Zasady użytkowania dla kupujących na X

goglobalwithtwitterbanner

 

Zasady użytkowania dla kupujących na X

Data wejścia w życie: 13 maja 2024 r.

X umożliwia Użytkownikowi dostęp do określonych funkcji w zamian za uiszczenie jednorazowej lub cyklicznej opłaty, zależnie od konkretnej funkcji (jednostkowo „Usługa Płatna”, a zbiorczo "Usługi Płatne"). Na przykład usługa X Premium (zgodnie z poniższą definicją) i Subskrypcje będą uważane za „Usługi Płatne”. 

W zakresie, w jakim Użytkownik zarejestruje się w Usłudze Płatnej lub użytkuje Usługę Płatną, użytkowanie przez Użytkownika Usługi Płatnej i zawieranie wszelkich powiązanych transakcji podlega (i) postanowieniom tego dokumentu, w tym postanowieniom dotyczącym poszczególnych kupowanych przez Użytkownika Usług Płatnych, które to postanowienia wyszczególniono poniżej (łącznie „Zasady Użytkowania dla Kupujących na X”), oraz (ii) stosownym Zasadom użytkowania X, Polityce prywatności X, naszym regulaminom i zasadom dotyczącym poszczególnych tematów oraz wszelkim zasadom stanowiącym integralną część tych dokumentów (łącznie „Umowa z Użytkownikiem X”). Zasady Użytkowania dla Kupujących na X oraz Umowa z Użytkownikiem X będą łącznie określane w tym dokumencie jako „Zasady”. Termin „X” oznacza podmiot X, który świadczy Użytkownikowi Usługi Płatne.

Należy uważnie przeczytać Zasady Użytkowania dla Kupujących na X oraz dokładnie zrozumieć zawarte w nich postanowienia i wyjątki. JEŚLI UŻYTKOWNIK MIESZKA W STANACH ZJEDNOCZONYCH, NINIEJSZE ZASADY ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW W DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU ZAMIAST NA DRODZE SĄDOWEJ, W TYM DOBROWOLNEGO ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO WNOSZENIA ROSZCZEŃ W RAMACH POWÓDZTW ZBIOROWYCH, PRAWA DO REZYGNACJI Z WNOSZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OGRANICZENIA PRAWA DO WNOSZENIA ROSZCZEŃ PRZECIWKO X DO 1 ROKU OD ZAISTNIENIA STOSOWNYCH ZDARZEŃ. POSTANOWIENIA TE WPŁYWAJĄ NA PRAWA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA W RAZIE JAKIEGOKOLWIEK SPORU Z X. SZCZEGÓŁOWY OPIS TYCH POSTANOWIEŃ ZNAJDUJE SIĘ W PUNKCIE 6 POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH.

Akceptacja. Użytkując lub uzyskując dostęp do Usług Płatnych za pośrednictwem X, dokonując płatności za te usługi lub klikając przycisk w celu dokonania jednorazowego zakupu lub uregulowania jednej z cyklicznych opłat za subskrypcję Usługi Płatnej świadczonej przez X, Użytkownik zgadza się związać Zasadami. Jeśli Użytkownik nie rozumie treści Zasad albo nie akceptuje ich którejkolwiek części, nie może użytkować ani uzyskiwać dostępu do żadnych Usług Płatnych. Aby zakupić i użytkować Usługę Płatną, Użytkownik musi (i) mieć ukończone 18 lat lub być w wieku decydującym o pełnoletniości według przepisów w kraju lub regionie, w którym Użytkownik mieszka, lub (ii) mieć jednoznaczną zgodę rodzica lub opiekuna na zakup i użytkowanie Usługi Płatnej. Jeśli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem prawnym i pozwoli swojemu dziecku (lub innemu dziecku, którego jest opiekunem) na zakup lub użytkowanie Usługi Płatnej, zgadza się, że Zasady mają do Użytkownika zastosowanie, będzie ich przestrzegać, ponosi odpowiedzialność za czynności wykonywane przez dziecko w Usłudze Płatnej oraz dopilnuje, aby również dziecko przestrzegało Zasad. W każdym przypadku, tak jak to określa punkt Kto może użytkować Usługi w Zasadach użytkowania X, osoby chcące użytkować Usługi X muszą mieć ukończone 13 lat. Jeśli Użytkownik akceptuje Zasady użytkowania dla kupujących na X i użytkuje Usługi Płatne w imieniu przedsiębiorstwa, organizacji, organu administracji publicznej lub innej osoby prawnej, wówczas oświadcza i gwarantuje, że ma do tego wszelkie upoważnienia oraz może związać taki podmiot Zasadami użytkowania dla kupujących na X, i wtedy termin „Użytkownik” stosowany w Zasadach użytkowania dla kupujących na X odnosi się do tego podmiotu.

Podmiot X zawierający umowę. Podmiot zawierający umowę zostają zawarte przez Użytkownika z podmiotem właściwym dla miejsca zamieszkania Użytkownika, zgodnie z listą zamieszczoną poniżej. Podmiot ten będzie świadczyć Użytkownikowi Usługi Płatne.

Lokalizacja Użytkownika

Ameryka Północna (w tym Hawaje) lub Ameryka Południowa

Podmiot zawierający umowę

X Corp., z siedzibą pod adresem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA

Lokalizacja Użytkownika

Unia Europejska, kraje EFTA lub Zjednoczone Królestwo

Podmiot zawierający umowę

Twitter International Unlimited Company, z siedzibą pod adresem One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland

Lokalizacja Użytkownika

Dowolny kraj spoza dwóch powyższych lokalizacji, w tym kraj znajdujący się w Azji Południowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce lub w Europie (z wyłączeniem krajów UE, krajów EFTA i Zjednoczonego Królestwa)

Podmiot zawierający umowę

Twitter Global LLC, z siedzibą pod adresem 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, USA

 

Zmiany Zasad, Usług Płatnych i cen

1. Zmiany Zasad. X może zmieniać Zasady użytkowania dla kupujących na X. Zmiany nie będą działać z mocą wsteczną, a użytkowanie Usług Płatnych i wszelkie związane z tym transakcje będą podlegać najnowszej wersji Zasad użytkowania dla kupujących na X dostępnej pod adresem legal.x.com/purchaser-terms. Jeśli zmodyfikujemy lub zmienimy niniejsze te Zasady po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na nie (na przykład jeśli Zasady zostaną zmienione po zakupie subskrypcji), powiadomimy Użytkownika z wyprzedzeniem o istotnych zmianach. Takie powiadomienie może zostać przekazane drogą elektroniczną, w tym, między innymi, za pośrednictwem powiadomienia w ramach usługi lub wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika. Dalsze użytkowanie przez Użytkownika Usług Płatnych po wejściu w życie zmian oznacza, że Użytkownik zgadza się na związanie się Zasadami użytkowania dla kupujących na X. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na te lub przyszłe Zasady użytkowania dla kupujących na X, nie powinien dalej użytkować ani uzyskiwać dostępu do Usług Płatnych.

Zasady użytkowania dla kupujących na X zostały sporządzone w języku angielskim oraz po przetłumaczeniu udostępnione w wielu innych językach. X dokłada wszelkich starań, aby tłumaczenia były w jak największym stopniu zgodne z oryginalną wersją angielską. W razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności wersja angielska Zasad użytkowania dla kupujących na X ma jednak znaczenie rozstrzygające. Użytkownik zgadza się, że językiem odniesienia dla wykładni postanowień Zasad użytkowania dla kupujących na X jest język angielski.

2. Zmiany Usług Płatnych. Nasze Usługi Płatne stale są rozwijane. Jeśli zajdzie taka konieczność, możemy zatem wprowadzać zmiany dotyczące Usług Płatnych. Możemy bez powiadomienia lub za powiadomieniem zaprzestać (na stałe lub tymczasowo) świadczenia Usług Płatnych lub udostępniania wybranych funkcji w ramach Usług Płatnych na rzecz Użytkownika lub Użytkowników. X nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług Płatnych. Szczegółowe warunki (zawarte poniżej) dotyczące konkretnych Usług Płatnych określają sposób, w jaki można anulować subskrypcję lub w razie potrzeby ubiegać się o zwrot pieniędzy. 

3. Zmiany cen. Ceny Usług Płatnych, w tym cykliczne opłaty za subskrypcje, mogą ulegać zmianom. X z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o wszelkich istotnych zmianach cen Usług Płatnych. W przypadku usług subskrypcyjnych zmiana ceny wejdzie w życie z początkiem następnego okresu płatności od daty wprowadzenia zmiany ceny. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na opłacanie subskrypcji według nowego cennika, może odrzucić zmianę poprzez anulowanie subskrypcji odpowiedniej Usługi Płatnej przed wejściem w życie zmiany ceny.

