Téarmaí Seirbhíse Ceannaitheora X

goglobalwithtwitterbanner

 

Téarmaí Seirbhíse Ceannaitheora X

I bhfeidhm ar: Bealtaine 13, 2024

Ligeann X duit rochtain a fháil ar ghnéithe áirithe mar mhalairt ar tháille aonuaire nó athfhillteach a íoc, de réir mar is infheidhme maidir leis na gnéithe ábhartha ("Seirbhís Íoctha" gach ceann acu agus le chéile an "Seirbhísí Íoctha"). Mar shampla, X Phréimh (mar atá sainmhínithe thíos) agus Síntiúis a mheas mar "Seirbhís Íoctha." 

A mhéid a chláraíonn tú agus/nó go n-úsáideann tú Seirbhís Íoctha, tá d’úsáid as na Seirbhísí Íoctha agus aon idirbhearta comhfhreagracha faoi réir: (i) na téarmaí agus na coinníollacha atá leagtha amach anseo, lena n-áirítear na téarmaí agus na coinníollacha is infheidhme maidir le gach ceann Íoctha Seirbhís a cheannaíonn tú, gach ceann díobh mar atá liostaithe thíos (le chéile, na "X Téarmaí Seirbhíse an Cheannaitheora") agus (ii) an ceann is infheidhme Téarmaí Seirbhíse X, Polasaí Príobháideachais X, Rialacha agus Polasaithe X, agus na polasaithe go léir atá ionchorpraithe ann (le chéile, an "Comhaontú Úsáideora X"). Tabharfar “Téarmaí” do Théarmaí Seirbhíse an Cheannaitheora X seo agus don Chomhaontú Úsáideora X thuasluaite le chéile sa doiciméad seo. Tagraíonn "X" don eintiteas X a sholáthraíonn na Seirbhísí Íoctha duit.

Léigh na Téarmaí Seirbhíse Ceannaitheora X seo go cúramach lena chinntiú go dtuigeann tú na téarmaí, na coinníollacha agus na heisceachtaí is infheidhme. MÁ TÁ CÓNAÍ ORT SNA STÁIT AONTAITHE, TÁ FAISNÉIS THÁBHACHTACH SNA TÉARMAÍ SEO A BHAINEANN LEAT MAIDIR LE DÍOSPÓIDÍ A RÉITEACH TRÍ EADRÁIN CHEANGAILTEACH SEACHAS SA CHÚIRT, LENA N-ÁIRÍTEAR TARSCAOILEADH AR DO CHEART CHUN ÉILIMH A THABHAIRT MAR GHNÍOMHARTHA RANGA AGUS AN CEART CHUN DÍLIOSTÁIL, AGUS TEORAINN AR DO CHEART CHUN ÉILIMH A THABHAIRT I GCOINNE X NÍOS MÓ NÁ BLIAIN AMHÁIN TAR ÉIS DO NA HIMEACHTAÍ ÁBHARTHA TARLÚ, A MBÍONN TIONCHAR ACU AR DO CHEARTA AGUS AR D'OIBLEAGÁIDÍ MÁ THAGANN AON DÍOSPÓID LE X CHUN CINN. FÉACH ALT 6 FAOI THÉARMAÍ GINEARÁLTA LE HAGHAIDH SONRAÍ AR NA FORÁLACHA SIN.

Glacadh. Trí úsáid a bhaint as nó rochtain a fháil ar Sheirbhísí Íoctha ó X, íocaíocht a chur isteach faoi agus/nó cliceáil ar chnaipe chun ceannach aonuaire nó íocaíochtaí síntiúis athfhillteacha a dhéanamh don tSeirbhís Íoctha arna soláthar ag X, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí. Mura dtuigeann tú na Téarmaí, nó mura nglacann tú le haon chuid díobh, ní fhéadfaidh tú aon Sheirbhísí Íoctha a úsáid nó a rochtain. Chun Seirbhís Íoctha a cheannach agus a úsáid, ní mór duit: (i) a bheith 18 mbliana d'aois ar a laghad nó aois an tromlaigh de réir mar a chinntear le dlíthe na dlínse ina bhfuil cónaí ort nó (ii) toiliú sainráite do thuismitheoir nó do chaomhnóra an tSeirbhís Íoctha sin a cheannach agus a úsáid. Más tuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil thú agus má cheadaíonn tú do do leanbh (nó leanbh a bhfuil tú i do chaomhnóir air) chun Seirbhís Íoctha a cheannach nó a úsáid, aontaíonn tú go mbaineann na Téarmaí leat, go gcloífidh tú leis na Téarmaí, agus go bhfuil tú freagrach as gníomhaíocht an linbh ar na Seirbhísí Íoctha agus as a chinntiú go cloíonn an leanbh leis na Téarmaí freisin. Ar aon chuma, mar a shonraítear sa rannán Cé a fhéadfaidh na Seirbhísí a Úsáid de Théarmaí Seirbhíse X, ní mór duit a bheith 13 bliana d'aois ar a laghad chun an tSeirbhís X a úsáid. Má tá tú ag glacadh leis na Téarmaí Seirbhíse Ceannaitheora X seo agus ag baint úsáide as na Seirbhísí Íoctha thar ceann cuideachta, eagraíochta, rialtais, nó aonáin dhlíthiúil eile, léiríonn tú agus barántaíonn tú go bhfuil tú údaraithe chun é sin a dhéanamh agus go bhfuil an t-údarás agat aonán den sórt sin a cheangal leis na Téarmaí Seirbhíse Ceannaitheora X seo, agus sa chás sin déanfaidh na focail "tú" agus "do" mar a úsáidtear sna Téarmaí Seirbhíse Ceannaitheora X seo tagairt don eintiteas sin.

Eintiteas Conarthach X. Déanann tú na Téarmaí Seirbhíse Ceannaitheora X seo a iontráil leis an eintiteas a fhreagraíonn don áit ina gcónaíonn tú, mar atá liostaithe thíos. Cuirfidh an t-eintiteas seo na Seirbhísí Íoctha ar fáil duit.

Do Shuíomh

Mór-roinn Mheiriceá Thuaidh (Haváí san áireamh) nó Meiriceá Theas

Eintiteas Conarthach

X Corp., le hoifig lonnaithe ag 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA

Do Shuíomh

An tAontas Eorpach, Stáit CSTE, nó an Ríocht Aontaithe

Eintiteas Conarthach

Twitter International Unlimited Company, lena hoifig chláraithe ag Aon Cumberland Place, Sráid na bhFíníní, Baile Átha Cliath 2, D02 AX07 Éire

Do Shuíomh

Aon tír nach bhfuil clúdaithe ag an dá shuíomh thuas, lena n-áirítear an réigiún Áise-Aigéan Ciúin, an Meán-Oirthear, an Afraic nó an Eoraip (seachas tíortha an AE, Stáit CSTE agus an Ríocht Aontaithe)

Eintiteas Conarthach

Twitter Global LLC, lena oifig chláraithe ag 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, USA

 

Athruithe ar Théarmaí, Seirbhísí Íoctha agus Praghsáil

1. Athruithe ar Théarmaí. Féadfaidh X na Téarmaí Seirbhíse Ceannaitheora X seo a athbhreithniú ó am go chéile. Ní bheidh na hathruithe aisghníomhach, agus beidh an leagan is déanaí de Théarmaí Seirbhíse Ceannaitheora X ar fáil ag dlíthiúil.x.com/terms-cheannach, a rialóidh d’úsáid Seirbhísí Íoctha agus aon idirbhearta comhfhreagracha. Má dhéanaimid na Téarmaí seo a mhodhnú nó a athbhreithniú tar éis duit aontú leo (mar shampla, má athraítear na téarmaí seo tar éis duit síntiús a cheannach), cuirfimid in iúl duit roimh ré faoi leasuithe ábhartha ar na téarmaí seo. Féadfar fógra den sórt sin a sholáthar go leictreonach, lena n-áirítear (agus gan teorainn leis) trí fhógra seirbhíse nó trí ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist a bhaineann le do chuntas. Trí leanúint de rochtain a fháil ar na Seirbhísí Íoctha nó iad a úsáid tar éis do na leasuithe sin a bheith éifeachtach, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag Téarmaí Seirbhíse Cheannaitheora X athbhreithnithe. Mura n-aontaíonn tú cloí leo seo nó aon Théarmaí Seirbhíse Ceannaitheoir X amach anseo, ná húsáid agus ná rochtain (ná lean ar aghaidh ag úsáid nó ag rochtain ar) na Seirbhísí Íoctha.

Scríobhtar Téarmaí Seirbhíse Ceannaitheora X i mBéarla ach cuirtear ar fáil iad i dteangacha éagsúla trí aistriúcháin. Déanann X gach iarracht na haistriúcháin a dhéanamh chomh cruinn agus is féidir ar an mbunleagan Béarla. I gcás aon neamhréireanna nó neamhréireachtaí, áfach, beidh tosaíocht ag an leagan Béarla de Théarmaí Seirbhíse Ceannaitheora X. Admhaíonn tú gurb é an Béarla an teanga tagartha chun téarmaí Théarmaí Seirbhíse Ceannaitheora X a léirmhíniú agus a thógáil.

2. Athruithe ar Sheirbhísí Íoctha. Forbraíonn ár Seirbhísí Íoctha i gcónaí. Mar sin, féadfaidh na Seirbhísí Íoctha athrú ó am go chéile, de réir ár rogha féin. D’fhéadfaimis stop (go buan nó go sealadach) ag soláthar na Seirbhísí Íoctha nó aon ghnéithe laistigh de na Seirbhísí Íoctha duitse nó d’úsáideoirí go ginearálta le fógra nó gan fógra. Níl X faoi dhliteanas duitse ná d’aon tríú páirtí as aon mhodhnú, fionraí nó scor de na Seirbhísí Íoctha. Sonraítear sna téarmaí agus coinníollacha sonracha (san áireamh thíos) don tSeirbhís Íoctha ar leith conas is féidir leat síntiús a chealú nó, nuair is infheidhme, aisíocaíocht a lorg. 

3. Athruithe ar Phraghsáil. Féadfaidh praghsanna do Sheirbhísí Íoctha, lena n-áirítear táillí síntiúis athfhillteacha, athrú ó am go chéile. Soláthróidh X réamhfhógra réasúnta maidir le haon athrú ábhartha ar phraghas na Seirbhísí Íoctha. I gcás seirbhísí síntiúis, tiocfaidh athruithe praghais i bhfeidhm ag tús na chéad tréimhse suibscríofa eile tar éis dáta an athraithe praghais. Mura n-aontaíonn tú le hathrú praghais, tá sé de cheart agat diúltú don athrú trí do shíntiús leis an tSeirbhís Íoctha is infheidhme a chur ar ceal sula dtiocfaidh an t-athrú praghais i bhfeidhm.

