Pogoji delitve prihodkov od oglasov

goglobalwithtwitterbanner

Začetek veljavnosti: 22. maj 2024

 

Pogoji delitve prihodkov od oglasov

Ti pogoji delitve prihodkov od oglasov (»pogoji«) so sklenjeni med vami in družbo X Corp., v njenem imenu in v imenu njenih podružnic (skupaj imenovani »X« ali »mi«) ter urejajo vaše sodelovanje v programu delitve prihodkov od oglasov v storitvi X (»program«). V teh pogojih »podružnica« pomeni vsak subjekt, ki neposredno ali posredno nadzoruje družbo X oziroma je pod njenim nadzorom ali pod skupnim nadzorom z njo, »vi«, »vaš« ali »ustvarjalec« pa pomeni vas, posameznika, podjetje ali kakršen koli drug subjekt z računom X, ki sodeluje v programu. Če te pogoje sklepate v imenu subjekta, izjavljate in jamčite, da ste pooblaščeni v imenu tega subjekta.

Če želite sodelovati v programu, morate biti stari najmanj 18 let in izpolnjevati druge pogoje glede upravičenosti, navedene v 2. razdelku.

Za vaše sodelovanje v tem programu poleg teh pogojev veljajo tudi pogoji storitve X, pravilnik o zasebnosti družbe X, pravila in pravilniki družbe X, standardi monetizacije za ustvarjalce in vsi pravilniki, vključeni vanje (skupaj imenovani »uporabniška pogodba za X«).

Pozorno preberite te pogoje delitve prihodkov in se prepričajte, da razumete veljavne pogoje, določila in izjeme. ČE ŽIVITE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH, TI POGOJI VSEBUJEJO POMEMBNE INFORMACIJE, KI VELJAJO ZA VAS GLEDE REŠEVANJA SPOROV Z ZAVEZUJOČO ARBITRAŽO IN NE NA SODIŠČU, VKLJUČNO Z ODPOVEDJO PRAVICI DO VLAGANJA ZAHTEVKOV KOT SKUPINSKIH TOŽB IN PRAVICI DO ODJAVE TER OMEJITVIJO PRAVICE DO VLAGANJA ZAHTEVKOV PROTI DRUŽBI X VEČ KOT 1 LETO PO ZADEVNIH DOGODKIH, KAR VPLIVA NA VAŠE PRAVICE IN OBVEZNOSTI, ČE PRIDE DO KAKRŠNEGA KOLI SPORA Z DRUŽBO X. ZA PODROBNOSTI O TEH DOLOČBAH GLEJTE RAZDELEK 13.

 

1. Sprejemanje

S sodelovanjem v programu (če vas odobri X) ali kako drugače izrazite svoje sprejemanje (na primer s strinjanjem s temi pogoji ob prijavi v program, klikom na "Pridruži se in nastavi izplačila" itd. ), izjavljate in jamčite, da ste prebrali, razumeli in se strinjali, da vas ti pogoji zavezujejo. S sprejetjem teh pogojev soglašate še s tem, da družba X uporablja podatke, ki jih posredujete oziroma ki jih družba zbira ali sklepa o vas, na podlagi katerih presoja o vašem sprejemu v program. Če se ne strinjate, ne sodelujte v programu.

 

2. Program delitve prihodkov

X Ads Revenue Sharing vam omogoča delitev prihodkov od prikazov oglasov preverjenih uporabnikov, prikazanih v odgovorih na vsebino, ki jo objavite na X. Plačila vam izvedemo prek našega plačilnega partnerja, če delež prihodkov doseže določen prag med našim rednim razporedom izplačil. X lahko po lastni presoji kadar koli spremeni ali prekliče program, tudi zaradi poslovnih, finančnih ali pravnih razlogov. 

 

3. Upravičenost, prijava in preklic

Če želite biti upravičeni do plačila deleža prihodkov od oglasov, so morale vaše objave v storitvi X v zadnjih treh mesecih ustvariti več kot 5 milijonov prikazov, imeti morate več kot 500 sledilcev, biti morate naročeni na storitev Premium ali storitev za preverjene organizacije in pri našem ponudniku obdelave plačil morate imeti račun. Poleg tega morate pred izplačilom opraviti preverjanje identitete, vaš račun pa bo pregledan, s čimer se med drugim na primer prepričamo, da vaša objavljena vsebina ne krši uporabniške pogodbe za X. Zahteve za upravičenost do programa najdete v našem centru za pomoč in se lahko občasno spremenijo, vključno zaradi poslovnih, finančnih ali pravnih razlogov. 

Za vključitev v program morate dodatno izpolnjevati na primer naslednje pogoje: 

  • morate biti v podprti državi,

  • morate imeti aktiven račun pri našem ponudniku obdelave plačil (plačila bodo izvedena prek našega ponudnika obdelave plačil, zanje pa veljajo njegovi pogoji),

  • morate imeti račun X, ki ostane aktiven in v skladu z uporabniško pogodbo za X,

  • morate biti naročeni na storitev Premium ali storitev za preverjene organizacije in

  • v zadnjih 3 mesecih morate imeti združeno v svojih objavah 5 milijonov prikazov.

