Postanowienia dotyczące udziału w dochodach z reklam

goglobalwithtwitterbanner

Data wejścia w życie: 22 maja 2024 r.

 

Postanowienia dotyczące udziału w dochodach z reklam

Niniejsze Postanowienia dotyczące programu Udział w dochodach z reklam („Postanowienia”) wiążą Użytkownika i spółkę X Corp. występującą w imieniu własnym i swoich Podmiotów zależnych (łącznie „X” lub „my”) oraz reguluje uczestnictwo Użytkownika w prowadzonym przez X programie Udział w dochodach z reklam („Program”). W niniejszych Postanowieniach termin „Podmiot zależny” oznacza każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, pozostaje pod wspólną kontrolą lub jest kontrolowany przez X, a terminy „Użytkownik” lub „Twórca treści” oznaczają Użytkownika, czyli osobę fizyczną, spółkę lub dowolny inny podmiot mający konto w serwisie X, który uczestniczy w Programie. Jeśli Użytkownik wiąże się Postanowieniami w imieniu podmiotu, wówczas oświadcza i gwarantuje, że jest do tego upoważniony w imieniu takiego podmiotu.

Aby wziąć udział w Programie, musisz mieć ukończone 18 lat i spełniać pozostałe wymagania kwalifikacyjne określone w Sekcji 2.

Uczestnictwo Użytkownika w tym programie regulują, oprócz niniejszych Postanowień, także Zasady użytkowania serwisu X, Polityka prywatności serwisu X, Zasady i polityki serwisu X, Standardy monetyzacji dla twórców treści oraz wszystkie wymienione tutaj polityki (zbiorczo „Umowa z Użytkownikiem serwisu X”).

Należy uważnie przeczytać niniejsze Postanowienia dotyczące udziału w dochodach, aby dokładnie zrozumieć zawarte w nich pojęcia, postanowienia i wyjątki. JEŚLI UŻYTKOWNIK MIESZKA W STANACH ZJEDNOCZONYCH, NINIEJSZE POSTANOWIENIA ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW POPRZEZ WIĄŻĄCY ARBITRAŻ ZAMIAST NA DRODZE SĄDOWEJ, W TYM ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO WNOSZENIA ROSZCZEŃ W RAMACH POZWÓW ZBIOROWYCH, PRAWA DO REZYGNACJI Z WNOSZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OGRANICZENIA PRAWA DO WNOSZENIA ROSZCZEŃ PRZECIW X DO 1 ROKU OD ZAISTNIENIA ODNOŚNYCH ZDARZEŃ. POSTANOWIENIA TE WPŁYWAJĄ NA PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA W RAZIE JAKIEGOKOLWIEK SPORU Z X. SZCZEGÓŁOWY OPIS TYCH POSTANOWIEŃ ZNAJDUJE SIĘ W PUNKCIE 13.

 

1. Akceptacja

Uczestnicząc w Programie (jeśli Użytkownik został zatwierdzony przez X) lub w inny sposób wyrażając zgodę (na przykład zgadzając się na niniejsze Postanowienia podczas zgłaszania się do Programu, klikając „Dołącz i skonfiguruj wypłaty” itp. ), Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Postanowień. Akceptując niniejsze Postanowienia, wyrażasz ponadto zgodę na wykorzystanie przez X danych, które podajesz, które zbieramy na Twój temat lub które wnioskujemy na Twój temat w celu rozważenia Twojej akceptacji do Programu. Jeśli nie wyrażasz zgody, nie bierz udziału w Programie.

 

2. Program udziału w dochodach

Program Udział w dochodach z reklam w serwisie X umożliwia Użytkownikowi udział w dochodach z wyświetleń reklam prezentowanych w odpowiedziach zweryfikowanych użytkowników na zawartość wpisu użytkownika w serwisie X. Płatności na rzecz Użytkownika są realizowane za pośrednictwem naszego Partnera obsługującego płatności, gdy udział Użytkownika w dochodach osiągnie określony próg w naszym okresowym harmonogramie wypłat. X może zmienić lub anulować Program w dowolnym momencie, według własnego uznania, w tym ze względów biznesowych, finansowych lub prawnych. 

 

3. Uprawnienie, rejestracja i anulowanie

Aby Użytkownik mógł uzyskać uprawnienie do otrzymywania części dochodów z reklam, jego wpisy w serwisie X muszą łącznie wygenerować ponad 5 milionów wyświetleń w ciągu ostatnich trzech miesięcy, musi mieć ponad 500 obserwujących, musi mieć subskrypcję Premium lub subskrypcję programu Zweryfikowane Organizacje i musi utworzyć konto u naszego Operatora płatności. Ponadto przed wypłatą Użytkownik musi wykonać weryfikację tożsamości, a jego konto zostanie poddane analizie m.in. w celu ustalenia, czy publikowane przez niego wpisy nie naruszają postanowień Umowy z Użytkownikiem serwisu X. Wymagania kwalifikacyjne do programu można znaleźć w naszym Centrum pomocy i mogą one od czasu do czasu ulegać zmianom, m.in. z powodów biznesowych, finansowych lub prawnych. 

