponuke vášho účtu v službe X v nastaveniach platby alebo predplatného. Ak máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať tu pomocou formulára „Nápoveda k plateným funkciám“.

2. VYHLÁSENIA O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI. VÁŠ PRÍSTUP K PLATENÝM SLUŽBÁM A ICH POUŽÍVANIE JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI. ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VÁM PLATENÉ SLUŽBY POSKYTNETE NA ZÁKLADE "AKO JE" A "AKO SÚ K DISPOZÍCII". SPOLOČNOSŤ X SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, TÝKAJÚCICH SA OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA. SPOLOČNOSŤ X NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU ANI ZASTÚPENIE A VZDÁVA SA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI ZA: (I) ÚPLNOSŤ, PRESNOSŤ, DOSTUPNOSŤ, VČASNOSŤ, BEZPEČNOSŤ ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ PLATENÝCH SLUŽIEB A (II) ČI PLATENÉ SLUŽBY BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY ALEBO BUDÚ K DISPOZÍCII NEPRERUŠENE, BEZPEČNE ALEBO BEZCHYBNE. STE ZODPOVEDNÍ ZA POUŽÍVANIE SLUŽBY X VRÁTANE PLATENÝCH SLUŽIEB, A AKÉHOKOĽVEK OBSAHU, KTORÝ POSKYTNETE.

3. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM UPLATNITEĽNÝM PRÁVOM NESÚ SUBJEKTY SLUŽBY X ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO REPRESÍVNE ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK STRATY ZISKOV ALEBO PRÍJMOV, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ALEBO ZA AKÉKOĽVEK STRATY ÚDAJOV, POUŽITIA, DOBREJ VÔLE ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z (I) VÁŠHO PRÍSTUPU K PLATENÝM SLUŽBÁM ALEBO ICH POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI PRÍSTUPU K NIM ALEBO ICH POUŽÍVANIA; (ii) AKÉHOKOĽVEK KONANIA ALEBO OBSAHU AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY, KTORÁ BOLA PROSTREDNÍCTVOM PLATENÝCH SLUŽIEB ZVEREJNENÁ, VRÁTANE BEZ OBMEDZENIA AKÉHOKOĽVEK HANLIVÉHO, URÁŽLIVÉHO ALEBO NEZÁKONNÉHO KONANIA INÝCH POUŽÍVATEĽOV ALEBO TRETÍCH STRÁN; (iii) AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZÍSKANÉHO Z PLATENÝCH SLUŽIEB; ALEBO (iv) NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP, POUŽÍVANIE ALEBO ZMENA VÁŠHO PRENOSU ALEBO OBSAHU. ABY SA PREDIŠLO POCHYBNOSTIAM, DEFINÍCIA PLATENÝCH SLUŽIEB SA OBMEDZUJE NA FUNKCIE PONÚKANÉ SPOLOČNOSŤOU X A NEZAHŔŇA ŽIADNY OBSAH, KU KTORÉMU PRISTUPUJETE A/ALEBO S KTORÝM INTERAGUJETE PRI POUŽÍVANÍ TÝCHTO FUNKCIÍ. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SUBJEKTOV SLUŽBY X V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE VIAC AKO 100,00 USD ALEBO SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI SLUŽBE X ZA POSLEDNÝCH ŠESŤ MESIACOV, AK STE NEJAKÚ ZAPLATILI, ZA PLATENÉ SLUŽBY, KTORÉ ZAPRÍČINILI VZNIK NÁROKU. OBMEDZENIA UVEDENÉ V TOMTO PODODDIELE SA VZŤAHUJÚ NA AKÚKOĽVEK TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ ZALOŽENÚ NA ZÁRUKE, ZMLUVE, ZÁKONE, DELIKTE (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO INAK, A BEZ OHĽADU NA TO, ČI SUBJEKTY X BOLI ALEBO NEBOLI INFORMOVANÉ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKEJTO ŠKODY, A TO AJ V PRÍPADE, AK SA ZISTÍ, ŽE OPRAVNÝ PROSTRIEDOK UVEDENÝ V TOMTO DOKUMENTE NESPLNIL SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL. „SUBJEKTY SPOLOČNOSTI X“ SA VZŤAHUJÚ NA SPOLOČNOSŤ X, JEJ RODIČOV, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, PREPOJENÉ SPOLOČNOSTI, ÚRADNÍKOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV, AGENTOV, ZÁSTUPCOV, PARTNEROV A POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ.

ROZHODNÉ PRÁVO VO VAŠEJ JURISDIKCII NEMUSÍ UMOŽŇOVAŤ URČITÉ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI. V ROZSAHU POŽADOVANOM ROZHODNÝM PRÁVOM VO VAŠEJ JURISDIKCII VYŠŠIE UVEDENÉ NEOBMEDZUJE ZODPOVEDNOSŤ SUBJEKTOV SPOLOČNOSTI X ZA PODVOD, PODVODNÉ SKRESĽOVANIE INFORMÁCIÍ, SMRŤ ALEBO UJMU NA ZDRAVÍ SPÔSOBENÚ NAŠOU NEDBANLIVOSŤOU, HRUBOU NEDBANLIVOSŤOU A/ALEBO ÚMYSELNÝM SPRÁVANÍM. V CELKOVOM ROZSAHU POVOLENOM PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV JE MAXIMÁLNA CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SUBJEKTOV SPOLOČNOSTI X ZA AKÉKOĽVEK NEVYLUČITEĽNÉ ZÁRUKY OBMEDZENÁ NA STO AMERICKÝCH DOLÁROV (100,00 USD).

4. Upozornenie týkajúce sa spoločnosti Apple. Ak ste si zakúpili platené služby alebo používate platené služby alebo k nim pristupujete na zariadení so systémom iOS, ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s podmienkami tohto oddielu. Beriete na vedomie, že podmienky sú len medzi vami a nami, nie so spoločnosťou Apple, a spoločnosť Apple nie je zodpovedná za platené služby a ich obsah. Spoločnosť Apple nemá žiadnu povinnosť poskytovať akékoľvek služby údržby a podpory v súvislosti s platenými službami. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Podmienok služby pre kupujúcich a ustanoveniami Zmluvy s používateľom majú prednosť ustanovenia týchto Podmienok služby pre kupujúcich, a to výlučne s ohľadom na vaše používanie platenej služby. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za riešenie akýchkoľvek nárokov od vás alebo akejkoľvek tretej strany v súvislosti s platenými službami alebo vaším vlastníctvom a/alebo používaním platených služieb, okrem iného vrátane: (i) nárokov na zodpovednosť za produkt; (ii) akéhokoľvek nároku, že platené služby nie sú v súlade s akýmikoľvek uplatniteľnými právnymi alebo regulačnými požiadavkami a (iii) nárokov vyplývajúcich z právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za vyšetrovanie, obhajobu, urovnanie a likvidáciu akéhokoľvek nároku tretej strany, že platené služby a/alebo vaše vlastníctvo a používanie mobilnej aplikácie porušujú práva duševného vlastníctva tejto tretej strany. Súhlasíte s tým, že pri používaní služieb Paid budete dodržiavať všetky platné podmienky tretích strán. Spoločnosť Apple a dcérske spoločnosti spoločnosti Apple sú príjemcami zmluvných podmienok tretie strany a po prijatí zmluvných podmienok bude mať spoločnosť Apple právo (a bude sa to považovať za akceptovanie práva) vymáhať plnenie zmluvných podmienok voči vám ako príjemcovi zmluvných podmienok tretej strany. Týmto vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo vlády USA, alebo ktorá bola vládou USA označená ako "podpora teroristov" krajina; a (ii) nie ste uvedený na žiadnom zozname zakázaných alebo obmedzených strán vlády USA.

