Smluvní podmínky X pro kupující

goglobalwithtwitterbanner

 

Smluvní podmínky X pro kupující

Datum účinnosti: 13. května 2024

X vám umožňuje přístup k určitým funkcím výměnou za zaplacení jednorázového nebo pravidelného poplatku, který se vztahuje na příslušné funkce (dále jen „placená služba“ a souhrnně „placené služby“). Například služba X Premium (jak je definováno níže) a Předplatná se každá považuje za „placenou službu“. 

Pokud se zaregistrujete k využívání placené služby nebo budete placenou službu využívat, podléhá vaše využívání placených služeb a všechny příslušné transakce: (i) podmínkám uvedeným v tomto dokumentu, včetně příslušných podmínek pro každou zakoupenou placenou službu, jak jsou uvedeny níže (souhrnně „Smluvní podmínky služby X pro kupující“) a (ii) příslušným Smluvním podmínkám služby X, Zásadám ochrany osobních údajů společnosti X, Pravidlům a zásadám služby X a všem zásadám v nich obsaženým (souhrnně „Smlouva o užívání X“). Tyto Smluvní podmínky X pro kupující a výše uvedená Smlouva o užívání X jsou v tomto dokumentu souhrnně označovány jako „Podmínky“. „X“ označuje entitu X, která vám placené služby poskytuje.

Pečlivě si přečtěte tyto Smluvní podmínky X pro kupující a ujistěte se, že rozumíte příslušným ustanovením, podmínkám a výjimkám. POKUD ŽIJETE VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, OBSAHUJÍ TYTO PODMÍNKY DŮLEŽITÉ INFORMACE, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, OHLEDNĚ ŘEŠENÍ SPORŮ PROSTŘEDNICTVÍM ZÁVAZNÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ NAMÍSTO SOUDU, VČETNĚ ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA PODÁVAT HROMADNÉ ŽALOBY A PRÁVA NA ODSTOUPENÍ A OMEZENÍ VAŠEHO PRÁVA PODÁVAT ŽALOBY PROTI X PO UPLYNUTÍ VÍCE NEŽ 1 ROKU OD VZNIKU PŘÍSLUŠNÝCH UDÁLOSTÍ, COŽ MÁ DOPAD NA VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K JAKÉMUKOLI SPORU S X. PODROBNOSTI O TĚCHTO USTANOVENÍCH NALEZNETE VE ČLÁNKU 6 V ČÁSTI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY.

Přijetí podmínek. Používáním placených služeb společnosti X nebo přistupováním k nim, odesláním platby nebo kliknutím na tlačítko pro uskutečnění jednorázového nákupu nebo opakovaných plateb předplatného za placenou službu poskytovanou X souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito podmínkami. Pokud těmto podmínkám nerozumíte nebo nesouhlasíte s jakoukoli jejich částí, nesmíte žádné placené služby používat ani k nim přistupovat. Abyste si mohli zakoupit a používat placenou službu, musíte: (i) být starší 18 let nebo plnoletý podle zákonů jurisdikce, ve které žijete, nebo (ii) mít výslovný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce k nákupu a používání dané placené služby. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a dovolíte svému dítěti (nebo dítěti, jehož jste zákonným zástupcem) zakoupit nebo používat placenou službu, souhlasíte s tím, že se na vás vztahují Podmínky, že je budete dodržovat a že jste odpovědní za činnost dítěte v placených službách a za to, že dítě bude Podmínky rovněž dodržovat. V každém případě, jak je uvedeno v části Kdo může služby používat ve Smluvních podmínkách X, musíte být starší 13 let, abyste mohli službu X používat. Pokud přijímáte Smluvní podmínky X pro kupující a používáte placené služby jménem společnosti, organizace, vlády nebo jiné právnické osoby, prohlašujete a zaručujete, že jste k tomu oprávněni a máte pravomoc tento subjekt vázat těmito Smluvními podmínkami X pro kupující; v takovém případě se označení „vy“ a „váš“ ve Smluvních podmínkách X pro kupující vztahují na takový subjekt.

Smluvní subjekt X. Tyto Smluvní podmínky X pro kupující uzavíráte se subjektem, který se vztahuje k místu vašeho bydliště, jak je uvedeno níže. Tento subjekt vám bude placené služby poskytovat.

Vaše bydliště

Severní Amerika (včetně Havaje) nebo Jižní Amerika

Smluvní subjekt

X Corp., se sídlem na adrese 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA

Vaše bydliště

Evropská unie, státy ESVO nebo Spojené království

Smluvní subjekt

Twitter International Unlimited Company, se sídlem na adrese One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko

Vaše bydliště

Jakákoli země, na kterou se nevztahují dvě výše uvedené lokality, včetně asijsko-pacifické oblasti, Blízkého východu, Afriky nebo Evropy (s výjimkou zemí EU, států ESVO a Spojeného království).

Smluvní subjekt

Twitter Global LLC, se sídlem na adrese 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, USA

 

Změny podmínek, placených služeb a cen

1. Změny podmínek. X může průběžně revidovat znění těchto Smluvních podmínek X pro kupující. Změny nenabývají účinnosti zpětně a užívání placených služeb a všechny příslušné transakce se budou řídit nejaktuálnější verzí smluvních podmínek X pro kupující, které jsou k dispozici na adrese legal.x.com/purchaser-terms. Pokud tyto podmínky upravíme nebo revidujeme jejich znění po odsouhlasení z vaší strany (například pokud budou tyto podmínky upraveny poté, co jste si zakoupili předplatné), budeme vás o podstatných revizích znění těchto podmínek předem informovat. Takové oznámení může být učiněno elektronicky včetně (nikoli však výlučně) prostřednictvím oznámení služby nebo e-mailu na e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem. Pokračováním v přístupu k placeným službám nebo jejich používáním po nabytí účinnosti těchto revizí souhlasíte s tím, že se budete řídit upravenými smluvními podmínkami X pro kupující. Pokud nesouhlasíte s dodržováním těchto nebo jakýchkoli budoucích smluvních podmínek X pro kupující, nepoužívejte placené služby ani k nim nepřistupujte (ani nepokračujte v jejich používání nebo v přístupu k nim).

Smluvní podmínky X pro kupující jsou napsány v angličtině, ale jsou k dispozici překlady do řady jazyků. X usiluje o to, aby překlady co nejvíce odpovídaly původní anglické verzi. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo rozporů má však přednost anglická verze Smluvních podmínek X pro kupující. Potvrzujete, že angličtina je referenčním jazykem pro výklad a konstrukci Smluvních podmínek X pro kupující.

2. Změny placených služeb. Naše placené služby se neustále vyvíjejí. Placené služby proto můžeme dle vlastního uvážení průběžně měnit. Jsme oprávněni přestat vám nebo uživatelům obecně poskytovat (trvale nebo dočasně) placené služby nebo jakékoli funkce v rámci placených služeb, a to na základě oznámení nebo i bez něho. Společnost X nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakoukoli změnu, pozastavení nebo přerušení placených služeb. V konkrétních podmínkách (uvedených níže) pro konkrétní placenou službu je uvedeno, jak můžete předplatné zrušit nebo případně požádat o vrácení peněz. 

3. Změny cen. Ceny placených služeb včetně pravidelných poplatků za předplatné se mohou průběžně měnit. X oznámí v přiměřeném předstihu jakoukoli podstatnou změnu ceny placených služeb. U předplacených služeb vstoupí změny cen v platnost na začátku dalšího období předplatného následujícího po datu změny ceny. Pokud se změnou ceny nesouhlasíte, máte právo změnu odmítnout zrušením předplatného příslušné placené služby předtím, než změna ceny vstoupí v platnost.

Platební podmínky. X nabízí různé možnosti plateb, které se mohou lišit podle typu placené služby, vašeho zařízení nebo operačního systému, zeměpisné polohy nebo jiných faktorů. Tyto možnosti platby mohou dle nabídky (protože X může průběžně nabídnout různé způsoby nákupu) zahrnovat možnost použití funkce „nákupu v aplikaci“ nabízenou společností Google nebo Apple nebo provést webovou platbu prostřednictvím společnosti Stripe, externího zpracovatele plateb X (www.stripe.com – dále jen „Stripe“). Provedením platby výslovně souhlasíte s tím, že: (i) zaplatíte uvedenou cenu za placenou službu spolu s dalšími částkami vyplývajícími z příslušných daní, poplatků za kreditní karty, bankovních poplatků, poplatků za zahraniční transakce, poplatků za směnu měn a kolísání měny; a (ii) budete dodržovat veškeré příslušné smluvní podmínky, zásady ochrany osobních údajů nebo jiná právní ujednání či omezení (včetně dodatečných věkových omezení) stanovené společnostmi Google, Apple nebo Stripe (jakožto externím zpracovatelem plateb společnosti X) v souvislosti s použitím daného způsobu platby (například pouze v případě, že se rozhodnete provést platbu prostřednictvím funkce nákupu v aplikaci společnosti Apple, souhlasíte s dodržováním veškerých příslušných podmínek, požadavků nebo omezení stanovených společností Apple). Veškeré soukromé osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s používáním placených služeb, včetně, nikoli však výlučně, údajů poskytnutých v souvislosti s platbou, budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů X. Společnost X může sdílet vaše platební údaje s poskytovateli platebních služeb za účelem zpracování plateb, předcházení, odhalování a vyšetřování podvodů nebo jiných nezákonných činností, pro potřeby řešení sporů týkajících se například zpětného zúčtování nebo vrácení peněz, a pro další účely spojené s přijímáním kreditních karet, debetních karet nebo ACH. Je vaší povinností zajistit, aby údaje o vašem bankovním spojení, kreditních a debetních kartách nebo jiné platební údaje byly vždy aktuální, úplné a přesné. Pokud provedete platbu za placenou službu, můžeme obdržet informace o vaší transakci, například o tom, kdy byla provedena, kdy má vypršet předplatné nebo dojít k jeho automatické obnově, na jaké platformě jste nákup provedli a další informace. X nenese odpovědnost za chyby nebo zpoždění ze strany zpracovatele plateb, obchodu Apple App Store nebo Google Play Store, vaší banky, společnosti vydávající kreditní karty nebo jakékoli platební sítě. Platební podmínky platné pro konkrétní placenou službu, včetně způsobu obnovení předplatného a dalších důležitých podmínek, najdete v níže uvedených podmínkách jednotlivých placených služeb.