Aby przystąpić do Programu należy dodatkowo spełnić np. następujące warunki: 

  • Musi przebywać w obsługiwanym kraju;

  • Musi mieć aktywne konto u naszego Operatora płatności (płatności będą realizowane za pośrednictwem naszego Operatora płatności i podlegają jego warunkom);

  • Musi posiadać konto w serwisie X, które pozostaje aktywne i jest zgodne z Umową z Użytkownikiem serwisu X;

  • Musi mieć subskrypcję Premium lub subskrypcję programu Zweryfikowane Organizacje; oraz

  • Musi utrzymać 5 milionów wyświetleń swoich skumulowanych wpisów w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Jeśli konto Użytkownika nie spełnia wymagań dotyczących uprawnienia lub narusza Umowę z Użytkownikiem serwisu X, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony pocztą e-mail. Użytkownik będzie mieć możliwość złożenia odwołania, odpowiadając na wiadomość e-mail wysłaną do niego przez X. Jeśli nie złożysz odwołania lub my je odrzucimy, nie będziesz uprawniony do przyłączenia się do Programu. X zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków według własnego uznania, w tym ze względów biznesowych, finansowych lub prawnych.

Jeśli należące do Użytkownika konto, które uczestniczy w programie, naruszy nasze zasady i polityki, w tym Umowę z Użytkownikiem serwisu X, powiadomimy o tym Użytkownika i wstrzymamy jego udział w programie. Użytkownik będzie mieć możliwość złożenia odwołania, odpowiadając na wiadomość e-mail wysłaną do niego przez X. W odpowiedzi należy przedstawić rozsądne argumenty wskazujące, że konto powinno zostać przywrócone. Jeśli te argumenty będą niewystarczające lub Użytkownik nie prześle odpowiedzi, anulujemy jego udział w programie i zablokujemy mu możliwość uzyskania uprawnienia do uczestnictwa w przyszłości. 

Jeśli chcesz anulować swój udział w Programie, możesz to zrobić, wykonując czynności opisane w Centrum pomocy przewodniku. Po anulowaniu wypłacimy Użytkownikowi jego pozostałe środki powyżej minimalnej kwoty równej 10,00 USD. Zrzekasz się prawa do wszystkich innych środków. 

Należy pamiętać, że pracownicy X oraz Podmiotów zależnych świadczących dla nas usługi i korporacyjnych Podmiotów zależnych nie mogą uczestniczyć w Programie, chyba że otrzymają na to wcześniejszą zgodę od uprawnionych pracowników X.

 

4. Niektóre zasady i ograniczenia

Części dochodów Użytkownika z tego programu nie można przenosić pomiędzy kontami w serwisie X.

Twoje uczestnictwo w Programie nie może naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa, zasad ani regulacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji, jakich dopuści się sam lub jakie zostaną popełnione przy użyciu jego konta. Możemy nałożyć dodatkowe ograniczenia na mocy przepisów prawa lub zasad dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, nakładania sankcji lub przeciwdziałania oszustwom. Między innymi możemy zablokować każdą transakcję, którą uznamy za faktycznie lub potencjalnie oszukańczą bądź sprzeczną z prawem. Możemy wyłączyć z naszych obliczeń podziału przychodów wszelkie działania, które naszym zdaniem wynikają z naruszenia Umowy z użytkownikiem serwisu X lub które naszym zdaniem mogą wiązać się z naruszeniem jakiegokolwiek prawa i/lub wszelkich dochodów generowanych z treści objętych zablokowanymi transakcjami. Użytkownik nie może uczestniczyć w Programie, jeśli jest osobą, z którą osoby ze Stanów Zjednoczonych nie mogą zawierać transakcji handlowych wskutek sankcji gospodarczych, w tym sankcji nałożonych przez amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu lub inne uprawnione do tego organy (Osoba Objęta Zakazem). Dotyczy to m.in. osób będących stałymi lub zwyczajowymi mieszkańcami lub obywatelami następujących krajów i regionów: Kuba, Iran, Krym, Korea Północna i Syria. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie jest Osobą Objętą Zakazem. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy administracji rządowej, osoby piastujące stanowiska obejmowane w wyniku wyborów, członkowie partii politycznych ani osoby angażujące się w jakiekolwiek działania związane z wyborami. 

Naruszenie którejkolwiek z powyższych zasad i ograniczeń może prowadzić do zakończenia uczestnictwa Użytkownika w Programie i/lub jego uprawnień do otrzymania jakiejkolwiek części dochodów. 

 

5. Płatności

Płatność z tytułu udziału w dochodach z reklam jest zależna od liczby wyświetleń przez zweryfikowanych użytkowników reklam prezentowanych w odpowiedziach na wpisy Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie struktury naszych obliczeń płatności, w tym na przykład dodania lub usunięcia rodzajów dochodów, z dowolnego powodu, w tym ze względów biznesowych, finansowych lub prawnych. Najaktualniejsze informacje na ten temat można znaleźć w Centrum Pomocy

Wypłaty są kwotami netto po odjęciu wszelkich opłat za przetwarzanie płatności przez dostawców usług płatniczych. Jeśli okaże się, że Użytkownik sztucznie zawyża liczbę wyświetleń swoich wpisów za pośrednictwem promowanego wpisu, ręcznie, automatycznie lub w inny sposób albo manipuluje platformą w celu zmiany liczby wyświetleń swoich wpisów, utraci całą należną kwotę i zostanie usunięty z Programu. Jeśli w jakimkolwiek momencie X stwierdzi, że treść została zmanipulowana, w tym na przykład przy użyciu botów lub innych zautomatyzowanych środków, lub sztucznie zawyżona, X zastrzega sobie prawo do dostosowania przyszłych płatności lub zawieszenia płatności.

Wypłaty następują regularnie. Gdy Użytkownik zarobi ponad 10,00 USD, zyskuje uprawnienie do przelania pieniędzy z konta u Operatora płatności na swoje zewnętrzne konto bankowe. Konta, które nie osiągną progu wyświetleń, pozostaną w Programie i nie zostaną z niego usunięte, ale zgromadzone środki w kwocie niższej niż 10 USD nie zostaną wypłacone.

