Villkor för annonsintäktsdelning

goglobalwithtwitterbanner

Ikraftträdandedatum: 22 maj 2024

 

Villkor för annonsintäktsdelning

Dessa Villkor för annonsintäktsdelning (”Villkor”) gäller mellan dig och X Corp., på uppdrag av sig själv och dess Anknutna organisationer (gemensamt ”X” eller ”vi/oss”) och styr ditt deltagande i X:s program Annonsintäktsdelning (”Programmet”). I dessa villkor betyder ”anknuten organisation” en juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med X, och ”du/dig”, ”din/ditt/dina” eller ”Kreatör” betyder dig, en individ, ett företag eller någon annan juridisk person med ett X-konto som deltar i programmet. Om du ingår dessa villkor på uppdrag av en juridisk person garanterar du att du har rätt att agera å en sådan juridisk persons vägnar.

För att delta i programmet måste du vara minst 18 år gammal och uppfylla de andra behörighetskraven som anges i avsnitt 2.

Utöver dessa Villkor är ditt deltagande i detta Program underställt X:s Användarvillkor, X:s Integritetspolicy, X:s Regler och policyer, Standarderna för intäktsgenerering för kreatörer, samt alla policyer som ingår däri (”X:s Användaravtal” med ett gemensamt namn).

Läs dessa Villkor för intäktsdelning noga och se till att du förstår de aktuella villkoren och undantagen.  OM DU BOR I USA INNEHÅLLER DESSA VILLKOR VIKTIG INFORMATION SOM GÄLLER DIG OM HUR TVISTER LÖSES GENOM BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE I STÄLLET FÖR I DOMSTOL, INKLUSIVE ATT DU AVSÄGER DIG RÄTTEN ATT LÄMNA IN ETT YRKANDE SOM EN GRUPPTALAN OCH RÄTTEN ATT BEFRIAS FRÅN DETTA, SAMT EN BEGRÄNSNING AV DIN RÄTT ATT STÄLLA KRAV PÅ X MER ÄN ETT ÅR EFTER ATT DE RELEVANTA HÄNDELSERNA INTRÄFFADE, VILKET PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER OM NÅGON TVIST MED X UPPSTÅR.  AVSNITT 13 INNEHÅLLER MER INFORMATION OM DESSA BESTÄMMELSER.

 

1. Godkännande

Genom att delta i programmet (om du är godkänd av X) eller på annat sätt ange ditt godkännande (till exempel genom att godkänna dessa villkor när du ansöker till programmet, klicka på "Gå med och ställ in utbetalningar" etc. ), intygar och garanterar du att du har läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av dessa villkor. Genom att acceptera dessa Villkor godkänner du dessutom X:s användning av den information som du lämnar, som vi samlar in om dig eller som vi drar slutsatser om om dig för att överväga ditt godkännande till Programmet. Om du inte håller med, delta inte i programmet.

 

2. Program för inkomstdelning

Genom X Ads Intäktsdelning kan du få vara med och dela intäkter genom att verifierade användare får se annonser i svar på innehåll du lägger upp på X. Betalningar till dig görs via vår Betalningspartner om intäktsdelningen når ett visst tröskelvärde inom vårt regelbundna utbetalningsschema. X kan ändra eller avbryta programmet när som helst efter eget gottfinnande, inklusive av affärsmässiga, ekonomiska eller juridiska skäl. 

 

3. Behörighet, registrering och avslutning

Om du ska vara kvalificerad att få en del av annonsintäkterna måste dina inlägg på X kumulativt ha genererat fler än fem miljoner visningar under de senaste tre månaderna. Du måste ha över 500 följare, prenumerera på antingen Premium eller Verifierade organisationer och skapa ett konto hos vår betalningsbehandlare. Innan några pengar betalas ut måste du dessutom slutföra identitetsverifiering. Ditt konto kommer även att granskas, bland annat för att säkerställa att det innehåll du lägger upp inte bryter mot X:s Användaravtal. Kvalificeringskraven för programmet finns i vårt hjälpcenter och kan ändras från tid till annan, inklusive av affärsmässiga, ekonomiska eller juridiska skäl. 

För att gå med i programmet måste du dessutom uppfylla, till exempel, följande villkor: 

  • Du måste befinna sig i ett land som stöds.

  • Du måste ha ett aktivt konto hos vår betalningsbehandlare (betalningar görs via och är föremål för vår betalningsbehandlares villkor).

  • Du måste ha ett X-konto som förblir aktivt och i enlighet med X:s Användaravtal,

  • Du måste prenumerera på Premium eller Verifierade Organisationer.

  • Du måste ha haft fem miljoner visningar av dina inlägg kumulativt under de senaste tre månaderna.