Če vaš račun ne izpolnjuje pogojev glede primernosti ali krši uporabniško pogodbo za X, boste o tem obveščeni po e-pošti. Družbi X se boste lahko pisno pritožili, in sicer z odgovorom na e-poštno sporočilo, ki vam ga bomo poslali. Če se ne pritožite ali zavrnemo vašo pritožbo, se ne boste mogli pridružiti programu. X si pridržuje pravico do zavrnitve vlog po lastni presoji, tudi zaradi poslovnih, finančnih ali pravnih razlogov.

Če vaš sodelujoči račun krši naša pravila in pravilnike, vključno z uporabniško pogodbo za X, vas bomo obvestili in začasno ustavili vaše sodelovanje v programu. Družbi X se boste lahko pisno pritožili, in sicer z odgovorom na e-poštno sporočilo, ki vam ga bomo poslali, v katerem morate navesti smiselne dokaze o tem, da je treba vaš račun obnoviti. Če dokazi ne bodo zadostni ali se ne boste odzvali, bomo preklicali vaše sodelovanje in vam blokirali možnost sodelovanja v prihodnosti. 

Če želite preklicati sodelovanje v programu, lahko to storite tako, da v vodniku središča za pomoč upoštevate navodila za preklic. Ob preklicu vam bodo izplačana preostala sredstva nad minimalnim zneskom 10,00 USD. Odpovedujete se svoji pravici do vseh drugih sredstev. 

Upoštevajte, da zaposleni v družbi X, pri ponudnikih naših storitev in v podružnicah podjetja niso upravičeni do sodelovanja v programu, razen če to predhodno odobri pooblaščeno osebje družbe X.

 

4. Nekatera pravila in omejitve

Vaš delež prihodkov iz tega programa ni prenosljiv med X računi.

Vaše sodelovanje v programu ne sme kršiti veljavnih zakonov, pravil ali predpisov. Sami ste odgovorni za vsako kršitev veljavnih zakonov, pravil ali predpisov s strani vas ali vašega računa. Na podlagi zakonov ali pravilnikov za preprečevanje pranja denarja, sankcije ali boj proti goljufijam lahko uvedemo dodatne omejitve, med drugim lahko blokiramo vsako transakcijo, za katero se med drugim ugotovi, da gre za goljufivo ali nezakonito dejavnost ali morebitno goljufivo ali nezakonito dejavnost. Iz našega izračuna delitve prihodkov lahko zadržimo kakršno koli dejavnost, za katero menimo, da je bila posledica kakršne koli kršitve uporabniške pogodbe za X ali za katero menimo, da lahko vključuje kršitev katerega koli zakona in/ali kateri koli prihodek, ustvarjen z vsebino iz kakršnih koli blokiranih transakcij. V programu ne smete sodelovati, če ste oseba, s katero osebe iz ZDA ne smejo poslovati na podlagi gospodarskih sankcija, kar vključuje sankcije, ki jih izvaja Urad za nadzor tujega premoženja (ang. Office of Foreign Assets Control) pri Ministrstvu za finance ZDA ali kateri koli drug pristojni organ za sankcije (»prepovedana oseba«), vendar ni omejeno nanje. To med drugim vključuje osebe, ki imajo prebivališče v naslednjih državah in regijah, so njihovi državljani ali običajno prebivajo v njih: Kuba, Iran, regija Krim v Ukrajini, Severna Koreja in Sirija. Izjavljate in jamčite, da niste prepovedana oseba. V programu ne smete sodelovati, če delate za vladno institucijo, ste izvoljeni uradnik, ste politična stranka ali se ukvarjate z volilno dejavnostjo. 

Kršitev katerega koli od zgornjih pravil in omejitev lahko povzroči prekinitev vašega sodelovanja v programu in/ali vašo upravičenost do prejema kakršnega koli deleža prihodka. 

 

5. Plačila

Plačilo deleža prihodkov od oglasov temelji na številu prikazov oglasov, ki so jih videli preverjeni uporabniki, v odgovorih na objave. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo strukturo našega izračuna plačil, vključno z na primer dodajanjem ali odstranjevanjem vrst prihodkov, iz katerega koli razloga, vključno s poslovnimi, finančnimi ali pravnimi razlogi. Prosimo, obiščite Center za pomoč za najnovejše informacije. 

Izplačila se izplačajo kot neto vrednost, ki ne vključuje stroškov obdelave izvajalca plačilnih storitev. Če se ugotovi, da s promoviranimi objavami oziroma ročnimi, avtomatiziranimi ali drugimi načini umetno povečujete število ogledov svojih objav ali manipulirate s platformo tako, da spreminjate oglede svojih objav, vam bodo vsi dolgovani zneski odvzeti in izključeni boste iz programa. Če družba X kadar koli ugotovi, da je pri vsebini prišlo do manipuliranja, kar med drugim na primer vključuje uporabo botov ali drugih avtomatiziranih načinov, ali umetnega povečanja, si družba X pridržuje pravico, da prilagodi morebitna prihodnja plačila ali plačila začasno ustavi.

Izplačila se izvajajo redno. Ko zaslužite več kot 10,00 USD, ste upravičeni do prenosa denarja z računa pri ponudniku obdelave plačil na vaš zunanji bančni račun. Računi, ki ne dosežejo praga prikazov, ostanejo v programu in se iz programa ne odstranijo, vendar pa se zbrana sredstva pod 10 USD ne izplačajo.