Téarmaí íocaíochta. Tairgeann X roghanna íocaíochta éagsúla a d’fhéadfadh a bheith éagsúil de réir Seirbhíse Íoctha, do ghléas agus/nó do chóras oibriúcháin, do shuíomh geografach nó fachtóirí eile. A mhéid atá ar fáil (toisc go bhféadfaidh X modhanna éagsúla ceannaigh a chur ar fáil ó am go chéile), d’fhéadfadh go n-áireofaí sna roghanna íocaíochta seo an cumas feidhmiúlacht “Íocaíocht in-aipe” a thairgeann Google nó Apple a úsáid, nó íocaíocht gréasáin a dhéanamh ag baint úsáide as próiseálaí íocaíochta tríú páirtí X, Stripe (www.stripe.com - ina dhiaidh seo "Stripe"). Nuair a dhéanann tú íocaíocht, aontaíonn tú go sainráite: (i) an praghas atá liostaithe don tSeirbhís Íoctha a íoc, mar aon le haon mhéideanna breise a bhaineann le cánacha is infheidhme, táillí cárta creidmheasa, táillí bainc, táillí idirbhirt eachtraigh, táillí malairte eachtraí, agus luaineachtaí airgeadra; agus (ii) cloí le haon téarmaí seirbhíse ábhartha, polasaithe príobháideachais, nó comhaontuithe nó srianta dlíthiúla eile (lena n-áirítear srianta aoise breise) arna bhforchur ag Google, Apple, nó Stripe (mar phróiseálaí íocaíochta tríú páirtí X) i dtaca leis an úsáid a bhaineann tú as modh íocaíochta ar leith (mar shampla amháin, má roghnaíonn tú d'íocaíocht a dhéanamh trí fheidhmiúlacht ceannaigh in-aipe Apple, aontaíonn tú cloí le haon téarmaí, ceanglais agus/nó srianta ábhartha arna bhforchur ag Apple). Déanfar aon sonraí pearsanta príobháideachais a sholáthraíonn tú maidir le d’úsáid as na Seirbhísí Íoctha lena n-áirítear, gan teorainn, aon sonraí a chuirtear ar fáil maidir le híocaíocht, a phróiseáil de réir an Pholasaí Príobháideachais X. Féadfaidh X d'fhaisnéis íocaíochta a roinnt le soláthraithe seirbhísí íocaíochta chun íocaíochtaí a phróiseáil; calaois nó gníomhaíochtaí toirmiscthe eile a chosc, a bhrath agus a imscrúdú; réiteach díospóide amhail aisíocaíochtaí nó aisíocaíochtaí a éascú; agus chun críocha eile a bhaineann le glacadh le cártaí creidmheasa, cártaí dochair nó ACH. Is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil do chuid baincéireachta, cárta creidmheasa, cárta dochair agus/nó faisnéis íocaíochta eile cothrom le dáta, iomlán agus cruinn i gcónaí. Má dhéanann tú íocaíocht ar Sheirbhís Íoctha, d’fhéadfaimis faisnéis a fháil faoi d’idirbheart ar nós cathain a rinneadh é, cathain a shocraítear go rachaidh síntiús in éag nó chun athnuachan a dhéanamh go huathoibríoch, cén t-ardán ar cheannaigh tú é, agus faisnéis eile. Ní bheidh X freagrach ná faoi dhliteanas as aon earráidí nó moilleanna a dhéanann próiseálaí íocaíochta, Aipmhargadh Apple nó Aipmhargadh Google, do bhanc, do chuideachta chárta creidmheasa, agus/nó aon líonra íocaíochta. Déan tagairt do gach Téarmaí agus Coinníollacha Seirbhíse Íoctha ar leith thíos le haghaidh téarmaí íocaíochta a bhaineann leis an tSeirbhís Íoctha ar leith sin, lena n-áirítear conas a láimhseáiltear athnuachan síntiúis agus téarmaí tábhachtacha eile.

Feidhm Chomhaontú Úsáideora X, Foirceannadh, Gan Aisíocaíochtaí, Cuntais Iolracha X, agus Srianta

1. Baineann an Comhaontú Úsáideora X leat. NÍ MÓR DUIT AN COMHAONTÚ ÚSÁIDEOIR X A LEANAS AGUS A CHOMHLÍONADH. Baineann Comhaontú Úsáideora X le d’úsáid a bhaint as an tSeirbhís X i gcónaí, lena n-áirítear na Seirbhísí Íoctha agus gnéithe. Má theipeann ort an Comhaontú Úsáideora X a leanúint agus a chomhlíonadh, nó creideamh X gur theip ort an Comhaontú Úsáideora X a leanstán agus a chomhlíonadh, d’fhéadfaí do Sheirbhísí Íoctha a chur ar ceal. Beidh aon chealú den sórt sin sa bhreis ar, agus gan teorainn, ar aon ghníomh forfheidhmithe a fhéadfaidh X a dhéanamh i do choinne de bhun Chomhaontú Úsáideora X. I gcásanna dá leithéid d’fhéadfadh go gcaillfidh tú na sochair a bhaineann le do Sheirbhísí Íoctha agus ní bheidh tú i dteideal aisíocaíocht a fháil ar aon suimeanna a d’íoc tú (nó a réamhíoc tú) le haghaidh Seirbhísí Íoctha.

2. Cén fáth a bhféadfadh X Do Rochtain ar Sheirbhísí Íoctha a Fhoirceannadh. Féadfaidh X do rochtain ar Sheirbhísí Íoctha a fhionraí nó a fhoirceannadh nó scor de na Seirbhísí Íoctha go léir nó cuid díobh (gan aon dliteanas) a sholáthar duit ag am ar bith ar chúis ar bith nó ar chúis ar bith, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do na cúiseanna seo a leanas:

a. Creideann X, dá rogha féin amháin, gur sháraigh tú na Téarmaí nó go sáródh úsáid na Seirbhís(í) Íoctha aon dlíthe is infheidhme;

b. Iarrann nó ordaítear do X déanamh amhlaidh ag aon chúirt inniúil dlí, údarás rialála nó gníomhaireacht forfheidhmithe dlí;

c. Tá fadhbanna teicniúla nó slándála gan choinne ag X;

d. Creideann X gur sháraigh tú an Comhaontú Úsáideora X;

e. Cruthaíonn tú riosca nó risíocht dhlíthiúil fhéideartha do X;

f. Ba cheart do chuntas a bhaint mar gheall ar iompar neamhdhleathach;

g. Ba cheart do chuntas a bhaint de bharr neamhghníomhaíochta fada; nó

h. Níl ár soláthar Seirbhísí Íoctha (go hiomlán nó i bpáirt) duit inmharthana ó thaobh tráchtála a thuilleadh (de rogha X amháin).

3. Tá gach Idirbheart Deiridh. Tá gach íocaíocht do Sheirbhísí Íoctha críochnaitheach agus níl siad inaisíoctha ná inmhalartaithe, ach amháin mar a cheanglaítear faoin dlí is infheidhme. Ní thugann muid aon ráthaíocht maidir le cineál, cáilíocht nó luach Seirbhíse Íoctha nó maidir le hinfhaighteacht nó soláthar di. Ní chuirtear aisíocaíochtaí ná creidmheasanna ar fáil d'aon Seirbhís Íoctha neamhúsáidte nó páirtúsáidte (mar shampla, tréimhse síntiúis a úsáidtear go páirteach). 

4. Tá Seirbhísí Íoctha Neamh-aistrithe idir Cuntais X. Baineann gach ceannachán de Sheirbhís Íoctha le cuntas X amháin, rud a chiallaíonn nach mbainfidh do cheannachán ach leis an gcuntas a bhí in úsáid agat nuair a cheannaigh tú an tSeirbhís Íoctha agus ní bheidh feidhm aige maidir le cuntais eile a bhféadfadh rochtain a bheith agat orthu nó a bhfuil smacht agat orthu. Má tá cuntais iolracha agat nó má rialaíonn tú iad agus más mian leat rochtain a fháil ar Sheirbhísí Íoctha ar gach cuntas, ní mór duit an tSeirbhís Íoctha a cheannach ar gach cuntas ina n-aonar.

5. Srianta agus Oibleagáidí

a. Ní féidir leat Seirbhís Íoctha a cheannach agus a úsáid ach amháin má tá cead dlíthiúil agat an tSeirbhís Íoctha a úsáid i do thír agus má tá cónaí ort i dtír a fhaigheann tacaíocht ó X don tSeirbhís Íoctha is infheidhme. Féadfaidh X, dá rogha féin, srian a chur ar an gcumas chun Seirbhís Íoctha a rochtain nó a cheannach i dtíortha áirithe. Forchoimeádann X an ceart liosta na dtíortha a fhaigheann tacaíocht a mhodhnú ó am go chéile.

b. Coimeádaimid an ceart chun idirbhearta Seirbhísí Íoctha a dhiúltú nó díolachán nó úsáid Seirbhíse Íoctha a chealú nó a scor dár rogha féin amháin. 

c. Ní féidir leat cead a thabhairt do dhaoine eile do chuntas X a úsáid chun rochtain a fháil ar aon tSeirbhís Íoctha nár ordaigh an duine sin.

d. Ní fhéadfaidh tú Seirbhís Íoctha a cheannach nó a úsáid más duine tú nach bhfuil cead ag daoine SAM déileáil leo de bhun smachtbhannaí eacnamaíocha, lena n-áirítear, gan teorainn, smachtbhannaí arna riaradh ag Roinn na Stát Aontaithe um Rialú Sócmhainní Eachtracha an Chisteáin nó aon údarás smachtbhannaí is infheidhme eile ("Duine Toirmiscthe"). Áirítear leis sin, gan teorainn, daoine atá lonnaithe sna tíortha agus sna réigiúin seo a leanas, nó saoránach díobh nó a bhfuil gnáthchónaí orthu iontu: Cúba, an Iaráin, Réigiún na Crimé san Úcráin, an Chóiré Thuaidh agus an tSiria. Déanann tú ionadaíocht agus barántas nach Duine Toirmiscthe thú.

e. DEARBHAÍONN TÚ GO BHFUIL TÚ ÚSÁID NA SEIRBHÍSÍ ÍOCTHA AMHÁIN CHUN CRÍOCHA DHLÍTHE AGUS AMHÁIN DE RÉIR NA DTÉARMAÍ.

Cánacha agus táillí. Tá tú freagrach as aon chánacha, dleachtanna, taraifí agus táillí infheidhmithe a bhaineann le ceannach Seirbhísí Íoctha agus comhaontaíonn tú iad a íoc, lena n-áirítear iad siúd nach mór a íoc le X nó le próiseálaí íocaíochta tríú páirtí. Féadfaidh CBL, GST, cáin díolacháin, cáin siarchoinneálach, agus aon chánacha eile is infheidhme a bheith san áireamh sna cánacha seo, ach níl siad teoranta dóibh. Ag brath ar do shuíomh, d’fhéadfadh X a bheith freagrach as faisnéis a bhailiú agus a thuairisciú a bhaineann le cánacha idirbhirt a eascraíonn as do Sheirbhísí Íoctha a cheannach. Tugann tú cead do X do chuntas agus faisnéis phearsanta a sholáthar d’údaráis chánach ábhartha chun ár n-oibleagáidí bailithe cánach agus tuairiscithe a chomhlíonadh.

 

Téarmaí Ginearálta

1. Faisnéis teagmhála. Má tá aon cheist agat faoi na Seirbhísí Íoctha nó na Téarmaí seo, is féidir leat seiceáil amach an Ionad Cabhrach Seirbhísí Íoctha X le haghaidh tuilleadh sonraí. Má tá Seirbhís Íoctha ceannaithe agat cheana féin, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn freisin tríd an nasc tacaíochta atá ar fáil i roghchlár nascleanúna do chuntais X faoi na socruithe íocaíochta nó síntiúis. Má tá ceisteanna breise agat, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn anseo trí úsáid a bhaint as an bhfoirm "Cabhair le gnéithe íoctha".

2. SÉANADH. A MHÉID IS MÓ A CHEADAÍTEAR FAOIN DLÍ IS INFHEIDHME, TÁ DO ROCHTAIN AR NA SEIRBHÍSÍ ÍOCTHA AGUS D'ÚSÁID AR DO PHRIACAL FÉIN. TUIGEANN TÚ AGUS AONTAÍONN TÚ GO DTÍ NA SEIRBHÍSÍ ÍOCTHA A SOCRÚ DUIT AR BHUNÚS "MAR A BHFUIL" AGUS "MAR ATÁ AR FÁIL". SÉANANN X GACH BARÁNTAÍ AGUS COINNÍOLL, BÍDÍS SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, INA BHFUIL INDÍOLACHT, OIRIÚNACHT CHUN CRÍCHE SONRAITHE, NÓ NEAMH-SHÁRÚ. NÍ DHÉANANN X BARÁNTA NÓ IONADAÍOCHT AGUS DÉANANN SÉ GACH FREAGRACHT AGUS DLITEANAS FAOI: (I) COMHLÁNACHT, CRUINNEACHT, FÁILTEACHT, TRÁTHÚLACHT, SLÁNDÁLA NÓ IONTAOBHACHT NA SEIRBHÍSÍ ÍOCTHA; AGUS (II) AN BHFÉADFADH NA SEIRBHÍSÍ ÍOCTHA DO RIACHTANAIS NÓ A BHFUIL AR FÁIL AR BHUNÚS GAN STRUCHTÚR, SLÁNDÁLA NÓ GAN EARRÁID. TÁ TÚ FREAGRACH AS DO ÚSÁID AN TSEIRBHÍS, LENA N-ÁIRÍTEAR NA SEIRBHÍSÍ ÍOCTHA, AGUS AON ÁBHAR A DHÉANAMH SOCRÚ TÚ.

