Условия за ползване за купувачи на X

goglobalwithtwitterbanner

 

Условия за ползване за купувачи на X

В сила от: 13 май 2024 г.

X ви дава възможност да получите достъп до определени функции в замяна на плащане на еднократна или периодична такса, според приложимото, за съответните функции (поотделно „Платена услуга“ и заедно „Платени услуги“). Например както X Premium (според определението по-долу), така и Абонаменти ще се считат за „Платена услуга“. 

До степента, до която се регистрирате за и/или използвате Платена услуга, използването от ваша страна на Платените услуги и всички съответни трансакции е предмет на: (i) правилата и условията, изложени в настоящия документ, включително приложимите правила и условия за всяка Платена услуга, закупена от вас, като всяка от тях е изброена по-долу (наричани заедно „Условия за ползване за купувачи на X“) и (ii) приложимите Условия за ползване на X, Политика за поверителност на X, Правила и политики на X и всички правила, включени в тях (наричани заедно „Споразумение с потребители на X“). Настоящите Условия за ползване за купувачи на X и гореспоменатото Споразумение с потребители на X в настоящия документ се наричат заедно „Условията“. „X“ се отнася до дружеството на X, което ви предоставя Платените услуги.

Прочетете внимателно настоящите Условия за ползване за купувачи на X, за да сте сигурни, че разбирате приложимите правила, условия и изключения. АКО ЖИВЕЕТЕ В САЩ, В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СЕ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС, ОТНОСНО РАЗРЕШАВАНЕТО НА СПОРОВЕ ЧРЕЗ ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ, ВМЕСТО В СЪДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТКАЗ ОТ ПРАВОТО ДА ЗАВЕЖДАТЕ ИСКОВЕ КАТО ГРУПОВИ ИСКОВЕ И ПРАВОТО НА ОТКАЗ, КАКТО И ОГРАНИЧЕНИЕТО НА ВАШЕТО ПРАВО ДА ПРЕДЯВЯВАТЕ ИСКОВЕ СРЕЩУ X ПОВЕЧЕ ОТ 1 ГОДИНА СЛЕД НАСТЪПВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ СЪБИТИЯ, КОИТО ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА СПОР С X. ВИЖТЕ РАЗДЕЛ 6 ОТ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ.

Приемане. Когато използвате или осъществявате достъп до Платени услуги от X, извършвате плащане по тях и/или щраквате върху бутон, за да направите еднократна покупка или повтарящи се абонаментни плащания за Платената услуга, предоставяна от X, вие приемате да бъдете обвързани с Условията. Ако не разбирате Условията или не приемате която и да е част от тях, нямате право да използвате или да осъществявате достъп до Платени услуги. За да закупите и използвате Платена услуга, вие трябва: (i) да сте навършили 18 години или пълнолетие според посоченото в законите на юрисдикцията, в която живеете, или (ii) да имате изричното съгласие на вашия родител или настойник да закупите и използвате тази Платена услуга. Ако сте родител или законен настойник и разрешите на вашето дете (или дете, на което сте настойник) да закупи или използва Платена услуга, вие приемате, че Условията са приложими за вас, че ще ги спазвате и че вие носите отговорност за действията на детето в Платените услуги, като гарантирате и че детето също спазва Условията. При всяко положение, както е посочено в раздела „Кой може да използва услугите“ от Условия за ползване на X, трябва да сте навършили 13 години, за да използвате Услугата на X. Ако приемате настоящите Условия за ползване за купувачи на X и използвате Платените услуги от името на дружество, организация, правителство или друго юридическо лице, вие декларирате и гарантирате, че сте упълномощени да го правите и имате правомощието да обвързвате такова лице с настоящите Условия за ползване за купувачи на X, като в такъв случай думите „вие“ и „вашият“, използвани в настоящите Условия за ползване за купувачи на X, се отнасят за съответния субект.

Възложител на X. Вие приемате настоящите Условия за ползване за купувачи на X със субекта, който съответства на мястото, на което живеете, както е посочено по-долу. Този субект ще ви предоставя Платените услуги.

Вашето местоположение

Континентите Северна Америка (включително Хавай) или Южна Америка

Възложител

X Corp., с офис, разположен на 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, САЩ

Вашето местоположение

Европейски съюз, държавите от ЕАСТ или Обединеното кралство

Възложител

Twitter International Unlimited Company, със седалище и адрес на управление на One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ирландия

Вашето местоположение

Всяка държава, която не е обхваната от горните две местоположения, включително Азиатско-тихоокеанския регион, Близкия изток, Африка или Европа (с изключение на държавите от ЕС, държавите от ЕАСТ и Обединеното кралство)

Възложител

Twitter Global LLC, със седалище и адрес на управление на 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, САЩ

 

Промени в Условията, Платените услуги и Цените

1. Промени в Условията. X може периодично да преразглежда настоящите Условия за ползване за купувачи на X. Промените няма да са ретроактивни, като най-актуалната версия на Условия за ползване за купувачи на X, достъпна на legal.x.com/purchaser-terms, ще регулира използването от ваша страна на Платени услуги и всички съответни трансакции. Ако променим или преразгледаме настоящите Условия, след като сте ги приели (например, ако тези условия бъдат променени, след като сте закупили абонамент), ние ще ви уведомим предварително за съществени промени в тях. Уведомлението може да бъде предоставено по електронен път, включително (но не само) чрез уведомление за услуга или имейл до имейл адреса, свързан с вашия профил. Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате Платените услуги след влизане в сила на промените, вие приемате да бъдете обвързани с променените Условия за ползване за купувачи на X. Ако не приемате да спазвате настоящите или бъдещи Условия за ползване за купувачи на X, не използвайте и не осъществявайте достъп (или не продължавайте да използвате или осъществявате достъп) до Платените услуги.

Условията за ползване за купувачи на X са написани на английски език, но са достъпни на множество езици чрез превод. X се стреми да направи преводите възможно най-точни спрямо оригиналната английска версия. В случай на грешки или несъответствия обаче версията на английски език на Условията за ползване за купувачи на X има предимство. Вие потвърждавате, че английският език ще бъде референтният език за тълкуване и разбиране на Условията за ползване за купувачи на X.

2. Промени в Платените услуги. Нашите платени услуги се развиват непрекъснато. Поради това Платените услуги могат да се променят периодично по наша преценка. Можем да спрем (постоянно или временно) предоставянето на Платените услуги или функциите в рамките на Платените услуги за вас или за потребителите като цяло със или без предизвестие. X не носи отговорност пред вас или пред която и да е трета страна за каквато и да е промяна, спиране или прекратяване на Платените услуги. В конкретните правила и условия (включени по-долу) за конкретната Платена услуга се уточнява как можете да отмените абонамент или, когато е приложимо, да поискате възстановяване на средствата. 

3. Промени в Цените. Цените за Платени услуги, включително периодичните абонаментни такси, подлежат на регулярна промяна. X ще предостави разумно предварително известие за всяка съществена промяна в цената на Платените услуги. При абонаментните услуги промените в цените ще влязат в сила в началото на следващия абонаментен период след датата на промяната на цената. Ако не приемате промяна на цената, имате право да я отхвърлите, като отмените абонамента си за съответната Платена услуга, преди промяната на цената да влезе в сила.

