Podmínky sdílení příjmů z reklam

goglobalwithtwitterbanner

Datum účinnosti: 22. května 2024

 

Podmínky sdílení příjmů z reklam

Tyto podmínky sdílení příjmů z reklam (dále jen „podmínky“) jsou uzavřeny mezi vámi a společností X Corp., jejím jménem a jménem jejích přidružených subjektů (dále jen „X“ nebo „my“), a upravují vaši účast v programu sdílení příjmů z reklam na platformě X (dále jen „program“). V těchto podmínkách se „přidruženým subjektem“ rozumí jakýkoli subjekt, který přímo nebo nepřímo ovládá společnost X, je jí ovládán nebo je pod společnou kontrolou se společností X, a „vy“, „váš“ nebo „tvůrce“ znamená vás, fyzickou osobu, společnost nebo jakýkoli jiný subjekt s účtem na platformě X, který se tohoto programu účastní. Pokud přijímáte tyto podmínky jménem entity, prohlašujete a zaručujete, že jste k tomu oprávněni.

Abyste se mohli účastnit programu, musíte být starší 18 let a splňovat další požadavky na způsobilost uvedené v části 2.

Kromě těchto podmínek se na vaši účast v tomto programu vztahují X Smluvní podmínky, X Zásady ochrany osobních údajů, X Pravidla a zásady, Standardy monetizace pro autory a všechny zásady v nich zahrnuté (souhrnně, "Smlouva s uživatelem X").

Pečlivě si přečtěte tyto Podmínky sdílení příjmů z reklam a ujistěte se, že rozumíte příslušným ustanovením, podmínkám a výjimkám.  POKUD ŽIJETE VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, OBSAHUJÍ TYTO PODMÍNKY DŮLEŽITÉ INFORMACE, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, OHLEDNĚ ŘEŠENÍ SPORŮ PROSTŘEDNICTVÍM ZÁVAZNÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ NAMÍSTO SOUDU, VČETNĚ ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA PODÁVAT HROMADNÉ ŽALOBY A PRÁVA NA ODSTOUPENÍ A OMEZENÍ VAŠEHO PRÁVA PODÁVAT ŽALOBY PROTI SÍTI X PO UPLYNUTÍ VÍCE NEŽ 1 ROKU OD VZNIKU PŘÍSLUŠNÝCH UDÁLOSTÍ, COŽ MÁ DOPAD NA VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K JAKÉMUKOLI SPORU SE SÍTÍ X.  PODROBNOSTI O TĚCHTO USTANOVENÍCH NALEZNETE VE ČLÁNKU 13.

 

1. Přijetí

Účastí v Programu (pokud vás schválí X) nebo jiným vyjádřením souhlasu (například souhlasem s těmito Podmínkami při přihlašování do Programu, kliknutím na „Připojit se a nastavit platby“ atd.) prohlašujete a zaručujete, že jste si přečetli, rozumíte jim a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Přijetím těchto podmínek dále souhlasíte s tím, že k posouzení vašeho zařazení do programu použije síť X vámi poskytnuté, námi shromážděné nebo odvozené osobní údaje. Pokud nesouhlasíte, neúčastněte se Programu.

 

2. Program sdílení příjmů

Sdílení příjmů z reklam sítě X vám umožňuje sdílet příjmy ze zobrazení reklam uvedených v odpovědích ověřených uživatelů na obsah vašeho příspěvku na síti X. Platby probíhají prostřednictvím našeho partnera pro zpracování plateb, pokud podíl z příjmů během našeho pravidelného plánu plateb dosáhne určitého limitu. X může program kdykoli upravit nebo zrušit podle vlastního uvážení, a to i z obchodních, finančních nebo právních důvodů. 

 

3. Způsobilost, registrace a zrušení

Abyste měli nárok na výplatu podílu z příjmů z reklam, vaše příspěvky na síti X musí v součtu vygenerovat více než 5 milionů zobrazení za poslední tři měsíce, musíte mít více než 500 sledujících, musíte být přihlášeni k odběru Premium nebo Ověřené organizace a musíte si založit účet u našeho zpracovatele plateb. Kromě toho musíte před výplatou provést ověření identity a váš účet bude zkontrolován, například včetně ověření, zda vámi zveřejněný příspěvek neporušuje Smlouvu o užívání X. Požadavky na způsobilost pro program naleznete v našem centru nápovědy a mohou se čas od času změnit, včetně obchodních, finančních nebo právních důvodů. 

Chcete-li se připojit k Programu, musíte navíc splnit například následující podmínky: 

  • Musí být v podporované zemi,

  • Musí mít aktivní účet u našeho zpracovatele plateb (platby budou prováděny prostřednictvím a podléhají podmínkám našeho zpracovatele plateb),

  • Musí mít účet na síti X, který zůstane aktivní a dodržuje podmínky Smlouvy o užívání X,

  • Musí být přihlášen k odběru Premium nebo Ověřené organizace a

  • Musí zachovat 5 milionů zobrazení vašich kumulativních příspěvků za poslední 3 měsíce.

