Voorwaarden E-mailadressen delen met Makers

goglobalwithtwitterbanner

Effectief met ingang van: 1 september 2023

 

Voorwaarden E-mailadressen delen met Makers

Deze 'Voorwaarden voor e-mailadressen delen' ('Voorwaarden') gelden tussen jou en X Corp., namens haarzelf en haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk 'X' of 'wij') en betreffen jouw deelname aan het programma 'E-mailadressen delen' (het 'Programma'). In deze voorwaarden betekent 'Gelieerde onderneming' elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over X, onder zeggenschap staat van X of onder gezamenlijke zeggenschap staat met X, en 'jij', 'jouw' of 'Maker" betekent jij, een individu, bedrijf of andere entiteit met een account van X die deelneemt aan het Programma (als Maker of abonnee). Als je deze Voorwaarden aangaat namens een entiteit, verklaar en garandeer je dat je bevoegd bent op te treden namens een dergelijke entiteit.

Om deel te nemen aan het Programma moet je minstens 18 jaar oud zijn en voldoen aan de andere geschiktheidsvereisten die worden beschreven in Sectie 2.

Naast deze Voorwaarden is je deelname aan dit Programma onderworpen aan de Voorwaarden voor Abonnementenmakers,  de Algemene voorwaarden van X, het Privacybeleid van X, de Regels en het beleid van X, de Normen voor Geld verdienen voor Makers, en al het beleid daarin opgenomen (samen de 'Gebruikersovereenkomst van X').

Lees deze 'Voorwaarden voor het delen van e-mailadressen' zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat je de toepasselijke voorwaarden, bepalingen en uitzonderingen begrijpt.  ALS JE IN DE VERENIGDE STATEN WOONT, BEVATTEN DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJKE INFORMATIE DIE OP JOU VAN TOEPASSING IS OVER DE BESLECHTING VAN GESCHILLEN DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE IN PLAATS VAN VOOR DE RECHTBANK, MET INBEGRIP VAN EEN AFSTANDSVERKLARING VAN JOUW RECHT OM VORDERINGEN IN TE DIENEN ALS GROEPSVORDERINGEN EN HET RECHT OM JE AF TE MELDEN, EN EEN BEPERKING VAN JOUW RECHT OM VORDERINGEN VAN X IN TE DIENEN MEER DAN 1 JAAR NADAT DE RELEVANTE GEBEURTENISSEN ZICH HEBBEN VOORGEDAAN, WAT VAN INVLOED IS OP JOUW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ALS ER EEN GESCHIL MET X ONTSTAAT.  ZIE SECTIE 9 VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE BEPALINGEN.

 

 

1. Aanvaarding

Door deel te nemen aan het Programma (als je bent goedgekeurd door X) of op een andere manier jouw aanvaarding aan te geven (bijvoorbeeld door in te stemmen met deze voorwaarden), verklaar en garandeer je dat je deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat je ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, stem je in met het gebruik door X van de gegevens die jij verstrekt, die wij over jou verzamelen of die wij over jou afleiden om jouw aanvaarding van het Programma in overweging te nemen. Als je niet akkoord gaat, neem dan niet deel aan het Programma.

 

2. Programma 'E-mailadressen delen'

X biedt een website en online diensten aan waarmee Makers content kunnen maken en delen, en met abonnees in contact kunnen komen via onze websites, apps en andere online diensten (zoals op X) (samen de 'Diensten'), en waarmee abonnees zich kunnen abonneren op toegang tot dergelijke content op onze Diensten ('Abonnees'). 

X wil Makers de mogelijkheid bieden om e-mailadressen van Abonnees te verzamelen, indien Abonnees ervoor kiezen hun e-mailadressen te delen, voor communicatie buiten het platform. X wil Abonnees ook de mogelijkheid bieden om hun e-mailadressen te delen met Makers voor communicatie buiten het platform.

 

3. Enkele regels en beperkingen

 

A. Makers

 

Als Maker stem je ermee in om: (i) een privacybeleid te handhaven dat aan je Abonnees bekendmaakt hoe je hun persoonlijke gegevens, met inbegrip van hun e-mailadressen, verzamelt, gebruikt, deelt en opslaat; en (ii) alle noodzakelijke toestemmingen te verkrijgen voor het gebruik van de e-mailadressen van je Abonnees, het versturen van commerciële marketingcommunicatie aan hen, of voor de doeleinden zoals door jou aan hen medegedeeld en anderszins in overeenstemming met je privacybeleid. 

