Reklaamitulu jagamise tingimused

goglobalwithtwitterbanner

Kehtib alates: 22. mai 2024

 

Reklaamitulu jagamise tingimused

Need teenuse reklaamitulude jagamise tingimused (edaspidi „tingimused”) kehtivad teie ja ettevõtte X Corp. vahel tema enda ja selle sidusettevõtete nimel (ühiselt „X” või „meie”) ning reguleerivad teie osalemist X-i reklaamitulude jagamise programmis (edaspidi „programm”). Nendes tingimustes tähendab „sidusettevõte” mis tahes üksust, mis otseselt või kaudselt kontrollib X-i, mida kontrollib X või mis on X ühise kontrolli all, ja „teie” või „sisulooja” tähistab teid, üksikisikut, ettevõtet või mis tahes muud programmis osalevat isikut, kellel on X-i konto. Kui nõustute käesolevate tingimustega juriidilise isiku nimel, kinnitate ja garanteerite, et olete volitatud tegutsema selle isiku nimel.

Programmis osalemiseks peate olema vähemalt 18-aastane ja vastama teistele jaotises 2 sätestatud nõuetele.

Lisaks nendele tingimustele kohaldatakse teie selles programmis osalemise suhtes X-i teenusetingimusi ja X-i privaatsuspoliitikat, X-i reegleid ja eeskirju, sisuloojate rahastamisstandardeid ja kõiki nende poliitikaid (ühiselt „X-i kasutajaleping“).

Lugege reklaamitulude jagamise tingimused hoolikalt läbi veendumaks, et mõistate kohaldatavaid nõudeid, tingimusi ja erandeid.  KUI TE ELATE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, SISALDAVAD NEED TINGIMUSED OLULIST TEAVET, MIS KEHTIVAD TEILE VAIDLUSTE LAHENDAMISE KOHTA VAHEKOHTU, MITTE KOHTU KAUDU, SEALHULGAS LOOBUMINE ÕIGUSEST ÜHISHAGI ESITAMISEKS JA ÕIGUSEST NÕUSOLEK TAGASI VÕTTA NING PIIRANG TEIE ÕIGUSELE ESITADA HAGI X-I VASTU ENAM KUI ÜKS AASTA PÄRAST ASJAKOHASTE SÜNDMUSTE TOIMUMIST, MIS MÕJUTAVAD TEIE ÕIGUSI JA KOHUSTUSI, KUI TEKIVAD ERIMEELSUSED X-IGA.  NENDE SÄTETE ÜKSIKASJU VT LÕIGUST 13.

 

1. Vastuvõtmine

Programmis osaledes (kui teid on heaks kiitnud X) või muul viisil nõustudes (näiteks nõustudes programmiga liitumisel nende tingimustega, klõpsates nuppu „Liitu ja häälesta väljamaksed” jne) kinnitate ja garanteerite, et olete need tingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nõustute neid järgima. Nende tingimustega nõustudes annate lisaks nõusoleku, et X kasutab teie esitatud andmeid, mida me teie kohta kogume või järeldame, et kaaluda teie vastuvõttu programmi. Kui te ei nõustu, ärge osalege programmis.

 

2. Tulude jagamise programm

X-i reklaamitulude jagamine võimaldab teil saada osa tulust, mis tuleb kinnitatud kasutajate muljetest teie X-is postitatud sisu vastustes kuvatud reklaamide suhtes. Teile tehakse makseid meie maksepartneri kaudu, kui tuluosa saavutab meie perioodilise väljamaksete ajakava jooksul teatud taseme. X võib programmi igal ajal oma äranägemise järgi muuta või tühistada, sealhulgas ärilistel, rahalistel või juriidilistel põhjustel. 

 

3. Sobivus, registreerimine ja tühistamine

Selleks, et teile makstaks osa reklaamitulust, peavad teie X-i postitused koguma viimase kolme kuu jooksul kokku rohkem kui 5 miljonit muljet, teil peab olema üle 500 jälgija, peate olema tellinud kas teenuse Premium või Verified Organizations ja peate looma meie maksete töötleja konto. Lisaks peate enne väljamakset sooritama identiteedi kinnitamise ja teie konto vaadatakse üle, sealhulgas näiteks tagamaks, et teie postitatud sisu ei riku X-i kasutajalepingut. Programmi sobivusnõuded leiate meie abikeskusest ja need võivad aeg-ajalt muutuda, sealhulgas ärilistel, rahalistel või juriidilistel põhjustel. 

Programmiga liitumiseks peate lisaks täitma näiteks järgmised tingimused: 

  • Peab asuma toetatud riigis,

  • Peab olema meie maksetöötleja juures aktiivne konto (maksed tehakse meie maksetöötleja kaudu ja nendele kehtivad meie maksetöötleja tingimused),

  • Peab olema aktiivne X-i konto, mis vastab X-i kasutajalepingu tingimustele.

  • Peab olema tellitud teenus Premium või Verified Organizations.

  • Peab viimase 3 kuu jooksul olema 5 miljonit näitamist kõigi postituste peale kokku.

Kui teie konto ei vasta sobivusnõuetele või rikub X kasutajalepingut, teavitatakse teid e-posti teel. Teil on võimalus seda X-ile kirjutades vaidlustada, vastates teile saadetud meilisõnumile. Kui te apellatsiooni ei esita või lükkame teie apellatsiooni tagasi, ei saa te programmiga liituda. X jätab endale õiguse taotlused tagasi lükata oma äranägemise järgi, sealhulgas ärilistel, rahalistel või juriidilistel põhjustel.