Om ditt konto inte uppfyller ett behörighetskrav eller bryter mot X:s användaravtal underrättas du om detta per e-post. Du kommer att ha möjlighet att överklaga genom att svara på mejlet vi skickar till dig genom att skriva till X. Om du inte överklagar eller om vi avslår din överklagan kommer du inte att vara berättigad att gå med i programmet. X förbehåller sig rätten att avslå ansökningar efter eget gottfinnande, inklusive av affärsmässiga, ekonomiska eller juridiska skäl.

Om ditt deltagande konto bryter mot våra regler och policyer, till exempel X:s Användaravtal, meddelar vi dig och pausar ditt deltagande i programmet. Du får möjlighet att överklaga genom att svara på mejlet vi skickar till dig med meningsfulla bevis för att ditt konto bör återställas. Om bevisen inte räcker till eller du inte svarar, avbryter vi ditt deltagande och hindrar dig från att delta framöver. 

Om du inte längre vill delta i Programmet kan du se till att det blir så genom att följa anvisningarna för att avsluta deltagandet via hjälpcentret. Vid avbokning kommer du att få betalt för dina återstående medel över minimibeloppet på $10,00 USD. Du avstår din rätt till alla andra medel. 

Observera att anställda på X och våra Tjänster och Anknutna företag inte får delta i Programmet, om de inte har godkänts på förhand av auktoriserad personal på X.

 

4. Vissa regler och begränsningar

Din andel av intäkterna från detta program kan inte överföras mellan X-konton.

Ditt deltagande i programmet får inte bryta mot några tillämpliga lagar, regler eller förordningar. Du är ensam ansvarig för eventuella överträdelser av dig eller ditt konto mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar. Vi kan komma att införa ytterligare begränsningar för att förhindra penningtvätt eller utifrån sanktioner eller lagar eller policyer mot bedrägerier. Vi kan bland annat blockera alla transaktioner som företaget exempelvis bedömer vara bedrägliga eller olagliga eller potentiellt bedrägliga eller olagliga. Vi kan undanhålla från vår intäktsdelningsberäkning all aktivitet som vi tror berodde på något brott mot X-användaravtalet eller som vi tror kan innebära ett brott mot någon lag och/eller alla intäkter som genereras från innehåll från blockerade transaktioner. Du får inte delta i programmet om du är en person med vilken amerikanska personer inte tillåts ha affärer på grund av ekonomiska sanktioner, inklusive, utan begränsning, sanktioner som administreras av USA:s finansdepartements Office of Foreign Assets Control eller någon annan tillämplig sanktionsmyndighet (”förbjuden person”). Detta omfattar, utan begränsning, personer som är belägna eller medborgare eller normalt bosatta i följande länder och regioner: Kuba, Iran, Krimregionen i Ukraina, Nordkorea och Syrien. Du garanterar att du inte är en förbjuden person. Du får inte delta i Programmet om du arbetar för en myndighet, är en vald tjänsteman, representerar ett politiskt parti eller är inblandad i någon valrelaterad aktivitet. 

Överträdelser mot någon av ovanstående regler och begränsningar kan leda till att du inte får delta i Programmet och/eller att du inte har rätt att få någon del av intäkterna. 

 

5. Betalningar

Betalningen för annonsdelningsintäkterna bygger på antalet verifierade exponeringar för annonser som visas i svar på inlägg. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra hur vår betalningsberäkning är uppbyggd, inklusive till exempel lägga till eller ta bort intäktstyper, av vilken anledning som helst, inklusive affärsmässiga, ekonomiska eller juridiska skäl. I hjälpcentret finns den senaste informationen. 

Utbetalningar betalas netto efter avdrag av eventuella avgifter för betalningsleverantörens bearbetning. Om det visar sig att du på artificiell väg ökar antalet visningar av dina inlägg genom ett marknadsfört inlägg eller på ett manuellt, automatiserat eller något annat sätt, eller manipulerar plattformen för att ändra visningarna av dina inlägg, förlorar du alla innestående belopp, och du kommer att kastas ut från programmet. Om X vid något tillfälle upptäcker att innehåll är manipulerat, inklusive, till exempel med hjälp av bots eller andra automatiserade medel, eller artificiellt uppblåst, förbehåller sig X rätten att justera framtida betalningar eller att avbryta betalningen.

Utbetalningar sker regelbundet. När du har tjänat mer än 10,00 USD har du rätt att få pengarna överförda från ditt betalningsförmedlarkonto till ditt externa bankkonto. Konton som inte har kommit över visningströskeln finns kvar i och tas inte bort från programmet, men insamlade medel under 10 USD betalas inte ut. 

X förbehåller sig rätten att utfärda utbetalningar till dig när som helst efter eget gottfinnande, inklusive av affärsmässiga, ekonomiska eller juridiska skäl.