Wanneer een Abonnee een e-mailadres deelt met een Maker via onze Diensten, is de Maker de eigenaar van die informatie en stemt ermee in dat: (i) X zal handelen als een verwerker van die gegevens onderworpen aan onze gegevensverwerkingsovereenkomst, opgenomen door deze verwijzing, voor de doeleinden van het verstrekken van het Programma, (ii) Maker geen gevoelige of andere gegevens van een Abonnee met ons zal delen, (iii) Maker zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels, (iii) Maker zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften wereldwijd, met inbegrip van maar niet beperkt tot die met betrekking tot marketing, privacy en communicatie, (iv) Maker verantwoordelijk is voor jouw content, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan, en (iv) Maker zal voldoen aan deze Voorwaarden, de Gebruikersovereenkomst van en de Gedragscode van X. 

De e-mailadressen van Abonnees zijn geen eigendom van, worden niet beheerd of gecontroleerd door X. X heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de e-mailadressen, enige content of praktijken van een Abonnee. Je erkent verder en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke e-mailadressen, content of praktijken van een Abonnee.

We kunnen je deelname aan het Programma beëindigen, je account en toegang tot een of meer Diensten opschorten en/of enige andere actie ondernemen die we passend achten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, als je deze Voorwaarden, de Gebruikersovereenkomst van X en de Gedragscode van X schendt, of om zakelijke, financiële of juridische redenen. Je krijgt de kans om bezwaar aan te tekenen door naar X te schrijven en te reageren op de e-mail die we je sturen met duidelijk bewijs dat je programma hersteld zou moeten worden. Als het bewijs onvoldoende is, of als je niet reageert, annuleren we je deelname en blokkeren we toekomstige geschiktheid. 

B. Abonnees

Je mag geen e-mailadres van een andere persoon of entiteit gebruiken of een e-mailadres dat niet rechtmatig beschikbaar is voor gebruik, een e-mailadres waarop rechten van een andere persoon of entiteit dan jijzelf van toepassing zijn zonder de juiste autorisatie, of een e-mailadres dat verwarring kan veroorzaken of waarmee jij je voordoet als een ander.

Hou er rekening mee dat als je je e-mailadres deelt met een Maker, X geen controle heeft over hoe een Maker het kan gebruiken. Als je een geschil hebt met betrekking tot enig gebruik, begrijp je en ga je ermee akkoord dat een dergelijk geschil rechtstreeks tussen jou en de Maker bestaat. 

We kunnen je deelname aan het Programma beëindigen, je account en toegang tot een of meer Diensten opschorten en/of een andere actie ondernemen die we passend achten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, als je deze Voorwaarden, de Gebruikersovereenkomst van X en de Gedragscode van X schendt, of om zakelijke, financiële of juridische redenen. Je krijgt de kans om bezwaar aan te tekenen door naar X te schrijven en te reageren op de e-mail die we je sturen met duidelijk bewijs dat je programma hersteld zou moeten worden. Als het bewijs onvoldoende is, of als je niet reageert, annuleren we je deelname en blokkeren we toekomstige geschiktheid.

 

4. Aanvullende verklaringen en garanties

Je verklaart, garandeert en verbindt je ertoe dat: (a) je je niet zal bezighouden met spam of ongepaste, kwaadwillige of frauduleuze marketingactiviteiten met betrekking tot je gebruik van het Programma en dat (b) je deelname aan dit Programma of gebruik van het e-mailadres en je content (i) geen toepasselijke wet, statuut, richtlijn, verordening, verdrag, contract of regelgeving zal schenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelssancties en/of import- of exportregelgeving(en) die van toepassing is/zijn op je gebruik van de Dienst (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, U. S. Export Administration Regulations en OFAC-beperkingen) (gezamenlijk 'Wetten') en/of onze Beleidsregels of richtlijnen, en (ii) niet vals, bedrieglijk, misleidend of frauduleus zal zijn of een vervalste TCP/IP-pakketheader of een deel van de header-informatie zal bevatten in een e-mail of plaatsing, of op enigerlei wijze het Programma of enige content zal gebruiken om gewijzigde, bedrieglijke of valse bron-identificerende informatie te versturen. We behouden ons ook het recht voor om alle informatie te openen, te lezen, te bewaren en openbaar te maken wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat dit noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid, (ii) deze Voorwaarden af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen hiervan, (iii) fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, (iv) te reageren op verzoeken om ondersteuning van gebruikers, of (v) de rechten, eigendommen of veiligheid of die van onze gebruikers en het publiek te beschermen. Openbaarmaking in verband met het voorgaande omvat niet het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie aan derden, behalve in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 