Uplatňování Smlouvy o užívání X, ukončení smlouvy, zřeknutí se nároku na vrácení peněz, používání více účtů X a omezení

1. Jste vázáni Smlouvou o užívání X. VŽDY SE MUSÍTE ŘÍDIT SMLOUVOU O UŽÍVÁNÍ X A DODRŽOVAT JEJÍ PODMÍNKY. Na vaše používání služby X, včetně placených služeb a funkcí, se vždy vztahuje Smlouva o užívání X. Pokud nebudete dodržovat a naplňovat Smlouvu o užívání X nebo pokud se společnost X bude domnívat, že jste Smlouvu o užívání X nedodrželi, může to mít za následek zrušení vašich placených služeb. Jakékoli takové zrušení bude doplňovat a nebude omezovat jakékoli donucovací opatření, které proti vám může společnost X podniknout v souladu se Smlouvou o užívání X. V takových případech můžete přijít o výhody svých placených služeb a nebudete mít nárok na vrácení jakýchkoli částek, které jste za placené služby zaplatili (nebo předplatili).

2. Proč může X ukončit váš přístup k placeným službám. X může kdykoli pozastavit nebo ukončit váš přístup k placeným službám nebo vám přestat poskytovat všechny placené služby nebo jejich část (bez jakékoli odpovědnosti) z jakéhokoli důvodu nebo bez něj, mimo jiné z následujících důvodů:

a) Společnost X se podle svého vlastního uvážení domnívá, že jste porušili podmínky nebo že vaše používání placených služeb porušuje platné zákony;

b) Společnost X je o to požádána nebo je jí to nařízeno příslušným soudem, regulačním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení;

c) Společnost X se setká s neočekávanými technickými nebo bezpečnostními problémy;

d) Společnost X se domnívá, že jste porušili Smlouvu o užívání X;

e) Vytváříte riziko nebo možné právní riziko pro společnost X;

f) Váš účet je třeba odstranit z důvodu nezákonného jednání;

g) Váš účet je třeba odstranit z důvodu dlouhodobé nečinnosti;

h) Naše poskytování placených služeb (zcela nebo zčásti) vám již není komerčně rentabilní (podle uvážení společnosti X).

3. Všechny transakce jsou konečné. Všechny platby za placené služby jsou konečné a nelze je vrátit ani vyměnit, s výjimkou případů vyžadovaných příslušnými právními předpisy. Neposkytujeme žádnou záruku ohledně povahy, kvality nebo hodnoty placené služby, ani ohledně její dostupnosti nebo dodávky. Za nevyužitou nebo částečně využitou placenou službu (například za částečně využité období předplatného) se neposkytují náhrady ani bonusy. 

4. Placené služby nejsou přenosné mezi účty X. Každý nákup placené služby se vztahuje na jeden účet X, což znamená, že váš nákup se vztahuje pouze na účet, který jste používali při nákupu placené služby, a nevztahuje se na jiné účty, ke kterým můžete mít přístup nebo nad nimiž máte kontrolu. Pokud vlastníte nebo ovládáte více účtů a chcete mít přístup k placeným službám na každém účtu, musíte si placenou službu zakoupit na každém účtu zvlášť.

5. Omezení a povinnosti

a) Placenou službu si můžete zakoupit a používat pouze v případě, že jste oprávněni ji ve své zemi používat a že žijete v zemi, která je pro příslušnou placenou službu podporována společností X. Společnost X může podle svého uvážení omezit možnost přístupu k placené službě nebo jejího zakoupení v určitých zemích. Společnost X si vyhrazuje právo průběžně měnit seznam podporovaných zemí.

b) Vyhrazujeme si právo odmítnout transakce spojené s placenými službami nebo zrušit či přerušit prodej nebo používání placené služby podle vlastního uvážení. 

c) Nesmíte povolit jiným osobám používat váš účet na X k přístupu k jakékoli placené službě, kterou si tato osoba nepředplatila.

d) Placenou službu nesmíte zakoupit ani používat, pokud jste osobou, se kterou osoby z USA nesmějí jednat na základě ekonomických sankcí, mimo jiné včetně sankcí spravovaných Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí Spojených států amerických nebo jakýmkoli jiným příslušným sankčním orgánem („zakázaná osoba“). To zahrnuje mimo jiné osoby, které se nacházejí v následujících zemích a regionech nebo v nich mají obvyklé bydliště: Írán, Kuba, ukrajinské regiony Krymu, Severní Korea a Sýrie. Prohlašujete a zaručujete, že nejste zakázanou osobou.

e) PROHLAŠUJETE, ŽE BUDETE PLACENÉ SLUŽBY POUŽÍVAT POUZE K ZÁKONNÝM ÚČELŮM A POUZE V SOULADU S PODMÍNKAMI.

Daně a poplatky. Odpovídáte za všechny příslušné daně, cla, tarify a poplatky související s nákupem placených služeb, včetně těch, které je třeba zaplatit společnosti X nebo zpracovateli plateb třetí strany, a souhlasíte s jejich zaplacením. Tyto daně mohou mimo jiné zahrnovat DPH, GST, daň z prodeje, srážkovou daň a jakékoli další platné daně. V závislosti na lokalitě může být společnost X odpovědná za shromažďování a vykazování informací týkajících se daní z transakcí vyplývajících z nákupu placených služeb. Společnosti X udělujete svolení k tomu, aby poskytla váš účet a osobní údaje příslušným daňovým úřadům za účelem splnění našich povinností týkajících se placení a vykazování daní.

 

Všeobecné podmínky

1. Kontaktní informace. Máte-li jakékoli dotazy týkající se placených služeb nebo těchto podmínek, můžete se podívat do Centra nápovědy pro placené služby X, kde najdete další podrobnosti. Pokud jste si již zakoupili placenou službu, můžete nás také kontaktovat prostřednictvím odkazu na podporu, který je k dispozici v navigační nabídce vašeho účtu X v nastavení plateb nebo předplatného. Máte-li další otázky, pak nás můžete kontaktovat zde pomocí formuláře „Pomoc s placenými funkcemi“.

2. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY JE VÁŠ PŘÍSTUP K PLACENÝM SLUŽBÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PLACENÉ SLUŽBY JSOU VÁM POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A PODLE DOSTUPNOSTI. SPOLEČNOST X SE ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. SPOLEČNOST X NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI UJIŠTĚNÍ A ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA: (I) ÚPLNOST, PŘESNOST, DOSTUPNOST, VČASNOST, BEZPEČNOST NEBO SPOLEHLIVOST PLACENÝCH SLUŽEB A (II) TO, ZDA PLACENÉ SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ZDA BUDOU K DISPOZICI NEPŘETRŽITĚ, BEZPEČNĚ A BEZ CHYB. NESETE ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY X, VČETNĚ PLACENÝCH SLUŽEB, A ZA VEŠKERÝ OBSAH, KTERÝ POSKYTNETE.

3. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NENESOU SUBJEKTY X ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY ANI ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO PŘÍJMŮ, AŤ UŽ VZNIKLÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, UŽITKU, DOBRÉ VŮLE NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU (i) VAŠEHO PŘÍSTUPU K PLACENÝM SLUŽBÁM, JEJICH POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI K NIM PŘISTUPOVAT NEBO JE POUŽÍVAT; (ii) JAKÉHOKOLIV CHOVÁNÍ NEBO OBSAHU JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY VYTVOŘENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM PLACENÝCH SLUŽEB, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, JAKÉHOKOLIV ŠKODLIVÉHO, URÁŽLIVÉHO NEBO NEZÁKONNÉHO CHOVÁNÍ JINÝCH UŽIVATELŮ NEBO TŘETÍCH STRAN; (iii) JAKÉHOKOLIV OBSAHU ZÍSKANÉHO Z PLACENÝCH SLUŽEB; NEBO (iv) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU, POUŽITÍ NEBO ZMĚNY VAŠICH PŘENOSŮ NEBO OBSAHU. ABY SE PŘEDEŠLO POCHYBNOSTEM, DEFINICE PLACENÝCH SLUŽEB SE OMEZUJE NA FUNKCE NABÍZENÉ SPOLEČNOSTÍ X A NEZAHRNUJE ŽÁDNÝ OBSAH, KE KTERÉMU PŘI POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO FUNKCÍ PŘISTUPUJETE NEBO S NÍM INTERAGUJETE. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SUBJEKTŮ X V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ VYŠŠÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTEK, A TO BUĎ STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,00 USD), NEBO ČÁSTKU, KTEROU JSTE SPOLEČNOSTI X ZAPLATILI ZA POSLEDNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ZA PLACENÉ SLUŽBY, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ NÁROK VZNIKL. OMEZENÍ UVEDENÁ V TOMTO PODODDÍLE SE VZTAHUJÍ NA JAKOUKOLI PRÁVNÍ FORMU ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ JE ZALOŽENA NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, ZÁKONĚ, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLY SUBJEKTY X INFORMOVÁNY O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZJISTÍ, ŽE NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU NESPLNILO SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. POJEM „SUBJEKTY X" OZNAČUJE SPOLEČNOST X, JEJÍ MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ŘEDITELE, ZAMĚSTNANCE, ZÁSTUPCE, ZÁSTUPCE, PARTNERY A POSKYTOVATELE LICENCÍ.

PLATNÉ ZÁKONY VE VAŠÍ JURISDIKCI NEMUSÍ UMOŽŇOVAT URČITÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V ROZSAHU VYŽADOVANÉM PLATNÝMI ZÁKONY VE VAŠÍ JURISDIKCI VÝŠE UVEDENÉ NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTÍ X ZA PODVOD, PODVODNÉ ZKRESLENÍ, SMRT NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NAŠÍ NEDBALOSTÍ, HRUBOU NEDBALOSTÍ NEBO ÚMYSLNÝM JEDNÁNÍM. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY JE MAXIMÁLNÍ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SUBJEKTŮ X ZA JAKÉKOLI NEVYLOUČITELNÉ ZÁRUKY OMEZENA NA STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,00 USD).

4. Oznámení týkající se společnosti Apple. Pokud jste si zakoupili placené služby nebo používáte placené služby nebo k nim přistupujete na zařízení se systémem iOS, berete dále na vědomí a souhlasíte s podmínkami tohoto článku. Berete na vědomí, že tyto podmínky platí pouze mezi vámi a námi, nikoli se společností Apple, a že společnost Apple nenese odpovědnost za placené služby a jejich obsah. Společnost Apple nemá žádnou povinnost poskytovat služby údržby a podpory týkající se placených služeb. V případě, že placené služby nebudou splňovat platnou záruku, můžete o tom informovat společnost Apple, která vám vrátí příslušnou kupní cenu za placené služby; a v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nemá společnost Apple v souvislosti s placenými službami žádné další záruční závazky. Společnost Apple neodpovídá za řešení jakýchkoli nároků vás nebo jakékoli třetí strany souvisejících s placenými službami nebo vaším vlastnictvím nebo používáním placených služeb, mimo jiné včetně: (i) nároků z odpovědnosti za produkt; (ii) jakýchkoli nároků na to, že placené služby nesplňují jakýkoli platný právní nebo regulační požadavek; a (iii) nároků vyplývajících z právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo podobných právních předpisů. Společnost Apple není odpovědná za vyšetřování, obhajobu, urovnání a vypořádání jakýchkoli nároků třetích stran na to, že placené služby nebo vaše vlastnictví a používání mobilní aplikace porušují práva duševního vlastnictví této třetí strany. Souhlasíte s tím, že při používání placených služeb budete dodržovat veškeré platné podmínky třetích stran. Společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou oprávněnými třetími stranami těchto podmínek a po vašem přijetí těchto podmínek bude mít společnost Apple právo (a bude se mít za to, že toto právo přijala) vymáhat tyto podmínky vůči vám jako oprávněné třetí straně těchto podmínek. Tímto prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou vláda USA uvalila embargo nebo která byla vládou USA označena jako země „podporující terorismus“; a (ii) nejste uvedeni na žádném seznamu zakázaných nebo omezených stran sestaveném vládou USA.

5. Konflikt. V případě rozporu mezi ustanoveními Smluvních podmínek služby X pro kupující a ustanoveními Smlouvy o užívání X mají přednost ustanovení Smluvních podmínek služby X pro kupující, a to výhradně s ohledem na vaše používání placené služby.

 

6. DOHODA O ŘEŠENÍ SPORŮ – ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE MOŽNOSTI PODAT HROMADNOU ŽALOBU

TENTO ČLÁNEK SE NA VÁS VZTAHUJE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE ŽIJETE VE SPOJENÝCH STÁTECH. PŘEČTĚTE SI PROSÍM TENTO ČLÁNEK POZORNĚ – MŮŽE VÝZNAMNĚ OVLIVNIT VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, VČETNĚ PRÁVA PODAT ŽALOBU K SOUDU.

a) Všeobecná ustanovení. Následující ustanovení jsou důležitá s ohledem na dohodu mezi vámi a společností X týkající se funkcí nebo produktů společnosti X, které jsou uvedeny v těchto podmínkách. S výhradou níže uvedených ustanovení, včetně výjimek uvedených v tomto článku 6, se vy a společnost X dohodnete na rozhodčím řízení veškerých sporů, nároků nebo rozporů vyplývajících z těchto podmínek, uvádění placených služeb na trh nebo vaší účasti na placených službách (dále jen spor nebo spory). 

b) Počáteční řešení sporů. Většinu sporů mezi vámi a námi lze vyřešit neformálně. Pokud jste si již zakoupili placenou službu, náš tým podpory je vám k dispozici prostřednictvím odkazu na podporu, který najdete v navigační nabídce vašeho účtu X v nastavení plateb nebo předplatného, aby vám pomohl vyřešit případné dotazy týkající se placených služeb. Až nás budete kontaktovat, uveďte stručný popis povahy a důvodů svých dotazů, své kontaktní údaje a konkrétní pomoc, o kterou žádáte. Obě strany vynaloží maximální úsilí k urovnání sporů prostřednictvím tohoto podpůrného procesu. Vy i my souhlasíme s tím, že účast v tomto neformálním procesu je vyžadována v dobré víře a musí být dokončena, jak je uvedeno výše, dříve než může kterákoli ze stran zahájit rozhodčí řízení týkající se jakéhokoli sporu.

c) ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ. Pokud s vámi nedosáhneme dohody ohledně řešení sporu ve lhůtě třiceti (30) dnů od zahájení neformálního řešení sporu podle výše uvedeného ustanovení o počátečním řešení sporu, můžete vy nebo my zahájit závazné rozhodčí řízení, které bude jediným prostředkem k vyřešení jakéhokoli sporu, s výhradou níže uvedených podmínek a s výjimkou nároků vznesených u soudu pro drobné nároky nebo pokud se z rozhodčího řízení neodvoláte. Všechny spory budou s konečnou platností řešeny výhradně prostřednictvím závazného rozhodčího řízení vedeného organizací American Arbitration Association („AAA“) v San Franciscu v Kalifornii a prostřednictvím jediného vzájemně dohodnutého rozhodce v souladu s ustanoveními spotřebitelských rozhodčích pravidel AAA, která jsou k dispozici na adrese www.adr.org nebo na telefonním čísle AAA 1 800 778 7879. VY A SPOLEČNOST X SE TÍMTO VÝSLOVNĚ VZDÁVÁTE PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU NEBO SOUDCEM.

Rozhodce, a nikoliv federální, státní nebo místní soud či úřad, má výlučnou pravomoc rozhodovat jakékoli spory, mimo jiné včetně nároků na neplatnost nebo neúčinnost všech nebo některé části Smluvních podmínek služby X pro kupující nebo na to, zda spor podléhá rozhodčímu řízení. Rozhodce je oprávněn poskytnout jakoukoli nápravu, která by byla k dispozici u soudu podle zákona nebo v rámci spravedlnosti, za předpokladu, že taková náprava (včetně soudního příkazu) je omezena na vaše individuální okolnosti. Bez ohledu na požadavky tohoto ustanovení o rozhodčím řízení, pokud spor zahrnuje nárok na veřejný soudní příkaz, můžete se rozhodnout oddělit tento nárok od rozhodčího řízení a podat jej u jakéhokoli příslušného soudu. Rozhodnutí rozhodce musí být písemné a závazné pro obě strany a může být zapsáno jako rozsudek u jakéhokoli příslušného soudu.

