Vilkår for annonseinntektsandeler

goglobalwithtwitterbanner

Gjelder fra 22. mai 2024

 

Vilkår for annonseinntektsandeler

Vilkårene for annonseinntektsandeler gjelder mellom deg og X Corp., på vegne av seg selv og dets tilknyttede enheter (X/vi) og styrer din deltakelse i X sitt annonseinntektsandelsprogram. I disse vilkårene betyr «tilknyttet enhet» enhver enhet som direkte eller indirekte kontrollerer, er kontrollert av eller er under felles kontroll med X, og «du/deg/din/ditt/dine» eller «innholdsskaper» betyr deg, en person, et selskap eller en annen enhet med en X-konto som deltar i programmet. Hvis du inngår disse vilkårene på vegne av en enhet, garanterer du at du er autorisert på denne enhetens vegne.

For å delta i programmet må du være minst 18 år gammel og oppfylle de andre kvalifikasjonskravene som er angitt i del 2.

I tillegg til disse vilkårene er din deltakelse i dette programmet underlagt X sine bruksvilkår, X sin personvernerklæring, X sine regler og retningslinjer, inntektsgenereringsstandarder for innholdsskapere og alle retningslinjer som er innlemmet i disse (samlet kalt «X sin brukeravtale»).

Les disse vilkårene for inntektsandeler nøye slik at du er fullstendig klar over dem. Hvis du bor i USA, bør du være oppmerksom på at disse vilkårene inneholder viktig informasjon som gjelder for deg om løsning av tvister gjennom bindende voldgift og ikke i domstol, herunder fraskrivelse av retten til å fremsette krav som gruppesøksmål samt retten til å trekke deg ut. Videre er det en begrensning i retten til å fremsette krav mot X mer enn 1 år etter at de relevante hendelsene har skjedd. Dette påvirker dine rettigheter og forpliktelser hvis det oppstår tvister med X. Nærmere informasjon om disse bestemmelse finnes i del 13.

 

1. Godkjennelse

Når du deltar i programmet (hvis du har blitt godkjent av X) eller på annen måte angir godkjenning (f.eks. ved å godta disse vilkårene når du søker på programmet, klikke på «Bli med og konfigurer utbetalinger» osv.), erklærer du at du har lest, forstått og samtykker i å være bundet av disse vilkårene. Ved å akseptere disse vilkårene samtykker du videre til at X bruker dataene du oppgir, som vi samler inn om deg eller som vi utleder om deg for å vurdere å godta deg i programmet. Hvis du ikke er enig, ikke delta i programmet.

 

2. Program for inntektsandeler

Med annonseinntektsandeler får du en andel av inntektene fra verifiserte brukeres visninger av annonser som vises i svar på innhold du legger ut på X. Betalinger til deg gjøres gjennom betalingspartneren vår hvis inntektsandelen når en viss terskel i løpet av den periodiske utbetalingsplanen. X kan endre eller kansellere programmet når som helst etter eget skjønn, inkludert av forretningsmessige, økonomiske eller juridiske årsaker.

 

3. Kvalifisering, registrering og avslutning

For å få utbetalt en andel av annonseinntektene må innleggene dine på X kumulativt ha generert over 5 millioner visninger i løpet av de siste tre månedene, du må ha over 500 følgere, du må abonnere på enten Premium eller Verifiserte organisasjoner, og du må opprette en konto hos betalingspartneren vår. Før utbetaling må du dessuten fullføre identitetsverifisering, og kontoen din vil bli gjennomgått for blant annet å sikre at innhold du har lagt ut, ikke bryter X sin brukeravtale. Kvalifikasjonskravene for programmet finner du i hjelpesenteret vårt, og kan endres fra tid til annen, inkludert av forretningsmessige, økonomiske eller juridiske årsaker.

For å bli med i programmet må du i tillegg tilfredsstille for eksempel følgende betingelser:

  • Må være i et støttet land,

  • Må ha en aktiv konto hos betalingspartneren vår (betalinger gjøres via og er underlagt vilkårene til betalingspartneren)

  • Må ha en X-konto som forblir aktiv og i samsvar med X sin brukeravtale

  • Må abonnere på Premium eller Verifiserte organisasjoner

  • Må opprettholde 5 millioner visninger på dine kumulative innlegg i løpet av de siste 3 månedene

Hvis kontoen din ikke oppfyller et kvalifikasjonskrav eller bryter X sin brukeravtale, vil du bli varslet via e-post. Du kan klage ved å svare oss på e-posten vi sender til deg. Hvis du ikke klager eller vi avviser klagen, kan du ikke være med i programmet. X forbeholder seg retten til å avvise søknader etter eget skjønn, blant annet av forretningsmessige, økonomiske eller juridiske årsaker.