Pokud váš účet nesplňuje požadavky na způsobilost nebo porušuje Smlouvu o užívání X, budete informováni e-mailem. Budete mít možnost se odvolat odepsáním společnosti X na e-mail, který vám zašleme. Pokud se neodvoláte nebo vaše odvolání zamítneme, nebudete způsobilí k účasti v Programu. X si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky dle vlastního uvážení, a to i z obchodních, finančních nebo právních důvodů.

Pokud váš účastnický účet porušuje naše pravidla a zásady, včetně Smlouvy o užívání X, upozorníme vás a vaši účast v programu pozastavíme. Budete mít možnost se odvolat odepsáním společnosti X na e-mail, který vám zašleme. Připojte relevantní důkazy, proč má váš účet být znovu obnoven. Pokud nebudou důkazy dostatečné nebo nebudete reagovat, zrušíme vám účast a zablokujeme možnost způsobilosti v budoucnu. 

Pokud si přejete zrušit svou účast v Programu, můžete tak učinit podle pokynů pro zrušení prostřednictvím průvodce Centrum nápovědy . Po zrušení vám bude vyplacena zbývající částka přesahující minimální částku 10,00 USD. Vzdáváte se svého práva na všechny ostatní prostředky. 

Mějte na paměti, že zaměstnanci společnosti X, poskytovatelé našich služeb a přidružené firemní subjekty nejsou způsobilí k účasti v tomto programu bez předchozího schválení oprávněnými pracovníky společnosti X.

 

4. Některá pravidla a omezení

Váš podíl na výnosech z tohoto programu nelze převádět mezi X účty.

Vaše účast v programu nesmí porušovat žádné platné zákony, pravidla nebo předpisy. Jste výhradně odpovědní za jakékoli porušení jakýchkoli platných zákonů, pravidel nebo předpisů vámi nebo vaším účtem. Můžeme uplatnit další omezení na základě zákonů nebo zásad proti praní špinavých peněz, sankcím nebo podvodům, včetně např. toho, že můžeme zablokovat jakoukoli transakci, o které vyjde najevo, že představuje podvodnou nebo nezákonnou činnost nebo potenciálně podvodnou nebo nezákonnou činnost, ale neomezuje se pouze na ni. Z výpočtu podílů na příjmech můžeme vyloučit jakoukoli aktivitu, o níž se domníváme, že proběhla v důsledku porušení Smlouvy o užívání X, nebo o níž se domníváme, že by mohla zahrnovat porušení jakéhokoli zákona, nebo podezření, že příjmy z obsahu pocházejí z jakýchkoli zablokovaných transakcí. Tohoto programu se nesmíte účastnit, pokud jste osobou, se kterou osoby z USA nesmějí jednat z důvodu ekonomických sankcí, mimo jiné včetně sankcí spravovaných Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí Spojených států amerických nebo jakýmkoli jiným příslušným sankčním orgánem („zakázaná osoba“). To zahrnuje mimo jiné osoby, které se nacházejí v následujících zemích a regionech, jsou jejich občany nebo v nich mají obvyklé bydliště: Kuba, Írán, ukrajinský Krym, Severní Korea a Sýrie. Prohlašujete a zaručujete, že nejste zakázanou osobou. Programu se nemůžete zúčastnit, pokud pracujete pro vládní instituci, jste voleným úředníkem, jste politickou stranou nebo se podílíte na jakékoli činnosti související s volbami. 

Porušení kteréhokoli z výše uvedených pravidel a omezení může vést k ukončení vaší účasti v programu a/nebo vaší způsobilosti obdržet jakýkoli podíl na výnosech. 

 

5. Platby

Platba za sdílení příjmů z reklam je na bázi počtu zobrazení reklam ověřenými uživateli v odpovědích na příspěvky. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit strukturu našeho výpočtu plateb, včetně například přidání nebo odebrání typů příjmů, a to z jakéhokoli důvodu, včetně obchodních, finančních nebo právních důvodů. Nejaktuálnější informace naleznete v centru nápovědy

Částky jsou vypláceny po odečtení veškerých poplatků za zpracování poskytovatele plateb. Pokud se zjistí, že uměle navyšujete počet zobrazení vašich příspěvků prostřednictvím sponzorovaného příspěvku, manuálně, automaticky nebo jinými prostředky, nebo že manipulujete s platformou za účelem změny zobrazení vašich příspěvků, přijdete o jakoukoli částku, která vám náleží, a budete z programu vyloučeni. Pokud v kterémkoli okamžiku společnost X zjistí, že obsah je zmanipulován, například používáním robotů nebo jiných automatizovaných prostředků, nebo uměle navyšovaný, společnost X si vyhrazuje právo budoucí platby upravit nebo vyplácení pozastavit.

Výplaty probíhají pravidelně. Jakmile vyděláte více než 10,00 USD, máte nárok převést peníze ze svého účtu zpracovatele plateb na váš externí bankovní účet.  Účty, které nedosahují hranice zobrazení, zůstanou v programu a nebudou odstraněny z programu, ale prostředky nahromaděné pod 10 USD nebudou vyplaceny.