Условия за плащане. X предлага различни възможности за плащане, които може да се различават в зависимост от Платената услуга, вашето устройство и/или операционна система, вашето географско местоположение или други фактори. Доколкото е налице (тъй като X може регулярно да предоставя различни методи за закупуване), тези възможности за плащане може да включват възможността за използване на функцията „Плащане в приложението“, предлагана от Google или Apple, или за извършване на уеб плащане чрез системата за плащания трета страна на X – Stripe (www.stripe.com – по-долу „Stripe“). Когато извършвате плащане, вие изрично приемате: (i) да заплатите цената, посочена за Платената услуга, заедно с всички допълнителни суми, свързани с приложимите данъци, такси за кредитни карти, банкови такси, такси за трансакции в чужбина, такси за обмен на валута и колебания на валутните курсове; и (ii) да спазвате всички съответни условия за ползване, политики за поверителност или други правни споразумения или ограничения (включително допълнителни възрастови ограничения), наложени от Google, Apple или Stripe (като система за плащания трета страна на X) във връзка с използването от ваша страна на даден начин на плащане (само ако изберете да извършите плащането си чрез функцията за покупка в приложението за Apple, вие се съгласявате да спазвате всички съответни условия, изисквания и/или ограничения, наложени от Apple). Всички поверителни лични данни, които предоставяте във връзка с използването на Платените услуги, включително, но не само, всички данни, предоставени във връзка с плащане, ще бъдат обработени в съответствие с Политиката за поверителност на X. X може да споделя вашата информация за плащане с доставчици на платежни услуги за обработка на плащания, предотвратяване, откриване и разследване на измами или други забранени дейности, подпомагане на разрешаването на спорове, като връщане на плащания или възстановяване на средства, и за други цели, свързани с приемането на кредитни, дебитни карти или ACH. Ваша отговорност е да се уверите, че вашето банкиране, кредитна карта, дебитна карта и/или друга информация за плащане е актуална, пълна и точна по всяко време. Ако извършите плащане за Платена услуга, ние може да получим информация за вашата трансакция, като например кога е направена, кога абонаментът е зададен да изтече или да се поднови автоматично, на коя платформа сте направили покупката и друга информация. X няма да носи отговорност за каквито и да било допуснати грешки или закъснения от система за плащания, App Store на Apple или Google Play Магазин, вашата банка, вашето дружество за кредитни карти и/или която и да е платежна мрежа. Вижте Правилата и условията на всяка Платена услуга по-долу за условията на плащане, приложими за тази конкретна Платена услуга, включително как се обработват подновяванията на абонамента и други важни условия.

Изпълнение на Споразумението с потребители на X, прекратяване, без възстановяване на средства, множество профили в X и ограничения

1. Споразумението с потребители на X касае вас. ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЛЕДВАТЕ И ДА СЕ ПРИДЪРЖАТЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПОТРЕБИТЕЛИ НА X. Споразумението с потребители на X касае винаги използването на Услугата на X от ваша страна, включително Платените услуги и функции. В случай на неспазване и несъответствие със Споразумението с потребители на X или при убеждение от страна на X, че не сте спазили Споразумението с потребители на X, това може да доведе до отмяна на вашите Платени услуги. Всяка подобна отмяна ще бъде в допълнение към, но не само, всички принудителни действия, които X може да предприеме срещу вас съгласно Споразумението с потребители на X. В такива случаи може да загубите предимствата на своите Платени услуги и няма да имате право на възстановяване на средства, които сте платили (или предплатили) за Платени услуги.

2. Защо X може да прекрати достъпа ви до платени услуги. X може да спре или прекрати достъпа ви до Платени услуги или да спре да ви предоставя всички или част от Платените услуги (без никаква отговорност) по всяко време по каквато и да е причина или без причина, включително, но не само, някоя от следните причини:

а. X вярва, по своя преценка, че сте нарушили Условията или използването на Платените услуги от ваша страна би нарушило приложимото законодателство;

b. От X е поискано или му е наредено да направи това от компетентен съд, регулаторен орган или правоприлагаща агенция;

c. X има неочаквани технически проблеми или проблеми със сигурността;

d. X вярва, че сте нарушили Споразумението с потребители на X;

e. Вие създавате риск или възможни правни последствия за X;

f. Вашият профил трябва да бъде премахнат поради незаконно поведение;

g. Вашият профил трябва да бъде премахнат поради продължителна неактивност; или

h. Предоставянето на Платените услуги (изцяло или частично) от наша страна вече не е оправдано от търговска гледна точка (по преценка на X).

3. Всички трансакции са окончателни. Всички плащания за Платени услуги са окончателни и не подлежат на възстановяване или замяна, освен ако това не се изисква от приложимото законодателство. Ние не гарантираме естеството, качеството или стойността на Платената услуга или нейната наличност или доставка. Не се предоставят възстановявания на средства или кредити за неизползвана или частично използвана Платена услуга (например частично използван абонаментен период). 

4. Платените услуги не могат да се прехвърлят между профили в X. Всяка покупка на Платена услуга се отнася за един профил в X, което означава, че вашата покупка ще се прилага единствено за профила, който сте използвали, когато сте закупили Платената услуга, като няма да се прилага за други профили, до които може да имате достъп или да контролирате. Ако имате или контролирате няколко профила и искате достъп до Платени услуги за всеки от тях, трябва да закупите Платената услуга за всеки профил поотделно.

5. Ограничения и задължения

а. Можете да закупите и използвате Платена услуга само ако имате законово разрешение да го направите във вашата държава и живеете в държава, поддържана от X за приложимата Платена услуга. X може по своя преценка да ограничи възможността за достъп или закупуване на Платена услуга в определени държави. X си запазва правото регулярно да променя списъка с поддържани държави.

b. Запазваме си правото да откажем трансакции с Платени услуги или да отменим или прекратим продажбата или използването на Платена услуга по наша преценка. 

c. Нямате право да позволявате на други да използват вашия профил в X за достъп до Платена услуга, която това лице не е поръчало.

d. Нямате право да купувате или използвате Платена услуга, ако сте лице, с което лица от САЩ нямат право да имат отношения съгласно икономически санкции, включително, но не само, санкции, администрирани от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ или който и да е друг приложим санкциониращ орган („Забранено лице“). Това включва, но не само, лица, които се намират или са граждани на или обичайно пребиваващи в следните държави и региони: Куба, Иран, Кримски региони на Украйна, Северна Корея и Сирия. Вие декларирате и гарантирате, че не сте Забранено лице.

e. ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ЩЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ САМО ЗА ЗАКОННИ ЦЕЛИ И САМО В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА.

Данъци и такси. Вие носите отговорност и приемате да плащате всички приложими данъци, мита, тарифи и такси, свързани със закупуването на Платени услуги, включително тези, които трябва да бъдат платени на X или на система за плащания трета страна. Тези данъци могат да включват, но не само, ДДС, данък върху стоките и услугите, данък върху продажбите, данък при източника и всички други приложими данъци. В зависимост от вашето местоположение X може да отговаря за събирането и докладването на информация, свързана с данъци върху трансакциите, произтичащи от вашата покупка на Платени услуги. Вие давате разрешение на X да предостави вашия профил и лична информация на съответните данъчни власти за изпълнение на задълженията за събиране на данъци и отчитане.

 

Общи условия

1. Информация за връзка. Ако имате някакви въпроси относно Платените услуги или настоящите Условия, можете да разгледате Помощния център за Платени услуги на X за повече информация. Ако вече сте закупили Платена услуга, можете също така да се свържете с нас чрез връзката за поддръжка, налична в навигационното меню на вашия профил в X в настройките за плащане или абонамент. Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас тук с помощта на формуляра „Помощ за платени функции“.

2. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ. ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВАШИЯТ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. ВИЕ РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ОСНОВА „КАКТО СА“ И „КАКТО СА НАЛИЧНИ“. X ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ. X НЕ ДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ И ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА: (I) ПЪЛНОТАТА, ТОЧНОСТТА, НАЛИЧНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, СИГУРНОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ; И (II) ТОВА ДАЛИ ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ЩЕ БЪДАТ ДОСТЪПНИ В УСЛОВИЯ НА СИГУРНОСТ, ЛИПСА НА ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ ГРЕШКИ. ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА НА X, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ, И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО ПРЕДОСТАВЯТЕ.

3. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДРУЖЕСТВАТА НА X НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ ПРИХОДИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ВЪЗНИКНАЛИ ПРЯКО, ИЛИ НЕПРЯКО, ИЛИ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕПУТАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ, В РЕЗУЛТАТ ОТ (i) ВАШИЯ ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ; (ii) ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА, ПУБЛИКУВАНО ЧРЕЗ ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КЛЕВЕТА, ОБИДНО ИЛИ НЕЗАКОННО ПОВЕДЕНИЕ НА ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ; (iii) СЪДЪРЖАНИЕ, ПОЛУЧЕНО ОТ ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ; ИЛИ (iv) НЕУПЪЛНОМОЩЕН ДОСТЪП, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ. ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЪМНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ФУНКЦИИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ X, И НЕ ВКЛЮЧВА СЪДЪРЖАНИЕ, ДО КОЕТО ИМАТЕ ДОСТЪП И/ИЛИ С КОЕТО ВЗАИМОДЕЙСТВАТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФУНКЦИИТЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА НА X НЯМА ДА НАДХВЪРЛЯ СТО ЩАТСКИ ДОЛАРА (100,00 $) ИЛИ СУМАТА, КОЯТО СТЕ ПЛАТИЛИ НА X, АКО ИМА ТАКАВА, ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА ЗА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ, ПОРАЖДАЩИ ИСКА. ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ТОЗИ ПОДРАЗДЕЛ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ВСЯКА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, СТАТУТ, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ИЛИ ДРУГО И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ДРУЖЕСТВАТА НА X СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ИЛИ НЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ, И ДОРИ АКО ДАДЕНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, ПОСОЧЕНО ТУК, СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ НЕ Е ИЗПЪЛНИЛО ГЛАВНАТА СИ ЦЕЛ. „ДРУЖЕСТВА НА X“ СЕ ОТНАСЯ ДО X, НЕГОВИТЕ ДРУЖЕСТВА МАЙКИ, АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРИ, СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ, АГЕНТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ.

ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ МОЖЕ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА ОПРЕДЕЛЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА. ДО СТЕПЕНТА, ИЗИСКВАНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ, ГОРЕСПОМЕНАТОТО НЕ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА НА X ПРИ ИЗМАМА, ИЗМАМНО ПРЕДСТАВЯНЕ, СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ПРИЧИНЕНИ ОТ НАША НЕБРЕЖНОСТ, ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ И/ИЛИ УМИШЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, МАКСИМАЛНАТА ОБЩА ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА НА X ЗА ВСЯКАКВИ НЕИЗКЛЮЧВАЩИ ГАРАНЦИИ Е ОГРАНИЧЕНА ДО СТО ЩАТСКИ ДОЛАРА (100,00 $).

4. Забележка относно Apple. До степента, до която сте закупили Платените услуги или използвате или осъществявате достъп до Платените услуги на устройство с iOS, вие допълнително потвърждавате и приемате условията на настоящия Раздел. Вие приемате, че Условията са само между вас и нас, а не с Apple, като Apple не носи отговорност за Платените услуги и тяхното съдържание. Apple няма никакво задължение да предоставя каквато и да е поддръжка по отношение на Платените услуги. В случай че Платените услуги не могат да отговарят на приложима гаранция, вие можете да уведомите Apple, като Apple ще ви възстанови всяка приложима покупна цена за Платените услуги; и до максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Apple няма никакви други гаранционни задължения по отношение на Платените услуги. Apple не носи отговорност за разглеждане на претенции от вас или трета страна, свързани с Платените услуги или вашето притежание и/или използване на Платените услуги, включително, но не само: (i) искове за отговорност за продукта; (ii) всяко твърдение, че Платените услуги не отговарят на приложимо законово или регулаторно изискване; и (iii) искове, произтичащи от законодателството за защита на потребителите или подобно законодателство. Apple не носи отговорност за разследването, защитата, уреждането и отхвърлянето на искове на трета страна, че Платените услуги и/или вашето притежание и използване на мобилното приложение нарушават правата на интелектуална собственост на тази трета страна. Вие приемате да спазвате всички приложими условия на трети страни, когато използвате Платените услуги. Apple и дъщерните дружества на Apple са трети страни бенефициенти на Условията и когато вие ги приемате, Apple ще има правото (и ще се счита, че е приел правото) да наложи Условията срещу вас като трета страна бенефициент на Условията. С настоящото декларирате и гарантирате, че (i) не се намирате в държава, която е под ембарго от страна на правителството на САЩ или която е определена от правителството на САЩ като държава, „подкрепяща терористи“; и (ii) не сте включени в нито един списък на правителството на САЩ със забранени или ограничени лица.

5. Противоречие. В случай на противоречие между разпоредбите на настоящите Условия за ползване за купувачи на X и настоящото Споразумението с потребители на X, разпоредбите на Условията за ползване за купувачи на X имат предимство единствено по отношение на използването от ваша страна на дадена Платена услуга.

 

6. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ – ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУПОВ ИСК

ТОЗИ РАЗДЕЛ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС САМО АКО ЖИВЕЕТЕ В САЩ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ РАЗДЕЛ – ТОЙ МОЖЕ ДА ЗАСЕГНЕ ЗНАЧИТЕЛНО ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВАШЕТО ПРАВО ДА ЗАВЕДЕТЕ СЪДЕБЕН ИСК В СЪДА.

а. Общи положения. Следните разпоредби са важни по отношение на споразумението между вас и X във връзка с функциите или продуктите на X, отбелязани в настоящите Условия. При спазване на разпоредбите по-долу, включително изключенията, изложени в Раздел 6, вие и X приемате да арбитрирате всякакви спорове, искове или противоречия, произтичащи от или свързани с настоящите Условия, предлагането на пазара на Платени услуги и/или вашето участие в Платените услуги (поотделно „Спор“ или при повече от един „Спорове“). 

b. Първоначално разрешаване на спорове. Повечето спорове между вас и нас могат да бъдат разрешени неофициално. Ако вече сте закупили Платена услуга, нашият екип за поддръжка е на разположение чрез връзката за поддръжка, налична в менюто за навигация на вашия профил в X в настройките за плащане или абонамент, за да отговори на всякакви притеснения, които може да имате относно Платените услуги. Когато се свържете с нас, предоставете кратко описание на естеството и основанията за вашите опасения, вашата информация за контакт и конкретното обезщетение, което желаете. Страните следва да полагат максимални усилия чрез този процес на поддръжка, за да разрешат всеки спор. Вие и ние приемаме, че добросъвестното участие в този неформален процес е необходимо и трябва да бъде завършено, както е посочено по-горе, преди която и да е от страните да може да инициира арбитраж по отношение на даден Спор.

c. ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ. Ако не можем да постигнем съгласувано решение с вас по отношение на Спор в рамките на срок от 30 (тридесет) дни от момента, в който започне неофициалното разрешаване на спора съгласно разпоредбата за Първоначално разрешаване на спорове по-горе, тогава вие или ние можем да инициираме обвързващ арбитраж, който ще бъде единственото средство за разрешаване на Спор, при спазване на условията, изложени по-долу и с изключение на искове, заведени в съд за искове с малък материален интерес или освен ако не се откажете. По-конкретно, всички Спорове ще бъдат окончателно разрешени изключително чрез обвързващ арбитраж, администриран от Американската арбитражна асоциация („AAA“) в Сан Франциско, Калифорния, и чрез един-единствен взаимно договорен арбитър в съответствие с разпоредбите на Правилата за арбитраж на потребители на AAA, на разположение на www.adr.org или като се обадите на AAA на 1.800.778.7879. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ И X ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО НА СЪДЕБНО ДЕЛО СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ИЛИ СЪДИЯ.

Арбитърът, а не федерален, щатски или местен съд или агенция, има изключителни правомощия за разрешаване на всеки Спор, включително, но не само, всяко твърдение, че всички или част от настоящите Условия за ползване за купувачи на X са невалидни или нищожни, или дали Спорът подлежи на арбитраж. Арбитърът е упълномощен да предостави обезщетение, което би било възможно за съда съгласно законодателството или по справедливост, при условие че такова обезщетение (включително съдебна забрана) е ограничено до вашите индивидуални обстоятелства. Независимо от изискванията на тази арбитражна разпоредба, ако Спорът включва иск за публична съдебна забрана, можете да решите да отделите този иск от арбитражното производство и да го заведете пред съд с подходяща юрисдикция. Решението на арбитъра трябва да бъде писмено и задължително за страните, като може да бъде вписано като решение във всеки съд с компетентна юрисдикция.