NA PODÁNÍ ŽALOBY PROTI SPOLEČNOSTI X MÁTE JEDEN ROK, POKUD SE TOHOTO PRÁVA NEVZDÁTE. Jakýkoli nárok vůči společnosti X musíte uplatnit do jednoho (1) roku od data, kdy nárok vznikl, pokud platné právní předpisy nestanoví, že běžnou promlčecí lhůtu pro tento nárok nelze dohodou zkrátit. Pokud v této lhůtě nárok neuplatníte, vzdáváte se v plném rozsahu povoleném zákonem všech práv, která na takový nárok máte, a společnost X nebude mít v souvislosti s takovým nárokem žádnou odpovědnost.

d) Proces podání a náklady. Pokyny k zahájení rozhodčího řízení naleznete na adrese: https://adr.org/Support. Společnost X uhradí váš počáteční poplatek za podání žaloby ve výši 200 USD a náklady rozhodčího řízení v rozsahu požadovaném a definovaném v pravidlech rozhodčího řízení pro spotřebitele AAA, avšak ne ve vyšší částce, než je uvedeno v tomto ustanovení. Pokud však rozhodce zjistí, že nároky byly podány za účelem obtěžování nebo byly zjevně neopodstatněné, může rozhodce přerozdělit odměnu rozhodce a správní poplatky, včetně poplatků za podání žaloby a za slyšení, jak je stanoveno v pravidlech spotřebitelských rozhodčích řízení AAA. Pravidla rozhodčího řízení rovněž umožňují v určitých případech vymáhat poplatky za právní zastoupení. Strany jsou srozuměny s tím, že bez tohoto závazného ustanovení by měly právo podat žalobu k soudu a nechat se soudit porotou. Dále jsou srozuměni s tím, že v některých případech mohou náklady rozhodčího řízení přesáhnout náklady soudního řízení a že práva na zpřístupnění důkazních prostředků mohou být v rozhodčím řízení omezena více než u soudu.

e) Umístění. Rozhodčí řízení bude probíhat pouze na základě dokumentů nebo se můžete rozhodnout pro telefonické, videokonferenční nebo osobní řízení. V případě osobního rozhodčího řízení bude řízení probíhat ve městě nebo okrese, kde máte bydliště, nebo pokud nemáte bydliště ve Spojených státech, ve státě Kalifornie, okres San Francisco. 

f) Zřeknutí se možnosti podat hromadnou žalobu. VY A MY DÁLE JSME SE DOHODLI, ŽE JAKÉKOLI NÁROKY MOHOU BÝT VZNESENY POUZE INDIVIDUÁLNĚ, NIKOLI JMÉNEM NEBO JAKO SOUČÁST HROMADNÉ ŽALOBY NEBO JINÉ REPREZENTATIVNÍ ŽALOBY. STRANY SE VÝSLOVNĚ VZDÁVAJÍ SVÉHO PRÁVA PODAT HROMADNOU ŽALOBU NEBO POŽADOVAT ODŠKODNĚNÍ NA SKUPINOVÉM ZÁKLADĚ. Pokud se na tom vy i my písemně nedohodneme, nesmí rozhodce slučovat řízení nebo nároky více osob a nesmí ani jinak předsedat žádné formě reprezentativního nebo skupinového řízení.

g) Oddělitelnost. Pokud se zjistí, že některou část této dohody o řešení sporů nelze uplatnit z hlediska určitého nároku na úlevu nebo nápravné opatření (např. soudní příkaz), pak se tento nárok nebo nápravné opatření (a pouze tento nárok nebo nápravné opatření) oddělí a musí se uplatnit u příslušného soudu a všechny ostatní nároky musí být řešeny v rozhodčím řízení.

h) Výjimka – Soudní řízení u soudu pro drobné nároky. Bez ohledu na rozhodnutí stran řešit všechny spory prostřednictvím rozhodčího řízení se může kterákoli ze stran domáhat nápravy u soudu pro drobné nároky v případě sporů nebo nároků spadajících do pravomoci tohoto soudu.

i) 30denní právo na odstoupení. Pokud chcete odstoupit od výše uvedených rozhodčích ustanovení a nebýt jimi vázáni, můžete zaslat písemné oznámení o svém rozhodnutí odstoupit na následující adresu:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Pokud jste si již zakoupili placenou službu, žádost o odstoupení můžete také odeslat prostřednictvím odkazu na podporu, který je k dispozici v navigační nabídce vašeho účtu X v nastavení plateb nebo předplatného. 

Vaše písemné oznámení musí obsahovat vaše jméno, uživatelské jméno účtu X, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo spojené s uživatelským jménem účtu a jasné prohlášení, že si nepřejete řešit spory se společností X.

Oznámení musí být odesláno do 30 dnů od první platby za placenou službu, jinak jste povinni rozhodovat spory v souladu s podmínkami těchto ustanovení. Vaše rozhodnutí odmítnout toto ustanovení o rozhodčím řízení nebude mít žádný nepříznivý dopad na váš vztah se společností X nebo na poskytování funkcí nebo služeb ze strany X.

j) Změny tohoto článku. Jakoukoli podstatnou změnu této dohody o řešení sporů oznámíme s předstihem 60 dnů. Změny vstoupí v platnost 60. den a budou se vztahovat pouze na nároky vzniklé po 60. dni.

k) Volba právního řádu. TYTO PODMÍNKY PŘEDSTAVUJÍ TRANSAKCI V MEZISTÁTNÍM OBCHODĚ. FEDERÁLNÍ ZÁKON O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VÝKLADOVÁ JUDIKATURA UPRAVUJÍ VÝKLAD A VYMÁHÁNÍ TĚCHTO ROZHODČÍCH USTANOVENÍ BEZ OHLEDU NA STÁTNÍ PRÁVO. V rozsahu, v jakém se na jakýkoli spor vztahuje státní hmotné právo, se použije právní řád státu Kalifornie bez ohledu na kolizní ustanovení.

l) Přetrvání platnosti. Tato dohoda o řešení sporů zůstává v platnosti i po ukončení vztahu mezi vámi a společností X, včetně zrušení nebo odhlášení jakéhokoli předplatného nebo komunikace poskytované společností X.

7. Rozhodné právo.

a) Pokud žijete ve Spojených státech, budou se tyto podmínky řídit zákony státu Kalifornie a jakýkoli spor, který vznikne mezi vámi a společností X, bude podléhat výše uvedenému článku 6 (Dohoda o řešení sporů – závazné rozhodčí řízení a zřeknutí se možnosti podat hromadnou žalobu).

b) Pokud žijete v členském státě EU, státě ESVO nebo ve Spojeném království, platí závazné zákony země vašeho bydliště a soudní řízení může být zahájeno u příslušných soudů podle zákonů země vašeho bydliště. 

c) Pokud žijete mimo území Spojených států, členského státu EU, státu ESVO nebo Spojeného království, řídí se tyto podmínky zákony státu Kalifornie.

 

Podmínky pro používání služby X Premium

Účastí na službě s obnovovaným předplatným od společnosti X („X Premium“) souhlasíte s tím, že se vaše účast bude řídit těmito podmínkami včetně následujících podmínek služby X Premium:

1. Popis služby X Premium. X Premium je služba společnosti X s obnovovaným předplatným, která poskytuje přístup k určitým funkcím, výhodám nebo službám, jak je popsáno v tomto dokumentu. Vaše předplatné služby X Premium se bude automaticky obnovovat, dokud nebude zrušeno v souladu s podmínkami, včetně těchto podmínek služby X Premium.    

a) Úrovně X Premium. Předplatitelé služby X Premium si mohou vybrat z několika úrovní. Každá úroveň nabízí přístup k různým funkcím a lze ji pořídit za různé ceny. U každé úrovně jsou k dispozici roční i měsíční ceny. Některé funkce mohou vyžadovat ověření účtu a jeho veřejné zaškrtnutí v profilu účtu. Konkrétní informace o úrovních najdete v centru nápovědy.    