5. Konflikt. V prípade sporu medzi ustanoveniami týchto Podmienok používania služby X pre kupujúcich a ustanoveniami zmluvy s používateľom služby X majú ustanovenia týchto Podmienok používania služby X pre kupujúcich prednosť výlučne s ohľadom na vaše používanie platenej služby.

 

6. DOHODA O RIEŠENÍ SPOROV – ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ ROZHODNUTIE A VZDANIE SA AKCIE TRIEDY

TÁTO ČASŤ SA VZŤAHUJE NA VÁS IBA V PRÍPADE, ŽE ŽIJETE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH. POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO ČASŤ - MÔŽE TO VÝZNAMNE OVPLYVNIŤ VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA VRÁTANE VÁŠHO PRÁVA PODAŤ ŽALOBU NA SÚDE.

a. Všeobecné. Nasledujúce ustanovenia sú dôležité vzhľadom na dohodu medzi vami a spoločnosťou X týkajúcu sa funkcií alebo produktov spoločnosti X uvedených v týchto Podmienkach. S výhradou nižšie uvedených ustanovení vrátane výnimiek uvedených v tomto oddiele 6, vy a služba X súhlasíte s rozhodovaním o všetkých sporoch, nárokoch alebo diskusiách, ktoré vzniknú z týchto Podmienok, marketingu platených služieb a/alebo vašej účasti na platených službách alebo s nimi súvisia (jednotlivo „spor“ alebo viac ako jeden „spory“). 

b. Počiatočné riešenie sporov. Väčšina sporov medzi vami a nami môže byť vyriešená neformálne. Ak ste si už zakúpili platenú službu, náš tím podpory je dostupný prostredníctvom odkazu na podporu v navigačnej ponuke vášho účtu v službe X v nastaveniach platieb alebo predplatného, aby sa vyriešili prípadné obavy týkajúce sa platených služieb. Keď nás kontaktujete, uveďte stručný opis povahy a základov vašich obáv, vaše kontaktné informácie a konkrétnu pomoc, ktorú hľadáte. Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie prostredníctvom tohto podporného procesu na urovnanie akéhokoľvek sporu. Vy a my súhlasíme, že účasť v dobrej viere v tomto neformálnom procese je potrebná a musí byť ukončená, ako je uvedené vyššie, predtým, ako ktorákoľvek strana môže iniciovať arbitráž v súvislosti s akýmkoľvek sporom.

c. ZÁVÄZNÉ ROZHODNUTIE. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť s vami dohodnuté riešenie sporu v lehote tridsiatich (30) dní od začiatku neformálneho riešenia sporov podľa ustanovenia o pôvodnom riešení sporov, potom buď vy, alebo my môžeme iniciovať záväzné arbitrážne konanie, ktoré bude jediným prostriedkom na vyriešenie akéhokoľvek sporu, s výhradou podmienok uvedených nižšie a s výnimkou nárokov vznesených na súde pre drobné žaloby alebo pokiaľ sa nerozhodnete pre neúčasť. Konkrétne sa všetky spory s konečnou platnosťou riešia výlučne prostredníctvom záväzného rozhodcovského konania, ktoré vedie Americká rozhodcovská asociácia (ďalej len "AAA") v San Franciscu, CA, a prostredníctvom jediného rozhodcu, na ktorom sa vzájomne dohodnú, v súlade s ustanoveniami pravidiel AAA pre spotrebiteľské rozhodcovské konanie, ktoré sú k dispozícii na adrese www.adr.org alebo zavolaním AAA na číslo 1.800.778.7879. VY A SPOLOČNOSŤ X SA TÝMTO VÝSLOVNE VZDÁVATE PRÁVA NA SÚDNE KONANIE PRED POROTOU ALEBO SUDCOM.

Arbitér, a nie federálny, štátny alebo miestny súd alebo agentúra, má výhradnú právomoc vyriešiť akýkoľvek spor vrátane, ale nielen, akéhokoľvek nároku, že všetky alebo časť týchto Podmienok používania služby X pre kupujúcich sú neplatné alebo napadnuteľné, alebo či je spor predmetom arbitráže. Arbiter je oprávnený poskytnúť akúkoľvek pomoc, ktorá by bola k dispozícii súdu podľa zákona alebo na základe spravodlivosti, za predpokladu, že takáto pomoc (vrátane súdneho príkazu) je obmedzená na vaše individuálne okolnosti. Bez ohľadu na požiadavky tohto ustanovenia o arbitrážnom konaní, ak spor zahŕňa nárok na verejnú súdnu ochranu pred súdnym príkazom, môžete sa rozhodnúť oddeliť tento nárok od rozhodcovského konania a predložiť ho na ktoromkoľvek súde s príslušnou právomocou. Rozhodcovský rozsudok je pre strany písomný a záväzný a môže sa vydať ako rozsudok na ktoromkoľvek súde s príslušnou právomocou.

MÁTE JEDEN ROK NA UPLATNENIE NÁROKU VOČI SLUŽBE X, AK SA NEROZHODNETE PRE NEÚČASŤ. Akúkoľvek pohľadávku voči spoločnosti X musíte uplatniť do jedného (1) roka odo dňa vzniku pohľadávky, pokiaľ rozhodné právo nestanovuje, že bežná premlčacia lehota pre túto pohľadávku sa nesmie skrátiť dohodou. Ak nepodáte pohľadávku v tejto lehote, vzdávate sa v plnom rozsahu povolenom zákonom všetkých práv, ktoré máte k takejto pohľadávke, a spoločnosť X nebude mať žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k takejto pohľadávke.

d. Proces podávania a náklady. Pre začatie arbitrážneho konania môžete získať pokyny na odoslanie na adrese: https://adr.org/Support. Spoločnosť X zaplatí váš počiatočný poplatok za podanie vo výške 200 USD a náklady na rozhodcovské konanie v požadovanom rozsahu a v súlade s vymedzením v pravidlách spotrebiteľského rozhodcovského konania AAA, ale nie vo vyššej výške, ako sú stanovené v tomto ustanovení. Ak však rozhodca rozhodne, že nároky boli podané na účely obťažovania alebo boli zjavne neopodstatnené, môže prerozdeliť náhradu škody a administratívne poplatky rozhodcu vrátane poplatkov za podanie a vypočutie, ako sa stanovuje v pravidlách spotrebiteľského rozhodcovského konania AAA. Pravidlá rozhodcovského konania vám tiež umožňujú v určitých prípadoch vymáhať poplatky advokátov. Strany chápu, že ak by toto povinné ustanovenie neexistovalo, mali by právo podať žalobu na súde a mať súdny proces v porote. Ďalej chápu, že v niektorých prípadoch by mohli náklady na rozhodcovské konanie prekročiť náklady na súdne spory a právo na odhalenie môže byť v rozhodcovskom konaní obmedzenejšie ako v súdnom konaní.

e. Lokalita. Arbitráž sa uskutoční len na základe dokumentov alebo sa môžete rozhodnúť viesť konanie telefonicky, videom alebo osobne. V prípade internej arbitráže bude konanie prebiehať v meste alebo okrese, v ktorom máte bydlisko, alebo ak nemáte bydlisko v Spojených štátoch, v štáte Kalifornia, v okrese San Francisco. 

f. Odstúpenie od hromadnej žaloby. VY A MY ĎALEJ SÚHLASÍME S TÝM, ŽE AKÉKOĽVEK NÁROKY MOŽNO UPLATNIŤ LEN V RÁMCI NAŠEJ INDIVIDUÁLNEJ SPÔSOBILOSTI A NIE V MENE ALEBO AKO SÚČASŤ HROMADNEJ ŽALOBY ALEBO INEJ ŽALOBY V ZASTÚPENÍ. ÚČASTNÍCI KONANIA SA VÝSLOVNE VZDÁVAJÚ SVOJHO PRÁVA PODAŤ HROMADNÚ ŽALOBU ALEBO DOMÁHAŤ SA NÁHRADY ŠKODY V RÁMCI SKUPINY. Ak sa vy a my obaja nedohodnete písomne, rozhodca nesmie zlúčiť konania alebo nároky viacerých osôb a nesmie inak predsedať žiadnej forme zastupiteľského alebo triedneho konania.

