Voorwaarden voor het delen van advertentie-inkomsten

goglobalwithtwitterbanner

Ingangsdatum: 22 mei 2024

 

Voorwaarden voor het delen van advertentie-inkomsten

Deze Voorwaarden voor Advertentie-inkomsten delen ('Voorwaarden') gelden voor jou en X Corp, namens zichzelf en zijn Gelieerde ondernemingen (samen 'X' of 'wij') en regelen jouw deelname aan het programma Advertentie-inkomsten delen van X (het 'Programma'). In deze Voorwaarden betekent 'Gelieerde onderneming' elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat van X, en 'je, jij, jouw' of 'Maker' betekent jij, een persoon, bedrijf of andere entiteit met een account van X die deelneemt aan het Programma. Als je deze Voorwaarden namens een entiteit afsluit, verklaar en garandeer je dat je namens die entiteit daarvoor bevoegd bent.

Om deel te nemen aan het Programma moet u ten minste 18 jaar oud zijn en voldoen aan de andere deelnamevereisten zoals uiteengezet in artikel 2.

Naast deze Voorwaarden is jouw deelname aan dit Programma onderworpen aan de Algemene voorwaarden van X, het Privacybeleid van X, de Regels en het beleid van X, de Normen voor geld verdienen door makers en alle beleidsregels die daarin zijn opgenomen (samen, de 'Gebruikersovereenkomst van X').

Lees deze Voorwaarden voor Advertentie-inkomsten delen zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat je de toepasselijke voorwaarden, bepalingen en uitzonderingen begrijpt.  ALS JE IN DE VERENIGDE STATEN WOONT, BEVATTEN DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJKE INFORMATIE DIE VOOR JOU GELDT OVER HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN DOOR BINDENDE ARBITRAGE IN PLAATS VAN VIA DE RECHTBANK, WAARONDER EEN AFSTANDSVERKLARING VAN JOUW RECHT OM VORDERINGEN ALS GROEPSVORDERINGEN IN TE DIENEN EN HET RECHT OM ARBITRAGE AF TE WIJZEN EN EEN BEPERKING VAN JOUW RECHT OM VORDERINGEN TEGEN X IN TE DIENEN MEER DAN 1 JAAR NADAT DE RELEVANTE GEBEURTENISSEN PLAATSVONDEN, DIE GEVOLGEN HEEFT VOOR JOUW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ALS EEN GESCHIL MET X ONTSTAAT.  ZIE ARTIKEL 13 VOOR DETAILS OVER DEZE BEPALINGEN.

 

1. Aanvaarding

Door deelname aan het Programma (als je wordt goedgekeurd door X) of als je anderszins aangeeft dat je akkoord gaat (bijvoorbeeld door instemming met deze Voorwaarden wanneer je je aanmeldt voor het Programma, door op 'Deelnemen en uitbetalingen instellen' te klikken etc.), verklaar en garandeer je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat je ermee instemt dat je aan deze Voorwaarden gebonden bent. Door deze Voorwaarden te accepteren, stemt u verder in met het gebruik door X van de gegevens die u verstrekt, die wij over u verzamelen of die wij over u afleiden om uw aanvaarding van het Programma te overwegen. Als u het er niet mee eens bent, neem dan niet deel aan het Programma.

 

2. Programma voor het delen van inkomsten

Het programma Advertentie-inkomsten delen van X stelt jou in staat mee te delen in de inkomsten uit weergaven aan geverifieerde gebruikers van advertenties die worden weergegeven in antwoorden op content die jij hebt geplaatst op X. De betalingen worden aan jou uitgekeerd via onze betalingspartner op het moment dat de inkomsten een bepaalde drempel bereiken tijdens ons periodieke uitbetalingsschema. X kan het Programma op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen of annuleren, ook om zakelijke, financiële of juridische redenen. 

 

3. Geschiktheid, registreren en annuleren

Voordat je in aanmerking komt voor uitbetaling van een deel van de advertentie-inkomsten moeten je posts bij elkaar meer dan 5 miljoen weergaven hebben gegenereerd over de laatste drie maanden, moet je meer dan 500 volgers hebben, moet je zijn geabonneerd op Premium of Geverifieerde Organisaties en moet je een account hebben ingesteld bij onze betalingsverwerker. Bovendien moet je voor uitbetaling een identiteitsverificatie voltooien en wordt je account gecontroleerd, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je geplaatste content niet in strijd is met de Gebruikersovereenkomst van X. De deelnamevereisten voor het Programma zijn te vinden in ons Helpcentrum en kunnen van tijd tot tijd veranderen, ook om zakelijke, financiële of juridische redenen. 

Om deel te nemen aan het Programma moet u daarnaast bijvoorbeeld aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • je moet wonen in een ondersteund land,

  • Moet een actief account hebben bij onze betalingsverwerker (betalingen worden gedaan via en zijn onderworpen aan de voorwaarden van onze betalingsverwerker),

  • Moet een X-account hebben dat actief blijft en in overeenstemming is met de X-gebruikersovereenkomst,

  • moet geabonneerd zijn op Premium of Geverifieerde Organisaties, en

  • je moet doorlopend 5 miljoen weergaven van al je posts bij elkaar hebben over de afgelopen 3 maanden.