X zastrzega sobie prawo do dokonywania wypłat w dowolnym terminie, według własnego uznania, w tym ze względów biznesowych, finansowych lub prawnych.

X korzysta z usług zewnętrznego operatora płatności („Operator płatności”) na potrzeby realizacji płatności z tytułu udziału w dochodach dla Użytkownika. Aby uczestniczyć w Programie, Użytkownik musi najpierw założyć konto u Operatora płatności. Operator będzie wymagać od Użytkownika potwierdzenia jego tożsamości, na przykład przez przesłanie kopii dokumentu tożsamości lub zaświadczenia o zamieszkiwaniu pod określonym adresem. Jeśli użytkownik poda Operatorowi płatności adres spoza Kalifornii, musi zaświadczyć, że usługi objęte niniejszymi Postanowieniami świadczy poza Kalifornią. Musi również dostarczyć Operatorowi płatności informacje płatnicze i podatkowe. Jeżeli X lub Operator płatności ustali w ramach procesu wdrażania płatności lub później, że z jakiegokolwiek powodu nie można dokonać płatności na rzecz Użytkownika, Użytkownik nie może uczestniczyć w Programie. Akceptując niniejsze Postanowienia, Użytkownik wyraźnie zezwala X na dostęp do danych o aktywności i transakcjach na koncie Użytkownika połączonym z systemem Operatora płatności oraz na wykonywanie innych czynności w związku z przetwarzaniem i monitorowaniem wypłat z tytułu udziału w dochodach na mocy niniejszych Postanowień. 

 

6. Podatki i opłaty

Użytkownik ma obowiązek zapłacić wszelkie stosowne Podatki (zdefiniowane poniżej) ewentualnie należne organom skarbowym bezpośrednio lub pośrednio w związku z otrzymaniem wypłaty z tytułu udziału w dochodach. X może potrącić lub pobrać zaliczki na wszelkie Podatki od kwot należnych Użytkownikowi, jeśli tak stanowią przepisy prawa, a wypłata dla Użytkownika pomniejszona o takie potrącenia i zaliczki będzie uznawana za zapłatę całej należnej kwoty i ostateczne rozliczenie należności na mocy niniejszych Postanowień. Każda ze stron dostarczy drugiej stronie wszelką dokumentację podatkową niezbędną do dokonania lub otrzymania płatności na mocy niniejszej Umowy. W kontekście używanym powyżej termin „Podatki” oznacza wszelkie podatki od dochodu, sprzedaży, użytkowania i wartości dodanej, opłaty skarbowe oraz wszelkie inne podatki, daniny, obciążenia, opłaty, potrącenia lub pobrane zaliczki.

 

7. Zakończenie lub wycofanie się z programu

Niniejsze Postanowienia wchodzą w życie w dniu, w którym Użytkownik kliknął przycisk akceptacji tych zasad (bez względu na to, czy został uczestnikiem Programu), i pozostają w mocy do dnia, w którym jedna ze stron je wypowie na zasadach określonych w tej Umowie. Użytkownik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie, wysyłając w tej sprawie do X pisemne powiadomienie. W tym celu należy skorzystać z dostępnego tutaj formularza komunikacji z Pomocą techniczną ds. płatnych usług. X może wypowiedzieć niniejsze Postanowienia w dowolnym momencie, z podaniem albo bez podania przyczyny oraz według własnego uznania, w tym w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik przedstawi nieprawdziwe informacje o sobie lub swoim koncie albo naruszy niniejsze Postawienia, Umowę z Użytkownikiem serwisu X lub przepisy prawa właściwego albo gdy przestanie spełniać kryteria uczestnictwa w Programie.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia liczby reklam prezentowanych w odpowiedziach na wpisy związane z kontem Użytkownika, ograniczenia udziału w dochodach, jaki może zostać wypłacony Użytkownikowi, w tym w zależności od wolumenu lub ram czasowych, wstrzymania, odebrania lub wyłączenia dostępu do konta Użytkownika albo cofnięcia Użytkownikowi możliwości użytkowania całości lub części Programu; usunięcia Użytkownika z Programu i/lub wstrzymania, zawieszenia, odzyskania lub skompensowania wypłaty z tytułu udziału w dochodach (w tym wszelkie kwoty związane z przeszłymi lub przyszłymi transakcjami związanymi z kontem Użytkownika), jeśli uznamy, że Użytkownik lub jego konto narusza niniejsze Postanowienia, Umowę z Użytkownikiem serwisu X lub dowolny przepis prawa właściwego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu podjęcia któregokolwiek z wymienionych powyżej działań.

Z chwilą wypowiedzenia niniejszych Postanowień i/lub ustania udziału użytkownika w Programie: (a) prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Postanowień natychmiast ustają, (b) wszelkie zobowiązania skumulowane przed wejściem wypowiedzenia w życie pozostają w mocy, z następującym zastrzeżeniem: (i) jeżeli w momencie wypowiadania niniejszych Postanowień użytkownik miał spełnione kryterium Minimalnego progu wypłaty, Operator płatności spróbuje przelać zaległe kwoty; a jeśli nie będzie w stanie tego zrobić z powodu okoliczności będących poza jego kontrolą, kwoty automatycznie przepadają, a X nie musi ich wypłacić Użytkownikowi; lub (ii) jeśli Użytkownik nie osiągnął Minimalnego Progu Wypłaty, nie zostaną mu wypłacone i nie będą mu się należeć żadne kwoty. 