Hvis din deltakende konto bryter reglene og retningslinjene våre, herunder brukeravtalen for X, vil vi varsle deg og sette din deltakelse i programmet på pause. Du kan klage ved å svare oss på e-posten vi sender til deg med relevant bevis på at kontoen din bør gjenopprettes. Hvis bevisene er utilstrekkelige eller du ikke svarer, avslutter vi deltakelsen din og blokkerer fremtidig kvalifisering.

Hvis du vil avslutte deltakelsen i programmet, kan du følge trinnene for å avslutte via veiledningen i hjelpesenteret. Ved kansellering vil du få utbetalt dine gjenværende midler over minimumsbeløpet på $10,00 USD. Du gir avkall på retten til alle andre midler.

Ansatte i X samt våre tjenester og tilknyttede selskaper kan ikke delta i programmet med mindre de er forhåndsgodkjent av autorisert personell hos X.

 

4. Noen regler og begrensninger

Din andel av inntektene fra dette programmet kan ikke overføres mellom X-kontoer.

Din deltakelse i programmet må ikke bryte med gjeldende lover, regler eller forskrifter. Du er alene ansvarlig for eventuelle brudd på gjeldende lover, regler eller forskrifter som skyldes deg eller kontoen din. Vi kan pålegge ytterligere begrensninger basert på antihvitvasking, sanksjoner eller antisvindellover eller retningslinjer, blant annet kan vi blokkere transaksjoner som ser ut til faktisk eller potensielt å være uredelige eller del av ulovlige aktiviteter. Vi kan holde tilbake fra vår inntektsandelsberegning enhver aktivitet som vi tror skyldes brudd på X sin brukeravtale eller som vi mener kan innebære brudd på lover og/eller inntekter generert fra innhold fra blokkerte transaksjoner. Du kan ikke delta i programmet hvis du er en person som amerikanske personer ikke har tillatelse til å ha forretninger med i henhold til økonomiske sanksjoner. Det gjelder blant annet sanksjoner administrert av USAs kontor for kontroll av utenlandske aktiva eller enhver annen gjeldende sanksjonsmyndighet (Forbudt person). Dette omfatter blant annet personer som befinner seg i, er statsborger i eller vanligvis er bosatt i følgende land og regioner: Cuba, Iran, Krym-regionen i Ukraina, Nord-Korea og Syria. Du erklærer at du ikke er en forbudt person. Du kan ikke delta i programmet hvis du jobber for en statlig institusjon, er folkevalgt, er et politisk parti eller engasjert i valgrelatert aktivitet.

Brudd på de ovennevnte reglene og begrensningene kan føre at din deltakelse i programmet avsluttes eller at du ikke mottar en andel av inntekten.

 

5. Betalinger

Annonseinntektsandelen er basert på antall visninger av annonser i svar på innlegg fra verifiserte brukere. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre hvordan betalingsberegningen vår er strukturert, inkludert for eksempel å legge til eller fjerne inntektstyper, uansett årsak, inkludert forretningsmessige, økonomiske eller juridiske årsaker. Den mest oppdaterte informasjonen finner du i hjelpesenteret.

Utbetalinger betales fratrukket eventuelle behandlingsgebyrer fra betalingspartneren. Hvis det oppdages at du kunstig øker antallet visninger gjennom promoterte innlegg, på manuelle, automatiserte eller andre måter, eller ved at du manipulerer plattformen for å endre visningene på innleggene dine, mister du alle beløp som du skulle ha fått, og din deltakelse i programmet avsluttes. Hvis X på noe tidspunkt finner innhold som er manipulert, inkludert for eksempel bruk av roboter eller andre automatiserte midler, eller kunstig oppblåst, forbeholder X seg retten til å justere fremtidige betalinger, eller suspendere betaling.