g. Odlučiteľnosť. Ak sa zistí, že niektorá časť tejto dohody o riešení sporov nemôže byť vykonaná, pokiaľ ide o konkrétny nárok na odpustenie alebo nápravu (ako napríklad súdny príkaz), potom tento nárok alebo opravný prostriedok (a len tento nárok alebo opravný prostriedok) sa oddelí a musí byť predložený súdu s príslušnou jurisdikciou a všetky ostatné nároky musia byť rozhodnuté.

h. Výnimka – Súdne spory vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Bez ohľadu na rozhodnutie strán riešiť všetky spory arbitrážnym konaním, každá strana môže požiadať o nápravu na súde pre drobné spory v prípade sporov alebo nárokov v rozsahu pôsobnosti právomoci tohto súdu.

i. 30-dňové právo na odstúpenie. Ak si želáte odstúpiť od týchto arbitrážnych ustanovení a nebyť nimi viazaní, môžete poslať písomné oznámenie o svojom rozhodnutí odstúpiť od týchto arbitrážnych ustanovení na túto adresu:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Ak ste si už zakúpili platenú službu, môžete si podať oznámenie aj o neúčasti prostredníctvom odkazu na technickú podporu dostupného v navigačnej ponuke vášho účtu v službe X v rámci nastavení platieb alebo predplatného. 

Vaše písomné oznámenie musí obsahovať vaše meno, popisovač účtu X, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo priradené k popisovaču účtu a jasné vyhlásenie, že nechcete riešiť spory so spoločnosťou X.

Oznámenie musí byť zaslané do 30 dní od vašej prvej platby za platenú službu, inak budete povinní rozhodovať spory v súlade s podmienkami týchto ustanovení. Vaše rozhodnutie odstúpiť od tohto arbitrážneho ustanovenia nebude mať žiadny nepriaznivý vplyv na váš vzťah so spoločnosťou X alebo na doručenie funkcií alebo služieb spoločnosti X. Ak odstúpite od týchto ustanovení, ani spoločnosť X nebude nimi viazaná.

j. Zmeny v tejto sekcii. Každú podstatnú zmenu tejto dohody o riešení sporov oznámime 60 dní vopred. Zmeny nadobudnú účinnosť 60. deň a budú sa vzťahovať iba na všetky nároky vzniknuté po 60. dni.

k. Voľba práva. TIETO POJMY VYJADRUJÚ TRANSAKCIU V RÁMCI MEDZIŠTÁTNEHO OBCHODU. FEDERÁLNY ZÁKON O ROZHODCOVSKOM KONANÍ A VÝKLADOVÁ JUDIKATÚRA UPRAVUJÚ VÝKLAD A PRESADZOVANIE TÝCHTO ARBITRÁŽNYCH USTANOVENÍ BEZ OHĽADU NA ŠTÁTNE PRÁVO. V rozsahu, v akom sa na akýkoľvek spor vzťahuje štátne hmotné právo, sa uplatňuje právo štátu Kalifornia bez ohľadu na kolízne ustanovenia.

l. Zotrvanie. Táto dohoda o riešení sporov prežije koniec vzťahu medzi vami a spoločnosťou X vrátane zrušenia alebo odhlásenia sa od akýchkoľvek služieb alebo komunikácií poskytovaných spoločnosťou X.

7. Vládny zákon.

a. Ak žijete v Spojených štátoch, tieto Podmienky sa budú riadiť zákonmi štátu Kalifornia a akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi vami a spoločnosťou X, bude predmetom oddielu 6 vyššie (Dohoda o riešení sporov – Záväzná arbitráž a odstúpenie od hromadnej žaloby).

b. Ak žijete v členskom štáte EÚ, v štáte EZVO alebo v Spojenom kráľovstve, budú sa uplatňovať záväzné právne predpisy vašej krajiny pobytu a súdne konania sa môžu začať na príslušných súdoch podľa právnych predpisov vašej krajiny pobytu. 

c. Ak žijete mimo Spojených štátov, členského štátu EÚ, štátu EZVO alebo Spojeného kráľovstva, tieto podmienky sa budú riadiť zákonmi štátu Kalifornia.

 

Podmienky používania služby X Premium

Účasťou v opakovanej predplatnej službe X („X Premium“), súhlasíte s tým, že vaša účasť sa bude riadiť a podliehať Podmienkam, vrátane nasledujúcich Podmienok používania služby X Premium:

1. Popis X Premium. X Premium je opakovaná predplatná služba zo služby X, ktorá poskytuje prístup k určitým funkciám, výhodám a/alebo službám podľa popisu tu. Vaše predplatné služby X Premium sa bude automaticky obnovovať, kým nebude zrušené v súlade s príslušnými podmienkami vrátane týchto podmienok používania služby X Premium.    

a. Úrovne služby X Premium. Predplatitelia služby X Premium si môžu vybrať z viacerých úrovní. Každá úroveň poskytuje prístup k rozličným funkciám a ponúka sa za rozličné ceny. Za každú úroveň sa dá platiť mesačne aj ročne. Niektoré funkcie môžu vyžadovať overenie účtu a verejné zobrazovanie ikony začiarknutia v profile účtu. Konkrétne informácie o úrovniach nájdete v našom centre pomoci.    

2. Zaregistrujte sa & Spravujte svoj účet, platobný proces a tvorbu cien & Ceny, automatické obnovenie.

a. Zaregistrujte sa. Ak sa chcete zaregistrovať do služby X, musíte byť prihlásení do svojho účtu X Premium. Pri registrácii do služby X Premium sa môžete zaregistrovať a zaplatiť prostredníctvom: (i) nákupu v rámci aplikácie Apple (ak sa zaregistrujete pomocou zariadenia so systémom iOS), (ii) nákupu v rámci aplikácie spoločnosťou Google (ak sa zaregistrujete pomocou zariadenia so systémom Android) alebo (iii) používania služby Stripe, platobného partnera tretej strany spoločnosti X (ak sa zaregistrujete pomocou webového prehliadača na adrese www.x.com). 

b. Spravovanie vášho účtu. Spôsob registrácie a platby za predplatné služby X Premium určuje spôsob správy účtu. Ak ste sa prihlásili a zaplatili za službu X Premium prostredníctvom nákupu v rámci aplikácie Apple, svoje predplatné môžete spravovať pomocou Apple App Store. Ak ste sa prihlásili a zaplatili za službu X Premium prostredníctvom nákupu v rámci aplikácie Google, svoje predplatné môžete spravovať pomocou služby Google Play Store. Ak ste sa zaregistrovali a zaplatili ste za službu X Premium pomocou Stripe, platobného procesora služby X, svoje predplatné môžete spravovať na platforme Stripe, ku ktorému môžete pristúpiť prostredníctvom webovej stránky X v rámci nastavení X Premium po prihlásení sa na adrese www.x.com. Viac informácií o správe účtu v službe X Premium a predplatnom služby X Premium nájdete na stránkach Informácie o X Premiumpomocník X Premium a v našom Centre pomoci ohľadom podpory platených služieb.