2. Registrace& a správa účtu, zpracování plateb a &ceny, automatické obnovování.

a) Registrace Abyste se mohli zaregistrovat do služby X Premium, musíte být přihlášeni ke svému účtu služby X. Registraci do služby X Premium a platbu za ní můžete provést prostřednictvím: (i) nákupu v aplikaci společnosti Apple (pokud se registrujete pomocí zařízení se systémem iOS), (ii) nákupu v aplikaci společnosti Google (pokud se registrujete pomocí zařízení se systémem Android) nebo (iii) prostřednictvím společnosti Stripe, partnera společnosti X pro externí zpracování plateb (pokud se zaregistrujete pomocí webového prohlížeče na adrese www.x.com). 

b) Správa účtu Způsob registrace do služby X Premium a platby předplatného za tuto službu určuje způsob správy vašeho účtu. Pokud jste se zaregistrovali a zaplatili za službu X Premium prostřednictvím nákupu v aplikaci společnosti Apple, můžete své předplatné spravovat prostřednictvím obchodu Apple App Store. Pokud jste se zaregistrovali a zaplatili za službu X Premium prostřednictvím nákupu v aplikaci společnosti Google, můžete své předplatné spravovat prostřednictvím obchodu Google Play Store. Pokud jste se zaregistrovali a zaplatili za službu X Premium prostřednictvím společnosti Stripe, zpracovatele plateb společnosti X, můžete své předplatné spravovat v aplikaci Stripe, která je přístupná na webu služby X v nastavení služby X Premium po přihlášení na www.x.com. Další informace o správě účtu X Premium a předplatném služby X Premium najdete v sekci „O službě X Premium“na stránkách nápovědy pro službu X Premium a v našem centru nápovědy ohledně podpory placených služeb.

c) Zpracování plateb a ceny. Cenu předplatného služby X Premium určuje společnost X. Pokud si zakoupíte předplatné služby X Premium, budete ho opakovaně předem hradit. Přihlášením k odběru služby X Premium výslovně souhlasíte s povolením opakovaných plateb a s jejich prováděním zvoleným způsobem platby, dokud příslušné předplatné služby X Premium nezrušíte nebo dokud tak neučiní společnost X. Vaše platební údaje budou automaticky zpracovány na začátku každého období předplatného. Zpracování při obnovení z mobilního zařízení může trvat až 3 dny. V případě odmítnutí platebních údajů musíte zadat nové platební údaje pro předplatné služby X Premium, jinak bude vaše předplatné zrušeno. Pokud zadáte nové platební údaje a na vrub vašeho platebního účtu bude úspěšně provedena platba, bude se nové období vašeho předplatného služby X Premium odvíjet od původního data obnovení, nikoli od data úspěšného provedení platby na vrub vašeho účtu. Za nedokončená období předplatného nejsou vraceny žádné peněžní částky ani kredity, a to ani v případě, že dojde ke změně nebo ukončení některých funkcí, výhod nebo služeb. PLÁNY PŘEDPLATNÉHO JSOU PŘEDPLACENÉ, NEVRATNÉ (POKUD TO NEVYŽADUJE ZÁKON) A AUTOMATICKY SE OBNOVUJÍ NA KONCI KAŽDÉHO OBDOBÍ PŘEDPLATNÉHO, POKUD NENÍ PŘEDPLATNÉ ZRUŠENO PODLE NÍŽE UVEDENÝCH POSTUPŮ.

d) Zvýšení nebo snížení úrovně. Možnost zvýšení a snížení úrovně je v současné době podporovaná pouze v systémech iOS, Android a na webu.

Pokud v systému iOS přejdete na vyšší cenovou úroveň, obdržíte částečnou, poměrnou náhradu za zbytek předchozího předplatného, pokud přejdete z platformy, kde jste měli předplatné dříve, tj. ze systému iOS. Pokud předplatné snížíte na jinou úroveň, zůstane spolu se souvisejícími funkcemi zachované do konce aktuálního zúčtovacího cyklu a poté se přepne na novou úroveň předplatného. Při přechodu na nižší úroveň vám nebude vrácena žádná část předchozího předplatného, pokud to nevyžaduje zákon. Při snížení úrovně služby vám bude účtována cena nové úrovně od konce aktuálního zúčtovacího cyklu.

Pokud na webu přejdete na vyšší cenovou úroveň, kredit za zbytek vašeho předchozího předplatného se započítá do vašeho účtu a automaticky se použije na budoucí platby, pokud přejdete na vyšší úroveň z platformy, kde jste měli dříve předplatné, tedy z webu. Nové předplatné bude platit okamžitě. Pokud snížíte úroveň předplatného na jinou, vaše stávající předplatné a související funkce se okamžitě přepnou na novou úroveň. Nebude vám vrácena žádná část předchozího předplatného, pokud to nevyžaduje zákon. Rovněž vám okamžitě naúčtujeme cenu nové úrovně.

Pokud v obchodě Google Play v systému Android přejdete na vyšší cenovou úroveň z platformy, kde jste měli předplatné dříve (například z Androidu), po zaplacení nové ceny se předplatné okamžitě spustí s novým produktem. Zbývající čas bude poměrně započítán. Pokud přejdete na nižší úroveň, na předplatném začne okamžitě fungovat nový produkt. Příští datum vyúčtování bude odloženo podle zbývající hodnoty předchozí úrovně, čímž získáte kredit za hodnotu, kterou byste měli v rámci dražšího plánu.

 

3. Zrušení předplatného. Předplatné služby X Premium můžete kdykoli zrušit. Pokud jste si předplatné služby X Premium zakoupili prostřednictvím nákupu v aplikaci Apple, můžete předplatné zrušit pouze prostřednictvím obchodu Apple App Store, který je přístupný v nastavení služby X Premium po přihlášení do aplikace X pro iOS. Pokud jste si předplatné služby X Premium zakoupili prostřednictvím nákupu v aplikaci Google, můžete předplatné zrušit pouze prostřednictvím obchodu Google Play, který je přístupný v nastavení služby X Premium po přihlášení do aplikace X pro Android. Pokud jste si předplatné služby X Premium zakoupili prostřednictvím společnosti Stripe, která zpracovává platby společnosti X, můžete předplatné zrušit pouze prostřednictvím služby Stripe, která je přístupná na webových stránkách společnosti X v nabídce nastavení služby X Premium po přihlášení na www.x.com. Bez ohledu na způsob zakoupení předplatného se vaše předplatné automaticky obnovuje, pokud jej nezrušíte alespoň 24 hodin před koncem období předplatného. Pokud předplatné zrušíte, zůstane aktivní od okamžiku zrušení až do konce aktuálního období předplatného. Částka za zbývající dny aktuálního předplatného vám nebude vrácena ani vám nebude připsán kredit, pokud to nevyžaduje zákon. Na uživatele žijící v členském státě EU nebo ve Spojeném království se navíc vztahuje článek 4 níže. Další informace o zrušení účtu X Premium a předplatném služby X Premium najdete v sekci „O službě X Premium“na stránkách nápovědy pro službu X Premium a v našem centru nápovědy ohledně podpory placených služeb.

4. Právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz uživatelům žijícím v EU nebo Velké Británii. Při zakoupení předplatného X Premium výslovně souhlasíte s tím, že předplatné nabývá účinnosti okamžitě v den nákupu. Jste-li spotřebitelem v členském státě EU nebo ve Spojeném království, souhlasíte s tím, že po nákupu máte čtrnáct (14) dnů na odstoupení od kupní smlouvy z jakéhokoli důvodu. Pokud jste si předplatné služby X Premium zakoupili prostřednictvím nákupu v aplikaci společnosti Apple nebo Google, musíte o tom, že chcete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s pravidly společnosti Apple nebo Google pro vracení peněz, informovat přímo společnost Apple nebo Google. Veškeré takové případy vracení peněz vyřizuje společnost Apple, respektive Google, nikoli X, a vztahují se na ně zásady společnosti Apple nebo Google pro vracení peněz. Pokyny pro zrušení smlouvy a žádost o vrácení peněz přímo od společnosti Apple nebo Google najdete na stránce nápovědy služby X Premium. Pokud jste si předplatné služby X Premium zakoupili prostřednictvím společnosti Stripe, zpracovatele plateb společnosti X, můžete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy podle pokynů pro zrušení smlouvy a zažádání o vrácení peněz, jak je popsáno na stránce nápovědy služby X Premium.

5. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy pro uživatele žijící na Tchaj-wanu. Zakoupením předplatného služby X Premium, výslovně souhlasíte s tím, že předplatné služby X Premium bude zahájeno okamžitě v den zakoupení a že online služby budou poskytovány v plném rozsahu. Pokud jste spotřebitelem z Tchaj-wanu, souhlasíte s tím, že můžete zrušit své předplatné služby X Premium v souladu s článkem 3 výše, ale že jinak nemáte právo zrušit své předplatné služby X Premium a nebude vám vrácena žádná částka.

6. Spotřebitelské stížnosti pro uživatele žijící v Indonésii. Spotřebitelé žijící v Indonésii mohou stížnosti podávat ministerstvu obchodu na adrese: https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Generální ředitelství pro ochranu spotřebitele a dodržování obchodních pravidel (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministerstvo obchodu Indonéské republiky (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Populární články

a. Populární články. Služba X Premium může obsahovat funkci „populární články“, která vám poskytne seznam článků a adresy URL (s přidruženými příspěvky) článků, které v poslední době nejvíce sdíleli lidé, které na platformě X sledujete, nebo článků, které v poslední době nejvíce sdíleli lidé, které sledujete, a jimi sledovaní lidé. Články jsou vybírány na základě účtů služby X, které jste se rozhodli sledovat, nebo účtů, které vámi sledované účty sledují. Seznamy populárních článků nemusí obsahovat články od všech vydavatelů. Další informace o této funkci, jak jsou účty a články vybírány pro zařazení do seznamů populárních článků a jak jsou články a příspěvky řazeny, najdete centru nápovědy pro populární články

b) ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI. Berete na vědomí, že společnost X neschvaluje, nepodporuje, netvrdí ani nezaručuje úplnost, pravdivost, přesnost nebo spolehlivost jakéhokoli obsahu nebo sdělení zveřejněných prostřednictvím funkce populární články, ani neschvaluje názory v nich vyjádřené. Společnost X neodpovídá za obsah článku ani za obsah prostřednictvím článku přístupný. Za tento obsah nese výhradní odpovědnost jeho zveřejňovatel. Obsah zveřejněný na stránkách třetích stran nesledujeme ani nekontrolujeme a nemůžeme nést odpovědnost za takový obsah, který se vám zobrazí prostřednictvím funkce Top články.