X si vyhrazuje právo vyplácet vám výplaty v jakékoli kadenci podle vlastního uvážení, včetně obchodních, finančních nebo právních důvodů.

Společnost X využívá externí zpracovatele plateb (dále jen „zpracovatel plateb“) k provádění plateb vašich podílů z příjmů. Abyste se mohli zapojit do programu, musíte si nejprve vytvořit účet u zpracovatele plateb, který po vás bude požadovat splnění určitých požadavků na ověření totožnosti, například předložení dokladu totožnosti nebo bydliště. Pokud zpracovateli plateb poskytnete adresu mimo stát Kalifornie, potvrzujete tím, že služby podle těchto podmínek poskytujete mimo stát Kalifornie.  Rovněž budete povinni předkládat zpracovateli plateb informace o platbách a daních. Pokud X nebo zpracovatel plateb v rámci procesu přijímání plateb nebo později určí, že vám z jakéhokoli důvodu nemohou být provedeny platby, nemůžete být součástí programu. Přijetím těchto podmínek výslovně opravňujete společnost X k přístupu k údajům o aktivitách a transakcích na vašem účtu souvisejícím se zpracovatelem plateb a k dalším činnostem souvisejícím se zpracováním a sledováním plateb podílu z příjmů podle těchto podmínek. 

 

6. Daně a poplatky

Jste zodpovědní za zaplacení případných příslušných daní (jak je definováno níže) vzniklých z podílu na příjmech nebo v jejich souvislosti, přijetím jakékoliv platby podílu na výnosech, které jste získali. Společnost X může odečíst nebo zadržet jakékoli daně, které může být ze zákona povinna odečíst nebo zadržet z jakékoli vám splatné částky, a platba ponížená o takové srážky bude představovat úplnou platbu a vyrovnání částek splatných podle těchto podmínek. Každá strana poskytne druhé straně veškerou daňovou dokumentaci přiměřeně potřebnou k provedení nebo přijetí plateb podle této smlouvy. Jak je použito výše, „daněmi“ se rozumí veškeré daně z příjmu, kolky, prodeje, užívání, přidané hodnoty nebo jiné daně, cla, poplatky, srážky nebo odpočty.

 

7. Ukončení nebo vystoupení z Programu

Tyto podmínky začínají platit dnem, kdy kliknete na tlačítko pro přijetí těchto podmínek (bez ohledu na to, zda jste přijati do programu), a budou platit, dokud je některá ze stran neukončí, jak je uvedeno v této smlouvě. Z účasti v programu se můžete kdykoli odhlásit zasláním písemného oznámení společnosti X zde u placené podpory. Společnost X může kdykoli ukončit platnost těchto podmínek, a to s důvodem nebo bez důvodu, podle vlastního uvážení, mimo jiné v případě, že uvedete nepravdivé údaje o sobě nebo o svém účtu služby; porušíte tyto podmínky, Smlouvu o užívání X nebo jakékoli platné zákony; nebo přestanete splňovat požadavky způsobilosti k účasti v programu.

Kromě toho si vyhrazujeme právo podle vlastního uvážení: omezit počet reklam zobrazovaných v odpovědích na příspěvky vztahující se k vašemu účtu nebo omezit podíl z příjmů, který vám může být vyplacen, a to i na základě objemu nebo časového rámce; pozastavit, odebrat nebo zakázat přístup k vašemu účtu nebo vám přestat poskytovat celý program nebo jeho část; smazat vás z programu; a/nebo zadržet, pozastavit, získat zpět nebo započítat platby podílů z příjmů (včetně jakékoliv částky, která mohla být připsána minulému nebo budoucímu účtu), pokud se domníváme, že vy nebo váš účet porušujete tyto podmínky, Smlouvu o užívání X nebo jakékoli platné zákony. Neneseme žádnou odpovědnost za přijetí jakéhokoli z výše uvedených opatření.

Po ukončení platnosti těchto podmínek nebo vaší účasti v tomto programu: (a) práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek okamžitě zanikají, (b) veškeré závazky vzniklé před datem účinnosti ukončení zůstávají v platnosti, s výhradou následujících ustanovení: (i) pokud jste v době ukončení těchto podmínek splnili minimální prahovou hodnotu, pokusí se vám zpracovatel plateb vyplatit nevyplacené částky.  Pokud vám však zpracovatel plateb nebude schopen platbu převést z důvodu okolností, které nemůže ovlivnit, automaticky vám všechny tyto částky propadnou a společnost X vám nebude dlužit žádné takové částky; nebo (ii) pokud jste dosud nesplnili minimální prahovou hodnotu pro platby, nebudou vám vyplaceny ani dluženy žádné částky. 