Utbetalinger skjer med jevne mellomrom. Når du tjener mer enn 10,00 dollar, har du rett til å overføre pengene fra betalingspartnerkontoen din til din eksterne bankkonto. Kontoer som faller under visningsgrensen, forblir i programmet, men påløpte midler under 10 dollar utbetales ikke.

X forbeholder seg retten til å utstede utbetalinger til deg når som helst etter eget skjønn, inkludert av forretningsmessige, økonomiske eller juridiske årsaker.

X bruker en betalingspartner for å foreta sine inntektsandelsbetalinger til deg. For å delta i programmet må du først opprette en konto hos betalingspartneren, som krever at du for eksempel må bevise identitet eller bosted. Hvis du gir betalingspartneren en adresse utenfor staten California, bekrefter du at du utfører tjenestene under disse vilkårene utenfor staten California. Du vil også bli bedt om å sende inn betalings- og skatteinformasjon til betalingspartneren. Hvis X eller betalingspartneren under betalingsprosessen eller senere bestemmer at betalinger av en eller annen grunn ikke kan gjøres til deg, kan du ikke være med i programmet. Når du godta disse vilkårene, gir du X uttrykkelig fullmakt til å få tilgang til data om din betalingspartnertilkoblede kontoaktivitet og transaksjoner og å utføre andre aktiviteter i forbindelse med behandling og overvåking av inntektsandelsbetalinger i henhold til disse vilkårene.

 

6. Skatter og avgifter

Du er ansvarlig for å betale skatt (som definert nedenfor) som følge av eller i forbindelse med ditt mottak av en inntektsandel. X kan trekke fra eller holde tilbake eventuelle skatter som det kan være juridisk forpliktet til å trekke fra eller holde tilbake fra beløp som skal betales til deg, og betaling til deg redusert med slike fradrag eller tilbakehold vil utgjøre full betaling og oppgjør av beløpene som skal betales i henhold til disse vilkårene. Hver part vil gi den andre parten all skattedokumentasjon som er nødvendig for å foreta eller motta betalinger i henhold til dette. Skatter betyr all merverdiavgift eller andre skatter, avgifter, fradrag eller tilbakehold for inntekter, salg eller bruk.

 

7. Oppsigelse eller tilbaketrekning fra programmet

Disse vilkårene begynner på den datoen du klikker for å godta vilkårene (uavhengig av om du er godkjent i programmet eller ikke), og fortsetter til de sies opp av en av partene i henhold til denne avtalen. Du kan melde deg ut av programmet når som helst ved å skrive til betalt støtte. X kan etter eget skjønn når som helst og med eller uten grunn si opp disse vilkårene, blant annet hvis du gir en feilaktig fremstilling av deg selv eller kontoen din, bryter disse vilkårene, X sin brukeravtale eller gjeldende lover, eller ikke lenger oppfyller kvalifikasjonskravene for å delta i programmet.

I tillegg forbeholder vi oss retten etter eget skjønn til å gjøre følgende: Begrense antall annonser som vises i svar på innlegg som gjelder kontoen din, eller begrense inntektsandelene som kan betales til deg, herunder basert på volum eller tidsramme. Suspendere, fjerne eller deaktivere tilgang til kontoen din eller slutte å gi deg tilgang til hele eller deler av programmet. Fjerne deg fra programmet. Holde tilbake, suspendere, hente inn eller motregne betalinger for inntektsandeler (herunder beløp som kan ha vært tilskrevet eller fra tidligere eller fremtidig konto) hvis vi mener at du eller kontoen bryter disse vilkårene, X sin brukeravtale eller gjeldende lover. Vi har ikke ansvar for å utføre noen av handlingene ovenfor.

Ved oppsigelse av disse vilkårene eller din deltakelse i programmet gjelder følgende: (a) rettighetene og forpliktelsene i henhold til disse vilkårene opphører umiddelbart, (b) alle forpliktelser som er påløpt før ikrafttredelsesdatoen for oppsigelsen, overlever, med forbehold om dette: (i) Hvis du har oppfylt minstebetalingsterskelen på tidspunktet for oppsigelsen av vilkårene, vil betalingspartneren forsøke å betale deg for ubetalte beløp. Hvis imidlertid betalingspartneren ikke er i stand til å overføre betaling til deg på grunn av omstendigheter utenfor deres kontroll, vil du automatisk tape alle slike beløp, og X vil ikke skylde noen beløp. Eller (ii) hvis du ennå ikke har nådd minstebetalingsterskelen, vil ingen beløp bli betalt til eller skyldt deg.