3. TEORAINN LE DLITEANAS. A MHÉID IS MÓ A CHEADAÍTEAR LEIS AN DLÍ IS INFHEIDHME, NÍ BHEIDH EINTITIS X FAOI DHLITEANAS I LEITH AON DAMÁISTÍ INDÍREACHA, TEAGMHASACHA, SPEISIALTA, IARMHARTACHA NÓ PIONÓSACHA, NÓ AON CHAILLTEANAS BRABÚS NÓ IONCAIM, CIBÉ ACU A THABHAÍTEAR IAD GO DÍREACH NÓ GO HINDÍREACH, NÓ AON CHAILLTEANAS SONRAÍ, ÚSÁIDE, CÁILMHEASA, NÓ CAILLTEANAIS DHOLÁIMHSITHE EILE, A EASCRAÍONN AS (i) DO ROCHTAIN AR NA SEIRBHÍSÍ ÍOCTHA NÓ D'ÚSÁID NÓ DO NEAMHÁBALTACHT ROCHTAIN A FHÁIL AR NA SEIRBHÍSÍ ÍOCTHA NÓ IAD A ÚSÁID; (ii) AON IOMPAR NÓ ÁBHAR DE CHUID AON TRÍÚ PÁIRTÍ A PHOSTAÍTEAR TRÍ NA SEIRBHÍSÍ ÍOCTHA, LENA N-ÁIRÍTEAR GAN TEORAINN, AON IOMPAR CLÚMHILLTEACH, MASLACH NÓ NEAMHDHLEATHACH ÚSÁIDEOIRÍ EILE NÓ TRÍÚ PÁIRTITHE; (iii) AON ÁBHAR A GHEOFAR Ó NA SEIRBHÍSÍ ÍOCTHA; NÓ (iv) ROCHTAIN, ÚSÁID NÓ ATHRÚ NEAMHÚDARAITHE AR DO THARCHUR NÓ AR D'ÁBHAR. CHUN AMHRAS A SHEACHAINT, TÁ AN SAINMHÍNIÚ AR SHEIRBHÍSÍ ÍOCTHA TEORANTA DO NA GNÉITHE A THAIRGEANN X AGUS NÍ FHOLAÍONN SÉ AON ÁBHAR A NDÉANANN TÚ ROCHTAIN AIR AGUS/NÓ A IDIRGHNÍOMHAÍONN TÚ LEIS AGUS NA GNÉITHE SIN Á N-ÚSÁID AGAT. I GCÁS AR BITH NÍ BHEIDH DLITEANAS COMHIOMLÁN NA N-EINTITEAS X NÍOS MÓ NÁ AN CEANN IS MÓ DE CHÉAD DOLLAR SAM (US $ 100.00) NÓ AN MÉID A D'ÍOC TÚ X, MÁS ANN, LE SÉ MHÍ ANUAS DO NA SEIRBHÍSÍ ÍOCTHA AS AR EASCAIR AN T-ÉILEAMH. BEIDH FEIDHM AG TEORAINNEACHA AN FHO-AILT SEO MAIDIR LE HAON TEOIRIC DLITEANAIS, CIBÉ ACU BUNAITHE AR BHARÁNTAS, CONRADH, REACHT, TORT (LENA N-ÁIRÍTEAR FAILLÍ) NÓ AR SHLÍ EILE, AGUS CIBÉ ACU AR CUIREADH NÓ NÁR CUIREADH IN IÚL DO NA H-EINTITIS X GO BHFÉADFADH AON DAMÁISTE DEN SÓRT SIN A BHEITH ANN, AGUS FIÚ MÁ FHAIGHTEAR AMACH GUR MHAINNIGH LEIGHEAS ATÁ LEAGTHA AMACH ANSEO A CHUSPÓIR BUNÚSACH. TAGRAÍONN NA "HEINTITIS X" DO X, DÁ THUISMITHEOIRÍ, DÁ CHLEAMHNAITHE, DO CHUIDEACHTAÍ GAOLMHARA, D'OIFIGIGH, DO STIÚRTHÓIRÍ, D'FHOSTAITHE, DO GHNÍOMHAIRÍ, D'IONADAITHE, DÁ CHOMHPHÁIRTITHE AGUS DÁ CHEADÚNÓIRÍ.

D'FHÉADFADH NACH GCEADÓDH AN DLÍ IS INFHEIDHME I DO DHLÍNSE TEORAINNEACHA ÁIRITHE DLITEANAIS. A MHÉID A CHEANGLAÍTEAR LEIS AN DLÍ IS INFHEIDHME I DO DHLÍNSE, NÍ CHUIREANN AN MÉID THUAS TEORAINN LE DLITEANAS NA N-EINTITEAS X MAIDIR LE CALAOIS, MÍFHAISNÉIS CHALAOISEACH, BÁS NÓ DÍOBHÁIL PHEARSANTA DE BHARR ÁR BHFAILLÍ, ÁR MÓRFHAILLÍ, AGUS/NÓ IOMPAR D'AON GHNÓ. A MHÉID IS MÓ A CHEADAÍTEAR FAOIN DLÍ IS INFHEIDHME, TÁ DLITEANAS COMHIOMLÁN UASTA NA N-EINTITEAS X D'AON BHARÁNTAÍ NEAMH-IN-EISIATA TEORANTA DO CHÉAD DOLLAR SAM (US $ 100.00).

4. Fógra Maidir le Apple. Sa mhéid gur cheannaigh tú na Seirbhísí Íoctha nó go bhfuil na Seirbhísí Íoctha á n-úsáid nó á rochtain agat ar ghléas iOS, aithníonn tú agus aontaíonn tú le téarmaí na Rannóige seo. Admhaíonn tú go bhfuil na Téarmaí idir tú féin agus sinne amháin, ní le Apple, agus níl Apple freagrach as na Seirbhísí Íoctha agus as a bhfuil iontu. Níl aon oibleagáid ar Apple aon seirbhís cothabhála agus tacaíochta a chur ar fáil maidir leis na Seirbhísí Íoctha. Sa chás go mainníonn na Seirbhísí Íoctha cloí le haon bharántas is infheidhme, ansin féadfaidh tú fógra a thabhairt d'Apple agus Apple aisíocfaidh tú aon phraghas ceannaigh is infheidhme do na Seirbhísí Íoctha leat; agus, a mhéid is mó a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, níl aon oibleagáid bharántas eile ag Apple maidir leis na Seirbhísí Íoctha. Níl Apple freagrach as aghaidh a thabhairt ar aon éilimh a dhéanann tú féin nó aon tríú páirtí a bhaineann leis na Seirbhísí Íoctha nó le do sheilbh agus/nó úsáid na Seirbhísí Íoctha, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do: (i) éilimh dliteanais táirge; (ii) aon éileamh go mainníonn na Seirbhísí Íoctha cloí le haon cheanglas dlíthiúil nó rialála is infheidhme; agus (iii) éilimh a eascraíonn faoi chosaint tomhaltóirí nó faoi reachtaíocht chomhchosúil. Níl Apple freagrach as aon éileamh tríú páirtí a imscrúdú, a chosaint, a shocrú ná a urscaoileadh go sáraíonn na Seirbhísí Íoctha agus/nó do sheilbh agus úsáid na haipe móibíleach cearta maoine intleachtúla an tríú páirtí sin. Aontaíonn tú cloí le haon téarmaí tríú páirtí is infheidhme agus tú ag úsáid na Seirbhísí Íoctha. Is tairbhithe tríú páirtí de na Téarmaí iad Apple, agus fochuideachtaí Apple, agus nuair a ghlacfaidh tú leis na Téarmaí, beidh sé de cheart ag Apple (agus measfar gur ghlac sé leis an gceart) na Téarmaí a fhorfheidhmiú i do choinne mar thairbhí tríú páirtí de na Téarmaí. Léiríonn tú leis seo agus barántaíonn tú (i) nach bhfuil tú lonnaithe i dtír atá faoi réir trádbhac Rialtas na Stát Aontaithe, nó atá ainmnithe ag Rialtas na Stát Aontaithe mar thír "a thacaíonn le sceimhlitheoireacht" agus (ii) nach bhfuil tú liostaithe ar aon liosta Rialtais SAM de pháirtithe toirmiscthe nó srianta.

5. Coimhlint. I gcás coinbhleachta idir forálacha Théarmaí Seirbhíse an Cheannaitheora X seo agus forálacha an Chomhaontaithe Úsáideora X seo, beidh tosaíocht ag forálacha Théarmaí Seirbhíse Ceannaitheora X seo maidir le d'úsáid de Sheirbhís Íoctha amháin.

 

6. COMHAONTÚ UM RÉITEACH DÍOSPÓIDE - EADRÁIN CHEANGAILTEACH AGUS TARSCAOILEADH CAINGEAN AICME

NÍ BHAINEANN AN ROINN SEO TÚ ACH AMHÁIN MÁ BHFUIL TÚ I GCÓNAÍ SNA STÁIT AONTAITHE. LÉIGH AN CHUID SEO GO CÚRAMACH LE DO THOIL – D'FHÉADFADH SÉ DIFEAR SUNTASACH A DHÉANAMH DO DO CHEARTA DLÍTHIÚLA, LENA N-ÁIRÍTEAR DO CHEART CHUN CÁS DLÍ A CHOMHDÚ SA CHÚIRT.

a. Ginearálta. Tá na forálacha seo a leanas tábhachtach maidir leis an gcomhaontú idir tú féin agus X maidir le gnéithe nó táirgí X atá curtha i gcuimhne leis na Téarmaí seo. Faoi réir na bhforálacha thíos, lena n-áirítear na heisceachtaí atá leagtha amach in Alt 6 seo, aontaíonn tusa agus X aon díospóidí, éilimh, nó conspóidí a eascraíonn as nó a bhaineann leis na Téarmaí seo, margaíocht Seirbhísí Íoctha, agus/nó do rannpháirtíocht i na Seirbhísí Íoctha ("Díospóid," nó níos mó ná ceann amháin, "Díospóidí"). 

b. Réiteach Díospóide Tosaigh. Is féidir formhór na ndíospóidí idir tú féin agus sinne a réiteach go neamhfhoirmiúil. Má tá Seirbhís Íoctha ceannaithe agat cheana féin, tá ár bhfoireann tacaíochta ar fáil tríd an nasc tacaíochta atá ar fáil i roghchlár nascleanúna do chuntais X faoi na socruithe íocaíochta nó síntiúis chun dul i ngleic le haon imní a d’fhéadfadh a bheith ort maidir leis na Seirbhísí Íoctha. Nuair a dhéanann tú teagmháil linn, tabhair cur síos gairid ar nádúr agus ar bhunús na n-ábhar imní atá agat, ar do chuid faisnéise teagmhála agus ar an bhfaoiseamh sonrach atá uait. Déanfaidh na páirtithe a ndícheall tríd an bpróiseas tacaíochta seo chun aon Díospóid a réiteach. Aontaíonn tú agus sinne go bhfuil rannpháirtíocht de mheon macánta sa phróiseas neamhfhoirmiúil seo riachtanach agus ní mór é a chomhlánú mar atá leagtha amach thuas sular féidir le ceachtar páirtí eadráin a thionscnamh maidir le haon Díospóid.

c. EADRÁNA CHEANGAILTEACH. Mura féidir linn teacht ar réiteach comhaontaithe leat maidir le Díospóid laistigh de thréimhse tríocha (30) lá ón am a thosaíonn réiteach neamhfhoirmiúil díospóide faoin bhforáil tosaigh um Réiteach Díospóidí thuas, ansin féadfaidh tú féin nó muid eadráin cheangailteach a thionscnamh, arb é an t-aon bhealach é chun aon Díospóid a réiteach, faoi réir na dtéarmaí atá leagtha amach thíos agus seachas éilimh a thugtar i gcúirt na n-éileamh beag nó mura roghnaíonn tú as. Go sonrach, déanfar gach Díospóid a réiteach go críochnaitheach go heisiach trí eadráin cheangailteach arna riar ag an American Arbitration Association ("AAA") in San Francisco, CA, agus trí eadránaí amháin a chomhaontófar go frithpháirteach, i gcomhréir le forálacha Rialacha Eadrána Tomhaltóirí an AAA, ar fáil ag www.adr.org nó trí ghlaoch a chur ar an AAA ag 1.800.778.7879. LEIS SEO, TARSCAOILEANN TÚ FÉIN AGUS X AN CEART CHUN TRIALACH AG GIÚIRÉ NÓ BREITHEAMH.