8. Laboratoře X Premium. Služba X Premium může obsahovat funkci „Laboratoře X Premium“. Funkce laboratoře X Premium poskytuje předplatitelům služby X Premium předběžný přístup k funkcím (dále jen „funkce laboratoře X Premium“), které společnost X stále vyvíjí a testuje pro případné přidání do služby X nebo některé z placených služeb. Společnost X neposkytuje prohlášení ani záruky, že funkce laboratoře X Premium budou fungovat tak, jak je zamýšleno nebo jak je popsáno, a společnost X nenese odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu vyplývající z funkce laboratoře X Premium nebo vzniklou v souvislosti s ní. Společnost X neposkytuje prohlášení ohledně počtu nebo typu funkcí laboratoře X Premium, které budou předplatitelům služby X Premium v daném okamžiku k dispozici, a vyhrazuje si právo podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění funkce laboratoře X Premium kdykoli přidat nebo odebrat. Společnost X si vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo jinak omezit váš přístup k funkci laboratoře X Premium (aniž by jí tím vznikla jakákoli odpovědnost), pokud se společnost X podle vlastního uvážení domnívá, že jste funkci zneužili nebo ji jinak používali nepřijatelným nebo nezamýšleným způsobem. V souvislosti s programem laboratoře X Premium můžete společnosti X poskytnout připomínky týkající se vašeho hodnocení a používání funkce laboratoře X Premium (dále jen „zpětná vazba“). Souhlasíte s tím, že společnost X a jí pověřené osoby jsou oprávněny vytvářet rozmnoženiny zpětné vazby, upravovat ji, vytvářet od ní odvozená díla, veřejně ji zobrazovat, zveřejňovat, distribuovat, licencovat a poskytovat k ní podlicence, začleňovat ji a jinak používat, včetně z ní odvozených děl, pro jakékoli komerční i nekomerční účely bez nároku na jakoukoli úplatu nebo přiznání autorství z vaší strany nebo ve váš prospěch. 

9. Propagační akce. Společnost X může příležitostně nabízet zvláštní propagační akce nebo bezplatné zkušební období (dále jen „propagační akce“) pro službu X Premium. Pokud není výslovně uvedeno jinak, řídí se tyto propagační akce těmito podmínkami. Jakékoli další podmínky nad rámec těchto podmínek budou zveřejněny při registraci nebo v jiných sděleních, která vám budou zpřístupněna před registrací. Na dostupnost propagačních akcí se mohou vztahovat omezení. Některé funkce a výhody plného předplatného služby X Premium nemusí být v době trvání propagační akce k dispozici nebo mohou být omezeny. Nesete výlučnou odpovědnost za to, že se seznámíte s všemi dalšími podmínkami, kterými se řídí využívání propagační akce. Na konci propagačního období se vaše předplatné služby X Premium automaticky obnoví a bude vám opakovaně účtován poplatek za předplatné (uvedený při registraci). ABYSTE SE VYHNULI JAKÝMKOLI POPLATKŮM PO SKONČENÍ PROPAGAČNÍ AKCE, MUSÍTE JI ZRUŠIT PŘED KONCEM PROPAGAČNÍHO OBDOBÍ PODLE POSTUPŮ UVEDENÝCH V ODSTAVCI 3 VÝŠE („ZRUŠENÍ PŘEDPLATNÉHO“).

10. Operační systém a geografická omezení Služba X Premium a s ní spojené funkce a výhody mohou být podporovány pouze určitými operačními systémy a v určitých geografických lokalitách (zveřejňovanými společností X), což znamená, že pokud se přihlásíte k odběru služby X Premium, nemusíte mít přístup k funkcím nebo výhodám služby X Premium, pokud přistupujete ke svému účtu služby X prostřednictvím systému, který společnost X v současné době nepodporuje, nebo v geografické lokalitě, kde služba X Premium není nabízena. Funkce a výhody služby X Premium se navíc mohou lišit podle operačního systému nebo země. 

11. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SLUŽBA X PREMIUM JE VÁM POSKYTOVÁNA „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A PODLE DOSTUPNOSTI. NAPŘÍKLAD NENÍ ZARUČENO, ŽE FUNKCE ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKU BUDE FUNGOVAT TAK, JAK MÁ, A NENÍ MOŽNÉ SE NA NI SPOLÉHAT JAKO NA MECHANISMUS, KTERÝ ZABRÁNÍ ODESLÁNÍ PŘÍSPĚVKU.

 

Podmínky používání předplatných tvůrce

Souhlasíte s tím, že váš nákup předplatného tvůrce se bude řídit těmito podmínkami, včetně následujících Podmínek používání předplatných tvůrce:

1. Popis předplatných tvůrce. Předplatná tvůrce jsou měsíčně placenou službou od společnosti X, která poskytuje přístup k funkcím a výhodám (jako je obsah, komunita, přístup a ocenění) zpřístupněným tvůrcem (dále jen „tvůrce“) prostřednictvím účtu tvůrce na platformě X, jak je dále popsáno na stránce O předplatných tvůrce.  Předplatné u společnosti X umožňující přístup k účtu tvůrce s předplatným se automaticky obnovuje každý měsíc, dokud nebude zrušeno, v souladu s těmito podmínkami, včetně podmínek těchto předplatných tvůrce.

2. Registrace a správa účtu, zpracování plateb a ceny, automatické obnovování

a) Registrace Abyste se mohli zaregistrovat a zaplatit předplatné k účtu služby předplatná tvůrce, musíte být přihlášeni ke svému účtu služby X. V dostupném rozsahu (protože společnost X může průběžně zpřístupňovat různé způsoby nákupu) se můžete rozhodnout zaregistrovat a zakoupit předplatné tvůrce prostřednictvím nákupu v aplikaci společnosti Apple (pokud se registrujete pomocí zařízení se systémem iOS) nebo nákupu v aplikaci společnosti Google (pokud se registrujete pomocí zařízení se systémem Android) nebo prostřednictvím společnosti Stripe, partnera společnosti X pro externí zpracování plateb (pokud se registrujete pomocí webového prohlížeče na adrese www.x.com).

b) Správa účtu Způsob, který použijete k registraci a nákupu předplatného tvůrce, určuje, jakým způsobem budete předplatné tvůrce spravovat. Pokud jste si předplatné tvůrce zakoupili v aplikaci prostřednictvím integrovaného nákupu Apple, můžete ho spravovat v obchodě Apple App Store. Pokud jste si předplatné tvůrce zakoupili v aplikaci prostřednictvím integrovaného nákupu Google, můžete ho spravovat v obchodě Google Play. Pokud jste si předplatné tvůrce zakoupili prostřednictvím společnosti Stripe, která zpracovává platby společnosti X, můžete předplatné tvůrce spravovat ve službě Stripe, která je přístupná na webových stránkách společnosti X v nastavení předplatných po přihlášení na adrese www.x.com. Další informace o správě předplatného tvůrce najdete na stránce nápovědy Předplatná tvůrce nebo v Centru nápovědy v části věnované podpoře placených služeb.

c) Zpracování plateb a ceny. Cenu předplatného tvůrce nastavuje sám tvůrce (na základě cenových možností X zabudovaných do funkce, které tvůrci umožňují zvolit cenu, za kterou bude společnost X prodávat měsíční předplatné tvůrce pro daný účet předplatného tvůrce). Bez ohledu na výše uvedené může společnost X podle svého uvážení stanovit omezení nebo limity pro osoby, které si mohou zakoupit předplatné tvůrce (například požadavek na minimální věk pro zakoupení předplatného tvůrce), a počet předplatných tvůrce, které si můžete zakoupit pro přístup k určitému účtu předplatného tvůrce. Pokud si zakoupíte předplatné tvůrce, zaplatíte předem měsíční poplatek za předplatné tvůrce. Přihlášením k odběru za účelem získání přístupu k účtu s předplatným výslovně souhlasíte s povolením opakovaných plateb a s jejich prováděním zvoleným způsobem platby, dokud příslušné předplatné tvůrce nezrušíte nebo dokud tak neučiní společnost X. Vaše platební údaje budou automaticky zpracovány na začátku každého období předplatného tvůrce. Zpracování při obnovení z mobilního zařízení může trvat až 3 dny. V případě odmítnutí platebních údajů musíte zadat nové platební údaje pro předplatné tvůrce, jinak bude předplatné tvůrce zrušeno. Pokud zadáte nové platební údaje a na vrub vašeho platebního účtu bude úspěšně provedena platba, bude se nové období vašeho předplatného odvíjet od původního data obnovení, nikoli od data úspěšného provedení platby na vrub vašeho účtu. Za nedokončená období předplatného tvůrce nevracíme žádné peněžní částky ani kredity, a to ani v případě, že dojde ke změně nebo ukončení některých funkcí, výhod nebo služeb. PLÁNY PŘEDPLATNÉHO TVŮRCE JSOU PŘEDPLACENÉ, NEVRATNÉ (POKUD TO NEVYŽADUJE ZÁKON) A AUTOMATICKY SE OBNOVUJÍ NA KONCI KAŽDÉHO OBDOBÍ PŘEDPLATNÉHO, POKUD NENÍ PŘEDPLATNÉ ZRUŠENO PODLE NÍŽE UVEDENÝCH POSTUPŮ.