Kui teie osalev konto rikub meie reegleid ja eeskirju, sealhulgas X kasutajalepingut, teavitame teid sellest ja peatame teie osalemise programmis. Teil on võimalus seda X-ile kirjutades vaidlustada, saates meilt saadud meilisõnumile vastuseks mõtestatud tõendusmaterjali selle kohta, et teie konto tuleks taastada. Kui tõendid on ebapiisavad või kui te ei vasta, tühistame teie osalemise ja blokeerime tulevase õiguse osaleda. 

Kui soovite programmis osalemise tühistada, järgige Abikeskuse juhendis olevaid samme. Tühistamise korral makstakse teile allesjäänud summa, mis on suurem kui vähemalt 10 USA dollarit. Loobute õigusest muudele summadele. 

Arvestage, et X-i ning meie teenuste ja ettevõtte sidusettevõtete töötajad ei vasta programmis osalemise nõuetele, välja arvatud juhul, kui X-i volitatud töötajad on selle eelnevalt heaks kiitnud.

 

4. Mõned reeglid ja piirangud

Teie osa sellest programmist saadavast tulust ei saa ühelt X-i kontolt teisele üle kanda.

Teie osalemine programmis ei tohi rikkuda kohaldatavat seadust, eeskirja ega määrust. Vastutate ainuisikuliselt igasuguse teiepoolse või teie konto kohaldatavate seaduste, eeskirjade või määruste rikkumise eest. Me võime kehtestada täiendavaid piiranguid rahapesuvastase võitluse, sanktsioonide või pettusevastaste seaduste või poliitikate alusel, sealhulgas võime piiranguteta blokeerida mis tahes tehingu, mida peame muu hulgas pettuseks või ebaseaduslikuks tegevuseks või võimalikuks pettuseks või ebaseaduslikuks tegevuseks. Me võime oma tulu jagamise arvutusse mitte kaasata tegevuse, mis meie arvates tulenes X-i kasutajalepingu rikkumisest või mis meie arvates võib hõlmata seaduste rikkumist ja/või tulu sisu pealt, mis on saadud blokeeritud tehingutest. Te ei tohi programmis osaleda, kui olete isik, kellega USA kodanikel ei ole lubatud tehinguid pidada majanduslike sanktsioonide alusel, sealhulgas (kuid mitte ainult) sanktsioonid, mida haldab Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välismaiste varade kontrolli amet või mis tahes muu kohaldatavate sanktsioonide amet („Keelatud isik”). See hõlmab ilma piiranguteta isikuid, kes asuvad järgmistes riikides ja piirkondades või on nende kodanikud või alalised elanikud: Kuuba, Iraan, Ukraina Krimmi piirkond, Põhja-Korea ja Süüria. Te avaldate ja kinnitate, et te ei ole keelatud isik. Te ei tohi programmis osaleda, kui töötate valitsusasutuses, olete valitud ametnik, olete erakond või osalete mis tahes valimistega seotud tegevuses. 

Mis tahes ülaltoodud reeglite ja piirangute rikkumine võib kaasa tuua teie programmis osalemise ja/või teie õiguse saada osa tulust. 

 

5. Maksed

Reklaamitulu jagamise makse põhineb kinnitatud kasutajate postituste vastustes esitatud reklaamide vaatamiste arvul. Jätame endale õiguse igal ajal muuta meie maksete arvutamise ülesehitust, sealhulgas näiteks tulutüüpe lisada või eemaldada, mis tahes põhjusel, sealhulgas ärilistel, rahalistel või juriidilistel põhjustel. Värskeima teabe saamiseks vaadake abikeskust

Väljamaksed tehakse arvestamata makseteenuse pakkuja töötlemistasusid. Kui leitakse, et suurendate kunstlikult oma postituste vaatamiste arvu reklaamitud postituste, käsitsi, automatiseeritud või muude vahenditega või manipuleerite platvormiga, et muuta oma postituste vaatamisi, jääte ilma teile makstavast summast ja teie osalemine programmis lõpetatakse. Kui X leiab mingil hetkel sisu, mida manipuleeritakse, sealhulgas näiteks robotite või muude automatiseeritud vahendite abil, või kunstlikult paisutatud, jätab X endale õiguse kohandada tulevasi makseid või peatada makse.

Väljamakseid tehakse regulaarselt. Kui teenite rohkem kui 10 USA dollarit, on teil õigus kanda raha oma maksetöötleja kontolt oma välisele pangakontole.  Allpool rahastamistaset olevate muljetega kontod jäävad programmi alles ja neid ei eemaldata programmist, Aga alla 10 USA dollari kogunenud raha välja ei maksta.

X jätab endale õiguse teha teile väljamakseid igal ajal oma äranägemise järgi, sealhulgas ärilistel, rahalistel või juriidilistel põhjustel.