c. Platobný proces & Stanovenie cien. Cenu predplatného X Premium určuje služba X. Ak si zakúpite predplatné X Premium, urobíte to pravidelným platením vopred poplatku za predplatné. Keď sa prihlásite na odber X Premium, výslovne súhlasíte s tým, že autorizujete opakované platby a že platby sa budú uskutočňovať spôsobom platby, ktorý ste si vybrali, kým príslušné predplatné X Premium nezrušíte vy alebo služba X. Vaše platobné údaje budú spracované automaticky na začiatku každého obdobia predplatného. Termíny spracovania mobilného obnovenia sa môžu líšiť až o 3 dni. Ak sú informácie o platbe odmietnuté, musíte zadať nové informácie o platbe pre svoje predplatné X Premium, inak bude zrušené. Ak zadáte nové informácie o platbe a váš platobný účet bude úspešne účtovaný, vaše nové obdobie predplatného X Premium bude založené na pôvodnom dátume obnovenia a nie na dátume úspešného účtovania. Za žiadne čiastočné predplatné sa neposkytujú žiadne refundácie ani kredity, a to ani v situácii, keď sa určité prvky, výhody a/alebo služby zmenia alebo ukončia. PREDPLATNÉ PROGRAMY SÚ PREDPLATENÉ, NENÁVRATNÉ (POKIAĽ TO NEVYŽADUJE ZÁKON) A AUTOMATICKY SA OBNOVUJÚ NA KONCI KAŽDÉHO PREDPLATNÉHO OBDOBIA, POKIAĽ UPISOVANIE NIE JE ZRUŠENÉ NA ZÁKLADE POSTUPOV ZRUŠENIA UVEDENÝCH NIŽŠIE.

d. Zvýšenie alebo zníženie úrovne. Zvýšenie a zníženie úrovne je momentálne podporované iba v systémoch iOS, Android a na webe.

Ak v systéme iOS prejdete na vyššiu cenovú úroveň, dostanete čiastočnú, pomernú refundáciu za zvyšok predchádzajúceho predplatného, ak zmeníte úroveň z platformy, kde ste mali predplatné predtým, t. j. zo systému iOS. Ak prejdete nižšie na inú úroveň, predplatné a súvisiace funkcie budete mať k dispozícii do konca aktuálneho fakturačného cyklu. Potom sa predplatné zmení na novú úroveň. Pri znížení úrovne vám nebude vrátená žiadna časť predchádzajúceho predplatného, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Pri znížení úrovne vám bude účtovaná cena novej úrovne od konca aktuálneho fakturačného cyklu.

Ak na webe prejdete na vyššiu cenovú úroveň, kredit za zvyšok predchádzajúceho predplatného sa pripíše na váš účet a automaticky sa použije pri budúcich platbách, ak zmeníte úrovne z platformy, kde ste mali predplatné predtým, t. j. z webu. Vaše nové predplatné sa začne okamžite. Ak prejdete nižšie na inú úroveň, aktuálne predplatné a súvisiace funkcie sa okamžite zmenia na nové predplatné. Nebude vám vrátená žiadna časť predchádzajúceho predplatného, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Okrem toho vám bude okamžite zaúčtovaná cena novej úrovne.

Ak v systéme Android v službe Obchod Google Play prejdete na vyššiu cenovú úroveň z platformy, kde ste mali predplatné predtým (t. j. Android bol touto platformou), po zaplatení novej ceny sa predplatné okamžite začne s novým produktom. Za zvyšný čas dostanete pomernú refundáciu. Ak prejdete nižšie na inú úroveň, predplatné sa okamžite začne s novým produktom a dátum ďalšej fakturácie sa odloží podľa zostávajúcej hodnoty predchádzajúcej úrovne, čím získate kredit za hodnotu, ktorú by ste mali v rámci drahšej tarify.

 

3. Zrušenie vášho predplatného. Predplatné služby X Premium môžete kedykoľvek zrušiť. Ak ste si predplatné X Premium kúpili pomocou nákupu v rámci aplikácie od spoločnosti Apple, predplatné môžete zrušiť iba prostredníctvom Apple App Store, ku ktorému získate prístup v rámci nastavení služby X Premium po prihlásení do aplikácie X iOS. Ak ste si predplatné X Premium kúpili pomocou nákupu v rámci aplikácie Google, môžete zrušiť predplatné len prostredníctvom Obchodu Google Play, ku ktorému získate prístup v rámci nastavení služby X Premium po prihlásení do aplikácie X for Android. Ak ste si predplatné X Premium zakúpili pomocou Stripe, platobného procesora služby X, predplatné môžete zrušiť iba prostredníctvom služby Stripe, ku ktorej získate prístup prostredníctvom webovej lokality X v rámci nastavení X Premium po prihlásení sa na adrese www.x.com. Bez ohľadu na to, ako bolo predplatné zakúpené, predplatné sa automaticky obnoví, pokiaľ ho nezrušíte najmenej 24 hodín pred skončením obdobia predplatného. Ak zrušíte predplatné, predplatné zostane aktívne od momentu zrušenia až do konca aktuálneho obdobia predplatného. Za žiadne zostávajúce dni v aktuálnom predplatnom období nebudete dostávať žiadnu refundáciu ani kredit, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Okrem toho sa oddiel 4 vzťahuje na používateľov žijúcich v členskom štáte EÚ alebo Spojenom kráľovstve. Viac informácií o zrušení účtu v službe X Premium a predplatnom služby X Premium nájdete na stránkach Informácie o X Premiumpomocník X Premium a v našom Centre pomoci ohľadom podpory platených služieb.

4. Právo na odstúpenie od zmluvy & Náhrady pre používateľov žijúcich v EÚ alebo Spojenom kráľovstve. Pri zakúpení predplatného X Premium výslovne súhlasíte s tým, že predplatné sa začne okamžite k dátumu zakúpenia. Ak ste spotrebiteľom v členskom štáte EÚ alebo Spojenom kráľovstve, súhlasíte, že máte štrnásť (14) dní po nákupe na odstúpenie od kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. Ak ste si zakúpili predplatné X Premium prostredníctvom nákupu v rámci aplikácie spoločnosti Apple alebo spoločnosti Google, musíte spoločnosti Apple alebo prípadne spoločnosti Google priamo oznámiť, či si želáte uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s pravidlami vrátenia finančných prostriedkov spoločnosti Apple alebo spoločnosti Google. Všetky takéto vrátenia finančných prostriedkov spravuje spoločnosť Apple, resp. spoločnosť Google, a nie spoločnosť X, a vzťahujú sa na ne pravidlá vrátenia finančných prostriedkov spoločnosti Apple alebo spoločnosti Google. Pokyny na zrušenie zmluvy a žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov môžete vyhľadať priamo u spoločnosti Apple alebo spoločnosti Google na stránke s nápovedou pre X Premium. Ak ste si predplatné X Premium zakúpili pomocou služby Stripe, platobného procesora služby X, svoje právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť podľa pokynov na zrušenie zmluvy a žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré sú popísané na stránke s nápovedou pre X Premium.

5. Žiadne právo na odstúpenie od zmluvy pre používateľov žijúcich na Taiwane. Pri zakúpení predplatného služby X Premium výslovne súhlasíte s tým, že predplatné služby X Premium sa začne okamžite dňom nákupu a že online služby budú po začatí plne poskytnuté. Ak ste spotrebiteľom na Taiwane, súhlasíte s tým, že môžete zrušiť svoje predplatné X Premium v súlade s vyššie uvedeným oddielom 3. V opačnom prípade však nemáte právo zrušiť svoje predplatné X Premium a nebudú vám vrátené žiadne finančné prostriedky.