5. Vertrouwelijkheid

Tijdens en na je deelname aan het programma mag je geen eigendomsrechtelijk beschermde en/of niet-openbare informatie van X openbaar maken die aan jou is verstrekt of waartoe je toegang hebt in verband met het programma ('Vertrouwelijke informatie'), tenzij dit schriftelijk is toegestaan door X of wordt vereist door de wet of een gerechtelijk bevel, op voorwaarde dat: (a) je X onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de vereiste openbaarmaking en (b) je alleen dat deel van de Vertrouwelijke informatie openbaar maakt dat wettelijk vereist is. Je dient X onverwijld in kennis te stellen van enig daadwerkelijk of vermoed misbruik of ongeoorloofde openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie. Bij beëindiging van deze Voorwaarden en/of je deelname aan het Programma, zal je onmiddellijk alle Vertrouwelijke informatie in je bezit of beheer vernietigen of wissen.

 

6. Disclaimer


JE ERKENT UITDRUKKELIJK DAT HET PROGRAMMA (OF FUNCTIES DAARVAN) VAN EXPERIMENTELE AARD KAN ZIJN EN/OF IN EEN BÈTAFASE KAN VERKEREN EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE TOEGANG TOT EN/OF HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA (OF FUNCTIES DAARVAN) OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT HET PROGRAMMA (OF FUNCTIES DAARVAN) GELEVERD 'ZOALS HET IS' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR', MET ALLE FOUTEN EN ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. X WIJST ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF VOORTVLOEIEND UIT DE GANG VAN ZAKEN OF PRESTATIES. X GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN EN WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR: (I) DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, VEILIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN HET PROGRAMMA (OF FUNCTIES DAARVAN), EN (II) OF HET PROGRAMMA (OF FUNCTIES DAARVAN) AAN JE EISEN ZAL VOLDOEN OF BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OP EEN ONONDERBROKEN, VEILIGE OF FOUTLOZE BASIS. X BEHEERT, ONDERSCHRIJFT OF ADOPTEERT JE ACCOUNT NIET (INCLUSIEF CONTENT, FUNCTIES OF VOORDELEN DAARVAN).

 

7. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN DE ENTITEITEN VAN X NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF BESTRAFFENDE SCHADE, OF ENIG VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDER IMMATERIEEL VERLIES ALS GEVOLG VAN (i) JE TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN (OF VAN HET NIET KUNNEN KRIJGEN VAN TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN) HET PROGRAMMA; (ii) GEDRAG OF CONTENT VAN DERDEN OP DE DIENSTEN VAN X, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN; (iii) ENIGE CONTENT VERWORVEN VAN DE DIENSTEN VAN X; OF (iv) ONBEVOEGDE TOEGANG, GEBRUIK OF WIJZIGING VAN JE TRANSMISSIES OF CONTENT.  IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ENTITEITEN VAN X GROTER ZIJN DAN HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR (USD 100,00) OF HET BEDRAG DAT JE IN DE AFGELOPEN ZES MAANDEN HEBT BETAALD AAN X, INDIEN VAN TOEPASSING, ONDER DEZE VOORWAARDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE VORDERING. DE BEPERKINGEN VAN DEZE SUBSECTIE ZIJN VAN TOEPASSING OP ELKE THEORIE BETREFFENDE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, STATUUT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF DE ENTITEITEN VAN X ZIJN INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN HIERIN BESCHREVEN REMEDIE IN ESSENTIE NIET IS GESLAAGD. DE 'ENTITEITEN VAN X' VERWIJST NAAR X, HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJEN, FILIALEN, GERELATEERDE BEDRIJVEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS.