ИМАТЕ ЕДНА ГОДИНА ДА ПРЕДЯВИТЕ ИСК СРЕЩУ X, ОСВЕН АКО НЕ СЕ ОТКАЖЕТЕ. Трябва да предявите иск срещу X в рамките на 1 (една) година от датата на възникването му, освен ако приложимото законодателство не предвижда, че обичайният давностен срок за този иск не може да бъде съкратен при взаимно съгласие. Ако не предявите иск в рамките на този срок, вие се отказвате, до максималната степен, разрешена от закона, от всички права, които имате за съответния иск, като X няма да носи отговорност по отношение на иска.

d. Процес на подаване и разходи. За да започнете арбитраж, е възможно да получите инструкции за подаване на адрес: https://adr.org/Support. X ще плати вашата първоначална такса за подаване от 200 $ и разходите за арбитража до необходимата степен и както е определено в Правилата за арбитраж на потребители на AAA, но не по-високи от посочените в настоящата разпоредба. Ако въпреки това арбитърът определи, че искове са били подадени с цел тормоз или са очевидно неоснователни, арбитърът може да преразпредели компенсацията си и административните такси, включително таксите за подаване и изслушване, както е посочено в Правилата за арбитраж на потребители на AAA. Арбитражните правила също ви позволяват да възстановите адвокатските хонорари в конкретни случаи. Страните разбират, че при липса на тази задължителна разпоредба имат право да заведат дело и на съдебен процес със съдебни заседатели. Освен това разбират, че в някои случаи разходите за арбитраж могат да надвишат разходите за съдебно производство и правото на разкриване може да бъде по-ограничено в арбитража, отколкото в съда.

e. Местоположение. Арбитражът ще се проведе само на основата на документи или можете да решите да проведете производството по телефона, видео или лично. За личен арбитраж производството ще бъде в града или окръга ви на пребиваване или, ако не пребивавате в САЩ, в щата Калифорния, окръг Сан Франциско. 

f. Отказ от групов иск. ВИЕ И НИЕ ОСВЕН ТОВА ПРИЕМАМЕ, ЧЕ ИСКОВЕТЕ МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДЯВЕНИ САМО СПОРЕД ЛИЧНИТЕ НИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ, А НЕ ОТ ИМЕТО ИЛИ КАТО ЧАСТ ОТ ГРУПОВ ИСК ИЛИ ДРУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ИСК. СТРАНИТЕ ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ПРАВОТО СИ ДА ЗАВЕДАТ ГРУПОВ ИСК ИЛИ ДА ТЪРСЯТ ЗАЩИТА НА ОСНОВАТА НА ГРУПА. Ако вие и ние не постигнем съгласие в писмена форма, арбитърът не може да консолидира производства или искове на повече от едно лице и не може да председателства никаква форма на представително или групово производство.

g. Разделимост. Ако се установи, че която и да е част от настоящото Споразумение за разрешаване на спорове не може да бъде изпълнена по отношение на конкретен иск за обезщетение или компенсация (като съдебна забрана), този иск или обезщетение (и само този иск или обезщетение) се отделя и трябва да бъде предявен в съд с подходяща юрисдикция, като всички останали искове трябва да бъдат арбитрирани.

h. Изключение – Съдебни спорове за съдебни искове с малък материален интерес. Независимо от решението на страните да разрешат всички спорове чрез арбитраж, всяка от страните може да потърси защита в съд за искове с малък материален интерес за спорове или искове в обхвата на юрисдикцията на този съд.

i. 30-дневно право на отказ. Ако желаете да се откажете и да не бъдете обвързани от арбитражните разпоредби, изложени по-горе, можете да изпратите писмено известие за вашето решение да се откажете на следния адрес:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Ако вече сте закупили Платена услуга, можете също така да изпратите известието си за отказ чрез връзката за поддръжка, налична в навигационното меню на вашия профил в X в настройките за плащане или абонамент. 

Вашето писмено известие трябва да включва вашето име, потребителско име на профила в X, имейл адреса или телефонния номер, свързан с вашия профил, както и ясно изявление, че не желаете да разрешавате спорове с X.

Известието трябва да бъде изпратено в рамките на 30 дни от първото ви плащане на Платената услуга, в противен случай ще бъдете задължени да решавате спорове в съответствие с условията на настоящите разпоредби. Вашето решение да се откажете от разпоредбата за арбитраж няма да има неблагоприятно въздействие върху отношенията ви с X или предоставянето на функции или услуги от X. Ако се откажете от тези разпоредби, X също няма да бъде обвързан от тях.

j. Промени в настоящия Раздел. Ние ще предоставим 60-дневно известие за всяка съществена промяна в настоящото Споразумение за разрешаване на спорове. Промените ще влязат в сила на 60-ия ден и евентуално ще се прилагат единствено за искове, предявени след 60-ия ден.

k. Избор на законодателство. НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ КАСАЯТ ТРАНСАКЦИИ В МЕЖДУДЪРЖАВНАТА ТЪРГОВИЯ. ФЕДЕРАЛНИЯТ ЗАКОН ЗА АРБИТРАЖ И ТЪЛКУВАЩАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА УРЕЖДАТ ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ АРБИТРАЖНИ РАЗПОРЕДБИ, БЕЗ ДА СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД ЩАТСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. До степента, до която щатското материално право се прилага за даден спор, се прилага законодателството на щата Калифорния, без да се вземат предвид разпоредбите за противоречие на закони.

l. Оставане в сила. Настоящото Споразумение за разрешаване на спорове остава в сила след края на отношенията между вас и X, включително по отношение на отмяна или отписване от всякакви услуги или съобщения, предоставяни от X.

7. Приложимо право.

а. Ако живеете в САЩ, настоящите Условия ще се уреждат от законите на щата Калифорния и всеки Спор, който възниква между вас и X, ще бъде предмет на Раздел 6 по-горе (Споразумение за разрешаване на спорове – обвързващ арбитраж и отказ от групов иск).

b. Ако живеете в държава членка на ЕС, държава от ЕАСТ или Обединеното кралство, ще се прилагат задължителните закони на вашата държава на пребиваване, като съдебни производства могат да бъдат заведени в съответните съдилища съгласно законите на вашата държава на пребиваване. 

c. Ако живеете извън САЩ, държава членка на ЕС, държава от ЕАСТ или Обединеното кралство, настоящите Условия ще се уреждат от законите на щата Калифорния.

 

Правила и условия за X Premium

Участвайки в периодичната абонаментна услуга от X („X Premium“), вие приемате, че вашето участие ще се урежда от и ще е обект на Условията, включително следните Правила и условия за X Premium:

1. Описание на X Premium. X Premium е периодична абонаментна услуга от X, която предоставя достъп до определени функции, предимства и/или услуги, както е описано тук. Вашият абонамент за X Premium ще се подновява автоматично, докато не бъде отменен в съответствие с Условията, включително настоящите Правила и условия за X Premium.    

а. Нива на X Premium. Абонатите на X Premium могат да избират от множество нива. Всяко ниво е с достъп до различни функции и се предлага на различни цени. За всяко ниво се предлага както годишно, така и месечно ценообразуване. Някои функции може да изискват профилът да бъде потвърден и да има отметка, показвана публично в профила. Конкретна информация за нивата можете да намерите в нашия Център за помощ.    

2. Регистрация и управление на вашия профил, процес на плащане и цени, автоматично подновяване.

а. Регистрация. Трябва да сте влезли в профила си в X, за да се регистрирате за X Premium. Когато се регистрирате за X Premium, можете да се регистрирате и да платите чрез: (i) покупка в приложението за Apple (ако се регистрирате чрез устройство, базирано на iOS), (ii) покупка в приложение за Google (ако се регистрирате чрез устройство, базирано на Android), или (iii) с помощта на Stripe, партньор за плащания на X трета страна (ако се регистрирате с помощта на уеб браузър на www.x.com). 

b. Управление на вашия профил. Методът, който използвате, за да се регистрирате и да платите абонамента си за X Premium, определя как трябва да управлявате профила си. Ако сте се регистрирали и сте платили за X Premium чрез покупката в приложението за Apple, можете да управлявате абонамента си чрез Apple App Store. Ако сте се регистрирали и сте платили за X Premium чрез покупката в приложението за Google, можете да управлявате абонамента си чрез Google Play Магазин. Ако сте се регистрирали и сте платили за X Premium с помощта на Stripe, системата за плащания на X, вие можете да управлявате абонамента си в Stripe, до който можете да получите достъп чрез уебсайта на X, във вашите настройки на X Premium, след като влезете в www.x.com. За повече информация относно управлението на вашия профил в X Premium и вашия абонамент за X Premium можете да разгледате Относно X Premium и помощните страници на X Premium, както и нашия Помощен център относно поддръжката на Платени услуги.