Als je account niet voldoen aan een van de toelatingsvereisten of in strijd is met de Gebruikersovereenkomst van X, word je daarvan per e-mail in kennis gesteld. Je wordt in de gelegenheid gesteld om bezwaar aan te tekenen door te schrijven naar X. Je kan dit doen door de e-mail te beantwoorden die we naar jou hebben gestuurd. Als u geen bezwaar maakt of als wij uw bezwaar afwijzen, komt u niet in aanmerking voor deelname aan het programma. X behoudt zich het recht voor aanvragen naar eigen goeddunken af te wijzen, onder andere om zakelijke, financiële of juridische redenen.

Als uw deelnemende account onze regels en ons beleid schendt, inclusief de X-gebruikersovereenkomst, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en uw deelname aan het programma onderbreken. Je wordt in de gelegenheid gesteld om bezwaar aan te tekenen door naar X te schrijven. Dit kan je doen door te reageren op de e-mail die we naar jou sturen met duidelijk bewijs dat je account moet worden hersteld. Als het bewijs onvoldoende is, of als je niet reageert, wordt je deelname beëindigd en word je geblokkeerd voor deelname in de toekomst. 

Als u uw deelname aan het Programma wilt annuleren, kunt u dit doen door de stappen te volgen om te annuleren via de Helpcentrum gids. Na het opzeggen wordt je resterende tegoed uitbetaald, mits dit hoger is dan het minimumbedrag van USD 10,00. U doet afstand van uw recht op alle andere gelden. 

Denk eraan dat werknemers van X en Onze Services en Gelieerde ondernemingen niet kunnen deelnemen aan het Programma, tenzij anderszins vooraf goedgekeurd door bevoegd personeel van X.

 

4. Enkele regels en beperkingen

Uw deel van de opbrengst van dit programma is niet overdraagbaar tussen X-accounts.

Je deelname aan het programma mag niet in strijd zijn met toepasselijke wetten, regels of voorschriften. U bent als enige verantwoordelijk voor elke overtreding door u of uw account van toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Wij kunnen aanvullende beperkingen vaststellen op basis van antiwitwas-, sanctie- of antifraudewetten of -beleidsrichtlijnen, inclusief, maar niet beperkt tot blokkering van elke transactie die volgens ons een frauduleuze of illegale activiteit of een mogelijk frauduleuze of illegale activiteit is. Bij de berekening van het uit te betalen deel van onze inkomsten kunnen we alle activiteiten uitsluiten die volgens ons plaatsvonden in verband met een schending van de Gebruikersovereenkomst van X of waarbij volgens ons sprake is van een schending van een wet en/of inkomsten die afkomstig zijn van inhoud van geblokkeerde transacties. Je kan niet deelnemen aan het Programma als je een persoon bent met wie Amerikaanse personen niet mogen handelen vanwege economische sancties, inclusief, maar niet beperkt tot sancties die zijn opgelegd door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Department of the Treasury of door een andere toepasselijke autoriteit die sancties heeft opgelegd ('Verboden persoon'). Daartoe behoren onder andere personen die wonen in, of een staatsburger zijn van, of een reguliere inwoner zijn van, de volgende landen of regio's: Cuba, Iran, de regio van de Krim van Oekraïne, Noord-Korea en Syrië. Je verklaart en garandeert dat je geen Verboden persoon bent. U mag niet deelnemen aan het Programma als u voor een overheidsinstelling werkt, een gekozen functionaris bent, een politieke partij bent of betrokken bent bij verkiezingsgerelateerde activiteiten. 

Schending van een van de bovenstaande regels en beperkingen kan leiden tot beëindiging van uw deelname aan het Programma en/of uw recht op een deel van de opbrengst. 

 

5. Betalingen

De betaling voor het aandeel van de advertentie-inkomsten is gebaseerd op het aantal geverifieerde gebruikersvertoningen van advertenties die zijn weergegeven in reacties op berichten. We behouden ons het recht voor om op elk moment de manier waarop onze betalingsberekening is gestructureerd te wijzigen, inclusief bijvoorbeeld het toevoegen of verwijderen van inkomstensoorten, om welke reden dan ook, inclusief zakelijke, financiële of juridische redenen. Raadpleeg het Helpcentrum voor de meest recente informatie. 

Uitbetalingen worden betaald na aftrek van eventuele verwerkingskosten van de betalingsprovider. Als blijkt dat je het aantal weergaven van je posts kunstmatig hebt verhoogd door middel van uitgelichte posts, handmatig, automatisch of op andere wijzen, of knoeit met het platform om het aantal weergaven van je posts te wijzigen, raak je elk bedrag dat aan jou verschuldigd is kwijt en word je uit het Programma verwijderd. Als X op enig moment constateert dat inhoud is gemanipuleerd, inclusief bijvoorbeeld het gebruik van bots of andere geautomatiseerde middelen, of kunstmatig is opgeblazen, behoudt X zich het recht voor om toekomstige betalingen aan te passen, of om de betaling op te schorten.