X si pridržuje pravico, da vam po lastni presoji kadar koli izda izplačila, vključno zaradi poslovnih, finančnih ali pravnih razlogov.

X uporablja plačilni procesor tretje osebe ("plačilni procesor"), da vam izplača svoj delež prihodkov. Če želite biti del programa, morate najprej ustvariti račun pri ponudniku obdelave plačil, ki od vas zahteva, da izpolnite določene zahteve za preverjanje identitete, na primer posredujete dokazilo o identiteti in/ali prebivališču. Če ponudniku obdelave plačil posredujete naslov zunaj zvezne države Kalifornija, potrjujete, da storitve v skladu s temi pogoji izvajate zunaj zvezne države Kalifornija.  Ponudniku obdelave plačil boste morali predložiti tudi podatke o plačilu in davkih. Če družba X ali ponudnik obdelave plačil v postopku priprave plačila ali pozneje ugotovi, da vam plačil iz kakršnega koli razloga ni mogoče izvesti, ne morete sodelovati v programu. S sprejetjem teh pogojev izrecno pooblaščate družbo X za dostop do podatkov o dejavnosti in transakcijah na vašem računu, povezanim s ponudnikom za obdelavo plačil, ter za izvajanje drugih dejavnosti v zvezi z obdelavo in spremljanjem plačil od deleža prihodkov v skladu s temi pogoji. 

 

6. Davki in pristojbine

Če je to ustrezno, ste odgovorni za plačilo veljavnih davkov (kot je opredeljeno spodaj), ki jih davčnim organom dolgujete zaradi prejema kakršnega koli plačila deleža prihodka, ki ste ga ustvarili, ali v povezavi z njim. X lahko od katerega koli zneska, ki vam ga je treba plačati, odbije ali zadrži vse davke, ki jih je morda zakonsko dolžan odtegniti ali zadržati, plačilo vam, zmanjšano s takimi odtegljaji ali zadržki, pa bo pomenilo celotno plačilo in poravnavo zneskov, ki jih je treba plačati v skladu s temi pogoji. Vsaka stranka bo drugi stranki posredovala vso davčno dokumentacijo, ki je razumno potrebna za izvajanje ali prejemanje plačil po tej pogodbi. Kot je uporabljeno zgoraj, »davki« pomenijo vse davke na dohodek, kolkovine, davke na prodajo, trošarine, davke na dodano vrednost ali druge davke, dajatve, bremenitve, pristojbine, odtegljaje ali zadržana plačila.

 

7. Prekinitev ali umik iz programa

Ti pogoji začnejo veljati na dan, ko jih s klikom sprejmete (ne glede na to, ali ste sprejeti v program ali ne) in veljajo, dokler jih ena od pogodbenic ne prekine, kot je določeno v tej pogodbi. Sodelovanje v programu lahko kadar koli prenehate s pisnim obvestilom družbi X, in sicer tako, da tukaj pišete plačljivi podpori. Družba X lahko po lastni presoji kadar koli prekine te pogoje z razlogom ali brez njega, če med drugim lažno predstavljate sebe ali svoj račun, kršite te pogoje, uporabniško pogodbo za X ali kakršno koli veljavno zakonodajo ali ne izpolnjujete več pogojev za sodelovanje v programu.

Poleg tega si pridržujemo pravico, da po lastni presoji omejimo število oglasov, ki se prikažejo v odgovorih na objave, ki se nanašajo na vaš račun, ali omejimo delež prihodka, ki vam ga lahko plačamo, vključno glede na obseg ali časovni okvir; začasno prekinemo, odstranimo ali onemogočimo dostop do vašega računa ali vam prenehamo omogočati sodelovanje v celotnem programu ali njegovem delu; vas odstranimo iz programa; in/ali zadržimo, začasno prekinemo, povrnemo ali pobotamo plačila deleža prihodkov (vključno z vsemi zneski, ki bi jih bilo mogoče pripisati preteklemu ali prihodnjemu računu ali na podlagi njih), če menimo, da vi ali vaš račun krši te pogoje, uporabniško pogodbo za X ali kakršno koli veljavno zakonodajo. Za zgoraj navedena dejanja ne prevzemamo odgovornosti.

Ob prenehanju veljavnosti teh pogojev in/ali vašega sodelovanja v programu: (a) pravice in obveznosti iz teh pogojev takoj prenehajo, (b) vse obveznosti, nastale pred datumom začetka veljavnosti prenehanja, ostanejo v veljavi, ob upoštevanju naslednjega: (i) če ste v času prenehanja veljavnosti teh pogojev dosegli najnižji prag plačila, vam bo ponudnik obdelave plačil poskušal plačati neplačane zneske.  Če vam ponudnik obdelave plačil ne more nakazati plačila zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati, boste samodejno izgubili vse take zneske in družba X ne bo dolgovala vseh teh zneskov; ali (ii) če še niste dosegli najnižjega praga plačila, vam ne bo izplačan ali dolgovan noben znesek. 