c. Процес на плащане и цени. Цената на абонамент за X Premium се определя от X. При закупуване на абонамент за X Premium вие плащате предварителна абонаментна такса на периодична база. Когато се абонирате за X Premium, вие изрично приемате, че разрешавате периодичните плащания и че те ще се извършват чрез начина на плащане, който сте избрали, докато съответният абонамент за X Premium не бъде отменен от вас или от X. Вашата информация за плащане ще се обработва автоматично в началото на всеки абонаментен период. Датите за обработка на мобилното подновяване може да варират до 3 дни. Ако вашата информация за плащане е отхвърлена, трябва да предоставите нова информация за плащане за абонамента си за X Premium или той ви ще бъде отменен. Ако предоставите нова информация за плащане и платежната ви сметка бъде таксувана успешно, вашият нов абонаментен период за X Premium ще се основава на първоначалната дата на подновяване, а не на датата, на която е извършено успешното таксуване. Не се възстановяват средства или кредити за частични абонаментни периоди, включително в ситуация, в която определени функции, предимства и/или услуги са променени или преустановени. АБОНАМЕНТНИТЕ ПЛАНОВЕ СА ПРЕДПЛАТЕНИ, НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ОСВЕН АКО ТОВА НЕ СЕ ИЗИСКВА ОТ ЗАКОНА) И СЕ ПОДНОВЯВАТ АВТОМАТИЧНО В КРАЯ НА ВСЕКИ АБОНАМЕНТЕН ПЕРИОД, ОСВЕН АКО АБОНАМЕНТЪТ НЕ Е ОТМЕНЕН ПОСРЕДСТВОМ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОТМЯНА ПО-ДОЛУ.

d. Преминаване към по-високо или по-ниско ниво. Преминаването към по-високо и по-ниско ниво в момента се поддържа само в iOS, Android и уеб.

В iOS, ако преминете към ниво с по-висока цена, ще получите частично, пропорционално възстановяване на остатъка от предишния си абонамент, ако сменяте нивата от платформата, в която сте били абонирани преди това, т.е. iOS. Ако преминете към по-ниско ниво, вашият абонамент и свързаните с него функции ще останат до края на текущия цикъл на фактуриране, след което ще преминат към новото ниво на абонамент. При преминаване към по-ниско ниво няма да получите възстановяване на сумата за която и да е част от предишния ви абонамент, освен ако това не се изисква от закона. При преминаване към по-ниско ниво ще бъдете таксувани с цената на новото ниво, започвайки от края на текущия ви цикъл на фактуриране.

В уеб версията, ако преминете към ниво с по-висока цена, кредитът за остатъка от предишния ви абонамент ще се прехвърли към вашия профил и автоматично ще бъде приложен към бъдещи плащания, ако сменяте нивата от платформата, в която сте се абонирали преди това, т.е. уеб. Вашият нов абонамент ще започне веднага. Ако преминавате към по-ниско ниво, текущият ви абонамент и свързаните с него функции незабавно ще преминат към новото ниво на абонамент. Няма да получите възстановяване на сумата за която и да е част от предишния ви абонамент, освен ако това не се изисква от закона. Също така незабавно ще бъдете таксувани с цената на новото ниво.

На Android в Google Play Store, ако преминавате към ниво с по-висока цена от платформата, от която сте се абонирали преди това (т.е. платформата е била Android), след като платите новата цена, абонаментът започва незабавно с новия продукт. Оставащото време ще бъде пропорционално разпределено и кредитирано към вас. Ако преминете към по-ниско ниво, абонаментът ви започва незабавно с новия продукт и следващата дата на фактуриране ще бъде отложена в зависимост от оставащата стойност на предишното ниво, като ще ви се начисли кредит за стойността, която бихте имали при по-скъпия план.

 

3. Отмяна на вашия абонамент. Можете да отмените абонамента си за X Premium по всяко време. Ако сте закупили абонамента си за X Premium чрез покупка в приложението за Apple, можете да го отмените само чрез Apple App Store, до който можете да получите достъп в настройките ви X Premium, след като влезете в приложението X за iOS. Ако сте закупили абонамента си за X Premium чрез покупка в приложението за Google, можете да го отмените само чрез Google Play Магазин, до който можете да получите достъп в настройките на X Premium, след като влезете в приложението X за Android. Ако сте закупили вашия абонамент за X Premium с помощта на Stripe, системата за плащания на X, можете да отмените абонамента си само чрез Stripe, до който можете да получите достъп през уебсайта на X във вашите настройки на X Premium, след като влезете в www.x.com. Независимо от начина, по който е закупен вашият абонамент, той се подновява автоматично, освен ако не го отмените поне 24 часа преди края на вашия абонаментен период. Ако отмените абонамента си, той ще остане активен от момента, в който го отмените, до края на текущия ви абонаментен период. Няма да получите възстановяване на средства или кредит за оставащите дни от текущия ви абонаментен период, освен ако това не се изисква от закона. Освен това Раздел 4 по-долу е приложим за потребители, живеещи в държава членка на ЕС, или Обединеното кралство. За повече информация относно отмяната на вашия профил в X Premium и вашия абонамент за X Premium можете да разгледате Относно X Premium и помощните страници на X Premium, както и нашия Помощен център относно поддръжката на Платени услуги.

4. Право на отказ и възстановяване на средства за потребители, живеещи в ЕС или Обединеното кралство. Когато закупите абонамент за X Premium, вие изрично приемате, че абонаментът ще започне незабавно на датата на закупуване. Ако сте потребител в държава членка на ЕС, или Обединеното кралство, вие приемате, че имате 14 (четиринадесет) дни след покупката, за да се откажете от договора си за покупка по каквато и да е причина. Ако сте закупили абонамента си за X Premium чрез покупка в приложението за Apple или Google, трябва директно да уведомите Apple или Google, според случая, ако искате да упражните правото си на отказ в съответствие с правилата за възстановяване на средства на Apple или Google. Всякакви и всички такива възстановявания на средства се обработват съответно от Apple или Google, а не от X, и са предмет на правилата за възстановяване на средства на Apple или Google. Можете да проверите инструкциите за анулиране на вашия договор и искания на възстановяване на средства директно от Apple или Google на помощната страница за X Premium. Ако сте закупили абонамента си за X Premium с помощта на Stripe, системата за плащания на X, можете да упражните правото си на отказ, като следвате инструкциите за анулиране на договора си и искания на възстановяване на средства, както е описано на помощната страница за X Premium.

5. Потребителите, живеещи в Тайван, нямат право на отказ. Когато закупите абонамент за X Premium, вие изрично приемате, че абонаментът за X Premium ще започне незабавно на датата на закупуване и че онлайн услугите се предоставят напълно при започване. Ако сте потребител в Тайван, вие приемате, че можете да отмените своя абонамент за X Premium в съответствие с Раздел 3 по-горе, но че нямате право да отменяте абонамента си за X Premium по друг начин и средствата няма да бъдат възстановени.

6. Потребителски жалби за Потребители, живеещи в Индонезия. Потребителите в Индонезия могат да подават жалби до Министерството на търговията на https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Генерална дирекция за защита на потребителите и търговско съответствие (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Министерство на търговията на Република Индонезия (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Водещите статии

а. Водещите статии. X Premium може да включва функцията „Водещите статии“, която ви предоставя списък със статии и URL адреси (със свързани публикации) на статии, наскоро споделени най-много пъти от хора, които следвате в X, или статиите, споделени наскоро най-много пъти от хора, които следвате, и хора, които следват вас. Статиите се избират въз основа на профилите в X, които сте избрали да следвате, и/или профилите, които следват вас. Списъците с Водещите статии може да не включват статии от всички издатели. За допълнителна информация относно функцията, начина за избор на профили и статии при съставяне на списъци с Водещите статии и подреждането на статиите и публикациите посетете Помощния център за Водещите статии

b. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ. Вие приемате, че X не одобрява, поддържа, декларира или гарантира пълнотата, истинността, точността или надеждността на каквото и да е съдържание или комуникации, публикувани чрез функцията „Водещите статии“, нито одобрява мнения, изразени в тях. X не носи отговорност за каквото и да е съдържание, съдържащо се или достъпно в статия. Такова съдържание е отговорност единствено на издателя. Ние не наблюдаваме и не контролираме съдържанието, публикувано на сайтове на трети страни, и не можем да поемем отговорност за съдържание, което ви е показано чрез функцията „Водещите статии“.