6. Sťažnosti spotrebiteľov pre používateľov žijúcich v Indonézii. Sťažnosti môžu spotrebitelia v Indonézii predkladať ministerstvu obchodu na adrese https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Generálne riaditeľstvo pre ochranu spotrebiteľa a dodržiavanie obchodných pravidiel (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministerstvo obchodu Indonézskej republiky (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Top články

a. Top články. X Premium môže obsahovať funkciu „Top Články“, ktorá vám poskytuje zoznam článkov a URL adresy (s priradenými príspevkami) článkov, ktoré naposledy zdieľali najviac ľudia, ktorých sledujete v službe X, alebo články, ktoré naposledy zdieľali najviac ľudia, ktorých sledujete a ľudia, ktorých sledujú oni. Články sa vyberajú na základe účtov v službe X, ktoré ste sa rozhodli sledovať, a/alebo na základe účtov, ktoré sledujú oni. Zoznamy top článkov nesmú obsahovať články od všetkých vydavateľov. Viac informácií o tejto funkcii, o tom, ako sa vyberajú účty a články na zahrnutie do určovania zoznamov top článkov a ako sa objednávajú články a príspevky nájdete v Top článkoch Centra pomoci

b. ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI. Rozumiete, že spoločnosť X neschvaľuje, nepodporuje, nereprezentuje ani nezaručuje úplnosť, pravdivosť, presnosť alebo spoľahlivosť žiadneho obsahu alebo komunikácie uverejnenej prostredníctvom funkcie Top články, ani neschvaľuje žiadne názory v nej vyjadrené. Služba X nezodpovedá za žiadny obsah, ktorý sa nachádza v článku alebo ku ktorému sa pristupuje. Za takýto obsah je zodpovedný výlučne vydavateľ. Nemonitorujeme ani nekontrolujeme obsah uverejnený na lokalitách tretích strán a nemôžeme prevziať zodpovednosť za takýto obsah, ktorý sa vám zobrazuje prostredníctvom funkcie Najlepšie články.

8. X Premium Labs. X Premium môže obsahovať funkciu „X Premium Labs“. Funkcia X Premium Labs poskytuje predplatiteľom služby X Premium včasný prístup k funkciám („Funkcie X Premium Labs“) a služba X je stále v procese vývoja a testovania potenciálneho doplnenia služby X alebo jednej z platených služieb. Spoločnosť X neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, že funkcie služby X Premium Labs budú fungovať tak, ako sa plánovalo alebo ako bolo opísané, a spoločnosť X nebude zodpovedná za žiadne škody alebo ujmy vyplývajúce z funkcie služby X Premium Labs alebo v súvislosti s ňou. Spoločnosť X neposkytuje žiadne vyhlásenia o počte alebo type funkcií X Premium Labs, ktoré budú k dispozícii pre predplatiteľov služby X Premium v ľubovoľnom čase a vyhradzuje si právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek pridať alebo odstrániť funkcie služby X Premium Labs. Služba X si vyhradzuje právo zrušiť alebo inak obmedziť váš prístup k funkcii X Premium Labs (bez akejkoľvek zodpovednosti) kedykoľvek, keď sa spoločnosť X domnieva, že ste podľa vlastného uváženia zneužili túto funkciu alebo inak používali funkciu neprijateľným alebo neúmyselným spôsobom. V súvislosti s programom X Premium Labs môžete spoločnosti X poskytnúť komentáre týkajúce sa vášho hodnotenia a používania funkcie X Premium Labs („pripomienky“). Súhlasíte s tým, že spoločnosť X a jej pôvodcovia budú môcť slobodne kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, verejne zobrazovať, zverejňovať, distribuovať, licencovať a poskytovať sublicencie, začleňovať a inak používať spätnú väzbu vrátane odvodených diel na ňu na akékoľvek a všetky komerčné a nekomerčné účely bez očakávania platby alebo prisúdenia akéhokoľvek druhu od vás alebo na vás. 

9. Propagácie. Služba X môže príležitostne ponúkať špeciálne povýšenia alebo bezplatné skúšobné obdobia (tzv. „propagácia“) pre X Premium. Pokiaľ nie je výslovne uvedené, tieto podmienky sa budú uplatňovať na takéto propagačné akcie. Akékoľvek ďalšie podmienky k týmto Podmienkam budú zverejnené pri registrácii alebo v inej komunikácii, ktorá vám bola sprístupnená pred registráciou. Obmedzenia sa môžu vzťahovať na dostupnosť povýšení. Niektoré funkcie a výhody úplného predplatného v službe X Premium nemusia byť dostupné alebo môžu byť počas obdobia propagácie obmedzené. Ste výlučne zodpovední za preskúmanie akýchkoľvek ďalších podmienok, ktorými sa riadi vaše používanie povýšenia. Na konci propagačného obdobia sa vaše predplatné služby X Premium automaticky obnoví a bude sa vám účtovať poplatok za predplatné (ako je uvedené pri registrácii) na opakovanom základe. ABY STE SA VYHLI AKÝMKOĽVEK POPLATKOM PO SKONČENÍ PROPAGAČNEJ AKCIE, MUSÍTE JU ZRUŠIŤ PRED KONCOM PROPAGAČNÉHO OBDOBIA, A TO PODĽA POSTUPOV UVEDENÝCH V ODSEKU 3 VYŠŠIE ("ZRUŠENIE PREDPLATNÉHO").

10. Operačný systém a geografické obmedzenia. Služba X Premium a s ňou súvisiace funkcie a výhody môžu byť podporované len v určitých operačných systémoch a na určitých geografických miestach (ako služba X z času na čas vydáva), čo znamená, že ak sa prihlásite na odber služby X Premium, možno nebudete mať prístup k funkciám alebo výhodám služby X Premium pri prístupe k vášmu účtu v službe X prostredníctvom systému, ktorý momentálne nepodporuje služba X, ani v geografickej oblasti, kde sa služba X Premium neponúka. Okrem toho sa vlastnosti a výhody služby X Premium môžu líšiť v závislosti od operačného systému a/alebo krajiny. 

11. ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBA X PREMIUM VÁM JE POSKYTOVANÁ NA ZÁKLADE „AKO JE“ A „AKO JE K DISPOZÍCII“. LEN NA ÚČELY PRÍKLADU, NIE JE ZARUČENÉ, ŽE FUNKCIA ZRUŠIŤ PRÍSPEVOK FUNGUJE PODĽA ZÁMERU A NEMALO BY SA ŇU SPOLIEHAŤ AKO NA MECHANIZMUS NA ZABRÁNENIE ODOSLANIA PRÍSPEVKU.

 

Podmienky používania predplatného tvorcu

Súhlasíte s tým, že nákup predplatného tvorcu sa bude riadiť príslušnými podmienkami vrátane nasledujúcich podmienok používania predplatného tvorcu:

1. Opis predplatného tvorcu. Predplatné tvorcu je mesačné predplatné od služby X, ktoré vám poskytuje prístup k funkciám a výhodám (ako sú obsah, komunita, prístup a označenie), ktoré sprístupnil tvorca (ďalej len „Tvorca“) prostredníctvom účtu Tvorcu v službe X, ako je podrobnejšie opísané na našej stránke Informácie o predplatnom Tvorcu . Predplatné od služby X umožňujúce prístup k účtu Tvorcu s možnosťou predplatného sa bude automaticky obnovovať, kým nebude zrušené v súlade s príslušnými podmienkami vrátane týchto podmienok používania predplatného Tvorcu. 