X kasutab teile tuluosa maksete tegemiseks kolmanda osapoole maksetöötlejat ("Maksetöötleja"). Programmis osalemiseks peate esmalt looma konto maksete töötleja juures, kes nõuab teilt teatud identiteediandmete tõestamise nõuete täitmist, näiteks isiku- ja/või elukohatõendi esitamist. Kui esitate maksete töötlejale aadressi väljaspool California osariiki, kinnitate, et osutate nende tingimuste alusel teenuseid väljaspool California osariiki.  Samuti peate esitama maksete töötlejale makse- ja maksualase teabe. Kui X või maksete töötleja otsustab maksete registreerimisprotsessi käigus või hiljem, et teile ei saa mingil põhjusel makseid teha, ei saa te programmis osaleda. Nende tingimustega nõustudes annate selgesõnaliselt X-ile loa pääseda ligi teie maksete töötlejaga seotud kontotegevuse ja tehingute andmetele ning teha muid toiminguid, mis on seotud nende tingimuste kohaste tuluosamaksete töötlemise ja jälgimisega. 

 

6. Maksud ja tasud

Olete vastutav kohaldatavate maksude (nagu on määratletud allpool) tasumise eest, kui neid on, mis tulenevad teie teenitud tuluosa saamisest või sellega seoses. X võib maha arvata või kinni pidada mis tahes maksud, mida tal võib olla seaduslik kohustus mis tahes teile makstavatest summadest maha arvata või kinni pidada, ning teile tehtud makse, millest on maha arvatud sellised mahaarvamised või kinnipidamised, kujutab endast nende tingimuste alusel tasumisele kuuluvate summade täielikku tasumist ja arveldamist. Kumbki pool esitab teisele poolele kõik maksudokumendid, mis on mõistlikult vajalikud käesolevate maksete tegemiseks või vastuvõtmiseks. Nagu eespool kasutatud, sõna „maksud” tähendab mis tahes tulu, marki, müügi-, kasutus-, lisandväärtus- või muid makse, tollimakse, tasusid, lõivusid, mahaarvamisi või kinnipidamisi.

 

7. Lõpetamine või programmist loobumine

Need tingimused hakkavad kehtima kuupäeval, mil klõpsate nende tingimustega nõustumiseks (olenemata sellest, kas teid võetakse programmi vastu või mitte), ja need kehtivad seni, kuni kumbki pool need selle lepingu kohaselt lõpetab. Saate programmis osalemisest igal ajal loobuda, saates kirjaliku teate X-i tasulisele tugiteenusele siin. X võib need tingimused igal ajal, põhjusega või ilma selleta, lõpetada X-i omal äranägemisel, sealhulgas, kuid mitte ainult siis, kui esitate enda või oma konto kohta valeandmeid, rikute neid tingimusi, X-i kasutajalepingut või mis tahes kohaldatavaid seadusi või ei vasta enam programmis osalemise nõuetele.

Lisaks on meil õigus oma äranägemisel: piirata teie kontole kohaldatavate postituste vastustes esitatavate reklaamide arvu või piirata teile makstava tulu osa, sealhulgas mahu või ajakava alusel; peatada, eemaldada või keelata juurdepääs teie kontole või lõpetada teile kogu programmi või selle osa pakkumine; eemaldada teid programmist; ja/või kinni pidada, peatada, maha arvata või tasaarvestada tuluosa maksed (sealhulgas mis tahes summa, mis võib olla seotud varasema või tulevase kontoga), kui leiame, et rikute neid tingimusi, X-i kasutajalepingut või kohaldatavat seadust või teeb seda teie konto. Me ei vastuta ühegi eespool nimetatud meetme võtmise eest.

Nende tingimuste ja/või teie programmis osalemise lõpetamisel: a) kaovad nendest tingimustest tulenevad õigused ja kohustused viivitamatult; b) jäävad kõik enne lõpetamise jõustumiskuupäeva kogunenud kohustused kehtima järgmisel tingimusel: i) kui te olete nende tingimuste lõpetamise ajal täitnud minimaalse makselävendi, püüab maksete töötleja teile maksta tasustamata  summade eest. Kui aga maksete töötleja ei saa temast mitteolenevatel asjaoludel makset teile üle kanda, jääte automaatselt ilma kõigist sellistest summadest ja X ei võlgne ühtegi sellist ega kõiki selliseid summasid; või ii) kui te ei ole veel täitnud minimaalset makselävendit, siis teile ei maksta ega võlgneta mingeid summasid. 

 

8. Konfidentsiaalsus


Programmis osalemise ajal ja pärast seda ei tohi te avaldada X-i omandilist ja/või mitteavalikku teavet, mida teile edastatakse või millele teil on programmiga seoses juurdepääs („Konfidentsiaalne teave”), välja arvatud juhul, kui X on andnud selleks kirjaliku volituse või kui seda nõuab seadus või kohtumäärus, tingimusel et: a) teavitate viivitamatult X-i kirjalikult avalikustamise nõudest; ja b) avaldate ainult selle osa konfidentsiaalsest teabest, mis on seaduslikult nõutav. Teavitate viivitamatult X-i konfidentsiaalse teabe tegelikust või kahtlustatavast väärkasutusest või volitamata avaldamisest. Nende tingimuste ja/või programmis osalemise lõpetamisel hävitate või kustutate viivitamatult teie valduses või kontrolli all oleva konfidentsiaalse teabe.