 

8. Poufność


W trakcie i po zakończeniu uczestnictwa w Programie Użytkownik nie może ujawniać żadnych zastrzeżonych ani niepublicznych informacji X, które otrzymał lub do których uzyskał dostęp w związku z Programem („Informacje Poufne”), chyba że otrzymał na to pisemną zgodę od X albo wymagają tego przepisy prawa lub nakaz sądowy, o ile jednak (a) Użytkownik bezzwłocznie powiadomi X pisemnie o konieczności takiego ujawnienia oraz (b) zostanie ujawniona wyłącznie ta część Informacji Poufnych, której ujawnienia wymagają przepisy prawa. Użytkownik musi bezzwłocznie powiadomić X o każdym faktycznym lub domniemanym niewłaściwym użyciu lub nieuprawnionym ujawnieniu Informacji Poufnych. Z chwilą wypowiedzenia niniejszych Postanowień lub ustania uczestnictwa Użytkownika w Programie Użytkownik bezzwłocznie zniszczy lub usunie wszelkie Informacje Poufne będące w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą.

 

9. Odrzucenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE PROGRAM I SUBSKRYPCJE (ORAZ ICH FUNKCJE) MOGĄ MIEĆ CHARAKTER EKSPERYMENTALNY LUB BYĆ W FAZIE TESTÓW BETA, W ZWIĄZKU Z CZYM UŻYTKOWANIE ORAZ DOSTĘP DO PROGRAMU I SUBSKRYPCJI ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO PROGRAM I SUBSKRYPCJE SĄ OFEROWANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZELKIMI WADAMI I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. X CORP. NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI ZAPEWNIEŃ GWARANCYJNYCH CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH LUB MOGĄCYCH WYNIKAĆ Z ZAWARCIA TRANSAKCJI LUB PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKOWANIA. X CORP. NIE GWARANTUJE I NIE SKŁADA ŻADNYCH DEKLARACJI, A TAKŻE ODRZUCA WSZELKĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CO DO (I) KOMPLETNOŚCI, RZETELNOŚCI, TERMINOWOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA LUB NIEZAWODNOŚCI PROGRAMU I SUBSKRYPCJI ORAZ (II) TEGO, CZY PROGRAM LUB SUBSKRYPCJE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ORAZ CZY BĘDĄ DOSTĘPNE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA I WAD. X CORP. NIE KONTROLUJE, NIE PROMUJE ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE DOSTOSOWUJE KONTA SUBSKRYPCJE UŻYTKOWNIKA (DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKICH TREŚCI, FUNKCJI I KORZYŚCI NA KONCIE).

 

10. Ograniczenie odpowiedzialności


W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODNOŚNE PRZEPISY PRAWA PODMIOTY Z GRUPY X NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE ANI MORALNE, UTRATĘ ZYSKÓW LUB DOCHODÓW WYNIKŁĄ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, UTRATĘ DANYCH, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ANI ZA ŻADNE SZKODY NIEMATERIALNE, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE (i) DOSTĘPEM, KORZYSTANIEM LUB UDZIAŁEM (ALBO NIEMOŻNOŚCIĄ DOSTĘPU, KORZYSTANIA LUB UDZIAŁU) W SUBSKRYPCJACH I PROGRAMIE; (ii) POSTĘPOWANIEM OSÓB TRZECICH LUB TREŚCIAMI ZAMIESZCZANYMI PRZEZ OSOBY TRZECIE W USŁUGACH X, W TYM SZKALUJĄCYM, OBRAŹLIWYM LUB NIELEGALNYM POSTĘPOWANIEM INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB OSÓB TRZECICH; (iii) JAKIMIKOLWIEK TREŚCIAMI POBRANYMI Z USŁUG X; LUB (iv) NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM, WYKORZYSTYWANIEM LUB MODYFIKOWANIEM INFORMACJI LUB TREŚCI PRZESYŁANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW Z GRUPY X NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ WIĘKSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: STO DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100,00 USD) LUB KWOTA ZAPŁACONA UŻYTKOWNIKOWI PRZEZ X NA MOCY NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ W CIĄGU SZEŚCIU MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE BĘDĄCE PODSTAWĄ ROSZCZENIA. OGRANICZENIA W TYM PODPUNKCIE OBOWIĄZUJĄ BEZ WZGLĘDU NA PRZYJĘTĄ PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM Z TYTUŁU GWARANCJI, UMOWY, USTAWY, DELIKTU (ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM) LUB INNEJ PODSTAWY, ORAZ BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY PODMIOTY X ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, TAKŻE W PRZYPADKU, GDY OKREŚLONE W NINIEJSZYCH ZASADACH UŻYTKOWANIA UPRAWNIENIE NIE SPEŁNIŁO SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU. TERMIN „PODMIOTY X” OZNACZA X CORP. ORAZ JEDNOSTKI MACIERZYSTE, PODMIOTY PODRZĘDNE, SPÓŁKI POWIĄZANE, CZŁONKÓW ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PEŁNOMOCNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, PARTNERÓW I LICENCJODAWCÓW X CORP.

PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ZAKRESIE WYMAGANYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA POWYŻSZE POSTANOWIENIA NIE OGRANICZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW X ZA OSZUSTWO, ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD, ŚMIERĆ LUB SZKODY NA OSOBIE SPOWODOWANE NASZYM ZANIEDBANIEM, RAŻĄCYM ZANIEDBANIEM LUB DZIAŁANIAMI UMYŚLNYMI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW X Z TYTUŁU WSZELKICH NIEMOŻLIWYCH DO WYŁĄCZENIA GWARANCJI LUB RĘKOJMI JEST OGRANICZONA DO KWOTY STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100,00 USD).