Beidh údarás eisiach ag an eadránaí, agus ní ag aon chúirt nó gníomhaireacht feidearálach, stáit nó áitiúil, chun aon Díospóid a réiteach, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, aon éileamh go bhfuil na Téarmaí Seirbhíse Ceannaitheora X seo go léir nó aon chuid díobh seo ar neamhní nó in-neamhnithe, nó an bhfuil Díospóid faoi réir eadrána. Beidh sé de chumhacht ag an eadránaí cibé faoiseamh a bheadh ​​ar fáil i gcúirt faoin dlí nó faoi chothromas a dheonú, ar choinníoll go bhfuil an faoiseamh sin (lena n-áirítear faoiseamh urghaire) teoranta do do chúinsí aonair. D’ainneoin riachtanais na forála eadrána seo, má tá éileamh ar fhaoiseamh urghaire poiblí i gceist leis an Díospóid, féadfaidh tú an t-éileamh sin a scaradh ón imeacht eadrána agus é a thabhairt in aon chúirt dlínse chuí. Beidh dámhachtain an eadránaí i scríbhinn agus ina ceangal ar na páirtithe agus féadfar í a thaifeadadh mar bhreithiúnas in aon chúirt dlínse inniúla.

TÁ BLIAIN AMHÁIN AGAT LE HÉILEAMH A THABHAIRT ISTEACH TRÍ X, MURA ROGHNAÍONN TÚ AS. Ní mór duit aon éileamh i gcoinne X a thabhairt laistigh de bhliain amháin (1) tar éis an dáta a d’eascair an t-éileamh, ach amháin má fhorálann an dlí infheidhme nach féidir gnáth-reacht na dteorainneacha don éileamh sin a ghiorrú trí chomhaontú. Mura ndéanann tú éileamh laistigh den tréimhse seo, tharscaoileann tú, a mhéid a cheadaítear faoin dlí, gach ceart atá agat ar éileamh den sórt sin agus ní bheidh aon dliteanas ag X maidir leis an éileamh sin.

d. Próiseas Comhdaithe agus Costais. Chun eadráin a thosú, is féidir leat treoracha aighneachta a fháil ag: https://adr.org/Support. Íocfaidh X do tháille comhdaithe tosaigh $200 agus costais na headrána suas go dtí an méid is gá agus mar atá sainmhínithe i Rialacha Eadrána Tomhaltóirí AAA, ach i méideanna nach mó ná iad siúd atá leagtha amach san fhoráil seo. Más rud é, áfach, go gcinneann an t-eadránaí gur comhdaíodh éilimh chun críocha ciapadh nó go raibh siad suaibhreosach ar ndóigh, féadfaidh an t-eadránaí cúiteamh agus táillí riaracháin an eadránaí, lena n-áirítear na táillí comhdaithe agus éisteachta, a athdháileadh mar atá leagtha amach i Rialacha Eadrána Tomhaltóirí AAA. Ceadaíonn na rialacha eadrána duit freisin táillí aturnaetha a aisghabháil i gcásanna áirithe. Tuigeann na páirtithe, murach an fhoráil éigeantach seo, go mbeadh an ceart acu agairt a dhéanamh sa chúirt agus triail ghiúiré a bheith acu. Tuigeann siad freisin go bhféadfadh, i gcásanna áirithe, costais eadrána a bheith níos airde ná costais na dlíthíochta agus go bhféadfadh an ceart chun fionnachtana a bheith níos teoranta san eadráin ná sa chúirt.

e. Suíomh. Déanfar eadráin ar bhonn doiciméad amháin nó is féidir leat rogha a dhéanamh na himeachtaí a sheoladh ar an nguthán, trí fhíseán nó go pearsanta. Le haghaidh eadrána pearsanta, beidh na himeachtaí sa chathair nó sa chontae ina bhfuil cónaí ort nó, mura bhfuil cónaí ort sna Stáit Aontaithe, i Stát California, Contae San Francisco. 

f. Tarscaoileadh Caingean Aicmeach. AONTAÍONN TÚ FÉIN AGUS MUID FREISIN NACH FÉIDIR AON ÉILIMH A THABHAIRT ISTEACH INÁR GCUMAIS AONAIR AGUS NÍ THAR CEANN CAINGEAN AICMEACH NÓ CAINGEAN IONADAÍOCH EILE NÓ MAR CHUID DI. TARSCAOILEANN NA PÁIRTITHE GO SAINRÁITE A GCEART CHUN CAINGEAN AICME A CHOMHDÚ NÓ FAOISEAMH A LORG AR BHONN AICME. Mura n-aontaíonn tú féin agus muid araon i scríbhinn, ní fhéadfaidh an t-eadránaí imeachtaí nó níos mó ná éilimh duine amháin a chomhdhlúthú, agus ní fhéadfaidh sé a bheith i gceannas ar aon chineál imeachta ionadaí nó aicme ar shlí eile.

g. Inscoiteacht. Má chinntear nach féidir aon chuid den Chomhaontú um Réiteach Díospóidí seo a fhorfheidhmiú maidir le héileamh áirithe ar fhaoiseamh nó ar leigheas (amhail faoiseamh urghaire), ansin déanfar an t-éileamh nó an leigheas sin (agus an t-éileamh nó an leigheas sin amháin) a ghearradh agus ní mór é a thabhairt i gcúirt dlínse chuí agus ní mór aon éilimh eile a eadrána.

h. Eisceacht - Dlíthíocht Éilimh Chúirte Mionéilimh. D’ainneoin chinneadh na bpáirtithe gach díospóid a réiteach trí eadráin, féadfaidh ceachtar páirtí faoiseamh a lorg i gcúirt mionéilimh le haghaidh díospóidí nó éileamh laistigh de raon feidhme dhlínse na cúirte sin.

i. Ceart 30-Lá chun Roghnaigh As.. Más mian leat rogha as agus gan a bheith faoi cheangal ag na forálacha eadrána seo atá leagtha amach thuas, is féidir leat fógra scríofa faoi do chinneadh chun rogha an diúltaithe a sheoladh chuig an seoladh seo a leanas:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Má tá Seirbhís Íoctha ceannaithe agat cheana féin, is féidir leat d’fhógra rogha as a chur isteach tríd an nasc tacaíochta atá ar fáil i roghchlár nascleanúna do chuntais X faoi na socruithe íocaíochta nó síntiúis. 

Ní mór d’ainm, leasainm an chuntais X, an seoladh ríomhphoist nó an uimhir theileafóin a bhaineann le leasainm do chuntais, agus ráiteas soiléir nach mian leat Díospóidí a réiteach le X a bheith i do fhógra scríofa.

Ní mór an fógra a sheoladh laistigh de 30 lá ó do chéad íocaíocht as Seirbhís Íoctha, nó beidh ort díospóidí a eadránú de réir théarmaí na bhforálacha sin. Ní bheidh aon drochthionchar ag do chinneadh tarraingt siar as an bhforáil eadrána seo ar do chaidreamh le X nó ar sheachadadh gnéithe nó seirbhísí duit ag X. Má roghnaíonn tú diúltú as na forálacha sin, ní bheidh X faoi cheangal acu ach an oiread.

j. Athruithe ar an Roinn seo. Cuirfimid fógra 60 lá ar fáil maidir le haon athrú ábhartha ar an gComhaontú Réiteach Díospóide seo. Tiocfaidh athruithe i bhfeidhm ar an 60ú lá, agus ní bhainfidh siad go hionchasach ach amháin le haon éileamh a thiocfaidh chun cinn tar éis an 60ú lá.

k. Rogha an Dlí. CUIMHNÍONN NA TÉARMAÍ SEO IDIRBHEARTA I DTRÁCHTÁIL IDIRNÁISIÚNTA. RIALAÍONN AN TACHT EADRÁNA CÓNAIDHME AGUS AN CÁSDLÍ A LÉIRMHÍNIÚ AGUS FORFHEIDHMIÚ NA BHFORÁLACHA EADRÁNA SEO, GAN AIRD AR DHLÍ AN STÁIT. A mhéid a bhaineann dlí substainteach an stáit le haon Díospóid, beidh feidhm ag dlí Stát California, gan aird ar fhorálacha easaontachta dlí.

l. Marthanais. Maireann an Comhaontú Réiteach Díospóide seo deireadh an chaidrimh idir tú féin agus X, lena n-áirítear cealú nó díliostáil ó aon seirbhísí nó cumarsáid a sholáthraíonn X.

7. Dlí lena rialaítear.

a. Má tá cónaí ort sna Stáit Aontaithe, beidh na Téarmaí seo faoi réir dhlíthe Stát California agus beidh aon Aighneas a éireoidh idir tú féin agus X faoi réir Alt 6 thuas (Comhaontú Réitigh Aighnis -- Eadrána Ceangailteach agus Tarscaoileadh Caingean Aicmeach).

b. Má tá cónaí ort i mBallstát AE, i Stát CSTE, nó sa RA, beidh feidhm ag dlíthe éigeantacha do thír chónaithe agus féadfar imeachtaí dlí a thionscnamh sna cúirteanna ábhartha de réir agus faoi dhlíthe do thír chónaithe. 

c. Má tá cónaí ort lasmuigh de na Stáit Aontaithe, de Bhallstát AE, de Stát CSTE, nó den RA, beidh na Téarmaí seo faoi rialú ag dlíthe Stát California.

 

Téarmaí agus Coinníollacha X Préimh

Trí pháirt a ghlacadh sa seirbhís síntiúis athfhillteach ó X ("X Préimh"), aontaíonn tú go mbeidh do rannpháirtíocht á rialú ag na Téarmaí agus faoi réir na dTéarmaí, lena n-áirítear na Téarmaí agus Coinníollacha X Préimh seo a leanas:

1. Cur síos X Préimh. Is seirbhís síntiúis athfhillteach é X Préimh ó X a sholáthraíonn rochtain ar ghnéithe, sochair agus/nó seirbhísí áirithe, mar a thuairiscítear anseo. Déanfar do shíntiús le X Préimh a athnuachan go huathoibríoch go dtí go gcealófar é de réir na dTéarmaí, lena n-áirítear na Téarmaí agus Coinníollacha X Préimh seo.    

a. Sraitheanna X Premium. Is féidir le síntiúsóirí X Premium rogha a dhéanamh as sraitheanna iolracha. Tagann gach sraith le rochtain ar ghnéithe éagsúla, agus tá sé ar fáil ar phraghsanna éagsúla. Tá praghsáil bhliantúil agus míosúil ar fáil do gach sraith. Seans go mbeidh gá le cuntas a fhíorú agus le seicmharc a thaispeáint go poiblí ar phróifíl an chuntais le haghaidh gnéithe áirithe. Is féidir faisnéis shonrach faoi na sraitheanna a fháil inár Ionad Cabhrach.    

