Vilkår for deling af annonceindtægter

goglobalwithtwitterbanner

Gælder fra: 22. maj 2024

 

Vilkår for deling af annonceindtægter

Disse vilkår for deling af annonceindtægter ("vilkår") er mellem dig og X Corp., på vegne af selskabet og dets tilknyttede selskaber (samlet benævnt "X" eller "vi") og regulerer din deltagelse i X's program for deling af annonceindtægter ("programmet"). I disse vilkår betyder "tilknytning" enhver enhed, der direkte eller indirekte kontrollerer, er kontrolleret af eller er under fælles kontrol med X, og "dig", "din" eller "skaber" betyder dig, en enkeltperson, virksomhed eller enhver anden enhed med en X-konto, der deltager i programmet. Hvis du indgår disse vilkår på vegne af en enhed, erklærer og garanterer du, at du er autoriseret på vegne af en sådan enhed.

For at deltage i programmet skal du være mindst 18 år gammel og opfylde de andre kvalifikationskrav, der er angivet i afsnit 2.

Ud over disse vilkår er din deltagelse i dette program underlagt X's vilkår for anvendelse, privatlivspolitik, vores regler og politikker, standarderne for indtægtsgenerering for skabere og alle politikker, der er indarbejdet deri (samlet benævnt, "X's brugeraftale").

Læs disse vilkår for deling af annonceindtægter omhyggeligt for at sikre, at du forstår de gældende vilkår, betingelser og undtagelser.  HVIS DU BOR I USA, INDEHOLDER DISSE VILKÅR VIGTIGE OPLYSNINGER, DER GÆLDER FOR DIG, OM LØSNING AF TVISTER GENNEM BINDENDE VOLDGIFT I STEDET FOR I RETTEN, HERUNDER ET AFKALD PÅ DIN RET TIL AT FREMSÆTTE KRAV SOM GRUPPESØGSMÅL OG RETTEN TIL AT FRAVÆLGE, OG EN BEGRÆNSNING AF DIN RET TIL AT FREMSÆTTE KRAV MOD X MERE END 1 ÅR EFTER, AT DE RELEVANTE HÆNDELSER FANDT STED, HVILKET PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER, HVIS DER OPSTÅR EN TVIST MED X.  SE AFSNIT 13 FOR AT FÅ NÆRMERE OPLYSNINGER OM DISSE BESTEMMELSER.

 

1. Accept

Ved at deltage i programmet (hvis du er godkendt af X) eller på anden måde angive din accept (for eksempel ved at acceptere disse vilkår, når du ansøger om programmet, klikke på "Deltag & opsæt udbetalinger" osv. ), du repræsenterer og garanterer, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af disse vilkår. Ved at acceptere disse vilkår giver du desuden samtykke til at X må bruge de data, du angiver, som vi indsamler om dig, eller som vi udleder om dig, med henblik på at vurdere din godkendelse til programmet. Hvis du ikke er enig, skal du ikke deltage i programmet.

 

2. Indtægtsdelingsprogram

X's vilkår for deling af annonceindtægter giver dig mulighed for at dele indtægter fra verificerede brugeres eksponeringer for annoncer, der vises i svar på indhold, du poster på X. Betalinger til dig foretages via vores betalingspartner, hvis indtægtsandelen når op på et bestemt beløb i løbet af vores periodiske udbetalingsplan. X kan til enhver tid ændre eller opsige programmet efter eget skøn, herunder af forretningsmæssige, økonomiske eller juridiske årsager. 

 

3. Kvalifikation, tilmelding og opsigelse

For at være kvalificeret til at få udbetalt en andel af annonceindtægterne skal dine posts på X samlet set generere mere end 5 millioner eksponeringer inden for de sidste tre måneder, du skal have over 500 følgere, du skal være tilmeldt enten Premium eller Verificerede organisationer, og du skal oprette en konto hos vores betalingsbehandler. Før udbetalingen skal du desuden gennemføre en identitetsverifikation, og din konto vil blive gennemgået, herunder f.eks. for at sikre, at det indhold, du har postet, ikke overtræder X's brugeraftale. Kvalifikationskravene til programmet kan findes i vores Hjælpecenter og kan ændres fra tid til anden, herunder af forretningsmæssige, økonomiske eller juridiske årsager. 

For at deltage i programmet skal du desuden opfylde f.eks. følgende betingelser: 

  • Skal opholde dig i et understøttet land,

  • Skal have en aktiv konto hos vores betalingsbehandler (betalinger foretages via og er underlagt betingelserne for vores betalingsbehandler),

  • Skal have en X-konto, der forbliver aktiv og i overensstemmelse med X's brugeraftale,

  • Skal abonnere på Premium eller Verificerede organisationer og

  • Skal opretholde 5 millioner eksponeringer på dine samlede posts inden for de sidste 3 måneder.