X använder en tredje parts betalningsbehandlare ("Betalningsbehandlare") för att göra sina intäktsandelsbetalningar till dig. Om du ska få vara med i programmet måste du först skapa ett konto hos betalningsbehandlaren, som kommer att kräva att du verifierar din identitet på vissa vis, t.ex. genom att uppvisa ett bevis på din identitet och/eller var du bor. Om du lämnar en adress utanför staten Kalifornien till betalningsbehandlaren, verifierar du att du utför tjänsterna enligt dessa villkor utanför staten Kalifornien. Du kommer också att behöva skicka in betalnings- och skatteinformation till betalningsbehandlaren.  Om X eller betalningsbehandlaren som ett led i betalningsintroduktionsprocessen, eller senare, kommer fram till att de inte kan betala dig av någon anledning, får du inte vara med i programmet. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du uttryckligen att X får tillgång till uppgifter om aktiviteten och transaktionerna på det kontot som har anknutits till betalningsbehandlaren och genomför andra aktiviteter i samband med bearbetningen och övervakningen av intäktsandelsbetalningar enligt dessa villkor. 

 

6. Skatter och avgifter

Du är ansvarig för att betala eventuella tillämpliga Skatter (enligt definitionen nedan) till skattemyndigheter som uppstår genom eller i samband med att du mottar en betalning av en del av intäkterna som du har tjänat in. X kan dra av eller hålla inne Skatter som vi kan vara juridiskt skyldiga att dra av eller hålla inne från eventuella belopp som ska betalas till dig, och betalningen till dig med sådana avdrag eller innehållna pengar utgör den fulla betalningen och regleringen av de belopp som ska betalas enligt dessa villkor. Bägge parterna skall förse den andra parten med all skattedokumentation som rimligen är nödvändig för att utföra eller mottaga betalningar enligt detta avtal. ”Skatter” som ordet används ovan betyder alla inkomster, alla stämpelskatter, all användning, mervärdesskatter eller andra skatter, tullar, avgifter, avgifter, avdrag eller källskatter.

 

7. Uppsägning eller tillbakadragande från programmet

Dessa villkor börjar gälla det datum då du klickar för att acceptera dessa villkor (oavsett om du accepteras i programmet eller inte) och gäller tills de sägs upp av någon av parterna till detta avtal. Du kan när som helst avstå från att delta i Programmet genom att lämna ett skriftligt meddelande till X genom att skriva till Betalsupporten. X kan när som helst säga upp dessa villkor, med eller utan orsak, efter eget gottfinnande, däribland om du ger en missvisande bild av dig själv eller ditt konto, bryter mot dessa villkor, X:s användaravtal eller någon tillämplig lag, eller inte längre uppfyller behörighetskraven för att delta i programmet.

Dessutom förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande begränsa antalet annonser som visas i svar på inlägg som gäller ditt konto, eller begränsa andelen av intäkterna som kan betalas ut till dig, även baserat på volym eller tidsram, stänga av, ta bort eller inaktivera åtkomst till ditt konto eller sluta förse dig med hela Programmet eller delar av det, ta bort dig från Programmet, samt/eller hålla inne, skjuta upp, återta eller kvitta betalningar för intäktsandelar (inklusive alla belopp som kan ha hänförts till eller från ett tidigare eller framtida konto) om vi anser att du eller ditt konto bryter mot eller överträder dessa villkor, X:s användaravtal eller någon tillämplig lag. Vi har inget ansvar för att vidta några av de ovanstående åtgärderna.

När dessa villkor sägs upp och/eller du slutar att delta i programmet (a) kommer rättigheterna och skyldigheterna enligt dessa villkor omedelbart att upphöra, (b) alla skulder som har uppstått före uppsägningens ikraftträdande bestå, med förbehåll för detta: (i) om du har uppnått minimibetalningströskeln vid tidpunkten för uppsägningen av dessa villkor, kommer betalningsbehandlaren att försöka betala dig för upplupna belopp.  Men om betalningsbehandlaren inte kan betala dig på grund av omständigheter utanför dennas kontroll, kommer du automatiskt att förlora alla sådana belopp, och X kommer inte att vara skyldig dig något sådant belopp; eller (ii) om du inte har uppnått minimibetalningströskeln kommer inget belopp att betalas eller vara skyldigt dig. 

 

8. Sekretess


Under och efter ditt deltagande i programmet får du inte avslöja någon information som tillhör X eller icke-offentlig information om X som du har fått tillgång till eller som du har tillgång till i samband med programmet (”konfidentiell information֨”), förutom när det har godkänts skriftligen av X eller enligt lagkrav eller domstolsbeslut, förutsatt att (a) du omedelbart meddelar X skriftligen om behovet av avslöjande och (b) endast avslöjar den del av den konfidentiella Information som lagen kräver. Du ska omedelbart meddela X om faktiskt eller misstänkt missbruk eller obehörigt avslöjande av konfidentiell information. När dessa villkor sägs upp och/eller du slutar att delta i programmet kommer du omedelbart att förstöra eller radera all konfidentiell information som du innehar eller kontrollerar.