2. Cláraigh & Do Chuntas a Bhainistiú, Próiseas Íocaíochta & Praghsáil, Athnuachan Uathoibríoch.

a. Cláraigh. Ní mór duit a bheith logáilte isteach i do chuntas X chun clárú do X Préimh. Nuair a chláraíonn tú do X Préimh is féidir leat clárú agus íoc trí: (i) ceannachán in-aipe Apple (má chláraíonn tú ag baint úsáide as gléas iOS-bhunaithe), (ii) ceannach in-aipe Google (má chláraíonn tú ag baint úsáide as gléas bunaithe ar Android), nó (iii) ag baint úsáide as Stripe, comhpháirtí íocaíochta tríú páirtí X (má chláraíonn tú ag baint úsáide as brabhsálaí gréasáin ag www.x.com). 

b. Do Chuntas a Bhainistiú. Cinneann an modh a úsáideann tú chun clárú agus íoc as do shíntiús X Préimh conas a chaithfidh tú do chuntas a bhainistiú. Má chláraigh tú agus má d’íoc tú as X Préimh ag baint úsáide as ceannach in-aipe Apple, is féidir leat do shíntiús a bhainistiú ag baint úsáide as Aipmhargaigh Apple. Má chláraigh tú agus má d'íoc tú as X Préimh ag baint úsáide as ceannach in-aipe Google, is féidir leat do shíntiús a bhainistiú ag baint úsáide as Aipmhargaidh Google. Má chláraigh tú agus má d'íoc tú as X Préimh ag baint úsáide as Stripe, próiseálaí íocaíochta X, is féidir leat do shíntiús a bhainistiú ar Stripe, ar féidir rochtain a fháil air tríd an suíomh Gréasáin X laistigh de do shocruithe X Préimh nuair a bheidh tú logáilte isteach www.x.com. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi do chuntas X Préimh a bhainistiú agus faoi do shíntiús le X Préimh, is féidir leat seiceáil amach an Maidir le X Préimh agus Cabhair X Préimh leathanaigh, agus ár nIonad Cabhrach maidir le tacaíocht do Sheirbhísí Íoctha.

c. Próiseas Íocaíochta & Praghsáil. Socraíonn X praghas síntiús X Préimh. Má cheannaíonn tú síntiús X Préimh, déanann tú é sin trí tháille síntiúis a íoc roimh ré ar bhonn athfhillteach. Nuair a shíníonn tú le X Préimh aontaíonn tú go sainráite go bhfuil íocaíochtaí athfhillteacha á n-údarú agat, agus go ndéanfar íocaíochtaí tríd an modh íocaíochta atá roghnaithe agat go dtí go mbeidh an síntiús X Préimh infheidhme curtha ar ceal agatsa nó ag X. Déanfar d’fhaisnéis íocaíochta a phróiseáil go huathoibríoch ag tús gach tréimhse síntiúis. Féadfaidh dátaí próiseála athnuachana móibíleach athrú suas le 3 lá. Má dhiúltaítear d’fhaisnéis íocaíochta, ní mór duit faisnéis íocaíochta nua a sholáthar do do shíntiús X Préimh nó cealófar do shíntiús. Má chuireann tú faisnéis íocaíochta nua ar fáil agus má ghearrtar go rathúil ar do chuntas íocaíochta, beidh do thréimhse síntiús nua X Préimh bunaithe ar an dáta athnuachana bunaidh agus ní ar an dáta ar éirigh leis an muirear. Níl aon aisíocaíochtaí nó creidmheasanna le haghaidh aon tréimhsí síntiúis pháirtigh, lena n-áirítear i gcás ina bhfuil gnéithe áirithe, sochair agus/nó seirbhísí a mhodhnú nó a scor. TÁ PLEANANNA SÍNTIÚIS RÉAMHÍOCTHA, NEAMH-INAISÍOCTHA (MURA N-ÉILÍTEAR SIN DE RÉIR DLÍ), AGUS DÉANTAR IAD A ATHNUACHAN GO HUATHOIBRÍOCH AG DEIREADH GACH TRÉIMHSE SÍNTIÚIS MURA GCUIRTEAR AN SÍNTIÚS AR CEAL TAR ÉIS NA NÓSANNA IMEACHTA CEALAITHE THÍOS.

d. Uasghrádú nó Íosghrádú. Faoi láthair ní thacaítear le huasghrádú agus le híosghrádú ach ar iOS, Android agus gréasáin.

Ar iOS, má uasghrádaíonn tú go leibhéal ar phraghas níos airde, gheobhaidh tú aisíocaíocht pháirteach, pro rata as an gcuid eile de do shíntiús roimhe seo má aistríonn tú sraitheanna ón ardán ina raibh tú liostáilte roimhe sin, i.e., iOS. Má dhéanann tú íosghrádú ar shraith eile, fanfaidh do shíntiús agus na gnéithe gaolmhara faoi dheireadh na sraithe billeála reatha, agus ansin aistreofar chuig an tsraith síntiúis nua. Nuair a bheidh íosghrádú á dhéanamh agat, ní bhfaighidh tú aisíocaíocht as aon chuid de do shíntiús roimhe seo, ach amháin má éilíonn an dlí é. Agus íosghrádú á dhéanamh agat, gearrfar praghas na sraithe nua ort ag tosú ag deireadh do thimthrialla reatha billeála.

Ar an ngréasán, má uasghrádaíonn tú go leibhéal ar phraghas níos airde, rachaidh creidmheas don chuid eile de do shíntiús roimhe seo i dtreo do chuntais agus cuirfear i bhfeidhm go huathoibríoch é ar íocaíochtaí amach anseo má aistríonn tú sraitheanna ón ardán ina raibh tú liostáilte roimhe sin, i.e., gréasán. Cuirfear tús le do shíntiús nua láithreach. Má dhéanann tú íosghrádú ar shraith eile, aistreofar do shíntiús reatha agus na gnéithe gaolmhara go dtí an tsraith síntiúis nua láithreach. Ní bhfaighidh tú aisíocaíocht as aon chuid de do shíntiús roimhe seo, ach amháin má éilíonn an dlí é. Gearrfar praghas na sraithe nua ort láithreach freisin.

Ar Android sa Google Play Store, má uasghrádaíonn tú go sraith ar phraghas níos airde ón ardán ina raibh tú liostáilte roimhe seo (is é sin, ba é Android an t-ardán sin), a luaithe a íocann tú an praghas nua, tosaíonn an síntiús leis an táirge nua láithreach. Déanfar an t-am atá fágtha a phrótáil agus a chur chun sochair duit. Má dhéanann tú íosghrádú go dtí sraith eile, tosaíonn do shíntiús leis an táirge nua láithreach, agus cuirfear moill ar an gcéad dáta billeála eile de réir an luacha atá fágtha ar an tsraith roimhe seo, rud a thabharfaidh creidmheas duit as an luach a bheadh agat faoin bplean níos costasaí.

 

3. Do Shíntiús á Chealú. Is féidir leat do shíntiús X Préimh a chealú am ar bith. Má cheannaigh tú do shíntiús X Préimh trí úsáid a bhaint as ceannach in-aipe Apple, ní fhéadfaidh tú do shíntiús a chur ar ceal ach tríd an Aipmhargaidh Apple, ar féidir rochtain a fháil air laistigh de do shocruithe X Préimh nuair a bheidh tú logáilte isteach san aip iOS X. Má cheannaigh tú do shíntiús X Préimh trí úsáid a bhaint as ceannach in-aip Google, ní féidir leat do shíntiús a chur ar ceal ach trí Google Play Store, ar féidir rochtain a fháil air laistigh de do shocruithe X Préimh nuair a bheidh tú logáilte isteach san X don Aip Android. Má cheannaigh tú Síntiús X Préimh le Stripe, próiseálaí íocaíochta X, ní féidir leat do Shíntiús a chealú ach trí Stripe, ar féidir rochtain a fháil air tríd an suíomh Gréasáin X laistigh de do shocruithe Síntiúis X Préimh nuair a bheidh tú logáilte isteach www.x.com. Is cuma conas a ceannaíodh do shíntiús, déanfar do shíntiús a athnuachan go huathoibríoch ach amháin má chealaíonn tú 24 uair an chloig ar a laghad roimh dheireadh do thréimhse síntiús. Má chuireann tú do shíntiús ar ceal, fanfaidh do shíntiús gníomhach ón am a chealóidh tú go dtí deireadh do thréimhse síntiúis reatha. Ní bhfaighidh tú aisíocaíocht nó creidmheas le haghaidh aon laethanta fágtha i do thréimhse síntiúis reatha, ach amháin má éilíonn an dlí é. Ina theannta sin, tá feidhm ag Roinn 4 thíos maidir le húsáideoirí a bhfuil cónaí orthu i mBallstát AE nó sa RA. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi do chuntas X Préimh a chealú agus faoi do shíntiús le X Préimh, is féidir leat seiceáil amach an Maidir le X Préimh agus Cabhair X Préimh leathanaigh, agus ár nIonad Cabhrach maidir le tacaíocht do Sheirbhísí Íoctha.

4. Ceart Aistarraingthe & Aisíocaíochtaí d’Úsáideoirí a chónaíonn san AE nó sa RA. Nuair a cheannaíonn tú síntiús X Préimh, aontaíonn tú go sainráite go gcuirfear tús leis an síntiús láithreach ar do dháta ceannaigh. Más tomhaltóir thú i mBallstát den AE nó sa RA, aontaíonn tú go bhfuil ceithre lá dhéag (14) agat tar éis do cheannacháin tarraingt siar ó do chonradh ceannacháin ar chúis ar bith. Má cheannaigh tú do shíntiús X Préimh ag baint úsáide as ceannach in-aipe Apple nó Google, ní mór duit a rá go díreach le Apple nó Google, de réir mar is infheidhme, más mian leat a fheidhmiú go bhfuil ceart agat tarraingt siar de réir pholasaí aisíocaíochta Apple nó Google. Láimhseálann Apple nó Google aon aisíocaíocht agus gach aisíocaíocht, faoi seach, ní X, agus tá siad faoi réir pholasaithe aisíocaíochta Apple nó Google. Is féidir leat treoracha a sheiceáil maidir le do chonradh a chur ar ceal agus aisíocaíocht a iarraidh go díreach ó Apple nó Google, faoi seach, ar an leathanach cabhrach X Préimh. Má cheannaigh tú Síntiús ag baint úsáide as Stripe, próiseálaí íocaíochta X, is féidir leat a fheidhmiú go bhfuil ceart agat tarraingt siar trí na treoracha chun do chonradh a chur ar ceal a leanúint agus aisíocaíocht a iarraidh mar a thuairiscítear ar an leathanach cabhrach X Préimh.

5. Gan Ceart Aistarraingthe d'Úsáideoirí atá ina gcónaí san Téaváin. Nuair a cheannaíonn tú síntiús X Préimh, aontaíonn tú go sainráite go gcuirfear tús leis an síntiús X Préimh láithreach ar do dháta ceannaigh agus go gcuirfear na seirbhísí ar líne i gcrích go hiomlán nuair a bheidh siad tosaithe. Más tomhaltóir thú sa Téaváin, aontaíonn tú gur féidir leat do shíntiús X Préimh a chur ar ceal de réir Alt 3 thuas, ach nach bhfuil aon cheart ann do shíntiús X Préimh a chealú agus ní eiseofar aon aisíocaíocht.

6. Gearáin ó Thomhaltóirí d'Úsáideoirí a bhfuil cónaí orthu san Indinéis. Féadfaidh tomhaltóirí san Indinéis gearáin a chur faoi bhráid na hAireachta Trádála ag https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

An Ard-Stiúrthóireacht um Chosaint Tomhaltóirí agus Comhlíonadh Trádála (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Aireacht Trádála Phoblacht na hIndinéise (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Airteagail Barr

a. Airteagail Barr. D’fhéadfadh go gcuimseodh X Préimh gné “Na hAirteagail Barr”, a sholáthraíonn liosta alt agus URLanna (le postálacha gaolmhara) duit d’ailt a roinn na daoine a leanann tú ar X le déanaí, nó is iad na hailt a roinntear le déanaí na huaireanta is mó idir na daoine a leanann tú agus na daoine a leanann siad. Roghnaítear na hailt bunaithe ar na cuntais X a roghnaigh tú a leanúint agus/nó ar na cuntais a leanann siad. Ní fhéadfaidh ailt ó gach foilsitheoir a bheith ar liostaí na nAilt Barr. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin ngné seo, conas a roghnaítear cuntais agus ailt le cur san áireamh agus liostaí na nAilt Barr á gcinneadh, agus conas ailt agus postálacha ordaithe, tabhair cuairt ar an Airteagail Barr Ionad Cabhrach

b. SÉANADH. Tuigeann tú nach ndéanann X iomláine, fírinneacht, cruinneas ná iontaofacht aon ábhair nó cumarsáide a phostáiltear tríd an ngné Airteagail Barr a fhormhuiniú, a thacú, a léiriú ná a ráthú, ná ní thacaíonn tú le haon tuairimí a chuirtear in iúl ann. Níl X freagrach as aon ábhar atá in alt nó a bhfuil rochtain air. Is ar an bhfoilsitheoir amháin atá an fhreagracht ábhar den sórt sin. Ní dhéanaimid monatóireacht nó rialú ar an ábhar a phostáiltear ar láithreáin tríú páirtí agus ní féidir linn freagracht a ghlacadh as ábhar dá leithéid a thaispeánfar duit tríd an ngné Airteagail Barr.