Hvis din konto ikke opfylder et kvalifikationskrav eller overtræder X's brugeraftale, vil du blive underrettet via e-mail. Du har mulighed for at appellere ved at skrive til X og svare på den e-mail, vi sender til dig. Hvis du ikke appellerer, eller vi afviser din appel, kan du ikke deltage i programmet. X forbeholder sig retten til at afvise ansøgninger efter eget skøn, herunder af forretningsmæssige, økonomiske eller juridiske årsager.

Hvis din deltagende konto overtræder vores regler og politikker, herunder X-brugeraftale, giver vi dig besked og pauser din deltagelse i programmet. Du har mulighed for at appellere ved at skrive til X og svare på den e-mail, vi sender til dig, med relevant dokumentation for, at din konto bør genåbnes. Hvis dokumentationen er utilstrækkelig, eller hvis du ikke svarer, opsiger vi din deltagelse og blokerer for fremtidig kvalificering. 

Hvis du ønsker at opsige din deltagelse i programmet, kan du gøre det ved at følge opsigelsestrinnene i hjælpecentret. Ved opsigelse vil du få udbetalt dine resterende midler over minimumsbeløbet på $10,00 USD. Du giver afkald på din ret til alle andre midler. 

Bemærk, at medarbejdere hos X og vores tjenester og tilknyttede selskaber ikke er kvalificeret til at deltage i programmet, medmindre andet er godkendt på forhånd af autoriseret personale hos X.

 

4. Nogle regler og begrænsninger

Din andel af omsætningen fra dette program kan ikke overføres mellem X-konti.

Din deltagelse i programmet må ikke overtræde nogen gældende love, regler eller bestemmelser. Du er alene ansvarlig for enhver overtrædelse fra din eller din kontos side af gældende love, regler eller bestemmelser. Vi kan indføre yderligere begrænsninger baseret på love eller politikker til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, sanktioner eller bedrageri, herunder, men ikke begrænset til, at vi kan blokere enhver transaktion, som vi anser for at være, men ikke begrænset til, bedragerisk eller ulovlig aktivitet eller potentiel bedragerisk eller ulovlig aktivitet. Vi kan tilbageholde fra vores beregning af indtægtsdeling enhver aktivitet, som vi mener skyldtes ethvert brud på X's brugeraftale, eller som vi mener kan indebære en overtrædelse af enhver lov og/eller enhver indtægt genereret fra indhold fra blokerede transaktioner. Du må ikke deltage i programmet, hvis du er en person, som amerikanske borgere ikke må handle med iht. økonomiske sanktioner, herunder, uden begrænsning, sanktioner administreret af det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver eller en anden gældende sanktionsmyndighed ("forbudt person"). Dette omfatter, uden begrænsning, personer, der befinder sig i, er statsborgere i eller har fast bopæl i følgende lande og områder: Cuba, Iran, Krim-regionen i Ukraine, Nordkorea og Syrien. Du erklærer og garanterer, at du ikke er en forbudt person. Du må ikke deltage i programmet, hvis du arbejder for en offentlig institution, er folkevalgt, er et politisk parti eller er involveret i en valgrelateret aktivitet. 

Overtrædelse af nogen af ​​ovenstående regler og begrænsninger kan føre til opsigelse af din deltagelse i Programmet og/eller din kvalifikation til at modtage en del af indtægterne. 

 

5. Betalinger

Udbetalingen af andele af annonceindtægter er baseret på antallet af verificerede brugeres eksponeringer for annoncer, der vises i svar på posts. Vi forbeholder os retten til til enhver tid at ændre, hvordan vores betalingsberegning er struktureret, herunder f.eks. tilføjelse eller fjernelse af indtægtstyper, uanset årsag, herunder forretningsmæssige, økonomiske eller juridiske årsager. Se hjælpecentret for at få de mest opdaterede oplysninger. 

Udbetalinger betales fratrukket eventuelle gebyrer fra betalingsudbyderen. Hvis det viser sig, at du kunstigt øger antallet af visninger af dine posts gennem promoverede posts, manuelle, automatiske eller andre metoder, eller hvis du manipulerer platformen for at ændre visningerne af dine posts, mister du ethvert beløb, du har til gode, og du bliver udelukket fra programmet. Hvis X på noget tidspunkt finder, at indhold er manipuleret, herunder f.eks. brug af bots eller andre automatiserede midler, eller kunstigt oppustet, forbeholder X sig retten til at justere fremtidige betalinger eller suspendere betalingen.

Udbetalinger sker med jævne mellemrum. Når du har tjent mere end 10,00 USD, har du ret til at overføre pengene fra din konto hos betalingsbehandleren til din eksterne bankkonto.  Konti, der ligger under eksponeringsgrænsen, forbliver i programmet og fjernes ikke fra programmet, men optjente midler under 10 USD udbetales ikke.