HET TOEPASSELIJKE RECHT IN JOUW RECHTSGEBIED STAAT BEPAALDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN MOGELIJK NIET TOE. VOOR ZOVER VEREIST DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN JOUW RECHTSGEBIED, BEPERKT HET BOVENSTAANDE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ENTITEITEN VAN X NIET VOOR FRAUDE, FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN, OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID, GROVE NALATIGHEID EN/OF OPZETTELIJK GEDRAG. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ENTITEITEN VAN X VOOR NIET-UITSLUITBARE GARANTIES BEPERKT TOT HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR (USD 100,00).

 

8. Vrijwaring

Je zal ons en onze respectievelijke gelieerde ondernemingen, moedermaatschappijen, dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden ('Gevrijwaarde partijen') schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van alle vorderingen (gezamenlijk 'Vordering(en)') die voortvloeien uit of in verband staan met (a) je gebruik van het Programma en/of (b) je schending van je verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. Jij bent als enige verantwoordelijk voor de verdediging van alle Vorderingen tegen de Gevrijwaarde partijen, onder voorbehoud van het recht van elk van hen om deel te nemen met een raadsman naar eigen keuze, en voor de betaling van alle vonnissen, schikkingen, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit alle Vorderingen tegen een van de Gevrijwaarde partijen. Je zal niet instemmen met een schikking met betrekking tot Vorderingen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, ongeacht of een dergelijke schikking de betreffende Gevrijwaarde partij al dan niet ontslaat van enige verplichting of aansprakelijkheid.

 

9. Overeenkomst inzake geschillenbeslechting, bindende arbitrage en afstand van collectieve rechtsvordering

DEZE SECTIE IS ALLEEN OP JOU VAN TOEPASSING ALS JE IN DE VERENIGDE STATEN WOONT.  LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG - DEZE SECTIE KAN JE WETTELIJKE RECHTEN AANZIENLIJK BEÏNVLOEDEN, INCLUSIEF JE RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN.

Algemeen. De volgende bepalingen zijn belangrijk voor de overeenkomst tussen jou en X met betrekking tot de functies en diensten van X die in deze Voorwaarden zijn vastgelegd. Behoudens de onderstaande bepalingen, met inbegrip van de uitzonderingen die in dit artikel worden uiteengezet, komen jij en X overeen om geschillen, vorderingen of controverses die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en/of je deelname aan het Programma (afzonderlijk een 'Geschil', of meer dan één, 'Geschillen') te arbitreren.

Initiële geschillenbeslechting. De meeste geschillen tussen jou en X kunnen informeel worden opgelost. Je kan contact met ons opnemen door hier te schrijven naar Betaalde ondersteuning. Wanneer je contact met ons opneemt, geef dan een korte beschrijving van de aard en de redenen van je zorgen, je contactgegevens en de specifieke hulp die je zoekt. De partijen zullen hun uiterste best doen om door middel van dit ondersteuningsproces een geschil op te lossen. Jij en wij komen overeen dat deelname aan deze informele procedure in goed vertrouwen moet gebeuren en moet worden voltooid zoals hierboven uiteengezet voordat een van de partijen een arbitrageprocedure kan starten met betrekking tot een geschil.

BINDENDE ARBITRAGE. Als we niet tot een overeengekomen oplossing met jou kunnen komen met betrekking tot een Geschil binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment dat informele geschillenbeslechting begint onder de Initiële geschillenbeslechtingsbepaling hierboven, dan kan jij of kunnen wij bindende arbitrage initiëren, wat de enige manier zal zijn om een Geschil op te lossen, onderworpen aan de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet, en met uitzondering van vorderingen die zijn ingediend bij een rechtbank voor geringe vorderingen, of tenzij jij ervoor kiest je af te melden. Alle geschillen zullen definitief uitsluitend worden beslecht door bindende arbitrage, beheerd door de American Arbitration Association (AAA) in San Francisco, CA, en door één wederzijds overeengekomen arbiter, in overeenstemming met de bepalingen van de Consumer Arbitration Rules van de AAA, beschikbaar op www.adr.org of door de AAA te bellen op 1.800.778.7879. JIJ EN X DOEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN PROCES VOOR EEN JURY OF RECHTER.