 

9. Friskrivning

DU BEKRÄFTAR UTTRYCKLIGEN ATT PROGRAMMET OCH PRENUMERATIONER (ELLER INSLAG I DEM) KAN VARA EXPERIMENTELLT OCH/ELLER I EN BETA-FAS OCH GODKÄNNER ATT ÅTKOMST TILL OCH/ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMMET OCH PRENUMERATIONER SKER HELT PÅ DIN EGEN RISK. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER TILLHANDAHÅLLS PROGRAMMET OCH PRENUMERATIONER ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÅNG”, MED ALLA DESS FEL OCH UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG. X CORP. FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, ICKE-INTRÅNG ELLER SOM UPPSTÅR GENOM HANDLING ELLER RESULTAT. X CORP. GER INGA GARANTIER ELLER LÖFTEN OCH FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR FÖR (I) PROGRAMMETS OCH PRENUMERATIONENS FULLSTÄNDIGHET, NOGGRANNHET, TILLGÄNGLIGHET, SÄKERHET ELLER PÅLITLIGHET, OCH (II) ATT PROGRAMMET ELLER PRENUMERATIONERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER VARA TILLGÄNGLIGA OAVBRUTET PÅ SÄKER ELLER FELFRI GRUND. X CORP. KONTROLLERAR, GODKÄNNER ELLER ANVÄNDER INTE DITT PRENUMERATIONSKONTO (INKLUSIVE EVENTUELLT INNEHÅLL, FUNKTIONER ELLER FÖRMÅNER I DETTA).

 

10. Ansvarsbegränsning


I DEN MÅN LAGEN TILLÅTER DET SKA X-BOLAGEN INTE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, OAVSIKTLIGA ELLER SPECIELLA SKADOR , FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND, ELLER NÅGON FÖRLUST AV VINSTER ELLER INTÄKTER, VARE SIG DE ÅSAMKAS DIREKT ELLER INDIREKT, ELLER NÅGON FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNING, GOODWILL ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV (i) DIN TILLGÅNG TILL, ANVÄNDNING AV ELLER DELTAGANDE I (ELLER OFÖRMÅGA ATT FÅ TILLGÅNG TILL, ANVÄNDA ELLER DELTA I) PRENUMERATIONER OCH PROGRAMMET; (ii) NÅGON EXTERN PARTS BETEENDE ELLER INNEHÅLL PÅ X-TJÄNSTERNA, DÄRIBLAND NÅGOT ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT BETEENDE AV ANDRA ANVÄNDARE ELLER EXTERNA PARTER; (iii) NÅGOT INNEHÅLL SOM ERHÅLLS FRÅN X-TJÄNSTERNA; ELLER (iv) OBEHÖRIG TILLGÅNG, ANVÄNDNING ELLER ÄNDRING AV DET DU ÖVERFÖR ELLER DITT INNEHÅLL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DET SAMLADE ANSVARET FÖR X-BOLAGEN ÖVERSTIGA DET HÖGRE BELOPPET AV ETTHUNDRA US-DOLLAR (100,00 USD) ELLER DET BELOPP, OM NÅGOT, SOM HAR BETALATS TILL DIG AV X, UNDER DE SENASTE SEX MÅNADERNA ENLIGT DESSA VILLKOR FÖRE DEN HÄNDELSE SOM GER UPPHOV TILL YRKANDET.  BEGRÄNSNINGARNA I DETTA UNDERAVSNITT GÄLLER OAVSETT TEORI OM ANSVAR, VARE SIG DET GRUNDAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, LAGAR, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖR FÖRSUMLIGHET) ELLER ANNAT, OCH OAVSETT OM X HAR INFORMERAS OM MÖJLIGHETEN AV EN SÅDAN SKADA ELLER INTE, OCH ÄVEN OM EN ÅTGÄRD SOM BESKRIVS HÄR BEFINNS INTE HA UPPNÅTT SITT VÄSENTLIGA SYFTE. "X-BOLAG" SYFTAR PÅ X, DESS MODERBOLAG, ANKNUTNA ORGANISATIONER, RELATERADE FÖRETAG, TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER, REPRESENTANTER, PARTNER OCH LICENSGIVARE.

LAGEN I DIN JURISDIKTION TILLÅTER KANSKE INTE VISSA BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR. I DEN MÅN SOM KRÄVS ENLIGT LAGEN I DIN JURISDIKTION BEGRÄNSAR DET OVANSTÅENDE INTE X-BOLAGENS ANSVAR FÖR BEDRÄGERIER, BEDRÄGLIG FELAKTIG FRAMSTÄLLNING, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKAS AV VÅR VÅRDSLÖSHET, OAKTSAMHET, ELLER AVSIKTLIGA BETEENDE. I DEN MÅN LAGEN MEDGER DET SKA X-BOLAGENS MAXIMALA TOTALA ANSVAR FÖR EVENTUELLA ICKE EXKLUDERBARA GARANTIER VARA BEGRÄNSAT TILL ETTHUNDRA US-DOLLAR (100,00 USD).