X forbeholder sig ret til at foretage udbetalinger til dig på et hvilket som helst tidspunkt efter eget skøn, herunder af forretningsmæssige, økonomiske eller juridiske årsager.

X bruger en tredjeparts betalingsbehandler ("Betalingsbehandler") til at foretage sine indtægtsandelsbetalinger til dig. For at være en del af programmet skal du først oprette en konto hos betalingsbehandleren, som vil kræve, at du opfylder visse krav til identitetsverifikation, såsom bevis for identitet og/eller bopæl. Hvis du giver betalingsbehandleren en adresse uden for staten Californien, bekræfter du, at du bruger tjenesterne under disse vilkår uden for staten Californien.  Du vil også blive bedt om at indsende betalings- og skatteoplysninger til betalingsbehandleren. Hvis X eller betalingsbehandleren, som en del af betalingsprocessen eller senere, konstaterer, at betalinger af en eller anden grund ikke kan foretages til dig, kan du ikke være en del af programmet. Ved at acceptere disse vilkår giver du udtrykkeligt X tilladelse til at få adgang til data om den kontoaktivitet og de transaktioner, der er forbundet med din betalingsbehandler, og til at udføre andre aktiviteter i forbindelse med behandling og overvågning af udbetalinger af indtægtsandele iht. disse vilkår. 

 

6. Skatter og afgifter

Du er ansvarlig for at betale eventuelle skatter (som defineret nedenfor) til skattemyndighederne som følge af eller i forbindelse med din modtagelse af enhver betaling af en andel af den indtjening, du har opnået. X kan trække eller tilbageholde enhver Skat, som den måtte være juridisk forpligtet til at fratrække eller tilbageholde fra beløb, der skal betales til dig, og betaling til dig, reduceret med sådanne fradrag eller tilbageholdelser, vil udgøre fuld betaling og afregning af de beløb, der skal betales i henhold til disse Vilkår. Hver part vil give den anden part enhver skattedokumentation, der med rimelighed er nødvendig for at foretage eller modtage betalinger i henhold hertil. Som anvendt ovenfor betyder "skatter" enhver indkomst-, stempel-, salgs-, brugs-, merværdiafgift eller andre skatter, afgifter, gebyrer, fradrag eller tilbageholdelser.

 

7. Opsigelse eller tilbagetrækning fra programmet

Disse vilkår træder i kraft på den dato, hvor du klikker for at acceptere disse vilkår (uanset om du bliver accepteret i programmet eller ej) og fortsætter, indtil de opsiges af en af parterne som angivet i denne aftale. Du kan til enhver tid fravælge at deltage i programmet ved at give skriftlig besked til X ved at skrive til betalt support her. X kan til enhver tid opsige disse vilkår, med eller uden grund, efter X's eget skøn, herunder, uden begrænsning, hvis du giver urigtige oplysninger om dig selv eller din konto; overtræder disse vilkår, X's brugeraftale eller gældende lovgivning; eller ikke længere opfylder kravene for at deltage i programmet.

Derudover forbeholder vi os retten til efter eget skøn at: Begrænse antallet af annoncer, der vises i svar på posts, der er tilknyttet din konto, eller begrænse andelen af indtægter, der kan betales til dig, herunder baseret på volumen eller tidsramme; suspendere, fjerne eller deaktivere adgangen til din konto eller ophøre med at levere hele eller dele af programmet til dig; fjerne dig fra programmet; og/eller tilbageholde, suspendere, inddrive eller modregne betalinger af indtægtsandele (herunder ethvert beløb, der kan henføres til eller fra tidligere eller fremtidige konti), hvis vi mener, at du eller din konto er i strid med eller overtræder disse vilkår, X's brugeraftale eller gældende love. Vi har intet ansvar for at foretage nogen af ovenstående handlinger.

Ved opsigelse af disse vilkår og/eller din deltagelse i programmet: (a) ophører rettigheder og forpligtelser iht. disse vilkår øjeblikkeligt, (b) alle forpligtelser, der er påløbet før opsigelsens ikrafttrædelsesdato, fortsætter med følgende forbehold: (i) hvis du har opfyldt minimumsbetalingsgrænsen på tidspunktet for opsigelsen af disse vilkår, vil betalingsbehandleren forsøge at betale dig for ubetalte  beløb. Hvis betalingsbehandleren imidlertid ikke er i stand til at overføre betaling til dig pga. omstændigheder uden for dennes kontrol, vil du automatisk miste alle sådanne beløb, og X vil ikke skylde noget og ingen af alle sådanne beløb; eller (ii) hvis du endnu ikke har opfyldt minimumsbetalingsgrænsen, vil ingen beløb blive betalt eller være skyldige til dig. 