Warunki płatności. X oferuje różne opcje płatności, które mogą różnić się w zależności od Usługi Płatnej, urządzenia, systemu operacyjnego, lokalizacji geograficznej lub innych czynników dotyczących Użytkownika. W dostępnym zakresie (X może bowiem udostępniać różne metody zakupu) te opcje płatności mogą obejmować możliwość korzystania z funkcji „Płatność w aplikacji” oferowanej przez Google lub Apple lub dokonywania płatności internetowych za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności X, Stripe (www.stripe.com, „Stripe”). Dokonując płatności, Użytkownik wyraźnie zgadza się (i) zapłacić wskazaną cenę za Usługę Płatną wraz z wszelkimi dodatkowymi kwotami związanymi z obowiązującymi podatkami, opłatami za karty kredytowe, opłatami bankowymi, opłatami za transakcje zagraniczne, opłatami za wymianę walut oraz wahaniami kursów walut; oraz (ii) przestrzegać wszelkich zasad użytkowania, polityk prywatności lub innych umów lub ograniczeń prawnych (w tym dodatkowych ograniczeń wiekowych) nałożonych przez Google, Apple lub Stripe (jako zewnętrzni operatorzy płatności w imieniu X) w związku ze stosowaniem przez Użytkownika danej metody płatności (jeśli na przykład Użytkownik zdecyduje się na dokonanie płatności za pośrednictwem funkcji zakupów w aplikacji Apple, wyraża wówczas zgodę na przestrzeganie wszelkich stosownych postanowień, wymogów lub ograniczeń nałożonych przez Apple). Wszelkie prywatne dane osobowe, które Użytkownik przekazuje w związku z użytkowaniem Usług Płatnych, w tym w szczególności wszelkie dane przekazywane w związku z płatnością, będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności X. X może udostępniać informacje dotyczące płatności dostawcom usług płatniczych w celu przetwarzania płatności; wykrywania i badania oszustw lub innych niedozwolonych działań oraz zapobiegania im; ułatwiania rozstrzygania sporów, takich jak obciążenia zwrotne lub zwroty środków oraz do innych celów związanych z akceptacją kart kredytowych, kart debetowych lub kont ACH. Do obowiązków użytkownika należy upewnienie się, że jego dane bankowe, dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej i/lub inne informacje dotyczące płatności są zawsze aktualne, kompletne i poprawne. Jeśli użytkownik dokonuje płatności za Usługi płatne, możemy uzyskać informacje na temat transakcji użytkownika, takie jak data jej wykonania, data wygaśnięcia lub automatycznego odnowienia subskrypcji, platforma, na której użytkownik dokonał zakupu, a także inne informacje. X nie ponosi odpowiedzialności za błędy ani opóźnienia popełnione przez operatora płatności, Apple App Store lub sklep Google Play, bank, operatora karty kredytowej lub sieć płatniczą. Użytkownik powinien zapoznać się z poniższymi Warunkami korzystania z poszczególnych Usług płatnych, aby dowiedzieć się, jakie warunki płatności obowiązują w odniesieniu do każdej z nich, w tym warunki odnawiania subskrypcji oraz inne istotne zasady.

Zastosowanie Umowy z Użytkownikiem X, wypowiedzenie, brak możliwości zwrotu pieniędzy, wiele kont na X oraz ograniczenia

1. Umowa z Użytkownikiem X ma zastosowanie do Użytkownika. UŻYTKOWNIK ZAWSZE MUSI PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM X. Umowa z Użytkownikiem X ma zastosowanie do każdego przypadku użytkowania przez Użytkownika Usługi X, w tym Usług Płatnych i funkcji. Jeśli Użytkownik nie przestrzega postanowień Umowy z Użytkownikiem X lub X ma uzasadnione podstawy sądzić, że doszło do naruszenia tych postanowień, Użytkownik musi się liczyć z anulowaniem dostępu do Usług Płatnych. Każdemu takiemu anulowaniu mogą towarzyszyć inne działania egzekucyjne podejmowane przez X wobec Użytkownika na mocy Umowy z Użytkownikiem X. Użytkownik może wtedy utracić korzyści zawarte w Usługach Płatnych oraz nie będzie uprawniony do zwrotu żadnych kwot zapłaconych (lub przedpłaconych) za Usługi Płatne.

2. Dlaczego X może wypowiedzieć dostęp Użytkownika do Usług Płatnych. X może zawiesić lub wypowiedzieć Użytkownikowi dostęp do Usług Płatnych albo zaprzestać świadczenia na rzecz Użytkownika całości lub części Usług Płatnych (bez ponoszenia z tego tytułu żadnej odpowiedzialności) w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny, w tym z dowolnej z następujących przyczyn:

a. X uważa, że Użytkownik naruszył Zasady lub że użytkowanie przez Użytkownika z Usług Płatnych naruszyłoby przepisy prawa właściwego.

b. X otrzyma w tej sprawie odpowiednie instrukcje lub decyzje z sądu właściwego, od organu regulacyjnego lub od organów ścigania.

c. X napotka nieoczekiwane problemy techniczne lub problemy związane z bezpieczeństwem.

d. X uważa, że Użytkownik naruszył postanowienia Umowy z Użytkownikiem X.

e. Użytkownik naraża X na ryzyko lub potencjalne problemy prawne.

f. Konto Użytkownika powinno zostać usunięte ze względu na postępowanie sprzeczne z prawem.

g. Konto Użytkownika powinno zostać usunięte ze względu na długotrwały brak aktywności.

h. X według własnego uznania stwierdzi, że świadczenie Usług Płatnych (w całości lub części) nie jest już opłacalne ekonomiczne.

3. Wszystkie transakcje są prawomocne. Wszystkie płatności za Usługi Płatne są prawomocne i nie podlegają zwrotowi ani wymianie na coś innego, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. Nie udzielamy żadnych gwarancji co do charakteru, jakości, wartości, dostępności ani możliwości świadczenia Usług Płatnych. Za nieużytkowane lub częściowo użytkowane Usługi Płatne (na przykład za częściowo wykorzystany okres subskrypcji) nie przysługują żadne zwroty pieniędzy ani środki. 

4. Usług Płatnych nie można przenosić między kontami na X. Każdy zakup Usługi Płatnej dotyczy jednego konta na X, tzn. ma zastosowanie tylko do konta użytego w momencie dokonywania zakupu, z wyłączeniem innych kont, do których Użytkownik może mieć dostęp lub które Użytkownik kontroluje. Jeśli Użytkownik posiada lub kontroluje wiele kont i chce mieć dostęp do Usług Płatnych na każdym koncie, musi kupić stosowne Usługi Płatne osobno na każdym koncie.

5. Ograniczenia i zobowiązania

a. Użytkownik może kupować i użytkować Usługi Płatne tylko wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa w kraju zamieszkania Użytkownika, a dodatkowo X oficjalnie świadczy te usługi w tym kraju. W niektórych krajach X może według własnego uznania ograniczyć możliwość zakupu lub dostęp do Usług Płatnych. X może modyfikować listę obsługiwanych krajów.

b. Możemy według własnego uznania odrzucać transakcje dotyczące Usług Płatnych oraz anulować lub zaprzestać sprzedaży lub możliwości użytkowania Usług Płatnych. 

c. Użytkownik nie może zezwalać innym osobom na użytkowanie konta Użytkownika na X w celu uzyskania przez nie dostępu do jakiejkolwiek Usługi Płatnej niezamówionej przez takie osoby.

d. Użytkownik nie może kupować ani użytkować Usług Płatnych, jeśli jest osobą, z którą osoby ze Stanów Zjednoczonych nie mogą zawierać transakcji handlowych wskutek sankcji gospodarczych, w tym sankcji nałożonych przez amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu lub inne uprawnione do tego organy ("Osoba Objęta Zakazem"). Dotyczy to m.in. osób będących stałymi lub zwyczajowymi rezydentami następujących krajów i regionów: Kuba, Iran, ukraińskie regiony na Krymie, Korea Północna i Syria. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie jest Osobą Objętą Zakazem.

e. UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE BĘDZIE WYKORZYSTYWAĆ USŁUGI PŁATNE WYŁĄCZNIE DO CELÓW ZGODNYCH Z PRAWEM I WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z TYMI ZASADAMI.

Podatki i opłaty. Użytkownik ma obowiązek uiszczania i zgadza się uiszczać wszelkie należne podatki, daniny, cła, i opłaty związane z zakupem Usług Płatnych, w tym wspomniane kwoty płatne na rzecz X i zewnętrznych operatorów płatności. Do kwoty tych zalicza się m.in. podatek od towarów i usług (VAT), podatek od od towarów i usług (GST), podatek od sprzedaży, zaliczki na podatek itp. Zależnie od miejsca zamieszkania Użytkownika obowiązkiem X może być zbieranie i zgłaszanie informacji o podatkach od transakcji należnych z tytułu zakupu przez Użytkownika Usług Płatnych. Użytkownik niniejszym udziela X zgody na przekazywanie informacji o koncie i informacji osobistych Użytkownika właściwym organom skarbowym na potrzeby wypełnienia zobowiązań X w zakresie sprawozdawczości i rozliczeń podatkowych.

 

Postanowienia ogólne

1. Informacje kontaktowe. Wszelkie pytania na temat Usług Płatnych lub Zasad należy zadawać za pośrednictwem Centrum Pomocy Usług Płatnych X. Jeśli Użytkownik już nabył Usługę Płatną, może się również z nami kontaktować za pomocą łącza pomocy dostępnego w menu nawigacyjnym w oknie konta na X w sekcji ustawień płatności lub subskrypcji. Ewentualne dalsze pytania można kierować tutaj, wypełniając formularz „Pomoc z płatnymi funkcjami”.

2. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIE I DOSTĘP DO USŁUG PŁATNYCH ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE USŁUGI PŁATNE SĄ ŚWIADCZONE UŻYTKOWNIKOWI „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. X ODRZUCA WSZELKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE I RĘKOJMIE CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. X NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI LUB RĘKOJMI, NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ ODRZUCA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWĄ, W KWESTIACH (I) KOMPLETNOŚCI, RZETELNOŚCI, TERMINOWOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA LUB NIEZAWODNOŚCI USŁUG PŁATNYCH, ORAZ (II) TEGO, CZY USŁUGI PŁATNE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ORAZ CZY BĘDĄ DOSTĘPNE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA I BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA USŁUGI X, W TYM USŁUG PŁATNYCH, ORAZ WSZELKICH ZAMIESZCZANYCH PRZEZ SIEBIE TREŚCI.

3. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO PODMIOTY X NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH ORAZ ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH LUB KARNYCH; ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ UTRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRATY DANYCH, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, WARTOŚCI FIRMY LUB INNYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z (i) UŻYTKOWANIA LUB DOSTĘPU DO USŁUG LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA LUB DOSTĘPU DO USŁUG PŁATNYCH; (ii) POSTĘPOWANIA OSÓB TRZECICH LUB TREŚCI ZAMIESZCZANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE W USŁUGACH PŁATNYCH, W TYM SZKALUJĄCEGO, OBRAŹLIWEGO LUB NIELEGALNEGO POSTĘPOWANIA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB OSÓB TRZECICH; (iii) JAKICHKOLWIEK TREŚCI POBRANYCH Z USŁUG PŁATNYCH LUB (iv) NIEAUTORYZOWANEGO UŻYTKOWANIA, MODYFIKOWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO INFORMACJI LUB TREŚCI PRZESYŁANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. TERMIN „USŁUGI PŁATNE” OZNACZA WYŁĄCZNIE FUNKCJE OFEROWANE PRZEZ X Z WYŁĄCZENIEM WSZELKICH TREŚCI, DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP LUB KTÓRE UŻYTKUJE ZA POMOCĄ TYCH FUNKCJI. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA PODMIOTÓW X NIE PRZEKROCZY WIĘKSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: STO DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100,00 USD) LUB KWOTY EWENTUALNIE ZAPŁACONEJ X W CIĄGU OSTATNICH SZEŚCIU MIESIĘCY ZA USŁUGI PŁATNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ROSZCZENIA. OGRANICZENIA W TYM PODPUNKCIE OBOWIĄZUJĄ BEZ WZGLĘDU NA PRZYJĘTĄ PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM Z TYTUŁU GWARANCJI, UMOWY, USTAWY, DELIKTU (ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM) LUB INNEJ PODSTAWY, ORAZ BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY PODMIOTY X ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, TAKŻE W PRZYPADKU, GDY OKREŚLONE W NINIEJSZYCH ZASADACH UŻYTKOWANIA UPRAWNIENIE NIE SPEŁNIŁO SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU. TERMIN „PODMIOTY X” OZNACZA X CORP. ORAZ JEDNOSTKI MACIERZYSTE, JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, SPÓŁKI POWIĄZANE, CZŁONKÓW ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PEŁNOMOCNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, PARTNERÓW I LICENCJODAWCÓW X CORP.

PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ZAKRESIE WYMAGANYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA POWYŻSZE POSTANOWIENIA NIE OGRANICZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW X ZA OSZUSTWO, ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD, ŚMIERĆ LUB SZKODY NA OSOBIE SPOWODOWANE NASZYM ZANIEDBANIEM, RAŻĄCYM ZANIEDBANIEM LUB DZIAŁANIAMI UMYŚLNYMI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW X Z TYTUŁU WSZELKICH NIEMOŻLIWYCH DO WYŁĄCZENIA GWARANCJI LUB RĘKOJMI JEST OGRANICZONA DO KWOTY STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100,00 USD).

4. Informacja dotycząca Apple. W zakresie, w jakim Użytkownik nabył Usługi Płatne lub je użytkuje lub uzyskuje do nich dostęp na urządzeniu z systemem operacyjnym iOS, Użytkownik dodatkowo zgadza się na postanowienia zawarte w tym punkcie. Użytkownik zgadza się, że Zasady dotyczą wyłącznie relacji między Użytkownikiem a nami, a nie Apple, i Apple nie odpowiada w żaden sposób za Usługi Płatne ani ich treść. Apple nie ma żadnych zobowiązań do świadczenia jakiejkolwiek formy wsparcia technicznego w zakresie Usług Płatnych. Jeśli Usługi Płatne w jakikolwiek sposób nie spełniają warunków gwarancji, wówczas Użytkownik może powiadomić o tym Apple, a Apple zwróci Użytkownikowi cenę zakupu, przy czym w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Apple nie ma żadnych zobowiązań gwarancyjnych w zakresie Usług Płatnych. Apple nie musi rozpatrywać żadnych roszczeń zgłaszanych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z Usługami Płatnymi posiadanymi lub użytkowanymi przez Użytkownika, w tym (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) skarg, że Usługi Płatne nie spełniają wymogów prawnych; oraz (iii) roszczeń wynikających z przepisów prawa ochrony konsumenta i podobnych przepisów. Apple nie musi badać zasadności, podejmować obrony, zawierać ugód ani podważać zasadności jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, że Usługi Płatne lub posiadanie i użytkowanie przez Użytkownika aplikacji mobilnej narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich. Podczas użytkowania Usług Płatnych Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich postanowień określonych przez osoby trzecie. Apple i podmioty zależne Apple są zewnętrznymi beneficjentami Zasad, a z chwilą zaakceptowania Zasad przez Użytkownika Apple nabywa i w sposób dorozumiany akceptuje prawo do egzekwowania Zasad od Użytkownika. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że (i) nie mieszka w kraju objętym embargiem nałożonym przez administrację Stanów Zjednoczonych ani umieszczonym przez administrację Stanów Zjednoczonych na liście krajów "popierających terroryzm"; (ii) nie figuruje na żadnej prowadzonej przez administrację Stanów Zjednoczonych liście osób lub podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami.

5. Sprzeczność postanowień. Jeśli występują sprzeczności między Zasadami użytkowania dla kupujących na X a postanowieniami Umowy z Użytkownikiem X, wówczas wyłącznie w zakresie użytkowania Usług Płatnych przez Użytkownika pierwszeństwo mają Zasady użytkowania dla kupujących na X.

 

6. UMOWA W SPRAWIE ROZSTRZYGANIA SPORÓW — WIĄŻĄCY ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POWÓDZTWACH ZBIOROWYCH

TEN PUNKT MA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH. NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TREŚĆ TEGO PUNKTU, PONIEWAŻ MOŻE ISTOTNIE WPŁYWAĆ NA PRAWA UŻYTKOWNIKA, W TYM PRAWO DO WNOSZENIA POWÓDZTW SĄDOWYCH.

a. Postanowienia ogólne Poniższe postanowienia są istotne w kontekście porozumienia zawartego między użytkownikiem a X w zakresie funkcji i produktów X, o których mowa w Zasadach. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej, w tym wyjątków wymienionych w punkcie 6, Użytkownik i X zgadzają się kierować do arbitrażu wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje bezpośrednio lub pośrednio powstałe w związku z Zasadami, sprzedażą Usług Płatnych lub uczestnictwem Użytkownika w Usługach Płatnych (jednostkowo „Spór”, łącznie „Spory”). 

b. Początkowe rozstrzyganie sporów. Większość sporów między Użytkownikiem a X można rozwiązać nieformalnie. Jeśli Użytkownik już nabył Usługę Płatną, może się skontaktować z naszym działem pomocy technicznej za pomocą łącza pomocy dostępnego w menu nawigacyjnym w oknie konta na X w sekcji ustawień płatności lub subskrypcji, aby w ten sposób zgłosić wszelkie swoje wątpliwości co do Usług Płatnych. Kontaktując się z nami, Użytkownik powinien pokrótce opisać charakter i podstawę skargi, a także podać swoje informacje kontaktowe oraz wnioskowaną formę oczekiwanego świadczenia. W ramach tej procedury strony dokładają wszelkich starań, aby rozwiązać Spór. Użytkownik i X zgadzają się, że wdrożenie tej nieformalnej procedury wymaga dobrej woli obu stron, a jej zastosowanie jest niezbędne, zanim którakolwiek ze stron zainicjuje postępowanie arbitrażowe w kwestii jakiegokolwiek Sporu.

c. WIĄŻĄCY ARBITRAŻ. Jeśli nie uda nam się rozwiązać Sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty rozpoczęcia procedury nieformalnego rozstrzygania Sporu na mocy powyższych postanowień, wówczas Użytkownik lub X może zainicjować wiążące postępowanie arbitrażowe. Będzie do jedyny mechanizm formalnego rozpatrzenia wszelkich Sporów, realizowany w sposób opisany poniżej, z wyjątkiem spraw kierowanych do sądów ds. drobnych roszczeń cywilnych, chyba że Użytkownik zrezygnuje z takiej opcji. W szczególności wszelkie Spory będą prawomocnie rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) z siedzibą w San Francisco w stanie Kalifornia, przez jednego wspólnie uzgodnionego arbitra, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Arbitrażu Konsumenckiego przyjętego przez AAA, z którego treścią można się zapoznać na stronie www.adr.org lub telefonicznie pod numerem 1-800-778-7879. UŻYTKOWNIK I X NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB SĘDZIĄ.

To właśnie arbiter, a nie żaden federalny, stanowy lub lokalny sąd lub organ, ma wyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich Sporów, w tym sporów co do tego, czy którakolwiek część Zasady użytkowania dla kupujących na X jest nieważna lub może zostać uznana za nieważną oraz czy Spór można w ogóle kierować do arbitrażu. Arbiter może przyznać wszelkie świadczenia, które byłyby dostępne w sądzie na mocy przepisów prawa właściwego, o ile takie świadczenie (w tym w formie zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego) jest ograniczone do indywidualnych okoliczności. Bez względu na wymogi określone w tych postanowieniach dotyczących arbitrażu, jeśli Spór zawiera wniosek o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego o charakterze publicznym, Użytkownik może wyłączyć to roszczenie z postępowania arbitrażowego i skierować je do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Wyrok arbitra będzie sporządzony na piśmie i wiążący dla stron oraz może zostać zarejestrowany jako wyrok w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

UŻYTKOWNIK MA JEDEN ROK NA ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA PRZECIWKO X, CHYBA ŻE ZREZYGNUJE Z TEGO PRAWA. Wszelkie roszczenia przeciwko X Użytkownik musi wnieść w ciągu jednego (1) roku od daty powstania roszczenia, chyba że przepisy prawa właściwego stanowią, że zwykły okres przedawnienia takiego roszczenia nie może zostać skrócony w drodze umowy. Jeśli Użytkownik nie zgłosi roszczenia w tym okresie, wówczas w najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa zrzeka się wszelkich praw do zgłaszania takiego roszczenia, a X nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu tego roszczenia.

d. Procedura arbitrażowa i koszty. Aby zainicjować arbitraż, można skorzystać z instrukcji zamieszczonych pod adresem https://adr.org/Support. X uiści wstępną opłatę w wysokości 200 USD za zgłoszenie Użytkownika oraz pokryje pozostałe koszty postępowania arbitrażowego w zakresie określonym w Regulaminie Arbitrażu Konsumenckiego AAA, jednak maksymalnie do kwot określonych w tym postanowieniu. Jeśli jednak arbiter stwierdzi, że roszczenia zostały wniesione w celu nękania lub były ewidentnie błahe, może przenieść na drugą stronę obowiązek zapłaty swojego wynagrodzenia i kosztów administracyjnych, w tym za złożenie wniosku i prowadzenie rozpraw, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Arbitrażu Konsumenckiego AAA. Regulamin arbitrażu przewiduje również zwrot kosztów zastępstwa procesowego w określonych sytuacjach. Strony mają świadomość, że w przypadku braku tego obowiązkowego postanowienia miałyby prawo wnosić pozwy do sądu i ubiegać się o postępowanie z udziałem ławy przysięgłych. Strony mają także świadomość, że w określonych sytuacjach koszty arbitrażu mogą przekroczyć koszty postępowania sądowego, a postępowanie dowodowe w arbitrażu ma mniejszy zakres niż w sądzie.