2. Zaregistrujte sa & Spravujte svoj účet, platobný proces a tvorbu cien & Ceny, automatické obnovenie

a. Zaregistrujte sa. Ak sa chcete zaregistrovať a zaplatiť predplatné účtu s možnosťou predplatného Tvorcu, musíte sa prihlásiť do svojho účtu X. V dostupnom rozsahu (keďže služba X môže z času na čas sprístupniť rôzne spôsoby nákupu) sa môžete rozhodnúť zaregistrovať a kúpiť si predplatné Tvorcu prostredníctvom nákupu v aplikácii spoločnosti Apple (ak sa zaregistrujete pomocou zariadenia so systémom iOS) alebo nákupu v aplikácii spoločnosti Google (ak sa zaregistrujete pomocou zariadenia so systémom Android), respektíve pomocou služby Stripe, platobného partnera tretej strany služby X (ak sa zaregistrujete pomocou webového prehliadača na adrese www.x.com).

b. Spravovanie vášho účtu. Spôsob, ktorý používate na registráciu a nákup predplatného Tvorcu, určuje spôsoby správy predplatného Tvorcu. Ak ste si predplatné Tvorcu kúpili pomocou nákupu v aplikácii spoločnosti Apple, môžete toto predplatné spravovať pomocou obchodu App Store spoločnosti Apple. Ak ste si predplatné kúpili pomocou nákupu v aplikácii spoločnosti Google, toto predplatné Tvorcu môžete spravovať pomocou služby Obchod Google Play. Ak ste si predplatné Tvorcu kúpili pomocou služby Stripe, spracovateľa platieb služby X, toto predplatné môžete spravovať v službe Stripe, ktorá je dostupná na webových stránkach služby X v nastaveniach predplatného Tvorcu po prihlásení sa na adrese www.x.com. Viac informácií o správe predplatného Tvorcu nájdete na stránke pomocníka pre predplatné Tvorcu alebo v našom centre pomoci s podporou pre platené služby.

c. Platobný proces & Stanovenie cien. Cena predplatného Tvorcu je stanovená Tvorcom (na základe cenových možností služby X integrovaných do funkcie, ktoré umožňujú Tvorcovi vybrať cenu, za ktorú služba X bude predávať mesačné predplatné Tvorcu pre účet s predplatným Tvorcu). Bez ohľadu na informácie uvedené vyššie môže služba X podľa svojho uváženia stanoviť obmedzenia alebo limity na osoby, ktoré si môžu kúpiť predplatné Tvorcu (napríklad požiadavku na minimálny vek na zakúpenie predplatného Tvorcu), a na počet predplatných Tvorcu, ktoré si môžete kúpiť na prístup ku konkrétnemu účtu s predplatným Tvorcu. Ak si kúpite predplatné Tvorcu, budete ho vopred platiť na mesačnej báze vo forme poplatku za predplatné Tvorcu. Keď si predplatíte prístup k účtu s predplatným, výslovne súhlasíte s tým, že autorizujete opakované platby a že platby sa budú uskutočňovať spôsobom platby, ktorý ste si vybrali, kým príslušné predplatné Tvorcu nezrušíte vy alebo služba X. Vaše platobné údaje budú spracované automaticky na začiatku každého obdobia predplatného Tvorcu. Termíny spracovania mobilného obnovenia sa môžu líšiť až o 3 dni. Ak dôjde k odmietnutiu vašich platobných údajov, pre predplatné Tvorcu musíte poskytnúť nové platobné údaje, inak bude predplatné Tvorcu zrušené. Ak zadáte nové informácie o platbe a váš platobný účet bude úspešne účtovaný, vaše nové obdobie predplatného bude založené na pôvodnom dátume obnovenia a nie na dátume úspešného účtovania. Za nedokončené obdobie predplatného Tvorcu sa neposkytujú žiadne refundácie ani kredity, a to ani v situácii, keď dôjde k zmene alebo ukončeniu určitých funkcií, výhod alebo služieb. TARIFY PREDPLATNÉHO TVORCU SÚ PREDPLÁCANÉ, NEREFUNDOVATEĽNÉ (POKIAĽ TO NEVYŽADUJE ZÁKON) A AUTOMATICKY SA OBNOVUJÚ NA KONCI KAŽDÉHO OBDOBIA PREDPLATNÉHO, POKIAĽ PREDPLATNÉ NIE JE ZRUŠENÉ NA ZÁKLADE POSTUPOV ZRUŠENIA UVEDENÝCH NIŽŠIE.

3. Zrušenie predplatného Tvorcu. Predplatné Tvorcu môžete kedykoľvek zrušiť. Ak ste si predplatné Tvorcu kúpili pomocou nákupu v aplikácii spoločnosti Apple, predplatné Tvorcu môžete zrušiť iba prostredníctvom služby App Store spoločnosti Apple. Ak ste si predplatné Tvorcu kúpili pomocou nákupu v aplikácii spoločnosti Google, predplatné Tvorcu môžete zrušiť iba prostredníctvom služby Obchod Google Play. Ak ste si predplatné Tvorcu kúpili pomocou služby Stripe, spracovateľa platieb služby X, predplatné Tvorcu môžete zrušiť iba prostredníctvom služby Stripe, ktorá je dostupná na webových stránkach služby X v nastaveniach predplatného Tvorcu po prihlásení sa na adrese www.x.com. Bez ohľadu na to, ako bolo predplatné zakúpené, predplatné Tvorcu sa automaticky obnovuje, pokiaľ ho nezrušíte najmenej 24 hodín pred skončením obdobia daného predplatného Tvorcu. Ak zrušíte predplatné Tvorcu, predplatné Tvorcu zostane aktívne od momentu zrušenia až do konca aktuálneho obdobia predplatného Tvorcu. Za žiadne zostávajúce dni v aktuálnom období predplatného Tvorcu nedostanete žiadnu refundáciu ani kredit, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Okrem toho sa časť 5 vzťahuje na používateľov žijúcich v členskom štáte EÚ alebo Spojenom kráľovstve. Viac informácií o zrušení predplatného Tvorcu nájdete na stránke pomocníka pre predplatné Tvorcu alebo v našom centre pomoci s podporou pre platené služby.

4. Obmedzenia nákupu a používanie predplatného Tvorcu.

a. Tvorca sa môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť, že osobám, ktoré si predplatné Tvorcu kúpili, zablokuje prístup k účtu Tvorcu s možnosťou predplatného z akéhokoľvek dôvodu. Ak budete zablokovaní, nebudete mať prístup k žiadnym funkciám a výhodám účtu predplatného. V tomto prípade musíte predplatné Tvorcu zrušiť v súlade s týmito podmienkami, inak sa bude predplatné Tvorcu automaticky obnovovať každý mesiac až do zrušenia, aj keď nebudete mať prístup k žiadnym funkciám ani výhodám daného účtu Tvorcu s možnosťou predplatného.

b. Tvorca sa môže rozhodnúť ponúknuť ľuďom stimuly, aby sa prihlásili na odber prístupu k účtu Autor Predplatné a/alebo odmeny predplatiteľom účtu Autor Predplatné. Takéto stimuly alebo odmeny ponúka výlučne tvorca, nie služba X. Služba X nekontroluje, či vám tvorca stimul alebo odmenu skutočne doručí alebo nie, a služba X nenesie zodpovednosť za žiadne stimuly ani odmeny, ktoré tvorca môže ponúknuť.