 

8. Fortrolighed


Under og efter din deltagelse i programmet må du ikke videregive nogen af X's ejendomsretligt beskyttede og/eller ikke-offentlige oplysninger, som du har fået, eller som du har adgang til i forbindelse med programmet ("fortrolige oplysninger"), medmindre X skriftligt har givet tilladelse til det, eller det er påkrævet ved lov eller retskendelse, forudsat at: (a) du straks underretter X skriftligt om kravet om videregivelse, og (b) du kun videregiver den del af de fortrolige oplysninger, der er lovmæssigt påkrævet. Du skal straks underrette X om ethvert faktisk eller formodet misbrug eller uautoriseret videregivelse af fortrolige oplysninger. Når disse betingelser og/eller din deltagelse i programmet ophører, skal du straks destruere eller slette alle fortrolige oplysninger, som du er i besiddelse af eller har kontrol over.

 

9. Ansvarsfraskrivelse

DU ANERKENDER UDTRYKKELIGT, AT PROGRAMMET OG ABONNEMENTERNE (ELLER FUNKTIONER DERI) KAN VÆRE AF EKSPERIMENTEL KARAKTER OG/ELLER I EN BETAFASE, OG ACCEPTERER, AT ADGANG TIL OG/ELLER BRUG AF PROGRAMMET OG ABONNEMENTERNE SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT IHT. GÆLDENDE LOV, LEVERES PROGRAMMET OG ABONNEMENTERNE "SOM DE ER" OG "SOM DE ER TILGÆNGELIGE", MED ALLE FEJL OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART. X CORP. FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE ELLER SOM FØLGE AF ALMINDELIG HANDEL ELLER UDFØRELSE. X CORP. GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OG FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR: (I) PROGRAMMETS OG ABONNEMENTERNES FULDSTÆNDIGHED, KORREKTHED, TILGÆNGELIGHED, RETTIDIGHED, SIKKERHED ELLER PÅLIDELIGHED, OG (II) OM PROGRAMMET ELLER ABONNEMENTERNE OPFYLDER DINE KRAV ELLER ER TILGÆNGELIGE PÅ ET UAFBRUDT, SIKKERT ELLER FEJLFRIT GRUNDLAG. X CORP. KONTROLLER, STØTTER ELLER ANVENDER IKKE DINE ABONNEMENTSKONTO (INKLUSIVE NOGET INDHOLD, FUNKTIONER ELLER FORDELE DERI).

 

10. Ansvarsbegrænsning


I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT IHT. GÆLDENDE LOV, ER X-ENHEDERNE IKKE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER ELLER STRAFSKADER ELLER TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGTER, UANSET OM DE ER OPSTÅET DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER NOGET TAB AF DATA, BRUG, GOODWILL ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, SOM FØLGE AF (i) DIN ADGANG TIL, BRUG AF ELLER DELTAGELSE I (ELLER INGEN ADGANG TIL, BRUG AF ELLER DELTAGELSE I) PROGRAMMET; (ii) ENHVER TREDJEPARTS OPFØRELSE ELLER INDHOLD PÅ X-TJENESTERNE, INKLUSIVE UDEN BEGRÆNSNING, ENHVER KRÆNKENDE, STØDENDE ELLER ULOVLIG ADFÆRD FRA ANDRE BRUGERE ELLER TREDJEPARTER; (iii) INDHOLD FÅET FRA X-TJENESTERNE; ELLER (iv) UAUTORISERET ADGANG TIL, BRUG AF ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER INDHOLD.  X-ENHEDERNES SAMLEDE ANSVAR MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET STØRSTE AF ET HUNDREDE AMERIKANSKE DOLLARS (100,00 USD) ELLER DET BELØB, SOM X EVENTUELT HAR BETALT TIL DIG I LØBET AF DE SENESTE SEKS MÅNEDER IHT. DISSE VILKÅR FORUD FOR DEN HÆNDELSE, DER GIVER ANLEDNING TIL KRAVET. BEGRÆNSNINGERNE I DETTE UNDERAFSNIT GÆLDER FOR ETHVERT TEORETISK ANSVAR, UANSET OM DET ER BASERET PÅ GARANTI, AFTALE, LOV, ERSTATNING (HERUNDER UAGTSOMHED) ELLER ANDET, OG UANSET OM X-ENHEDERNE ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE, OG SELV HVIS ET RETSMIDDEL, DER ER BESKREVET HERI, VISER SIG IKKE AT HAVE OPFYLDT SIT VÆSENTLIGE FORMÅL. "X-ENHEDERNE" HENVISER TIL X, DETS MODERSELSKABER, TILKNYTTEDE SELSKABER, RELATEREDE VIRKSOMHEDER, LEDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, REPRÆSENTANTER, PARTNERE OG LICENSGIVERE.