 

8. Zaupnost


Med sodelovanjem v programu in po njem ne smete razkriti nobenih lastniških in/ali nejavnih informacij družbe X, ki so vam bile posredovane ali do katerih imate dostop v povezavi s programom (»zaupne informacije«), razen če to pisno pooblasti družba X ali če to zahteva zakon ali sodni nalog, pod pogojem, da boste: (a) družbo X nemudoma pisno obvestili o zahtevi po razkritju in (b) razkrili samo tisti del zaupnih informacij, ki ga zahteva zakon. Družbo X morate nemudoma obvestiti o vsaki dejanski ali domnevni zlorabi ali nepooblaščenem razkritju zaupnih informacij. Po prenehanju veljavnosti teh pogojev in/ali vašega sodelovanja v programu boste nemudoma uničili ali izbrisali vse zaupne informacije, ki so v vaši lasti ali pod vašim nadzorom.

 

9. Zavrnitev odgovornosti

IZRECNO POTRJUJETE, DA SO PROGRAM IN NAROČNINE (ALI NJIHOVE FUNKCIJE) LAHKO EKSPERIMENTALNE NARAVE IN/ALI V BETA FAZI, IN SE STRINJATE, DA DO PROGRAMA IN NAROČNIN DOSTOPATE IN/ALI JIH UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SO PROGRAM IN NAROČNINE ZAGOTOVLJENI »TAKI, KOT SO« IN »KOT SO NA VOLJO«, Z VSEMI NAPAKAMI IN BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA. X CORP. ZAVRAČA VSA IZRECNA ALI NAKAZANA JAMSTVA IN POGOJE GLEDE PRODAJNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITVE OZIROMA JAMSTVA IN POGOJE, KI BI IZHAJALI IZ UPORABE ALI IZPOLNJEVANJA POGODBE. X CORP. NE DAJE NOBENIH JAMSTEV ALI ZAGOTOVIL IN ZAVRAČA VSO ODGOVORNOST GLEDE: (I) POPOLNOSTI, TOČNOSTI, RAZPOLOŽLJIVOSTI, PRAVOČASNOSTI, VARNOSTI OZIROMA ZANESLJIVOSTI PROGRAMA IN NAROČNIN TER (II) TEGA, ALI BODO PROGRAM ALI NAROČNINE IZPOLNILE VAŠE ZAHTEVE OZIROMA ALI BODO NA VOLJO NEPREKINJENO, VARNO OZIROMA BREZ NAPAK. X CORP. NE NADZORUJE, POTRJUJE ALI SPREJEMA VAŠEGA NAROČNIŠKEGA RAČUNA (VKLJUČNO S KAKRŠNO KOLI VSEBINO, FUNKCIJAMI ALI PREDNOSTIMI V NJEM).

 

10. Omejitev odgovornosti


V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SUBJEKTI DRUŽBE X NISO ODGOVORNI ZA NOBENO POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI KAZENSKO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKA ALI PRIHODKOV, KI JE NASTALA NEPOSREDNO ALI POSREDNO, ALI IZGUBO PODATKOV, UPORABE ALI DOBREGA IMENA OZIROMA DRUGE NEMATERIALNE IZGUBE, KI SO POSLEDICA (i) VAŠEGA DOSTOPA DO PROGRAMA, NJEGOVE UPORABE ALI SODELOVANJA V NJEMU (ALI NEZMOŽNOSTI DOSTOPA, UPORABE ALI SODELOVANJA); (ii) KAKRŠNEGA KOLI RAVNANJA ALI VSEBINE KAKRŠNE KOLI TRETJE OSEBE V STORITVAH X, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE KAKRŠNO KOLI OBREKLJIVO, ŽALJIVO ALI NEZAKONITO RAVNANJE DRUGIH UPORABNIKOV ALI TRETJIH OSEB; (iii) VSEBINE, PRIDOBLJENE IZ STORITEV X; ALI (iv) NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA, UPORABE ALI SPREMEMBE VAŠIH PRENOSOV ALI VSEBINE. V NOBENEM PRIMERU SKUPNA ODGOVORNOST SUBJEKTOV DRUŽBE X NE PRESEGA STO AMERIŠKIH DOLARJEV (100,00 USD) ALI MOREBITNEGA ZNESKA, KI VAM GA JE DRUŽBA X PLAČALA V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH V SKLADU S TEMI POGOJI PRED DOGODKOM, KI JE PODLAGA ZA ZAHTEVEK. OMEJITVE IZ TEGA PODRAZDELKA VELJAJO ZA VSE TEORIJE ODGOVORNOSTI, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJIJO NA GARANCIJI, POGODBI, STATUTU, ŠKODNEM DEJANJU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI DRUGEM IN NE GLEDE NA TO, ALI SO BILI SUBJEKTI DRUŽBE X OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE IN TUDI ČE SE UGOTOVI, DA TUKAJ NAVEDENO PRAVNO SREDSTVO NI IZPOLNILO SVOJEGA OSNOVNEGA NAMENA. »SUBJEKTI DRUŽBE X« SE NANAŠAJO NA DRUŽBO X, NJENO MATIČNO DRUŽBO, PODRUŽNICE, POVEZANA PODJETJA, URADNIKE, DIREKTORJE, ZAPOSLENE, ZASTOPNIKE, PREDSTAVNIKE, PARTNERJE IN DAJALCE LICENC.