5. Právo na odstúpenie od zmluvy a refundácie pre používateľov žijúcich v EÚ alebo Spojenom kráľovstve. Pri zakúpení predplatného Tvorcu výslovne súhlasíte s tým, že sa predplatné Tvorcu začne okamžite k dátumu zakúpenia. Ak ste spotrebiteľom v členskom štáte Európskej Únie alebo Spojenom kráľovstve, súhlasíte, že máte štrnásť (14) dní po nákupe na odstúpenie od kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. Ak ste si predplatné zakúpili pomocou nákupu v rámci aplikácie Apple alebo Google, musíte priamo informovať spoločnosť Apple alebo prípadne spoločnosť Google, či si želáte uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s pravidlami vrátenia finančných prostriedkov spoločnosti Apple alebo spoločnosti Google. Všetky vrátenia finančných prostriedkov spravuje spoločnosť Apple, resp. spoločnosť Google, a nie spoločnosť X, a vzťahujú sa na ne pravidlá vrátenia finančných prostriedkov spoločnosti Apple alebo spoločnosti Google. Pokyny na zrušenie zmluvy a odoslanie žiadosti o refundáciu priamo od spoločnosti Apple alebo Google nájdete na stránke pomocníka pre predplatné Tvorcu. Ak ste si predplatné Tvorcu kúpili pomocou služby Stripe, spracovateľa platieb služby X, svoje právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť podľa pokynov na zrušenie zmluvy a odoslanie žiadosti o refundáciu, ktoré sú uvedené na stránke pomocníka pre predplatné Tvorcu. Ak uskutočníte nákup digitálneho obsahu, súhlasíte s tým, že obsah bude k dispozícii okamžite, a beriete na vedomie, že v dôsledku toho sa vzdávate svojho automatického zákonného práva na odstúpenie od zmluvy..

6. Žiadne právo na odstúpenie od zmluvy pre používateľov žijúcich na Taiwane. Pri zakúpení predplatného Tvorcu výslovne súhlasíte s tým, že sa predplatné Tvorcu začne okamžite dátumom zakúpenia a že online služby budú poskytované v plnom rozsahu. Ak ste spotrebiteľom na Taiwane, súhlasíte s tým, že môžete zrušiť predplatné Tvorcu v súlade s uvedeným oddielom 3, ale v opačnom prípade nemáte právo zrušiť predplatné a nebudú vám vrátené žiadne peniaze.

7. Používateľské sťažnosti pre užívateľov žijúcich v Indonézii. Sťažnosti môžu spotrebitelia v Indonézii predkladať Ministerstvu obchodu na adrese: 

Generálne riaditeľstvo pre ochranu spotrebiteľa a dodržiavanie obchodných pravidiel (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministerstvo obchodu Indonézskej republiky (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Operačný systém a geografické obmedzenia. Účty s možnosťou predplatného a súvisiace funkcie a výhody môžu byť podporované len v určitých operačných systémoch a určitých geografických oblastiach (ktorých podporu služba X priebežne pridáva). To znamená, že ak si predplatíte prístup do účtu s možnosťou predplatného, možno nebudete mať prístup k funkciám alebo výhodám daného účtu s možnosťou predplatného Tvorcu pri prístupe k svojmu účtu X prostredníctvom systému, ktorý momentálne nie je podporovaný službou X alebo v geografickej oblasti, kde sa predplatné Tvorcu neponúka. Okrem toho sa funkcie a výhody účtov s možnosťou predplatného Tvorcu môžu líšiť v závislosti od krajiny. 

9. Žiadna podpora obsahu

a. Súhlasíte s tým, že každý Tvorca je výhradne zodpovedný za obsah, ktorý je zdieľaný Tvorcom prostredníctvom služieb X, a to aj prostredníctvom účtu s možnosťou predplatného Tvorcu. Tvorca je zodpovedný za výrobu a poskytovanie obsahu, nie služba X. Okrem toho je tvorca zodpovedný za frekvenciu a/alebo množstvo obsahu, a nie spoločnosť X.

b. V plnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi dobrovoľne preberáte všetky riziká spojené s kúpou predplatného. Ako sa uvádza v časti Obsah v časti Služby v podmienkach používania služby X, služba X neschvaľuje, nepodporuje, nereprezentuje ani nezaručuje úplnosť, pravdivosť, presnosť alebo spoľahlivosť žiadneho obsahu alebo komunikácie uverejnenej prostredníctvom služieb X vrátane obsahu, funkcií alebo výhod účtu s možnosťou predplatného Tvorcu ani neschvaľuje žiadne stanoviská vyjadrené prostredníctvom účtu s predplatným.

 

Podmienky používania pre overené organizácie

Účasťou v službe overených organizácií súhlasíte s tým, že vaša účasť bude upravená a bude podliehať Podmienkam, vrátane nasledujúcich Podmienok používania overených organizácií, ktoré sa môžu z času na čas revidovať:

1. Popis overených organizácií. Overené organizácie je opakovaná predplatná služba od služby X, ktorá poskytuje prístup k určitým funkciám, výhodám a/alebo službám, ako je popísané tu. Predplatné Overené organizácie pozostáva z dvoch úrovní: Plný prístup a Základ. Vaše predplatné pre overené organizácie sa automaticky obnoví, až kým nebude zrušené v súlade s podmienkami vrátane týchto podmienok a podmienok overených organizácií. Vlastnosti, výhody a/alebo služby určí spoločnosť X podľa vlastného uváženia a spoločnosť X ich môže kedykoľvek upraviť, pozastaviť alebo prerušiť.

2. Zaregistrujte sa & Spravujte svoj účet,k platobný proces & ceny, automatické obnovenia, affliate účty.

a. Obmedzenia používania overených organizácií. Hlavný organizačný účet overených organizácií je určený len pre organizácie, a nie pre jednotlivcov. Spoločnosť X si vyhradzuje právo okamžite zrušiť predplatné pre overené organizácie, ak je hlavným účtom účet fyzickej osoby. Za žiadne zostávajúce dni v aktuálnom predplatnom období nebudete dostávať žiadnu refundáciu ani kredit, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Okrem toho sa oddiel 4 vzťahuje na používateľov žijúcich v členskom štáte EÚ alebo Spojenom kráľovstve.

b. Zaregistrujte sa. Odošle sa vám odkaz na prístup k webovej aplikácii overených organizácií pomocou webového prehliadača na adrese www.x.com. Musíte byť prihlásení do svojho účtu v službe X, aby ste sa mohli zaregistrovať do overených organizácií. Keď sa zaregistrujete do overených organizácií, môžete sa zaregistrovať a platiť pomocou služby Stripe, platobného partnera tretej strany spoločnosti X. Pozrite si naše úplné Podmienky kupujúceho predtým ako budeme môcť použiť akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete.

c. Pridružené účty. Keď si predplatíte Overené organizácie na úrovni Plný prístup, účty vo svojej organizácii budete môcť označiť ako pridružené účty účtu organizácie. Upozorňujeme, že funkcia pridružených účtov nie je dostupná na úrovni Základ. Pridružený účet dostane kontrolnú známku a pridružený štítok odvodený z profilového obrázku účtu vašej organizácie. Súhlasíte s tým, že pridružený účet súvisí s vašou organizáciou a ste výlučne zodpovední za akékoľvek pričlenenie a pridruženie k účtu a spoločnosť X nenesie žiadnu zodpovednosť, napríklad v súvislosti s nesprávnymi alebo chybnými pričleneniami alebo za akékoľvek konanie alebo správanie pridružených účtov. Aby ste sa vyhli pochybnostiam, rozumiete a súhlasíte s tým, že nebudete predávať, vymieňať, zdieľať alebo inak prevádzať pridružený účet. Pridruženú spoločnosť musíte presne označiť ako organizáciu alebo jednotlivca. Ak je pridruženosť nesprávne označená ako organizácia alebo jednotlivec, spoločnosť X môže túto pridruženosť okamžite zrušiť, aj keď vám bude účtované až do konca fakturačného obdobia. Viac informácií nájdete na našich stránkach s nápovedou.

d. Pridružené účty. Ako pridružený účet súhlasíte s pripojením k organizácii, ktorá vás pozvala. Máte možnosť zamietnuť pozvanie organizácie na pridruženie. Akceptovaním pozvania na pridruženie súhlasíte s tým, že budete viazaní akýmikoľvek povinnosťami vašej organizácie vrátane napríklad jej mena a marketingových materiálov, ktoré spájajú vaše účty. Ak chcete sami odstrániť pridruženie, musíte kontaktovať svoj účet organizácie. Váš účet organizácie môže pridruženie kedykoľvek odstrániť. Služba X nenesie žiadnu zodpovednosť, vrátane napríklad v súvislosti s nesprávnymi alebo chybnými pridruženiami alebo za akúkoľvek činnosť alebo správanie akýchkoľvek pridružených účtov. Viac informácií nájdete na našich stránkach s nápovedou.