8. X Premium Labs. X Premium може да включва функция X Premium Labs. X Premium Labs предоставя на абонатите на X Premium ранен достъп до функции („Функции X Premium Labs“), които X все още разработва и тества, за да ги добави към Услугата на X или някоя от Платените услуги. X не прави декларации и не дава гаранции, че Функциите X Premium Labs ще функционират по предназначение или както е описано, и X няма да носи отговорност за каквито и да е вреди или щети, произтичащи от или във връзка с Функциите X Premium Labs. X не прави декларации относно броя или вида на Функциите X Premium Labs, които ще бъдат достъпни за абонатите на X Premium по всяко време, и си запазва правото по своя преценка и без предизвестие да добавя или премахва Функции X Premium Labs по всяко време. X си запазва правото да отменя или да ограничава вашия достъп до Функциите X Premium Labs (без каквато и да е отговорност) по всяко време, когато X сметне, по своя преценка, че сте злоупотребили с функцията или че сте я използвали по неприемлив или непредвиден начин. Във връзка с програмата X Premium Labs вие можете да предоставяте на X коментари относно вашата оценка и използване на Функцията X Labs („Обратна връзка“). Вие приемате, че X и упълномощените от него лица ще бъдат свободни да копират, модифицират, създават производни творби, показват публично, разкриват, разпространяват, лицензират и подлицензират, включват и по друг начин използват Обратната връзка, включително производни творби към нея, за всякакви търговски и нетърговски цели, без да очаквате плащане или приписване на заслуги от какъвто и да е вид на вас. 

9. Промоции. Понякога X може да предложи специални промоции или безплатни пробни периоди („Промоция“) за X Premium. Освен ако не е изрично отбелязано, настоящите Условия ще са приложими за такива Промоции. Всички допълнителни условия към настоящите Условия ще бъдат разкрити при регистрация или в други съобщения, предоставени ви преди регистрацията. Възможно е да има ограничения в наличността на Промоциите. Някои функции и предимства на пълния абонамент за X Premium може да не са налични или да са ограничени по време на периода на Промоцията. Вие носите цялата отговорност за прегледа на всички допълнителни условия, уреждащи използването на дадена Промоция. В края на периода на Промоцията вашият абонамент за X Premium ще бъде подновен автоматично и вие ще бъдете таксувани с абонаментната такса (както е посочено при регистрацията) на периодична база. ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТАКСИ СЛЕД ПРОМОЦИЯТА, ТРЯБВА ДА Я ОТМЕНИТЕ ПРЕДИ КРАЯ НА ПЕРИОДА Ѝ, КАТО СЛЕДВАТЕ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОТМЯНА В ПАРАГРАФ 3 ПО-ГОРЕ („ОТМЯНА НА ВАШИЯ АБОНАМЕНТ“).

10. Операционна система и географски ограничения. X Premium и свързаните с него функции и предимства може да се поддържат само на определени операционни системи и в определени географски местоположения (както X пуска периодично), което означава, че ако се абонирате за X Premium, може да нямате достъп до функциите или предимствата на X Premium при достъп до вашия профил в X чрез система, която в момента не се поддържа от X, или в географско местоположение, където X Premium не се предлага. Освен това функциите и предимствата на X Premium може да се различават според операционната система и/или държавата. 

11. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ. ВИЕ РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ УСЛУГАТА X PREMIUM ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНА“. САМО ЗА ПРИМЕР – НЕ СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ФУНКЦИЯТА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯ РАБОТИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, И НА НЕЯ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗЧИТА КАТО НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗПРАЩАНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯ.

 

Правила и условия за Абонаменти на създател

Вие приемате, че вашата покупка на Абонамент на създател ще се подчинява и ще бъде предмет на Условията, включително следните Правила и условия за Абонаменти на създател:

1. Описание на Абонаментите на създател. Абонаментите на създател представляват месечен абонамент от X, който ви предоставя достъп до функции и предимства (като например съдържание, общност, достъп и разпознаване), предоставени от създател („Създател“) чрез профила на Създателя в X, както е описано допълнително на нашата страница Относно Абонаментите на създател. Абонаментът за X за достъп до Абонаментен профил на Създател ще се подновява автоматично всеки месец, докато не бъде отменен в съответствие с Условията, включително настоящите Правила и условия за Абонаменти на създател. 

2. Регистрация и управление на вашия профил, процес на плащане и цени, автоматично подновяване

а. Регистрация. Трябва да сте влезли в профила си в X, за да се регистрирате и да платите абонамент за профил за Абонамент на създател. Доколкото е възможно (тъй като X може периодично да пуска различни начини за покупка), можете да изберете да се регистрирате и да закупите Абонамент на създател чрез покупка в приложение за Apple (ако се регистрирате чрез устройство, базирано на iOS), покупка в приложение за Google (ако се регистрирате чрез устройство, базирано на Android) или чрез Stripe, партньор за плащания трета страна на X (ако се регистрирате с помощта на уеб браузър на www.x.com).

b. Управление на вашия профил. Начинът, който използвате, за да се регистрирате и закупите Абонамент на създател, определя как трябва да управлявате Абонамента на създател. Ако сте закупили Абонамента на създател чрез покупка в приложението за Apple, можете да управлявате Абонамента чрез Apple App Store. Ако сте закупили Абонамента чрез покупка в приложението за Google, можете да управлявате Абонамента на създател чрез Google Play Магазин. Ако сте закупили Абонамента на създател чрез Stripe, системата за плащания на X, можете да го управлявате в Stripe, до който можете да получите достъп чрез уебсайта на X във вашите настройки за Абонаменти на създател, след като влезете в www.x.com. За повече информация относно управлението на вашия Абонамент на създател можете да разгледате помощната страница за Абонаменти на създател или нашия Център за помощ относно поддръжката на Платени услуги.

c. Процес на плащане и цени. Цената на Абонамента на създател е определена от Създателя (въз основа на опциите за цени на X, вградени във функцията, които позволяват на Създателя да избере цената, на която X ще продава месечния Абонамент на създател за този профил за Абонамент на създател). Независимо от гореизложеното X може по своя преценка да постави ограничения върху това кой може да закупи даден Абонамент на създател (например изискване за минимална възраст за покупка на Абонамент на създател) и за броя на Абонаментите на създател, които могат да бъдат закупени от вас за достъп до конкретен профил на Абонамент на създател. Ако закупите Абонамент на създател, вие плащате авансово такса за Абонамент на създател на месечна база. Когато се абонирате за достъп до Абонаментен профил, вие изрично приемате, че разрешавате периодичните плащания и че те ще се извършват чрез начина на плащане, който сте избрали, докато съответният Абонамент на създател не бъде отменен от вас или от X. Вашата информация за плащане ще се обработва автоматично в началото на всеки период на Абонамент на създател. Датите за обработка на мобилното подновяване може да варират до 3 дни. Ако вашата информация за плащане е отхвърлена, трябва да предоставите нова информация за плащане за вашия Абонамент на създател или Абонаментът на създател ще бъде отменен. Ако предоставите нова информация за плащане и платежната ви сметка бъде таксувана успешно, вашият нов Абонаментен период ще се основава на първоначалната дата на подновяване, а не на датата, на която е извършено успешното таксуване. Не се възстановяват средства или кредити за частични периоди на Абонамент на създател, включително в ситуация, в която определени функции, предимства и/или услуги са променени или преустановени. ПЛАНОВЕТЕ ЗА АБОНАМЕНТ НА СЪЗДАТЕЛ СА ПРЕДПЛАТЕНИ, НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ОСВЕН АКО ТОВА НЕ СЕ ИЗИСКВА ОТ ЗАКОНА) И СЕ ПОДНОВЯВАТ АВТОМАТИЧНО В КРАЯ НА ВСЕКИ АБОНАМЕНТЕН ПЕРИОД, ОСВЕН АКО АБОНАМЕНТЪТ НЕ Е ОТМЕНЕН ПОСРЕДСТВОМ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОТМЯНА ПО-ДОЛУ.