Uitbetalingen vinden regelmatig plaats. Zodra je meer dan $ 10,00 USD verdient, heb je het recht om het geld over te maken van de rekening van je betalingsverwerker naar je externe bankrekening.  Accounts die onder de drempel voor weergaven vallen, blijven in het programma en worden niet uit het programma verwijderd, maar bedragen onder de $10 worden niet uitbetaald.

X behoudt zich het recht voor betalingen uit te keren met welke regelmaat dan ook, geheel naar eigen goeddunken, onder andere om zakelijke, financiële of juridische redenen.

X maakt gebruik van een externe betalingsverwerker ("Betalingsverwerker") om zijn inkomstenaandeelbetalingen aan u te doen. Om deel te nemen aan het Programma moet je eerst een account bij de Betalingsverwerker aanmaken. Deze eist dat je aan bepaalde vereisten voor de verificatie van je identiteit voldoet, zoals het verstrekken van een identiteitsbewijs en/of woonplaats. Als je de Betalingsverwerker een adres buiten de staat Californië verstrekt, controleer je dat je de diensten onder deze Voorwaarden buiten de staat Californië uitvoert.  Je moet ook betalings- en belastinggegevens aan de Betalingsverwerker verstrekken. Als X of de Betalingsverwerker, tijdens de aanmelding voor het betalingsproces of later, bepaalt dat er om een of andere reden geen betalingen aan jou kunnen worden verricht, kan je niet deelnemen aan het Programma. Als je deze Voorwaarden accepteert, geef je X uitdrukkelijk het recht op toegang tot gegevens over activiteiten en transacties in je account bij de Betalingsverwerker en om andere activiteiten uit te voeren in verband met de verwerking van en het toezicht op betalingen van een deel van de inkomsten volgens deze Voorwaarden. 

 

6. Belastingen en heffingen

Je bent verantwoordelijk voor de betaling van de eventuele toepasselijke Belastingen (zoals hieronder gedefinieerd) die verschuldigd zijn aan de belastingdiensten die voortvloeien uit, of verband houden met, jouw ontvangst van een betaling van een deel van de inkomsten die je hebt verdiend. X kan alle Belastingen aftrekken of inhouden die het wettelijk moet aftrekken van of inhouden op alle bedragen die aan jou verschuldigd zijn, en de betaling aan jou minus die aftrekkingen en inhoudingen vormt de volledige betaling en afrekening van de bedragen die volgens deze Voorwaarden verschuldigd zijn. Elke partij geeft de andere partij alle belastingdocumentatie die redelijkerwijs noodzakelijk is om betalingen volgens deze Voorwaarden te verrichten of te ontvangen. Zoals hierboven gebruikt, betekent 'Belastingen' alle inkomsten-, omzet- of gebruiksbelastingen, leges, belastingen op toegevoegde waarde of andere belastingen, accijnzen, heffingen, kosten, aftrekkingen of inhoudingen.

 

7. Beëindiging of terugtrekking uit het programma

Deze Voorwaarden worden van kracht op de datum waarop je klikt op de acceptatie van deze Voorwaarden (ongeacht of je al of niet voor het Programma bent geaccepteerd) en blijven van kracht totdat deze door een van beide partijen wordt beëindigd zoals beschreven in deze Overeenkomst. Je kan hier op elk moment aangeven dat je niet meer wil deelnemen aan het Programma door middel van een schriftelijke kennisgeving aan X door te schrijven naar Ondersteuning voor betaalde functies. X kan deze Voorwaarden altijd, met of zonder reden, beëindigen, naar eigen oordeel van X, onder andere wanneer je een verkeerde voorstelling van jezelf of je account geeft, deze Voorwaarden, de Gebruikersovereenkomst van X of toepasselijke wetten schendt, of als je niet meer voldoet aan de geschiktheidseisen voor deelname aan het Programma.

Daarnaast behouden we ons het recht voor om, naar eigen goeddunken: het aantal geplaatste advertenties te beperken in antwoorden op berichten die van toepassing zijn op je account, of het deel van de inkomsten dat aan jou kan worden betaald te beperken, inclusief op basis van volume of tijdsbestek; de toegang tot je account op te schorten, te verwijderen of uit te schakelen of jou niet langer het volledige programma of een deel ervan te bieden; je uit het programma te verwijderen; en/of betalingen van inkomstenaandelen in te houden, op te schorten, terug te vorderen of te verrekenen (inclusief bedragen die kunnen zijn toe te schrijven aan of van accounts in het verleden of in de toekomst) als wij van mening zijn dat jij of jouw account deze Voorwaarden, de Gebruikersovereenkomst van X of toepasselijke wetgeving schendt of overtreedt. We zijn niet aansprakelijk voor het nemen van de bovenstaande maatregelen.