 

 

11. Utfästelser och garantier


Du intygar och garanterar att (a) du har, eller har erhållit och kommer att behålla alla rättigheter, auktorisationer och licenser som är nödvändiga för att utföra dina skyldigheter enligt dessa villkor och för att erbjuda, vara värd för och tjäna pengar på ditt prenumerationskonto i samband med programmet utan ytterligare betalningar från X till någon tredje part, (b) all information som du har lämnat till X och/eller betalningsbehandlaren för att registrera dig och delta i programmet är korrekt, riktig, fullständig och aktuell vid alla tillfällen, (c) du är minst arton (18) år gammal, (d) du har alla nödvändiga rättigheter, befogenheter och rätt att ingå dessa villkor, (e) du följer, och kommer att fortsätta att följa, alla tillämpliga lagar, regler, stadgar, förordningar och etiska skyldigheter när du utför handlingar enligt detta (däribland relevanta dataskydds- och integritetslagar; lagar som är tillämpliga på tävlingar, kampanjer eller presenter; reklamlagar och FTC:s (Federal Trade Commissions) regler och föreskrifter såsom FTC:s Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising), och du kommer inte att få X och/eller betalningsbehandlaren att bryta mot något av det föregående, (f) du alltid kommer att följa X:s användaravtal, samt (g) ditt prenumerationskonto inte kommer att bryta mot eller göra intrång i någon extern parts rättigheter (inklusive upphovsrätt, varumärke, tjänstemärke, affärshemlighet, kontrakt, integritet eller publicitetsrättigheter) eller innehålla något material som, om någon litar på det, kan orsaka skada på eller men för någon person eller egendom.

 

12. Gottgörelse


Du går med på att gottgöra, försvara och hålla X-bolagen (”gottgjorda personer” med ett gemensamt namn) skadeslösa på grund av alla anspråk, ansvar, förluster och utgifter från tredje part (däribland skadeersättningar, förlikningsbelopp och rimliga advokatarvoden) som riktas mot gottgjorda personer och som härrör från eller är relaterade till (a) ditt deltagande i programmet, (b) brott mot dina utfästelser, garantier och skyldigheter enligt dessa villkor, eller (c) din försumlighet eller vanskötsel. Dina gottgörelseförpliktelser inom ramen för detta kommer att vara underställt att (i) de gottgjorda personerna skyndsamt skriftligen meddelar dig om anspråket, förutsatt att eventuella förseningar av underrättelsen inte kommer att befria dig från dina gottgörelseförpliktelser förutom och endast i den utsträckning som sådan en försening väsentligt försämrar din förmåga att försvara dig mot ett sådant anspråk, (ii) de gottgjorda personerna samarbetar med dig på ett rimligt sätt med avseende på försvaret och regleringen av ett sådant anspråk, samt att (iii) du tillåter X, efter eget val, att delta i och sköta försvaret och förlikningen av ett sådant anspråk. Du kommer inte att reglera ett sådant krav som kan äventyra något av de gottgjorda personernas intressen utan de gottgjorda personernas på förhand inhämtade skriftliga tillstånd; förutsatt att de gottgjorda personerna samarbetar på ett rimligt sätt kring ett sådant försvar eller en sådan förlikning, på din begäran och på din bekostnad.

 

13. Tvistlösningsavtal – Bindande skiljedom och undantag från grupptalan

DETTA AVSNITT GÄLLER ENDAST DIG SOM BOR I USA. LÄS DETTA AVSNITT NOGA – DET KAN PÅVERKA DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER MARKANT, SÄRSKILT DIN RÄTT ATT LÄMNA IN EN STÄMNING I EN DOMSTOL. 

Allmänt. Följande bestämmelser är viktiga med avseende på avtalet mellan dig och X angående X:s funktioner och tjänster som dessa Villkor gäller. Med förbehåll för bestämmelserna nedan, inklusive undantag som anges i detta avsnitt, samtycker du och X till att döma i alla tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår ur eller relaterade till dessa villkor och/eller ditt deltagande i programmet (enskilt en "tvist", eller mer än en, "tvister").

Initial tvistlösning. De flesta tvister mellan dig och X kan lösas informellt. Du kan kontakta oss genom att skriva till Betald support här. När du kontaktar oss ska du kort beskriva arten av och anledningen till dina bekymmer, dina kontaktuppgifter och den specifika lösning du är ute efter. Parterna ska göra sitt bästa för att lösa alla Tvister förutom Undantagna tvister under denna supportprocess. Du och vi är överens om att deltagande i god tro i denna informella process är nödvändigt och måste slutföras som ovan innan någon av parterna får inleda ett skiljedomsförfarande angående någon tvist.