e. Miejsce. Postępowanie arbitrażowe odbywa się wyłącznie na podstawie dokumentów. Użytkownik może też wybrać formułę prowadzenia postępowania przez telefon, za pomocą wideokonferencji albo osobiście. W postępowaniach arbitrażowych z udziałem osobistym rozprawy będą się odbywać w miejscu zamieszkania Użytkownika, a jeśli Użytkownik nie mieszka w Stanach Zjednoczonych, to w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Francisco. 

f. Zrzeczenie się prawa do udziału w powództwach zbiorowych. UŻYTKOWNIK I X DODATKOWO ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE TYLKO W ICH WŁASNYM IMIENIU, A NIE W RAMACH POWÓDZTW ZBIOROWYCH LUB INNYCH POWÓDZTW PRZEDSTAWICIELSKICH. STRONY WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO WNOSZENIA POWÓDZTW ZBIOROWYCH ORAZ DOCHODZENIA ŚWIADCZEŃ NA DRODZE POWÓDZTW ZBIOROWYCH. Arbiter nie może łączyć postępowań ani roszczeń więcej niż jednej osoby oraz nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania przedstawicielskiego lub zbiorowego, chyba że obie strony uzgodnią pisemnie inaczej.

g. Rozdzielność postanowień. W przypadku stwierdzenia, że którakolwiek część tej Umowy w sprawie rozstrzygania sporów nie może zostać wyegzekwowana w odniesieniu do konkretnego roszczenia o świadczenie lub uprawnienia (w tym o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego), wówczas takie roszczenie lub uprawnienie (i tylko ono) zostanie oddzielone i musi zostać wniesione do sądu właściwej jurysdykcji, a wszelkie pozostałe roszczenia będą rozstrzygane w drodze arbitrażu.

h. Wyjątek — spory sądowe dotyczące drobnych roszczeń cywilnych. Bez względu na decyzję stron o rozstrzyganiu wszelkich sporów w drodze arbitrażu każda ze stron może dochodzić świadczenia w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych w przypadku sporów lub roszczeń mieszczących w zakresie właściwości rzeczowej takiego sądu.

i. 30-dniowe prawo do rezygnacji. Jeśli Użytkownik nie chce być związany powyższymi postanowieniami dotyczącymi arbitrażu, może przesłać pisemne powiadomienie o swojej rezygnacji na poniższy adres:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Jeśli Użytkownik już nabył Usługę Płatną, może również przesłać swoje powiadomienie o rezygnacji za pomocą łącza pomocy dostępnego w menu nawigacyjnym w oknie konta na X w sekcji ustawień płatności lub subskrypcji. 

Takie pisemne powiadomienie musi zawierać imię i nazwisko Użytkownika, nazwę konta na X, adres e-mail lub numer telefonu powiązane z nazwą konta oraz jednoznaczne oświadczenie, że Użytkownik nie chce rozstrzygać sporów z X na drodze arbitrażu.

Powiadomienie takie należy wysłać w ciągu 30 dni od daty pierwszej płatności za Usługi Płatne. W przeciwnym razie Użytkownik będzie związany wymogiem rozstrzygania sporów na drodze arbitrażu zgodnie z tymi postanowieniami. Decyzja Użytkownika o rezygnacji ze stosowania klauzuli arbitrażowej nie będzie mieć negatywnego wpływu na stosunki Użytkownika z X ani na oferowanie Użytkownikowi funkcji lub usług przez X. Jeśli Użytkownik zrezygnuje ze stosowania tych postanowień, przestaną one obowiązywać również X.

j. Zmiany tego punktu. O wszelkich istotnych zmianach w Umowie w sprawie rozstrzygania sporów będziemy informować z 60-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wejdą w życie 60. dniu i będą stosowane wyłącznie do roszczeń powstałych po 60. dniu.

k. Prawo właściwe. NINIEJSZE ZASADY DOTYCZĄ TRANSAKCJI W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM. PRZEPISAMI PRAWA WŁAŚCIWYMI DO WYKŁADNI I EGZEKWOWANIA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH ARBITRAŻU SĄ PRZEPISY AMERYKAŃSKIEJ FEDERALNEJ USTAWY O ARBITRAŻU (FEDERAL ARBITRATION ACT) UZUPEŁNIONE O WYKŁADNIĘ PRAWA SĄDOWEGO, BEZ WZGLĘDU NA PRZEPISY AMERYKAŃSKIEGO PRAWA STANOWEGO. W zakresie, w jakim do któregokolwiek Sporu ma zastosowanie stanowe prawo materialne, zastosowanie mają przepisy prawa stanu Kalifornia, bez względu na zawarte w nim normy prawa kolizyjnego.

l. Zachowanie mocy prawnej. Niniejsza Umowa w sprawie rozstrzygania sporów pozostaje w mocy po ustaniu stosunków między Użytkownikiem a X, w tym po zakończeniu oferowania lub anulowaniu subskrypcji dowolnych usług lub materiałów X.

7. Prawo właściwe.

a. Jeśli Użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, prawem właściwym dla wykładni Zasad jest prawo stanu Kalifornia, a wszelkie spory powstałe między Użytkownikiem a X będą podlegać postanowieniom punktu 6 powyżej (Umowa w sprawie rozstrzygania sporów — wiążący arbitraż i zrzeczenie się prawa do udziału w powództwach zbiorowych).

b. Jeśli Użytkownik mieszka w Unii Europejskiej, kraju należącym do EFTA lub Zjednoczonym Królestwie, zastosowanie mają przepisy bezwzględnie obowiązujące w danym kraju, a postępowanie sądowe może być wszczynane przed sądami właściwymi zgodnie z przepisami prawa kraju zamieszkania Użytkownika. 

c. Jeśli Użytkownik mieszka w kraju spoza Unii Europejskiej, kraju spoza EFTA lub kraju innym niż Zjednoczone Królestwo lub Stany Zjednoczone, prawem właściwym dla wykładni Zasad jest prawo stanu Kalifornia.

 

Postanowienia dotyczące usługi X Premium

Użytkując oferowaną przez X usługę subskrypcji cyklicznej („X Premium”), Użytkownik zgadza się, że użytkowanie to będzie podlegać Zasadom, w tym następującym Postanowieniom dotyczącym usługi X Premium:

1. Opis usługi X Premium. X Premium to oferowana w subskrypcji cyklicznej usługa na X, która zapewnia dostęp do określonych funkcji, korzyści lub usług, które opisano tutaj. Subskrypcja X Premium będzie automatycznie odnawiana do czasu jej anulowania zgodnie z Postanowieniami, w tym następującymi Postanowieniami dotyczącymi subskrypcji X Premium.    

a. Poziomy subskrypcji X Premium. Posiadacze subskrypcji X Premium mogą wybrać jeden z wielu poziomów. Każdy poziom umożliwia dostęp do innych funkcji i jest oferowany w innej cenie. W przypadku każdego poziomu oferowane są ceny roczne oraz miesięczne. Korzystanie z niektórych funkcji może być możliwe po zweryfikowaniu konta i publicznym wyświetleniu odpowiedniego znaczka w profilu konta. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych poziomów są dostępne w naszym Centrum Pomocy.    

2. Rejestracja, zarządzanie kontem, proces płatności, ceny, automatyczne odnawianie subskrypcji.

a. Rejestracja Aby zarejestrować się w usłudze X Premium, należy najpierw zalogować się do swojego konta na X. Dostępne są następujące sposoby rejestracji w usłudze X Premium: (i) zakup w aplikacji Apple (w przypadku rejestracji za pomocą urządzenia z systemem iOS), (ii) zakup w aplikacji Google (w przypadku rejestracji za pomocą urządzenia z systemem Android), lub (iii) za pośrednictwem Stripe, zewnętrznego partnera przetwarzającego płatności w imieniu X (w przypadku rejestracji za pomocą przeglądarki internetowej na stronie www.x.com). 

b. Zarządzanie kontem Metoda rejestracji i opłacenia subskrypcji X Premium decyduje o sposobie zarządzania kontem. Jeśli Użytkownik zarejestrował się i opłacił subskrypcję X Premium za pomocą opcji zakupu w aplikacji Apple, może zarządzać swoją subskrypcją za pośrednictwem Apple App Store. Jeśli Użytkownik zarejestrował się i opłacił subskrypcję X Premium za pomocą opcji zakupu w aplikacji Google, może zarządzać swoją subskrypcją za pośrednictwem Google Play Store. Jeśli Użytkownik zarejestrował się i opłacił subskrypcję X Premium za pomocą Stripe (podmiotu przetwarzającego płatności w imieniu X), może zarządzać subskrypcją za pośrednictwem witryny Stripe, do której można uzyskać dostęp z poziomu ustawień usługi X Premium w witrynie X po zalogowaniu się pod adresem www.x.com. Więcej informacji na temat zarządzania kontem X Premium i subskrypcją X Premium można znaleźć na stronach Informacje o X Premium i Pomoc X Premium oraz w naszym centrum pomocy w sekcji dotyczącej Usług Płatnych.

c. Proces płatności i ceny. Cena subskrypcji X Premium jest określana przez X. W przypadku zakupu subskrypcji X Premium Użytkownik uiszcza opłatę subskrypcyjną z góry w sposób cykliczny. Subskrybując usługę X Premium, Użytkownik wyraźnie zgadza się, że autoryzuje płatności cykliczne oraz że płatności te będą dokonywane przy użyciu wybranej przez Użytkownika metody płatności do momentu anulowania odpowiedniej subskrypcji usługi X Premium przez Użytkownika lub przez X. Informacje dotyczące płatności będą przetwarzane automatycznie na początku każdego okresu subskrypcji. Czas przetwarzania odnowienia subskrypcji za pośrednictwem urządzenia mobilnego może różnić się do 3 dni. Jeśli informacje płatnicze Użytkownika zostaną odrzucone, Użytkownik musi podać nowe informacje płatnicze dotyczące subskrypcji X Premium lub subskrypcja ta zostanie anulowana. Jeśli Użytkownik poda nowe informacje płatnicze, a konto płatnicze Użytkownika zostanie pomyślnie obciążone, nowy okres subskrypcji X Premium będzie określany na podstawie pierwotnej daty odnowienia, a nie daty pomyślnego obciążenia konta. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków ani inne formy rekompensaty za żadne częściowe opłacone okresy rozliczeniowe, w tym w sytuacjach, gdy niektóre funkcje, korzyści i/lub usługi zostaną zmodyfikowane lub wyłączone. SUBSKRYPCJE OPŁACANE SĄ Z GÓRY, NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI ŚRODKÓW (CHYBA ŻE WYMAGA TEGO PRAWO) I AUTOMATYCZNIE ODNAWIAJĄ SIĘ NA KONIEC KAŻDEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO, CHYBA ŻE SUBSKRYPCJA ZOSTANIE ANULOWANA ZGODNIE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ ANULOWANIA.

d. Podnoszenie lub obniżanie poziomu. Podnoszenie lub obniżanie poziomu jest aktualnie obsługiwane tylko w systemach iOS i Android oraz w Internecie.