Na beëindiging van deze Voorwaarden en/of jouw deelname aan het Programma (a) stoppen onmiddellijk de rechten en verplichtingen volgens deze Voorwaarden, (b) blijven alle verplichtingen vóór de ingangsdatum van de beëindiging van kracht onder voorbehoud van het volgende: (i) als je hebt voldaan aan de minimale betalingsdrempel op het moment van beëindiging van deze Voorwaarden, zal de Betalingsverwerker proberen jou te betalen voor bedragen en niet-betaalde  bedragen. Als de Betalingsverwerker echter geen betaling kan verrichten door omstandigheden waarover hij geen controle heeft, doe je automatisch afstand van al die bedragen en is X die bedragen niet meer verschuldigd; of (ii) als je de Minimumdrempel nog niet hebt bereikt, worden geen bedragen aan jou betaald of zijn er geen bedragen aan jou verschuldigd. 

 

8. Vertrouwelijkheid


Tijdens en na deelname aan het Programma mag je geen vertrouwelijke en/of niet-openbare informatie bekendmaken die je van X hebt ontvangen of waartoe je toegang hebt binnen het Programma ('Vertrouwelijke informatie'), behalve wanneer schriftelijk goedgekeurd door X of zoals wettelijk of op basis van een gerechtelijk bevel vereist, mits: (a) je X onmiddellijk schriftelijk informeert over de vereiste bekendmaking, en (b) alleen dat gedeelte van de Vertrouwelijke informatie bekendmaakt dat wettelijk vereist is. Je moet X onmiddellijk schriftelijk informeren over elk daadwerkelijk of vermeend misbruik of ongeoorloofde bekendmaking van Vertrouwelijke informatie. Na beëindiging van deze Voorwaarden en/of jouw deelname aan het Programma, moet je onmiddellijk alle Vertrouwelijke informatie die je bezit of waarover je controle hebt, vernietigen of wissen.

 

9. Disclaimer

JE ERKENT UITDRUKKELIJK DAT HET PROGRAMMA EN DE ABONNEMENTEN (OF FUNCTIES DAARVAN) VAN EXPERIMENTELE AARD KUNNEN ZIJN OF ZICH IN EEN BÈTA-FASE KUNNEN BEVINDEN. OOK STEM JE ERMEE IN DAT JOUW TOEGANG TOT EN/OF GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA EN DE ABONNEMENTEN GEHEEL VOOR EIGEN RISICO ZIJN. IN DE MAXIMALE, DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTANE MATE WORDEN HET PROGRAMMA EN DE ABONNEMENTEN VERSTREKT 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN 'VOOR ZOVER BESCHIKBAAR', MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE SOORT GARANTIE. X CORP. WIJST ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP OF VOORTVLOEIEND UIT DE HANDEL OF PRESTATIES. X CORP. GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN EN WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR: (I) DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, VEILIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN HET PROGRAMMA EN DE ABONNEMENTEN, EN (II) OF HET PROGRAMMA OF DE ABONNEMENTEN AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OP EEN ONONDERBROKEN, VEILIGE OF FOUTLOZE BASIS. X CORP. CONTROLEERT, ONDERSCHRIJFT OF KEURT UW ABONNEMENTSACCOUNT NIET AAN (INCLUSIEF DE INHOUD, FUNCTIES OF VOORDELEN DAARIN).

 

10. Beperking van aansprakelijkheid


VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN X-ENTITEITEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADES OF SCHADEVERGOEDINGEN, OF ENIG VERLIES VAN WINSTEN OF INKOMSTEN, ZOWEL DIRECT ALS INDIRECT, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT (i) JOUW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN (OF GEEN TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN) DE ABONNEMENTEN EN HET PROGRAMMA; (ii) ELK GEDRAG OF ELKE CONTENT VAN EEN DERDE OP DE X-DIENSTEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ELK LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN; (iii) ELKE CONTENT DIE AFKOMSTIG IS VAN DE X-DIENSTEN, OF (iv) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF ONGEOORLOOFD GEBRUIK OF WIJZIGING VAN JOUW OVERDRACHTEN OF CONTENT.  IN GEEN ENKEL GEVAL IS DE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE X-ENTITEITEN MEER DAN ÉÉN HONDERD AMERIKAANSE DOLLARS (USD 100,00) OF HET BEDRAG DAT X INDIEN VAN TOEPASSING AAN JOU HEEFT BETAALD IN DE AFGELOPEN ZES MAANDEN VOLGENS DEZE VOORWAARDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE TOT DE VORDERING HEEFT GELEID. DE BEPERKINGEN VAN DEZE PARAGRAAF ZIJN VAN TOEPASSING OP ELKE THEORIE BETREFFENDE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, STATUUT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF DE X-ENTITEITEN ZIJN INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN HIERIN BESCHREVEN VERHAAL IN ESSENTIE NIET IS GESLAAGD. 'X-ENTITEITEN' BETEKENT X, ZIJN MOEDERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, GERELATEERDE BEDRIJVEN, BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS.

BEPAALDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN JOUW JURISDICTIE MOGELIJK NIET TOEGESTAAN. IN DE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN JOUW JURISDICTIE TOEGESTANE MATE BEPERKT HET BOVENSTAANDE NIET DE AANSPRAKELIJKHEID VAN X-ENTITEITEN VOOR FRAUDE, FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN, OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID, GROVE NALATIGHEID EN/OF OPZETTELIJK GEDRAG. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS DE MAXIMALE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE X-ENTITEITEN VOOR ALLE NIET-UITSLUITBARE GARANTIES BEPERKT TOT ÉÉN HONDERD AMERIKAANSE DOLLARS (USD 100,00).