VELJAVNA ZAKONODAJA NA OBMOČJU VAŠE SODNE PRISTOJNOSTI MORDA NE DOPUŠČA DOLOČENIH OMEJITEV ODGOVORNOSTI. V OBSEGU, KI GA ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA NA OBMOČJU VAŠE SODNE PRISTOJNOSTI, ZGORAJ NAVEDENO NE OMEJUJE ODGOVORNOSTI SUBJEKTOV DRUŽBE X ZA GOLJUFIJO, GOLJUFIVO ZAVAJANJE, SMRT ALI TELESNO POŠKODBO ZARADI NAŠE MALOMARNOSTI, HUDE MALOMARNOSTI IN/ALI NAMERNEGA RAVNANJA. V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, JE NAJVEČJA SKUPNA ODGOVORNOST SUBJEKTOV DRUŽBE X ZA VSA JAMSTVA, KI JIH NI MOGOČE IZKLJUČITI, OMEJENA NA STO AMERIŠKIH DOLARJEV (100,00 USD).

 

 

11. Zastopanja in garancije


Izjavljate in jamčite, da: (a) imate ali ste pridobili in boste ohranili vse pravice, pooblastila in licence, ki so potrebni za izpolnjevanje vaših obveznosti v skladu s temi pogoji ter za ponujanje, gostovanje in monetizacijo vašega računa v povezavi s programom brez nadaljnjih plačil, ki bi jih morala družba X zagotoviti kakršni koli tretji osebi, (b) so vse informacije, ki ste jih posredovali družbi X in/ali ponudniku obdelave plačil za prijavo in sodelovanje v programu, pravilne, točne, popolne in vedno aktualne, (c) ste stari vsaj osemnajst (18) let, (d) imate vse potrebne pravice, pooblastila in pristojnost za sklenitev teh pogojev, (e) pri izvajanju vseh navedenih dejanj upoštevate in boste še naprej upoštevali vse veljavne zakone, pravila, statute, odloke, predpise in etične obveznosti (kar med drugim vključuje vse ustrezne zakone o varstvu podatkov in zasebnosti; zakone, ki veljajo za natečaje, promocije ali nagradne igre; zakone o oglaševanju ter pravila in predpise Zvezne komisije za trgovino (ang. Federal Trade Commission, FTC), kot so vodniki komisije FTC glede uporabe zaznamkov in pričevanj v oglaševanju), in ne boste povzročili, da družba X in/ali ponudnik obdelave plačil krši kar koli od zgoraj navedenega, (f) boste vedno upoštevali uporabniško pogodbo za X in (g) vaš račun ne bo kršil pravic nobene tretje osebe (vključno z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, storitveno znamko, poslovno skrivnostjo, pogodbo, zasebnostjo ali pravicami do objave) oziroma ne bo vseboval nikakršnega gradiva, ki bi lahko, če bi se sklicevali nanj, povzročilo škodo ali poškodbe kakršne koli osebe ali premoženja.

 

12. Odškodnina


Strinjate se, da boste subjekte družbe X (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovano »odškodovane osebe«) odvezali odgovornosti za vse zahtevke, odgovornosti, izgubo in stroške tretjih oseb (vključno z odškodninami, zneski poravnave in razumnimi pravnimi stroški), vloženimi proti kateri koli odškodovani osebi, ki izhajajo iz ali so povezani z: (a) vašim sodelovanjem v programu, (b) kršitvijo vaših zagotovil, jamstev in obveznosti, kot je določeno v teh pogojih, ali (c) vašo malomarnostjo ali napačnim ravnanjem. Za vaše odškodninske obveznosti v skladu s temi pogoji velja naslednje: (i) odškodovane osebe vas takoj pisno obvestijo o zahtevku, pri čemer vas morebitna zamuda pri obveščanju ne odvezuje vaših odškodninskih obveznosti, pod pogojem, da taka zamuda bistveno ne vpliva na vašo zmožnost obrambe v takem zahtevku, (ii) odškodovane osebe razumno sodelujejo z vami pri obrambi in poravnavi takega zahtevka in (iii) družbi X dovolite, da po svoji izbiri sodeluje pri obrambi in poravnavi takega zahtevka ter ju nadzoruje. Brez predhodnega pisnega soglasja odškodovanih oseb ne boste poravnali nobenega takega zahtevka, ki bi lahko ogrozil interese odškodovanih oseb; pod pogojem, da odškodovane osebe na vašo zahtevo in stroške razumno sodelujejo pri taki obrambi ali poravnavi.

 

13. Sporazum o reševanju sporov – Zavezujoča arbitraža in opustitev skupinske tožbe

TA RAZDELEK VELJA ZA VAS SAMO, ČE ŽIVITE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE.  POZORNO PREBERITE TA RAZDELEK – LAHKO POMEMBNO VPLIVA NA VAŠE ZAKONSKE PRAVICE, VKLJUČNO S PRAVICO DO VLOŽITVE TOŽBE NA SODIŠČU.

Splošno. Naslednje določbe so pomembne v zvezi s sporazumom med vami in družbo X glede funkcij in storitev X, ki so navedene v teh pogojih. V skladu s spodnjimi določbami, vključno z izjemami, določenimi v tem razdelku, se vi in ​​X strinjata, da bosta razpravljala o vseh sporih, zahtevkih ali polemikah, ki izhajajo iz ali so povezani s temi pogoji in/ali vašim sodelovanjem v programu (posamezno "spor" ali več kot enega, "Spori").