De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om geschillen te beslechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot vorderingen dat deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn, of dat een geschil onderworpen is aan arbitrage. De arbiter is bevoegd om elke vorm van genoegdoening toe te kennen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of naar billijkheid, op voorwaarde dat een dergelijke genoegdoening (met inbegrip van genoegdoening) beperkt is tot jouw individuele omstandigheden. Niettegenstaande de vereisten van deze arbitragebepaling kan je, als het Geschil een vordering tot een voorlopige voorziening inhoudt, ervoor kiezen om die vordering af te zonderen van de arbitrageprocedure en voor te leggen aan een rechtbank met rechtsbevoegdheid. De uitspraak van de arbiter is schriftelijk en bindend voor de partijen en kan als vonnis worden ingevoerd in elke rechtbank met competente jurisdictie.

JE HEBT EEN JAAR DE TIJD OM EEN VORDERING TEGEN X IN TE DIENEN, TENZIJ JE ERVOOR KIEST JE AF TE MELDEN.  Je dient een vordering tegen X in te dienen binnen één (1) jaar na de datum waarop de vordering is ontstaan, tenzij het toepasselijk recht bepaalt dat de normale verjaringstermijn voor die vordering niet bij overeenkomst mag worden verkort. Als je niet binnen deze termijn een vordering indient, doe je voor zover wettelijk toegestaan afstand van alle rechten die je hebt op een dergelijke vordering en is X niet aansprakelijk met betrekking tot een dergelijke vordering.

Indieningsproces en kosten. Als je een arbitrage wil starten, kan je instructies voor het indienen ervan krijgen op: https://adr.org/Support. X betaalt de eerste indieningskosten van de consument van $ 200 en de kosten van de arbitrage voor zover vereist en zoals gedefinieerd in de AAA Consumer Arbitration Rules, maar in geen grotere bedragen dan in deze bepaling. Als de arbiter echter vaststelt dat vorderingen werden ingediend om mensen lastig te vallen of duidelijk lichtzinnig waren, kan de arbiter de vergoeding en administratiekosten van de arbiter opnieuw toewijzen, inclusief de indienings- en hoorkosten, zoals uiteengezet in de AAA Consumer Arbitration Rules.  De arbitrageregels staan je in bepaalde gevallen ook toe om advocaatkosten te verhalen. De partijen begrijpen dat ze, zonder deze verplichte bepaling, het recht zouden hebben om een rechtszaak aan te spannen met juryrechtspraak. Ze begrijpen verder dat de kosten van arbitrage in sommige gevallen hoger kunnen zijn dan de kosten van een rechtszaak en dat het recht op ontdekking bij arbitrage beperkter kan zijn dan bij een rechtszaak.

Locatie. De arbitrage vindt plaats op basis van alleen documenten, of je kan ervoor kiezen om de procedure per telefoon, video of persoonlijk te voeren.  Voor arbitrage in persoon zal de procedure plaatsvinden in de stad of county waar je woont of, als je niet in de Verenigde Staten woont, in de staat Californië, County of San Francisco.

Afstand van collectieve rechtsvordering. JIJ EN WIJ KOMEN VERDER OVEREEN DAT EVENTUELE VORDERINGEN ALLEEN IN ONZE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID KUNNEN WORDEN INGEDIEND EN NIET NAMENS, OF ALS ONDERDEEL VAN, EEN COLLECTIEVE RECHTSVORDERING OF ANDERE VORMEN VAN BELANGENBEHARTIGING. DE PARTIJEN DOEN UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN HUN RECHT OM OVER TE GAAN TOT COLLECTIEVE RECHTSVORDERING OF EEN SCHADEVERGOEDING IN GROEPSVERBAND TE EISEN. Tenzij jij en wij dit beiden schriftelijk overeenkomen, mag de arbiter geen procedures of vorderingen van meer dan één persoon samenvoegen, en mag hij of zij anderszins geen voorzitter zijn van enige vorm van representatieve of groepsprocedure.

Scheidbaarheid. Als wordt vastgesteld dat een deel van deze Geschillenbeslechtingsovereenkomst niet kan worden afgedwongen met betrekking tot een bepaalde vordering tot tegemoetkoming of rechtsmiddel (zoals een voorlopige voorziening), dan zal die vordering of dat rechtsmiddel (en alleen die vordering of dat rechtsmiddel) worden afgesplitst en moet deze worden voorgelegd aan een rechtbank met voldoende rechtsbevoegdheid en moeten alle andere vorderingen worden gearbitreerd.