 

 

11. Verklaringen en garanties


Je verklaart en garandeert dat: (a) je alle rechten, machtigingen en licenties hebt, of hebt verkregen, en zult behouden die noodzakelijk zijn om jouw verplichtingen volgens deze Voorwaarden na te komen en dat je je account aanbiedt, beheert en te gelde maakt in verband met het Programma zonder verdere betalingen door X aan een derde, (b) alle informatie die je verstrekt aan X en/of de Betalingsverwerker voor de aanmelding voor en deelname aan het Programma altijd juist, nauwkeurig, volledig en actueel is, (c) je ten minste achttien (18) jaar bent, (d) je alle noodzakelijk rechten, macht en gezag hebt om deze Voorwaarden aan te gaan, (e) je alle toepasselijke wetten, regels, statuten, bevelen, voorschriften en ethische verplichtingen naleeft, en zult blijven naleven, tijdens de uitvoering van alle handelingen volgens deze Voorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot alle relevante wetten inzake gegevensbescherming en privacy, wetten die gelden voor prijsvragen, promoties of geschenken, reclamewetten en regels en voorschriften van de Federal Trade Commission (FTC) zoals de 'Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising' van de FTC), en dat je er niet voor zult zorgen dat X en/of de Betalingsverwerker een van de voorgaande schendt, (f) je je altijd zult houden aan de Gebruikersovereenkomst van X, en (g) je account geen schending is van of inbreuk maakt op de rechten van een derde (waaronder auteursrecht, handelsmerk-, servicemerk-, handelsgeheim-, contractuele, privacy- of publiciteitsrechten) of materiaal bevat dat, indien daarop wordt vertrouwd, schade of letsel zou kunnen veroorzaken van een persoon of eigendom.

 

12. Vrijwaring


Je stemt ermee in dat je de X-entiteiten (gezamenlijk 'Gevrijwaarde personen') vrijwaart, verdedigt en schadeloos stelt tegen vorderingen van derden, aansprakelijkheid, verlies en onkosten (waaronder toegekende schadevergoedingen, schikkingsbedragen en redelijke advocaatkosten), die zijn ingediend tegen een of meer Gevrijwaarde personen en die voortvloeien uit of verband houden met: (a) je deelname aan het Programma, (b) niet-nakoming van je verklaringen, garanties en verplichtingen zoals beschreven in deze Voorwaarden, of (c) je nalatigheid of wangedrag. Voor jouw vrijwaringsverplichtingen volgens deze Voorwaarden geldt het volgende: (i) de Gevrijwaarde personen moeten jou onmiddellijk schriftelijk over de vordering informeren, waarbij elke vertraging van de melding je niet ontslaat van je vrijwaringsverplichtingen uitsluitend en alleen voor zover een dergelijke vertraging je materieel belemmert om je tegen die vordering te verdedigen, (ii) de Gevrijwaarde personen moeten redelijkerwijs met jou samenwerken bij de verdediging en schikking van die vordering en (iii) je geeft X, indien zij dat gewenst, toestemming om deel te nemen aan en controle uit te oefenen over de verdediging en schikking van die vordering. Je mag een vordering niet schikken als dit een belang van de Gevrijwaarde personen kan aantasten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gevrijwaarde personen, mits de Gevrijwaarde personen redelijkerwijs meewerken aan een dergelijke verdediging of schikking, op jouw verzoek en kosten.

 

13. Overeenkomst voor geschillenbeslechting - bindende arbitrage en afstand van groepsvorderingen

DIT ARTIKEL IS ALLEEN OP JOU VAN TOEPASSING ALS JE IN DE VERENIGDE STATEN WOONT.  LEES DIT ARTIKEL AANDACHTIG DOOR – HET KAN AANZIENLIJKE GEVOLGEN VOOR JOUW WETTELIJKE RECHTEN HEBBEN, WAARONDER JOUW RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN.

Algemeen. De volgende bepalingen zijn belangrijk voor de overeenkomst tussen jou en X over de functies en diensten van X die in deze Voorwaarden worden genoemd. Met inachtneming van de onderstaande bepalingen, waaronder de uitzonderingen beschreven in dit artikel, stemmen jij en X in met arbitrage van alle geschillen, vorderingen of controversen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, en/of jouw deelname aan het Programma (elk een 'Geschil', of bij meer dan één, 'Geschillen').

Aanvankelijke geschillenbeslechting. De meeste geschillen tussen jou en X kunnen informeel worden opgelost. Je kan hier schriftelijk contact met ons opnemen door te schrijven naar Betaalde Ondersteuning. Geef als je contact met ons opneemt een korte beschrijving van de aard en redenen voor je zorgen, je contactgegevens en de specifieke oplossing die je wenst. De partijen zullen via dit ondersteuningsproces hun uiterste best doen om elk geschil anders dan een vrijgesteld geschil te beslechten. Jij en wij stemmen ermee in dat dit informele proces deelname te goeder trouwe vereist en moet worden voltooid zoals hierboven beschreven voordat beide partijen een arbitrageverzoek over een Geschil kunnen indienen.