GÆLDENDE LOV I DIN JURISDIKTION TILLADER MULIGVIS IKKE VISSE ANSVARSBEGRÆNSNINGER. I DET OMFANG DET KRÆVES AF GÆLDENDE LOV I DIN JURISDIKTION, BEGRÆNSER OVENSTÅENDE IKKE X-ENHEDERNES ANSVAR FOR BEDRAGERI, SVIGAGTIG VILDLEDNING, DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF VORES UAGTSOMHED, GROVE UAGTSOMHED OG/ELLER FORSÆTLIGE ADFÆRD. I DET OMFANG, DET ER TILLADT IHT. GÆLDENDE LOV, ER X-ENHEDERNES MAKSIMALE SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES, BEGRÆNSET TIL ET HUNDREDE AMERIKANSKE DOLLARS (100,00 USD).

 

 

11. Repræsentationer og garantier


Du erklærer og garanterer, at: (a) du har, eller har opnået, og vil opretholde alle rettigheder, bemyndigelser og licenser, der er nødvendige for at opfylde dine forpligtelser iht. disse vilkår og for at tilbyde, hoste og tjene penge på din konto i forbindelse med programmet uden yderligere betalinger fra X til nogen tredjepart, (b) alle de oplysninger, du har givet til X og/eller betalingsbehandleren for at tilmelde dig og deltage i programmet, er korrekte, (c) du er mindst atten (18) år gammel, (d) du har alle nødvendige rettigheder, beføjelser og autoritet til at indgå disse vilkår, (e) du overholder og vil fortsætte med at overholde alle gældende love, regler, vedtægter, forordninger, bestemmelser og etiske forpligtelser i din udførelse af handlinger i henhold hertil (herunder, uden begrænsning, alle relevante databeskyttelses- og privatlivslove; love, der gælder for konkurrencer, kampagner eller gaver; reklamelove og bestemmelser fra Federal Trade Commission (FTC), såsom FTC's vejledninger vedrørende brug af anbefalinger og udtalelser i reklamer), og du vil ikke forårsage, at X og/eller betalingsbehandleren overtræder noget af det foregående, (f) du til enhver tid vil overholde X's brugeraftale, og (h) din konto krænker ikke nogen tredjeparts rettigheder (herunder ophavsret, varemærke, servicemærke, forretningshemmelighed, aftale, privatliv eller offentlighedsret) eller indeholder noget materiale, der, hvis det lægges til grund, kan forårsage skade på en person eller ejendom.

 

12. Skadesløsholdelse


Du accepterer at friholde, forsvare og holde X-enhederne skadesløse (samlet benævnt "skadesløsholdte personer") fra og mod alle krav, ansvar, tab og udgifter fra en tredjepart (herunder skadeserstatninger, forligsbeløb og rimelige advokatsalærer), der rejses mod en eller flere skadesløsholdte personer, som følge af eller i forbindelse med: (a) din deltagelse i programmet, (b) brud på dine erklæringer, garantier og forpligtelser som beskrevet i disse vilkår, eller (c) din uagtsomhed eller forseelse. Dine skadesløsholdelsesforpligtelser herunder vil være underlagt: (i) at de skadesløsholdte personer omgående giver dig skriftlig meddelelse om kravet, forudsat at enhver forsinkelse i meddelelsen ikke fritager dig for dine skadesløsholdelsesforpligtelser, undtagen og udelukkende i det omfang en sådan forsinkelse væsentligt forringer din evne til at forsvare et sådant krav, (ii) at de skadesløsholdte personer i rimeligt omfang samarbejder med dig med hensyn til forsvar og forlig af et sådant krav, og (iii) at du tillader X, efter eget valg, at deltage i og kontrollere forsvaret og forliget af et sådant krav. Du vil ikke indgå forlig om et sådant krav, der kan kompromittere de skadesløsholdte personers interesser, uden de skadesløsholdte personers forudgående skriftlige samtykke; forudsat at de skadesløsholdte personer med rimelighed vil samarbejde om et sådant forsvar eller forlig på din anmodning og regning.

 

13. Aftale om tvistbilæggelse - bindende voldgift og afkald på gruppesøgsmål

DETTE AFSNIT GÆLDER KUN FOR DIG, HVIS DU BOR I USA.  LÆS DETTE AFSNIT OMHYGGELIGT – DET KAN HAVE VÆSENTLIG INDFLYDELSE PÅ DINE JURIDISKE RETTIGHEDER, HERUNDER DIN RET TIL AT ANLÆGGE SAG VED EN DOMSTOL.

Generelt. Følgende bestemmelser er vigtige med hensyn til aftalen mellem dig og X vedrørende X's funktioner og tjenester, der er beskrevet i disse vilkår. Med forbehold for bestemmelserne nedenfor, herunder undtagelserne i dette afsnit, accepterer du og X at lade tvister, krav eller kontroverser, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og/eller din deltagelse i programmet (individuelt benævnt en "tvist" eller samlet benævnt "tvister"), afgøre ved voldgift.