BINDANDE MEDLINGSFÖRFARANDE. Om vi inte kan komma överens med dig om en Tvist inom trettio (30) dagar från den tidpunkt då den informella tvistlösningen inleddes enligt bestämmelsen om Initial tvistlösning ovan, kan antingen du eller vi inleda ett bindande skiljedomsförfarande, vilket är det enda sättet att lösa en Tvist, med förbehåll för de villkor som anges nedan och med undantag för yrkanden som väcks i domstol för småmål eller Undantagna tvister, om du inte väljer bort detta. Specifikt ska alla tvister slutgiltigt lösas uteslutande genom bindande skiljeförfarande som administreras av American Arbitration Association ("AAA") i New York, NY, och genom en enda ömsesidigt överenskommen skiljeman, i enlighet med bestämmelserna i AAA:s regler för konsumentskiljedom, tillgänglig på www.adr.org eller genom att ringa AAA på 1.800.778.7879, förutom vad som anges nedan. DU OCH X FRÅNSÄGER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN RÄTTEN TILL EN RÄTTEGÅNG MED JURY ELLER DOMARE, UTOM MED AVSEENDE PÅ UNDANTAGNA TVISTER.

Med undantag av Undantagna tvister ska skiljedomaren och inte någon federal, statlig eller lokal domstol eller myndighet ska ha exklusiv behörighet att slita eventuella Tvister, däribland alla yrkanden om att hela eller delar av dessa Villkor är ogiltiga eller möjliga att ogiltigförklara, eller om en Tvist är föremål för skiljedom. Skiljedomaren har befogenhet att bevilja vilka medel som helst som är tillgängliga i en domstol enligt lagen eller enligt vad som är rätt och billigt, förutsatt att dessa medel (inklusive förelägganden) är begränsade till dina individuella omständigheter. Oaktat kraven i denna skiljedomsbestämmelse kan du, om tvisten omfattar ett krav på offentligt föreläggande, välja att avskilja det yrkandet från skiljeförfarandet och väcka det i en valfri behörig domstol. Skiljedomarens utlåtande ska vara skriftligt och bindande för parterna och kan anslås som en dom i en valfri behörig domstol.

DU HAR ETT ÅR PÅ DIG ATT LÄMNA IN ETT YRKANDE MOT X, OM DU INTE VÄLJER BORT DETTA. Du måste väcka anspråk mot X inom ett (1) år efter det datum då yrkandet uppstod, såvida inte lagen föreskriver att den normala preskriptionstiden för yrkandet inte får förkortas genom avtal. Om du inte inleder ett yrkande inom denna period avsäger du dig, i den utsträckning som lagen tillåter det, alla rättigheter du har till ett sådant yrkande, och X ska inte ha något ansvar med avseende på sådana yrkanden.

Registreringsprocess och kostnader. Det finns anvisningar om hur du inleder ett skiljedomsförfarande på adressen https://adr.org/Support. X kommer att betala konsumentens initiala anmälningsavgift på 200 USD, men trots eventuella regler i AAA om motsatsen, är parterna överens om att dela lika på alla andra kostnader för skiljeförfarandet, inklusive skiljemannens arvoden och utgifter, utom i den utsträckning som krävs enligt lag. Skiljemannen (och inte AAA) ska ha ensam behörighet att avgöra eventuella tvister som uppstår angående fördelningen av kostnader och utgifter, inklusive skiljemannens arvoden och utgifter. Om skiljemannen kommer fram till att anspråk har lämnats in i syfte att trakassera eller var uppenbart ogrundade, kan skiljemannen omfördela skiljemannens ersättning och administrativa avgifter, inklusive anmälnings- och förhandlingsarvoden, enligt AAA Consumer Arbitration Rules. Parterna förstår att de skulle ha rätt att väcka talan i domstol och ha en juryrättegång utan denna obligatoriska bestämmelse. De förstår vidare att kostnaderna för skiljedomsförfarandet i vissa fall kan överstiga kostnaderna för rättstvister och att rätten till framläggande av dokument kan vara mer begränsad i skiljedomsförfaranden än i domstol.

Plats. Skiljedomsförfarandet kommer att äga rum enbart på dokumentbasis, eller så kan du välja att genomföra förfarandet via telefon, video eller personligen. För personliga skiljedomar kommer förfarandet att ske i den stad eller det county där du bor eller, om du inte är bosatt i USA, i delstaten New York, New Yorks county.