BINDENDE ARBITRAGE. Als we met jou geen oplossing van een Geschil kunnen overeenkomen binnen een periode van dertig (30) dagen na het begin van de informele geschillenbeslechting volgens de bovenstaande bepaling over de Aanvankelijke geschillenbeslechting, dan kan jij of kunnen wij om bindende arbitrage verzoeken. Dit is dan de enige manier om een Geschil te beslechten, volgens de hieronder beschreven voorwaarden en behalve voor vorderingen die bij een rechtbank voor geringe vorderingen of vrijgestelde geschillen kunnen worden ingediend of tenzij je arbitrage afwijst. In het bijzonder zullen alle geschillen uitsluitend definitief worden beslecht via bindende arbitrage, beheerd door de American Arbitration Association ("AAA") in New York, NY, en via een enkele onderling overeengekomen arbiter, in overeenstemming met de bepalingen van de Consumer Arbitration Rules van de AAA, beschikbaar op www.adr.org of door de AAA te bellen op 1.800.778.7879, behalve zoals hieronder aangegeven. U EN X DOEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN PROCES DOOR JURY OF RECHTER, BEHALVE MET BETREKKING TOT VRIJGESTELDE GESCHILLEN.

Behalve met betrekking tot vrijgestelde geschillen heeft de arbiter, en niet een nationale, provinciale of lokale rechtbank of instantie, de exclusieve bevoegdheid om elk Geschil te beslechten, inclusief, maar niet beperkt tot elke claim dat deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig kunnen worden verklaard, of dat een Geschil al of niet voor arbitrage in aanmerking komt. De arbiter heeft de bevoegdheid om elk herstel toe te kennen dat beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of naar redelijkheid en billijkheid, mits dat herstel (waaronder een gebod of verbod) beperkt is tot jouw individuele omstandigheden. Ondanks de vereisten in deze arbitragebepaling, als het Geschil een vordering voor een openbaar gebod of verbod omvat, kun je kiezen om die vordering te scheiden van de arbitragezaak en deze bij een rechtbank met de juiste jurisdictie in te dienen. De toekenning door de arbiter moet schriftelijk zijn, is bindend voor de partijen en kan als een vonnis bij elke bevoegde rechtbank worden ingediend.

JE HEBT ÉÉN JAAR OM EEN VORDERING TEGEN X IN TE DIENEN, TENZIJ JE ARBITRAGE AFWIJST.  Je moet elke vordering tegen X indienen binnen één (1) jaar na de datum waarop de vordering is ontstaan, tenzij de toepasselijke wetgeving bepaalt dat de normale verjaringstermijn voor die vordering niet middels een overeenkomst kan worden verkort. Als je binnen die termijn geen vordering indient, doe je afstand, in de maximale wettelijk toegestane mate, van alle rechten die je hebt op die vordering en X is dan niet aansprakelijk voor die vordering.

Indieningsprocedure en kosten. Om een arbitrage aanhangig te maken, kun je de instructies voor het indienen ervan ophalen op: https://adr.org/Support. X zal de initiële indieningskosten van $ 200 aan de consument betalen, maar niettegenstaande eventuele regels van de AAA die het tegendeel beweren, komen de partijen overeen om alle andere kosten van de arbitrage gelijkelijk te delen, inclusief de honoraria en uitgaven van de arbiter, behalve voor zover vereist door de wet. De arbiter (en niet de AAA) heeft de exclusieve bevoegdheid om geschillen te beslechten die ontstaan over de toewijzing van kosten en uitgaven, met inbegrip van de honoraria en uitgaven van de arbiter. Als de arbiter vaststelt dat claims zijn ingediend met het oog op intimidatie of duidelijk lichtzinnig waren, kan de arbiter de vergoeding en administratiekosten van de arbiter opnieuw toewijzen, inclusief de indienings- en hoorkosten, zoals uiteengezet in de AAA Consumer Arbitration Rules De partijen begrijpen dat ze zonder deze verplichte bepaling het recht zouden hebben om naar de rechter te stappen en een proces met een jury te krijgen. Ze begrijpen ook dat, in sommige gevallen, de arbitragekosten hoger zouden kunnen zijn dan de kosten van een rechtszaak en dat het recht op inzage of afschrift bewijsstukken beperkter kan zijn bij arbitrage dan bij een rechtszaak.

Locatie. De arbitrage vindt plaats uitsluitend op basis van documenten of je kan kiezen om de zaak telefonisch, via video of persoonlijk te laten plaatsvinden.  Bij persoonlijke arbitrage vindt de procedure plaats in de plaats of het district waar je woont, of als je niet in de Verenigde Staten woont, in de staat New York en in het district New York.