 

9. Loobumisklausel

TUNNISTATE SÕNASELGELT, ET PROGRAMM JA TELLIMUSED (VÕI NENDE FUNKTSIOONID) VÕIVAD OLLA KATSELISED JA/VÕI BEETA-FAASIS, NING NÕUSTUTE SELLEGA, ET JUURDEPÄÄS PROGRAMMILE JA TELLIMUSTELE JA/VÕI NENDE KASUTAMINE TOIMUB TEIE AINUISIKULISEL VASTUTUSEL. KOHALDATAVATE SEADUSTEGA LUBATUD MAKSIMAALSEL MÄÄRAL PAKUTAKSE PROGRAMMI JA TELLIMUSI SELLISEL KUJUL, NAGU NAD ON, JA SIIS, KUI NAD ON SAADAVAL, ILMA VIGADE NING MIS TAHES GARANTIITA. X CORP. LOOBUB KÕIGIST OTSESTEST JA KAUDSETEST KAUBASTATAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE, RIKKUMISE PUUDUMISE VÕI TEHINGUTEGA TEGELEMISEST VÕI NENDE TÄITMISEST TULENEVATEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSEST X CORP. EI ANNA TAGATISI EGA KINNITUSI JA LOOBUB KOGU VASTUTUSEST JA KOHUSTUSEST JÄRGMISE SUHTES: (I) PROGRAMMI JA TELLIMUSTE TERVIKLIKKUS, TÄPSUS, KÄTTESAADAVUS, ÕIGEAEGSUS, TURVALISUS VÕI TÖÖKINDLUS NING (II) PROGRAMMI VASTAVUS TEIE NÕUETELE VÕI SELLE KATKESTUSTETA, TURVALINE JA TÕRGETETA KÄTTESAADAVUS. X XORP. EI KONTROLLI, KINNITA EGA VÕTA OMAKS TEIE TELLIMUSTE KONTOT (SH SELLES SISALDUVAT SISU, SEALSEID FUNKTSIOONE VÕI HÜVESID).

 

10. Vastutuse piiramine


KOHALDATAVATE SEADUSTEGA LUBATUD MAKSIMAALSEL MÄÄRAL EI VASTUTA X-I ISIKUD MIS TAHES KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERAKORDSETE, TULENEVATE VÕI KARISTUSLIKE KAHJUDE EGA KASUMI VÕI TULU OTSESE VÕI KAUDSE VÄHENEMISE EGA MIS TAHES ANDMETE KADUMISE, KASUTUSE, FIRMAVÄÄRTUSE VÕI MUUDE IMMATERIAALSETE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD i) TEIE JUURDEPÄÄSUST PROGRAMMILE, SELLE KASUTAMISEST VÕI SEAL OSALEMISEST (JUURDEPÄÄSU, KASUTAMISE VÕI SEAL OSALEMISE PUUDUMISEST); ii) MIS TAHES KOLMANDATE OSAPOOLTE TEGEVUSEST VÕI SISUST X-I TEENUSTE OSAS, SEALHULGAS, KUID MITTE ÜKSNES, MIS TAHES LAIMAV, SOLVAV VÕI EBASEADUSLIK TEGEVUS TEISTE KASUTAJATE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE SUHTES; iii) X-I TEENUSTELT SAADUD SISUST; VÕI iv) VOLITAMATA JUURDEPÄÄSUST TEIE EDASTUSTELE VÕI SISULE VÕI NENDE VOLITAMATA KASUTAMISEST VÕI MUUTMISEST.  X-I ISIKUTE KOGUVASTUTUS EI OLE MITTE MINGIL JUHUL ÜLE SAJA USA DOLLARI (100 USA DOLLARIT) VÕI TEILE X-I POOLT VIIMASE KUUE KUU JOOKSUL NENDE TINGIMUSTE KOHASELT MAKSTUD SUMMA (KUI SEE ON OLEMAS), KUI SEE ON MAKSTUD ENNE NÕUDE ALUSEKS OLEVAT SÜNDMUST. SELLE LÕIGU PIIRANGUD KOHALDUVAD IGAT LIIKI VASTUTUSELE – GARANTIIVASTUTUSELE, LEPINGULISELE VASTUTUSELE, KOHUSTUSLIKULE VASTUTUSELE, LEPINGUVÄLISELE (SH HOOLETUSEST TULENEVALE) VASTUTUSELE JA MUULE VASTUTUSELE – VAATAMATA SELLELE, KAS X-I ISIKUID ON ASJAOMASE KAHJU VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD NING ISEGI JUHUL, KUI KÄESOLEVAS ETTENÄHTUD HEASTAMISVIIS LEITAKSE OLEVAT SISULISELT EBAPIISAV. „X-I ISIKUD” VIITAVAD X-ILE, SELLE EMAETTEVÕTETELE, SIDUSETTEVÕTETELE, SEOTUD ETTEVÕTETELE, AMETNIKELE, DIREKTORITELE, TÖÖTAJATELE, AGENTIDELE, ESINDAJATELE, PARTNERITELE JA LITSENTSIANDJATELE.

TEIE JURISDIKTSIOONIS KEHTIVATE SEADUSTE KOHASELT EI PRUUGI TEATUD VASTUTUSE PIIRMÄÄRAD OLLA LUBATUD. TEIE JURISDIKTSIOONIS KEHTIVATE SEADUSTEGA NÕUTAVAS ULATUSES EI PIIRA ÜLALTOODU X-I ISIKUTE VASTUTUST PETTUSTE, KURITAHTLIKE VÄÄRESITUSTE, SURMA VÕI ISIKUKAHJU KORRAL, MIDA ON PÕHJUSTANUD MEIE HOOLETUS, RASKE ETTEVAATAMATUS JA/VÕI TAHTLIK TEGUVIIS. X-I ISIKUTE MAKSIMAALNE KOGUVASTUTUS KÕIGI VÄLISTAMATUTE GARANTIIDE KORRAL ON SUURIMAL VÕIMALIKUL MÄÄRAL, MIDA VÕIMALDAVAD KEHTIVAD SEADUSED, PIIRATUD SAJA USA DOLLARIGA (100,00 USA DOLLARIT).