Przejście na poziom o wyższej cenie w systemie iOS spowoduje otrzymanie częściowego, proporcjonalnego zwrotu pieniędzy za pozostałą część poprzedniej subskrypcji, o ile zmiana poziomu zostanie wykonana na platformie, na której uprzednio Użytkownik posiadał subskrypcję, czyli iOS. Z kolei obniżenie poziomu spowoduje, że subskrypcja i skojarzone z nią funkcje pozostaną aktywne do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego, a następnie zostaną przeniesione na nowy poziom subskrypcji. Po obniżeniu poziomu Użytkownik nie otrzyma zwrotu pieniędzy za jakąkolwiek część poprzedniej subskrypcji, o ile nie jest to wymagane prawnie. Po obniżeniu poziomu opłata odpowiadająca cenie nowego poziomu zostanie naliczona Użytkownikowi po zakończeniu bieżącego cyklu rozliczeniowego.

W przypadku przejścia na poziom o wyższej cenie w Internecie kredyt na pozostałą część poprzedniej subskrypcji zostanie przeniesiony na konto Użytkownika i automatycznie zastosowany do przyszłych płatności, o ile zmiana poziomu zostanie wykonana na platformie, na której uprzednio Użytkownik posiadał subskrypcję, czyli w witrynie internetowej. Nowa subskrypcja zacznie działać natychmiast. Obniżenie poziomu spowoduje, że bieżąca subskrypcja Użytkownika oraz skojarzone z nią funkcje zostaną natychmiast przełączone do nowego poziomu subskrypcji. Użytkownik nie otrzyma zwrotu pieniędzy za jakąkolwiek część poprzedniej subskrypcji, o ile nie jest to wymagane prawnie. Natychmiast zostanie też naliczona opłata odpowiadająca cenie nowego poziomu.

Przejście na poziom o wyższej cenie przy użyciu systemu Android i sklepu Google Play z platformy, na której uprzednio Użytkownik posiadał subskrypcję, czyli z platformy Android, spowoduje, że po zapłaceniu nowej ceny subskrypcja nowego produktu zacznie działać natychmiast. Kredyt za pozostały czas zostanie naliczony proporcjonalnie i przekazany Użytkownikowi. Po przejściu na niższy poziom subskrypcja nowego produktu zacznie działać natychmiast, a data następnego rozliczenia zostanie opóźniona zgodnie z pozostałą wartością subskrypcji na poprzednim poziomie, co oznacza przyznanie Użytkownikowi kredytu o wartości równej pozostałej wartości w droższym planie.

 

3. Anulowanie subskrypcji. Użytkownik może anulować subskrypcję X Premium w dowolnym momencie. Jeśli Użytkownik nabył subskrypcję X Premium za pomocą opcji zakupu w aplikacji Apple, może tę subskrypcję anulować wyłącznie za pośrednictwem sklepu Apple App Store, do którego dostęp można uzyskać w ustawieniach usługi X Premium po zalogowaniu się do aplikacji X na urządzeniu z systemem iOS. Jeśli Użytkownik nabył subskrypcję X Premium za pomocą opcji zakupu w aplikacji Google, może tę subskrypcję anulować wyłącznie za pośrednictwem sklepu Google Play Store, do którego dostęp można uzyskać w ustawieniach usługi X Premium po zalogowaniu się do aplikacji X na urządzeniu z systemem Android. Jeśli Użytkownik nabył subskrypcję X Premium za pomocą Stripe (podmiotu przetwarzającego płatności w imieniu X), może anulować tę subskrypcję wyłącznie za pośrednictwem witryny Stripe, do której można uzyskać dostęp z poziomu ustawień usługi X Premium w witrynie X po zalogowaniu się pod adresem www.x.com. Niezależnie od sposobu zakupu subskrypcji jest ona automatycznie odnawiana, chyba że użytkownik anuluje ją co najmniej 24 godziny przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. W przypadku anulowania subskrypcji pozostanie ona aktywna od chwili anulowania aż do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Użytkownik nie otrzyma zwrotu środków ani żadnej innej rekompensaty za jakiekolwiek dni pozostałe w bieżącym okresie rozliczeniowym, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. Ponadto punkt 4 poniżej ma zastosowanie do użytkowników mieszkających w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w Zjednoczonym Królestwie. Więcej informacji na temat anulowania konta X Premium i subskrypcji X Premium można znaleźć na stronach Informacje o X Premium i Pomoc X Premium oraz w naszym centrum pomocy w sekcji dotyczącej Usług Płatnych.

4. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrot pieniędzy dla Użytkowników mieszkających w Unii Europejskiej lub w Zjednoczonym Królestwie. Nabywając subskrypcję X Premium, Użytkownik zgadza się na natychmiastowe rozpoczęcie okresu subskrypcji w dniu zakupu. Użytkownik będący obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa ma czternaście (14) dni od daty zakupu na odstąpienie od umowy zakupu bez podawania przyczyn. Jeśli Użytkownik nabył subskrypcję X Premium za pomocą opcji zakupu w aplikacjach Apple lub Google, musi wówczas bezpośrednio poinformować Apple lub Google o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z przyjętymi przez Apple lub Google zasadami zwrotu pieniędzy. Zwroty pieniędzy są obsługiwane odpowiednio przez Apple lub Google, a nie przez X, i podlegają przyjętym przez Apple lub Google zasadom zwrotu pieniędzy. Informacje o tym, w jaki sposób wypowiedzieć umowę i ubiegać się o zwrot pieniędzy bezpośrednio od Apple lub Google, można znaleźć na stronie pomocy dotyczącej usługi X Premium. Jeśli Użytkownik nabył subskrypcję X Premium za pomocą Stripe (podmiotu przetwarzającego płatności w imieniu X), może wówczas skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wypowiedzenia umowy i ubiegania się o zwrot pieniędzy, znajdującymi się na stronie pomocy dotyczącej usługi X Premium.

5. Brak prawa do odstąpienia od umowy dla użytkowników mieszkających na Tajwanie. Nabywając subskrypcję X Premium, Użytkownik zgadza się na bezzwłoczne rozpoczęcie okresu subskrypcji X Premium i pełne świadczenie usług online od dnia zakupu subskrypcji. Użytkownik będący konsumentem na Tajwanie może anulować subskrypcję X Premium zgodnie z punktem 3 powyżej, ale w przeciwnym razie nie ma prawa do odstąpienia od subskrypcji X Premium i nie otrzyma żadnego zwrotu pieniędzy.

6. Skargi konsumenckie w przypadku Użytkowników mieszkających w Indonezji. Skargi mogą być składane przez konsumentów w Indonezji do Ministerstwa Handlu pod adresem https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Konsumentów i Przestrzegania Przepisów o Handlu (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministerstwo Handlu Republiki Indonezji (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Najpopularniejsze artykuły

a. Najpopularniejsze artykuły. W ramach usługi X Premium może być dostępna funkcja „Najpopularniejsze artykuły”, która zapewnia Użytkownikowi dostęp do listy artykułów i adresy URL (wraz z powiązanymi wpisami) artykułów najczęściej udostępnianych w ostatnim czasie przez osoby przez niego obserwowane na X lub artykułów ostatnio najczęściej udostępnianych przez osoby obserwowane przez Użytkownika oraz osoby obserwowane przez te osoby. Artykuły są wybierane na podstawie kont na X obserwowanych przez Użytkownika lub kont, które są obserwowane przez te konta. Listy zawierające Najpopularniejsze artykuły mogą nie obejmować artykułów od wszystkich wydawców. Więcej informacji na temat tej funkcji, sposobu wybierania kont i artykułów do umieszczenia na listach Najpopularniejsze artykuły oraz sposobu zamawiania artykułów i wpisów można znaleźć w Centrum pomocy dla funkcji Najpopularniejsze artykuły

b. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Użytkownik zgadza się, że X nie zatwierdza, nie deklaruje ani nie gwarantuje kompletności, prawdziwości, dokładności ani wiarygodności żadnych treści ani informacji udostępnianych za pośrednictwem funkcji Najpopularniejsze artykuły ani nie zatwierdza żadnych opinii w nich wyrażonych. X nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach ani udostępniane za ich pośrednictwem. Odpowiedzialność za takie treści ponosi wyłącznie wydawca. Twitter nie monitoruje ani nie kontroluje treści zamieszczanych w witrynach osób trzecich ani nie może ponosić odpowiedzialności za takie treści pokazywane użytkownikowi za pośrednictwem funkcji Najpopularniejsze artykuły.