Uitzondering - Procesvoering voor geringe vorderingen. Niettegenstaande de beslissing van de partijen om alle geschillen op te lossen door middel van arbitrage, kan elke partij een beroep doen op een rechtbank voor geringe vorderingen voor geschillen of vorderingen die binnen de jurisdictie van die rechtbank vallen.

Recht van 30 dagen om je af te melden. Als je wil afzien van procesvoering en niet gebonden wil zijn aan deze arbitragebepalingen zoals hierboven uiteengezet, kan je een schriftelijke kennisgeving van je beslissing om je af te melden sturen naar het volgende adres:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Als je al bent geaccepteerd voor het programma, kan je je afmelding indienen door hier te schrijven naar Betaalde ondersteuning.

Je schriftelijke kennisgeving moet je naam, de accountgegevens van X, het e-mailadres of telefoonnummer gekoppeld aan je accountgegevens en een duidelijke verklaring bevatten dat je geen Geschillen met X wil oplossen.

De kennisgeving moet binnen 30 dagen na je aanvaarding van deze Voorwaarden worden verzonden, anders ben je gebonden aan arbitrage bij geschillen in overeenstemming met de voorwaarden van deze bepalingen.  Je beslissing om af te zien van deze arbitragebepaling heeft geen nadelige gevolgen voor je relatie met X of de levering van functies of diensten aan jou door X.  Als je afziet van deze bepalingen, is X er ook niet aan gebonden.

Wijzigingen in deze sectie. We zullen 60 dagen van tevoren kennisgeven van elke wezenlijke verandering in deze Geschillenbeslechtingsovereenkomst. Wijzigingen worden van kracht op de 60e dag en zijn prospectief alleen van toepassing op vorderingen die na de 60e dag ontstaan.

Rechtskeuze. DEZE VOORWAARDEN HERINNEREN AAN EEN TRANSACTIE IN DE INTERSTATELIJKE HANDEL. DE FEDERALE ARBITRAGEWET EN DE JURISPRUDENTIE DIE DEZE WET INTERPRETEERT ZIJN VAN TOEPASSING OP DE INTERPRETATIE EN HANDHAVING VAN DEZE ARBITRAGEBEPALINGEN, ZONDER REKENING TE HOUDEN MET STAATSWETGEVING. Voor zover materieel staatsrecht van toepassing is op een Geschil, is het recht van de staat Californië van toepassing, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Overleving. Deze Geschillenbeslechtingsovereenkomst blijft van kracht na het einde van de relatie tussen jou en X, met inbegrip van annulering of uitschrijving van door X geleverde diensten of communicatie.

 

10. Wijziging van voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of dit Programma, of een deel ervan, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te beëindigen, inclusief bijvoorbeeld zakelijke, financiële of juridische redenen.  We zullen proberen je op de hoogte te stellen van belangrijke herzieningen op een manier die wij naar eigen goeddunken geschikt achten. Als je blijft deelnemen aan het programma nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, wordt dit beschouwd als jouw aanvaarding van dergelijke wijzigingen. Als wijzigingen niet acceptabel voor je zijn, kan je je deelname aan het programma beëindigen door X hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen door hier te schrijven naar Betaalde Ondersteuning.

De Voorwaarden voor het delen van e-mailadressen zijn geschreven in het Engels, maar via vertalingen beschikbaar in meerdere talen. X streeft ernaar om de vertalingen zo nauwkeurig mogelijk te maken ten opzichte van de originele Engelse versie. In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties prevaleert echter de Engelstalige versie van de Voorwaarden voor het delen van e-mailadressen. Je erkent dat Engels de referentietaal is voor de interpretatie en opbouw van de voorwaarden van de Voorwaarden voor het delen van e-mailadressen.

 

11. Je bent niet onze werknemer


Je begrijpt dat je relatie met ons uitsluitend die is van een gebruiker van onze diensten, als een onafhankelijke entiteit. Je bent niet onze werknemer. Deze Voorwaarden of je deelname aan het Programma beogen of creëren geen agentschap, partnerschap of joint venture. Je behoudt alle rechten en verantwoordelijkheden voor de aard en legaliteit van je content, de manier waarop deze wordt gemaakt en aangeboden en of je besluit deze überhaupt aan te bieden. 