 

 

11. Kinnitused ja tagatised


Kinnitate ja tagate, et: a) teil on või olete omandanud ja säilitate kõik õigused, volitused ja litsentsid, mis on vajalikud nendest tingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks ning oma konto pakkumiseks, hostimiseks ja rahastamiseks seoses programmiga ilma täiendavate makseteta X-ilt mis tahes kolmandale osapoolele; b) kogu teave, mille olete X-ile ja/või maksete töötlejale programmis registreerumiseks ja selles osalemiseks edastanud, on alati õige, täpne, täielik ning ajakohane; c) olete vähemalt kaheksateist (18) aastat vana; d) teil on kõik vajalikud õigused, volitused ja load nende tingimuste alusel kokkuleppe sõlmimiseks; e) järgite praegu ja ka edaspidi kõiki kohaldatavaid seadusi, eeskirju, põhikirjasid, korraldusi, määruseid ja eetilisi kohustusi mis tahes siinkohal sätestatud toimingute tegemisel (sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik asjakohased andmekaitse- ja privaatsusseadused; võistluste, sooduspakkumiste või kingituste suhtes kohaldatavad seadused; reklaamiseadused ning föderaalse kaubanduskomisjoni (FTC) reeglid ja määrused, nagu FTC juhised, mis käsitlevad kinnituste ja tunnustuste kasutamist reklaamides) ning ei tekita olukorda, kus X ja/või maksete töötleja oleks vastuolus eespool esitatuga; f) järgite alati X-i kasutajalepingut; ja g) teie konto ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi (sh autoriõigus, kaubamärk, teenusemärk, ärisaladus, leping, privaatsus või avalikustamisõigus) ega sisalda materjali, mis võib põhjustada kahju või vigastusi mis tahes inimesele või varale, kui sellele tuginetakse.

 

12. Kahjutasu


Nõustute vabastama, kaitsma ja hoidma X-i isikuid (ühiselt „Hüvitatud isikud”) vastutusest mis tahes ja kõigi kolmanda osapoole nõuete, kohustuste, kahjude ja kulude (sh kahjuhüvitised, arveldussummad ja mõistlikud kohtukulud) eest, mis on hüvitatud isiku(te) vastu esitatud ning mis tulenevad a) teie osalemisest programmis, b) teie kinnituste, tagatiste ja kohustuste rikkumisest, nagu on sätestatud nendes tingimustes, või c) teie hooletusest või üleastumisest või on nendega seotud. Teie kahjutasu maksmise kohustustele kehtivad järgmised sätted: i) hüvitatud isikud peavad teid viivitamatult teavitama kirjalikul kujul sellisest nõudest, tingimusel et viivitus teatamises ei vabasta teid teie kahjutasu maksmise kohustusest, välja arvatud siis ja ainult sel määral, kui selline viivitus kahjustab oluliselt teie suutlikkust sellist nõuet kaitsta; ii) hüvitatud isikud peavad tegema teiega mõistlikku koostööd sellise nõude kaitsmisel ja lahendamisel; iii) te võimaldate X-il omal valikul osaleda sellise nõude kaitsmises ja lahendamises ning selle ohjamises. Te ei käsitle ühtegi sellist nõuet, mis võib kahjustada hüvitatud isikute huve, ilma hüvitatud isikute eelneva kirjaliku nõusolekuta, tingimusel et hüvitatud isikud teevad teie nõudmisel ja kulul sellise kaitse või kokkuleppega mõistlikult koostööd.

 

13. Vaidluste lahendamise leping – siduv vahekohus ja ühishagist loobumine

KÄESOLEV LÕIK KEHTIB TEIE KOHTA AINULT SIIS, KUI TE ELATE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES.  LUGEGE SEE LÕIK HOOLIKALT LÄBI – SEE VÕIB OLULISELT MÕJUTADA TEIE JURIIDILISI ÕIGUSI, SEALHULGAS TEIE ÕIGUST KOHTUSSE HAGI ESITADA.

Üldteave. Järgmised sätted on olulised seoses teie ja X-i vahelise lepinguga, mis käsitleb X-i funktsioone ja teenuseid, mis on nende tingimustega jäädvustatud. Vastavalt alltoodud sätetele, sealhulgas käesolevas lõigus sätestatud eranditele, nõustute koos X-iga lahendama kõik vaidlused, nõuded või vastuolud, mis tulenevad nendest tingimustest ja/või teie osalemisest programmis või on nendega seotud (eraldi „vaidlus” või enama kui ühe korral „vaidlused”).