 

 

11. Oświadczenia i gwarancje


Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (a) posiada lub uzyskał oraz utrzyma w posiadaniu wszelkie prawa, upoważnienia i licencje niezbędne do wypełnienia zobowiązań Użytkownika wynikających z niniejszych Postanowień oraz do oferowania i hostowania konta oraz zarabiania na nim pieniędzy (monetyzacja) w związku z Programem bez konieczności dokonywania jakichkolwiek płatności przez X na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, (b) wszystkie informacje przekazane przez Użytkownika X lub Operatorowi płatności na potrzeby rejestracji i uczestnictwa w Programie są poprawne, rzetelne, kompletne i zawsze aktualne, (c) ukończył osiemnaście (18) lat, (d) posiada wszelkie niezbędne prawa, pełnomocnictwa i uprawnienia niezbędne do zaakceptowania niniejszych Postanowień, (e) przestrzega i będzie przestrzegać wszelkich przepisów prawa właściwego, regulaminów i standardów etycznych we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach (w tym przepisów prawa ochrony danych i prywatności; przepisów dotyczących udziału w konkursach, promocji i upominków; przepisów dotyczących reklamy oraz przepisów amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC), w tym wytycznych dotyczących wykorzystywania osobistych rekomendacji w reklamach), oraz nie spowoduje tego, aby wspomniane powyżej przepisy zostały naruszone przez X lub Operatora płatności, (f) zawsze będzie przestrzegać Umowy z Użytkownikiem serwisu X, oraz (g) jego konto nie będzie naruszać praw żadnych osób trzecich (w tym prawa autorskiego, praw ze znaków towarowych i usługowych, tajemnic handlowych, praw z umów, praw ochrony prywatności oraz prawa do komercyjnego wizerunku) oraz nie będzie zawierać żadnych materiałów, których praktyczne wykorzystanie mogłoby spowodować szkody na jakiejkolwiek osobie lub szkody na jakimkolwiek mieniu.

 

12. Przejęcie odpowiedzialności cywilnej


Użytkownik przejmuje odpowiedzialność cywilną od Podmiotów X (ogółem „Osoby Zabezpieczone”) i dokona na rzecz Podmiotów X rekompensaty z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich, zobowiązań finansowych, strat i kosztów (w tym przyznanych odszkodowań, kwot ugód i uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) zgłoszonych przeciwko Osobom Zabezpieczonym bezpośrednio lub pośrednio w związku z (a) uczestnictwem Użytkownika w Programie, (b) niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem oświadczeń, zapewnień gwarancyjnych i zobowiązań określonych w niniejszych Postanowieniach, lub (c) zaniedbaniem albo niewłaściwym postępowaniem Użytkownika. Zobowiązania Użytkownika z tej klauzuli podlegają następującym warunkom: (i) Osoba Zabezpieczona musi bezzwłocznie pisemnie powiadomić Użytkownika o otrzymanym roszczeniu, przy czym ewentualne opóźnienie w takim powiadomieniu nie zwalnia Użytkownika ze zobowiązań z tej klauzuli, chyba że i w zakresie, w jakim opóźnienie to istotnie ogranicza zdolność Użytkownika do obrony przed takim roszczeniem; (ii) Osoba Zabezpieczona w niezbędnym zakresie współpracuje z Użytkownikiem nad obroną przeciw takim roszczeniem i zawarciem ewentualnej ugody, oraz (iii) Użytkownik pozwoli, aby X według swojego uznania mógł uczestniczyć w obronie przed roszczeniem i zawarciem ewentualnej ugody oraz sprawować kontrolę nad tymi działaniami. Aby zawrzeć ugodę, która mogłaby naruszyć jakiekolwiek interesy Osoby Zabezpieczonej, Użytkownik musi uzyskać na to pisemną zgodę Osoby Zabezpieczonej, o ile Osoba Zabezpieczona będzie na wniosek i koszt Użytkownika w niezbędnym zakresie współpracować z Użytkownikiem nad obroną przed zgłoszonym roszczeniem i zawarciem ewentualnej ugody.

 

13. Umowa dotycząca rozstrzygania sporów – wiążący arbitraż i zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego

TEN PUNKT DOTYCZY WYŁĄCZNIE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH. NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TREŚĆ TEGO PUNKTU, PONIEWAŻ MOŻE ONA ISTOTNIE WPŁYWAĆ NA PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI, W TYM DO SKŁADANIA POZWÓW SĄDOWYCH.

Postanowienia ogólne. Poniższe postanowienia są istotne w kontekście umowy zawartej między Użytkownikiem a X w zakresie funkcji i usług X, o których mowa w niniejszych Postanowieniach. Z zastrzeżeniem postanowień wymienionych poniżej, w tym wyjątków wymienionych w tym punkcie, Użytkownik i X zgadzają się kierować do arbitrażu wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje bezpośrednio lub pośrednio powstałe w związku z niniejszymi Postanowieniami i/lub uczestnictwem Użytkownika w Programie (jednostkowo „Spór”, łącznie „Spory”).

Początkowe rozstrzyganie sporów. Większość sporów między Użytkownikiem a X można rozwiązać nieformalnie. Możesz skontaktować się z nami, pisząc do Płatnej pomocy technicznej tutaj. Kontaktując się z nami, Użytkownik powinien pokrótce opisać charakter i podstawę skargi, a także podać swoje informacje kontaktowe oraz wnioskowaną formę oczekiwanego świadczenia. W ramach tej procedury strony dokładają wszelkich starań, aby rozwiązać Spór inny niż Spór podlegający wyłączeniu. Użytkownik i X zgadzają się, że wdrożenie tej nieformalnej procedury wymaga dobrej woli obu stron, a jej zastosowanie jest niezbędne, zanim którakolwiek ze stron zainicjuje postępowanie arbitrażowe w kwestii jakiegokolwiek Sporu.