Indledende tvistbilæggelse. De fleste tvister mellem dig og X kan løses uformelt. Du kan kontakte os ved at skrive til Betalt Support her. Når du kontakter os, bedes du give en kort beskrivelse af karakteren af og grundlaget for dine bekymringer, dine kontaktoplysninger og den specifikke afhjælpning, du søger. Parterne skal gøre deres bedste gennem denne støtteproces for at bilægge enhver anden tvist end en undtaget tvist. Du og vi er enige om, at deltagelse i god tro i denne uformelle proces er påkrævet og skal gennemføres som angivet ovenfor, før en af parterne kan indlede en voldgift vedrørende en tvist.

BINDENDE VOLDGIFT. Hvis vi ikke kan nå frem til en løsning med dig vedrørende en tvist inden for en periode på tredive (30) dage fra det tidspunkt, hvor en uformel tvistbilæggelse påbegyndes iht. bestemmelsen om indledende tvistbilæggelse ovenfor, kan enten du eller vi indlede en bindende voldgift, som vil være det eneste middel til at løse enhver tvist, underlagt de vilkår, der er angivet nedenfor, og med undtagelse af krav, der er anlagt ved en småsagsdomstol eller undtagne tvister, eller medmindre du fravælger det. Specifikt skal alle tvister udelukkende løses endeligt gennem bindende voldgift administreret af American Arbitration Association ("AAA") i New York, NY, og gennem en enkelt gensidigt aftalt voldgiftsmand, i overensstemmelse med bestemmelserne i AAA's Consumer Arbitration Rules, tilgængelig på www.adr.org eller ved at ringe til AAA på 1.800.778.7879, undtagen som angivet nedenfor. DU OG X GIVER HERMED UDTRYKKELIGT AFKALD PÅ RETTEN TIL EN RETSSAG MED NÆVNINGE ELLER DOMMER, MED UNDTAGELSE AF UNDTAGNE TVISTER.

Med undtagelse af undtagne tvister skal voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, have enekompetence til at løse enhver tvist, herunder, men ikke begrænset til, ethvert krav om, at alle eller dele af disse vilkår er ugyldige eller kan opsiges, eller om en tvist er underlagt voldgift. Voldgiftsmanden er bemyndiget til at give enhver form for afhjælpning, der ville være tilgængelig ved en domstol iht. lov eller rimelighed, forudsat at en sådan afhjælpning (herunder påbud) er begrænset til dine individuelle omstændigheder. Uanset kravene i denne voldgiftsbestemmelse kan du, hvis tvisten involverer et krav om offentligt påbud, vælge at udskille dette krav fra voldgiftssagen og indbringe det for en domstol med passende jurisdiktion. Voldgiftsmandens kendelse skal være skriftlig og bindende for parterne og kan indgå som en dom fra enhver domstol med kompetent jurisdiktion.

DU HAR ÉT ÅR TIL AT GØRE ET KRAV GÆLDENDE OVER FOR X, MEDMINDRE DU FRAVÆLGER DET.  Du skal gøre et krav gældende over for X inden for ét (1) år efter den dato, hvor kravet opstod, medmindre gældende lov foreskriver, at den normale forældelsesfrist for det pågældende krav ikke kan forkortes ved aftale. Hvis du ikke fremsætter et krav inden for denne periode, giver du i videst muligt omfang ifølge loven afkald på alle rettigheder, du har til et sådant krav, og X har ikke noget ansvar i forbindelse med et sådant krav.

Proces og omkostninger. Hvis du vil starte en voldgiftssag, kan du få instruktioner her: https://adr.org/Support. X vil betale forbrugerens indledende ansøgningsgebyr på $200, men uanset eventuelle regler i AAA om det modsatte, er parterne enige om at dele alle andre omkostninger ved voldgiften, herunder voldgiftsmandens honorarer og udgifter, ligeligt, undtagen i det omfang, det er påkrævet ved lov. Voldgiftsmanden (og ikke AAA) skal have enekompetence til at afgøre eventuelle tvister, der opstår vedrørende fordelingen af omkostninger og udgifter, herunder voldgiftsmandens honorar og udgifter. Hvis voldgiftsmanden fastslår, at kravene blev indsendt med henblik på chikane eller var åbenlyst useriøse, kan voldgiftsmanden omfordele sine vederlag og administrationsgebyrer, herunder indgivelses- og høringsgebyrer, som angivet i AAA's regler for forbrugervoldgift.  Parterne forstår, at de uden denne obligatoriske bestemmelse ville de have ret til at anlægge sag ved en domstol og at få en nævningesag. De forstår endvidere, at omkostningerne ved voldgift i nogle tilfælde kan overstige omkostningerne ved en retssag, og at retten til bevisførelse kan være mere begrænset ved voldgift end ved en domstol.

Sted. Voldgift vil finde sted på grundlag af kun dokumenter, eller du kan vælge at føre sagen via telefon, video eller personligt.  For personlig voldgift vil sagen være i byen eller amtet hvor du bor eller, hvis du ikke bor i USA, i staten New York, County of New York.