Vaidluste esialgne lahendamine. Enamik vaidlusi, mis teie ja X-i vahel tekivad, saab lahendada mitteametlikul teel. Saate meiega ühendust võtta, kirjutades tasulistele tugiteenustele siin. Kui võtate meiega ühendust, kirjeldage lühidalt oma mure olemust ja põhjuseid, kontaktandmeid ja konkreetset abi, mida soovite. Pooled teevad selle tugiprotsessi kaudu kõik endast oleneva, et lahendada kõik vaidlused, välja arvatud erandvaidlused. Lepime teiega kokku, et selles mitteametlikus protsessis on nõutav heauskne osalemine ja see tuleb ülaltoodud viisil lõpule viia, enne kui kummalgi poolel on võimalik algatada vahekohtumenetlus mis tahes vaidluse osas.

SIDUV VAHEKOHUS. Kui me ei jõua teiega vaidluses kokkulepitud lahendusele kolmekümne (30) päeva jooksul alates ajast, mil alustati vaidluse mitteametlikku lahendamist ülaltoodud vaidluste esialgse lahendamise sätte alusel, võivad mõlemad osapooled algatada siduva vahekohtu menetluse, mis saab olema ainsaks vahendiks kõigi vaidluste lahendamisel, järgides alltoodud tingimusi, välja arvatud väikenõuete kohtusse esitatud nõuete puhul või erandvaidluste korral, kui te sellest loobute. Täpsemalt, kõik vaidlused lahendatakse lõplikult eranditult siduva vahekohtu kaudu, mida haldab Ameerika Arbitraažiassotsiatsioon ("AAA") New Yorgis, NY, ja ühe vastastikku kokkulepitud vahekohtuniku kaudu vastavalt AAA tarbijavahekohtu reeglitele, saadaval aadressil www.adr.org või helistades AAA-le numbril 1.800.778.7879, välja arvatud allpool toodud juhtudel. TEIE JA X LOOBUTE SELGELT ÕIGUSEST KOHTU VÕI VANDEKOHTU KOHTUPROTSESSILE, VÄLJA ARVATUD ERANDVAIDLUSTE KORRAL.

Vahekohtunikul, mitte ühelgi föderaal-, osariikide või kohalikul kohtul või asutusel, on ainuõigus lahendada kõiki vaidlusi, välja arvatud erandvaidlused, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes nõuet selle kohta, et kõik need tingimused või osa neist on tühised või tühistatavad või seda, kas vaidlust tuleb lahendada vahekohtus. Vahekohtunikul on õigus määrata mis tahes kergendavaid meetmeid, mis oleks kohtus seaduse või võrdõiguslikkuse alusel kättesaadavad, eeldusel, et sellised meetmed (sealhulgas esialgne õiguskaitse) on piiratud teie konkreetsete asjaoludega. Olenemata selle vahekohtumenetluse sätte nõuetest, võite selle nõude vahekohtumenetlusest eraldada ja esitada mis tahes asjakohase jurisdiktsiooniga kohtusse, kui vaidlus hõlmab esialgse riikliku õiguskaitse nõuet. Vahekohtuniku otsus on kirjalik ja pooltele siduv ning selle võib kohtuotsusena kanda sisse igas pädeva jurisdiktsiooni kohtus.

TEIL ON X-I VASTU NÕUDE ESITAMISEKS AEGA ÜKS AASTA, KUI TE SELLEST EI LOOBU.  Te peate esitama nõude X-i vastu ühe (1) aasta jooksul nõude tekkimise kuupäevast või välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus sätestab, et selle nõude tavalist aegumistähtaega ei tohi kokkuleppel lühendada. Kui te selle aja jooksul nõuet ei esita, loobute seadusega lubatud ulatuses kõigist õigustest, mis teil on sellise nõude suhtes, ja X-ile ei kaasne ühtegi kohustust selle nõude suhtes.

Esitamismenetlus ja kulud. Vahekohtumenetluse alustamiseks leiate nõude esitamise juhised aadressilt: https://adr.org/Support. X tasub tarbija esialgse esitamistasu 200 dollarit, kuid olenemata AAA vastupidisetest reeglitest nõustuvad pooled jagama võrdselt kõik muud vahekohtumenetluse kulud, sealhulgas vahekohtuniku tasud ja kulud, välja arvatud seadusega nõutud ulatuses. Vahekohtunikul (mitte AAA-l) on ainupädevus lahendada kulude ja kulutuste, sealhulgas vahekohtuniku tasude ja kulude jaotamisel tekkivaid vaidlusi. Kui vahekohtunik teeb kindlaks, et nõuded esitati ahistamise eesmärgil või olid ilmselgelt alusetud, võib vahekohtunik ümber jaotada vahekohtuniku tasu ja haldustasud, sealhulgas esitamis- ja istungitasud, nagu on sätestatud AAA tarbijavaidluste vahekohtumenetluse eeskirjades.  Pooled mõistavad, et selle kohustusliku sätte puudumisel on neil õigus esitada kohtusse hagi ja korraldada protsess vandekohtus. Lisaks mõistavad nad, et mõnel juhul võivad vahekohtu kulud ületada kohtuvaidluse kulusid ja õigus ülekuulamistulemustele võib olla vahekohtus piiratum kui kohtus.

Asukoht. Vahekohus toimub ainult dokumentide alusel või saate valida, kas soovite menetluse läbi viia telefoni, video või isiklikult.  Isikliku vahekohtumenetluse puhul toimub menetlus linnas või maakonnas kus te elate või kui te ei ela Ameerika Ühendriikides, siis New Yorgi osariigis, New Yorgi maakonnas.