WIĄŻĄCY ARBITRAŻ. Jeśli nie uda nam się rozwiązać Sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty rozpoczęcia procedury nieformalnego rozstrzygania Sporu na mocy postanowień określonych w powyższej sekcji Początkowe rozstrzyganie sporów, Użytkownik lub X może zainicjować wiążące postępowanie arbitrażowe. Będzie do jedyny mechanizm formalnego rozstrzygania wszelkich Sporów, realizowany w sposób opisany poniżej, z wyjątkiem spraw kierowanych do sądów ds. drobnych roszczeń cywilnych lub Sporów podlegających wyłączeniu, chyba że Użytkownik zrezygnuje z takiej opcji. W szczególności wszystkie Spory będą ostatecznie rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu zarządzanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) w Nowym Jorku i za pośrednictwem jednego wspólnie uzgodnionego arbitra, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Arbitrażu Konsumenckiego AAA, dostępne na stronie www.adr.org lub dzwoniąc do AAA pod numer 1.800.778.7879, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej. UŻYTKOWNIK I X NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB SĘDZIĄ, Z WYJĄTKIEM SPORÓW PODLEGAJĄCYCH WYŁĄCZENIU.

Z wyjątkiem Sporów podlegających wyłączeniu, to właśnie arbiter, a nie żaden federalny, stanowy lub lokalny sąd lub organ, ma wyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich Sporów, w tym sporów co do tego, czy którakolwiek część niniejszych Postanowień jest nieważna lub może zostać uznana za nieważną oraz czy Spór można w ogóle kierować do arbitrażu. Arbiter może przyznać wszelkie świadczenia, które byłyby dostępne w sądzie na mocy przepisów prawa właściwego, o ile takie świadczenie (w tym w formie zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego) jest ograniczone do indywidualnych okoliczności. Bez względu na wymogi określone w tych postanowieniach dotyczących arbitrażu, jeśli Spór zawiera wniosek o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego o charakterze publicznym, Użytkownik może wyłączyć to roszczenie z postępowania arbitrażowego i skierować je do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Wyrok arbitra będzie sporządzony na piśmie i wiążący dla stron oraz może zostać zarejestrowany jako wyrok w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

UŻYTKOWNIK MA JEDEN ROK NA ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA PRZECIWKO X, CHYBA ŻE ZREZYGNUJE Z TEGO PRAWA. Wszelkie roszczenia przeciwko X Użytkownik musi wnieść w ciągu jednego (1) roku od daty powstania roszczenia, chyba że przepisy prawa właściwego stanowią, że zwykły okres przedawnienia takiego roszczenia nie może zostać skrócony w drodze umowy. Jeśli Użytkownik nie zgłosi roszczenia w tym okresie, wówczas w najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa zrzeka się wszelkich praw do zgłaszania takiego roszczenia, a X nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu tego roszczenia.

Procedura arbitrażowa i koszty. Aby zainicjować arbitraż, można skorzystać z instrukcji zamieszczonych pod adresem https://adr.org/Support. X uiści wstępną opłatę w wysokości 200 USD za zgłoszenie konsumenta, jednak bez względu na ewentualne zapisy w Regulaminie Arbitrażu Konsumenckiego (AAA) mówiące inaczej, strony zgadzają się na równy — z uwzględnieniem wyjątków wymaganych na podstawie przepisów prawa — podział pozostałych kosztów arbitrażu, w tym honorariów i wydatków arbitra. Arbiter, a nie Regulamin Arbitrażu Konsumenckiego (AAA), będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich powstałych sporów dotyczących podziału kosztów i wydatków, w tym honorariów i wydatków arbitra. Jeśli arbiter stwierdzi, że roszczenia zostały wniesione w celu nękania lub były ewidentnie błahe, może przenieść na drugą stronę obowiązek zapłaty swojego wynagrodzenia i opłat administracyjnych, w tym za złożenie wniosku i prowadzenie rozpraw, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Arbitrażu Konsumenckiego (AAA). Strony mają świadomość, że w przypadku braku tego obowiązkowego postanowienia miałyby prawo wnosić pozwy do sądu i ubiegać się o postępowanie z udziałem ławy przysięgłych. Strony mają także świadomość, że w określonych sytuacjach koszty arbitrażu mogą przekroczyć koszty postępowania sądowego, a postępowanie dowodowe w arbitrażu ma mniejszy zakres niż w sądzie.

Miejsce. Postępowanie arbitrażowe odbywa się wyłącznie na podstawie dokumentów, ale Użytkownik może wybrać formułę prowadzenia postępowania przez telefon, za pomocą wideokonferencji lub osobiście. W postępowaniach arbitrażowych z udziałem osobistym rozprawy będą się odbywały w miejscu zamieszkania użytkownika, a jeśli użytkownik nie mieszka w Stanach Zjednoczonych, to w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nowy Jork.

Zrzeczenie się prawa do udziału w powództwach zbiorowych. UŻYTKOWNIK I X DODATKOWO ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE TYLKO W ICH WŁASNYM IMIENIU, A NIE W RAMACH POWÓDZTW ZBIOROWYCH LUB INNYCH POWÓDZTW PRZEDSTAWICIELSKICH. STRONY WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO WNOSZENIA POWÓDZTW ZBIOROWYCH ORAZ DOCHODZENIA ŚWIADCZEŃ NA DRODZE POWÓDZTW ZBIOROWYCH. Arbiter nie może łączyć postępowań ani roszczeń więcej niż jednej osoby oraz nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania przedstawicielskiego lub zbiorowego, chyba że obie strony uzgodnią pisemnie inaczej.