Afkald på gruppesøgsmål. DU OG VI ACCEPTERER ENDVIDERE, AT EVENTUELLE KRAV KUN KAN FREMSÆTTES I VORES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE PÅ VEGNE AF ELLER SOM EN DEL AF ET GRUPPESØGSMÅL ELLER ANDET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL. PARTERNE GIVER UDTRYKKELIGT AFKALD PÅ DERES RET TIL AT ANLÆGGE ET GRUPPESØGSMÅL ELLER SØGE ERSTATNING PÅ GRUPPEBASIS. Medmindre du og vi begge accepterer det skriftligt, må voldgiftsmanden ikke sammenlægge sager eller mere end én persons krav og må ikke på anden måde forestå nogen form for repræsentativ proces eller gruppesag.

Individualitet. Hvis det fastslås, at en del af denne aftale om tvistbilæggelse ikke kan håndhæves med hensyn til et bestemt krav om erstatning eller afhjælpning (såsom påbud), skal dette krav eller afhjælpning (og kun dette krav eller afhjælpning) udskilles og indbringes for en domstol med den rette jurisdiktion, og alle andre krav skal afgøres ved voldgift.

Undtagelse – undtagne tvister og krav ved småkravsdomstolen – valg af værneting. Uanset parternes beslutning om at løse alle andre tvister gennem voldgift, skal alle tvister, krav eller kontroverser, der opstår som følge af bedrageri ("undtagne tvister"), underlægges den eksklusive jurisdiktion ved de føderale eller statslige domstole i New York County, New York, USA, og du giver samtykke til personlig jurisdiktion ved disse domstole og giver afkald på enhver indsigelse vedrørende forum non conveniens.  Uden at det berører og uanset det foregående, accepterer du, at X efter eget skøn kan indbringe enhver undtaget tvist, vi har mod dig, for enhver kompetent domstol i USA.  Begge parter kan også søge erstatning ved en småkravsdomstol for tvister eller krav inden for rammerne af den pågældende domstols jurisdiktion.  

30 dages ret til at fravælge. Hvis du ønsker at fravælge og ikke være bundet af disse voldgiftsbestemmelser som beskrevet ovenfor, kan du sende en skriftlig meddelelse om din beslutning om at fravælge til følgende adresse:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Hvis du allerede er blevet optaget i programmet, kan du indsende din meddelelse om fravalg ved at skrive til betalt support her.

Din skriftlige meddelelse skal indeholde dit navn, X-kontonavn, den e-mailadresse eller det telefonnummer, der er knyttet til dit kontonavn og en klar erklæring om, at du ikke ønsker at løse tvister sammen med X.

Meddelelsen skal sendes inden for 30 dage efter din accept af disse vilkår, ellers er du bundet til at afgøre tvister ved voldgift i overensstemmelse med vilkårene i disse bestemmelser.  Du kan også sende meddelelsen, før du accepterer disse vilkår, og i så fald vil vi anse dig for at have fravalgt voldgift.  Din beslutning om at fravælge denne voldgiftsbestemmelse vil ikke have nogen negativ indvirkning på dit forhold til X eller X's levering af funktioner eller tjenester til dig.  Hvis du fravælger disse bestemmelser, vil X heller ikke være bundet af dem.

Ændringer af dette afsnit. Vi giver 60 dages varsel om enhver væsentlig ændring af denne aftale om tvistbilæggelse. Ændringer træder i kraft på den 60. dag og gælder kun fremadrettet for eventuelle krav, der opstår efter den 60. dag.

Lovvalg. DISSE VILKÅR BESKRIVER EN TRANSAKTION I HANDEL MELLEM DELSTATER. DEN FØDERALE VOLDGIFTSLOV OG FORTOLKENDE RETSPRAKSIS REGULERER FORTOLKNINGEN OG HÅNDHÆVELSEN AF DISSE VOLDGIFTSBESTEMMELSER UDEN HENSYN TIL DELSTATSLOVGIVNING. I det omfang statens materielle lovgivning finder anvendelse på enhver tvist, gælder loven i staten Texas uden hensyntagen til lovkonflikter.

Overlevelse. Denne aftale om tvistbilæggelse gælder også efter afslutningen af forholdet mellem dig og X, herunder opsigelse af eller afmelding fra tjenester eller kommunikation leveret af X.

 

14. Ændring af vilkår

Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår fra tid til anden. Vi giver dig besked om væsentlige ændringer, f.eks. via en servicemeddelelse eller en e-mail til den e-mailadresse, der er knyttet til din konto. Din fortsatte deltagelse i programmet, efter at ændringerne er trådt i kraft, vil blive betragtet som din accept af sådanne ændringer. Hvis nogen ændringer ikke er acceptable for dig, kan du afslutte din deltagelse i Programmet ved at give skriftlig meddelelse til X ved at skrive til Betalt Support her.