 

8. Důvěrnost


Po dobu účasti v tomto programu a po jejím skončení nesmíte zveřejnit žádné privátní nebo neveřejné informace společnosti X, které vám byly poskytnuty nebo ke kterým máte přístup v souvislosti s programem (dále jen „důvěrné informace“), s výjimkou případů, kdy k tomu společnost X písemně zmocní nebo kdy to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, za předpokladu, že: (a) společnost X neprodleně písemně upozorníte na požadavek na zveřejnění a (b) zveřejníte pouze tu část důvěrných informací, která je vyžadována ze zákona. Společnost X neprodleně informujete o jakémkoli skutečném nebo domnělém zneužití nebo neoprávněném vyzrazení důvěrných informací. Po ukončení platnosti těchto podmínek nebo vaší účasti v tomto programu neprodleně zničíte nebo vymažete veškeré důvěrné informace, které máte v držení nebo pod kontrolou.

 

9. Odmítnutí odpovědnosti

VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAM A PŘEDPLATNÁ (NEBO JEJICH FUNKCE) MOHOU MÍT EXPERIMENTÁLNÍ CHARAKTER NEBO SE MOHOU NACHÁZET VE FÁZI VERZE BETA, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘÍSTUP K PROGRAMU A PŘEDPLATNÝM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ PROBÍHÁ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JSOU PROGRAM A PŘEDPLATNÁ POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI", SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. SPOLEČNOST X CORP. ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NEPORUŠENÍ PRÁV NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮBĚHU OBCHODOVÁNÍ NEBO PLNĚNÍ. SPOLEČNOST X CORP. NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ A ZŘÍKÁ SE VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI A ODPOVĚDNOSTI ZA: (I) ÚPLNOST, PŘESNOST, DOSTUPNOST, VČASNOST, ZABEZPEČENÍ NEBO SPOLEHLIVOST PROGRAMU ČI PŘEDPLATNÝCH A (II) ZDA BUDE PROGRAM NEBO PŘEDPLATNÉ K DISPOZICI NEPŘETRŽITĚ, BEZPEČNĚ A BEZ CHYB.  X CORP. NEKONTROLUJE, NESCHVALUJE ANI NEPŘIJÍMÁ VÁŠ ÚČET PŘEDPLATNÝCH (VČETNĚ JAKÉHOKOLI OBSAHU, VLASTNOSTÍ NEBO VÝHOD, KTERÝ V NĚM JE).

 

10. Omezení odpovědnosti


V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NENESOU SUBJEKTY X ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY ANI ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO PŘÍJMŮ, AŤ UŽ VZNIKLÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, UŽITKU, DOBRÉ VŮLE NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU (i) VAŠEHO PŘÍSTUPU K PŘEDPLATNÝM, JEJICH POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI K NIM PŘISTUPOVAT NEBO JE POUŽÍVAT; (ii) JAKÉHOKOLIV CHOVÁNÍ NEBO OBSAHU JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY VYTVOŘENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM PLACENÝCH SLUŽEB, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, JAKÉHOKOLIV ŠKODLIVÉHO, URÁŽLIVÉHO NEBO NEZÁKONNÉHO CHOVÁNÍ JINÝCH UŽIVATELŮ NEBO TŘETÍCH STRAN; (iii) JAKÉHOKOLIV OBSAHU ZÍSKANÉHO ZE SLUŽEB X; NEBO (iv) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU, POUŽITÍ NEBO ZMĚNY VAŠICH PŘENOSŮ NEBO OBSAHU.  CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SUBJEKTŮ X V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ VYŠŠÍ Z ČÁSTEK, A TO STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,00 USD) NEBO ČÁSTKU, KTEROU JSTE SPOLEČNOSTI X ZAPLATILI V POSLEDNÍCH ŠESTI MĚSÍCÍCH NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK ZA SLUŽBY, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ NÁROK VZNIKL. OMEZENÍ UVEDENÁ V TOMTO PODODDÍLE SE VZTAHUJÍ NA JAKOUKOLI PRÁVNÍ FORMU ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ JE ZALOŽENA NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, ZÁKONĚ, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLY SUBJEKTY X INFORMOVÁNY O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZJISTÍ, ŽE NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU NESPLNILO SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. POJEM „SUBJEKTY X" OZNAČUJE SPOLEČNOST X, JEJÍ MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ŘEDITELE, ZAMĚSTNANCE, ZÁSTUPCE, ZÁSTUPCE, PARTNERY A POSKYTOVATELE LICENCÍ.

PLATNÉ ZÁKONY VE VAŠÍ JURISDIKCI NEMUSÍ UMOŽŇOVAT URČITÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V ROZSAHU VYŽADOVANÉM PLATNÝMI ZÁKONY VE VAŠÍ JURISDIKCI VÝŠE UVEDENÉ NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTÍ X ZA PODVOD, PODVODNÉ ZKRESLENÍ, SMRT NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NAŠÍ NEDBALOSTÍ, HRUBOU NEDBALOSTÍ NEBO ÚMYSLNÝM JEDNÁNÍM. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY JE MAXIMÁLNÍ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SUBJEKTŮ X ZA JAKÉKOLI NEVYLOUČITELNÉ ZÁRUKY OMEZENA NA STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,00 USD).