 

8. Konfidensialitet


Under og etter din deltakelse i programmet skal du ikke avsløre proprietær, ikke-offentlig eller annen konfidensiell informasjon om X som du har fått tilgang til i forbindelse med programmet, bortsett fra når det er skriftlig godkjent av X eller som kreves av lov eller rettskjennelse, forutsatt at (a) du umiddelbart varsler X skriftlig om kravet om informasjonsavgivelse, og (b) bare avgir den delen av den konfidensielle Informasjon som er lovpålagt. Du skal umiddelbart varsle X om faktisk eller mistenkt misbruk eller uautorisert avgivelse av konfidensiell informasjon. Ved opphør av disse vilkårene eller din deltakelse i programmet må du umiddelbart makulere eller slette konfidensiell informasjon som er i din besittelse eller under din kontroll.

 

9. Ansvarsfraskrivelse

Du erkjenner uttrykkelig at programmet og abonnementene (eller funksjoner i disse) kan være eksperimentelle eller i en beta-fase, og samtykker i at tilgang til eller bruk av programmet og abonnementene er på egen risiko. I maksimal utstrekning som tillates av gjeldende lov, leveres programmet og abonnementene med alle eventuelle feil og uten garanti av noe slag. X Corp. fraskriver seg alle uttrykkelige eller underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse eller handling eller ytelse. X Corp. fraskriver seg videre alt ansvar for (i) programmets og abonnementenes fullstendighet, nøyaktighet, tilgjengelighet, betimelighet, sikkerhet eller pålitelighet og for (ii) hvorvidt programmet eller abonnementene oppfyller din krav eller er uavbrutt, sikkert eller feilfritt tilgjengelig. X Corp. verken kontrollerer, bifaller eller overtar abonnementskontoen din (herunder innhold, funksjoner eller fordeler).

 

10. Ansvarsbegrensning


Så langt gjeldende lov tillater det, skal X sine enheter ikke være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskademessige eller straffetapsmessige skader, eller direkte eller indirekte tap av fortjeneste eller inntekter, eller tap av data, bruk, goodwill eller andre immaterielle tap som følge av følgende: (i) Din tilgang til, bruk av eller deltakelse i (eller manglende tilgang til, bruk av eller deltakelse i) abonnementer og programmet. (ii) Atferd eller innhold av en tredjepart på X sine tjenester, herunder ærekrenkende, støtende eller ulovlig atferd fra andre brukere eller tredjeparter. (iii) Innhold fra X sine tjenester. Eller (iv) uautorisert tilgang, bruk eller endring av dine sendinger eller ditt innhold. Under ingen omstendighet skal det samlede ansvaret til X sine enheter overstige det som er størst av ett hundre amerikanske dollar (USD 100,00) eller beløpet X har betalt deg i de siste 6 månedene før hendelsen som utløste kravet. Disse begrensningene skal gjelde for all ansvarsargumentasjon, uansett om den er basert på garanti, kontrakt, lov, tort (inkludert skjødesløshet) eller annet, og uansett om X sine enheter har fått beskjed om muligheten for slik skade, eller til tross for at et rettsmiddel angitt her viser seg å ha mislykkes i sitt vesentlige formål. «X sine enheter» betyr X, dets morselskaper, tilknyttede selskaper, funksjonærer, direktører, ansatte, agenter, representanter, partnere og lisensgivere.

Det er ikke sikkert at gjeldende lov i din jurisdiksjon tillater visse ansvarsbegrensninger. Så langt loven i din jurisdiksjon gjelder, begrenser ikke det ovennevnte X sine enheter ansvar for svindel, uriktig fremstilling, død eller personskade som oppstår på grunn av vår forsømmelse, uaktsomhet eller uaktsomhet. Så langt den aktuelle loven gjelder, begrenses X sine enheters samlede ansvar for eventuelle ikke-ekskluderbare garantier til maksimum ett hundre amerikanske dollar (USD 100 00).