Avstående från grupptalan. DU OCH VI ACCEPTERAR VIDARE ATT EVENTUELLA ANSPRÅK ENDAST FÅR VÄCKAS ENSKILT OCH INTE Å VÄGNARNA FÖR ELLER SOM ETT LED I EN GRUPPTALAN. PARTERNA AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT DELTA I EN GRUPPTALAN ELLER ATT SÖKA FÖRELÄGGANDEN SOM GRUPP. Såvida inte du och vi kommer överens skriftligen får skiljedomaren inte konsolidera förfaranden eller mer än en persons anspråk och får inte på annat sätt presidera över någon form av grupptalan.

Avskiljbarhet. Om det fastställs att någon del av detta tvistlösningsavtal inte är verkställbar med avseende på ett visst anspråk eller rättsmedel (t.ex. ett föreläggande), ska detta anspråk eller rättsmedel (och endast det anspråket eller rättsmedlet) avskiljas och väckas vid en behörig domstol, och alla andra anspråk måste hanteras i skiljedomstol.

Undantag - Undantagna tvister och rättstvister om yrkanden som rör småmål – val av forum. Oaktat parternas beslut att slita alla andra tvister genom skiljedom, ska alla tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår till följd av bedrägeri (”Undantagna tvister”) föras fram inför de federala eller statliga domstolarna i New York County, New York, USA, som ska ha exklusiv jurisdiktion, och du samtycker till personlig jurisdiktion i dessa domstolar och avstår från alla invändningar som rör att forumet inte passar dig. Utan att det påverkar och oaktat det föregående samtycker du till att X, efter eget gottfinnande, kan komma att föra talan om alla Undantagna tvister vi har med dig i alla behöriga domstolar i USA. Båda parterna kan också ansöka om hjälp i en småmålsdomstol i fråga om tvister eller anspråk som är inom ramen för den domstolens jurisdiktion.  

30 dagars rätt att välja bort. Om du vill välja bort och inte vara bunden av dessa skiljedomsbestämmelser som anges ovan, kan du skicka ett skriftligt meddelande om ditt beslut att välja bort dem till följande adress:

X Corp.
Attn: Legal Department – Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
USA

Om du redan har godkänts i Programmet kan du skicka in ditt meddelande om att du väljer bort bestämmelsen genom att skriva till Betald support här.

Ditt skriftliga meddelande måste innehålla ditt namn, ditt X-kontonamn, e-postadressen eller telefonnumret som är kopplat till ditt kontonamn, samt ett tydligt uttalande om att du inte vill lösa tvister med X.

Meddelandet måste skickas inom 30 dagar efter att du godkände dessa Villkor. Annars är du skyldig att slita tvister enligt villkoren i dessa bestämmelser. Du kan även skicka meddelandet innan du godkänner dessa Villkor, och i så fall bedömer vi att du har valt bort skiljedomsförfarande. Ditt beslut att välja bort denna skiljedomsbestämmelse kommer inte att påverka din relation med X eller leveransen av funktioner eller tjänster till dig av X negativt. Om du väljer bort dessa bestämmelser kommer X inte heller att vara bundet av dem.

Ändringar av detta Avsnitt. Vi kommer att varsla 60 dagar i förväg om alla väsentliga ändringar av detta tvistlösningsavtal. Ändringarna kommer att träda i kraft den 60:e dagen och kommer endast att gälla framtida anspråk som uppstår efter den 60:e dagen.

Lagval. DESSA VILLKOR GÄLLER EN MELLANSTATLIG HANDELSTRANSAKTION. DEN FEDERALA SKILJEDOMSLAGEN OCH RÄTTSPRAXISEN STYR TOLKNINGEN OCH VERKSTÄLLIGHETEN AV DESSA SKILJEDOMSBESTÄMMELSER, UTAN AVSEENDE PÅ DELSTATLIG LAGSTIFTNING. I den mån statlig materiell lag tillämpas på en tvist, ska lagen i delstaten Texas tillämpas, utan hänsyn till lagkonflikter.

Fortsatt giltighet. Detta tvistlösningsavtal fortsätter att gälla när relationen mellan dig och X upphör, inklusive uppsägning eller avregistrering av alla tjänster eller meddelanden som tillhandahålls av X.

 

14. Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan. Vi meddelar dig om väsentliga ändringar, till exempel via ett meddelande i tjänsten eller ett e-postmeddelande till den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Om du väljer att fortsätta delta i programmet efter att ändringarna har trätt i kraft betraktas det som att du har godkänt sådana ändringar. Om du inte finner att vissa ändringar är acceptabla behöver du inte delta i Programmet. Lämna ett skriftligt meddelande till X genom att skriva till Betalsupporten.

Villkoren för intäktsdelning är skrivna på engelska men görs tillgängliga på flera språk via översättning. X försöker se till att översättningarna är så identiska som möjligt med den engelska originalversionen. Men förekommer det avvikelser eller inkonsekvenser är det den engelska versionen av Villkoren för intäktsdelning som gäller. Du accepterar att engelska är referensspråket för tolkningen och konstruktionen av Villkoren för intäktsdelning.