3. Отмяна на вашия Абонамент на създател. Можете да отмените своя Абонамент на създател по всяко време. Ако сте закупили своя Абонамент на създател чрез покупка в приложението за Apple, можете да отмените Абонамента на създател само чрез Apple App Store. Ако сте закупили своя Абонамент на създател чрез покупка в приложението за Google, можете да отмените Абонамента на създател само чрез Google Play Магазин. Ако сте закупили Абонамент на създател с помощта на Stripe, системата за плащания на X, можете да отмените Абонамента на създател само чрез Stripe, до който можете да получите достъп през уебсайта на X във настройките на вашия Абонамент на създател, след като влезете www.x.com. Независимо от начина, по който е закупен вашият Абонамент на създател, той се подновява автоматично, освен ако не го отмените поне 24 часа преди края на периода на вашия Абонамент на създател. Ако отмените вашия Абонамент на създател, Абонаментът на създател ще остане активен от момента, в който го отмените, до края на периода на вашия Абонамент на създател. Няма да получите възстановяване на средства или кредит за оставащите дни от периода на текущия ви Абонамент на създател, освен ако това не се изисква от закона. Освен това Раздел 5 по-долу е приложим за потребители, живеещи в държава членка на ЕС, или Обединеното кралство. За повече информация относно отмяната на вашия Абонамент на създател можете да разгледате помощната страница за Абонаменти на създател или нашия Център за помощ относно поддръжката на Платени услуги.

4. Ограничения за закупуване и използване на Абонаменти на създател.

а. Създателят може да реши по своя преценка да блокира достъпа на хора, които са закупили Абонаменти на създател, до Абонаментния профил на Създателя, по каквато и да е причина. Ако бъдете блокирани, няма да имате достъп до никакви функции и предимства на Абонаментния профил на Създателя. В този случай трябва да отмените Абонамента на създател в съответствие с настоящите Условия или Абонаментът на създател ще продължи да се подновява автоматично всеки месец, докато не бъде отменен, дори ако няма да можете да получите достъп до никакви функции и предимства на такъв Абонаментен профил на Създател.

b. Създателят може да реши да предложи стимули на хората да се абонират за достъп до Абонаментния профил на Създателя и/или награди за абонатите за Абонаментния профил на Създателя. Такива стимули или награди се предлагат единствено от Създателя, а не от X. X не контролира дали Създателят действително ще ви предостави стимула или наградата и X не носи отговорност за каквито и да било стимули или награди, които Създателят може да предложи.

5. Право на отказ и възстановяване на средства за потребители, живеещи в ЕС или Обединеното кралство. Когато закупите Абонамент на създател, вие изрично приемате, че Абонаментът на създател ще започне незабавно на датата на закупуване. Ако сте потребител в държава членка на ЕС, или Обединеното кралство, вие приемате, че имате 14 (четиринадесет) дни след покупката, за да се откажете от договора си за покупка по каквато и да е причина. Ако сте закупили Абонамент чрез покупка в приложението за Apple или Google, трябва директно да уведомите Apple или Google, според случая, ако искате да упражните правото си на отказ в съответствие с правилата за възстановяване на средства на Apple или Google. Всички възстановявания на средства се обработват съответно от Apple или Google, а не от X, и са предмет на правилата за възстановяване на средства на Apple или Google. Можете да проверите инструкциите за анулиране на вашия договор и искания на възстановяване на средства директно от Apple или Google на помощната страница за Абонаменти на създател. Ако сте закупили Абонамент на създател с помощта на Stripe, системата за плащания на X, можете да упражните правото си на отказ, като следвате инструкциите за анулиране на вашия договор и искания на възстановяване на средства, както е описано на помощната страница за Абонаменти на създател. Когато правите покупка на цифрово съдържание, вие приемате достъп до съдържанието да ви бъде предоставен незабавно и потвърждавате, че в резултат на това се отказвате от автоматичното си законово право на отказ.

6. Потребителите, живеещи в Тайван, нямат право на отказ. Когато закупите Абонамент на създател, вие изрично приемате, че Абонаментът на създател ще започне незабавно на датата на закупуване и че онлайн услугите се предоставят напълно при започване. Ако сте потребител в Тайван, вие приемате, че можете да отмените своя Абонамент на създател в съответствие с Раздел 3 по-горе, но че нямате право да отменяте Абонамента си по друг начин и средствата няма да бъдат възстановени.

7. Потребителски жалби за Потребители, живеещи в Индонезия. Потребителите в Индонезия могат да подават жалби до Министерството на търговията на: 

Генерална дирекция за защита на потребителите и търговско съответствие (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Министерство на търговията на Република Индонезия (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Операционна система и географски ограничения. Абонаментните профили и свързаните с тях функции и предимства може да се поддържат само на определени операционни системи и в определени географски местоположения (както X пуска периодично), което означава, че ако се абонирате за достъп до Абонаментен профил, може да нямате достъп до функциите или предимствата на този профил за Абонамент на създател, докато осъществявате достъп до вашия профил в X чрез система, която в момента не се поддържа от X, или в географско местоположение, където Абонаментите на създател не се предлагат. Освен това функциите и предимствата на профилите за Абонамент на създател може да се различават според държавата. 

9. Без одобрение на съдържанието

а. Вие приемате, че всеки Създател е изцяло отговорен за Съдържанието, което се споделя от Създателя чрез Услугите на X, включително чрез профила за Абонамент на създател. Създателят, а не X, носи отговорност за създаването и предоставянето на Съдържанието. Освен това Създателят, а не X, носи отговорност за честотата и/или количеството на Съдържанието.

b. В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, вие доброволно поемате всички рискове, свързани със закупуването на Абонамент. Както е посочено в раздел „Съдържание в Услугите“ на Условия за ползване на X, X не одобрява, поддържа, декларира или гарантира пълнотата, верността, точността или надеждността на Съдържание или комуникации, публикувани чрез Услугите на X, включително съдържанието, характеристиките или предимствата на профил за Абонамент на създател, и не подкрепя мнения, изразени чрез профил на Абонаменти.

 

Правила и условия за Verified Organizations

С участието си в услугата Verified Organizations вие приемате, че вашето участие ще се урежда от и е предмет на Условията, включително следните Правила и условия на Verified Organizations, които могат регулярно да бъдат преразглеждани:

1. Описание на Verified Organizations. Verified Organizations е периодична абонаментна услуга на X, която предоставя достъп до определени функции, предимства и/или услуги, както е описано тук. Verified Organizations се състои от две нива, „Пълен достъп“ и „Основен достъп“. Вашият абонамент за Verified Organizations ще се подновява автоматично, докато не бъде отменен в съответствие с Условията, включително настоящите Правила и условия за Verified Organizations. Функциите, предимствата и/или услугите ще бъдат определени от X по негова преценка, като X може да ги модифицира, постави на пауза или прекрати по всяко време.

2. Регистрация и управление на вашия профил, процес на плащане и цени, автоматично подновяване, свързани сметки.