Afstandsverklaring voor groepsvordering. JIJ EN WIJ KOMEN VERDER OVEREEN DAT ALLE VORDERINGEN ALLEEN IN ONZE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID KUNNEN WORDEN INGEDIEND EN NIET NAMENS, OF ALS ONDERDEEL VAN, EEN GROEPSVORDERING OF ANDERE VORMEN VAN BELANGENBEHARTIGING. DE PARTIJEN DOEN UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN HUN RECHT OM EEN GROEPSVORDERING IN TE DIENEN OF HERSTEL IN GROEPSVERBAND TE EISEN. Tenzij jij en wij dit beiden schriftelijk overeenkomen, mag de arbiter geen procedures of vorderingen van meer dan één persoon samenvoegen, en mag hij of zij anderszins geen voorzitter zijn van enige vorm van representatieve of groepsprocedure.

Scheidbaarheid. Als wordt bepaald dat een deel van deze Overeenkomst over geschillenbeslechting niet kan worden afgedwongen voor een bepaalde vordering voor herstel of rechtsmiddel (zoals een gebod of verbod), dan wordt die vordering of dat rechtsmiddel (en alleen die vordering of dat rechtsmiddel) gescheiden en moet bij een bevoegde rechtbank worden ingediend, terwijl voor de overige vorderingen arbitrage moet worden gebruikt.

Uitzondering - Uitgesloten geschillen en vorderingen bij een rechtbank voor geringe vorderingen - Forumkeuze. Niettegenstaande de beslissing van de partijen om alle andere geschillen door middel van arbitrage op te lossen, zullen alle geschillen, claims of controverses die voortvloeien uit fraude ('vrijgestelde geschillen') worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de federale of staatsrechtbanken in het district New York, New York, Verenigde Staten, en je stemt in met de persoonlijke jurisdictie in deze rechtbanken en doet afstand van elk bezwaar met betrekking tot een onverenigbaar forum.  Onverminderd en niettegenstaande het voorgaande stem je ermee in dat X, naar eigen goeddunken, elk vrijgesteld geschil dat we tegen je hebben aanhangig kan maken bij elke bevoegde rechtbank in de Verenigde Staten.  Beide partijen kunnen ook een verzoek indienen bij een rechtbank voor geringe vorderingen voor geschillen of vorderingen die binnen de jurisdictie van die rechtbank vallen.  

30 dagen recht op afwijzing. Als je de hierboven beschreven arbitragebepalingen afwijst of niet daaraan gebonden wilt zijn, kun je je schriftelijke mededeling over je afwijzing naar het volgende adres sturen:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103, USA

Als je al voor het Programma bent geaccepteerd, kan je je afwijzingsbeslissing hier indienen verzenden in het navigatiemenu door te schrijven naar Betaalde Ondersteuning.

In je schriftelijke mededeling moet je je naam, je openbare gebruikersnaam ('handle') van je X-account, het e-mailadres of telefoonnummer dat bij je account-handle hoort vermelde alsmede een duidelijke verklaring dat je geen Geschillen met X wil beslechten.

De mededeling moet binnen 30 dagen na jouw acceptatie van deze Voorwaarden worden verzonden; anders ben je gebonden aan geschillenbeslechting via arbitrage in overeenstemming met de voorwaarden van die bepalingen.  Je kan de mededeling ook verzenden voordat je deze Voorwaarden aanvaardt, in welk geval wij ervan uitgaan dat je hebt afgezien van arbitrage.  Jouw beslissing om deze arbitragebepaling af te wijzen, heeft geen negatieve gevolgen voor jouw relatie met X of de levering van functies of diensten door X aan jou.  Als je die bepalingen afwijst, is ook X niet daaraan gebonden.

Wijzigingen van dit artikel. Wij zullen 60 dagen van tevoren elke materiële wijziging van deze Overeenkomst over geschillenbeslechting bekendmaken. Wijzigingen worden van kracht op de 60e dag en zijn voor de toekomst alleen geldig voor alle vorderingen die ontstaan na de 60e dag.

Toepasselijk recht. DEZE VOORWAARDEN HEBBEN BETREKKING OP EEN HANDELSTRANSACTIE TUSSEN DEELSTATEN. DE AMERIKAANSE FEDERALE ARBITRAGEWET EN DE INTERPRETERENDE RECHTSPRAAK ZIJN VAN TOEPASSING OP DE INTERPRETATIE EN AFDWINGING VAN DEZE ARBITRAGEBEPALINGEN, ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE WETGEVING IN DE DEELSTATEN. Wanneer materieel recht van de deelstaten van toepassing is op een Geschil, is de wet van de staat Texas van toepassing, zonder rekening te houden met conflictregels.

Overleving. Deze Overeenkomst over geschillenbeslechting overleeft het einde van de relatie tussen jou en X, waaronder annulering of afmelding van door X verleende diensten of communicatie.

 

14. Wijziging van voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden af en toe te wijzigen. We informeren jou over materiële revisies, bijvoorbeeld via een servicebericht of een e-mail naar het e-mailadres dat aan jouw account is gekoppeld Wanneer je, nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, aan het Programma blijft deelnemen, word je geacht die wijzigingen te hebben geaccepteerd. Als eventuele wijzigingen voor u niet acceptabel zijn, kunt u uw deelname aan het Programma beëindigen door X hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen door te schrijven naar Paid Support hier.