8. X Premium Labs. Féadfaidh gné "X Premium Labs" a bheith san áireamh le X Préimh. Soláthraíonn Saotharlanna X Préimh rochtain luath do shíntiúsóirí X Préimh ar ghnéithe ("Gnéithe Saotharlanna X Préimh") go bhfuil X fós i mbun forbartha agus tástála le haghaidh cur leis an tSeirbhís X nó ceann de na Seirbhísí Íoctha. Ní dhéanann X aon ionadaíocht ná barántas go bhfeidhmeoidh Gnéithe X Premium Labs mar a bhí beartaithe nó mar a thuairiscítear agus ní bheidh aon dliteanas ar X as aon dochar nó damáiste a eascraíonn as nó a bhaineann le Gné X Premium Labs. Ní dhéanann X aon ionadaíocht maidir le líon nó cineál na ngnéithe X Premium Labs a bheidh ar fáil do shíntiúsóirí X Premium Labs ag aon am ar leith agus coimeádann sé an ceart, dá rogha féin agus gan fógra, Gnéithe X Premium Labs a chur leis nó a bhaint ag am ar bith. Forchoimeádann X an ceart do rochtain ar Ghné X Premium Labs a chúlghairm nó a theorannú ar shlí eile (gan aon dliteanas) ag am ar bith a gcreideann X, dá rogha féin amháin, gur bhain tú mí-úsáid as an ngné nó gur bhain tú úsáid as an ngné ar bhealach do-ghlactha nó ar mhodh neamhbheartaithe. Maidir leis an gclár X Premium Labs, is féidir leat tuairimí a thabhairt do X maidir le do mheastóireacht agus úsáid a bhaint as Gné X Premium Labs ("Aiseolas"). Aontaíonn tú go mbeidh X agus a chuid dearthaí saor chun saothair dhíorthacha a chóipeáil, a mhodhnú, a chruthú, a thaispeáint go poiblí, a nochtadh, a dháileadh, a cheadúnú agus a fhocheadúnais, an t-Aiseolas, lena n-áirítear saothair díorthacha a ghabhann leis san áireamh, a ionchorprú agus a úsáid ar bhealach eile críocha neamhthráchtála gan aon súil le híocaíocht, nó le sannadh, de chineál ar bith agatsa nó chugat. 

9. Promóisin. Uaireanta, féadfaidh X promóisin speisialta nó tréimhsí trialacha in aisce a thairiscint ("Promóisin") do X Préimh. Mura luaitear go sonrach, beidh feidhm ag na Téarmaí seo maidir le Tionscnaimh dá leithéid. Nochtfar aon téarmaí breise leis na Téarmaí seo ag síniú suas nó i gcumarsáid eile a chuirfear ar fáil duit roimh duit clárú. D’fhéadfadh go mbeadh srianta ar infhaighteacht Promóisin. Seans nach mbeidh gnéithe agus tairbhí áirithe a bhaineann leis an síntiús iomlán X Préimh ar fáil nó d’fhéadfadh sé a bheith teoranta le linn na tréimhse Promóisin. Is tusa amháin atá freagrach as athbhreithniú a dhéanamh ar aon téarmaí breise a rialaíonn d’úsáid a bhaint as Promóisin. Ag deireadh na tréimhse Promóisin, déanfar do shíntiús X Préimh a athnuachan go huathoibríoch agus gearrfar an táille síntiúis ort (mar a léirítear ag clárú) ar bhonn athfhillteach. CHUN AON MHUIRIR TAR ÉIS PROMÓISIN A SHEACHAINT, NÍ MÓR DUIT CEALÚ ROIMH DHEIREADH NA TRÉIMHSE PROMÓISIN, TRÍ NA NÓSANNA IMEACHTA CEALAITHE I MÍR 3 THUAS A LEANÚINT ("DO SHÍNTIÚS A CHEALÚ").

10. Córas Oibriúcháin agus Teorainneacha Geografacha. Ní féidir tacaíocht a thabhairt do X Préimh, agus na gnéithe agus na tairbhí a bhaineann leis, ach ar chórais oibriúcháin áirithe agus in áiteanna geografacha áirithe (mar a eisíonn X ó am go chéile), rud a chiallaíonn má dhéanann tú liostáil le X Préimh seans nach mbeidh rochtain agat ar na gnéithe nó buntáistí a bhaineann le X Préimh agus rochtain á fháil agat ar do chuntas X trí chóras nach dtacaíonn X leis faoi láthair nó i suíomh geografach nach bhfuil X Préimh á thairiscint. Ina theannta sin, féadfaidh gnéithe agus tairbhí X Préimh athrú de réir córais oibriúcháin agus/nó tíre. 

11. SÉANADH. TUIGEANN TÚ AGUS AONTAÍONN TÚ GO GCUIRTEAR AN TSEIRBHÍS X PRÉIMH AR FÁIL DUIT AR BHONN "MAR ATÁ" AGUS "MAR ATÁ AR FÁIL". MAR SHAMPLA CHUN CRÍOCHA AMHÁIN, NÍ RÁTHAÍTEAR GO N-OIBREOIDH AN GHNÉ SCRIOS POSTÁIL MAR A BHÍ BEARTAITHE AGUS NÍOR CHEART BRATH AIR MAR MHEICNÍOCHT CHUN COSC A CHUR AR SHEOLADH POSTÁIL.

 

Téarmaí agus Coinníollacha de Shíntiúis Cruthaitheora

Aontaíonn tú go mbeidh do cheannach Síntiúis Cruthaitheora á rialú ag na Téarmaí agus faoi réir na dTéarmaí, lena n-áirítear na Téarmaí agus Coinníollacha de Shíntiúis Cruthaitheora seo a leanas:

1. Cur Síos ar Shíntiúis Cruthaitheora. Is síntiús míosúil é Síntiúis Cruthaitheora ó X a thugann rochtain duit ar ghnéithe agus ar thairbhí (amhail ábhar, pobal, rochtain agus aitheantas) a chuireann cruthaitheoir ar fáil ("Cruthaitheoir") trí chuntas X an Chruthaitheora, mar a thuairiscítear tuilleadh ar ár leathanach Maidir le Síntiúis Cruthaitheora. Déanfar an síntiús le X chun rochtain a fháil ar chuntas Síntiúis Cruthaitheora a athnuachan go huathoibríoch gach mí go dtí go gcealófar é de réir na dTéarmaí, lena n-áirítear na Téarmaí agus Coinníollacha Síntiúis Cruthaitheora seo. 

2. Cláraigh & Do Chuntas a Bhainistiú, Próiseas Íocaíochta & Praghsáil, Athnuachan Uathoibríoch

a. Cláraigh. Ní mór duit a bheith logáilte isteach i do chuntas X chun clárú agus íoc as síntiús do Chuntas Síntiús Cruthaitheora. A mhéid atá ar fáil (toisc go bhféadfaidh X modhanna éagsúla ceannaigh a scaoileadh ó am go chéile), féadfaidh tú an rogha a dhéanamh clárú agus a cheannach Síntiús Cruthaitheora trí cheannachán ionaipe Apple (má chláraíonn tú ag baint úsáid as gléas iOS-bhunaithe) nó ceannach ionaipe Google (má chláraíonn tú ag baint úsáid as gléas bunaithe ar Android), nó ag baint úsáid as Stripe, comhpháirtí íocaíochta tríú páirtí X (má chláraíonn tú ag baint úsáid as brabhsálaí gréasáin ag www.x.com).

b. Do Chuntas a Bhainistiú. Cinneann an modh a úsáidann tú chun síniú suas agus chun Síntiús Cruthaitheora a cheannach conas a chaithfidh tú an Síntiús Cruthaitheora a bhainistiú. Má cheannaigh tú an Síntiús Cruthaitheora ag baint úsáid as ceannach ionaipe Apple, is féidir leat an Síntiús sin a bhainistiú ag baint úsáid as an Apple App Store. Má cheannaigh tú an Síntiús le ceannach ionaipe Google, is féidir leat an Síntiús Cruthaitheora sin a bhainistiú ag baint úsáid as Google App Store. Má cheannaigh tú an Síntiús Cruthaitheora le Stripe, próiseálaí íocaíochta X, is féidir leat an Síntiús sin a bhainistiú ar Stripe, ar féidir rochtain a fháil air tríd an suíomh Gréasáin X laistigh de do shocruithe Síntiús Cruthaitheora nuair a bheidh tú logáilte isteach www.x.com. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi do Shíntiús Cruthaitheora a bhainistiú, is féidir leat seiceáil amach an leathanach cabhair maidir le Síntiúis Cruthaitheora nó ár nIonad Cabhrach le haghaidh tacaíocht do Sheirbhísí Íoctha.

c. Próiseas Íocaíochta & Praghsáil. Socraíonn an Cruthaitheoir praghas Síntiús Cruthaitheora (bunaithe ar na roghanna praghsála ó X ionsuite sa ghné, a ligeann don Chruthaitheoir an praghas a roghnú ag a ndíolfaidh X an Síntiús Cruthaitheora míosúil leis an gcuntas Síntiús Cruthaitheora sin). D’ainneoin an méid thuas, féadfaidh X, inár rogha féin, srianta nó teorainneacha a chur ar cé a fhéadfaidh Síntiús Cruthaitheora a cheannach (mar shampla, íosriachtanas aoise chun Síntiús Cruthaitheora a cheannach) agus líon na Síntiúis Cruthaitheora a fhéadfaidh tú a cheannach chun rochtain a fháil ar shíntiús Cuntas Síntiús Cruthaitheora ar leith. Má cheannaíonn tú Síntiús Cruthaitheora, déanann tú é sin trí tháille Síntiús Cruthaitheora a íoc roimh ré ar bhonn míosúil. Nuair a liostálann tú chun rochtain a fháil ar chuntas Síntiúis, aontaíonn tú go sainráite go bhfuil íocaíochtaí athfhillteacha á n-údarú agat, agus go ndéanfar íocaíochtaí leis an modh íocaíochta a roghnaigh tú go dtí go gcuirfidh tú féin nó X an Síntiús Cruthaitheora is infheidhme ar ceal. Déanfar d'fhaisnéis íocaíochta a phróiseáil go huathoibríoch ag tús gach tréimhse Síntiús Cruthaitheora. Féadfaidh dátaí próiseála athnuachana móibíleach athrú suas le 3 lá. Má dhiúltaítear do d’fhaisnéis íocaíochta, ní mór duit faisnéis íocaíochta nua a sholáthar le haghaidh do Síntiús Cruthaitheora nó cuirfear an Síntiús Cruthaitheora ar ceal. Má chuireann tú faisnéis íocaíochta nua ar fáil agus má éiríonn le do chuntas íocaíochta a mhuirearú, beidh do thréimhse Síntiúis nua bunaithe ar an dáta athnuachana bunaidh agus ní ar an dáta ar éirigh leis an táille a ghearradh. Níl aon aisíocaíochtaí nó creidmheasanna le haghaidh aon tréimhsí Síntiús Cruthaitheora pháirtigh, lena n-áirítear i gcás ina bhfuil gnéithe áirithe, sochair agus/nó seirbhísí a mhodhnú nó a scor. TÁ PLEANANNA SÍNTIÚIS RÉAMHÍOCTHA, NEAMH-INAISÍOCTHA (MURA N-ÉILÍTEAR SIN DE RÉIR DLÍ), AGUS DÉANTAR IAD A ATHNUACHAN GO HUATHOIBRÍOCH AG DEIREADH GACH TRÉIMHSE SÍNTIÚIS MURA gCUIRTEAR AN SÍNTIÚS AR CEAL TAR ÉIS NA NÓSANNA IMEACHTA CEALAITHE THÍOS.