 

 

11. Prohlášení a záruky


Prohlašujete a zaručujete, že: (a) máte nebo jste získali a zachováte si veškerá práva, oprávnění a licence, které jsou nezbytné k plnění vašich povinností podle těchto podmínek a k nabízení, hostování a zpeněžování vašeho účtu služby v souvislosti s programem bez dalších plateb společnosti X jakékoli třetí straně, (b) všechny informace, které jste poskytli společnosti X nebo zpracovateli plateb za účelem registrace a účasti v programu, jsou vždy správné, přesné, úplné a aktuální, (c) jste starší 18 let, (d) máte veškerá potřebná práva, pravomoci a zmocnění k uzavření těchto podmínek, (e) při provádění jakýchkoli úkonů podle těchto podmínek dodržujete a budete dodržovat všechny platné zákony, pravidla, předpisy, vyhlášky, nařízení a etické povinnosti (zejména příslušné zákony o ochraně údajů a soukromí; zákony vztahující se na soutěže, propagační akce nebo dary; zákony o reklamě a pravidla a předpisy Federální obchodní komise (FTC), jako jsou Příručky FTC týkající se používání potvrzení a referencí v reklamě), a nezpůsobíte, aby společnost X nebo zpracovatel plateb porušili některý z výše uvedených předpisů, (f) budete za všech okolností dodržovat Smlouvu o užívání X a (h) váš účet služby nebude porušovat ani znevažovat práva žádné třetí strany (včetně autorských práv, ochranných známek, známek služeb, obchodního tajemství, smluvních práv, práv na soukromí nebo práv na publicitu) ani nebude obsahovat žádný materiál, který by v případě, že by se na něj spoléhalo, mohl způsobit škodu nebo újmu jakékoli osobě nebo majetku.

 

12. Odškodňování


Souhlasíte s tím, že budete odškodňovat, bránit a chránit subjekty X (dále jen „odškodněné osoby“) před jakýmikoliv nároky třetích stran, odpovědností, ztrátami a výdaji (včetně náhrady škody, částek za vypořádání a přiměřených právních poplatků), které budou vzneseny proti kterékoliv odškodněné osobě (osobám) a které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s: (a) vaší účastí v programu, (b) porušením vašich prohlášení, záruk a povinností uvedených v těchto podmínkách nebo (c) vaší nedbalostí nebo nesprávným jednáním. Vaše povinnosti ohledně odškodňování podle této dohody podléhají následujícím podmínkám: (i) Odškodňované osoby vám neprodleně písemně oznámí nárok, přičemž jakékoli zpoždění v oznámení vás nezbaví vašich povinností k odškodnění, s výjimkou případů, kdy takové zpoždění podstatně zhorší vaši schopnost bránit se takovému nároku, (ii) Odškodňované osoby s vámi budou přiměřeně spolupracovat při obhajobě a vypořádání takového nároku a (iii) umožníte společnosti X, aby se podle svého uvážení účastnila obhajoby a vypořádání takového nároku a řídila je. Bez předchozího písemného souhlasu odškodňovaných osob neurovnáte žádný takový nárok, který by mohl ohrozit jakýkoli zájem odškodňovaných osob; za předpokladu, že odškodňované osoby budou na vaši žádost a náklady přiměřeně spolupracovat při takové obhajobě nebo urovnání.

 

13. Dohoda o řešení sporů – závazná arbitráž a vzdání se hromadné žaloby

TENTO ČLÁNEK SE NA VÁS VZTAHUJE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE ŽIJETE VE SPOJENÝCH STÁTECH.  PŘEČTĚTE SI PROSÍM TENTO ČLÁNEK POZORNĚ – MŮŽE VÝZNAMNĚ OVLIVNIT VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, VČETNĚ PRÁVA PODAT ŽALOBU K SOUDU.

Všeobecná ustanovení. Následující ustanovení jsou důležitá s ohledem na dohodu mezi vámi a X týkající se funkcí a služeb X, na které se vztahují tyto podmínky. S výhradou níže uvedených ustanovení, včetně výjimek uvedených v tomto článku, se vy a společnost X dohodnete na rozhodčím řízení veškerých sporů, nároků nebo rozporů vyplývajících z těchto podmínek nebo vaší účasti na placených službách (dále jen „spor“ nebo „spory“).

Počáteční řešení sporů. Většinu sporů mezi vámi a společností X lze vyřešit neformálně. Můžete písemně kontaktovat naši placenou podporu zde. Až nás budete kontaktovat, uveďte stručný popis povahy a důvodů svých dotazů, své kontaktní údaje a konkrétní pomoc, o kterou žádáte. Strany vynaloží veškeré úsilí, aby prostřednictvím tohoto podpůrného procesu urovnaly jakýkoli spor, který není vylučovacím sporem. Vy i my souhlasíme s tím, že účast v tomto neformálním procesu je vyžadována v dobré víře a musí být dokončena, jak je uvedeno výše, dříve než může kterákoli ze stran zahájit rozhodčí řízení týkající se jakéhokoli sporu.

ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ. Pokud s vámi nemůžeme dosáhnout dohodnutého řešení ohledně sporu do třiceti (30) dnů od zahájení neformálního řešení sporu podle výše uvedeného ustanovení o počátečním řešení sporu, pak buď vy, nebo my můžeme zahájit závaznou arbitráž, která bude jediným prostředkem k vyřešení jakéhokoli sporu, s výhradou podmínek uvedených níže a s výjimkou nároků vznesených u soudu pro drobné nároky nebo sporů s výjimkami, pokud se neodhlásíte. Konkrétně všechny spory budou s konečnou platností řešeny výhradně prostřednictvím závazného rozhodčího řízení spravovaného Americkou arbitrážní asociací ("AAA") v New Yorku, NY, a prostřednictvím jediného vzájemně dohodnutého rozhodce v souladu s ustanoveními pravidel spotřebitelské arbitráže AAA, k dispozici na www.adr.org nebo zavoláním AAA na číslo 1.800.778.7879, s výjimkou níže uvedených případů. VY A SPOLEČNOST X SE TÍMTO VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁTE PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU NEBO SOUDCEM, S VÝJIMKOU VYLUČOVACÍCH SPORŮ.

Až na vylučovací spory má rozhodce, a nikoliv federální, státní nebo místní soud či úřad, výlučnou pravomoc rozhodovat jakékoli spory, mimo jiné včetně nároků na neplatnost nebo neúčinnost všech částí těchto podmínek nebo některé z nich nebo na to, zda spor podléhá rozhodčímu řízení. Rozhodce je oprávněn poskytnout jakoukoli nápravu, která by byla k dispozici u soudu podle zákona nebo v rámci spravedlnosti, za předpokladu, že taková náprava (včetně soudního příkazu) je omezena na vaše individuální okolnosti. Bez ohledu na požadavky tohoto ustanovení o rozhodčím řízení, pokud spor zahrnuje nárok na veřejný soudní příkaz, můžete se rozhodnout oddělit tento nárok od rozhodčího řízení a podat jej u jakéhokoli příslušného soudu. Rozhodnutí rozhodce musí být písemné a závazné pro obě strany a může být zapsáno jako rozsudek u jakéhokoli příslušného soudu.

NA PODÁNÍ ŽALOBY PROTI SPOLEČNOSTI X MÁTE JEDEN ROK, POKUD SE TOHOTO PRÁVA NEVZDÁTE.  Jakýkoli nárok vůči společnosti X musíte uplatnit do jednoho (1) roku od data, kdy nárok vznikl, pokud platné právní předpisy nestanoví, že běžnou promlčecí lhůtu pro tento nárok nelze dohodou zkrátit. Pokud v této lhůtě nárok neuplatníte, vzdáváte se v plném rozsahu povoleném zákonem všech práv, která na takový nárok máte, a společnost X nebude mít v souvislosti s takovým nárokem žádnou odpovědnost.

Proces podání a náklady. Pokyny k zahájení rozhodčího řízení naleznete na adrese: https://adr.org/Support. Společnost X zaplatí spotřebiteli počáteční poplatek za podání žaloby ve výši 200 USD, avšak bez ohledu na jakákoli opačná pravidla AAA se strany dohodly, že s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, se rovným dílem podělí o všechny ostatní náklady rozhodčího řízení, včetně poplatků a výdajů za rozhodce. Rozhodce (nikoli AAA) má výlučnou pravomoc rozhodovat o veškerých sporech, které vzniknou v souvislosti s rozdělením nákladů a výdajů, včetně poplatků a výdajů za rozhodce. Pokud rozhodce usoudí, že žaloby byly podány za účelem obtěžování nebo byly zjevně neopodstatněné, může přerozdělit odměnu pro rozhodce a správní poplatky, včetně poplatků za podání žaloby a slyšení, jak je stanoveno v Pravidlech spotřebitelského rozhodčího řízení AAA.  Strany jsou srozuměny s tím, že bez tohoto povinného ustanovení by měly právo žalovat u soudu a mít soudní řízení před porotou. Dále jsou srozuměni s tím, že v některých případech mohou náklady rozhodčího řízení přesáhnout náklady soudního řízení a že práva na zpřístupnění důkazních prostředků mohou být v rozhodčím řízení omezena více než u soudu.

Umístění. Rozhodčí řízení bude probíhat pouze na základě dokumentů nebo se můžete rozhodnout pro telefonické, videokonferenční nebo osobní řízení.  V případě osobního rozhodčího řízení bude řízení probíhat ve městě nebo okrese, kde máte bydliště, nebo pokud nemáte bydliště ve Spojených státech, ve státě New York, okres New York.