 

 

11. Garantier


Du garanterer følgende: (a) At du har og vil opprettholde alle rettigheter, autorisasjoner og lisenser som er nødvendige for å utføre forpliktelsene dine under disse vilkårene, og at du vil tilby, være vert for og tjene penger på abonnementskontoen din i forbindelse med programmet uten ytterligere betalinger fra X til en tredjepart. (b) At all informasjonen du har gitt til X eller betalingspartneren for å registrere deg og delta i programmet, er korrekt, nøyaktig, fullstendig og oppdatert til enhver tid. (c) At du er minst atten (18) år gammel. (d) At du har alle nødvendige rettigheter samt myndighet til å inngå disse vilkårene. (e) At du overholder og vil fortsette å overholde alle gjeldende lover, regler, vedtekter, forordninger, forskrifter og etiske forpliktelser i din utførelse av handlinger som hører under dette (herunder relevante databeskyttelses- og personvernlover, konkurranselover, kampanjer eller utdelinger, reklamelover og FTC-regler og forskrifter (Federal Trade Commission), for eksempel FTCs veiledninger angående bruk av anbefalinger og attester i annonsering), og du vil ikke forårsake at X eller betalingspartneren bryter noe av det foregående. (f) At du til enhver tid vil overholde X sin brukeravtale. (g) At abonnementskontoen din vil ikke krenke rettighetene til en tredjepart (herunder opphavsrett, varemerke, tjenestemerke, forretningshemmelighet, kontrakt, personvern eller rett til publisitet) eller inneholde materiale som når den antas som pålitelig, kan forårsake skade på person eller eiendom.

 

12. Skadesløshet


Du godtar å forsvare og holde X sine enheter skadesløse (samlet kalt skadesløsholdte personer) mot alle tredjepartskrav, ansvar, tap og utgifter (herunder skadekompensasjon, forliksbeløp og rimelige advokathonorarer) som fremsettes mot skadesløsholdte personer som følge av eller relatert til (a) din deltakelse i programmet, (b) brudd på dine garantier og forpliktelser som angitt i disse vilkårene, eller (c) din uaktsomhet. Dine erstatningsforpliktelser under dette vil være underlagt (i) at de skadesløsholdte personene umiddelbart gir skriftlig melding om kravet til deg, forutsatt at forsinkelser i varslingen ikke fritar deg fra forpliktelsene bortsett fra og utelukkende i den grad forsinkelsen vesentlig svekker din evne til å forsvare et slikt krav, (ii) at de skadesløsholdte personene samarbeider med deg med hensyn til forsvar og oppgjør av et slikt krav, og (iii) at du tillater at X, etter eget valg, deltar i og kontrollerer forsvaret og forliket av et slikt krav. Du vil ikke gjøre forlik som kan kompromittere interessen til de skadesløsholdte personene uten deres skriftlige forhåndssamtykke, forutsatt at de samarbeider under forsvaret eller forliket, på din forespørsel og på din regning.

 

13. Tvisteløsningsavtale – bindende voldgift og fraskrivelse av gruppesøksmål

Denne delen gjelder kun brukere som bor i USA. Les delen nøye – det kan påvirke dine juridiske rettigheter vesentlig, herunder din rett til å føre sak i en domstol.

Generelt. Følgende bestemmelser er viktige med hensyn til avtalen mellom deg og X angående X sine funksjoner og tjenester som er nedfelt i disse vilkårene. I henhold til bestemmelsene nedenfor, herunder unntakene i denne delen, er du og X enige om å inngå voldgift om alle tvister, krav eller kontroverser som måtte oppstå på grunnlag av disse vilkårene eller din deltakelse i programmet.

Innledende tvisteløsning. De fleste tvister mellom deg og X kan løses uformelt. Du kan kontakte oss ved å skrive til betalt kundestøtte her. Ved kontakt ber vi deg oppgi en kort beskrivelse av typen bekymring og årsaken til den samt dine kontaktopplysninger og den spesifikke kompensasjonen du ønsker. Partene skal gjøre sitt beste gjennom denne støtteprosessen for å forlike tvister som ikke er et unntak. Du og vi er enige om at det er nødvendig med tillit til denne uformelle prosessen og til at den må fullføres som angitt ovenfor før partene kan inngå voldgiften.