3. Do Shíntiús Cruthaitheora a Chealú. Is féidir leat do Shíntiús Cruthaitheora a chealú am ar bith. Má cheannaigh tú do Shíntiús Cruthaitheora ag baint úsáid as ceannach ionaipe Apple, ní féidir leat do Shíntiús Cruthaitheora a chealú ach amháin tríd an Apple App Store. Má cheannaigh tú do Síntiús Cruthaitheora ag baint úsáid as ceannach ionaipe Google, ní féidir leat do Síntiús Cruthaitheora a chealú ach amháin tríd an Google App Store. Má cheannaigh tú Síntiús Cruthaitheora le Stripe, próiseálaí íocaíochta X, ní féidir leat do Shíntiús Cruthaitheora a chealú ach trí Stripe, ar féidir rochtain a fháil air tríd an suíomh gréasáin X laistigh de do shocruithe Síntiús Cruthaitheora nuair a bheidh tú logáilte isteach ag www.x.com. Is cuma conas a ceannaíodh do Shíntiús Cruthaitheora déanfar do Shíntiús a athnuachan go huathoibríoch ach amháin má chealaíonn tú 24 uair an chloig ar a laghad roimh dheireadh do thréimhse Síntiús Cruthaitheora. Má chuireann tú do Shíntiús Cruthaitheora ar ceal, fanfaidh do Shíntiús Cruthaitheora gníomhach ón am a chealóidh tú go dtí deireadh do thréimhse Síntiús Cruthaitheora reatha. Ní bhfaighidh tú aisíocaíocht nó creidmheas le haghaidh aon laethanta fágtha i do thréimhse Síntiús Cruthaitheora reatha, ach amháin má éilíonn an dlí é. Ina theannta sin, tá feidhm ag Alt 5 thíos maidir le húsáideoirí a bhfuil cónaí orthu i mBallstát AE nó sa RA. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi do Shíntiús Cruthaitheora a chealú, féach ar ár leathanach cabhrach Síntiús Cruthaitheora nó ár nIonad Cabhrach le haghaidh tacaíochta do Sheirbhíse Íocaíochta.

4. Srianta le Síntiús Cruthaitheora a Cheannach agus a Úsáid.

a. Féadfaidh Cruthaitheoir rogha a dhéanamh, faoi rogha an Chruthaitheora, cosc a chur ar dhaoine a cheannaigh Síntiús Cruthaitheora ó rochtain a fháil ar chuntas Síntiúis an Chruthaitheora ar chúis ar bith. Má tá cosc ort, ní bheidh tú in ann rochtain a fháil ar aon ghnéithe agus buntáistí a bhaineann leis an gCuntas síntiús an Cruthaitheora. Sa chás seo, ní mór duit an Síntiús Cruthaitheora a chealú de réir na dTéarmaí seo nó leanfaidh an Síntiús Cruthaitheora ag athnuachan go huathoibríoch gach mí go dtí go gcuirfear ar ceal é, fiú mura mbeidh tú in ann rochtain a fháil ar aon ghnéithe agus buntáistí a bhaineann le cuntas Síntiúis an Chruthaitheora sin.

b. Féadfaidh Cruthaitheoir roghnú dreasachtaí a thairiscint do dhaoine chun síntiús a íoc le rochtain a fháil ar chuntas Síntiúis an Chruthaitheora agus/nó luaíochtaí do shíntiúsóirí chuntas Síntiúis an Chruthaitheora. Is é an Cruthaitheoir amháin a thairgeann dreasachtaí nó luaíochtaí dá leithéid, ní X. Ní rialaíonn X cé acu an seachadfaidh nó nach seachadfaidh an Cruthaitheoir an dreasacht nó an luaíocht chugat, agus níl X freagrach nó faoi dhliteanas as aon dreasachtaí nó luaíochtaí a d’fhéadfadh an Cruthaitheoir a thairiscint.

5. Ceart Aistarraingthe & Aisíocaíochtaí d’Úsáidoirí a chónaíonn san AE nó sa RA. Nuair a cheannaíonn tú Síntiús Cruthaitheora, aontaíonn tú go sainráite go gcuirfear tús leis an Síntiús Cruthaitheora láithreach ar do dháta ceannaigh. Más tomhaltóir thú i mBallstát den AE nó sa RA, aontaíonn tú go bhfuil ceithre lá dhéag (14) agat tar éis do cheannacháin tarraingt siar ó do chonradh ceannacháin ar chúis ar bith. Má cheannaigh tú Síntiús ag baint úsáide as ceannachin-aipe Apple nó Google, ní mór duit a rá go díreach le Apple nó Google, de réir mar is infheidhme, más mian leat a fheidhmiú go bhfuil ceart agat tarraingt siar de réir pholasaithe aisíocaíochta Apple nó Google. Láimhseálann Apple nó Google aon aisíocaíocht agus gach aisíocaíocht, faoi seach, ní X, agus tá siad faoi réir pholasaithe aisíocaíochta Apple nó Google. Is féidir leat treoracha a sheiceáil maidir le do chonradh a chur ar ceal agus aisíocaíocht a iarraidh go díreach ó Apple nó Google, faoi seach, ar an leathanach cabhrach Síntiús Cruthaitheora. Má cheannaigh tú Síntiús Cruthaitheora ag baint úsáid as Stripe, próiseálaí íocaíochta X, is féidir leat a fheidhmiú go bhfuil ceart agat tarraingt siar trí na treoracha chun do chonradh a chur ar ceal a leanúint agus aisíocaíocht a iarraidh mar a thuairiscítear ar an leathanach cabhrach Síntiús Cruthaitheora. Nuair a cheannaíonn tú ábhar digiteach, aontaíonn tú go mbeidh an t-ábhar ar fáil duit láithreach, agus admhaíonn tú go dtarscaoileann tú do cheart uathoibríoch reachtúil chun aistarraingt dá bharr.

6. Gan Ceart Aistarraingthe d'Úsáidoirí atá ina gcónaí san Téaváin. Nuair a cheannaíonn tú Síntiús Cruthaitheora, aontaíonn tú go sainráite go gcuirfear tús leis an Síntiús Cruthaitheora láithreach ar do dháta ceannaigh agus go gcuirfear na seirbhísí ar líne i gcrích go hiomlán nuair a bheidh siad tosaithe. Más tomhaltóir thú sa Téaváin, aontaíonn tú gur féidir leat do Shíntiús Cruthaitheora a chur ar ceal de réir Alt 3 thuas, ach nach bhfuil aon cheart ann do Shíntiús a chealú agus ní eiseofar aon aisíocaíocht.

7. Gearáin ó Thomhaltóirí d'Úsáideoirí a bhfuil cónaí orthu san Indinéis. Féadfaidh tomhaltóirí san Indinéis gearáin a chur isteach chuig an Aireacht Trádála ag: 

An Ard-Stiúrthóireacht um Chosaint Tomhaltóirí agus Comhlíonadh Trádála (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Aireacht Trádála Phoblacht na hIndinéise (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Córas Oibriúcháin agus Teorainneacha Geografacha. Ní féidir tacú le cuntais síntiúis, agus gnéithe agus sochair ghaolmhara, ach ar chórais oibriúcháin áirithe agus in áiteanna geografacha áirithe (mar a eisíonn X ó am go chéile), rud a chiallaíonn má liostálann tú chun rochtain a fháil ar chuntas Síntiúis, seans nach mbeidh rochtain agat ar ghnéithe nó ar thairbhí an chuntais Síntiús Cruthaitheora sin agus rochtain á fháil agat ar do chuntas X trí chóras nach dtacaíonn X leis faoi láthair nó i suíomh geografach nach dtairgtear Síntiúis Cruthaitheora. Ina theannta sin, féadfaidh gnéithe agus tairbhí na gcuntas Síntiúis Cruthaitheora a bheith éagsúil de réir tíre. 

9. Gan Formhuiniú ar Ábhar

a. Aontaíonn tú go bhfuil gach Cruthaitheoir faoi dhliteanas amháin as an Ábhar a chomhroinntear ag an gCruthaitheoir trí na Seirbhísí X, lena n-áirítear trí chuntas Síntiúis Cruthaitheora. Is é an Cruthaitheoir, agus ní X, atá freagrach as an Ábhar a tháirgeadh agus a sholáthar. Ina theannta sin, is é an Cruthaitheoir, agus ní X, atá freagrach as minicíocht agus/nó cainníocht an Ábhair.

b. A mhéid a cheadaítear faoin dlí is infheidhme, glacann tú go deonach gach riosca a bhaineann le Síntiús a cheannach. Mar a dúradh sa rannán Ábhar ar Sheirbhísí de Thearmaí Seirbhíse X, ní thacaíonn, ná ní ráthaíonn X iomláine, fírinneacht, cruinneas ná iontaofacht aon Inneachair nó cumarsáide a phostáiltear trí Sheirbhísí X, lena n-áirítear inneachar, gnéithe nó tairbhí cuntas Síntiúis Cruthaitheora, ná formhuiníonn sé aon tuairimí a chuirtear in iúl trí chuntas Síntiúis.

 

Téarmaí agus Coinníollacha Eagraíochtaí Fíoraithe

Trí pháirt a ghlacadh sa tseirbhís Eagraíochtaí Fíoraithe, aontaíonn tú go mbeidh do rannpháirtíocht á rialú ag agus faoi réir an Téarmaí, lena n-áirítear na Téarmaí agus Coinníollacha Eagraíochtaí Fíoraithe seo a leanas, ar féidir iad a athbhreithniú ó am go chéile:

1. Cur Síos Eagraíochtaí Deimhnithe. Is seirbhís síntiúis athfhillteach iad Eagraíochtaí Deimhnithe ó X a sholáthraíonn rochtain ar ghnéithe, sochair agus/nó seirbhísí áirithe, mar a thuairiscítear anseo. Tá Eagraíochtaí Fíoraithe comhdhéanta de dhá shraith, Rochtain Iomlán agus Bunsraith. Déanfar do shíntiús le hEagraíochtaí Deimhnithe a athnuachan go huathoibríoch go dtí go gcealófar é de réir na dTéarmaí, lena n-áirítear Téarmaí agus Coinníollacha na nEagraíochtaí Deimhnithe seo. Is é X dá rogha féin amháin a chinnfidh gnéithe, sochair, agus/nó seirbhísí, agus féadfaidh X iad a mhodhnú, a chur ar sos nó scor díobh tráth ar bith.