8. X Premium Labs. W skład subskrypcji X Premium może wchodzić funkcja „X Premium Labs”. Funkcja X Premium Labs zapewnia subskrybentom usługi X Premium wczesny dostęp do funkcji („Funkcje X Premium Labs”), które X wciąż rozwija i testuje celem ich ewentualnego udostępnienia w ramach Usługi X lub jednej z Usług Płatnych. X nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Funkcje X Premium Labs będą działać zgodnie z przeznaczeniem lub opisem. X nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użytkowania Funkcji X Premium Labs. X nie składa żadnych oświadczeń co do liczby lub rodzaju Funkcji X Premium Labs, które będą dostępne dla posiadaczy subskrypcji X Premium w danym czasie, oraz może dodawać albo usuwać Funkcje X Premium Labs w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez powiadomienia. X może anulować albo ograniczyć dostęp Użytkownika do wybranej Funkcji X Premium Labs (bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu) w dowolnym momencie, o ile X uzna, że Użytkownik nadużył tej funkcji lub w inny sposób użytkował ją w sposób niedopuszczalny lub niezgodny z jej przeznaczeniem. W ramach programu X Premium Labs Użytkownik może przekazywać X uwagi dotyczące użytkowania Funkcji X Premium Labs („Opinie”). Użytkownik zgadza się, że X i osoby przez X wyznaczone będą mogły kopiować, modyfikować, opracowywać, publicznie wyświetlać, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i w inny sposób użytkować oraz udzielać licencji i sublicencji na Opinie, w tym opracowania Opinii, do wszelkich celów komercyjnych i niekomercyjnych, bez oczekiwania jakiegokolwiek rodzaju zapłaty lub przypisania autorstwa na rzecz Użytkownika. 

9. Promocje. X może oferować specjalne promocje lub bezpłatne okresy próbne („Promocja”) usługi X Premium. O ile w wyraźny sposób nie wskazano inaczej, niniejsze Warunki mają zastosowanie do takich Promocji. Wszelkie warunki uzupełniające wobec niniejszych Warunków zostaną ujawnione podczas rejestracji lub w innych komunikatach udostępnionych użytkownikowi przed rejestracją. Dostępność Promocji może podlegać ograniczeniom. W okresie obowiązywania Promocji niektóre funkcje i korzyści wynikające z pełnej subskrypcji X Premium mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z wszelkimi warunkami dodatkowymi dotyczącymi korzystania z Promocji. Po zakończeniu okresu promocji subskrypcja X Premium zostanie automatycznie odnowiona, a Użytkownik zostanie obciążony opłatą za subskrypcję (określoną w momencie rejestracji), która będzie pobierana cyklicznie. ABY UNIKNĄĆ JAKICHKOLWIEK OPŁAT PO ZAKOŃCZENIU OKRESU PROMOCJI, NALEŻY ANULOWAĆ SUBSKRYPCJĘ PRZED ZAKOŃCZENIEM TEGO OKRESU, POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z PROCEDURAMI ANULOWANIA ZAWARTYMI W PUNKCIE 3 POWYŻEJ („ANULOWANIE SUBSKRYPCJI”).

10. System operacyjny i ograniczenia geograficzne Usługa X Premium i skojarzone z nią funkcje i korzyści mogą być obsługiwane tylko w ramach określonych systemów operacyjnych i lokalizacji geograficznych (o czym X okresowo informuje). Oznacza to, że Użytkownik, który wykupił subskrypcję na usługę X Premium, może nie mieć dostępu do funkcji i korzyści z usługi X Premium w ramach systemów operacyjnych, które nie są obecnie obsługiwane przez X, lub w ramach lokalizacji geograficznych, w których usługa X Premium nie jest oferowana. Ponadto funkcje i korzyści oferowane w ramach usługi X Premium mogą różnić się w zależności od systemu operacyjnego lub lokalizacji geograficznej. 

11. ZASTRZEŻENIE UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE USŁUGA X PREMIUM JEST ŚWIADCZONA UŻYTKOWNIKOWI „W STANIE, W JAKIM JEST” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. NA PRZYKŁAD NIE GWARANTUJE SIĘ, ŻE FUNKCJA COFNIĘCIA WPISU BĘDZIE DZIAŁAĆ ZGODNIE Z JEJ PRZEZNACZENIEM, DLATEGO NIE NALEŻY JEJ UŻYWAĆ JAKO METODY ZAPOBIEGANIA WYSŁANIU WPISU.

 

Postanowienia dotyczące Subskrypcji twórcy treści

Użytkownik zgadza się, że zakup przez niego Subskrypcji twórcy treści będzie podlegać Postanowieniom, w tym następującym Postanowieniom dotyczącym Subskrypcji twórcy treści:

1. Opis Subskrypcji twórcy treści. Subskrypcje twórcy treści to oferowana przez X usługa miesięcznych subskrypcji, która zapewnia Użytkownikowi dostęp do funkcji i korzyści (takich jak treści, przynależność do społeczności, dostęp i uznanie osiągnięć) udostępnianych przez twórcę treści („Twórca treści”) za pośrednictwem konta Twórcy treści w serwisie X, co opisano dokładniej na stronie Informacje o Subskrypcjach twórcy treści. Subskrypcja w serwisie X umożliwiająca dostęp do konta Subskrypcje Twórcy treści będzie automatycznie odnawiana co miesiąc, dopóki nie zostanie anulowana zgodnie z Postanowieniami, w tym z tymi Postanowieniami dotyczącymi Subskrypcji twórcy treści. 

2. Rejestracja, zarządzanie kontem, proces płatności, ceny, automatyczne odnawianie subskrypcji

a. Rejestracja Aby założyć i opłacać konto Subskrypcje twórcy treści, trzeba się najpierw zalogować do swojego konta w serwisie X. Zależnie od dostępności (ponieważ X może zmieniać obsługiwane formy zakupu) Użytkownik może założyć i opłacać konto Subskrypcji twórcy treści za pomocą mechanizmu płatności w aplikacji oferowanego przez Apple (jeśli zakłada konto za pomocą urządzenia z systemem iOS) lub przez Google (jeśli zakłada konto za pomocą urządzenia z systemem Android) albo za pośrednictwem Stripe, czyli zewnętrznego partnera przetwarzającego płatności w imieniu X (jeśli zakłada konto za pomocą przeglądarki internetowej w witrynie www.x.com).

b. Zarządzanie kontem Metoda rejestracji i opłacenia Subskrypcji twórcy treści decyduje o sposobie zarządzania Subskrypcją twórcy treści. Jeśli Użytkownik nabył Subskrypcję twórcy treści za pomocą opcji zakupu w aplikacji Apple, może zarządzać tą Subskrypcją za pośrednictwem sklepu Apple App Store. Jeśli Użytkownik nabył Subskrypcję za pomocą opcji zakupu w aplikacji Google, może zarządzać tą Subskrypcją twórcy treści za pośrednictwem sklepu Google Play. Jeśli Użytkownik nabył Subskrypcję twórcy treści za pośrednictwem Stripe (podmiotu przetwarzającego płatności w imieniu X), może zarządzać tą Subskrypcją za pośrednictwem witryny Stripe, do której można uzyskać dostęp z poziomu ustawień Subskrypcji twórcy treści w witrynie internetowej X po zalogowaniu się pod adresem www.x.com. Więcej informacji na temat zarządzania Subskrypcją twórcy treści można znaleźć na stronie pomocy dotyczącej Subskrypcji twórcy treści oraz w naszym Centrum Pomocy w sekcji dotyczącej Usług Płatnych.

c. Proces płatności i ceny. Cena Subskrypcji twórcy treści jest ustalana przez Twórcę treści (na podstawie opcji cenowych udostępnionych przez X, które są wbudowane w funkcję, co pozwala Twórcy treści wybrać cenę, po jakiej X będzie sprzedawać miesięczne Subskrypcję twórcy treści tego konta w ramach Subskrypcji twórcy treści). Bez względu na powyższe postanowienia X może wedle własnego uznania nałożyć ograniczenia co do kryteriów dotyczących nabywców Subskrypcji twórcy treści (na przykład kryterium minimalnego wieku) oraz liczby Subskrypcji twórcy treści, jakie można kupić w celu uzyskania dostępu do określonego konta Subskrypcji twórcy treści. Zakupu Subskrypcji twórcy treści dokonuje się poprzez comiesięczne uiszczanie z góry opłat za Subskrypcję twórcy treści. Subskrybując konto Subskrypcje twórcy treści, Użytkownik wyraźnie zgadza się, że autoryzuje płatności cykliczne oraz że płatności te będą dokonywane przy użyciu wybranej przez Użytkownika metody płatności do momentu anulowania odpowiedniej Subskrypcji twórcy treści przez Użytkownika lub przez X. Informacje dotyczące płatności będą przetwarzane automatycznie na początku każdego okresu Subskrypcji twórcy treści. Czas przetwarzania odnowienia subskrypcji za pośrednictwem urządzenia mobilnego może różnić się do 3 dni. Jeśli informacje płatnicze Użytkownika zostaną odrzucone, Użytkownik będzie musiał podać nowe informacje płatnicze dotyczące swojej Subskrypcji twórcy treści lub ta Subskrypcja twórcy treści zostanie anulowana. Jeśli Użytkownik poda nowe informacje płatnicze, a konto płatnicze Użytkownika zostanie pomyślnie obciążone, nowy okres Subskrypcji będzie określany na podstawie pierwotnej daty odnowienia, a nie daty pomyślnego obciążenia konta. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków ani inne formy rekompensaty za żadne częściowe okresy Subskrypcji twórcy treści, w tym w sytuacjach, gdy niektóre funkcje, korzyści lub usługi zostaną zmodyfikowane lub wyłączone. PLANY SUBSKRYPCJI TWÓRCY TREŚCI SĄ OPŁACANE Z GÓRY, NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI ŚRODKÓW (CHYBA ŻE WYMAGAJĄ TEGO PRZEPISY PRAWA) I SĄ ODNAWIANE AUTOMATYCZNIE NA KONIEC KAŻDEGO OKRESU SUBSKRYPCJI, CHYBA ŻE SUBSKRYPCJA ZOSTANIE ANULOWANA ZGODNIE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ ANULOWANIA.