3. Rušení vašeho předplatného tvůrce. Předplatné tvůrce můžete kdykoli zrušit. Pokud jste si předplatné tvůrce zakoupili v aplikaci prostřednictvím integrovaného nákupu Apple, můžete ho zrušit pouze přes obchod Apple App Store. Pokud jste si předplatné tvůrce zakoupili v aplikaci prostřednictvím integrovaného nákupu Google, můžete ho zrušit pouze přes obchod Google Play. Pokud jste si předplatné tvůrce zakoupili prostřednictvím společnosti Stripe, která zpracovává platby společnosti X, můžete předplatné tvůrce zrušit pouze přes službu Stripe, která je přístupná na webových stránkách společnosti X v nabídce Předplatné tvůrce po přihlášení na www.x.com. Bez ohledu na způsob zakoupení předplatného se vaše předplatné tvůrce automaticky prodlužuje, pokud jej nezrušíte alespoň 24 hodin před koncem období předplatného tvůrce. Pokud předplatné tvůrce zrušíte, zůstane aktivní od okamžiku zrušení až do konce aktuálního období předplatného tvůrce. Částka za zbývající dny aktuálního předplatného tvůrce nevracíme ani nepřipisujeme žádný kredit, pokud to nevyžaduje zákon. Na uživatele žijící v členském státě EU nebo ve Spojeném království se navíc vztahuje článek 5 níže. Další informace o zrušení předplatného tvůrce najdete na stránkách nápovědy předplatného tvůrce a v Centru nápovědy v části věnované podpoře placených služeb.

4. Omezení nákupu a používání předplatných tvůrců.

a) Tvůrce se může podle svého uvážení rozhodnout, že lidem, kteří si zakoupili předplatné tvůrce, z jakéhokoli důvodu zablokuje přístup ke svému účtu s předplatným. Pokud budete zablokováni, nebudete mít přístup k žádným funkcím a výhodám účtu předplatných daného tvůrce. V takovém případě musíte předplatné zrušit v souladu s těmito podmínkami, jinak se bude předplatné tvůrce každý měsíc automaticky prodlužovat, dokud nebude zrušeno, i když nebudete mít přístup k žádným funkcím a výhodám takového účtu předplatných daného tvůrce.

b) Tvůrce se může rozhodnout, že bude lidem nabízet pobídky, aby si předplatili přístup k účtu předplatných tvůrce nebo že bude předplatitelům účtu předplatných tvůrce nabízet odměny. Tyto pobídky nebo odměny nabízí výhradně tvůrce, nikoli X. Společnost X nemá kontrolu nad tím, zda vám tvůrce pobídku nebo odměnu skutečně doručí, a X nenese odpovědnost za pobídky nebo odměny, které může tvůrce nabízet.

5. Právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz uživatelům žijícím v EU nebo Velké Británii. Při zakoupení předplatného tvůrce výslovně souhlasíte s tím, že předplatné tvůrce nabývá účinnosti okamžitě v den nákupu. Jste-li spotřebitelem v členském státě EU nebo ve Spojeném království, souhlasíte s tím, že máte čtrnáct (14) dnů po nákupu na odstoupení od kupní smlouvy z jakéhokoli důvodu. Pokud jste si předplatné zakoupili prostřednictvím nákupu v aplikaci společnosti Apple nebo Google, musíte o tom, že chcete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s pravidly společnosti Apple nebo Google pro vracení peněz, informovat přímo společnost Apple nebo Google. Veškeré takové případy vracení peněz vyřizuje společnost Apple, respektive Google, nikoli X, a vztahují se na ně zásady společnosti Apple nebo Google pro vracení peněz. Pokyny ke zrušení smlouvy a žádost o vrácení peněz přímo od společnosti Apple nebo Google najdete na stránce nápovědy Předplatná tvůrců. Pokud jste si předplatné tvůrce zakoupili prostřednictvím společnosti Stripe, zpracovatele plateb společnosti X, můžete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy podle pokynů ke zrušení smlouvy a zažádání o vrácení peněz, jak je popsáno na stránce nápovědy Předplatná tvůrců. Pokud si zakoupíte digitální obsah, souhlasíte s tím, že vám bude tento obsah okamžitě k dispozici, a berete na vědomí, že se v důsledku toho vzdáváte svého automatického zákonného práva na odstoupení od smlouvy.

6. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy pro uživatele žijící na Tchaj-wanu. Zakoupením předplatného tvůrce výslovně souhlasíte s tím, že předplatné tvůrce bude nabývá účinnosti okamžitě v den zakoupení a že online služby budou poskytovány v plném rozsahu. Pokud jste spotřebitelem z Tchaj-wanu, souhlasíte s tím, že můžete zrušit své předplatné tvůrce v souladu s článkem 3 výše, ale že jinak nemáte právo předplatné zrušit a nebude vám vrácena žádná částka.

7. Spotřebitelské stížnosti pro uživatele žijící v Indonésii. Spotřebitelé žijící v Indonésii mohou stížnosti podávat ministerstvu obchodu na adrese: 

Generální ředitelství pro ochranu spotřebitele a dodržování obchodních pravidel (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministerstvo obchodu Indonéské republiky (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Operační systém a geografická omezení. Účty předplatných a související funkce a výhody mohou být podporovány pouze určitými operačními systémy a v určitých geografických lokalitách (zveřejňovanými společností X), což znamená, že pokud se přihlásíte k odběru účtu předplatných, nemusíte mít přístup k funkcím nebo výhodám daného účtu předplatných tvůrce, pokud přistupujete ke svému účtu služby X prostřednictvím systému, který společnost X v současné době nepodporuje, nebo v geografické lokalitě, kde předplatná tvůrce nenabízíme. Kromě toho se funkce a výhody účtů předplatných tvůrce mohou lišit podle země. 

9. Nepodporujeme žádný obsah

a) Souhlasíte s tím, že každý tvůrce nese výhradní odpovědnost za obsah, který sdílí prostřednictvím služeb X, a to i prostřednictvím účtu předplatných tvůrce. Za tvorbu a poskytování obsahu je odpovědný tvůrce, nikoli X. Tvůrce, a nikoli X, je dále odpovědný za četnost či množství obsahu.

b) V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy dobrovolně přebíráte veškerá rizika spojená s nákupem předplatného. Jak je uvedeno v části Obsah služeb X ve Smluvních podmínkách služby X, společnost X nijak neschvaluje, nepodporuje, neprohlašuje ani nezaručuje úplnost, pravdivost, přesnost nebo spolehlivost jakéhokoli obsahu nebo sdělení zveřejněných prostřednictvím služeb X, včetně obsahu, funkcí nebo výhod účtu předplatných tvůrce, ani neschvaluje jakékoli názory vyjádřené prostřednictvím účtu předplatných.

 

Podmínky služby Ověřené organizace

Účastí ve službě Ověřené organizace souhlasíte s tím, že se vaše účast bude řídit podmínkami, včetně následujících podmínek služby Ověřené organizace, které mohou být průběžně revidovány:

1. Popis služby Ověřené organizace. Služba Ověřené organizace je služba s opakujícím se předplatným od společnosti X, která poskytuje přístup k určitým funkcím, výhodám nebo službám, jak je popsáno zde. Ověřený účet Organizace se skládá ze dvou úrovní, Plný přístup a Základní. Vaše předplatné služby Ověřené organizace se automaticky obnovuje, dokud nebude zrušeno v souladu s podmínkami, včetně těchto podmínek služby Ověřené organizace. Funkce, výhody nebo služby určuje společnost X podle vlastního uvážení a může je kdykoli upravit, pozastavit nebo ukončit.