2. Cláraigh & Do Chuntas a Bhainistiú, Próiseas Íocaíochta & Praghsáil, Athnuachan Uathoibríoch, Cuntais Chleamhnaithe.

a. Srianta ar Eagraíochtaí Deimhnithe a Úsáid. Is le haghaidh eagraíochtaí amháin agus ní le haghaidh daoine aonair atá príomhchuntas eagraíochtúil na nEagraíochtaí Deimhnithe. Forchoimeádann X an ceart chun síntiús le hEagraíochtaí Deimhnithe a chur ar ceal láithreach más é cuntas duine aonair an príomhchuntas. Ní bhfaighidh tú aisíocaíocht nó creidmheas le haghaidh aon laethanta fágtha i do thréimhse síntiúis reatha, ach amháin má éilíonn an dlí é. Ina theannta sin, tá feidhm ag Roinn 4 thíos maidir le húsáideoirí a bhfuil cónaí orthu i mBallstát AE nó sa RA.

b. Cláraigh. Seolfar nasc chugat chun rochtain a fháil ar d’aip gréasáin Eagraíochtaí Deimhnithe trí úsáid a bhaint as brabhsálaí gréasáin ag www.x.com. Ní mór duit a bheith logáilte isteach i do chuntas X chun clárú le haghaidh Eagraíochtaí Deimhnithe. Nuair a chláraíonn tú le haghaidh Eagraíochtaí Deimhnithe is féidir leat clárú agus íoc trí úsáid a bhaint as Stripe, comhpháirtí íocaíochta tríú páirtí X. Féach ar ár iomlán Téarmaí Ceannaitheora conas is féidir linn aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú a úsáid.

c. Cuntais Chleamhnaithe. Nuair a bheidh tú ag liostáil le sraith Rochtana Iomlán na nEagraíochtaí Fíoraithe beidh tú in ann cuntais laistigh de d’eagraíocht a ainmniú mar chleamhnaithe de do chuid cuntas eagraíochtúil. Tabhair faoi deara nach gné den Bhunsraith iad Cuntais Chleamhnaithe. Gheobhaidh cuntas cleamhnaithe seicmharc agus suaitheantas cleamhnaithe a dhíorthaítear ó phictiúr próifíle do chuntais eagraíochta. Aontaíonn tú go bhfuil baint ag cuntas cleamhnaithe le d’eagraíocht agus is tusa amháin atá freagrach as aon chleamhnú agus comhlachas cuntais agus níl aon fhreagracht ar X, lena n-áirítear, mar shampla, maidir le cleamhnachtaí míchearta nó earráideacha, nó as aon ghníomh nó iompar de chuid an cuntais chleamhnaithe. Chun amhras a sheachaint, tuigeann tú agus aontaíonn tú nach ndéanfaidh tú cuntas cleamhnaithe a dhíol, a mhalartú, a roinnt nó a aistriú ar shlí eile. Ní mór duit cleamhnaithe a lipéadú go cruinn mar eagraíocht nó mar dhuine aonair. Má tá lipéadú mícheart ar chleamhnacht mar eagraíocht nó mar dhuine aonair, féadfaidh X an cleamhnacht a bhaint láithreach cé go ngearrfar táille ort fós go dtí deireadh do thréimhse bhilleála. Féach ar ár Leathanaigh Chabhrach le haghaidh tuilleadh eolais.

d. Cuntais Chleamhnaithe. Mar chuntas cleamhnaithe, aontaíonn tú a bheith nasctha leis an eagraíocht a thug cuireadh duit. Tá an deis agat diúltú do chuireadh cleamhnachta eagraíochta. Trí ghlacadh le cuireadh cleamhnaithe aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag aon oibleagáidí de chuid d’eagraíochta, lena n-áirítear, mar shampla, a n-ainm agus ábhar margaíochta a nascadh do chuntais. Chun cleamhnacht a bhaint tú féin, ní mór duit dul i dteagmháil le do chuntas eagraíochta. Is féidir le do chuntas eagraíochtúil cleamhnacht a bhaint am ar bith. Níl aon fhreagracht ar X, lena n-áirítear, mar shampla, maidir le cleamhnachtaí míchearta nó earráideacha, nó as aon ghníomh nó iompar a bhaineann le cuntais chleamhnaithe. Féach ar ár Leathanaigh Chabhrach le haghaidh tuilleadh eolais.

Nuair a bhainfear cleamhnacht cuntais, bainfimid an seicmharc agus an suaitheantas cleamhnaithe don chuntas sin láithreach cé go ngearrfar táille ort fós go dtí deireadh do thréimhse billeála. Féach ar ár Leathanaigh Chabhrach le haghaidh tuilleadh eolais.

Tabhair faoi deara nach gné den Bhunsraith iad Cuntais Chleamhnaithe.

e. Do Chuntas a Bhainistiú. Trí chlárú agus íoc as Eagraíochtaí Deimhnithe a úsáidann Stripe, próiseálaí íocaíochta X, is féidir leat do chuid Síntiús Eagraíochtaí Deimhnithe ar Stripe, ar féidir rochtain a fháil air trí shuíomh Gréasáin na nEagraíochtaí Deimhnithe trí úsáid a bhaint as brabhsálaí gréasáin nuair a bheidh tú logáilte isteach ag www.x.com. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi do chuntas Eagraíochtaí Deimhnithe X a bhainistiú agus faoi do shíntiús le hEagraíochtaí Deimhnithe, is féidir leat an cuntas iomlán a sheiceáil Téarmaí Ceannaitheora, Maidir le hEagraíochtaí Deimhnithe agus leathanaigh cabhair Eagraíochtaí Deimhnithe, agus ár nIonad Cabhrach maidir le tacaíocht do Sheirbhísí Íoctha.

f. Próiseas Íocaíochta & Praghsáil. Is é X a shocraíonn praghas síntiús Eagraíochtaí Deimhnithe, cibé acu don Rochtain Iomlán nó don Bhunsraith. Má cheannaíonn tú síntiús Eagraíochtaí Fíoraithe, déanann tú é sin trí tháille síntiúis a íoc roimh ré ar bhonn athfhillteach. Nuair a shuibscríobhann tú le hEagraíochtaí Fíoraithe aontaíonn tú go sainráite go bhfuil tú ag údarú íocaíochtaí athfhillteacha, agus go ndéanfar íocaíochtaí leis an modh íocaíochta a roghnaigh tú go dtí go gcuirfidh tú féin nó X an síntiús Eagraíochtaí Fíoraithe is infheidhme ar ceal. Déanfar d'fhaisnéis íocaíochta a phróiseáil go huathoibríoch ag tús gach tréimhse síntiúis. Féadfaidh praghsanna athrú ó am go chéile. Níl aon aisíocaíochtaí ná creidmheasanna ann le haghaidh aon tréimhsí síntiúis pháirteacha, lena n-áirítear i gcás ina ndéantar gnéithe, sochair agus/nó seirbhísí áirithe a mhodhnú nó a scor. TÁ PLEANANNA SÍNTIÚIS EAGRAÍOCHTAÍ FÍORAITHE RÉAMHÍOCTHA, NEAMH-INAISÍOCTHA (MURA N-ÉILÍTEAR SIN DE RÉIR DLÍ), AGUS DÉANTAR IAD A ATHNUACHAN GO HUATHOIBRÍOCH AG DEIREADH GACH TRÉIMHSE SÍNTIÚIS MURA GCUIRTEAR AN SÍNTIÚS AR CEAL TAR ÉIS NA NÓSANNA IMEACHTA CEALAITHE THÍOS. FÉADFAIDH X AON CHUNTAS A CHUR AR CEAL LÁITHREACH NÓ CAIDRIMH A BHFUIL SÁRÚ A CHINNEADH TÉARMAÍ AGUS POLASAITHE X GAN AISÍOCADH, GO MÉID AN DLÍ.

3. Do Shíntiús a Chealú. Is féidir leat do shíntiús Eagraíochtaí Fíoraithe a chealú, cibé acu don Rochtain Iomlán nó don Bhunsraith, am ar bith. Ní féidir leat ach do shíntiús Eagraíochtaí Deimhnithe X a chealú trí Stripe, ar féidir rochtain a fháil air trí shuíomh Gréasáin na nEagraíochtaí Deimhnithe trí úsáid a bhaint as brabhsálaí gréasáin ag www.x.com. Déantar do shíntiús a athnuachan go huathoibríoch ach amháin má chealaíonn tú 24 uair an chloig ar a laghad roimh dheireadh do thréimhse síntiús. Má chuireann tú do shíntiús ar ceal, fanfaidh do shíntiús gníomhach ón am a chealóidh tú go dtí deireadh do thréimhse síntiúis reatha. Ní bhfaighidh tú aisíocaíocht nó creidmheas le haghaidh aon laethanta fágtha i do thréimhse síntiúis reatha, ach amháin má éilíonn an dlí é. Ina theannta sin, tá feidhm ag Roinn 4 thíos maidir le húsáideoirí a bhfuil cónaí orthu i mBallstát AE nó sa RA. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi do chuntas Eagraíochtaí Deimhnithe agus do shíntiús le hEagraíochtaí Deimhnithe a chealú, is féidir leat an Maidir le hEagraíochtaí Deimhnithe agus leathanaigh cabhrach Eagraíochtaí Deimhnithe agus ár nIonad Cabhrach maidir le tacaíocht do Sheirbhísí Íoctha.

3. a Aistriú Sraitheanna. Ní thacaímid le síntiúis a aistriú idir na Sraitheanna Rochtana Iomlána agus na Bunsraitheanna. Más mian leat bogadh idir sraith amháin agus sraith eile, ní mór duit do shíntiús reatha chuig do shraith reatha a chealú agus athliostáil don tsraith is mian leat a úsáid ina ionad. 

4. Ceart Aistarraingthe & Aisíocaíochtaí d’Úsáideoirí a chónaíonn san AE nó sa RA. Nuair a cheannaíonn tú síntiús Eagraíochtaí Deimhnithe, cibé acu an Rochtain Iomlán nó an Bunsraith, aontaíonn tú go sainráite go gcuirfear tús leis an síntiús láithreach ar do dháta ceannaigh. Más tomhaltóir thú i mBallstát den AE nó sa RA, aontaíonn tú go bhfuil ceithre lá dhéag (14) agat tar éis do cheannacháin tarraingt siar ó do chonradh ceannacháin ar chúis ar bith. Má cheannaigh tú do shíntiús Eagraíochtaí Deimhnithe trí úsáid a bhaint as próiseálaí íocaíochta Stripe, X, is féidir leat a fheidhmiú go bhfuil ceart agat tarraingt siar trí na treoracha maidir le do chonradh a chur ar ceal a leanúint agus aisíocaíocht a iarraidh mar a thuairiscítear ar an leathanach cabhrach Eagraíochtaí Deimhnithe.

5. Gan Ceart Aistarraingthe d'Úsáideoirí atá ina gcónaí sa Téaváin. Nuair a cheannaíonn tú síntiús Eagraíochtaí Deimhnithe, cibé acu Rochtain Iomlán nó Bunúsach, aontaíonn tú go sainráite go gcuirfear tús le síntiús na nEagraíochtaí Deimhnithe láithreach ar dháta do cheannacháin agus go gcuirfear na seirbhísí ar líne i gcrích go hiomlán nuair a bheidh siad tosaithe. Más tomhaltóir sa Téaváin thú, aontaíonn tú gur féidir leat do shíntiús Eagraíochtaí Deimhnithe a chealú de réir Alt 3 thuas, ach nach bhfuil aon cheart ann do shíntiús Eagraíochtaí Deimhnithe a chealú agus ní eiseofar aon aisíocaíocht.

6. Gearáin ó Thomhaltóirí d'Úsáideoirí a bhfuil cónaí orthu san Indinéis. Féadfaidh tomhaltóirí san Indinéis gearáin a chur faoi bhráid na hAireachta Trádála ag https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

An Ard-Stiúrthóireacht um Chosaint Tomhaltóirí agus Comhlíonadh Trádála (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Aireacht Trádála Phoblacht na hIndinéise (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Córas Oibriúcháin agus Teorainneacha Geografacha. Ní féidir tacaíocht a thabhairt d’Eagraíochtaí Deimhnithe, agus na gnéithe agus na tairbhí a bhaineann leo, ach ar chórais oibriúcháin áirithe agus in áiteanna geografacha áirithe (mar a eisíonn X ó am go chéile), rud a chiallaíonn má dhéanann tú liostáil le hEagraíochtaí Deimhnithe b’fhéidir nach bhfuil rochtain ar ghnéithe nó ar thairbhí Eagraíochtaí Deimhnithe agus rochtain á fáil agat ar do chuntas X trí chóras nach dtacaíonn X leis faoi láthair nó i suíomh geografach nach dtairgtear Eagraíochtaí Deimhnithe. Ina theannta sin, féadfaidh gnéithe agus tairbhí Eagraíochtaí Deimhnithe athrú de réir córais oibriúcháin agus/nó tíre.

8. SÉANADH. TUIGEANN TÚ AGUS AONTAÍONN TÚ GO GCUIRTEAR AN TSEIRBHÍS EAGRAÍOCHTA DEIMHNITHE AR FÁIL DUIT AR BHONN "MAR ATÁ" AGUS "MAR ATÁ AR FÁIL". MAR SHAMPLA CHUN CRÍOCHA AMHÁIN, NÍ RÁTHAÍTEAR GO N-OIBREOIDH AN GHNÉ SCRIOS POSTÁIL MAR A BHÍ BEARTAITHE AGUS NÍOR CHEART BRATH AIR MAR MHEICNÍOCHT CHUN COSC A CHUR AR SHEOLADH POSTÁIL.

Cartlann na téarmaí roimhe seo.