Ühishagist loobumine. MÕLEMAD OSAPOOLED NÕUSTUVAD LISAKS, ET NÕUDEID VÕIB ESITADA AINULT ISEENDA NIMEL, MITTE ÜHISHAGI VÕI MUU ESINDUSMEETME NIMEL VÕI SELLE OSANA. POOLED LOOBUVAD SÕNASELGELT OMA ÕIGUSEST ESITADA ÜHISHAGI VÕI TAOTLEDA KAITSET KLASSI ALUSEL. Kui mõlemad pooled selles kirjalikult kokku ei lepi, ei pruugi vahekohtunik menetlusi või rohkem kui ühe isiku nõudeid koondada ega muul viisil juhtida mis tahes esindus- või kollektiivmenetlust.

Eraldatavus. Kui tehakse kindlaks, et mõnda käesoleva vaidluste lahendamise kokkuleppe osa ei saa jõustada konkreetse hagi- või õiguskaitsenõude (näiteks esialgse õiguskaitse) suhtes, siis see nõue või õiguskaitsevahend (ja ainult see nõue või õiguskaitsevahend) eraldatakse ja tuleb esitada pädeva kohtu alluvusse ning kõik muud nõuded tuleb lahendada vahekohtus.

Erand – erandvaidlused ja väikenõuete kohtuvaidlused – foorumi valimine. Olenemata poolte otsusest lahendada kõik muud vaidlused vahekohtu kaudu, alluvad kõik pettusest tulenevad vaidlused, nõuded või lahkarvamused („erandvaidlused“) Ameerika Ühendriigides New Yorgi maakonnas New Yorgis asuvate föderaal- või osariigi kohtute ainupädevusele ja te nõustute nende kohtute asjaomase pädevusega ning loobute kõigist vastuväidetest seoses foorumi sobimatusega.  Ilma et see piiraks eespool nimetatu kohaldamist ja sellest olenemata nõustute, et X võib oma äranägemisel esitada kõik erandvaidlused, mis meil on teie vastu, Ameerika Ühendriikide pädevale kohtule.  Mõlemad pooled võivad taotleda abi väikenõuete kohtust selliste vaidluste või nõuete puhul, mis kuuluvad selle kohtu pädevusse.  

30-päevane loobumisõigus. Kui soovite kasutada loobumisõigust ega olla seotud ülaltoodud vahekohtu sätetega, võite saata kirjaliku teate oma loobumisotsusest järgmisele aadressile:

X Corp.
Attn: Legal Department – Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Kui teid on juba programmi vastu võetud, saate esitada kirjaliku loobumisteate tasulisele tugiteenusele siin.

Teie kirjalik teade peab sisaldama teie nime, X-i konto kasutajatunnust, teie konto kasutajatunnusega seotud e-posti aadressi või telefoninumbrit ja selget avaldust, et te ei soovi lahendada vaidlusi X-iga.

Teade tuleb saata 30 päeva jooksul pärast nende tingimustega nõustumist, muidu olete kohustatud lahendama vaidlused nende sätete tingimuste kohaselt.  Saate teate saata ka enne nende tingimuste vastuvõtmist. Sel juhul loeme teid vahekohtumenetlusest loobunuks.  Teie otsus sellest vahekohtumenetluse sättest loobuda ei mõjuta negatiivselt teie suhteid X-iga ega X-i funktsioonide või teenuste osutamist teile.  Kui loobute nendest sätetest, ei ole nendega seotud ka X.

Selle lõigu muudatused. Teavitame 60 päeva ette kõigist käesoleva vaidluste lahendamise kokkuleppe olulistest muudatustest. Muudatused jõustuvad 60. päeval ja rakenduvad edasiulatuvalt ainult nende nõuete suhtes, mis tekivad pärast 60. päeva.

Kohaldatav õiguse valik. NEED TINGIMUSED JÄÄDVUSTAVAD TEHINGU RIIKIDEVAHELISES KAUBANDUSES. FÖDERAALSE VAHEKOHTU SEADUS JA TÕLGENDAV KOHTUPRAKTIKA REGULEERIVAD NENDE VAHEKOHTU SÄTETE TÕLGENDAMIST NING RAKENDAMIST, ARVESTAMATA OSARIIGI SEADUST. Kui vaidlusele kohaldatakse osariigi materiaalõigust, kohaldatakse Texase osariigi seadust, arvestamata kollisiooninorme.

Kehtimajäämine. See vaidluste lahendamise kokkulepe jääb püsima pärast teie ja X-i vahelise suhte lõppemist, sealhulgas X-i pakutavate teenuste või suhtluse tühistamist või tellimusest loobumist.

 

14. Tingimuste muutmine

Jätame endale õiguse neid tingimusi aeg-ajalt muuta. Teavitame teid olulistest muudatustest, näiteks teenuseteatise või meili teel teie kontoga seotud e-posti aadressile. Teie jätkuvat osalemist programmis pärast muudatuste jõustumist loetakse selliste muudatustega nõustumiseks. Kui muudatused ei ole teile vastuvõetavad, võite programmis osalemise lõpetada, teatades X-le kirjalikult, kirjutades tasulisele toele siin.