Zřeknutí se možnosti podat hromadnou žalobu. VY A MY DÁLE JSME SE DOHODLI, ŽE JAKÉKOLI NÁROKY MOHOU BÝT VZNESENY POUZE INDIVIDUÁLNĚ, NIKOLI JMÉNEM NEBO JAKO SOUČÁST HROMADNÉ ŽALOBY NEBO JINÉ REPREZENTATIVNÍ ŽALOBY. STRANY SE VÝSLOVNĚ VZDÁVAJÍ SVÉHO PRÁVA PODAT HROMADNOU ŽALOBU NEBO POŽADOVAT ODŠKODNĚNÍ NA SKUPINOVÉM ZÁKLADĚ. Pokud se na tom vy i my písemně nedohodneme, nesmí rozhodce slučovat řízení nebo nároky více osob a nesmí ani jinak předsedat žádné formě reprezentativního nebo skupinového řízení.

Oddělitelnost. Pokud se zjistí, že některou část této dohody o řešení sporů nelze uplatnit z hlediska určitého nároku na úlevu nebo nápravné opatření (např. soudní příkaz), pak se tento nárok nebo nápravné opatření (a pouze tento nárok nebo nápravné opatření) oddělí a musí se uplatnit u příslušného soudu a všechny ostatní nároky musí být řešeny v rozhodčím řízení.

Výjimka: Vylučovací spory a žaloby u soudu pro drobné žaloby – výběr fóra. Bez ohledu na rozhodnutí stran řešit všechny ostatní spory prostřednictvím rozhodčího řízení budou jakékoli spory, nároky nebo rozpory vyplývající z podvodu („vylučovací spory“) předloženy výlučné jurisdikci federálních nebo státních soudů se sídlem ve Spojených státech v okrese New York, ve státě New York, a vy souhlasíte s osobní soudní příslušností u těchto soudů a vzdáváte se jakékoli námitky týkající se nevhodného fóra.  Bez ohledu na výše uvedené souhlasíte s tím, že dle vlastního uvážení může společnost X vznést jakýkoli vylučovací spor s výjimkou, který proti vám vedeme u kteréhokoli příslušného soudu ve Spojených státech.  Každá ze stran může rovněž v rámci jurisdikce tohoto soudu u případě sporů nebo nároků žádat nápravu u soudu pro drobné žaloby.  

30denní právo na odstoupení. Pokud chcete odstoupit od výše uvedených rozhodčích ustanovení a nebýt jimi vázáni, můžete zaslat písemné oznámení o svém rozhodnutí odstoupit na následující adresu:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Pokud jste již byli do programu přijati, můžete zde zaslat své oznámení o odhlášení naší placené podpoře.

Vaše písemné oznámení musí obsahovat vaše jméno, uživatelské jméno účtu X, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo spojené s uživatelským jménem účtu a jasné prohlášení, že si nepřejete řešit spory se společností X.

Oznámení musí být odesláno do 30 dnů od přijetí těchto podmínek, jinak jste povinni rozhodovat spory v souladu s podmínkami těchto ustanovení.  Oznámení můžete zaslat i před přijetím těchto podmínek, v takovém případě budeme mít za to, že jste se rozhodčího řízení vzdali.  Vaše rozhodnutí odmítnout toto ustanovení o rozhodčím řízení nebude mít žádný nepříznivý vliv na váš vztah se společností X ani na poskytování funkcí nebo služeb společností X.  Pokud tato ustanovení odmítnete, společnost X jimi rovněž nebude vázána.

Změny tohoto článku. Jakoukoli podstatnou změnu této dohody o řešení sporů oznámíme s předstihem 60 dnů. Změny vstoupí v platnost 60. den a budou se vztahovat pouze na nároky vzniklé po 60. dni.

Volba právního řádu. TYTO PODMÍNKY PŘEDSTAVUJÍ TRANSAKCI V MEZISTÁTNÍM OBCHODĚ. FEDERÁLNÍ ZÁKON O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VÝKLADOVÁ JUDIKATURA UPRAVUJÍ VÝKLAD A VYMÁHÁNÍ TĚCHTO ROZHODČÍCH USTANOVENÍ BEZ OHLEDU NA STÁTNÍ PRÁVO. V rozsahu, v jakém se na jakýkoli spor vztahuje státní hmotné právo, se použije právní řád státu Texas bez ohledu na kolizní ustanovení.

Přetrvání platnosti. Tato dohoda o řešení sporů zůstává v platnosti i po ukončení vztahu mezi vámi a společností X, včetně zrušení nebo odhlášení jakéhokoli předplatného nebo komunikace poskytované společností X.

 

14. Úprava podmínek

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky průběžně měnit. O podstatných změnách vás budeme informovat, například prostřednictvím oznámení služby nebo zasláním e-mailu na adresu přidruženou k vašemu účtu. Vaše pokračující účast v tomto programu poté, co změny vstoupí v platnost, bude považována za váš souhlas s těmito změnami. Pokud pro vás tyto změny nejsou přijatelné, můžete ukončit svou účast v programu zasláním písemného oznámení společnosti X placené podpoře zde.