BINDENDE VOLDGIFT. Hvis vi ikke klarer å bli enige med deg om en løsning på tvisten innen tretti (30) dager, kan du eller vi sette i gang bindende voldgift, som vil være den eneste måten å løse tvisten på, underlagt vilkårene nedenfor og med unntak av saker behandlet i småkravsprosessen eller unntatte tvister, med mindre du fravelger dette. Spesifikt skal alle tvister bli endelig løst eksklusivt gjennom bindende voldgift administrert av American Arbitration Association ("AAA") i New York, NY, og gjennom en enkelt gjensidig avtalt voldgiftsdommer, i samsvar med bestemmelsene i AAAs Consumer Arbitration Rules, tilgjengelig på www.adr.org eller ved å ringe AAA på 1.800.778.7879, unntatt som angitt nedenfor. DU OG X FRASKRIVER DERE HERVED UTTRYKKELIG RETTEN TIL EN JURY- ELLER DOMMERLEDET RETTSSAK, UNNTATT MED HENSYN TIL UNNTATTE TVISTER.

Med unntak av unntatte tvister skal voldgiftsdommeren, og ingen føderale, statlige eller lokale domstoler eller byråer, ha eksklusiv myndighet til å løse alle tvister, blant annet krav om at hele eller deler av vilkårene er ugyldige eller kan annulleres, eller om en tvist er gjenstand for voldgift. Voldgiftsdommeren skal ha fullmakt til å gi enhver tilgjengelig kompensasjon i en domstol i henhold til loven, forutsatt at kompensasjonen (inkludert pålagt kompensasjon) er begrenset til dine individuelle forhold. Hvis tvisten innebærer et krav om offentlig kompensasjon, kan du uavhengig av kravene i denne voldgiftsbestemmelsen velge å skille dette kravet fra voldgiftsprosedyren og bringe det inn for enhver domstol i den aktuelle jurisdiksjonen. Voldgiftsdommerens beslutning skal være skriftlig og bindende for partene, og kan registreres som dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon.

Du må fremme kravet mot X innen ett år, såfremt du ikke har trukket deg ut. Krav mot X må fremmes innen ett (1) år etter datoen da kravet oppstod, med mindre gjeldende lov bestemmer at den normale foreldelsesfristen for kravet ikke kan forkortes ved avtale. Hvis du ikke fremmer et krav innen denne perioden, frasier du deg, i den grad loven tillater det, alle rettigheter du har til et slikt krav, og X vil ikke ha noe ansvar med hensyn til kravet.

Arkiveringsprosess og kostnader. Innleveringsinstruksjoner for å starte en voldgift finner du på: https://adr.org/Support. X vil betale forbrukerens første innleveringsgebyr på $200, men til tross for eventuelle regler i AAA om det motsatte, er partene enige om å dele likt alle andre kostnader ved voldgiften, inkludert voldgiftsmannens honorarer og utgifter, bortsett fra i den grad loven krever det. Voldgiftsdommeren (og ikke AAA) skal ha eneansvar for å avgjøre tvister som oppstår angående fordelingen av kostnader og utgifter, herunder honorarer og utgifter til voldgiftsdommeren. Hvis voldgiftsdommeren fastslår at krav ble fremsatt for trakasseringsformål eller var åpenbart grunnløse, kan voldgiftsdommeren omfordele voldgiftsdommerens kompensasjon og administrative gebyrer, herunder innleverings- og høringsgebyrer, som angitt i AAA Consumer Arbitration Rules. Partene forstår at uten denne obligatoriske bestemmelsen vil de ha rett til å saksøke i retten og ha en juryrettssak. De forstår videre at i noen tilfeller kan kostnadene ved voldgift overstige rettssakens kostnader, og retten til opplysningsundersøkelser kan være mer begrenset i voldgift enn i retten.

Sted. Voldgift vil finne sted på dokumentbasis, eller du kan velge å gjennomføre saksbehandlingen via telefon, video eller ved fysisk fremmøte. Ved fysisk fremmøte vil saksbehandlingen foregå i byen eller fylket der du bor. Hvis du ikke bor i USA, vil den foregå i County of New York i delstaten New York.

Fraskrivelse av gruppesøksmål. Du og vi samtykker videre i at krav kun kan fremsettes på individuell basis og ikke på vegne av eller som del av et gruppesøksmål eller annen representativ handling. Partene fraskriver seg uttrykkelig retten til å fremsette gruppesøksmål eller søke kompensasjon ved gruppesøksmål. Med mindre du og vi begge er enige skriftlig, kan voldgiftsdommeren ikke konsolidere saksbehandlingen eller mer enn én persons krav, og kan heller ikke lede noen form for representativ eller gruppesøksmålbasert saksbehandling.