Tulu jaotamise tingimused on kirjutatud inglise keeles, kuid tõlgete kaudu on need saadaval mitmes keeles. X püüab teha tõlked võimalikult täpselt vastavaks ingliskeelsele originaalversioonile. Mis tahes lahknevuste või ebakõlade korral on siiski ülimuslik tulujaotuse tingimuste ingliskeelne versioon. Nõustute, et reklaamitulude jagamise tingimuste tõlgendamisel ja koostamisel lähtutakse ingliskeelsest versioonist.

 

15. Te ei ole meie töötaja

Te mõistate, et teie suhe meiega on ainult see, et olete sõltumatu isikuna meie teenuste kasutaja. Te ei ole meie töötaja. Nende tingimuste või teie programmis osalemisega ei ole ette nähtud ega loodud ühtegi agentuuri, partnerlust ega ühisettevõtet. Te säilitate kõik õigused ja kohustused oma sisu olemuse ja seaduslikkuse, selle loomise ja pakkumise viisi ning selle eest, kas otsustate seda üldse pakkuda.

 

16. Muud sätted

a. Tagasiside. Võite esitada X-ile kommentaare programmi ning X-i pakutavate funktsioonide ja teenuste kasutamise kohta ("Tagasiside"). Nõustute, et X ja selle volitatud isikud võivad tagasisidet, sealhulgas selle tuletatud teoseid, kopeerida, muuta, luua tuletatud teoseid, avalikult kuvada, avaldada, levitada, litsentsida ja edasi litsentsida, lisada ja muul viisil kasutada mis tahes ja kõigil ärilistel ning mitteärilistel eesmärkidel, ilma et eeldaksite selle eest tasu või omistamist. Mitte miski selles lepingus ei takista X-l arendamast funktsioone, tooteid või teenuseid, mis võivad olla konkurentsivõimelised teie või lõppkasutajate funktsioonide, toodete või teenustega.

b. Kehtiv seadus.

  • Neid tingimusi reguleerivad Texase osariigi seadused ning teie ja X vahel tekkivate vaidluste suhtes kohaldatakse ülaltoodud lõiku 13 (Vaidluste lahendamise kokkulepe)

  • Kui te elate EL-i liikmesriigis, EFTA riigis või Ühendkuningriigis, kehtivad teie elukohariigi kohustuslikud seadused ja teie elukohariigi seaduste kohaselt võidakse algatada kohtumenetlusi asjakohastes kohtutes. 

  • Kui elate väljaspool Ameerika Ühendriike, EL-i liikmesriiki, EFTA osariiki või Ühendkuningriiki, kehtivad nendele tingimustele Texase osariigi seadused.

c. Teated. Kõik teated tuleb X-ile saata aadressile: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, esimese klassi kirjatariifi või lennuposti või ööpäevaringse kullerteenuse kaudu ja selle koopia saata meiliaadressile legalnotices@X.com ning need loetakse kättesaamisel kättesaaduks. Teile võidakse saata teade meili teel X-i kontoga seotud e-posti aadressile või sõnumiga, mis postitatakse teie X-i kontole või teenusesse, ja see loetakse kättesaaduks, kui teade on saadetud (e-postiga) või postitatud.

d. Õigustest loobumine. X-i suutmatust rakendada mis tahes õigusi või käesolevate tingimuste sätteid ei loeta nendest õigustest või sätetest loobumiseks. X-i õigustest loobumine mis tahes täitmatajätmise korral ei ole õigustest loobumine ühegi järgneva täitmatajätmise korral.

e. Püsimajäämine; Eraldatavus. Kõik kohustused, mis sõnaselgelt või oma olemuselt jätkuvad pärast käesolevate tingimuste lõppemist, jäävad püsima ja kehtima ka pärast tingimuste lõppemist. Kohaldamatuid sätteid muudetakse, et kajastada poolte kavatsust, ja nende tingimuste ülejäänud sätted jäävad täies mahus kehtima.

f. Loovutamine. Te ei tohi neid tingimusi ega oma alltoodud õigusi ja kohustusi loovutada ega üle kanda ning kõik sellised katsed on tühised.

g. Vääramatu jõud. Kumbki osapool ei vastuta viivituste ega rikkumiste eest seoses nendest tingimustest tulenevate kohustustega ja nende täitmisega, mis on tingitud temast sõltumatutest põhjustest, sealhulgas, kuid mitte ainult, vääramatu jõud, rahvavaenlase teod, valitsuse teod, tulekahju, üleujutused, epideemiad (sealhulgas COVID-19), karantiinipiirangud, streigid, rahutused, terroriaktid või terroriaktide ähvardused, telekommunikatsiooni- või tehniliste seadmete või taristu rike või viivitus või kaubaembargod („Vääramatu jõu olukord”), ning kumbki pool vabastatakse alltoodud kohustuste täitmisest sellise vääramatu jõu olukorra ajaks. Kui vääramatu jõu olukord takistab teil esitada oma teenuse Subscriptions kontot sellisel kujul, nagu esindate teie, ei ole teil õigust saada tulu teie teenuse Subscriptions konto tellimuste eest, mis on tühistatud või muul viisil teostamata, nagu esindate teie.

h. Kogu leping. Need tingimused (sealhulgas siin viidatud X-i kasutajaleping) moodustavad X-i ja teie vahelise täieliku arusaama nende tingimuste sisu osas ning ühendavad ja asendavad kõik pooltevahelised eelnevad suhtlused, arusaamad ja kokkulepped, mis puudutavad seda teemat kas kirjalikult või suuliselt.