Začetno reševanje sporov. Večino sporov med vami in družbo X je mogoče rešiti na neformalen način. Tukaj se lahko obrnete na plačljivo podporo. Ko se obrnete na nas, na kratko opišite naravo in razloge za svoje pomisleke, navedite svoje podatke za stik in želeno pomoč. Stranki si bosta s tem postopkom podpore po najboljših močeh prizadevali za rešitev katerega koli spora, razen izvzetega spora. Vi in mi se strinjamo, da je v tem neformalnem postopku potrebno sodelovanje v dobri veri in da mora biti zaključen, kot je navedeno zgoraj, preden lahko katera koli pogodbenica sproži arbitražo v zvezi s katerim koli sporom.

ZAVEZUJOČA ARBITRAŽA. Če v tridesetih (30) dneh od začetka neformalnega reševanja spora skladno z zgoraj navedeno določbo o začetnem reševanju sporov z vami ne moremo doseči dogovorjene rešitve v zvezi s sporom, lahko vi ali mi sprožimo zavezujočo arbitražo, ki bo edini način reševanja sporov v skladu s spodaj navedenimi pogoji in razen za zahtevke, vložene na sodišču za spore majhne vrednosti ali izvzete spore, razen če odstopite od tega. Natančneje, vsi spori bodo dokončno rešeni izključno z zavezujočo arbitražo, ki jo upravlja Ameriško arbitražno združenje ("AAA") v New Yorku, NY, in prek enega samega medsebojno dogovorjenega arbitra, v skladu z določbami Pravil potrošniške arbitraže AAA, na voljo na www.adr.org ali pokličite AAA na 1.800.778.7879, razen kot je navedeno spodaj. VI IN X SE IZRECNO ODPOVEDUJETA PRAVICI DO SOJENJA PRED POROTO ALI SODNIKOM, RAZEN GLEDE IZVZETIH SPOROV.

Razen v zvezi z izvzetimi spori je za reševanje vseh sporov, kar med drugim vključuje trditve, da so vsi ti pogoji ali kateri koli njihov del nični ali izpodbojni ali da je spor predmet arbitraže, je izključno pristojen arbiter in ne nobeno zvezno, državno ali lokalno sodišče ali agencija. Arbiter je pooblaščen, da odobri kakršno koli pravno pomoč, ki bi bila na voljo na sodišču v skladu z zakonom ali pravičnostjo, pod pogojem, da je taka pravna pomoč (vključno s sodno prepovedjo) omejena na vaše individualne okoliščine. Ne glede na zahteve te določbe o arbitraži lahko v primeru, da spor vključuje zahtevek za javno sodno prepoved, ta zahtevek izločite iz arbitražnega postopka in ga vložite pri katerem koli sodišču z ustrezno pristojnostjo. Arbitražna razsodba je pisna in zavezujoča za stranke ter se lahko vnese kot sodba na katerem koli pristojnem sodišču.

ZAHTEVEK ZOPER DRUŽBO X MORATE VLOŽITI V ROKU ENEGA LETA, RAZEN ČE ODSTOPITE OD TEGA.  Vsak zahtevek zoper družbo X morate vložiti v enem (1) letu po datumu nastanka zahtevka, razen če veljavna zakonodaja določa, da običajnega zastaralnega roka za zahtevek ni mogoče sporazumno skrajšati. Če zahtevka ne vložite v tem roku, se v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, odpovedujete vsem pravicam, ki jih imate v zvezi s takim zahtevkom, in družba X ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s takim zahtevkom.

Postopek in stroški vložitve. Če želite začeti arbitražo, lahko dobite navodila za predložitev na spletnem mestu https://adr.org/Support. Družba X bo plačala potrošnikovo začetno pristojbino za vložitev tožbe v višini 200 USD, vendar se stranki ne glede na pravila AAA o nasprotnem strinjata, da si enakovredno razdelita vse druge stroške arbitraže, vključno s honorarji in stroški arbitra, razen v obsegu, ki ga zahteva zakon. Za odločanje o vseh sporih, ki nastanejo v zvezi z razdelitvijo stroškov in izdatkov, vključno s honorarji in stroški arbitra, je izključno pristojen arbiter (in ne Ameriško arbitražno združenje - AAA). Če arbiter ugotovi, da so bili zahtevki vloženi za namene nadlegovanja ali so bili očitno neresni, lahko arbiter prerazporedi svoje nadomestilo in upravne stroške, vključno s stroški vložitve in zaslišanja, kot je določeno v Pravilih potrošniške arbitraže AAA.  Stranki razumeta, da bi imeli brez te obvezne določbe pravico do tožbe na sodišču in do sojenja s poroto. Razumeta tudi, da lahko v nekaterih primerih stroški arbitraže presežejo stroške sodnega postopka in da je pravica do razkritja morda bolj omejena pri arbitraži kot na sodišču.

Lokacija. Arbitraža poteka samo na podlagi dokumentov, lahko pa se odločite za vodenje postopka po telefonu, prek videoklica ali z osebno udeležbo.  Pri arbitraži z osebno udeležbo postopek poteka v mestu ali okrožju, kjer prebivate, ali, če ne prebivate v Združenih državah Amerike, v okrožju New York v zvezni državi New York.