Podmínky pro sdílení příjmů jsou napsány v angličtině, ale jsou k dispozici ve více jazycích prostřednictvím překladů. X usiluje o to, aby překlady co nejvíce odpovídaly původní anglické verzi. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo rozporů má však přednost anglická verze Podmínek pro podíl z příjmu. Berete na vědomí, že angličtina bude referenčním jazykem pro výklad a sestavování podmínek Podmínek pro sdílení příjmů.

 

15. Nejste naším zaměstnancem

Berete na vědomí, že váš vztah s námi je výhradně vztahem uživatele našich služeb jakožto nezávislého subjektu. Nejste náš zaměstnanec. Těmito podmínkami ani vaší účastí v tomto programu není zamýšleno ani vytvářeno žádné zastoupení, partnerství nebo společný podnik. Vy si ponecháváte veškerá práva a odpovědnost za povahu a legálnost vašeho obsahu, způsob jeho vytváření a nabízení a za to, zda se jej vůbec rozhodnete nabízet. 

 

16. Ostatní

a) Zpětná vazba. Můžete společnosti X poskytnout komentáře týkající se programu a používání funkcí a služeb poskytovaných společností X ("Zpětná vazba"). Souhlasíte s tím, že společnost X a jí pověřené osoby jsou oprávněny vytvářet rozmnoženiny zpětné vazby, upravovat ji, vytvářet od ní odvozená díla, veřejně ji zobrazovat, zveřejňovat, distribuovat, licencovat a poskytovat k ní podlicence, začleňovat ji a jinak používat, včetně z ní odvozených děl, pro jakékoli komerční i nekomerční účely bez nároku na jakoukoli úplatu nebo přiznání autorství z vaší strany nebo ve váš prospěch. Žádné ustanovení této smlouvy nebrání společnosti X ve vývoji funkcí, produktů nebo služeb, které mohou mít konkurenční charakter vůči funkcím, produktům nebo službám vašim nebo jakéhokoli koncového uživatele.

b) Rozhodné právo.

  • Tyto podmínky se budou řídit zákony státu Texas a na jakýkoli spor, který vznikne mezi vámi a společností X, se budou vztahovat podmínky článku 13 výše (Dohoda o řešení sporů).

  • Pokud žijete v členském státě EU, státě ESVO nebo ve Spojeném království, platí závazné zákony země vašeho bydliště a soudní řízení může být zahájeno u příslušných soudů podle zákonů země vašeho bydliště. 

  • Pokud žijete mimo Spojené státy americké, členský stát EU, stát ESVO nebo Spojené království, budou se tyto podmínky řídit zákony státu Texas.

c) Oznámení. Veškerá oznámení společnosti X je třeba zasílat na adresu: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, první třídou, leteckou poštou nebo nočním kurýrem, a kopii e-mailem na adresu legalnotices@X.com. Tato oznámení se považují za doručená okamžikem přijetí. Oznámení adresováno vám může být zasláno e-mailem na e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem X nebo zveřejněním zprávy na vašem účtu X nebo ve službě X a považuje se za doručené v okamžiku odeslání (v případě e-mailu) nebo zveřejnění.

d) Zřeknutí se práva. Pokud společnost X neuplatní jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek, nebude to považováno za zřeknutí se takového práva nebo ustanovení. Zřeknutí se jakéhokoli neplnění ze strany společnosti X neznamená zřeknutí se jakéhokoli následného neplnění.

e) Přetrvání platnosti; Oddělitelnost. Veškeré závazky, které výslovně nebo svou povahou trvají i po ukončení platnosti těchto podmínek, přetrvávají v platnosti i po tomto ukončení. Nevymahatelná ustanovení budou upravena tak, aby odrážela záměr stran, a zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v plné účinnosti.

f) Postoupení. Tyto podmínky ani žádná svá práva či povinnosti vyplývající z těchto podmínek nesmíte postoupit ani převést a jakýkoli takový pokus bude považován za neplatný.

g) Zásah vyšší moci. Žádná ze stran nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo neplnění povinností vyplývajících z těchto podmínek z důvodů, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně zásahů vyšší moci, zásahů veřejného nepřítele, vládních opatření, požárů, povodní, epidemií (včetně COVID-19), karanténních omezení, stávek, občanských nepokojů, teroristických činů nebo hrozby teroristických činů, selhání nebo zpoždění telekomunikačního nebo technického zařízení či infrastruktury nebo embarga na přepravu zboží („zásah vyšší moci“) a každá strana je po dobu trvání takové události vyšší moci zproštěna plnění svých povinností podle této smlouvy. Pokud událost vyšší moci brání tomu, abyste poskytovali svůj účet služby Předplatná způsobem, který jste prezentovali, nebudete mít nárok na příjem za žádná předplatná, která budou zrušena nebo která nebudou realizována způsobem, který jste prezentovali.

h) Úplná dohoda. Tyto podmínky (včetně Smlouvy o užívání X, na kterou se zde odkazuje) představují úplné ujednání mezi společností X a vámi ohledně předmětu těchto podmínek a slučují a nahrazují veškerou předchozí komunikaci, ujednání a dohody mezi stranami týkající se předmětu těchto podmínek, ať už písemné, nebo ústní.