а. Ограничения при използване на Verified Organizations. Основният организационен профил на Verified Organizations е предназначен само за организации, а не за физически лица. X си запазва правото незабавно да отмените абонамент за Verified Organizations, ако профилът на дадено физическо лице е основният профил. Няма да получите възстановяване на средства или кредит за оставащите дни от текущия ви абонаментен период, освен ако това не се изисква от закона. Освен това Раздел 4 по-долу е приложим за потребители, живеещи в държава членка на ЕС, или Обединеното кралство.

b. Регистрация. Ще ви бъде изпратена връзка за достъп до вашето уеб приложение за Verified Organizations чрез уеб браузър на www.x.com. Трябва да сте влезли във вашия профил в X, за да се регистрирате за Verified Organizations. Когато се регистрирате за Verified Organizations, можете да се регистрирате и да платите чрез Stripe – партньорът за плащания трета страна на X. Вижте нашите пълни Условия на купувача за това как можем да използваме предоставената от вас информация.

c. Партньорски профили. Когато се абонирате за ниво „Пълен достъп“ на Verified Organizations, вие ще можете да посочите профили във вашата организация като афилиейт партньори на вашия организационен профил. Имайте предвид, че присъединяването на профили не е функция на ниво „Основен достъп“. Партньорският профил ще получи отметка и партньорска значка, която се извлича от профилната снимка на вашия профил на организацията. Вие приемате, че партньорският профил е свързан с вашата организация, и носите цялата отговорност за всяко свързване и принадлежност на профил, като X не носи никаква отговорност, включително например във връзка с неправилни или погрешни партньорства, или за всяко действие или поведение на партньорски профили. За избягване на съмнение, вие разбирате и приемате, че няма да продавате, разменяте, споделяте или по друг начин прехвърляте партньорски профил. Трябва точно да обозначите даден партньор като организация или физическо лице. Ако партньорът е неправилно обозначен като организация или физическо лице, X може незабавно да го премахне, въпреки че вие ще бъдете таксувани до края на периода на фактуриране. Вижте нашите помощни страници за повече информация.

d. Партньорски профили. Като партньорски профил вие приемате да бъдете свързани с организацията, която ви е поканила. Имате възможност да отхвърлите поканата за партньорство на дадена организация. С приемането на покана за партньорство вие приемате да бъдете обвързани от всички задължения на вашата организация, включително например наименованието и маркетинговите материали, свързващи вашите профили. За да премахнете даден партньор, трябва да се свържете с вашия профил на организацията. Вашият профил на организацията може да премахне партньорството по всяко време. X не носи никаква отговорност, включително например във връзка с неправилни или погрешни партньорства, или за всяко действие или поведение на партньорски профили. Вижте нашите помощни страници за повече информация.

Когато даден партньорски профил бъде премахнат, ние незабавно ще премахнем отметката и партньорската значка за този профил, въпреки че вие ще бъдете таксувани до края на периода на фактуриране. Вижте нашите помощни страници за повече информация.

Обърнете внимание, че присъединяването на партньорски профили не е функция на ниво „Основен достъп“.

e. Управление на вашия профил. Когато се регистрирате и платите за нива „Пълен достъп“ или „Основен достъп“ на Verified Organizations чрез Stripe, системата за плащания на X, вие можете да управлявате своя абонамент за Verified Organizations в Stripe, който може да бъде достъпен през уебсайта на Verified Organizations чрез уеб браузър, след като сте влезли в www.x.com. За повече информация относно управлението на вашия профил за Verified Organizations и вашия абонамент за Verified Organizations можете да разгледате всички Условия на купувача, Относно Verified Organizations помощните страници за Verified Organizations, както и нашия Помощен център относно поддръжката на Платени услуги.

f. Процес на плащане и цени. Цената на абонамента за Verified Organizations се определя от X, както за ниво „Пълен достъп“, така и за „Основен достъп“. Ако закупите абонамент за Verified Organizations, вие плащате предварителна абонаментна такса на периодична база. Когато се абонирате за Verified Organizations, вие изрично приемате, че разрешавате периодичните плащания и че те ще се извършват чрез начина на плащане, който сте избрали, докато съответният абонамент за Verified Organizations не бъде отменен от вас или от X. Вашата информация за плащане ще се обработва автоматично в началото на всеки абонаментен период. Цените може регулярно да се променят. Не се възстановяват средства или кредити за частични абонаментни периоди, включително в ситуация, в която определени функции, предимства и/или услуги са променени или преустановени. АБОНАМЕНТНИТЕ ПЛАНОВЕ НА VERIFIED ORGANIZATIONS СА ПРЕДПЛАТЕНИ, НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ОСВЕН АКО ТОВА НЕ СЕ ИЗИСКВА ОТ ЗАКОНА) И СЕ ПОДНОВЯВАТ АВТОМАТИЧНО В КРАЯ НА ВСЕКИ АБОНАМЕНТЕН ПЕРИОД, ОСВЕН АКО АБОНАМЕНТЪТ НЕ Е ОТМЕНЕН ПОСРЕДСТВОМ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОТМЯНА ПО-ДОЛУ. X МОЖЕ НЕЗАБАВНО ДА ОТМЕНИ ВСЕКИ ПРОФИЛ ИЛИ ПАРТНЬОР, ЗА КОЙТО СЕ СЧИТА, ЧЕ НАРУШАВА УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКИ НА X, БЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА.

3. Анулиране на вашия абонамент. Можете да анулирате своя абонамент за Verified Organizations, както за ниво „Пълен достъп“, така и за „Основен достъп“, по всяко време. Можете да отмените абонамента си за Verified Organizations само чрез Stripe, до който можете да получите достъп чрез уебсайта на Verified Organizations с помощта на уеб браузър на адрес www.x.com. Вашият абонамент се подновява автоматично, освен ако не го отмените поне 24 часа преди края на абонаментния период. Ако отмените абонамента си, той ще остане активен от момента, в който го отмените, до края на текущия ви абонаментен период. Няма да получите възстановяване на средства или кредит за оставащите дни от текущия ви абонаментен период, освен ако това не се изисква от закона. Освен това Раздел 4 по-долу е приложим за потребители, живеещи в държава членка на ЕС, или Обединеното кралство. За повече информация относно отмяната на вашия профил за Verified Organizations и вашия абонамент за Verified Organizations можете да разгледате Относно Verified Organizations и помощните страници за Verified Organizations, както и нашия Помощен център относно поддръжката на Платени услуги.

3.a Смяна на нива. Не поддържаме смяна на абонаменти между нивата „Пълен достъп“ и „Основен достъп“. Ако искате да преминете от едно ниво в друго, трябва да анулирате съществуващия си абонамент за текущото си ниво и да се абонирате отново за нивото, което искате да използвате вместо това. 

4. Право на отказ и възстановяване на средства за потребители, живеещи в ЕС или Обединеното кралство. Когато закупите абонамент за Verified Organizations, независимо дали за ниво „Пълен достъп“, или за „Основен достъп“, вие изрично приемате, че абонаментът ще започне незабавно на датата на закупуване. Ако сте потребител в държава членка на ЕС, или Обединеното кралство, вие приемате, че имате 14 (четиринадесет) дни след покупката, за да се откажете от договора си за покупка по каквато и да е причина. Ако сте закупили абонамента си за Verified Organizations чрез Stripe, системата за плащания на X, вие можете да упражните правото си на отказ, като следвате инструкциите за анулиране на вашия договор и за искания за възстановяване на средства, както е описано в помощните страници за Verified Organizations.

5. Потребителите, живеещи в Тайван, нямат право на отказ. Когато закупите абонамент за Verified Organizations, независимо дали за ниво „Пълен достъп“, или за „Основен достъп“, вие изрично приемате, че абонаментът за Verified Organizations ще започне незабавно на датата на закупуване и че онлайн услугите се предоставят напълно при започване. Ако сте потребител в Тайван, вие приемате, че можете да отмените абонамента си за Verified Organizations в съответствие с Раздел 3 по-горе, но че нямате право да отменяте абонамента си за Verified Organizations по друг начини и средствата няма да бъдат възстановени.

6. Потребителски жалби за потребители, живеещи в Индонезия. Потребителите в Индонезия могат да подават жалби до Министерството на търговията на https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Генерална дирекция за защита на потребителите и търговско съответствие (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Министерство на търговията на Република Индонезия (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Операционна система и географски ограничения. Verified Organizations и свързаните функции и предимства може да се поддържат само на определени операционни системи и в определени географски местоположения (както X пуска регулярно), което означава, че ако се абонирате за Verified Organizations, може да нямате достъп до функциите или предимствата на Verified Organizations, докато осъществявате достъп до вашия профил в X чрез система, която в момента не се поддържа от X, или в географско местоположение, на което Verified Organizations не се предлага. Освен това функциите и предимствата на Verified Organizations може да се различават в зависимост от операционната система и/или държавата.

8. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ. ВИЕ РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ УСЛУГАТА VERIFIED ORGANIZATIONS СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНА“. САМО ЗА ПРИМЕР – НЕ СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ФУНКЦИЯТА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯ РАБОТИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, И НА НЕЯ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗЧИТА КАТО НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗПРАЩАНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯ.