Podmienky zdieľania výnosov z reklám

goglobalwithtwitterbanner

Dátum nadobudnutia účinnosti: 22. mája 2024

 

Podmienky podielu na príjmoch z reklám

Tieto Podmienky zdieľania príjmov z reklám („Podmienky“) sú medzi vami a spoločnosťou X Corp. v jej mene a v mene jej spoločností (súhrnne, „X“ alebo „my“) a riadia vašu účasť na programe zdieľania príjmov z reklám v službe X („Program“). V týchto Podmienkach „pridružený účet“ znamená akýkoľvek subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo ovláda, je ovládaný alebo je pod spoločnou kontrolou so spoločnosťou X, a „vy“, „váš“ alebo „tvorca“ predstavuje vás, jednotlivca, spoločnosť alebo akýkoľvek iný subjekt s účtom v službe X, ktorý je súčasťou Programu. Ak uzatvárate tieto podmienky v mene subjektu, zastupujete a zaručujete, že máte povolenie v mene tohto subjektu.

Ak sa chcete zúčastniť Programu, musíte mať aspoň 18 rokov a spĺňať ďalšie požiadavky na oprávnenosť uvedené v oddiele 2.

Okrem týchto Podmienok sa na vašu účasť v tomto programe vzťahujú Podmienky používania služby X, Zásady ochrany súkromia, X Pravidlá a zásady, Štandardy speňažovania tvorcov a všetky pravidlá, ktoré sú v nich zahrnuté (spoločne, „Zmluva s používateľom služby X“).

Prečítajte si tieto Podmienky podielu na príjmoch, aby ste sa uistili, že rozumiete platným zmluvným podmienkam, podmienkam a výnimkám.  AK ŽIJETE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH, TIETO PODMIENKY OBSAHUJÚ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ O RIEŠENÍ SPOROV PROSTREDNÍCTVOM ZÁVÄZNÉHO ROZHODCOVSKÉHO KONANIA A NIE NA SÚDE, VRÁTANE VZDANIA SA VÁŠHO PRÁVA NA UPLATNENIE NÁROKOV AKO SKUPINOVÝCH ŽALÔB A PRÁVA NA ODSTÚPENIE A OBMEDZENIA VÁŠHO PRÁVA NA UPLATNENIE NÁROKOV VOČI SLUŽBE X VIAC AKO 1 ROK PO VÝSKYTE PRÍSLUŠNÝCH UDALOSTÍ, ČO OVPLYVŇUJE VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI, AK VZNIKNE AKÝKOĽVEK SPOR SO SLUŽBOU X.  PODROBNOSTI O TÝCHTO USTANOVENIACH NÁJDETE V ODDIELE 13.

 

1. Prijatie

Účasťou v programe (ak ste schválení službou X) alebo iným vyjadrením vášho súhlasu (napríklad súhlasom s týmito Podmienkami pri uchádzaní sa o účasť v programe, kliknutím na „Pripojiť sa k nastaveniu výplatného plánu“ atď.) vyjadrujete a zaručujete, že ste si prečítali, porozumeli týmto Podmienkam a súhlasíte s nimi. Prijatím týchto Podmienok ďalej súhlasíte s tým, aby služba X na posúdenie vášho súhlasu s Programom používala údaje, ktoré ste jej poskytli, ktoré o vás zhromažďujeme alebo na základe ktorých môžeme vyvodiť závery. Ak nesúhlasíte, nezúčastňujte sa Programu.

 

2. Program zdieľania výnosov

Podiel na príjmoch z reklám v službe X vám umožňuje zdieľať príjmy zo zobrazení reklám overených používateľov, ktoré sa zobrazujú v odpovediach na príspevok, ktorý uverejníte v službe X. Platby sa vykonajú prostredníctvom nášho platobného partnera, ak sa dosiahne určitá hranica podielu na príjmoch počas nášho pravidelného výplatného plánu. X môže program kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia, a to aj z obchodných, finančných alebo právnych dôvodov. 

 

3. Oprávnenosť, Zaregistrovať sa a Zrušenie

Na to, aby ste mali nárok na vyplatenie podielu z príjmov z reklám, váš príspevok v službe X musí za posledné tri mesiace generovať kumulatívne viac ako 5 miliónov zobrazení, musíte mať viac ako 500 sledovateľov, musíte byť prihlásení na odber Premium alebo Overené organizácie a musíte si zriadiť účet u nášho spracovateľa platieb. Okrem toho musíte pred vyplatením vykonať overenie totožnosti a váš účet bude skontrolovaný, napríklad aj preto, aby sme sa uistili, že váš príspevok neporušuje Zmluvu s používateľom služby X. Požiadavky na spôsobilosť pre Program nájdete v našom Centre pomoci a môžu sa z času na čas zmeniť, a to aj z obchodných, finančných alebo právnych dôvodov. 

Ak sa chcete zapojiť do Programu, musíte navyše splniť napríklad nasledujúce podmienky: 

  • Musí byť v podporovanej krajine,

  • musíte mať aktívny účet u nášho spracovateľa platieb (platby sa vykonávajú prostredníctvom nášho spracovateľa platieb a podliehajú jeho podmienkam),

  • Musí mať účet X, ktorý zostane aktívny a v súlade so zmluvou používateľa X,

  • musíte sa prihlásiť na odber Premium alebo Overených organizácií a

  • musíte udržiavať 5 miliónov zobrazení na vašich kumulatívnych príspevkoch za posledné 3 mesiace.

Ak váš účet nespĺňa kvalifikačnú požiadavku alebo porušuje Zmluvu s používateľom služby X, budete upozornení e-mailom. Odvolanie budete môcť podať písomne spoločnosti X tak, že odpoviete na e-mail, ktorý vám zašleme. Ak sa neodvoláte alebo ak vaše odvolanie zamietneme, nebudete mať nárok na účasť v Programe. X si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosti podľa vlastného uváženia, a to aj z obchodných, finančných alebo právnych dôvodov.

Ak váš účastnícky účet porušuje naše pravidlá a zásady vrátane Zmluvy s používateľom služby X, upozorníme vás na to a pozastavíme vašu účasť v programe. V prípade, že sa chcete odvolať, budete mať možnosť napísať spoločnosti X a odpovedať na e-mail, ktorý vám zašleme, a uviesť zmysluplné dôkazy o tom, že váš účet by mal byť obnovený. Ak sú dôkazy nedostatočné alebo ak neodpoviete, zrušíme vašu účasť a zablokujeme oprávnenosť v budúcnosti. 

Ak chcete zrušiť svoju účasť v Programe, môžete tak urobiť podľa krokov na zrušenie prostredníctvom sprievodcu Centrum pomoci . Po zrušení vám budú vyplatené vaše zostávajúce prostriedky nad minimálnu sumu 10,00 USD. Vzdávate sa práva na všetky ostatné finančné prostriedky. 

Upozorňujeme, že zamestnanci spoločnosti X a Naše služby a firemne pridružené spoločnosti nie sú oprávnení na účasť v programe, pokiaľ to vopred neschvália oprávnení pracovníci spoločnosti X.

 

4. Niektoré pravidlá a obmedzenia

Váš podiel na výnosoch z tohto programu nie je prenosný medzi X účtami.

Vaša účasť v programe nesmie porušovať žiadne platné zákony, pravidlá alebo nariadenia. Zodpovedáte výlučne za akékoľvek porušenie platných zákonov, pravidiel alebo predpisov zo strany vás alebo vášho účtu. Na základe zákonov alebo zásad v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, sankciám alebo podvodom môžeme uložiť ďalšie obmedzenia vrátane, bez obmedzenia, môžeme zablokovať akúkoľvek transakciu, o ktorej rozhodne, že je podvodnou alebo nezákonnou činnosťou alebo potenciálne podvodnou či nezákonnou činnosťou, ale nie je na ňu obmedzená. Z nášho výpočtu zdieľania príjmov môžeme odoprieť akúkoľvek aktivitu, o ktorej sa domnievame, že bola spôsobená akýmkoľvek porušením užívateľskej zmluvy X, alebo o ktorej sa domnievame, že môže zahŕňať porušenie akéhokoľvek zákona a/alebo akékoľvek príjmy generované z obsahu z akýchkoľvek zablokovaných transakcií. Nemôžete sa zúčastniť programu, ak ste osobou, s ktorou nemajú americké osoby povolené obchodovať na základe ekonomických sankcií, vrátane, bez obmedzenia, sankcií spravovaných Ministerstvom zahraničných vecí Ministerstva financií Spojených štátov alebo iným príslušným orgánom pre sankcie (“Zakázaná osoba"). To zahŕňa, a to bez obmedzenia, osoby, ktoré sa nachádzajú v týchto krajinách a regiónoch, sú občanmi týchto krajín a regiónov alebo majú v týchto krajinách a regiónoch obvyklý pobyt: Kuba, Irán, Krymský región Ukrajiny, Severná Kórea a Sýria. Vyhlasujete a zaručujete, že nie ste zakázaná osoba. Programu sa nemôžete zúčastniť, ak pracujete pre vládnu inštitúciu, ste voleným predstaviteľom, ste politickou stranou alebo ste zapojený do akejkoľvek činnosti súvisiacej s voľbami. 

Porušenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených pravidiel a obmedzení môže viesť k ukončeniu vašej účasti v Programe a/alebo vašej oprávnenosti na získanie akéhokoľvek podielu na výnosoch. 

 

5. Platby

Platba za podiel na príjmoch z reklám je založená na počte zobrazení reklám zobrazených overenými používateľmi v odpovediach na príspevky. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť štruktúru nášho výpočtu platieb, vrátane napríklad pridania alebo odstránenia typov príjmov, z akéhokoľvek dôvodu vrátane obchodných, finančných alebo právnych dôvodov. Najaktuálnejšie informácie nájdete v Centre pomoci

Vyplácanie sa uskutočňuje po odpočítaní všetkých poplatkov za spracovanie poskytovateľom platieb. Ak sa zistí, že umelo navyšujete počet zobrazení svojich príspevkov prostredníctvom propagovaných príspevkov, manuálnych, automatizovaných alebo iných prostriedkov, alebo manipulujete s platformou s cieľom zmeniť zobrazenia svojich príspevkov, stratíte nárok na akúkoľvek čiastku, ktorá vám prináleží, a vaša účasť v programe bude ukončená. Ak v ktoromkoľvek bode X zistí, že obsah je manipulovaný, vrátane napríklad použitia robotov alebo iných automatizovaných prostriedkov, alebo umelo nafúknutý, X si vyhradzuje právo upraviť budúce platby alebo pozastaviť platbu.

Výplaty prebiehajú pravidelne. Keď zarobíte viac ako 10,00 USD, máte právo previesť peniaze z účtu spracovateľa platieb na svoj externý bankový účet.  Účty, ktoré nedosahujú limit zobrazení, zostanú v programe a nebudú z programu odstránené, ale získané finančné prostriedky, ktoré nepresiahnu hranicu 10 USD, nebudú vyplatené.

X si vyhradzuje právo vyplácať vám výplaty ľubovoľnou frekvenciou podľa vlastného uváženia, a to aj z obchodných, finančných alebo právnych dôvodov.

Služba X používa spracovateľa platieb tretej strany (ďalej len „spracovateľ platby“), aby vám vyplácal platby z podielu na príjmoch. Ak chcete byť súčasťou programu, najprv musíte vytvoriť účet u spracovateľa platby, ktorý bude od vás vyžadovať splnenie určitých požiadaviek na overenie totožnosti, ako je napríklad poskytnutie dôkazu totožnosti a/alebo bydliska. Ak zadáte Spracovateľovi platby adresu mimo štátu Kalifornia, overíte, že poskytujete služby podľa týchto Podmienok mimo štátu Kalifornia.  Budete tiež musieť predložiť informácie o platbe a daniach Spracovateľovi platby. Ak X alebo Spracovateľ platieb v rámci procesu prijímania platieb alebo neskôr určí, že vám z akéhokoľvek dôvodu nie je možné uskutočniť platby, nemôžete byť súčasťou Programu. Akceptovaním týchto Podmienok výslovne oprávňujete spoločnosť X na prístup k údajom o aktivitách a transakciách súvisiacich s účtom a transakciách spracovateľa platby a na vykonávanie ďalších činností v súvislosti so spracovaním a monitorovaním platieb podielov na príjmoch podľa týchto Podmienok. 

 

6. Dane a poplatky

Za zaplatenie prípadných príslušných daní (ako je definované nižšie) voči daňovým úradom, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s prijatím akejkoľvek platby podielu z príjmov, ktoré ste získali, ste zodpovední vy. X môže odpočítať alebo zadržať akékoľvek dane, ktoré môže byť zo zákona povinná odpočítať alebo zadržať z akýchkoľvek súm splatných vám, a platba vám znížená o takéto odpočty alebo zrážky bude predstavovať plnú platbu a vyrovnanie súm splatných podľa týchto podmienok. Každá strana poskytne druhej strane akúkoľvek daňovú dokumentáciu primerane potrebnú na uskutočnenie alebo prijatie platieb podľa tejto zmluvy. Ako sa uvádza vyššie, "dane“ sú všetky príjmy, kolky, predaje, použitie, dane z pridanej hodnoty alebo iné dane, clá, poplatky, zrážky alebo zrážky.

 

7. Ukončenie alebo odstúpenie od Programu

Tieto podmienky sa začnú dňom, keď kliknete na súhlas s týmito podmienkami (bez ohľadu na to, či ste do programu prijatí), a budú pokračovať až do ukončenia ktoroukoľvek stranou, ako sa stanovuje v tejto zmluve. Z účasti v Programe sa môžete kedykoľvek odhlásiť zaslaním písomného oznámenia spoločnosti X na Platenú podporu tu. Spoločnosť X môže tieto Podmienky ukončiť kedykoľvek, na základe nejakej príčiny alebo bez nej, podľa vlastného uváženia spoločnosti X, a to aj bez obmedzenia, ak skreslíte seba alebo svoj účet; porušujete tieto Podmienky, Zmluvu s používateľom služby X alebo akékoľvek platné právne predpisy; alebo už nespĺňate požiadavky oprávnenosti na účasť v programe.

Okrem toho si vyhradzujeme právo podľa vlastného uváženia: obmedziť počet reklám zobrazených v odpovediach na príspevky týkajúce sa vášho účtu alebo obmedziť podiel na príjmoch, ktoré vám môžu byť vyplatené, a to aj na základe objemu alebo časového rámca; pozastaviť, odstrániť alebo zakázať prístup k vášmu účtu alebo vám prestať poskytovať celý Program alebo jeho časť; odstrániť vás z Programu; a/alebo zadržať, pozastaviť, získať späť alebo započítať platby podielov na príjmoch (vrátane akejkoľvek sumy, ktorú možno pripísať minulému alebo budúcemu účtu alebo z neho), ak sa domnievame, že vy alebo váš účet porušujete alebo porušujete tieto Podmienky, Zmluvu s používateľom služby X alebo akékoľvek príslušné zákony. Nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť za žiadne z vyššie uvedených krokov.

Po ukončení týchto Podmienok a/alebo vašej účasti na programe: a) práva a povinnosti podľa týchto Podmienok okamžite zaniknú, b) všetky záväzky, ktoré vznikli pred dátumom účinnosti ukončenia, prežijú za predpokladu, že: (i) ak ste v čase ukončenia týchto Podmienok splnili minimálnu prahovú hodnotu platieb, Spracovateľ platieb sa pokúsi zaplatiť vám za sumy  a nezaplatené. Ak vám však spracovateľ platby nemôže vrátiť platbu z dôvodu okolností, ktoré sú mimo jeho kontroly, automaticky prepadnete všetky takéto sumy a spoločnosť X nebude dlžiť žiadne a všetky takéto sumy; alebo (ii) ak ste ešte nesplnili minimálnu platobnú prahovú hodnotu, nebudú vám vyplatené ani splatné žiadne sumy. 

 

8. Dôvernosť informácií


Počas vašej účasti na programe a po jej uplynutí nezverejníte žiadne proprietárne a/alebo neverejné informácie spoločnosti X, ktoré ste dostali alebo ku ktorým máte prístup v súvislosti s programom („Dôverné informácie“), s výnimkou prípadov, keď vám to písomne povolí spoločnosť X alebo keď to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, za predpokladu, že: a) bezodkladne písomne upovedomíte spoločnosť X o požiadavke na zverejnenie a b) zverejníte iba tú časť dôverných informácií, ktorá sa právne vyžaduje. Spoločnosť X bezodkladne upovedomíte o akomkoľvek skutočnom alebo údajnom zneužití alebo neoprávnenom zverejnení dôverných informácií. Po ukončení týchto Podmienok a/alebo vašej účasti v programe, budete okamžite zničiť alebo vymazať všetky dôverné informácie, ktoré máte vo vlastníctve alebo pod kontrolou.

 

9. Odmietnutie zodpovednosti

VÝSLOVNE UZNÁVATE, ŽE PROGRAM A PREDPLATNÉ (ALEBO ICH FUNKCIE) MÔŽU MAŤ EXPERIMENTÁLNU POVAHU A/ALEBO BETA FÁZU A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE PRÍSTUP K PROGRAMU A PREDPLATNÉMU A/ALEBO ICH POUŽÍVANIE JE NA VAŠOM VÝHRADNOM RIZIKU. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SA PROGRAM A PREDPLATNÉ POSKYTUJÚ "TAK, AKO JE" A "TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII" SO VŠETKÝMI CHYBAMI A BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SPOLOČNOSŤ X CORP. SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠOVANIA PRÁV ALEBO VYPLÝVAJÚCICH Z PRIEBEHU OBCHODOVANIA ALEBO VÝKONU. SPOLOČNOSŤ X CORP. NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIA A ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA: (I) ÚPLNOSŤ, PRESNOSŤ, DOSTUPNOSŤ, VČASNOSŤ, BEZPEČNOSŤ ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ PROGRAMU A PREDPLATNÉHO A (II) TO, ČI PROGRAM ALEBO PREDPLATNÉ BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY ALEBO BUDÚ DOSTUPNÉ BEZ PRERUŠENIA, BEZPEČNE ALEBO BEZ CHÝB. SPOLOČNOSŤ X CORP. NEKONTROLUJE, NESCHVAĽUJE ANI NEPRIJÍMA VÁŠ ÚČET PREDPLATNÉHO (VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK OBSAHU, FUNKCIÍ ALEBO VÝHOD V ŇOM).

 

10. Obmedzenie zodpovednosti


V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM UPLATNITEĽNÝM PRÁVOM NENESÚ SUBJEKTY X ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO REPRESÍVNE ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK STRATY ZISKOV ALEBO PRÍJMOV, ČI UŽ VZNIKNUTÉ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ALEBO ZA AKÉKOĽVEK STRATY ÚDAJOV, POUŽITIA, GOODWILLU ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z i) VÁŠHO PRÍSTUPU, POUŽITIA ALEBO ÚČASTI NA (NEMOŽNOSTI PRÍSTUPU, POUŽITIA ALEBO ÚČASTI NA) PREDPLATNOM A PROGRAME; ii) AKÉHOKOĽVEK KONANIA ALEBO OBSAHU AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY V SLUŽBÁCH X, VRÁTANE NEOBMEDZENÉHO KONANIA, URÁŽLIVÉHO ALEBO NEZÁKONNÉHO KONANIA OSTATNÍ POUŽÍVATELIA ALEBO TRETIE STRANY; iii) AKÝKOĽVEK OBSAH ZÍSKANÝ ZO SLUŽIEB X ALEBO iv) NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP, POUŽÍVANIE ALEBO ZMENA VAŠICH PRENOSOV ALEBO OBSAHU.  V ŽIADNOM PRÍPADE SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SUBJEKTOV X NEPRESIAHNE VYŠŠIU SUMU Z STOVIEK AMERICKÝCH DOLÁROV (100,00 USD) ALEBO SUMU, KTORÚ VÁM ZAPLATILA SPOLOČNOSŤ X, AK NEJAKÁ BOLA, ZA POSLEDNÝCH ŠESŤ MESIACOV PODĽA TÝCHTO PODMIENOK PRED UDALOSŤOU, NA ZÁKLADE KTOREJ VZNIKLA POHĽADÁVKA. OBMEDZENIA UVEDENÉ V TOMTO PODODDIELE SA VZŤAHUJÚ NA AKÚKOĽVEK TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ ZALOŽENÚ NA ZÁRUKE, ZMLUVE, ZÁKONE, DELIKTE (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO INAK, A BEZ OHĽADU NA TO, ČI SUBJEKTY X BOLI ALEBO NEBOLI INFORMOVANÉ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKEJTO ŠKODY, A TO AJ V PRÍPADE, AK SA ZISTÍ, ŽE OPRAVNÝ PROSTRIEDOK UVEDENÝ V TOMTO DOKUMENTE NESPLNIL SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL. „SUBJEKTY SPOLOČNOSTI X“ SA VZŤAHUJÚ NA SPOLOČNOSŤ X, JEJ RODIČOV, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, PREPOJENÉ SPOLOČNOSTI, ÚRADNÍKOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV, AGENTOV, ZÁSTUPCOV, PARTNEROV A POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ.

ROZHODNÉ PRÁVO VO VAŠEJ JURISDIKCII NEMUSÍ UMOŽŇOVAŤ URČITÉ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI. V ROZSAHU POŽADOVANOM ROZHODNÝM PRÁVOM VO VAŠEJ JURISDIKCII VYŠŠIE UVEDENÉ NEOBMEDZUJE ZODPOVEDNOSŤ SUBJEKTOV SPOLOČNOSTI X ZA PODVOD, PODVODNÉ SKRESĽOVANIE INFORMÁCIÍ, SMRŤ ALEBO UJMU NA ZDRAVÍ SPÔSOBENÚ NAŠOU NEDBANLIVOSŤOU, HRUBOU NEDBANLIVOSŤOU A/ALEBO ÚMYSELNÝM SPRÁVANÍM. V CELKOVOM ROZSAHU POVOLENOM PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV JE MAXIMÁLNA CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SUBJEKTOV SPOLOČNOSTI X ZA AKÉKOĽVEK NEVYLUČITEĽNÉ ZÁRUKY OBMEDZENÁ NA STO AMERICKÝCH DOLÁROV (100,00 USD).

 

 

11. Vyhlásenia a záruky


Vyhlasujete a zaručujete sa, že: (a) máte alebo ste získali a budete udržiavať všetky práva, oprávnenia a licencie, ktoré sú potrebné na plnenie vašich záväzkov podľa týchto podmienok a na ponúkanie, hosťovanie a speňaženie vášho účtu v súvislosti s programom bez ďalšie platby zo strany X akejkoľvek tretej strane, (b) všetky informácie, ktoré ste poskytli X a/alebo Spracovateľovi platieb na registráciu a účasť v Programe, sú správne, presné, úplné a vždy aktuálne, (c) máte aspoň osemnásť (18) rokov, (d) máte všetky potrebné práva, právomoci a oprávnenie uzavrieť tieto Podmienky, (e) dodržiavate a budete dodržiavať všetky príslušné zákony, pravidlá, stanovy, nariadenia, nariadenia a etické povinnosti pri vykonávaní akýchkoľvek tu uvedených činov (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek príslušných zákonov na ochranu údajov a súkromia, zákonov platných pre súťaže, propagačné akcie alebo darčeky, reklamných zákonov, pravidiel a nariadení Federálnej obchodnej komisie (FTC), ako napr. príručky FTC týkajúce sa používania odporúčaní a referencií v reklame) a nespôsobíte, že spoločnosť X a/alebo Spracovateľ platieb porušia čokoľvek z vyššie uvedeného, ​​(f) budete vždy dodržiavať zmluvu s používateľom X a (h) váš účet nebude porušovať ani neporušovať práva žiadnej tretej strany (vrátane autorských práv, ochrannej známky, servisnej značky, obchodného tajomstva, zmluvy, práva na súkromie alebo práva na publicitu) ani nebude obsahovať žiadny materiál, na ktorý by sa dalo spoliehať, spôsobiť škodu alebo zranenie akejkoľvek osobe alebo majetku.

 

12. Odškodnenie


Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete obhajovať a považujete subjekty spoločnosti X (kolektívne „Odškodnené osoby“) za neškodné voči akýmkoľvek nárokom, zodpovednosti, stratám a nákladom tretej strany (vrátane odmien za škodu, súm vyrovnania a primeraných právnych poplatkov) a budete proti nim vznesení voči každej odškodnenej osobe (osobám), ktoré vznikli z účasti na programe alebo súvisia s ňou, b) porušením vašich vyhlásení, záruk a povinností, ako sa stanovuje v týchto Podmienkach, alebo c) vašou nedbanlivosťou alebo pochybením. Vaše povinnosti odškodnenia budú podliehať: i) odškodneným osobám, ktoré vám poskytnú okamžité písomné notifikácie o nároku, za predpokladu, že akékoľvek omeškanie v oznámení vás nezbaví vašich povinností odškodnenia okrem a výlučne v rozsahu, v akom takéto omeškanie významne poškodí vašu schopnosť obhajovať takýto nárok; ii) odškodneným osobám primerane spolupracujúcim s vami v súvislosti s obhajobou a urovnaním takéhoto nároku a iii) povolíte spoločnosti X, aby sa podľa svojho uváženia zúčastnila a kontrolovala obhajobu a urovnanie takéhoto nároku. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu odškodnených osôb nevyrovnáte žiadny takýto nárok, ktorý by mohol ohroziť akýkoľvek záujem odškodnených osôb, za predpokladu, že odškodnené osoby budú na vašu žiadosť a náklady primerane spolupracovať s takouto obhajobou alebo urovnaním.

 

13. Dohoda o riešení sporov – záväzné arbitrážne konanie a vzdanie sa hromadnej žaloby

TÁTO ČASŤ SA VZŤAHUJE NA VÁS IBA V PRÍPADE, ŽE ŽIJETE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH  PREČÍTAJTE SI TÚTO ČASŤ POZORNE – MÔŽE VÝZNAMNE OVPLYVNIŤ VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA VRÁTANE VÁŠHO PRÁVA NA PODANIE ŽALOBY NA SÚDE.

Všeobecné. Nasledujúce ustanovenia sú dôležité vzhľadom na dohodu medzi vami a spoločnosťou X týkajúcu sa funkcií a služieb spoločnosti X, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky. S výhradou nižšie uvedených ustanovení vrátane výnimiek uvedených v tomto oddiele súhlasíte vy a spoločnosť X s rozhodovaním o akýchkoľvek sporoch, nárokoch alebo diskusiách vyplývajúcich z týchto Podmienok a/alebo vašej účasti v programe alebo súvisiacich s nimi (jednotlivo „Spor“ alebo viac ako jeden „Spory“).

Počiatočné riešenie sporov. Väčšina sporov medzi vami a spoločnosťou X môže byť vyriešená neformálne. Môžete nás kontaktovať tak, že napíšete na Platenú podporu tu. Keď nás kontaktujete, uveďte stručný opis povahy a základov vašich obáv, vaše kontaktné informácie a konkrétnu pomoc, ktorú hľadáte. Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie prostredníctvom tohto podporného procesu na urovnanie akéhokoľvek Sporu, pokiaľ tento spor nie je vylúčeným sporom, t. j. na ktorý sa tento podporný proces nevzťahuje a ktorý je vyňatý z povinnosti byť riešený týmto spôsobom. Vy a my súhlasíme, že účasť v dobrej viere v tomto neformálnom procese je potrebná a musí byť ukončená, ako je uvedené vyššie, predtým, ako ktorákoľvek strana môže iniciovať arbitráž v súvislosti s akýmkoľvek sporom.

ZÁVÄZNÉ ARBITRÁŽNE ROZHODNUTIE. Ak s vami nemôžeme dosiahnuť dohodnuté riešenie týkajúce sa sporu do tridsiatich (30) dní od začatia neformálneho riešenia sporu podľa vyššie uvedeného ustanovenia o počiatočnom riešení sporu, potom buď vy alebo my môžeme začať záväzné rozhodcovské konanie, ktoré bude jediný prostriedok na vyriešenie akéhokoľvek sporu v súlade s podmienkami uvedenými nižšie a s výnimkou nárokov podaných na súde s malými nárokmi alebo sporov s výnimkami, pokiaľ sa nerozhodnete odstúpiť. Konkrétne, všetky spory budú s konečnou platnosťou riešené výlučne prostredníctvom záväzného arbitrážneho konania spravovaného Americkou arbitrážnou asociáciou ("AAA") v New Yorku, NY a prostredníctvom jedného vzájomne dohodnutého arbitra v súlade s ustanoveniami pravidiel spotrebiteľského arbitrážneho konania AAA, k dispozícii na www.adr.org alebo zavolaním na AAA na číslo 1.800.778.7879, okrem prípadov uvedených nižšie. VY A X SA TÝMTO VÝSLOVNE VZDÁVATE PRÁVA NA SÚDENIE PRED POROTOU ALEBO SUDCOM, OKREM VZŤAHU NA VYLÚČENÉ SPORY.

Okrem Vylúčených sporov má arbiter a nie žiadny federálny, štátny alebo miestny súd alebo agentúra výhradnú právomoc riešiť akýkoľvek Spor vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek nároku, že všetky alebo časť týchto Podmienok sú neplatné alebo napadnuteľné, alebo či Spor je predmetom arbitráže. Arbiter je oprávnený poskytnúť akúkoľvek pomoc, ktorá by bola k dispozícii súdu podľa zákona alebo na základe spravodlivosti, za predpokladu, že takáto pomoc (vrátane súdneho príkazu) je obmedzená na vaše individuálne okolnosti. Bez ohľadu na požiadavky tohto ustanovenia o arbitrážnom konaní, ak spor zahŕňa nárok na verejnú súdnu ochranu pred súdnym príkazom, môžete sa rozhodnúť oddeliť tento nárok od rozhodcovského konania a predložiť ho na ktoromkoľvek súde s príslušnou právomocou. Rozhodcovský rozsudok je pre strany písomný a záväzný a môže sa vydať ako rozsudok na ktoromkoľvek súde s príslušnou právomocou.

MÁTE JEDEN ROK NA UPLATNENIE NÁROKU VOČI SPOLOČNOSTI X, AK NESÚHLASÍTE S ODHLÁSENÍM.  Musíte uplatniť akýkoľvek nárok voči spoločnosti X do jedného (1) roka odo dňa vzniku nároku alebo, ak príslušné právne predpisy nestanovujú, že bežný premlčací poriadok pre tento nárok nemožno skrátiť dohodou. Ak nepodáte pohľadávku v tejto lehote, vzdávate sa v plnom rozsahu povolenom zákonom všetkých práv, ktoré máte k takejto pohľadávke, a spoločnosť X nebude mať žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k takejto pohľadávke.

Žaloba a náklady Pre začatie arbitrážneho konania môžete získať pokyny na odoslanie na adrese: https://adr.org/Support. Spoločnosť X zaplatí spotrebiteľovi počiatočný poplatok za podanie žaloby vo výške 200 USD, avšak bez ohľadu na akékoľvek odlišné pravidlá AAA sa zmluvné strany dohodli, že si rovným dielom rozdelia všetky ostatné náklady rozhodcovského konania vrátane poplatkov a výdavkov arbitra, pokiaľ to zákon nevyžaduje inak. Rozhodca (a nie AAA) má výhradnú právomoc rozhodovať o akýchkoľvek sporoch, ktoré vzniknú v súvislosti s rozdelením nákladov a výdavkov, vrátane poplatkov a výdavkov rozhodcu. Ak arbiter dospeje k záveru, že žaloby boli podané s cieľom obťažovania alebo boli zjavne neopodstatnené, môže prerozdeliť odmenu arbitra a správne poplatky vrátane poplatkov za podanie žaloby a pojednávanie, ako je stanovené v pravidlách spotrebiteľského rozhodcovského konania AAA.  Zmluvné strany berú na vedomie, že bez tohto povinného ustanovenia by mali právo podať žalobu na súde a požiadať o súdne konanie s porotou. Ďalej chápu, že v niektorých prípadoch by mohli náklady na rozhodcovské konanie prekročiť náklady na súdne spory a právo na odhalenie môže byť v rozhodcovskom konaní obmedzenejšie ako v súdnom konaní.

Lokalita Rozhodcovské konanie bude prebiehať len na základe dokumentov alebo si môžete zvoliť vedenie konania telefonicky, videom alebo osobne.  V prípade osobného rozhodcovského konania bude konanie prebiehať v meste alebo okrese kde máte bydlisko alebo, ak nemáte bydlisko v Spojených štátoch amerických, v štáte New York, County of New York.

Odstúpenie od hromadnej žaloby VY A MY ĎALEJ SÚHLASÍME S TÝM, ŽE AKÉKOĽVEK NÁROKY MOŽNO UPLATNIŤ LEN V RÁMCI NAŠEJ INDIVIDUÁLNEJ SPÔSOBILOSTI A NIE V MENE ALEBO AKO SÚČASŤ HROMADNEJ ŽALOBY ALEBO INEJ ŽALOBY V ZASTÚPENÍ. ÚČASTNÍCI KONANIA SA VÝSLOVNE VZDÁVAJÚ SVOJHO PRÁVA PODAŤ HROMADNÚ ŽALOBU ALEBO DOMÁHAŤ SA NÁHRADY ŠKODY V RÁMCI SKUPINY. Ak sa vy a my obaja nedohodnete písomne, rozhodca nesmie zlúčiť konania alebo nároky viacerých osôb a nesmie inak predsedať žiadnej forme zastupiteľského alebo triedneho konania.

Odlučiteľnosť Ak sa zistí, že niektorá časť tejto dohody o riešení sporov nemôže byť vykonaná, pokiaľ ide o konkrétny nárok na odpustenie alebo nápravu (ako napríklad súdny príkaz), potom tento nárok alebo opravný prostriedok (a len tento nárok alebo opravný prostriedok) sa oddelí a musí byť predložený súdu s príslušnou jurisdikciou a všetky ostatné nároky musia byť rozhodnuté.

Výnimka – Vylúčené spory a Spory s nízkou hodnotou pohľadávok – Výber fóra Bez ohľadu na rozhodnutie zmluvných strán vyriešiť všetky ostatné Spory prostredníctvom rozhodcovského konania, akékoľvek spory, nároky alebo kontroverzie vyplývajúce z podvodu (ďalej len „Vylúčené spory“) budú predložené výlučnej jurisdikcii federálnych alebo štátnych súdov so sídlom v okrese New York, New York, Spojené štáty americké a súhlasíte s osobnou jurisdikciou týchto súdov a vzdávate sa akýchkoľvek námietok týkajúcich sa nevhodného fóra.  Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, súhlasíte s tým, že spoločnosť X môže podľa vlastného uváženia začať akýkoľvek Vylúčený spor, ktorý proti vám vedieme na ktoromkoľvek príslušnom súde v rámci Spojených štátov amerických.  Každá zo zmluvných strán môže tiež požiadať o prerokovanie sporov s nižšou hodnotou pohľadávok na súde v prípade sporov alebo nárokov v rámci jurisdikcie tohto súdu.  

30-dňové právo na odstúpenie. Ak si želáte odstúpiť od týchto arbitrážnych ustanovení a nebyť nimi viazaní, môžete poslať písomné oznámenie o svojom rozhodnutí odstúpiť od týchto arbitrážnych ustanovení na túto adresu:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Ak ste už boli prijatý do programu, môžete zaslať svoje oznámenie o odhlásení tak, že prejdete na oddelenie platenej podpory tu.

Vaše písomné oznámenie musí obsahovať vaše meno, popisovač účtu X, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo priradené k popisovaču účtu a jasné vyhlásenie, že nechcete riešiť spory so spoločnosťou X.

Výpoveď musí byť zaslaná do 30 dní od vášho prijatia týchto podmienok, inak budete povinní rozhodovať v arbitrážnych sporoch v súlade s podmienkami týchto ustanovení.  Odstúpenie od rozhodcovského konania môžete zaslať aj pred prijatím týchto podmienok, v takom prípade budeme mať za to, že ste sa rozhodcovského konania vzdali.  Vaše rozhodnutie o neúčasti na tomto rozhodcovskom konaní nebude mať žiadny nepriaznivý vplyv na váš vzťah so spoločnosťou X alebo na doručenie funkcií alebo služieb spoločnosti X.  Ak sa rozhodnete nezúčastniť sa týchto ustanovení, spoločnosť X nebude nimi viazaná.

Zmeny v tejto časti Každú podstatnú zmenu tejto dohody o riešení sporov oznámime 60 dní vopred. Zmeny nadobudnú účinnosť 60. deň a budú sa vzťahovať iba na všetky nároky vzniknuté po 60. dni.

Voľba práva TIETO POJMY VYJADRUJÚ TRANSAKCIU V RÁMCI MEDZIŠTÁTNEHO OBCHODU. FEDERÁLNY ZÁKON O ROZHODCOVSKOM KONANÍ A VÝKLADOVÁ JUDIKATÚRA UPRAVUJÚ VÝKLAD A PRESADZOVANIE TÝCHTO ARBITRÁŽNYCH USTANOVENÍ BEZ OHĽADU NA ŠTÁTNE PRÁVO. V rozsahu, v akom sa na akýkoľvek spor vzťahuje hmotné právo štátu, platí právo štátu Texas bez ohľadu na ustanovenia o konflikte zákonov.

Zotrvanie Táto dohoda o riešení sporov prežije koniec vzťahu medzi vami a spoločnosťou X vrátane zrušenia alebo odhlásenia sa od akýchkoľvek služieb alebo komunikácií poskytovaných spoločnosťou X.

 

14. Úprava podmienok

Vyhradzujeme si právo na občasnú úpravu týchto podmienok. Budeme vás informovať o materiálnych revíziách, napríklad prostredníctvom servisného oznámenia alebo e-mailu na e-mail priradený k vášmu účtu. Vaša pokračujúca účasť na programe po nadobudnutí účinnosti zmien a doplnení sa bude považovať za prijatie takýchto zmien a doplnení. Ak akékoľvek zmeny nie sú pre vás prijateľné, môžete ukončiť svoju účasť v Programe písomným oznámením spoločnosti X tak, že napíšete na Platenú podporu tu.

Podmienky zdieľania príjmov sú napísané v angličtine, ale sú k dispozícii vo viacerých jazykoch prostredníctvom prekladov. X sa snaží preložiť obsah čo najpresnejšie podľa pôvodnej anglickej verzie. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo rozporu má však prednosť anglická jazyková verzia Podmienok podielu na príjmoch. Beriete na vedomie, že angličtina bude referenčným jazykom pre interpretáciu a zostavenie podmienok Podmienok zdieľania výnosov.

 

15. Nie ste naším zamestnancom

Chápete, že váš vzťah s nami je výhradne vzťahom používateľa našich služieb, ako nezávislého subjektu. Nie ste náším zamestnancom. Žiadne agentúry, partnerstvá alebo spoločné podniky nie sú určené alebo vytvorené týmito Podmienkami alebo vašou účasťou na programe. Vy si ponechávate všetky práva a zodpovednosť za povahu a zákonnosť svojho obsahu, spôsob jeho tvorby a ponuky, ako aj za to či sa ho vôbec rozhodnete ponúkať.

 

16. Rôzne

a. Spätná väzba. Spoločnosti X môžete poskytnúť komentáre týkajúce sa programu a používania funkcií a služieb poskytovaných spoločnosťou X („Spätná väzba“). Súhlasíte, že spoločnosť X a jej pôvodcovia budú môcť slobodne kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, verejne zobrazovať, zverejňovať, distribuovať, licencovať a sublicencovať, začleňovať a inak používať spätnú väzbu vrátane jej odvodených diel na akékoľvek a všetky komerčné a nekomerčné účely bez očakávania platby alebo prisúdenia akéhokoľvek druhu z vašej strany. Nič v tejto Zmluve nebráni spoločnosti X v tom, aby vyvíjala funkcie, produkty alebo služby, ktoré môžu byť konkurenčné voči vašim funkciám, produktom alebo službám alebo funkciám, produktom alebo službám koncových používateľov.

b. Vládny zákon.

  • Tieto Podmienky sa budú riadiť zákonmi štátu Texas a akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi vami a spoločnosťou X, bude podliehať časti 13 vyššie (Dohoda o riešení sporov)

  • Ak žijete v členskom štáte EÚ, v štáte EZVO alebo v Spojenom kráľovstve, budú sa uplatňovať záväzné právne predpisy vašej krajiny pobytu a súdne konania sa môžu začať na príslušných súdoch podľa právnych predpisov vašej krajiny pobytu. 

  • Ak žijete mimo USA, členského štátu EÚ, štátu EZVO alebo Spojeného kráľovstva, tieto Podmienky sa budú riadiť zákonmi štátu Texas.

c. Oznámenia. Všetky oznámenia pre spoločnosť X musia byť zaslané na: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, prvou triedou alebo leteckou poštou alebo nočným kuriérom, a kópiou e-mailom na adresu legalnotices@X.com a po prijatí sa považujú za doručené. Oznámenie vám môže byť poskytnuté zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom v službe X alebo uverejnením správy na vašom účte X alebo v službe X a po odoslaní sa považuje za prijaté (v prípade e-mailu) alebo uverejnené.

d. Zrieknutie sa práv. Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok spoločnosťou X sa nebude považovať za vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Vzdanie sa akéhokoľvek zpráva spoločnosťou X nie je vzdaním sa akéhokoľvek následného práva.

e. Prežitie; Odlučiteľnosť. Všetky záväzky, ktoré výslovne alebo svojou povahou pretrvávajú aj po ukončení platnosti týchto Podmienok, zostávajú v platnosti aj po ukončení platnosti týchto Podmienok. Nevykonateľné ustanovenia budú upravené tak, aby odrážali zámery strán, a ostatné ustanovenia týchto podmienok zostanú v plnej platnosti.

f. Priradenie. Nesmiete postúpiť alebo previesť tieto Podmienky alebo akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok a akýkoľvek takýto pokus bude neplatný.

g. Vyššia udalosť. Žiadna zo strán nebude zodpovedná za akékoľvek omeškanie alebo nesplnenie alebo nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok z dôvodov, ktoré sú mimo jej rozumnej kontroly, vrátane, okrem iného, činov Boha, činov verejného nepriateľa, vládnych činov, požiaru, povodní, epidémií (vrátane COVID-19), karanténnych obmedzení, štrajkov, civilných spojov, činov alebo hrozieb terorizmu, zlyhania alebo meškania telekomunikačného alebo technického vybavenia alebo infraštruktúry alebo nákladných embárg (“Udalosť vyššej moci“)a každá strana bude zbavená svojich povinností počas trvania takejto udalosti vyššej moci. Ak vám udalosť vyššej moci zabraňuje v poskytovaní účtu predplatného, ktoré zastupujete, nebudete mať nárok na príjem za žiadne predplatné na vašom účte predplatného, ktoré sa zrušilo alebo sa inak neuskutočnilo tak, ako ste ho reprezentovali.

h. Celá dohoda. Tieto Podmienky (vrátane Zmluvy s používateľom služby X, na ktorú sa odkazuje v tomto dokumente) predstavujú celú dohodu medzi spoločnosťou X a vami, pokiaľ ide o predmet týchto Podmienok, a zlučujú a nahrádzajú všetku predchádzajúcu komunikáciu, porozumenie a dohody medzi stranami týkajúce sa predmetu, či už písomné alebo ústne.