 

15. Du är inte vår anställd

Du förstår att din relation med oss enbart är att du är en användare av våra tjänster och är en oberoende juridisk person. Du är inte anställd hos oss. Ingen byrå, inget partnerskap eller samriskföretag är tänkt eller skapas genom dessa villkor eller att du deltar i programmet. Du behåller alla rättigheter och skyldigheter för ditt innehålls art och laglighet, sättet på vilket det skapas och erbjuds och om du bestämmer dig för att erbjuda det överhuvudtaget. 

 

16. Övrigt

a. Återkoppling. Du kan ge X kommentarer angående programmet och användningen av funktioner och tjänster som tillhandahålls av X ("Feedback"). Du accepterar att X och företagets utsedda personer har rätt att kopiera, modifiera, skapa härledda verk av, offentligt visa, avslöja, distribuera, licensiera och underlicensiera, införliva och på annat sätt använda återkopplingen, däribland härledda verk från denna, för alla kommersiella och icke-kommersiella ändamål utan förväntningar på betalning, eller tack, av något slag av eller till dig. Inget i detta avtal hindrar X från att utveckla funktioner, produkter eller tjänster som kan konkurrera med dina eller någon slutanvändares funktioner, produkter eller tjänster.

b. Gällande lag.

  • Dessa Villkor kommer att styras av lagarna i delstaten Texas, och alla Tvister som uppstår mellan dig och X kommer att omfattas av avsnitt 13 ovan (Tvistlösningsavtal)

  • Om du bor i en EU-medlemsstat, ett EFTA-land eller Förenade kungariket kommer de tvingande lagarna i ditt bosättningsland att gälla och rättsliga förfaranden kan väckas vid relevanta domstolar enligt lagarna i ditt bosättningsland. 

  • Om du bor utanför USA, en EU-medlemsstat, en EFTA-stat eller Storbritannien kommer dessa villkor att styras av lagarna i delstaten Texas.

c. Meddelanden. Eventuella meddelanden till X ska skickas till X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, Attn: Legal Department, som vanligt brev eller flygpost eller skickas med kurir över natten. En kopia ska skickas per e-post till legalnotices@X.com och anses ha inkommit när de mottas. Meddelanden till dig kan ges genom e-post till den e-postadress som är kopplad till ditt X-konto, eller genom att skicka ett meddelande till ditt X-konto eller X-tjänsten, och anses vara mottaget när det skickas (för e-post) eller anslås.

d. Avstående. Underlåtenhet av X att upprätthålla någon rätt eller bestämmelse i dessa villkor ska inte betraktas som att vi har avstått från denna rätt eller bestämmelse. X avstående av någon försummelse innebär inte avstående från någon efterföljande försummelse.

e. Fortsatt giltighet; Avskiljbarhet. Eventuella förpliktelser, som uttryckligen eller till sin natur fortsätter att vara giltiga när dessa villkor har sagts upp, ska fortsätta vara giltiga och gällande efteråt. Icke verkställbara bestämmelser kommer att ändras för att återspegla parternas avsikter, och återstående bestämmelser i dessa villkor kommer att fortsätta att gälla fullt ut.

f. Överlåtelse. Du får inte överlåta eller överföra dessa villkor, eller några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dem, och alla sådana försök är ogiltiga.

g. Force majeure. Ingen av parterna kommer att hållas ansvarig för någon försening eller uraktlåtenhet eller bristande utförande av sina skyldigheter enligt dessa villkor på grund av orsaker utanför deras rimliga kontroll, däribland händelser utanför mänsklig kontroll, samhällsfienders handlingar, myndighetshandlingar, brand, översvämning, epidemier (inklusive covid-19), karantänrestriktioner, strejker, tumult i samhället, terroristhandlingar eller hot om sådana, avbruten eller försenad telekommunikation eller felande teknisk utrustning eller infrastruktur, eller fraktembargon (” force majeure-händelse”), och varje part ska vara befriad från att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal under den tid som en sådan force majeure-händelse pågår. Om Force Majeure-händelsen hindrar dig från att tillhandahålla ditt prenumerationskonto som representerat av dig, kommer du inte att vara berättigad att ta emot intäkter för någon av de prenumerationer på ditt prenumerationskonto som avbryts eller på annat sätt inte utförs som representerat av dig.

h. Hela avtalet. Dessa villkor (inklusive X:s användaravtal som hänvisas till häri) utgör hela överenskommelsen mellan X och dig vad avser ämnet för dessa villkor och införlivar och ersätter alla tidigare meddelanden, överenskommelser och avtal mellan parterna angående ämnet, båda skriftliga och muntliga.