3. Anulowanie Subskrypcji twórcy treści. Użytkownik może anulować Subskrypcję twórcy treści w dowolnym momencie. Jeśli Użytkownik nabył swoją Subskrypcję twórcy treści za pomocą opcji zakupu w aplikacji Apple, może anulować tę Subskrypcję twórcy treści wyłącznie za pośrednictwem sklepu Apple App Store. Jeśli Użytkownik nabył swoją Subskrypcję twórcy treści za pomocą opcji zakupu w aplikacji Google, może anulować tę Subskrypcję twórcy treści wyłącznie za pośrednictwem sklepu Google Play. Jeśli Użytkownik nabył Subskrypcję twórcy treści za pośrednictwem Stripe (podmiotu przetwarzającego płatności w imieniu X), może anulować tę Subskrypcję twórcy treści wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej Stripe, do której można uzyskać dostęp z poziomu ustawień Subskrypcji twórcy treści w witrynie internetowej X po zalogowaniu się pod adresem www.x.com. Niezależnie od sposobu zakupu Subskrypcji twórcy treści jest ona automatycznie odnawiana, chyba że Użytkownik anuluje ją co najmniej 24 godziny przed zakończeniem okresu Subskrypcji twórcy treści. Anulowana Subskrypcja twórcy treści pozostanie aktywna od chwili jej anulowania aż do końca bieżącego okresu Subskrypcji twórcy treści. Użytkownik nie otrzyma zwrotu środków ani żadnej innej rekompensaty za jakiekolwiek dni pozostałe w bieżącym okresie Subskrypcji twórcy treści, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. Ponadto punkt 5 poniżej ma zastosowanie do użytkowników mieszkających w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w Zjednoczonym Królestwie. Więcej informacji na temat anulowania Subskrypcji twórcy treści można znaleźć na stronie pomocy dotyczącej Subskrypcji twórcy treści oraz w naszym Centrum Pomocy w sekcji dotyczącej Usług Płatnych.

4. Ograniczenia dotyczące zakupu i użytkowania Subskrypcji twórcy treści.

a. Twórca może według własnego uznania z dowolnej przyczyny blokować dostęp do swojego konta Subskrypcje twórcy treści osobom, które nabyły jego Subskrypcje. Zablokowany Użytkownik traci dostęp do wszelkich funkcji i korzyści oferowanych na koncie Subskrypcje Twórcy treści. W takim przypadku należy anulować Subskrypcję twórcy treści zgodnie z tymi Postanowieniami. W przeciwnym razie Subskrypcja twórcy treści będzie automatycznie odnawiana co miesiąc aż do momentu jej anulowania, mimo niemożności jej użytkowania.

b. Twórca może oferować różne zachęty skłaniające potencjalnie zainteresowane osoby do zasubskrybowania dostępu do konta Subskrypcje Twórcy lub nagrody dla subskrybentów jego konta. Takie zachęty lub nagrody są oferowane wyłącznie przez Twórcę, a nie przez X. X nie kontroluje, czy Twórca faktycznie zapewni Użytkownikowi zachętę lub nagrodę, i X nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zachęty lub nagrody oferowane przez Twórcę.

5. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrot środków dla użytkowników mieszkających w Unii Europejskiej lub w Zjednoczonym Królestwie. Wraz z zakupem Subskrypcji twórcy treści Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie okresu rozliczeniowego w dniu zakupu Subskrypcji twórcy treści. Użytkownik będący obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa ma czternaście (14) dni od daty zakupu na odstąpienie od umowy zakupu bez podawania przyczyn. Jeśli Użytkownik nabył Subskrypcję za pomocą opcji zakupu w aplikacjach Apple lub Google, musi wówczas bezpośrednio poinformować Apple lub Google o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z przyjętymi przez Apple lub Google zasadami zwrotu pieniędzy. Zwroty pieniędzy są obsługiwane odpowiednio przez Apple lub Google, a nie przez X, i podlegają przyjętym przez Apple lub Google zasadom zwrotu pieniędzy. Informacje o tym, w jaki sposób wypowiedzieć umowę i ubiegać się o zwrot pieniędzy bezpośrednio od Apple lub Google, można znaleźć na stronie pomocy dotyczącej Subskrypcji twórcy treści. Jeśli Użytkownik nabył Subskrypcję twórcy treści za pośrednictwem Stripe (podmiotu przetwarzającego płatności w imieniu X), może wówczas skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wypowiedzenia umowy i ubiegania się o zwrot pieniędzy, które znajdują się na stronie pomocy dotyczącej Subskrypcji twórcy treści. Dokonując zakupu treści cyfrowych, Użytkownik zgadza się, że zostaną mu one udostępnione natychmiast, w związku z czym Użytkownik dobrowolnie zrzeka się swojego automatycznego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

6. Brak prawa do odstąpienia od umowy dla użytkowników mieszkających na Tajwanie. Nabywając Subskrypcję twórcy treści, Użytkownik zgadza się na bezzwłoczne rozpoczęcie okresu Subskrypcji twórcy treści i pełne świadczenie usług online od dnia zakupu Subskrypcji. Użytkownik będący konsumentem na Tajwanie może anulować Subskrypcję twórcy treści zgodnie z punktem 3 powyżej, ale w przeciwnym razie nie ma prawa do odstąpienia od Subskrypcji i nie otrzyma żadnego zwrotu pieniędzy.

7. Skargi konsumenckie w przypadku użytkowników mieszkających w Indonezji. Skargi mogą być składane przez konsumentów w Indonezji do Ministerstwa Handlu pod adresem: 

Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Konsumentów i Przestrzegania Przepisów o Handlu (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministerstwo Handlu Republiki Indonezji (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. System operacyjny i ograniczenia geograficzne. Konta Subskrypcji oraz skojarzone z nimi funkcje i korzyści mogą być obsługiwane tylko za pomocą określonych systemów operacyjnych i w określonych lokalizacjach geograficznych (o czym X okresowo informuje). Oznacza to, że Użytkownik, który wykupił dostęp do konta Subskrypcje, nie może uzyskiwać dostępu do funkcji i korzyści z takiego konta Subskrypcje twórcy treści za pomocą systemów operacyjnych, które nie są obecnie obsługiwane przez X, lub w lokalizacjach geograficznych, w których Subskrypcje twórcy treści nie są oferowane. Ponadto funkcje i korzyści oferowane w ramach kont Subskrypcje twórcy treści mogą różnić się w zależności od systemu operacyjnego i lokalizacji geograficznej. 

9. Brak zatwierdzania treści

a. Użytkownik zgadza się, że każdy Twórca treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści udostępniane przez siebie za pośrednictwem Usług X, w tym za pośrednictwem konta Subskrypcje twórcy treści. Za tworzenie i udostępnianie Treści odpowiada ich Twórca, a nie X. Ponadto to Twórca, a nie X, decyduje o częstości lub ilości Treści.

b. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa właściwego Użytkownik przejmuje na siebie całe ryzyko wynikające z zakupu Subskrypcji. Jak precyzuje podpunkt Treści w punkcie Usługi w Zasadach użytkowania serwisu X, X nie zatwierdza, nie deklaruje ani nie gwarantuje kompletności, prawdziwości, dokładności ani wiarygodności jakichkolwiek Treści bądź informacji udostępnianych w Usługach X, w tym treści, funkcji ani korzyści oferowanych na koncie Subskrypcje twórcy treści, jak również nie zatwierdza żadnych opinii wyrażanych na koncie Subskrypcje.

 

Postanowienia dotyczące programu Zweryfikowane Organizacje

Użytkując program Zweryfikowane Organizacje, Użytkownik zgadza się, że użytkowanie to będzie podlegać Postanowieniom, w tym poniższym Postanowieniom dotyczącym programu Zweryfikowane Organizacje, które mogą podlegać zmianom:

1. Opis programu Zweryfikowane Organizacje. Zweryfikowane Organizacje to oferowana w subskrypcji cyklicznej usługa na X, która zapewnia dostęp do określonych funkcji, korzyści lub usług opisanych tutaj. Program Zweryfikowane Organizacje składa się z dwóch poziomów: Pełny dostęp oraz Podstawowy. Subskrypcja programu Zweryfikowane Organizacje będzie automatycznie odnawiana do czasu jej anulowania zgodnie z Postanowieniami, w tym niniejszymi Postanowieniami dotyczącymi programu Zweryfikowane Organizacje. Wspomniane funkcje, korzyści lub usługi będą określane przez X według wyłącznego uznania X, i X może w dowolnym momencie je modyfikować, wstrzymywać lub zaprzestać ich świadczenia.

2. Rejestracja, zarządzanie kontem, proces płatności, ceny, automatyczne odnawianie subskrypcji, konta powiązane.

a. Ograniczenia użytkowania programu Zweryfikowane Organizacje. Główne konto organizacji w programie Zweryfikowane Organizacje jest przeznaczone wyłącznie dla osób prawnych, a nie osób fizycznych. X może natychmiastowo anulować subskrypcję programu Zweryfikowane Organizacje, jeśli posiadaczem głównego konta okaże się osoba fizyczna. Użytkownik nie otrzyma zwrotu środków ani żadnej innej rekompensaty za jakiekolwiek dni pozostałe w bieżącym okresie rozliczeniowym, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. Ponadto punkt 4 poniżej ma zastosowanie do użytkowników mieszkających w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w Zjednoczonym Królestwie.

b. Rejestracja. Użytkownik otrzyma łącze umożliwiające dostęp do aplikacji internetowej programu Zweryfikowane Organizacje w przeglądarce internetowej pod adresem www.x.com. Aby dokonać rejestracji w programie Zweryfikowane Organizacje, trzeba się zalogować do konta na X. Rejestrując się w programie Zweryfikowane Organizacje, Użytkownik może dokonać płatności za pośrednictwem Stripe, zewnętrznego partnera przetwarzającego płatności w imieniu X. Prosimy o zapoznanie się z naszymi pełnymi Warunkami dla Kupujących, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy wszystkie dane przekazywane przez użytkownika.