Atskilt ugyldighet. Hvis det fastslås at en del av denne tvisteløsningsavtalen ikke kan håndheves med hensyn til et bestemt krav om kompensasjon eller rettsmiddel, skal kun det aktuelle kravet eller rettsmidlet skilles ut, og må bringes inn for en rettslig jurisdiksjon. Andre krav må behandles med voldgift.

Unntak – unntatte tvister og småkravsrettssaker – forumvalg. Selv om partene beslutter å løse alle andre tvister gjennom voldgift, skal alle tvister, krav eller kontroverser som oppstår på grunn av svindel (unntatte tvister) sendes til den eksklusive jurisdiksjonen til de føderale eller statlige domstolene i New York County i New York i USA, og du samtykker til personlig jurisdiksjon i disse domstolene og fraskriver deg enhver innvending angående uforholdsmessig forum. Til tross for det foregående godtar du at X etter eget skjønn kan bringe en unntatt tvist vi har mot deg til en kompetent domstol i USA. Hver av partene kan også søke hjelp i en domstol for småkrav for tvister eller krav innenfor omfanget av denne domstolens jurisdiksjon.

30-dagers rett til å trekke seg ut. Hvis du ønsker å trekke deg ut av og ikke være bundet av voldgiftsbestemmelsene ovenfor, kan du sende skriftlig melding om dette til følgende adresse:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Hvis du allerede har blitt godtatt for programmet, kan du sende inn varselet om avmelding ved å gå til betalt støtte.

Den skriftlige meldingen må inneholde navnet ditt, X-kontonavnet, e-postadressen eller telefonnummeret knyttet til kontoen, og en klar erklæring om at du ikke ønsker å løse tvister med X.

Varselet må sendes innen 30 dager etter at du godtar disse vilkårene, ellers er du forpliktet til å inngå voldgift om tvister i samsvar med vilkårene i disse bestemmelsene. Du kan også sende varselet før du godtar vilkårene. Da anses du å ha trukket deg ut av voldgiften. Din beslutning om å trekke deg ut av denne voldgiftsbestemmelsen vil ikke ha noen negativ innvirkning på forholdet ditt til X eller X sin levering av funksjoner eller tjenester til deg. Hvis du trekker deg ut av disse bestemmelsene, vil X heller ikke være bundet av dem.

Endringer i denne delen. Vi gir 60 dagers varsel om enhver vesentlig endring i denne tvisteløsningsavtalen. Endringer trer i kraft på den 60. dagen, og gjelder prospektivt kun for krav som oppstår etter den 60. dagen.

Lovvalg. Disse vilkårene gjelder en transaksjon i mellomstatlig handel. Den føderale voldgiftsloven og fortolkning av rettspraksis styrer fortolkning og håndhevelsen av disse voldgiftsbestemmelsene, uten hensyn til statlig lov. I den grad statens materielle lov gjelder for enhver tvist, skal loven i staten Texas gjelde, uten hensyn til lovkonflikter.

Vilkårenes fortsatte gyldighet. Denne tvisteløsningsavtalen fortsetter etter slutten av forholdet mellom deg og X, herunder avslutning av eller avmelding av tjenester eller kommunikasjon som X leverer.

 

14. Endring av vilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen. Vi varsler deg om vesentlige endringer, for eksempel via en tjenestevarsling eller en e-post til adressen knyttet til kontoen din. Din fortsatte deltakelse i programmet etter at endringene har trådt i kraft, vil bli ansett som ditt samtykke til endringene. Hvis noen endringer ikke er akseptable for deg, kan du avslutte din deltakelse i programmet ved å gi skriftlig varsel til X ved å skrive til betalt kundestøtte her.

Inntektsandelsvilkårene er skrevet på engelsk, men gjøres tilgjengelige på flere språk gjennom oversettelser. Oversettelsene en ment å samsvare med den originale engelske versjonen. Men i tilfelle avvik eller inkonsekvenser, skal den engelskspråklige versjonen av vilkårene for inntektsandel ha forrang. Du erkjenner at engelsk skal være referansespråket ved tolkning av vilkårene for inntektsandeler.