 

12. Overig

a. Feedback. Je kan X voorzien van opmerkingen over het programma en het gebruik van functies en diensten die door X worden geleverd ('Feedback'). Je stemt ermee in dat het X en de door X aangewezen personen vrij staat de Feedback, met inbegrip van daarvan afgeleide werken, te kopiëren, te wijzigen, afgeleide werken te maken, openbaar te maken, te verspreiden, in licentie te geven en in sublicentie te geven, op te nemen en anderszins te gebruiken voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden, zonder dat je daarvoor enige betaling of toekenning verwacht. Niets in deze Overeenkomst zal X ervan weerhouden om functies, producten of diensten te ontwikkelen die concurrerend kunnen zijn met functies, producten of diensten van jou of eindgebruikers.

b. Toepasselijk recht. 

  • Als je in de Verenigde Staten woont, zijn deze Voorwaarden onderworpen aan de wetten van de staat Californië en is elk geschil dat ontstaat tussen jou en X onderworpen aan Sectie 13 hierboven (Geschillenbeslechtingsovereenkomst - Bindende arbitrage en afstand van collectieve rechtsvordering). 

  • Als je in een EU-lidstaat, een EVA-staat of het Verenigd Koninkrijk woont, zijn de dwingende wetten van het land waar je woont van toepassing en kunnen juridische procedures worden gevoerd voor relevante rechtbanken volgens de wetten van het land waar je woont. 

  • Als je buiten de Verenigde Staten, een EU-lidstaat, een EVA-staat of het Verenigd Koninkrijk woont, zijn deze Voorwaarden onderworpen aan de wetten van de staat Californië.

c. Kennisgevingen. Kennisgevingen aan X moeten worden gericht aan: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, via de First Class Mail of luchtpost of overnight koerier, met een kopie via e-mail naar legalnotices@X.com en worden geacht te zijn gegeven bij ontvangst. Kennisgeving aan jou kan worden gedaan door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je account van X, of door het plaatsen van een bericht op je account van X of dienst van X, en wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze is verstuurd (voor e-mail) of geplaatst.

d. Doen van afstand. Indien X nalaat enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden te doen gelden, zal dit niet worden opgevat als het doen van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Als X afstand doet van een verzuim, betekent dit niet dat X afstand doet van een eventueel later verzuim.

e. Overleving; scheidbaarheid. Verplichtingen die uitdrukkelijk of door hun aard blijven bestaan na beëindiging van deze Voorwaarden, blijven ook bestaan na een dergelijke beëindiging en van kracht. Niet-afdwingbare bepalingen zullen worden gewijzigd om de intentie van de partijen weer te geven, en de overige bepalingen van deze Voorwaarden zullen volledig van kracht blijven.

f. Toewijzing. Je mag deze Voorwaarden of je rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan niet toewijzen of overdragen, en dergelijke pogingen zullen nietig zijn.

g. Overmacht. Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, handelingen van de openbare vijand, handelingen van de overheid, brand, overstromingen, epidemieën (inclusief COVID-19), quarantainebeperkingen, stakingen, burgerlijke onlusten, terroristische handeling(en) of dreigende handeling(en), storing of vertraging van telecommunicatie of technische apparatuur of infrastructuur, of vrachtembargo's ('Geval van overmacht'), en elke partij wordt voor de duur van een dergelijke Geval van overmacht vrijgesteld van de nakoming van haar verplichtingen op grond hiervan. Indien de Gebeurtenis van overmacht jou verhindert jouw Abonnementenaccount te verstrekken zoals door jou vertegenwoordigd, kom je niet in aanmerking voor het ontvangen van inkomsten voor Abonnementen op je Abonnementenaccount die worden geannuleerd of anderszins niet worden uitgevoerd zoals door jou vertegenwoordigd.

h. Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden (met inbegrip van de Gebruikersovereenkomst van X waarnaar hierin wordt verwezen) vormen de volledige overeenkomst tussen X en jou met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden en vervangt alle eerdere communicatie, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp, ongeacht of deze schriftelijk of mondeling zijn vastgelegd.