Rozdzielność postanowień. W przypadku stwierdzenia, że którakolwiek część tej Umowy w sprawie rozstrzygania sporów nie może zostać wyegzekwowana w odniesieniu do konkretnego roszczenia o świadczenie lub uprawnienia (w tym o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego), wówczas takie roszczenie lub uprawnienie (i tylko ono) zostanie oddzielone i musi zostać wniesione do sądu właściwej jurysdykcji, a wszelkie pozostałe roszczenia będą rozstrzygane w drodze arbitrażu.

Wyjątek — Spory podlegające wyłączeniu i spory sądowe dotyczące drobnych roszczeń cywilnych — wybór forum. Niezależnie od decyzji stron o rozstrzyganiu wszystkich innych Sporów w drodze arbitrażu, wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z oszustwa („Spory podlegające wyłączeniu”) będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów federalnych lub stanowych zlokalizowanych w hrabstwie Nowy Jork w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, a Użytkownik zgadza się na ich właściwość osobową i dobrowolnie zrzeka się swojego prawa wnoszenia zarzutów co do niewłaściwości takiego sądu. Bez uszczerbku i niezależnie od powyższego, Użytkownik zgadza się, że X może wedle własnego uznania wnieść do dowolnego właściwego sądu w Stanach Zjednoczonych sprawę związaną z dowolnym Sporem podlegającym wyłączeniu, jaki X toczy z Użytkownikiem. Każda ze stron może dochodzić świadczenia w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych w przypadku sporów lub roszczeń mieszczących w zakresie właściwości rzeczowej takiego sądu.  

30-dniowe prawo do rezygnacji. Jeśli Użytkownik nie chce być związany powyższymi postanowieniami dotyczącymi arbitrażu, może przesłać pisemne powiadomienie o swojej rezygnacji na poniższy adres:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Jeśli Użytkownik jest już uczestnikiem Programu, może przesłać zawiadomienie o takiej rezygnacji pisemnie, przechodząc na stronę Pomocy technicznej ds. płatnych usług, która znajduje się tutaj.

Takie pisemne powiadomienie musi zawierać imię i nazwisko Użytkownika, nazwę konta na X, adres e-mail lub numer telefonu powiązane z nazwą konta oraz jednoznaczne oświadczenie, że Użytkownik nie chce rozstrzygać sporów z X na drodze arbitrażu.

Zawiadomienie należy wysłać w ciągu 30 dni od zaakceptowania niniejszych Postanowień. W przeciwnym razie Użytkownik będzie związany wymogiem rozstrzygania sporów na drodze arbitrażu zgodnie z odnośnymi postanowieniami. Użytkownik może także wysłać takie zawiadomienie przed zaakceptowaniem niniejszych Postanowień, co będziemy traktować jako rezygnację użytkownika z arbitrażu. Decyzja użytkownika o rezygnacji z rozstrzygania sporów poprzez arbitraż nie wpłynie negatywnie na współpracę z X ani na dostarczanie użytkownikowi usług i funkcji przez X. Jeśli użytkownik zrezygnuje z drogi arbitrażowej, również X nie będzie nią związany.

Zmiany tego punktu. O wszelkich istotnych zmianach w Umowie w sprawie rozstrzygania sporów będziemy informować z 60-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wejdą w życie 60. dniu i będą stosowane wyłącznie do roszczeń powstałych po 60. dniu.

Prawo właściwe. NINIEJSZE POSTANOWIENIA DOTYCZĄ TRANSAKCJI W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM. PRZEPISAMI PRAWA WŁAŚCIWYMI DO WYKŁADNI I EGZEKWOWANIA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH ARBITRAŻU SĄ PRZEPISY AMERYKAŃSKIEJ FEDERALNEJ USTAWY O ARBITRAŻU (FEDERAL ARBITRATION ACT) UZUPEŁNIONE O WYKŁADNIĘ PRAWA SĄDOWEGO, BEZ WZGLĘDU NA PRZEPISY AMERYKAŃSKIEGO PRAWA STANOWEGO. W zakresie, w jakim do jakiegokolwiek sporu ma zastosowanie stanowe prawo materialne, zastosowanie będzie miało prawo stanu Teksas, bez względu na przepisy kolizyjne.

Zachowanie mocy prawnej. Niniejsza Umowa w sprawie rozstrzygania sporów pozostaje w mocy po ustaniu stosunków między Użytkownikiem a X, w tym po zakończeniu oferowania lub anulowaniu subskrypcji dowolnych usług lub materiałów X.

 

14. Modyfikacja Postanowień

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszych Postanowień. O wszelkich istotnych zmianach powiadomimy Użytkownika, na przykład za pomocą powiadomień wyświetlanych w usługach albo wiadomości e-mail wysyłanych na adres powiązany z kontem Użytkownika. Użytkowanie Programu po wejściu zmian w życie oznacza, że Użytkownik zaakceptował te zmiany. Jeśli jakiekolwiek zmiany nie są dla Ciebie akceptowalne, możesz zakończyć swój udział w Programie, przekazując X pisemne powiadomienie, pisząc do Płatnego wsparcia tutaj.

Postanowienia dotyczące udziału w dochodach są napisane w języku angielskim, ale są dostępne w wielu językach poprzez tłumaczenia. X dokłada wszelkich starań, aby tłumaczenia były w jak największym stopniu zgodne z oryginalną wersją angielską. Jednakże w przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności, pierwszeństwo będzie miała angielska wersja Postanowień dotyczących udziału w dochodach. Użytkownik zgadza się, że językiem odniesienia dla wykładni Postanowień dotyczących udziału w dochodach jest język angielski.