c. Konta powiązane. Subskrypcja programu Zweryfikowane Organizacje na poziomie Pełny dostęp umożliwia wyznaczanie kont z organizacji Użytkownika jako kont powiązanych konta organizacyjnego. Należy pamiętać, że konta powiązane nie są funkcją poziomu Podstawowy. Konto powiązane otrzyma znaczek wyboru oraz odznakę utworzoną ze zdjęcia profilowego konta organizacji. Użytkownik potwierdza, że konto powiązane dotyczy jego organizacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie powiązania i połączenia kont, a X nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, w tym na przykład w związku z nieprawidłowymi lub błędnymi powiązaniami i połączeniami ani za działania lub zdarzenia na powiązanych kontach. Użytkownik zgadza się, że nie może sprzedawać, wymieniać, udostępniać ani w inny sposób przekazywać powiązanego konta innym osobom/podmiotom. Użytkownik musi dokładnie oznaczyć konto powiązane jako należące do osoby prawnej lub osoby fizycznej. Jeśli powiązanie jest oznaczone błędnie jako należące do osoby prawnej lub fizycznej, X może natychmiast usunąć powiązanie, a Użytkownik zostanie obciążony należną kwotą aż do zakończenia okresu rozliczeniowego. Więcej informacji można znaleźć na Stronach pomocy.

d. Konta powiązane. Jako posiadacz konta powiązanego, użytkownik zgadza się połączyć je z organizacją, która go zaprosiła. Użytkownik może odrzucić zaproszenie organizacji do powiązania konta. Akceptując zaproszenie do powiązania kont, Użytkownik zgadza się być związanym wszelkimi zobowiązaniami przyjętymi przez organizację, w tym na przykład w kontekście jej nazwy oraz materiałów marketingowych łączących oba konta. Aby samodzielnie usunąć powiązanie, Użytkownik musi o to poprosić administratora konta organizacji. Administrator konta organizacji Użytkownika może usunąć powiązanie w dowolnym momencie. X nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym na przykład odpowiedzialności w związku z nieprawidłowymi lub błędnymi powiązaniami lub odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zachowania na jakichkolwiek powiązanych kontach. Więcej informacji można znaleźć na Stronach pomocy.

W momencie usunięcia powiązania natychmiast usuniemy znaczek i odznakę konta powiązanego, ale Użytkownik nadal będzie obciążany opłatami do końca okresu rozliczeniowego. Więcej informacji można znaleźć na Stronach pomocy.

Należy pamiętać, że konta powiązane nie są funkcją poziomu Podstawowy.

e. Zarządzanie kontem. Jeśli Użytkownik zarejestrował i opłacił subskrypcję programu Zweryfikowane Organizacje na poziomie Pełny dostęp lub Podstawowy za pośrednictwem Stripe (podmiotu przetwarzającego płatności w imieniu X), może zarządzać tą subskrypcją za pośrednictwem witryny Stripe, do której można uzyskać dostęp z poziomu ustawień programu Zweryfikowane Organizacje w witrynie internetowej X po zalogowaniu się pod adresem www.x.com. Więcej informacji na temat zarządzania kontem programu Zweryfikowane Organizacje i subskrypcji programu Zweryfikowane Organizacje można znaleźć w pełnych Zasadach użytkowania dla Kupujących, na stronach Informacje o programie Zweryfikowane Organizacje i Pomoc dotycząca programu Zweryfikowane Organizacje oraz w naszym Centrum Pomocy w sekcji dotyczącej Usług Płatnych.

f. Proces płatności i ceny. Cena subskrypcji programu Zweryfikowane Organizacje, niezależnie od tego, czy wybrano poziom Pełny dostęp, czy Podstawowy, jest określana przez X. W przypadku zakupu subskrypcji programu Zweryfikowane Organizacje Użytkownik uiszcza opłatę subskrypcyjną z góry w sposób cykliczny. Subskrybując program Zweryfikowane Organizacje, Użytkownik wyraźnie zgadza się, że autoryzuje płatności cykliczne oraz że płatności te będą dokonywane przy użyciu wybranej przez Użytkownika metody płatności do momentu anulowania odpowiedniej subskrypcji programu Zweryfikowane Organizacje przez Użytkownika lub przez X. Informacje dotyczące płatności będą przetwarzane automatycznie na początku każdego okresu subskrypcji. W dowolnym momencie ceny mogą ulec zmianie. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków ani inne formy rekompensaty za żadne częściowe opłacone okresy subskrypcji, w tym w sytuacjach, gdy niektóre funkcje, korzyści lub usługi zostaną zmodyfikowane lub wyłączone. PLANY SUBSKRYPCYJNE PROGRAMU ZWERYFIKOWANE ORGANIZACJE SĄ OPŁACANE Z GÓRY, NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI ŚRODKÓW (CHYBA ŻE WYMAGAJĄ TEGO PRZEPISY PRAWA) I SĄ ODNAWIANE AUTOMATYCZNIE NA KONIEC KAŻDEGO OKRESU SUBSKRYPCJI, CHYBA ŻE SUBSKRYPCJA ZOSTANIE ANULOWANA ZGODNIE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ ANULOWANIA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA X MOŻE BEZ ZWROTU PIENIĘDZY NATYCHMIAST ANULOWAĆ KAŻDE KONTO, W TYM KONTO POWIĄZANE, KTÓRE UZNAJE SIĘ Z NARUSZAJĄCE ZASADY I POLITYKI X.

3. Anulowanie subskrypcji. Użytkownik może w dowolnym momencie anulować subskrypcję programu Zweryfikowane Organizacje, niezależnie od tego, czy korzystał z poziomu Pełny dostęp, czy Podstawowy. Subskrypcję programu Zweryfikowane Organizacje Użytkownik może anulować wyłącznie za pośrednictwem witryny Stripe, do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem witryny internetowej programu Zweryfikowane Organizacje dostępnej pod adresem www.x.com. Subskrypcja jest odnawiana automatycznie, chyba że użytkownik anuluje ją co najmniej 24 godziny przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. W przypadku anulowania subskrypcji pozostanie ona aktywna od chwili anulowania aż do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Użytkownik nie otrzyma zwrotu środków ani żadnej innej rekompensaty za jakiekolwiek dni pozostałe w bieżącym okresie rozliczeniowym, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. Ponadto punkt 4 poniżej ma zastosowanie do użytkowników mieszkających w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w Zjednoczonym Królestwie. Więcej informacji na temat anulowania konta programu Zweryfikowane Organizacje i subskrypcji programu Zweryfikowane Organizacje można znaleźć na stronach Informacje o programie Zweryfikowane Organizacje i Pomoc dotycząca programu Zweryfikowane Organizacje oraz w naszym Centrum Pomocy w sekcji dotyczącej Usług Płatnych.

3.a Zmienianie poziomów. Nie obsługujemy zmieniania poziomu subskrypcji z Pełny dostęp na Podstawowy ani odwrotnie. Aby zmienić poziom, należy anulować posiadaną subskrypcję bieżącego poziomu i ponownie rozpocząć subskrypcję na poziomie, z którego Użytkownik chce korzystać. 

4. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrot środków dla użytkowników mieszkających w Unii Europejskiej lub w Zjednoczonym Królestwie. Wraz z zakupem subskrypcji programu Zweryfikowane Organizacje (na poziomie Pełny dostęp lub Podstawowy) Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie okresu rozliczeniowego w dniu zakupu. Użytkownik będący obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa ma czternaście (14) dni od daty zakupu na odstąpienie od umowy zakupu bez podawania przyczyn. Jeśli Użytkownik nabył subskrypcję programu Zweryfikowane Organizacje za pośrednictwem Stripe (podmiotu przetwarzającego płatności w imieniu X), może wówczas skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wypowiedzenia umowy i ubiegania się o zwrot pieniędzy, znajdującymi się na stronie pomocy dotyczącej programu Zweryfikowane Organizacje.

5. Brak prawa do odstąpienia od umowy dla użytkowników mieszkających na Tajwanie. Wraz z zakupem subskrypcji programu Zweryfikowane Organizacje (na poziomie Pełny dostęp lub Podstawowy) Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie okresu rozliczeniowego i pełnej realizacji usług bezpośrednio w dniu zakupu subskrypcji. Użytkownik będący konsumentem na Tajwanie może anulować subskrypcję programu Zweryfikowane Organizacje zgodnie z punktem 3 powyżej, ale w przeciwnym razie nie ma prawa do odstąpienia od subskrypcji programu Zweryfikowane Organizacje i nie otrzyma żadnego zwrotu pieniędzy.

6. Skargi konsumenckie w przypadku użytkowników mieszkających w Indonezji. Skargi mogą być składane przez konsumentów w Indonezji do Ministerstwa Handlu pod adresem https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Konsumentów i Przestrzegania Przepisów o Handlu (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministerstwo Handlu Republiki Indonezji (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. System operacyjny i ograniczenia geograficzne. Program Zweryfikowane Organizacje i skojarzone z nią funkcje i korzyści mogą być obsługiwane tylko w ramach określonych systemów operacyjnych i lokalizacji geograficznych (o czym X okresowo informuje). Oznacza to, że Użytkownik, który wykupił subskrypcję programu Zweryfikowane Organizacje, może nie mieć dostępu do funkcji i korzyści z programu Zweryfikowane Organizacje w ramach systemów operacyjnych, które nie są obecnie obsługiwane przez X, lub w ramach lokalizacji geograficznych, w których program Zweryfikowane Organizacje nie jest oferowany. Ponadto funkcje i korzyści oferowane w ramach programu Zweryfikowane Organizacje mogą różnić się w zależności od systemu operacyjnego lub lokalizacji geograficznej.

8. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE USŁUGA PROGRAMU ZWERYFIKOWANE ORGANIZACJE JEST ŚWIADCZONA UŻYTKOWNIKOWI „W STANIE, W JAKIM JEST” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. NA PRZYKŁAD NIE GWARANTUJE SIĘ, ŻE FUNKCJA COFNIĘCIA WPISU BĘDZIE DZIAŁAĆ ZGODNIE Z JEJ PRZEZNACZENIEM, DLATEGO NIE NALEŻY JEJ UŻYWAĆ JAKO METODY ZAPOBIEGANIA WYSŁANIU WPISU.