De Voorwaarden voor het delen van inkomsten zijn geschreven in het Engels, maar worden via vertalingen in meerdere talen beschikbaar gesteld. X streeft ernaar de originele Engelse versie zo nauwkeurig mogelijk te vertalen. In geval van discrepanties of inconsistenties heeft de Engelstalige versie van de Voorwaarden voor het delen van inkomsten echter voorrang. U erkent dat Engels de referentietaal zal zijn voor het interpreteren en opstellen van de voorwaarden van de Voorwaarden voor het delen van inkomsten.

 

15. U bent niet onze werknemer

Je begrijpt dat jouw relatie met ons alleen een relatie is als gebruiker van onze diensten, als een onafhankelijke entiteit. Je bent niet onze werknemer. Geen relatie als agent, partner of joint venture wordt beoogd of ontstaat door deze Voorwaarden of door jouw deelname aan het Programma. Je behoudt alle rechten en verantwoordelijkheden voor de aard en rechtmatigheid van je content, de manier waarop die wordt gemaakt en aangeboden, en of je al dan niet besluit om die aan te bieden. 

 

16. Diversen

a. Feedback. U kunt X voorzien van opmerkingen over het Programma en het gebruik van door X geleverde functies en diensten ("Feedback"). Je stemt ermee in dat X en zijn aangewezen personen de vrijheid hebben om de Feedback, en daarvan afgeleide werken, te kopiëren, te wijzigen, afgeleide werken daarvan te maken, openbaar weer te geven, bekend te maken, te distribueren, in licentie en sublicentie te geven, in andere werken op te nemen en anderszins te gebruiken, voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden zonder dat jij een betaling, of toekenning, in welke vorm dan ook verwacht. Niets in deze Overeenkomst zal X ervan weerhouden functies, producten of diensten te ontwikkelen die concurrerend kunnen zijn met u of de functies, producten of diensten van eindgebruikers.

b. Toepasselijk recht.

  • Op deze Voorwaarden is het recht van de staat Texas van toepassing en op geschillen die tussen jou en X ontstaan, is artikel 13 hierboven van toepassing (Geschillenbeslechtingsovereenkomst).

  • Als je in een EU-lidstaat, een EFTA-land of in het VK woont, zijn de dwingende wetten van het land waar je woont, van toepassing en kunnen gerechtelijke procedures worden aangespannen bij relevante rechtbanken volgens en onder de wetten van je land van verblijf. 

  • Als je buiten de Verenigde Staten, een EU-lidstaat, een EFTA-land of het VK woont, gelden voor deze Voorwaarden de wetten van de staat Texas.

c. Kennisgevingen. Alle kennisgevingen aan X moeten worden gezonden naar: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, via de normale brievenpost of luchtpost of nachtkoerier, met een kopie via e-mail naar legalnotices@X.com. Deze worden na ontvangst geacht te zijn verzonden. Een kennisgeving kan naar jou worden gezonden via e-mail naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je X-account, of door een bericht te posten op je X-account of de Dienst van X, en wordt geacht te zijn ontvangen nadat dit is verzonden (via e-mail) of gepost.

d. Afstandsverklaring. Indien X nalaat enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden te doen gelden, zal dit niet worden opgevat als het doen van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. De afstandsverklaring door X van een niet-nakoming is geen afstandsverklaring van een daaropvolgende niet-nakoming.

e. Overleving; scheidbaarheid. Alle verplichtingen die uitdrukkelijk of vanwege hun aard na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht blijven, zullen bewaard blijven en blijven daarna van kracht. Niet-afdwingbare bepalingen worden gewijzigd om de intentie van de partijen te weerspiegelen; de resterende bepalingen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht.

f. Toewijzing. Je mag deze Voorwaarden of een van je rechten of verplichtingen volgens deze Voorwaarden, niet toewijzen of overdragen, en elke poging daartoe is nietig.

g. Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor een vertraging van de nakoming of niet-nakoming van haar verplichtingen volgens deze Voorwaarden door oorzaken waarover die partij redelijkerwijs geen controle heeft. Daartoe behoren onder andere force majeure, handelingen van de openbare vijand, handelingen van de overheid, brand, overstroming, epidemie (waaronder COVID-19), quarantainebeperkingen, stakingen, burgerlijke onrust, terroristische handeling(en) of dreigen met terroristische handelingen, falen of vertraging van telecommunicatie- of technische apparatuur of infrastructuur, of vrachtembargo's ('Overmachtsituatie'), en elke partij is niet verplicht tot nakoming van zijn verplichtingen volgens deze Voorwaarden zolang de overmachtsituatie voortduurt. Als de Overmachtsituatie ertoe leidt dat je je Abonnementenaccount niet kan verstrekken zoals door jou aangegeven, kom je niet in aanmerking voor de ontvangst van inkomsten uit de Abonnementen van je Abonnementenaccount die zijn geannuleerd of anderszins niet worden uitgevoerd zoals door jou aangegeven.

h. Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden (waaronder de hierin vermelde Gebruikersovereenkomst van X) vormen de volledige afspraak tussen X en jou over het onderwerp van deze Voorwaarden en combineert en vervangt alle vorige communicatie, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen over het onderwerp, zowel schriftelijk als mondeling.