Vilkårene for indtægtsandel er skrevet på engelsk, men er gjort tilgængelige på flere sprog gennem oversættelser. X bestræber sig på at gøre oversættelserne så nøjagtige som muligt i forhold til den originale engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelser eller uoverensstemmelser har den engelsksprogede version af vilkårene for indtægtsandel dog forrang. Du anerkender, at engelsk skal være referencesproget til fortolkning af vilkårene i Vilkår for deling af annonceindtægter.

 

15. Du er ikke vores medarbejder

Du forstår, at dit forhold til os udelukkende er som en bruger af vores tjenester, som en uafhængig person. Du er ikke vores medarbejder. Disse vilkår eller din deltagelse i programmet har ikke til hensigt at skabe noget agentur, partnerskab eller joint venture. Du bevarer alle rettigheder og ansvar for karakteren af og lovligheden af dit indhold, den måde, det oprettes og tilbydes på, og om du beslutter dig for at tilbyde det i det hele taget. 

 

16. Diverse

a. Feedback. Du kan give X kommentarer vedrørende programmet og brugen af ​​funktioner og tjenester leveret af X ("Feedback"). Du accepterer, at X og dets repræsentanter frit kan kopiere, ændre, skabe afledte værker af, vise offentligt, videregive, distribuere, licensere og underlicensere, inkorporere og på anden måde bruge feedbacken, herunder afledte værker heraf, til alle kommercielle og ikke-kommercielle formål uden forventning om betaling eller tilskrivning af nogen art til dig. Intet i denne aftale forhindrer X i at udvikle funktioner, produkter eller tjenester, der kan konkurrere med dine eller andre slutbrugeres funktioner, produkter eller tjenester.

b. Anvendelig ret.

  • Disse vilkår er underlagt lovgivningen i staten Texas, og enhver tvist, der opstår mellem dig og X, er underlagt afsnit 13 ovenfor (Aftale om tvistbilæggelse)

  • Hvis du bor i en EU-medlemsstat, en EFTA-stat eller Storbritannien, gælder de obligatoriske love i dit bopælsland, og retssager kan anlægges ved relevante domstole iht. og under lovgivningen i dit bopælsland. 

  • Hvis du bor uden for USA, en EU-medlemsstat, en EFTA-stat eller Storbritannien, vil disse vilkår være underlagt lovene i staten Texas.

c. Meddelelser. Alle meddelelser til X skal sendes til: X Corp, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, som A-post eller via kurer med en kopi pr. e-mail til legalnotices@X.com og anses for at være modtageren i hænde ved modtagelsen. Meddelelser til dig kan gives ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, der er knyttet til din X-konto, eller ved at sende en besked til din X-konto eller X-tjenesten, og de anses for at være kommet frem, når de er sendt (for e-mail) eller afsendt med posten.

d. Afkald. Hvis X undlader at håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår, betragtes det ikke som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. X's afkald på en misligholdelse er ikke et afkald på en efterfølgende misligholdelse.

e. Overlevelse; individualitet. Alle forpligtelser, som udtrykkeligt eller pga. deres karakter fortsætter efter opsigelse af disse vilkår, skal overleve og forblive gældende efter en sådan hændelse. Bestemmelser, der ikke kan håndhæves, vil blive ændret for at afspejle parternes hensigt, og de resterende bestemmelser i disse vilkår vil fortsat have fuld virkning.

f. Overdragelse. Du må ikke overdrage eller overføre disse vilkår eller nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil, og ethvert sådant forsøg vil være ugyldigt.

g. Force majeure. Ingen af parterne er ansvarlige for forsinkelser eller manglende opfyldelse af deres forpligtelser iht. disse vilkår pga. årsager, der ligger uden for deres rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, fjendtlige handlinger, regeringshandlinger, brand, oversvømmelser, epidemier (herunder COVID-19), karantænerestriktioner, strejker, civile uroligheder, terrorhandlinger eller trusler om terrorhandlinger, svigt eller forsinkelser i telekommunikation eller teknisk udstyr eller infrastruktur eller fragtembargoer ("force majeure-hændelse"), og hver part er fritaget for at opfylde sine forpligtelser iht. denne aftale, så længe en sådan force majeure-hændelse varer. Hvis force majeure-hændelsen forhindrer dig i at levere din abonnementskonto som erklæret af dig, er du ikke kvalificeret til at modtage indtægter for nogen af de abonnementer på din abonnementskonto, der er opsagt eller på anden måde ikke udført som erklæret af dig.

h. Aftalens helhed. Disse vilkår (inklusive X's brugeraftale, der henvises til heri) udgør hele forståelsen mellem X og dig med hensyn til emnet for disse vilkår og fusionerer og erstatter al tidligere kommunikation, forståelse og aftaler mellem parterne vedrørende emnet, uanset om de er skrevet eller mundtlig.