 

15. Nie jesteś naszym pracownikiem

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że współpracuje z nami wyłącznie jako Użytkownik naszych usług i działa jako niezależny podmiot. Użytkownik nie jest naszym pracownikiem. Na mocy niniejszych Postanowień lub uczestnictwa w Programie nie powstaje żaden stosunek agencji, partnerstwa lub wspólnego przedsięwzięcia. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa i obowiązki w odniesieniu do charakteru i legalności swoich treści, sposobu ich tworzenia i oferowania oraz decyzji o ich udostępnieniu. 

 

16. Postanowienia różne

a. Opinie. Możesz przekazać X komentarze dotyczące Programu oraz korzystania z funkcji i usług udostępnianych przez X („Opinie”). Użytkownik zgadza się, że X i osoby wyznaczone przez X będą mogły swobodnie kopiować, modyfikować, opracowywać, publicznie wyświetlać, ujawniać, rozpowszechniać, włączać do innych elementów i w inny sposób użytkować oraz udzielać licencji i podlicencji na Opinie, w tym ich opracowania, do wszelkich celów komercyjnych i niekomercyjnych, bez jakiejkolwiek zapłaty lub przypisania autorstwa na rzecz Użytkownika. Żadne postanowienie tej Umowy nie zabrania X opracowywania funkcji, produktów i usług, które mogą stanowić konkurencję dla funkcji, produktów i usług Użytkownika lub użytkowników końcowych jego produktów i usług.

b. Prawo właściwe.

  • Niniejsze Postanowienia będą podlegać prawu stanu Teksas, a wszelkie spory powstałe między Tobą a X będą podlegać postanowieniom punktu 13 powyżej (Umowa dotycząca rozstrzygania sporów).

  • Jeśli Użytkownik mieszka w Unii Europejskiej, kraju należącym do EFTA lub Zjednoczonym Królestwie, zastosowanie mają przepisy bezwzględnie obowiązujące w danym kraju, a postępowanie sądowe może być wszczynane przed sądami właściwymi zgodnie z przepisami prawa kraju zamieszkania Użytkownika. 

  • Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, państwem członkowskim UE, państwem EFTA lub Wielką Brytanią, niniejsze Postanowienia będą podlegać prawu stanu Teksas.

c. Powiadomienia. Wszelkie powiadomienia kierowane do X należy przesyłać na adres: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, pocztą pierwszej klasy, pocztą lotniczą lub kurierem nocnym, z kopią przesłaną pocztą elektroniczną na adres legalnotices@X.com i uznaje się je za przekazane z chwilą otrzymania. Powiadomienia do Użytkownika mogą być przekazywane w formie wiadomości e-mail wysłanych na adres e-mail Użytkownika ustawiony na koncie na X albo poprzez opublikowanie wiadomości na koncie na X Użytkownika lub w Usłudze X, i są uważane za doręczone z chwilą wysłania (w przypadku poczty elektronicznej) lub opublikowania.

d. Zrzeczenie się praw. Niewykonanie przez X któregokolwiek prawa lub postanowienia określonego w niniejszych Postanowieniach nie może być uważane za zrzeczenie się wykonania takiego prawa lub postanowienia. Zrzeczenie się przez X prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania któregokolwiek z postanowień nie oznacza zrzeczenia się prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu przyszłych takich naruszeń.

e. Zachowanie mocy prawnej; rozdzielność postanowień. Wszelkie zobowiązania, które wyraźnie lub ze względu na swój charakter pozostają w mocy po wypowiedzeniu niniejszych Postanowień, pozostają w mocy po takim wypowiedzeniu. Niewykonalne postanowienia zostaną zmodyfikowane w celu odzwierciedlenia intencji stron, a pozostałe postanowienia zawarte w niniejszych Postanowieniach pozostają w mocy.

f. Przelew praw. Użytkownik nie może przelewać na osoby trzecie praw z niniejszych Postanowień ani innych swoich praw lub zobowiązań wynikających z niniejszych Postanowień, a każda taka próba będzie nieważna i nieskuteczna.

g. Siła wyższa. Żadna strona nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienia ani niewywiązanie się lub niewłaściwe wywiązywanie się ze swoich zobowiązań na mocy niniejszych Postanowień, jeśli było to spowodowane przyczynami od niej niezależnymi, w tym m.in. siłą wyższą, działaniami wroga publicznego, decyzjami administracji, pożarem, powodzią, epidemią (w tym COVID-19), ograniczeniami wynikającymi z kwarantanny, strajkiem, zamieszkami, atakiem lub zagrożeniem terrorystycznym, awarią lub opóźnionym działaniem urządzeń lub infrastruktury telekomunikacyjnej lub technicznej lub embargiem na dostawę towarów („Zdarzenie Siły Wyższej”), a obie strony są zwolnione z wykonywania swoich zobowiązań na mocy niniejszych Postanowień przez cały czas trwania takiego Zdarzenia Siły Wyższej. Jeśli Zdarzenie Siły Wyższej uniemożliwi Użytkownikowi udostępnianie konta Subskrypcje w deklarowany przez niego sposób, Użytkownik nie otrzyma żadnych kwot z tytułu Subskrypcji jego konta, które zostaną anulowane lub w inny sposób niezrealizowane.

h. Całość porozumienia. Niniejsze Postanowienia (w tym wspomniana w nich Umowa z Użytkownikiem serwisu X) stanowią całość porozumienia między X a Użytkownikiem w przedmiocie niniejszych Postanowień oraz integrują i zastępują wszelkie poprzednie pisemne lub ustne ustalenia i uzgodnienia zawarte między stronami w przedmiocie niniejszych Postanowień.