 

15. Du er ikke vår ansatt

Du forstår at ditt forhold til oss utelukkende er som bruker av tjenestene, som en uavhengig enhet. Du er ikke ansatt hos oss. Intet byrå, partnerskap eller joint venture kan skapes på grunnlag av disse vilkårene eller din deltakelse i programmet. Du opprettholder alle rettigheter og ansvar for innholdet og lovligheten til innholdet, måten det lages og tilbys på, og om du bestemmer deg for å tilby det i det hele tatt.

 

16. Diverse

a. Tilbakemelding. Du kan gi X kommentarer angående programmet og bruk av funksjoner og tjenester levert av X ("tilbakemelding"). Du samtykker i at X og X sin utpekte står fritt til å kopiere, modifisere, lage avledede verk, offentlig vise, avgi, distribuere, lisensiere og underlisensiere, innlemme og på annen måte bruke tilbakemeldingen, herunder avledede verk til disse, for alle kommersielle og ikke-kommersielle formål uten forventning om betaling eller attribusjon av noe slag til deg. Ingenting i denne avtalen hindrer X i å utvikle funksjoner, produkter eller tjenester som kan stå i konkurranse med deg eller sluttbrukernes funksjoner, produkter eller tjenester.

b. Gjeldende lovverk.

  • Disse vilkårene er underlagt lovene i delstaten Texas, og tvister som oppstår mellom deg og X vil være underlagt del 13 ovenfor (tvisteløsningsavtale)

  • Hvis du bor i et EU-land, et EFTA-land eller Storbritannia, gjelder de obligatoriske lovene i ditt bostedsland, og rettslige søksmål kan reises ved relevante domstoler i henhold til og i henhold til lovgivningen i ditt bostedsland.

  • Hvis du bor utenfor USA, et EU-medlemsland, en EFTA-stat eller Storbritannia, vil disse vilkårene være underlagt lovene i staten Texas.

c. Varsler. Eventuelle meldinger til X må sendes til X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, via første klasse eller luftpost eller nattbud, med en kopi via e-post til legalnotices@X.com, og anses som gitt ved mottak. Vi kan sende e-post til deg på e-postadressen knyttet til X-kontoen din, eller ved å legge ut en melding på X-kontoen din eller X sin tjeneste. Meldingen anses som mottatt når den sendes som e-post eller legges ut.

d. Fraskrivelse. Hvis X unnlater å håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene, skal det ikke anses som en fraskrivelse av denne retten eller bestemmelsen. X fraskrivelse av en for forsømmelse er ikke en fraskrivelse av en påfølgende forsømmelse.

e. Overlevelse og atskilt ugyldighet. Forpliktelser som uttrykkelig eller av natur fortsetter etter oppsigelse av disse vilkårene, skal bestå og forbli i kraft etter at dette har skjedd. Bestemmelser som ikke kan håndheves, vil bli endret for å gjenspeile partenes intensjon, og de resterende bestemmelsene i disse vilkårene skal fortsatt ha full effekt.

f. Overdragelse. Du kan ikke overdra eller overføre disse vilkårene eller dine tilhørende rettigheter eller forpliktelser. Alle forsøk på dette vil være ugyldig.

g. Force Majeure. Ingen av partene skal være ansvarlig for forsinkelser eller svikt i eller i oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene på grunn av årsaker utenfor rimelig kontroll. Det omfatter blant annet gudshandlinger, handlinger av offentlig fiende, regjeringshandlinger, brann, flom, epidemier (herunder COVID-19), karantenerestriksjoner, streik, sivilt opprør, terrorhandlinger eller terrortrusler, svikt eller forsinkelse i telekommunikasjon eller teknisk utstyr eller infrastruktur, eller fraktembargoer («Force Majeure-hendelse»), og hver part skal fritas fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til dette for varigheten av Force Majeure-hendelsen. Hvis force majeure-hendelsen utelukker deg fra å oppgi abonnementskontoen, vil du ikke være berettiget til å motta inntekter for noen av abonnementene på abonnementskontoen din som er avsluttet eller på annen måte ikke utført på vegne av deg.

h. Hele avtalen. Disse vilkårene (herunder X sin brukeravtale nevnt her) utgjør hele forståelsen mellom X og deg med hensyn til emnet i disse vilkårene, og slår sammen og erstatter all tidligere kommunikasjon, forståelse og avtaler mellom partene angående emnet, enten skriftlig eller muntlig.