Odpoved skupinski tožbi. VI IN MI SE NADALJE STRINJAMO, DA SE LAHKO KAKRŠNI KOLI ZAHTEVKI VLOŽIJO SAMO INDIVIDUALNO IN NE V IMENU ALI KOT DEL SKUPINSKE TOŽBE ALI DRUGE ZASTOPNIŠKE TOŽBE. POGODBENICI SE IZRECNO ODPOVEDUJETA SVOJI PRAVICI DO VLOŽITVE SKUPINSKE TOŽBE ALI ISKANJA PRAVNE ZAŠČITE NA SKUPINSKI OSNOVI. Razen če se vi in mi s tem pisno strinjamo, arbiter ne sme združiti postopkov ali zahtevkov več kot ene osebe in ne sme drugače voditi nobene oblike zastopniškega ali skupinskega postopka.

Ločljivost. Če se ugotovi, da katerega koli dela tega sporazuma o reševanju sporov ni mogoče uveljaviti v zvezi z določenim zahtevkom za pravno zaščito ali pravnim sredstvom (kot je sodna prepoved), se ta zahtevek ali pravno sredstvo (in samo ta zahtevek ali pravno sredstvo) loči in ga je treba vložiti pri sodišču z ustrezno pristojnostjo, vse druge zahtevke pa je treba obravnavati v arbitraži.

Izjema – izvzeti spori in zahtevki na sodišču za spore majhne vrednosti - izbira pristojnega mesta. Ne glede na odločitev strank, da vse druge spore rešita z arbitražo, so vsi spori, zahtevki ali nesoglasja, ki izhajajo iz goljufije (»izvzeti spori«), v izključni pristojnosti zveznih ali državnih sodišč v okrožju New York, New York, Združene države Amerike, pri čemer se strinjate z osebno pristojnostjo teh sodišč in se odpovedujete ugovoru zaradi neprimernega sodišča.  Brez poseganja v zgoraj navedeno se strinjate, da lahko družba X po lastni presoji sproži kateri koli izvzet spor, ki ga imamo proti vam, na katerem koli pristojnem sodišču v Združenih državah Amerike.  Vsaka stranka lahko zahteva tudi pomoč na sodišču za spore majhne vrednosti za spore ali zahtevke v okviru pristojnosti tega sodišča.  

30-dnevna pravica do zavrnitve. Če ne želite, da so zgoraj navedene določbe o arbitraži za vas zavezujoče, lahko pisno obvestilo o svoji odločitvi za zavrnitev pošljete na naslednji naslov:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Če ste že bili sprejeti v program, lahko obvestilo o zavrnitvi pošljete tako, da se v svojem računu X pomaknete do možnosti za plačljivo podporo tukaj in jim pošljete sporočilo.

Vaše pisno obvestilo mora vključevati vaše ime, uporabniško ime za račun X, e-poštni naslov ali telefonsko številko, povezano z uporabniškim imenom za vaš račun, in jasno izjavo, da ne želite reševati sporov z družbo X.

Obvestilo morate poslati v 30 dneh od dne, ko sprejmete te pogoje, sicer ste zavezani k arbitraži sporov v skladu s pogoji teh določb. Obvestilo lahko pošljete tudi pred sprejetjem teh pogojev; v tem primeru bomo šteli, da ste se odpovedali arbitraži.  Vaša odločitev, da zavrnete to arbitražno določbo, ne bo negativno vplivala na vaše razmerje z družbo X ali na zagotavljanje funkcij ali storitev družbe X.  Če zavrnete te določbe, niso zavezujoče niti za družbo X.

Spremembe tega razdelka. O vseh pomembnih spremembah tega sporazuma o reševanju sporov vas bomo obvestili 60 dni vnaprej. Spremembe začnejo veljati 60. dan in se uporabljajo za naprej samo za zahtevke, ki nastanejo po 60. dnevu.

Izbira prava. TI POGOJI DOLOČAJO TRANSAKCIJO V MEDDRŽAVNEM TRGOVANJU. ZVEZNI ZAKON O ARBITRAŽI IN SODNA PRAKSA UREJATA RAZLAGO IN UVELJAVLJANJE TEH ARBITRAŽNIH DOLOČB BREZ UPOŠTEVANJA DRŽAVNE ZAKONODAJE. Če se za kateri koli spor uporablja materialno pravo zvezne države, se uporablja pravo zvezne države Texas, ne glede na kolizijske določbe.

Nadaljevanje veljavnosti. Ta sporazum o reševanju sporov velja tudi po koncu razmerja med vami in družbo X, vključno z odpovedjo ali odjavo od vseh storitev ali sporočil, ki jih zagotavlja družba X.

 

14. Sprememba pogojev

Pridržujemo si pravico, da občasno spremenimo te pogoje. O pomembnih spremembah vas bomo obvestili na primer prek obvestila v storitvi ali e-poštnega sporočila, poslanega na e-poštni naslov, ki je povezan z vašim računom. Vaše nadaljnje sodelovanje v programu po uveljavitvi sprememb pomeni, da se strinjate s temi spremembami. Če kakršne koli spremembe za vas niso sprejemljive, lahko prekinete sodelovanje v programu s pisnim obvestilom X tako, da pišete plačani podpori tukaj.

Pogoji delitve prihodkov so napisani v angleščini, vendar so s prevodi na voljo v več jezikih. Družba X si prizadeva, da bi prevodi čim bolj točno odražali izvirno angleško različico. Vendar pa ima v primeru kakršnih koli neskladij ali nedoslednosti prednost angleška različica pogojev delitve prihodkov od oglasov. Potrjujete, da bo angleščina referenčni jezik za razlago in sestavo pogojev o delitvi prihodkov.

 

15. Niste naš zaposleni

Razumete, da je vaše razmerje z nami izključno razmerje uporabnika naših storitev kot neodvisnega subjekta. Niste naš zaposleni. S temi pogoji ali z vašim sodelovanjem v programu ni predvideno ali ustvarjeno nobeno zastopstvo, partnerstvo ali skupno podjetje. Ohranite vse pravice in odgovornosti glede narave in zakonitosti svoje vsebine, načina, na katerega je ustvarjena in ponujena, ter glede odločitve, ali jo boste sploh ponudili. 

 

16. Razno

a. Povratne informacije. Družbi X lahko pošljete komentarje v zvezi s programom ter uporabo funkcij in storitev, ki jih družba ponuja (»povratne informacije«). Strinjate se, da lahko družba X in njeni pooblaščenci prosto kopirajo, spreminjajo, ustvarjajo izpeljana dela, javno prikazujejo, razkrivajo, distribuirajo, licencirajo in podlicencirajo, vključujejo in drugače uporabljajo povratne informacije, vključno z njihovimi izpeljanimi deli, za vse komercialne in nekomercialne namene, ne da bi vi pričakovali kakršno koli plačilo ali pripisovanje. Nič v tej pogodbi ne preprečuje X-u, da razvije funkcije, izdelke ali storitve, ki so lahko konkurenčne vam ali katerim koli funkcijam, izdelkom ali storitvam končnega uporabnika.

b. Veljavno pravo.

  • Te pogoje urejajo zakoni zvezne države Teksas, za vse spore, ki nastanejo med vami in družbo X, pa velja oddelek 13 zgoraj (Sporazum o reševanju sporov).

  • Če živite v državi članici EU, državi Efte ali Združenem kraljestvu, se uporablja veljavna zakonodaja v državi vašega stalnega prebivališča in lahko se sprožijo sodni postopki na ustreznih sodiščih v skladu z zakonodajo v državi vašega stalnega prebivališča. 

  • Če živite zunaj Združenih držav, države članice EU, države EFTE ali Združenega kraljestva, te pogoje urejajo zakoni zvezne države Teksas.

c. Obvestila. Vsa obvestila za družbo X morate poslati na naslov »X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department« po navadni ali letalski pošti ali z nočno pošto s kopijo po e-pošti na naslov legalnotices@X.com. Za izročena se štejejo ob prejemu. Obvestilo vam lahko pošljemo po e-pošti na e-poštni naslov, povezan z vašim računom X, ali z objavo sporočila v vašem računu X ali v storitvi X in se šteje za prejeto, ko je poslano (za e-pošto) ali objavljeno.

d. Odpoved. Nezmožnost družbe X do uveljavljanja katere koli pravice ali določbe iz teh pogojev se ne bo štela kot odpoved taki pravici ali določbi. Odpoved družbe X zahtevkom zaradi neizpolnjevanja obveznosti ne pomeni odpovedi v primeru nadaljnjega neizpolnjevanja obveznosti.

e. Nadaljevanje veljavnosti; ločljivost. Vse obveznosti, ki se izrecno ali po svoji naravi nadaljujejo po prenehanju veljavnosti teh pogojev, ostanejo v veljavi tudi po tem. Neizvršljive določbe bodo spremenjene tako, da odražajo namere pogodbenic, preostale določbe teh pogojev pa ostanejo v celoti veljavne.

f. Dodelitev. Teh pogojev ali katere koli vaše pravice ali obveznosti v skladu s temi pogoji ne smete dodeliti ali prenesti in vsak tak poskus bo ničen in neveljaven.

g. Višja sila. Nobena od pogodbenic ni odgovorna za nobeno zamudo ali neizpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s temi pogoji zaradi vzrokov, ki jih razumno ne more nadzorovati, kar med drugim vključuje naravne katastrofe, dejanja javnega sovražnika, vladne ukrepe, požar, poplave, epidemije (vključno s COVID-19), karantenske omejitve, stavke, civilne nemire, teroristična dejanja ali grožnje terorističnih dejanj, okvare ali zamude pri telekomunikacijski ali tehnični opremi ali infrastrukturi ali embargo na tovorni promet (»primer višje sile«) in vsaka pogodbenica je oproščena izpolnjevanja svojih obveznosti v skladu s temi pogoji za čas trajanja takega primera višje sile. Če vam primer višje sile onemogoča zagotavljanje vašega računa za naročnine, kot ga predstavljate, niste upravičeni do prejema prihodkov za nobeno naročnino na vaš račun za naročnine, ki je odpovedana ali kako drugače ni izvedena, kot jo predstavljate.

h. Celotna pogodba. Ti pogoji (vključno z uporabniško pogodbo za X, na katero se sklicujemo v tem dokumentu) predstavljajo celoten dogovor med družbo X in vami v zvezi z vsebino teh pogojev ter združujejo in nadomeščajo vsa predhodna pisna ali ustna sporočila, dogovore in sporazume med pogodbenicami v zvezi z vsebino.