Po odstránení pričlenenia konta okamžite odstránime kontrolný znak a pridružený štítok pre tento účet, aj keď vám bude účtovaný až do konca fakturačného obdobia. Viac informácií nájdete na našich stránkach s nápovedou.

Upozorňujeme, že funkcia pridružených účtov nie je dostupná na úrovni Základ.

e. Správa účtu. Zaregistrovaním sa a platením za predplatné Overené organizácie na úrovni Plný prístup alebo Základ pomocou služby Stripe, spracovateľa platieb služby X, môžete svoje predplatné Overené organizácie spravovať v službe Stripe, ktorá je dostupná na webových stránkach predplatného Overené organizácie. Stačí sa pomocou webového prehliadača prihlásiť na adrese www.x.com. Ďalšie informácie o správe účtu overených organizácií a predplatnom overených organizácií nájdete v úplných Podmienkach používania pre kupujúcich, Informáciách o overených organizáciách a stránkach s nápovedou pre overené organizácie a v našom Centre pomoci ohľadom podpory platených služieb.

f. Platobný proces a ceny. Cenu predplatného Overené organizácie na úrovni Plný prístup alebo Základ určuje služba X. Ak si kúpite predplatné Overené organizácie, budete ho opakovane uhrádzať vopred. Keď sa prihlásite na odber overených organizácií, výslovne súhlasíte s tým, že autorizujete opakované platby a že platby sa budú uskutočňovať spôsobom platby, ktorý ste si vybrali, kým príslušné predplatné overených organizácií nezrušíte vy alebo služba X. Vaše platobné údaje budú spracované automaticky na začiatku každého obdobia predplatného. Ceny sa môžu z času na čas meniť. Za žiadne čiastočné predplatné sa neposkytujú žiadne refundácie ani kredity, a to ani v situácii, keď sa určité funkcie, výhody a/alebo služby zmenia alebo ukončia. OVERENÉ ORGANIZÁCIE PREDPLATNÉ PLÁNY SÚ PREDPLATENÉ, NENÁVRATNÉ (AK SA TO NEVYŽADUJE PODĽA ZÁKONA) A AUTOMATICKY SA OBNOVUJÚ NA KONCI KAŽDÉHO PREDPLATNÉHO OBDOBIA, POKIAĽ SA PREDPLATNÉ NEZRUŠÍ NA ZÁKLADE POSTUPOV ZRUŠENIA UVEDENÝCH NIŽŠIE. SLUŽBA X MÔŽE OKAMŽITE ZRUŠIŤ AKÝKOĽVEK PRIDRUŽENÝ ÚČET ALEBO POBOČKU, O KTORÝCH SA PREDPOKLADÁ, ŽE PORUŠUJÚ PODMIENKY A ZÁSADY SLUŽBY X BEZ VRÁTENIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM.

3. Zrušenie predplatného. Predplatné Overené organizácie na úrovni Plný prístup alebo Základ môžete kedykoľvek zrušiť. Predplatné overených organizácií môžete zrušiť iba prostredníctvom platformy Stripe, ku ktorej získate prístup prostredníctvom webovej lokality overených organizácií pomocou webového prehliadača na adrese www.x.com. Vaše predplatné sa automaticky obnoví, pokiaľ ho nezrušíte najmenej 24 hodín pred skončením obdobia predplatného. Ak zrušíte predplatné, predplatné zostane aktívne od momentu zrušenia až do konca aktuálneho obdobia predplatného. Za žiadne zostávajúce dni v aktuálnom predplatnom období nebudete dostávať žiadnu refundáciu ani kredit, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Okrem toho sa oddiel 4 vzťahuje na používateľov žijúcich v členskom štáte EÚ alebo Spojenom kráľovstve. Viac informácií o zrušení účtu overených organizácií a prihlásení na predplatné overených organizácií nájdete na stránke Informácie o overených organizáciách a stránkach s nápovedou pre overené organizácie a v našom Centre pomoci ohľadom podpory platených služieb.

3.a Zmena úrovní. Zmeny predplatného medzi úrovňami Plný prístup a Základ nepodporujeme. Ak chcete prejsť z jednej úrovne na druhú, musíte zrušiť svoje existujúce predplatné aktuálnej úrovne a predplatiť si úroveň, ktorú chcete používať. 

4. Právo na odstúpenie od zmluvy a refundácie pre používateľov žijúcich v EÚ alebo Spojenom kráľovstve. Pri zakúpení predplatného Overené organizácie na úrovni Plný prístup alebo Základ výslovne súhlasíte s tým, že predplatné sa začne okamžite dátumom zakúpenia. Ak ste spotrebiteľom v členskom štáte EÚ alebo Spojenom kráľovstve, súhlasíte, že máte štrnásť (14) dní po nákupe na odstúpenie od kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. Ak ste si predplatné overených organizácií zakúpili pomocou Stripe, platobného procesora spoločnosti X, môžete si uplatniť právo na odstúpenie podľa pokynov na zrušenie zmluvy a žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré sú uvedené na stránkach s nápovedou pre overené organizácie.

5. Žiadne právo na odstúpenie od zmluvy pre používateľov žijúcich na Taiwane. Pri zakúpení predplatného Overené organizácie na úrovni Plný prístup alebo Základ výslovne súhlasíte s tým, že predplatné Overené organizácie sa začne okamžite dátumom zakúpenia a že online služby budú poskytované v plnom rozsahu. Ak ste spotrebiteľom na Taiwane, súhlasíte s tým, že môžete zrušiť svoje predplatné overených organizácií v súlade s vyššie uvedeným oddielom 3, ale v opačnom prípade nemáte žiadne právo zrušiť svoje predplatné overených organizácií a nedôjde k vráteniu peňazí.

6. Používateľské sťažnosti pre užívateľov žijúcich v Indonézii<. Sťažnosti môžu spotrebitelia v Indonézii predložiť Ministerstvu obchodu na adrese https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Generálne riaditeľstvo pre ochranu spotrebiteľa a dodržiavanie obchodných pravidiel (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministerstvo obchodu Indonézskej republiky (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Operačný systém a geografické obmedzenia. Overené organizácie a s nimi súvisiace funkcie a výhody môžu byť podporované len v určitých operačných systémoch a v určitých geografických oblastiach (ako z času na čas vydáva služba X), čo znamená, že ak sa prihlásite do overených organizácií, možno nebudete mať prístup k funkciám alebo výhodám overených organizácií pri prístupe k vášmu účtu v službe X prostredníctvom systému, ktorý momentálne nie je podporovaný službou X alebo v geografickej oblasti, kde sa overené organizácie neponúkajú. Okrem toho sa vlastnosti a výhody overených organizácií môžu líšiť v závislosti od operačného systému a/alebo krajiny.

8. VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBA OVERENÝCH ORGANIZÁCIÍ SA VÁM POSKYTUJE NA ZÁKLADE ZÁSAD „TAK, AKO JE“ A „AKO JE K DISPOZÍCII“. LEN NA ÚČELY PRÍKLADU, NIE JE ZARUČENÉ, ŽE FUNKCIA ZRUŠIŤ PRÍSPEVOK FUNGUJE PODĽA ZÁMERU A NEMALO BY SA ŇU SPOLIEHAŤ AKO NA MECHANIZMUS NA ZABRÁNENIE ODOSLANIA PRÍSPEVKU.