2. Registrace a správa účtu, zpracování plateb a ceny, automatické obnovování, partnerské účty.

a) Omezení pro využívání ověřených organizací. Hlavní organizační účet ověřených organizací je určen pouze pro organizace, nikoli pro jednotlivce. Společnost X si vyhrazuje právo okamžitě zrušit předplatné ověřených organizací, pokud je hlavním účtem účet jednotlivce. Částka za zbývající dny aktuálního předplatného vám nebude vrácena ani vám nebude připsán kredit, pokud to nevyžaduje zákon. Na uživatele žijící v členském státě EU nebo ve Spojeném království se navíc vztahuje článek 4 níže.

b) Registrace. Bude vám zaslán odkaz pro přístup do webové aplikace Ověřené organizace na adrese www.x.com. Abyste se mohli zaregistrovat do aplikace Ověřené organizace, musíte být přihlášeni ke svému účtu X. Při registraci do služby Ověřené organizace se můžete zaregistrovat a zaplatit prostřednictvím společnosti Stripe, která je partnerem společnosti X pro externí zpracování plateb. Jak můžeme použít vámi poskytnuté informace, se dozvíte v úplném znění našich podmínek pro kupující.

c. Přidružené účty. Když se přihlásíte k odběru úrovně Ověřený účet organizace – plný přístup, budete moci označit účty ve vaší organizaci jako přidružené společnosti k vašemu účtu organizace. Upozorňujeme, že přidružené účty nejsou součástí základní úrovně. Partnerský účet obdrží zaškrtávací znaménko a odznak, který je odvozen od profilového obrázku účtu vaší organizace. Souhlasíte s tím, že partnerský účet je spojen s vaší organizací a nesete plnou odpovědnost za veškeré případy přidružení a přiřazení k účtu, přičemž společnost X je veškeré odpovědnosti zbavena včetně například v souvislosti s chybným přidružením a přiřazením. Aby se předešlo pochybnostem, chápete a souhlasíte s tím, že partnerský účet nebudete prodávat, vyměňovat, sdílet ani jinak převádět. Partnerský účet musíte přesně označit jako organizaci nebo jednotlivce. Pokud je přidružení nesprávně označeno jako organizace nebo jednotlivec, může společnost X přidružení okamžitě odstranit, přestože vám bude účtováno až do konce zúčtovacího období. Další informace najdete na našich stránkách nápovědy.

d) Partnerské účty. Jako partnerský účet souhlasíte s tím, že budete přidruženi k organizaci, která vás pozvala. Máte možnost pozvání organizace k přidružení odmítnout. Přijetím pozvání k přidružení souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi závazky organizace, včetně například jejího jména a marketingových materiálů, které propojují vaše účty. Chcete-li odebrat přidružení, musíte se obrátit na účet organizace. Váš účet organizace může přidružení kdykoli odebrat. Společnost X nenese žádnou odpovědnost například v souvislosti s chybným přidružením nebo jakoukoli činností či chováním partnerských účtů. Další informace najdete na našich stránkách nápovědy.

Pokud přidružení účtu odstraníte, okamžitě odstraníme zaškrtávací znaménko a odznak přidružení pro tento účet, ale bude vám nadále účtován poplatek až do konce zúčtovacího období. Další informace najdete na našich stránkách nápovědy.

Vezměte na vědomí, že přidružené účty nejsou funkcí základní úrovně.

e) Správa účtu. Po registraci a zaplacení služby Ověřené organizace úrovně – plný přístup nebo základní prostřednictvím služby Stripe, zpracovatele plateb společnosti X, můžete spravovat své předplatné služby Ověřené organizace ve službě Stripe, která je přístupná na webové stránce služby Ověřené organizace ve webovém prohlížeči po přihlášení na stránkách www.x.com. Další informace o správě účtu Ověřené organizace a předplatném služby Ověřené organizace najdete na stránkách Smluvní podmínky pro kupující, Informace o ověřených organizacích a na stránce nápovědy služby Ověřené organizace a v našem Centru nápovědy v části věnované podpoře pro placené služby.

f) Zpracování plateb a ceny. Cenu předplatného Ověřené organizace, jak úrovně Plný přístup nebo úrovně Základní, určuje společnost X. Pokud si zakoupíte předplatné Ověřené organizace, zaplatíte předem měsíční poplatek za předplatné. Přihlášením k odběru služby Ověřené organizace výslovně souhlasíte s povolením opakovaných plateb a s jejich prováděním zvoleným způsobem platby, dokud příslušné předplatné služby Ověřené organizace nezrušíte nebo dokud tak neučiní společnost X. Vaše platební údaje budou automaticky zpracovány na začátku každého období předplatného. Ceny se mohou průběžně měnit. Za nedokončená období předplatného nejsou vraceny žádné peněžní částky ani kredity, a to ani v případě, že dojde ke změně nebo ukončení některých funkcí, výhod nebo služeb. PLÁNY PŘEDPLATNÉHO OVĚŘENÝCH ORGANIZACÍ JSOU PŘEDPLACENÉ, NEVRATNÉ (POKUD TO NEVYŽADUJE ZÁKON) A AUTOMATICKY SE OBNOVUJÍ NA KONCI OBDOBÍ PŘEDPLATNÉHO, POKUD NENÍ PŘEDPLATNÉ ZRUŠENO PODLE NÍŽE UVEDENÝCH POSTUPŮ. SPOLEČNOST X MŮŽE V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM OKAMŽITĚ A BEZ NÁHRADY ZRUŠIT JAKÝKOLI ÚČET NEBO PARTNERSKÝ ÚČET, U NĚHOŽ SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PORUŠUJE PODMÍNKY A ZÁSADY SPOLEČNOSTI X.

3. Zrušení předplatného. Předplatné Ověřený účet organizace, ať už úrovně Plný přístup, nebo úrovně Základní, můžete kdykoli zrušit. Své předplatné služby Ověřené organizace můžete zrušit pouze prostřednictvím služby Stripe, která je přístupná prostřednictvím webových stránek služby Ověřené organizace na adrese www.x.com. Vaše předplatné se automaticky obnovuje, pokud jej nezrušíte alespoň 24 hodin před koncem období předplatného. Pokud předplatné zrušíte, zůstane aktivní od okamžiku zrušení až do konce aktuálního období předplatného. Částka za zbývající dny aktuálního předplatného vám nebude vrácena ani vám nebude připsán kredit, pokud to nevyžaduje zákon. Na uživatele žijící v členském státě EU nebo ve Spojeném království se navíc vztahuje článek 4 níže. Další informace o správě účtu služby Ověřené organizace a předplatném služby Ověřené organizace najdete na stránkách nápovědy Informace o ověřených organizacícha na stránkách nápovědy služby Ověřené organizace a v našem Centru nápovědy v části věnované podpoře pro placené služby.

3. a Změna úrovní. Nepodporujeme změnu předplatných mezi úrovněmi Plný přístup a Základní. Pokud chcete přejít mezi jednotlivými úrovněmi, musíte zrušit stávající předplatné dané úrovně a znovu si předplatit úroveň, kterou chcete používat. 

4. Právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz uživatelům žijícím v EU nebo Velké Británii. Při zakoupení předplatného Ověřené organizace úrovně Plný přístup nebo úrovně Základní výslovně souhlasíte s tím, že předplatné nabývá účinnosti okamžitě v den nákupu. Jste-li spotřebitelem v členském státě EU nebo ve Spojeném království, souhlasíte s tím, že po nákupu máte čtrnáct (14) dnů na odstoupení od kupní smlouvy z jakéhokoli důvodu. Pokud jste si předplatné služby Ověřené organizace zakoupili prostřednictvím společnosti Stripe, zpracovatele plateb společnosti X, můžete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy podle pokynů pro zrušení smlouvy a žádost o vrácení peněz, jak je popsáno na stránce nápovědy služby Ověřené organizace.

5. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy pro uživatele žijící na Tchaj-wanu. Zakoupením předplatného služby Ověřené organizace úrovně Plný přístup nebo úrovně Základní výslovně souhlasíte s tím, že předplatné nabývá účinnosti okamžitě v den zakoupení a že online služby budou poskytovány v plném rozsahu. Pokud jste spotřebitelem z Tchaj-wanu, souhlasíte s tím, že můžete zrušit své předplatné služby Ověřené organizace v souladu s článkem 3 výše, ale že jinak nemáte právo zrušit své předplatné a nebude vám vrácena žádná částka.

6. Spotřebitelské stížnosti pro uživatele žijící v Indonésii. Spotřebitelé žijící v Indonésii mohou stížnosti podávat ministerstvu obchodu na adrese: https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Generální ředitelství pro ochranu spotřebitele a dodržování obchodních pravidel (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministerstvo obchodu Indonéské republiky (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Operační systém a geografická omezení. Služba Ověřené organizace a s ní spojené funkce a výhody mohou být podporovány pouze určitými operačními systémy a v určitých geografických lokalitách (zveřejňovanými společností X), což znamená, že pokud si zaplatíte předplatné služby Ověřené organizace, nemusíte mít přístup k funkcím nebo výhodám služby Ověřené organizace, pokud přistupujete ke svému účtu X prostřednictvím systému, který společnost X v současné době nepodporuje, nebo v geografické lokalitě, kde služba Ověřené organizace není nabízena. Kromě toho se funkce a výhody služby Ověřené organizace mohou lišit podle operačního systému nebo země.

8. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SLUŽBA OVĚŘENÉ ORGANIZACE JE VÁM POSKYTOVÁNA „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A PODLE DOSTUPNOSTI. NAPŘÍKLAD NENÍ ZARUČENO, ŽE FUNKCE ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKU BUDE FUNGOVAT TAK, JAK MÁ, A NENÍ MOŽNÉ SE NA NI SPOLÉHAT JAKO NA MECHANISMUS, KTERÝ ZABRÁNÍ ODESLÁNÍ PŘÍSPĚVKU.